bel

bel

bel

Bibliotheek

 

Deze tijdstabel geeft globaal aan hoe het geweest is of geweest kan zijn. Het is geen exacte informatie. Hierin is vet gedrukt een aantal genealogische en historische gebeurtenissen vastgelegd over personen die de naam Boot of variaties daarop dragen, te beginnen in ± 1123.

 

ca -250.000 Eerste mens verschijnt in Nederland - Jagers bij de Maas in Limburg.
ca -200.000 Jagers bij Rhenen.
ca -150.000 Na de derde ijstijd is Nederland onbewoond.
ca -110.000 Begin vierde ijstijd.
ca -55.000 Neanderthalers in Nederland.
ca -25.000 Neanderthalers uitgestorven.
ca -12.000 Rendierjagers in Noord-Nederland.
ca -10.000 Einde vierde ijstijd - Oudste tekeningen in Sint Odiliënberg - Midden-Limburg.
ca -9000 Ahrensburgcultuur in Noord-Brabants rivierengebied.
ca -7500 Oudste vaartuig - de Drentse Pesse - kano van 3 m lang.
ca -6000 Mannetje van Willemstad - 13 cm eiken beeldje - gevonden in 1968 bij de aanleg van de Volkeraksluizen.
ca -5300 Eerste landbouwers `Bandkeramiekers` in Zuid-Limburg - op de löss.
ca -4500 Swifterbantcultuur - Rijnoever gebied.
ca -4000 Ontstaan van de huidige kustlijn.
ca -3800 Opening eerste Europese vuursteenmijn Rijckholt- Sint Geertruid - België.
ca -3500 Hunebedbouwers in Drenthe - Vlaardingencultuur in het rivierengebied.
ca -3250 Strijdhamercultuur - doden in individuele graven - eerste voertuigen - karren.
ca -2600 Klokbekercultuur - Ossen voor de ploeg.
ca -2100 Bronstijd dringt door in Nederland - -3000 in Midden-Oosten.
ca -1800 Hilversumcultuur.
ca -1300 Urnenvelden - grootste in Nederland op de Boshoverheide bij Weert gedateerd -900 tot -500.
ca -1200 Mensenoffers in het veen - vindplaats Emmer Erfscheidenveen 1938.
ca -1150 IJzeren pen in veenbrug - planken voetpad door een veenmoeras.
ca -750 Vierwielige pronkwagen bij Wijchen en ijzeren slagzwaard bij Oss.
ca -700 Terpen in Friesland.
ca -450 Kelten in Zuid-Nederland.
ca -150 Germanen dringen op vanuit Duitsland.
-55 Julius Ceaser in Zuid-Nederland - Begin Romeins tijdperk.
-27 16 januari - Octavianus Ceasar - zoon van Julius - eerste Romeinse Keizer.
-12 Bataven en Caninefaten worden deel van Romeinse Rijk - Provincie Gallia Belgica - Insula Batavorum - het latere Noviomagus - Nijmegen.
-9 Drusus valt in Limburg van zijn paard en sterft aan gecompliceerde beenbreuk.
ca 0 Het meisje van Yde - Friese mensenoffers.
4 Tiberius verovert Germania - Vlaardingse boemerang.
9 Opstand in Germania - slachting in het Teutoburgerwoud.
15-16 Germanicus faalt - Rijn wordt definitief grens van het Romeinse Rijk.
28 Friese belastingopstand wegens te kleine koeien.
47-48 Corbulo verslaat Chaukse piraten.
58 Friese vorsten zetten Rome op stelten.
69 Bataven in opstand onder leiding van Julius Civilis.
70 Bataven weer onder Romeins bestuur.
ca 121 Forum Hadriani - markplaats aan de Vliet bij Voorburg - 1000 inwoners - Noviomagus stadsrecht.
ca 160 Forum Hadriani stadsrecht.
ca 167 Nieuwe plundertochten Chauken en Marcomannen.
212 11 juli - Iedere inwoner wordt Romeins burger.
235 Eindeloze burgeroorlogen tijdens regime van de Soldatenkeizers.
240 Germaanse stam de Franken proberen de Rijn over te steken - bij Mainz verslagen.
250 Zeespiegelstijging begint die 300 jaar duurt - Bataven en Romeinse forten verdwijnen.
258-259 Germaan Postumus vestigt eigen Romeins Rijk.
ca 270 Franken vestigen zich in rivierengebied - Nijmegen is Frankisch.
284 Diocletianus herstelt orde in Romeins Rijk.
ca 295 Constatius Chlorus verslaat de Franken.
314 De Romeinse keizer Constantijn wordt Christen.
358 Julianus de Afvallige - Rivierengebied onbewoonbaar door overstromingen - Bisschop Servatius.
378 De Gothen verslaan de Romeinen.
402 Het Romeinse leger verlaat Nederland.
406 Op de vlucht voor de Hunnen trekken de Germanen over bevroren Rijn.
475 Laatste West-Romeinse keizer wordt afgezet.
481 Koning Childerik - Frankische Rijk - Noord-Frankrijk - België en Nederland - Doornik hoofdstad.
496 Verovert Gallië en wordt Christen - Einde Romeins tijdperk - Begin Merovingen en Karolingen.
ca 525 Een Friese koning verslaat bij Nijmegen de Zweedse koning Hygelac.
526 Invoering Christelijke jaartelling door Paus Johannes I.
ca 550 Oost-Romeinse Rijk verovert tijdelijk westelijk gebied.
ca 600 Ontstaan van Dorestad bij de splitsing van Rijn en Lek - bij huidige Wijk bij Duurstede.
ca 625 Na ongeveer 2000 jaar verdwijning van de lijkverbranding.
ca 630 Eerste kerk(je) in Utrecht - op huidig Domplein.
ca 650 Groei bevolking als gevolg van herinvoer van Romeinse keerploeg.
689 Slag bij Dorestad - Hofmeier Pippijn II van Herstal verslaat Friese koning Radbod.
ca 690 Radbod laat zich niet bekeren.
695 Willibrord wordt Aartsbisschop der Friezen.
714 Pippijn II van Herstal overlijdt - Radbod slaat terug.
734 Slag aan de Bordine - de latere Zuiderzee - Karel Martel verslaat Friese leider Bubo.
ca 750 Utrechtse doopgelofte.
754 Bonifatius bij latere Dokkum vermoord.
768 Karel de Grote wordt koning der Franken.
784 Friezen in opstand tegen de Franken.
ca 790 Missionaris Liudger bekeert de Friese dichter Bernlef.
800 Karel de Grote wordt Keizer.
802 Dam in de Amer bij Geertruidenberg - oudst bekende - door overheid aangelegde - waterkering in Nederland.
810 Vikingaanval op Friesland.
834 Vikingen plunderen Dorestad.
838 Stormvloed - Lek wordt Rijn - Vikingen regeren over Friesland.
843 Verdrag van Verdun - splitsing van het Karolingische Rijk.
870 Verdrag van Meerssen - Nederland deel van Duitse Rijk.
881 Godfred - de Zeekoning - wordt hertog van Friesland.
885 Einde Merovingen en Karolingen - Gerulf doodt Godfred - begin Graafschap Holland.
922 Graaf Dirk I - graaf van West-Friesland - sticht klooster van Egdmond.
938 Dirk II - 8 jaar oud - verloofd met Hildegard - pasgeboren dochter van graaf Arnulf I van Vlaanderen.
ca 950 Ontginning in de Utrechtse en Hollandse veengebieden.
962 Otto van Saksen wordt keizer van Oost-Francië - Duitsland.
976 Egbert - zoon van Dirk II wordt kanselier van Duitse keizer Otto II - wordt - 25 jaar oud - Aartsbisschip van Trier.
1007 Laatste inval van de Noormannen.
1014 Stormvloed - In Zeeland ontstaan `vliedbergen` - een soort terpen waarop de bevolking kan vluchten.
1018 Dirk III verslaat bij Vlaardingen een keizerlijk leger.
1066 Adam DeBoothes gaat met Willem de Veroveraar naar Engeland.
1090 Utrechtse monnik Tanchelijn roept op om kerkbelasting niet te betalen uit protest tegen geld en machtswellust paus en bisschoppen.
ca 1100 West-Vlaamse monnik schrijft/vertaalt: Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu - wat unbidan we nu - het eerste Nederlands.
1101 De Friese vrijheid - graaf Hendrik van Friesland verdrinkt.
1106 Graaf Godfried van Leuven - hertog van Antwerpen - omvat Brabant - Floris II de Vette - graaf van Holland.
1123 Gijsbrecht Bothensone (Bothen), Heer van Laar, begraven te Utrecht. Laar of Laer-Ambacht lag in de omgeving van Poelwijck, Dordrecht. Hij was getrouwd met Gerpirg. Zij hebben drie kinderen:
- Badeloch Boothen, zij trouwt met Egbert van Amstel zoon van Wolfgérus (Wolfert) van Amstel;
- Arent Boothen, hij is proost van het Kapittel van Sint Marie in Utrecht;
- Gerard Boothen, hij is Hofmeester (adviseur) aan het Hof van de Graaf van Holland.
1134 Stormvloed - alle veengebieden tussen Maas en Lokmondig slaan weg - Zuid-Holland bestaat uit geïsoleerde eilandjes.
1143 Nederlandse en Vlaamse kolonisten trekken naar Duitsland op uitnodiging van de graaf van Holstein.
ca 1160 Tot aan Utrecht wordt zeevis gevangen.
1165 Keizer Frederik I Barbarossa houdt rechtszitting in Utrecht - Floris III van Holland moet dam bij Zwammerdam afbreken.
ca 1174 Nederlandse dichter Hendrik van Veldeke dicht de Eneit - oudste ridderroman in Nederlandse èn Duitse literatuur.
1181 Ontstaan van het graafschap Gelre en Zutphen - Otto van Wassenberg.
1190 Graaf Floris III en zijn zoon Willem I nemen deel aan de derde kruistocht.
1201 Aarnd Gerard Bothen is rechter te Hartesweerde (Hertswaerde). Hart staat ook voor Hert (familiewapen?).
1203 Dirk VI - graaf van Holland - overlijdt in Dordrecht - Loonse successie oorlog.
1216 Graaf Willem I verbindt zich met keizer Frederik II en de Franse koning Lodewijk VII tegen Jan van Engeland - Paus verbiedt missen en sacramenten.
1218 Graaf Willem I neemt deel aan de vijfde kruistocht - stimuleert oprichting van heemraden - waterschappen - stadsrecht aan Dordrecht - Geertruidenberg en Middelburg.
1227 Bisschop Otto II van Utrecht gaat alliantie aan met Gelre - Bentheim - Holland - Kleef - Keulen en Munster tegen Drentse kastelein - kasteelheer - Rudolf van Coevorden.
1243 Gerard Aarndsz Booth, Ambachtsheer van Hartsweerde, zijn rechtsgebied werd naar hem Botenes genoemd. Vermelding van hem als Ridder in 1262 en 1271. In 1243 is hij Schout in Dordrecht.
1247 Graaf Willem II van Holland wordt koning van Duitsland.
1261 Testament hertog Hendrik III van Brabant - regent van Floris V - voorziet jodenhaat.
ca 1275 Bloei van de Ommelandsvaart - via Zuiderzee om Denemarken naar Scandinavië en Noord-Duitsland.
1285 Jacob van Maerlant (1225 - ca 1291) schrijft Spieghel Histtoriael in opdracht van graaf Floris V van Holland.
1288 Slag bij Woeringen - Limburg ingelijfd bij Brbant.
1289 Graaf Floris V - onderwerping van de West-Friezen na 150 jaar verzet - verslaat Gijsbrecht van Amstel en Hendrik van Woerden.
Gijsbrecht van Amstel, wat is er met de naam, was niet zijn voorvader Gijsbrecht Bothensoon? Zijn dochter Badeloch trouwt met Egbert van Amstel.
1296 23 juni - graaf Floris V bij Muiderberg door Gijsbrecht van Amstel - Hendrik van Woerden en Gerard van Velzen gevangen genomen - Op 27 juni tijdens transport vermoord.
1299 Jan I - zoon van Floris V overlijdt - Geslacht Gerulf sterft uit - Henegouwers graven in Holland - Stapelrecht voor Dordrecht.
1302 11 juli Guldensporenslag bij Kortrijk.
1310 Cornelis Gerardsz Booth, Schepen in 1310 en Burgemeester van Dordrecht in 1369.
1328 Graaf Willem III - Europees zwaargewicht - dochter Margaretha huwt Duitse keizer - dochter Filippa huwt Edward III van Engeland en zwager Filips wordt koning van Frankrijk.
1345 Na landing bij Stavoren komt graaf Willem IV van Holland om bij de slag bij Warns - Friesland blijft vrij.
1346 Margaretha - zus van Willem IV - wordt gravin van Holland.
Arend Booth, Ridder op kasteel Duivesteijn. Burgemeester van Dordrecht 1346 en 1369.
1349 Pestepidemie bereikt de Lage Landen - Een derde van de Europese bevolking komt hierbij om.
1350 Prior Johannes Ruudbroek (1293 - 1381) schrijft De Geestelijke Bruiloft.
1351 Graaf Willem V laat gaten hakken in de muren van het Binnenhof om donderbussen te plaatsen.
1356 De blijde Inkomst van Johanna - dochter Willem IV en Wenceslas - broer van Duitse keizer Karel IV - Bij intrekking in 1798 heeft dit een opstand tot gevolg.
1358 Graaf Willem V krankzinnig - Broer Albrecht van Beieren wordt ruwaert - plaatsvervanger - Hoekse en Kabeljouwse Twisten - Delft verliest als gevolg zijn stadswallen.
1366 Hanne Boot wordt op 30-01-1366 vermeld als poorter in de poorterboeken van Zierikzee.
1377 Jan Boot wordt op 04-02-1377 vermeld als poorter in de poorterboeken van Zierikzee.
1382 Boerenprediker Geert Groote veracht domtoren van Utrecht - Toren 112 m hoog - bouwtijd 61 jaar.
1385 Bourgondisch-Hollands dubbelhuwelijk in Kamerik - Willem (20) zoon van Albrecht met Margaretha (10) van Filips de Stoute - Jan zoon van Filips met Margaretha (22) van Albrecht.
1389 Albrecht wordt graaf van Holland na overlijden Willem V in kasteel Quesnoy - Frans Henegouwen.
1392 Aleid van Poelgeest - na de dood van zijn vrouw maitresse van Albrecht - vermoord. Albrecht had 7 wettige en 7 onwettige kinderen - Gevolg - nieuwe Hoekse en Kabeljouwse Twisten.
1396 Albrecht landt bij Kuinre - verslaat Fries leger.
ca 1400 Algemene invoering haringkaken - een techniek afkomstig uit Zuid-Zweden, daar bestaand sinds omstreeks 1300.
1407 In opdracht van Floris van Alkemade wordt bij Alkmaar de eerste watermolen gebouwd.
1409 Gerard Booth van Barendrecht van der Zwaluw, Schepen van Dordrecht in 1409 en 1410, Kerkmeester in 1413.
1417 Graaf Willem VI van Holland sterft aan hondenbeet.
1421 Sint Elisabethsvloed - 3x op de maandag 19 november - 1e in 1404 (Vlaanderen en Engeland) - 2e in 1421 (Holland en Zeeland) - Reimerswaal verdwijnt en 3e in 1424.
Aard (Arent) Booth van Barendrecht, Knape. Hij komt om in 1421 tijdens de Sint Elisabethsvloed met vijf kinderen. Bewoner van het Kasteel Duivensteijn, dat vergaat met zijn bewoners. Het is niet bekend welke vormen het Kasteel had aangenomen. Ging het om een versterkte hoeve of een echt Kasteel (zie Beverwijck). Het kasteel gaat ten onder, ergens in wat nu de Biesbosch is. Veel andere Booten in West-Brabant en mogelijk Zeeland verdrinken eveneens.
1422 Schilder Jan van Eyck in dienst van Graaf van Holland - Jan zonder Genade.
1423 Utrechts schisma.
1425 Jan zonder Genade overlijdt aan een vergiftigd gebedenboek - Jacoba van Beieren begint een guerrilla vanuit de Krimpenerwaard - Einde Graafschap Holland - Bourgondisch Tijdperk.
1428 De zoen van Delft - Paus verklaart Jacoba`s huwelijk met inmiddels overleden Jan IV van Brabant met terugwerkende kracht geldig - daardoor haar huwelijk met Gloucester ongeldig.
1420 Orde van het Gulden Vlies door Filips van Bourgondië opgericht.
1432 Jacoba trouwt in geheim met Frank van Borselen - één van de drie gouverneurs van Filips van Bourgondië.
1438 Hollandse Kaperoorlog tegen de Hanze.
1440 Cornelis Booth, Schepen te Dordrecht. Burgemeester aldaar van 1451 tot 1460. Van hem stammen de Haagse Boothen af.
1441 Stapelrecht Dordrecht beperkt.
1446 Nieuwe Muziek - Jan van Ockegem.
1449 Jan Booth overlijdt te Utrecht. Hij was Rentmeester voor Baron van Gaasbeek, van Putten en van Strijen.
1454 Filips de Goede legt de Eed van de Fazant af.
1455 Gilde oproeren.
1456 Gijsbrecht van Brederode gekozen to bisschop van Utrecht - Filips legt zij wil op en laat één van zij 24 bastaard kinderen - David van Bourgondië - benoemen.
1459 Gijsbrecht en zijn broer Reinoud op beschuldiging van hoogverraad gevangen genomen en gemarteld.
1464 Eerste gemeenschappelijke Statenvergadering.
1471 Amelrijk (Almerick) Boot (Boete, Boote), Kasteelheer op De Horst.
Gerard Booth overlijdt tijdens zijn terugkeer uit Jeruzalem aan een ziekte te Farmagosta (Cyprus) zonder oir (nakomelingen).
1472 Arent Cornelisz Booth, van `s Heeren wegen (vanwege de Heeren), Burgemeester van Dordrecht. Is in 1496 Advocaat in Den Haag.
1473 Karel de Stoute lijft Gelre in.
1477 Karel de Stoute sneuvelt bij Nancy - Einde Bourgondisch Tijdperk - Begin Habsburgs Tijdperk.
1482 Strijd om Utrecht - 16 juli - huurling Jan van Schaffelaar springt in Barneveld van de kerktoren in ruil voor vrije aftocht van zijn manschappen.
1485 Aart Booth, Ridder van Jeruzalem, overlijdt en wordt begraven in de Sint Geertenkerk te Utrecht.
1488 - 1492 Strijd om Holland en Zeeland - Jonker Fransenoorlog.
1489 Andries Booth van Almmonde overlijdt op 22-08-1489 te Offen. Hij was Ridder des Duitschen Ordens, overste te paard in dienst van Koning Matthias. Hij was leenopvolger in de goederen van Almonde.
1491 Jan Booth van Almmonde (de monding van het riviertje de Alm in West-Brabant) woont met zijn vrouw Maria de Gruytere in Gent, Vlaanderen.
1491 - 1492 Opstand in Holland tegen zware oorlogsbelastingen - plunderend kaas- en broodvolk wordt bij Leiden door Jan III van Egmond tegen gehouden.
1492 Verzet in Gelre geleidt door hertog Karel van Egmond - Ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus.
1494 Filips de Schone wordt landsheer - door zijn huwelijk met Spaanse koningsdocheter Johanna raken de Nederlanden aan Spanje verbonden.
1500 Omstreeks deze tijd maakt Aert (Arent) Cornelisz Booth met zijn vrouw een reis naar Jeruzalem. Hij is meesterknaap van de Wildernis. Een gebied wat lag tussen Den Haag en Utrecht. Waarschijnlijk de nu gekanaliseerde weidelandschappen.
1504 Jeroen Bosch schildert het laatste Oordeel in opdracht van Filips de Schone.
1506 Filips overlijdt nadat hij te snel verkoeling heeft gezocht na een 3 uur durend balspel - Johanna wordt daarna krankzinnig en opgesloten in een klooster - Karel van Habsburg (1500 - 1558) - de latere Karel V - wordt heer der Lage Landen.
Dirk Booth, pensionaris van Utrecht, overlijdt.
1509 Desiderius Erasmus (1466 of 1468 - 1536) schrijft Lof der Zotheid.
1517 31 oktober - Maarten Luther maakt in Wittenberg zijn 95 stellingen bekend - Grote Pier - boer uit Kimswerd bij Harlingen en levend van de kaapvaart - verbonden aan Karel van Egmond verzet zich tegen Karel V.
1523 Juli - eerste ketters op de brandstapel op de grote markt van Brussel - dit zijn de Augustijner priesters Jan van Essen en Hendrik Voes.
Adriaan Booth, fiscaal des Stichts van Utrecht, overleden
1525 Eerste ketterverbranding in Holland in Den Haag - de Woerdense pastoor Jan de Bakker, onder meer omdat hij in het huwelijk is getreden.
1527 Eerste bijbel in de volkstaal - verschijnt in Antwerpen in het Vlaams.
1531 Nieuw centraal bestuur vanuit Brussel.
1535 10 mei - Wederdopers bezetten het stadhuis van Amsterdam.
1544 Juli - René van Chalon, telg uit het Bredase geslacht Graven van Nassau, sneuvelt in Frankrijk. Had van zijn moeder de titel prins van Orange geërfd - Zijn Duitse Lutherse neef Willem (1533 - 1584) - oudste zoon van graaf Willem de Rijke en Juliana van Stolberg erft met toestemming van Karel V zijn titel: Prins van Orange, Graaf van Nassau, Stadhouder van Holland - Zeeland - Utrecht - Gelre en Franche-Comté (Franse Jura).
1548 Zomer - Rijksdag in Augsburg (vrede van Augsburg) - De Nederlanden verenigd in kreitsen van het Duitse Rijk.
1549 November - Karel V vaardigt de Pragmatieke Sanctie uit - de Nederlanden worden één en ondeelbaar verklaard.
1551 Aert Aertsz Booth overlijdt. Hij was meesterknaap van de houtvesterye van Holland, balliuw van den Hage, Drost en Casteleyn tot Franeker en Grietman van der Bild in Vriesland. Hij heeft tot Jeruzalem geweest met zijn huysvrouw Geertruyd van Leeuwen.
1555 Aftreden Karel V - opgevolgd door Filips II (1527 - 1598) - ceremonie in Brussel.
1557 Vrank Aertsz Booth overlijdt, ongeveer 70 jaar oud. Hij is advocaat voor den Hove van Holland, hebbende het Raedsheer ampt, `t geen hem van den Keizer Karel gedefereert was, beleefdelijk geexcuseert.
1559 Filips II vertrekt definitief uit de Nederlanden - Halfzus Margaretha landvoogdes - Willem van Oranje stadhouder Holland-Zeeland-Utrecht.
1566 Hoge graanprijzen - gevolg hongersnood - 5 april Smeekschrift - 10 augustus begin beeldenstorm in Steenvoorde - West-Vlaanderen.
1567 Filips II stuurt hertog van Alva met leger van 10.000 Spaanse en Italiaanse huurlingen - Margaretha treedt af - Alva volgt op - Willem vlucht naar Dillenburg.
1568 Begin 80-Jarige Oorlog - Willem valt met huurleger de Nederlanden binnen - Mei - slag bij Heiligerlee-Groningen - broer Adolf sneuvelt daarbij - Juli - Alva laat uit vergelding doodsvonnissen van de graaf van Egmond en de graaf van Horn op de Grote Markt in Brussel voltrekken.
1569 Willem`s veldtocht is mislukt - in de winter terug op Dillenburg.
1570 1 november - Allerheiligenvloed - 25.000 mensen verdrinken.
1571 Begin februari - grote overstromingen in het rivierengebied als gevolg van snel invallende dooi.
1572 1 april - Watergeuzen bezetten Den Briel - Juli - eerste vrije (niet door de vorst bijeen geroepen) vergadering van de Staten van Holland in Dordrecht - Staten van Holland roepen Willem terug als stadhouder - 26 andere steden sluiten zich aan - Alva plundert Mechelen en Zutphen - Naarden uitgemoord.
1573 13 juli - na 7 maanden beleg valt Haarlem in de handen van Alva - 1.700 mensen gedood door onthoofding - ophanging en verdrinking - Augustus - beleg van Alkmaar - 8 oktober - Spanjaarden vluchten bij Alkmaar - de Victorie begint - december eerste beleg van Leiden.
1574 Lodewijk en Hendrik van Nassau vallen met huurleger Limburg binnen - worden op de Mokerhei verslagen - beide Nassaus - broers van Willem - sneuvelen - Na slag op de Mokerhei Spanjaarden terug voor Leiden - tweede beleg - 3 oktober - doorgestoken dijken verdrijven de Spanjaarden - De Watergeuzen brengen haring en wittebrood.
1575 Februari - Willem van Oranje laat eerste Noord-Nederlandse universiteit oprichten in Leiden.
1576 Maart - nieuwe landvoogd: Don Juan van Oostenrijk - september Staten-Generaal sluiten pact met de Noordelijke Nederlanden - Pacificatie van Gent - Begin November - Spaanse furie in Antwerpen - muitende huurlingen slachten 700 burgers af - alle gewesten scharen zich achter de pacificatie van Gent.
1577 Dominicus Booth overlijdt. Hij is Raad in den Hove Provinciaal van Holland, Extraordinaris in 1549 en Ordinaris in 1557.
1578 Vrank Booth blijft in de slag van Gemblours in Belgie.
1579 Januari - Don Juan sluit de Unie van Atrecht - In reactie sluiten Holland - Zeeland - Gelre - Utrecht en Groningen eind januari de Unie van Utrecht.
1580 15 maart - Filips II laat de banvloek uitspreken over Willem van Oranje - kopgeld op vermoorden Willem 25.000 gouden kronen en verheffing in de adelstand.
1581 26 juli Staten-Generaal verbreken formeel de band met Filips II in het `Plakkaat van Verlatinghe` - Willem op zoek naar een nieuwe Landsheer.
1584 10 juli - Willem in het Prinsenhof te Delft vermoordt door Balthazar Gerards - fanatiek katholiek uit Franche-Comté.
1585 Augustus - hertog van Parma verovert Antwerpen - November - Maurits (1567 - 1625) - zoon van Willem - stadhouder van Holland en Zeeland - later ook in de meeste andere gewesten.
1586 Johan van Oldenbarnevelt (1547 - 1619) aanvaardt het ambt van landsadvocaat van de Staten van Holland.
1588 Informele oprichting van de Zeven Provinciën - zomer - Filips II stuurt Armada van 130 schepen - wordt door stormen en de Engelse vloot verslagen.
1590 Maart - Verovering van Breda op de Spanjaarden - 70 man met het turfschip binnengesmokkeld.
1591 Verovering van Zutphen - Deventer - Delfzijl - Hulst en Nijmegen.
1592 Verovering van Steenwijk - Coevorden.
1593 Verovering Geertruidenberg.
1594 Verovering Groningen.
1595 2 april -Cornelis Houtman en Pieter Keyzer 4 schepen vertrekken met 4 schepen van de rede van Texel om `om de zuid` de weg naar Azië te zoeken.
1596 Jacob van Heemskerck en Willem Barentz bij poging om `om de noord` de weg naar Azië te vinden gedwongen op Nova Zembla te overwinteren (1596 - 1597) - 31 oktober - In Den Haag sluiten Engeland - Frankrijk en de opstandige Nederlandse gewesten een Drievoudig Verbond tegen Spanje.
1597 Verovering Oldenzaal en Grave.
1598 Filips II doet afstand van de Nederlanden ten gunste van zijn dochter Isabella - gehuwd met aartshertog Albrecht van Oostenrijk.
1600 Expeditie van Maurits tegen kapers van Duinkerken - 2 juli - slag tegen de Spaanse troepen op strand bij Nieuwpoort - Maurits wint maar staakt expeditie.
Gerard Booth overlijdt. Hij is Advocaat en Rentmeester over de abdij goederen van Egmond.
1602 20 maart - oprichting van de VOC - Vereenigde Oost-Indische Compagnie - VOC krijgt octrooi op alle handel ten oosten van Kaap de Goede Hoop - geleidt door de Heren XVII.
Everhart Booth, Proponent en Predikant te Utrecht en auteur. Vertaalt uit het Latijn een verhandeling van Willem Perkins, `De Gereformeerde Catholijk`.
1603 Pieter Cristiaansz Bor, geschiedschrijver, trouwt met Martina Booth
1609 31 januari - Opening van een wisselbank in het Amsterdamse stadhuis - 9 maart - republiek sluit 12-jarig bestand met het zuiden.
1610 - 1613 Remonstranten en Contra-remonstranten.
1611 Opening van de koopmansbeurs in Amsterdam.
1614 Adriaan Boot, vermaard ingenieur, wordt door Filips III, Koning van Spanje, naar Mexico gezonden, waar hij Fort San Diego bij Acapulco ontwerpt.
1616 Frans Hals voltooit het schilderij `Maaltijd van de Officieren van de Sint-Jorisdoelen`.
1617 Maurits contra Oldenbarnevelt.
1618 Augustus - Maurits arresteert Oldenbarnevelt alsmede o. a. Hugo de Groot - pensionaris van de stad Rotterdam - onder beschuldiging van hoogverraad - 13 november - eerste bijeenkomst van de Dordtse Synode - In Duitsland breekt de 30-jarige oorlog uit tussen de keizer en diverse protestantse rijksvorsten.
1619 12 mei - Oldenbarnevelt door `Generaliteitsrechtbank` ter dood veroordeeld - 13 mei - Op het Binnenhof voor de Ridderzaal onthoofd - Eind mei - Jan Pietersz Coen brandt Jacatra plat en sticht Batavia.
Dominicus Booth overlijdt, Baljuw en Dijkgraaf van Zijpe, Noord-Holland.
1621 9 juni - Oprichting WIC West Indische Compagnie - octrooi voor alle handel ten westen van Kaap de Goede Hoop - geleidt door de Heren XIX.
1625 23 april - Maurits overlijdt - Opgevolgd door Frederik Hendrik (1584 - 1647).
Godefroy Booth overlijdt te Londen. Hij is Ridder, Ontvanger der Convooien en Licenten te Gorinchem, Secretaris van de Kanselarij van Ierland. Hij vertaalt het werk van Adriani Junii Batavia, uitgegeven te Delft 1609. Hij is één der eerste Boothen die zich bezighoudt met genealogie en hij maakt of heeft zg. stamboeken. Hij zegt dat de Boothen afstammen van de Graven van Sombriach (Oostenrijk). Zijn dochter Geertruid ontkent dat bij akte. Een archivaris trekt de betrouwbaarheid van deze akte in twijfel en veronderstelt dat het om een zg. valse akte gaat, mogelijk onder druk van een kanunnik, i.v.m. erfrechten.
1626 Zomer - Met speciale toestemming van de Staten-Generaal uitgave van het liederenboek `Nederlandtsche Gedenck-Klanck` - geschreven door de anderhalf jaar eerder overleden notaris en regent van Veere - Adriaen Valerius.
1628 September - Piet Hein verovert in de Baai van Matanzas bij Cuba een Spaanse Zilvervloot - Het overladen van de buit kost één week.
1631 Gerard Booth, zoon van Godefroy, trouwt met Catharina Menning. Hij was lijfarts van Koning Karel I die omgebracht werd op het schavot in 1649.
Gerard is advocaat voor het Hof van Ierland in Dublin. Hij is muzikaal en bespeelt de lier. Ook is hij auteur van enkele boeken. Hij heeft drie kinderen, onder wie Gerson. Van hem zou de beroemde William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, afstammen, maar hiervan heeft nog niemand bewijs kunnen vinden.
1632 Op aansporing van de Zuidelijke Adel onderneemt Frederik Hendrik een veldtocht langs de Maas in een poging om de Zuidelijke Nederlanden te veroveren in de hoop dat dit daar een opstand zal veroorzaken. Venlo en Roermond moeiteloos ingenomen. Maastricht na een beleg van 73 dagen. Opstand blijft uit en de veldtocht wordt gestaakt. Hierin vindt men de oorsprong van de huidige Nederlandse grenzen.
1634 Curaçao op de Spanjaarden veroverd - Ook Aruba wordt ingenomen.
1636 Bonaire ingenomen.
1637 7 oktober - Na een beleg van 2 maanden wordt Breda door Frederik Hendrik ingenomen.
1638 3 januari - Opening van de eerste in steen opgetrokken Schouwburg aan de Keizersgracht in Amsterdam met het speciaal door Joost van den Vondel geschreven lofdicht `Gijsbrecht van Aemstel.
(komt de naam Gijsbrecht van de vader van Badeloch, Gijsbrecht Bothensoon? Zij trouwde met Egbert van Aemstel, zoon van Wolfgerus of Wolfert)
1639 Admiraal Maarten Harpertsz Tromp verslaat, na eerst versterking te hebben gehaald, met een vloot van 97 schepen een Spaanse Armada van 67 schepen in de slag bij Duins (The Downs) in Zuidoost Engelse territoriale wateren in de straat van Dover. Had speciale toestemming van de Staten-Generaal om in de Engelse wateren te opereren.
1641 Mei - Opening van de Nederlandse handelspost op Deshima - Japan - Prins Willem (latere Willem II) - 15 jaar oud - huwt met Mary Stuart - 10 jaar oud.
1642 Na 4 jaar werk voltooiing van `Het Korporaalschap van kapitein Frans Banningh Cocq` - de Nachtwacht van Rembrandt Harmensz van Rijn - Geschilderd voor gebruik in de Kloveniersdoelen aan de Kloveniersburgwal.
1646 Maximiliaan Booth trouwt met Dorothea Clara de Jonge (zij zijn neef en nicht). Hij is Rentmeester voor zijne Hoogheyt in `t Princelant, West-Brabant.
1647 14 maart - Frederik Hendrik overlijdt - Opgevolgd door Willem II.
1648 Einde 80 Jarige Oorlog - 30 januari - Voorlopig vredesverdrag met Spanje - 15 mei - Plechtig bezweren van de vrede in het stadhuis van Munster - 5 juni - Officiële afkondiging van de Vrede van Munster - Oktober - Vrede van Osnabrück - Einde 30-jarige oorlog in het Duitse rijk - Deze gebeurtenissen worden ook wel samengevoegd tot de Vrede van Westfalen - Hiermede worden tot de Napoleontische tijd, de staatkundige grenzen van Europa vastgelegd - begin Souvereine Republiek.
1650 Tegenstellingen tussen stadhouder Willem II en de Hollandse regenten lopen op en dreigen voor de poorten van Amsterdam tot een militair conflict op de laaien - Juni Willem II zet 6 vooraanstaande leden van de Staten-Generaal gevangen in Slot Loevestein - Leger van neef Willem Frederik - stadhouder van Friesland verdwaalt in een poging Amsterdam bij verrassing in te nemen bij zware regen en onweer op de Gooise heide. De postrijder uit Hamburg kan hierdoor Amsterdam waarschuwen - 6 november - Willem II overlijdt - Eerste Stadhouderloos Tijdperk.
1652 Maart - Dictator Olivier Cromwell vaardigt acte van navigatie uit. Dit leidt tot de eerste Engelse Zeeoorlog - Zomer - VOC vloot onder leiding van Jan van Riebeeck landt bij de Tafelberg op Kaap de Goede Hoop voor het vestigen van een bunkerplaats voor de VOC vloot op Indië.
Arent (Arnoldus) Booth (Bootius), zoon van Godefroy, overlijdt te Parijs. Hij was Doctor in de geneeskunst, werd lijfarts van de Graaf van Leicester, Onderkoning van Ierland (wie weet hier meer van?), Lands- en Leger-Doctor van dat land. In 1644 naar Parijs vertrokken waar hij zich met letterkunde bezig hield.
1653 Johan de Witt - raadpensionaris van Holland - Tromp - Witte de With en Michiel de Ruyter leiden diverse nederlagen tegen admiraal Burke.
1654 Vrede van Westminster - Erkenning van de acte van navigatie - Bij het verdrag wordt een geheim artikel opgenomen met de bepaling dat Oranjes nooit meer stadhouder in Holland en kapitein-generaal in de Republiek kunnen worden. 5 februari - verbod tot verdere opvoeringen van Vondel`s Lucifer.
1655 29 juli - In gebruik name van het nieuwe stadhuis van Amsterdam - nu Paleis op de Dam.
Arend Boot, de oude, trouwt met Suzanne Boudewijnsdr Schot, geboren te Vlissingen. Omstreeks deze tijd vervalt de `h` achter Boot.
ca 1658 Johannes Vermeer schildert gezicht op Delft.
1660 Britse monarchie terug op de troon - acte van navigatie wordt ingetrokken.
1664 Het ca 1628 op de zuidpunt van het eiland Manhatten gestichte Nieuw Amsterdam wordt door de Engelsen ingenomen.
1665 Voorjaar - Engelse schepen vallen een Nederlandse handelsvloot bij Cadiz aan - Tweede Engelse Zeeoorlog - Juni - slag bij Lowestoft - Admiraal Wassenaar Obdam vliegt met zijn schip in de lucht.
1666 Juni - Admiraal Michiel de Ruyter wint 4-daagse zeeslag bij Lowestoft - Augustus - de Ruyter verliest de zeeslag bij Duinkerken - Engelsen weer oppermachtig en steken in de Vlie ongeveer 150 koopvaardijschepen in brand en verwoesten een deel van Terschelling - Willem III wordt kind van staat.
1667 April - Begin moeizame vredesonderhandelingen in Breda - Juni - de Ruyter maakt de tocht naar Chatham - Britse vloot vernietigd en vlaggenschip de Royal Charles wordt als buit meegenomen (zie het schilderij van Willem van de Velde, als startpagina op de website GENEALOGIE BOOT van de Stichting VERENIGde BOOTEN) - Paniek in Londen - Juli - Vrede van Breda - De Engelsen mogen New York houden in ruil voor Suriname - Augustus - Eeuwig Edict waarbij stadhouderschap wordt afgeschaft.
1668 Januari - Johan de Witt sluit anti-Franse 3-voudige alliantie met Engeland en Zweden.
1670 Juni - Geheim verdrag van Dover tussen Engelse Koning Karel II en Franse Lodewijk XIV.
1672 RAMPJAAR - Maart - Engeland - Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen verklaren de oorlog aan de Republiek - Leger trekt zich terug achter de Waterlinie - Juli - Willem II kapitein-generaal - 20 augustus - het volk lyncht Johan en Cornelis de Witt bij de Gevangenpoort in Den Haag - Willem redt de Republiek.
1674 Februari - vrede met Engeland - Tweede vrede van Westminster - Ook met Munster en Keulen.
1676 Anthonie van Leeuwenhoek ontdekt de bacterie.
1677 Staatsbegrafenis op 18-03-1677 van Michiel Adriaansz de Ruijter (geboren op 24-03-1607 te Vlissingen) in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Commandant Boot loopt voorop met de Admiraalsvlag met daarop het wapen van De Ruijter, geborduurd in vier kwartieren, versierd met de Hertogelijke Kroon en andere onderscheidingen van De Ruijter, gevolgd door het rouwpaard en de loden kist, gedragen door 36 boden die elkaar afwisselen. Vele hooggeplaatsten vormen het aanzienlijk gezelschap (wie is Commandant Boot?).
Publicatie van de Ethica van de joodse schrijver en filosoof Benedictus Spinoza.
1678 Augustus - vrede met Frankrijk - De vrede van Nijmegen.
Cornelis Booth overlijdt te Utrecht, 72 jaar oud. Cornelis was één van de Boothen, die zich erg bezig hield met genealogie en heraldiek. Hij was zeer bedreven in het verzamelen van oude geschriften voor de Universiteits-Bibliotheek waarvan hij bijna 40 jaar Bibliothecaris was. Hij was tevens Doctor-medicus, Schepen en later Burgemeester van Utrecht, Raad extraordinaris in den Hove Provinciaal. En nog andere functies. Hij woonde in Boothstr 6. Dit pand werd later bewoond door Nicolaas Beets. In de Universiteit van Utrecht wordt nu nog een zaal de Boothzaal genoemd.
1684 Roelof Harmens (de) Boot(h) op 24-12-1684 gedoopt in Edam. Hij werd Schepen en Burgemeester van Edam, zat in de Admiraliteitsraad van Amsterdam. Legde de eerste steen voor het stadhuis van Edam.
1685 70.000 Franse Hugenoten vluchten naar de Nederlanden nadat Lodewijk XIV het Edict van Nantes herroept.
1688 Op uitnodiging van Engelse protestanten stoot Willem III de Engelse koning Jacobus II van de troon - Na een `Glorious Revolution` wordt Engeland geregeerd door King William and Queen Mary.
1695 Overlijden van Christiaan Huygens - einde Gouden Eeuw.
1697 Tsaar Peter de Grote (27 jaar) in Nederland om de scheepsbouw te leren kennen - September - Vrede van Rijswijk maakt een einde aan de 9-jarige oorlog met Frankrijk - De Republiek krijgt het recht garnizoenen in de Zuidelijke Nederlanden te legeren - de Barrièresteden.
1702 4 maart - Koning-Stadhouder Willem III overlijdt aan de gevolgen van een val van zijn paard - Tweede Stadhouderloze Tijdperk.
1706 Johan Booth, zoon van Maximiliaan, overlijdt te Den Haag. Hij is Heer van Rynhart. Zijn vrouw Wilhelmina van Paffenrode liet na zijn dood het hert van het familiewapen verwijderen, als zou hij de laatste wapenvoerder geweest zijn. Daarover ontstond een proces, aangespannen door Everhard en Willem Boot. Zij kregen genoegdoening en het wapen moest in ere hersteld worden.
1709 Hermanus Boerhaave benoemd tot hoogleraar in botanie en geneeskunde te Leiden - zijn lijfspreuk: Simplex sigilum veri.
1713 Vrede van Utrecht - Zuidelijke Nederlanden gaan over naar de Oostenrijkse tak van de Habsburgers.
1720 Windhandel in aandelen.
1723 Katholiek Schisma in Utrecht - Utrechts kapittel kiest een nieuwe aartsbisschop - deze wordt niet door Rome erkend.
1731 Paalwormepidemie tast de dijken aan. Hout door steen vervangen wat leidt tot een aanzienlijke verhoging van de dijkbelasting - Door de runderpest keren veel boeren terug tot de akkerbouw.
1739 Justus Hermanus Boot geboren 16-08-1739 te Edam. Hij was een zeeman tot de zee hem nam. Hij was vice-Admiraal van Holland en West-Friesland en Burgemeester van Monnikendam waar hij woonde in het tegenwoordige raadhuis. Hij verdronk op de rede van Vlissingen toen hij door onbekende oorzaak uit het raam van zijn schip was gevallen.
1740 De aardappel doet zijn intrede.
1747 17 april - Franse troepen trekken de Republiek binnen - Volksoproer - Willem Friso - verre neef van Willem III wordt stadhouder van Zeeland en Holland - Om het volk te kalmeren wordt Willen IV tot erfelijk stadhouder benoemd - Ook in Utrecht en Overijssel.
1748 Belastingoproer en Doelistenbeweging - Oktober - Vrede van Aken.
1751 Willem IV overlijdt - opgevolgd door de 3-jarige Willem V met zijn moeder Anna van Hannover als regentes en de hertog van Brunswijck als regent.
1776 Onafhankelijksverklaring van de Verenigde Staten.
1780 10 December - Neutraliteitspact met Frankrijk - vierde Engelse Zeeoorlog.
1782 Betje Wolf - Aagje Deken en Belle van Zuylen.
1784 Einde vierde Engelse Zeeoorlog.
1785 Willem V verlaat Holland en trekt zich terug in Nijmegen.
1787 Prinses Wilhelmina doet poging Den Haag te bereiken - wordt door de patriotten in `Goejanverwellesluis` tegen gehouden - In werkelijkheid bij Schoonhoven aan de Vlist - Haar broer - koning van Pruisen eist genoegdoening - Staten-Generaal weigeren - Een Pruisisch leger van 20.000 man bezet in hoog tempo Utrecht - Delft en de rest van Holland - Willem V terug in Den Haag en wreekt zich op de patriotten.
1792 In Frankrijk wordt het Bataafs legioen opgericht - Willem Daendels wordt benoemd tot luitenant-kolonel.
1794 Pichegru neemt de Zuidelijke Nederlanden in - Brigade-generaal Daendels verovert Den Bosch en vaardigt proclamatie uit in de Noordelijke Nederlanden - Begin Bataafse en Franse Tijd.
Roelof Hermanus Boot overlijdt te Edam. Hij is schepen, raad, thesaurier, weesmeester en burgemeester van Edam, Secretaris en rekenmeester van Holland. Zijn zoon Pieter Roelofs Boot wordt eveneens burgemeester van Edam.
1795 Pichegru trekt over de bevroren rivieren en bezet op 16 januari Utrecht - 18 januari - Willem V vlucht vanaf het Scheveningse strand naar Engeland - 20 januari Uitroepen van de Bataafse Republiek.
1797 11 oktober - Engelse vloot brengt de Republiek een vernietigende slag toe tijdens de Slag bij Kamperduin - Noord Holland.
1798 22 januari - Met hulp van Daendels wordt een staatsgreep uitgevoerd - Een voor die tijd revolutionair democratisch staatsbestel ontstaat.
1799 Engels-Russische inval in Noord Holland - Half oktober blazen zij de aftocht.
1801 September - Derde staatsgreep - Geholpen door generaal Augerau - volksvertegenwoordiging wordt aan de kant gezet.
1802 Maart - Vrede van Amiens.
1805 Rutger Jan Schimmelpenninck wordt raadpensionaris - `presidentiele` leider van de Republiek - benoemd door Napoleon.
1806 Napoleon kondigt het Continentale Stelsel af met de bedoeling Engeland te ruïneren - 4 juni - Schimmelpenninck neemt ontslag - 23 juni - Lodewijk Napoleon doet zijn intrede als Koning van Holland - Hij zou gepoogd hebben Nederlands te spreken met `Ick ben konijn van Olland`.
1809 1 februari - invoering van het metrieke stelsel.
1810 Inlijving bij Frankrijk - 1 juli - Lodewijk Napoleon doet afstand.
1811 Invoering van de Code Civil en de Code Pénal - Java gaat als laatste kolonie verloren.
1813 Val van Napoleon - 30 november - Erfprins Willem - zoon van Willem V landt in Scheveningen - Einde Franse Tijd.
1814 Nieuwe grondwet met Willem I als soeverein vorst - vrijheid van geloof - dienstplicht voor alle mannen van 18 - 23 jaar - 1 augustus - Nederland en België samengevoegd.
1815 16 maart - Willem proclameert zichzelf tot koning der Nederlanden - Nieuwe grondwet - Splitsing van de Staten-Generaal in 1e en 2e Kamer - Oprichting van de Nederlandse Bank - Begin Koninkrijk der Nederlanden.
1817 Onvrede in België - Maurice de Broglie - bisschop van Gent is de grote tegenstander - vooral de godsdienstvrijheid is hem een doorn in het oog - wordt bij verstek (gevlucht naar Frankrijk) veroordeeld wegens rebellie.
1818 Afschaffing van de slavernij.
1819 Taalbesluit - Nederlands verplicht - dit verhoogt de onvrede in België.
1821 Herinvoering van het metrieke stelsel.
1822 10 april - William Booth geboren, de latere oprichter van het Leger des Heils.
22 april - opening in Amsterdam van de winkel van Sinkel - het eerste warenhuis - introductie van de lapjesdagen (uitverkoop) - gesloten in 1912.
1824 Opening Noord-Hollands kanaal.
1825 Javaanse prins Dipo Negoro komt in opstand.
1826 Opening Zuid-Willemsvaart.
1827 Opening kanaal Gent-Terneuzen.
1829 Meer dan 350.000 mensen tekenen in vooral het Vlaamse platteland verzoekschriften.
1830 Invoering van het Cultuurstelsel in Nederlands-Indië - Belgen in opstand - 25 augustus - Een baldadige menigte raast door Brussel - 30 oktober - Algemeen Dagblad gaat dagelijks - behalve zondag - verschijnen.
Abraham Boot overlijdt, burgemeester van Edam.
1831 5 februari - In Antwerpen slaat een kanonneerboot los van zijn ankers en drijft naar de wal - opgewacht door een roerige menigte - Als deze aan boord springen laat luitenant ter zee Jan van Speyck het schip in de lucht vliegen - slechts 7 overlevenden - 4 juni - Belgen roepen Leopold van Saksen-Coburg uit tot soeverein - 2 augustus - 10-daagse veldtocht - Drie Nederlandse divisies trekken België binnen - Belgische legertjes bij Hasselt en Leuven verslagen - Congres van Londen over de toekomst van België.
1832 Opening kanaal Brussel-Charleroi - 25 juni - Cholera epidemie begonnen in Scheveningen - door vissers aan wal gebracht - 14.000 slachtoffers van wie ruim 20% in Zuid-Holland.
1834 Afscheiding in de Nederlands Hervormde Kerk.
1837 Oprichting van het literair tijdschrift `De Gids`.
1838 Nacht van 30 september op 1 oktober - Invoering van het Nationaal Burgerlijk Wetboek - Invoering van de Hoge Raad als opperste rechtscollege.
1839 Verdrag met België - opening spoorweg Amsterdam-Haarlem.
1840 Johan Rudolf Thorbecke treedt toe tot de `Dubbele Kamer` voor de grondwetsherziening - in september aangenomen - hierop treedt Willem I af en hertrouwt alsnog met Henriëtte gravin van d`Oultremont - Opgevolgd door Willem II - held van Waterloo en de 10-daagse veldtocht - gehuwd met de Russische prinses Anna Paulowna.
1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem.
1848 11 april - Nieuwe grondwet - Ministers dragen de verantwoordelijkheid voor daden en uitspraken van de vorst.
1849 Willem II overlijdt plotseling aan een hartkwaal - opgevolgd door zijn zoon Willem III - een autocratische en opvliegende man en rokkenjager.
1853 4 maart - de nieuwe grondwet maakte formeel de weg vrij voor de onbelemmerde beleving van het katholieke geloof - Pius IX kondigt het herstel van de rooms-katholieke hiërarchie aan.
1859 Eduard Douwes Dekker - gewezen Indisch bestuursambtenaar - schrijft onder de schuilnaam Multatuli `Max Havelaar, of de koffy-veilingen der Nederlandsche Handel-maatschappij`.
1861 Typografen richten het eerste werkloosheidsfonds op - eigenlijk de eerste vakbond.
1863 2 mei - invoering van de HBS Hogere Burgerschool - 1 juli -Afschaffing van de slavernij op Curaçao.
1886 Mandement - begin van de scheiding tussen de liberalen en katholieken.
1871 Aletta Jacobs - eerste vrouwelijke student (Groningen) - promoveert 1879 in de medicijnen en vestigt zich als arts in Amsterdam - introduceert het pessarium als voorbehoedsmiddel.
1873 Atjeh oorlog - begint als expeditie tegen zeerovers - Van Heutz treedt toe tot het koloniale leger.
1874 Kinderarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden.
1878 Wet op het lager onderwijs aangepast - de schoolstrijd begint - Abraham Kuyper zet het anti-schoolwet verbond om in de Anti-Revolutionaire Partij.
1879 Pim Mulier legt de basis voor de georganiseerde sporten.
ca 1880 Europese landbouwcrisis als gevolg van graanexporten Amerika - Rusland - Argentinië en Australië.
1881 Eerste telefooncentrale in Amsterdam - 49 abonnees.
1885 Opening van het Rijksmuseum in Amsterdam in afwezigheid van de koning - men fluistert: Willem is boos dat het museum niet zijn naam draagt - Oprichting van de ANWB.
1888 Domela Nieuwenhuis - eerste socialist in het Nederlandse parlement.
1890 Zelfmoord Vincent van Gogh - Willem III overlijdt - Emma wordt regentes van Wilhelmina.
1891 Gerard Philips richt in Eindhoven de `Stoomfabriek voor het vervaardigen van gloeilampen en andere elektrische artikelen` op.
1892 Mr. Cornelis Hendrik Boudewijn Boot, geboren op 15-09-1813 te Arnhem, overleden op 05-11-1892 te `s-Gravenhage, predikantszoon die het tot burgemeester van Amsterdam en minister van Justitie bracht.
1895 Willem Mengelberg wordt dirigent van het Amsterdams Concertgebouw Orkest.
1896 Op 28 januari wordt in Maassluis Cornelis Hugo Boot geboren, die naar later blijkt de oudste Boot zal worden.
Zomerattractie in het Kurhaus te Scheveningen - Le Cinématographe Lumière - 6 maanden na Parijs.
1898 De Groningse bankbeheerder A. van Dam krijgt het eerste kenteken - Dat wil niet zeggen dat hij de eerste autobezitter is.
1901 Invoering van de leerplicht.
1903 Opening van Berlage`s Koopmansbeurs aan het Damrak te Amsterdam.
1905 Invoering van het leesplankje Aap Noot Mies.
1909 Nationale klokkentijd - Enschede loopt b.v. niet meer een kwartier voor op Haarlem.
1912 20 augustus - William Booth, oprichter van het Leger des Heils, overleden in Hadley Wood, Londen.
1914 Eerste Wereldoorlog - Nederland neutraal.
1916 Een tweedekker van de luchtmacht landt op een drassig veldje dat van boer Knibbe is gekocht - De plaats: Schiphol.
1917 Margaretha Geertruide Zelle - geboren Leeuwarden 1876 wordt in het bos van Vincennes gefusilleerd - Mei - Tentoonstelling van werken van Mondriaan - georganiseerd door het tijdschrift `De Stijl`.
1918 Oktober - oproer in een legerkamp op de Veluwe - 12 november - Jan Pieter Jelle Troelstra maakt de vergissing dat ook Nederland rijp is voor een Russische revolutie.
1919 Oprichting van de KLM met Albert Plesman aan het hoofd - Invoering vrouwenkiesrecht - 6 november - Steringa Izerda vangt aan met eerste radio-uitzendingen.
1920 KLM begint eerste lijndiensten op Londen en Hamburg - Nederland lid van de Volkenbond.
1922 Hendrik Colijn - Na carrière bij het KNIL - in 1911 korte tijd Minister van Oorlog - vervolgens directeur van de Bataafsche Petroleum Maatschappij - de latere Shell - wordt in dit jaar politiek leider van de ARP.
1923 Colijn wordt minister van Financiën.
1924 Eerste vlucht naar Batavia met een Fokker F2 - duur 20 dagen.
1926 November - Opstand op Java - Bantam en West-Sumatra - Minangkabau.
1929 Eind oktober - Beurskrach.
1931 14 december - Anton Mussert ontvouwt zijn plannen aan 12 mensen in een bovenzaaltje nabij de Dom van Utrecht - vier van hen worden na afloop lid van de NSB.
1932 28 mei - Laatste gat in de Afsluitdijk gedicht - 90 m. breed - 32 km. Lang en 7,5 m. boven N.A.P.
1933 Het aantal werklozen groeit van 18.000 in 1929 naar 300.000 - Muiterij op opleidingsschip de `Zeven Provinciën` die op dat moment bij Kota Radja ligt.
1934 Zomer - Jordaanoproer als gevolg van verlaging van de werklozensteun - De KLM DC-2 `De Uiver` wordt eerste in de handicaprace naar Melbourne - 3 dagen - 118 uur en 20 minuten inclusief de noodstop in Albury op de renbaan. Bemanning Parmentier - Moll - Prins en van Brugge worden geridderd.
1935 Record werkloosheid - 15,5% van de beroepsbevolking.
1936 26 september - De Gulden devalueert 20%.
1939 Kabinet de Geer - 1 september - Duitsland valt Polen binnen - 3 september - Engeland en Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog - de Tweede Wereldoorlog begint.
1940 10 mei - Duitsland valt om 4 uur `s-ochtends Nederland binnen - 13 mei - Koninklijke familie vlucht naar Engeland - 14 mei Bombardement op Rotterdam - Nederland capituleert - De Duitse bezetting begint - De Nederlandse Unie publiceert een manifest om zich naar de Duitsers te schikken - Onmiddellijk worden de eerste beperkingen aan Joden opgelegd.
1941 7 december - Japanse aanval op Pearl Harbour - Hawaii - 14 december - Precies 10 jaar na de oprichting van de NSB worden behalve deze alle politieke partijen verboden - Begin ondergrondse pers.
1942 27 februari - Slag in de Javazee - 9 maart Nederlands-Indië capituleert - Alle blanken worden geïnterneerd - zo`n 350.000 Nederlanders voorop - 27 maart Gestapo en Abwehr beginnen met het Englandspiel, ook wel Unternehmen Nordpol genoemd - hierdoor vallen 53 gedropte agenten in hun handen - Juli - aanvang van de stelselmatige deportatie van de Joodse bevolking - In de loop van het jaar worden hooggeplaatste en bekende mensen samengebracht in Sint-Michielsgestel - in augustus worden 5 gijzelaars uit Sint-Michielsgestel geëxecuteerd.
1943 27 maart - Bevolkingsregister Amsterdam wordt overvallen om de registers te vernietigen - Helaas hadden de Duitsers de gegevens van de joden ook elders ondergebracht.
1944 6 Juni - de geallieerden landen in Normandië - 4 augustus - Duitse politie valt een pand binnen aan de Amsterdamse Prinsengracht - Anne Frank en haar familie worden afgevoerd naar het concentratiekamp - Alleen haar vader Otto overleeft - 4 september - BBC verspreidt het bericht dat Breda is bevrijd - het is een misverstand maar veroorzaakt de Dolle Dinsdag - 12 september - de eerste geallieerde troepen zetten voet op Nederlandse bodem - 17 september - Slag om Arnhem - Spoorwegstaking om de geallieerden te helpen - Begin van de hongerwinter voor westelijk Nederland - Eind september pleegt het verzet een aanslag op een auto van de Wehrmacht - 1 oktober - de Duitsers nemen wraak op Putten - het dorp wordt platgebrand - 600 dorpelingen gaan naar concentratiekampen.
1945 Nacht van 6-7 maart pleegt het verzet een aanslag op politiechef Rauter - 10 maart executeert de Grüne Polizei 120 mannen op de plaats van de aanslag - Voedseldroppingen boven westelijk Nederland - 5 mei Duitsland geeft zich over - Nederland is bevrijd - 15 augustus - Japan capituleert nadat 2 atoombommen zijn geworpen op Hiroshima en Nagasaki - 17 augustus - Soekarno en Hatta roepen de Republik Indonesia uit.
1947 21 juli - eerste politionele actie in Nederlands-Indië - Augustus - De Veiligheidsraad gelast Nederland te stoppen - 1 oktober - Invoering van de AOW.
1948 1 januari - België - Nederland en Luxemburg vormen de BeNeLux - de eerste Europese vrijhandelszone - 28 april - de eerste Marshallhulp arriveert in Rotterdam - 4.000 ton tarwe aan boord van de Noordam - Nederland sluit zich aan bij de WEU West Europese Unie - 4 september - Wilhelmina treedt af - Juliana wordt Koningin - November - kruidenier Chryso van Woerkom opent in Nijmegen de eerste zelfbediening - December - Tweede politionele actie in Indonesië - 19 december - gedurfde aanval op hoofdkwartier Soekarno in Djokjakarta waarbij hij wordt gearresteerd - 27 december - Indonesië onafhankelijk.
1949 Grootscheepse repatriëring uit Indonesië komt op gang - inclusief grote delen van het KNIL en zo`n 22.000 Molukse soldaten met hun gezinnen - 4 april - Oprichting van de NAVO - Noord Atlantische Verdrags Organisatie - 3 november - Opening in het Stedelijk Museum van Amsterdam van de Cobra tentoonstelling.
1950 Conflict in Korea - NAVO partners snellen te hulp - 25 oktober - eerste Nederlandse detachement naar Korea - Op Ambon roepen de Molukkers de Republik Maluku Selatan uit - Ze worden onmiddellijk door Jakarta aangevallen en overrompeld - Nederland sluit zich aan bij de Europese Betalingsunie.
1951 Opening van de speeltuin en sprookjesdorp `De Efteling` bij Kaatsheuvel - 2 oktober - Eerste landelijke televisie-uitzending - Nederland sluit zich aan bij de EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
1952 Emigratierecord - meer dan 80.000 mensen nemen de boot - meestal naar Australië of Canada - ook naar de Verenigde Staten - Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika. In totaal vertrekken zo`n 620.000 Nederlanders.
1953 1 februari - De Watersnoodramp - In grote delen van Nederland breken de dijken door - 1.835 mensen komen om.
Ook verschillende Booten en aanverwanten komen om in Zuid-West-Nederland tijdens de watersnoodramp in de nacht van 1 februari 1953. Herman Boot, toen 10 jaar, vlucht omstreeks vier uur `s nachts met een zusje van 7 jaar. Zij komen beiden bijna om in de kolkende watermassa, maar vinden toch op het nippertje een veilig heenkomen in het huis van een oom. Plaats van dit drama: gemeente Kortgene, waar meer dan 40 mensen verdrinken, waaronder familieleden.
1954 Bisschoppelijk mandement - katholieken wordt lidmaatschap van de PvdA afgeraden - Ook het lidmaatschap van een socialistische vakbond wordt ongeoorloofd geacht - Ruilverkavelingwet - In de jaren zeventig is meer dan 1 miljoen hectare hier aan onderworpen - 13 juni - De affaire Greet Hofmans.
1957 Het parlement gaat akkoord met het Deltaplan.
1959 De aardgasbel in het Groningse Slochteren wordt ontdekt onder het land van boer K.P. Boon - Boer Koekoek richt de boerenpartij op.
1961 Deltaplan - Veerse dam gereed.
1962 24 uurs televisie marathon `Open het Dorp` ten behoeve van de bouw van een dorp voor gehandicapten - opbrengst 21.192.000 gulden - Conflict met Indonesië over Nieuw-Guinea - Overdracht aan de Verenigde Naties die het snel weer overdraagt aan Indonesië - Zeer tegen de zin van de lokale bevolking.
1963 Oprichting van de Nederlandse Gasunie - begin aanleg van het aardgasnet en grootscheepse omschakeling - de anti-conceptie pil verschijnt. Op een preiveldje in het Zeeuwse Serooskerke (W) wordt voor ongeveer één miljoen gulden aan gouden munten gevonden. Enkele jaren later wordt bij de afbraak van een huis 100 meter verder een zilverschat aan munten gevonden.
1964 6 juni - B-day - de Beatles in Nederland - 15 augustus - Commerciele televisie vanaf het REM-eiland - Hieruit komt later de TROS voort.
1965 Deltaplan - Grevelingendam en Zeelandbrug - Juni - eerste uitgave van het blad Provo.
1966 10 maart - Huwelijk Beatrix en Claus von Amsberg - rookbommen in Amsterdam - 14-15 oktober - De nacht van Schmelzer - oprichting van D66.
1968 Egmond aan Zee - laatste gemeente van het vasteland aangesloten op het aardgasnet.
1969 Deltaplan - Volkerakdam - Bezetting van het Maagdenhuis - begin van de democratisering van de universiteiten - Mammoetwet - herziening van het voortgezet onderwijs - Dolle Mina - de vrouwen in opstand voor gelijke rechten en behandeling.
1971 Eerste abortuskliniek - 11 mei - eerste kabinet den Uyl.
1973 September - Oliecrisis - autoloze zondagen.
1974 Benzine op de bon - WK voetbal in Duitsland - Johan Cruyff en Rinus Michels slagen er net niet in te winnen - Duitsland wordt wereldkampioen - September - Gijzeling in de Franse Ambassade door drie leden van het `Japanse Rode Leger`.
1975 Laatste kolenmijn wordt gesloten - 25 november - Suriname onafhankelijk - 2 december - Molukkers gijzelen een trein bij het Drentse Wijster.
1976 Lockheed affaire - Prins Bernhard raakt in opspraak en moet al zijn officiële functies neerleggen.
1979 NAVO dubbelbesluit - Kernwapens op Nederlands grondgebied? - grote protestacties door de vredesbeweging - de Hollanditis slaat toe - 25 november - Geen kernwapens in Nederland.
1980 Juliana treedt af - Beatrix wordt koningin.
1982 Janmaat met extreem rechts - de Centrumpartij - het begrip Allochtonen verschijnt.
1983 RSV schandaal - Kerwin Duinmeier door een skinhead vermoord.
1986 Deltaplan - Afsluitbare `open` Oosterscheldedam komt gereed.
1987 Dr. Jonkers van Oude Pekela meldt grootschalig sexueel misbruik van kinderen door hun ouders - Gevolgd door andere soortgelijke meldingen die meestal niet tot een rechtzaak komen. In Epe komt het wel tot veroordelingen.
1989 De twee van Breda - laatste Duitse oorlogsmisdadigers - komen vrij - zij overlijden nog hetzelfde jaar - Invoering van de commerciële televisie.
1990 19 januari - na 15 jaar coma overlijdt Ineke Stinissen een zachte dood - Sluiting van het communisten blad `de Waarheid` - 16 december geboorte van het eerste genetische kalf Herman.
1991 WAO crisis - 13 november - RaRa pleegt bomaanslagen vanwege het in hun ogen te strenge asielbeleid.
1992 Februari - F16 stort neer op een woonwijk in Hengelo - 4 november - Vrachtvliegtuig van El Al stort neer op de Bijlmer - Nederlands passagiersvliegtuig stort neer bij Faro in Portugal.
1994 IRT affaire - Burgemeester - hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris van Amsterdam zeggen hun medewerking aan het Interregionaal Recherche Team op - 22 augustus - Voor het eerst sinds 1918 een niet confessioneel `Paars` kabinet.
1995 Srebenica - Het kleine Nederlandse contingent kan niet verhinderen dat de Serven een volkerenmoord begaan - De Franse opperbevelhebber verzuimt luchtsteun te geven om de Servische overmacht tot staan te brengen.
1998 Dag Gulden - Hallo Euro.
1999 Kosovocrisis - 24 maart - NAVO besluit tot luchtacties - een Nederlandse F16 haalt een Servische MIG neer.
2001 Op 18 november overlijdt in Maassluis Cornelis Hugo Boot, geboren op 28-01-1896 in Maassluis, de tot nu oudste Boot.
2002 Als gevolg van het Srebenica rapport treedt de regering af - Verkiezingen - Tijdens de campagne wordt de extreem rechtse Pim Fortuyn vermoord - Zijn partij - de LPF - gaat door en wordt in één klap op twee na de grootste partij met 26 zetels en wordt regeringspartij.
2003 Regeringscrisis vanwege de politieke amateurs van de LPF - Nieuwe verkiezingen - de LPF schrompelt in tot 8 zetels.
2006

Oprichting Stichting VERENIGde BOOTEN ten kantore van Notaris Jansen de Jonge en van Wouwe in het voormalig Zeeuws Museum te Middelburg.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Herman Boot
Vice-voorzitter: ir. Arjan Boot (per 01-01-2010)
Secretaris: Annemarie Boot
Penningmeester en webredacteur: Esther Boot

Adviseur: drs. Ron Boot
Adviseur: drs. Ies Boot
Adviseur: Cor van den Hooven

Klik hier voor de bijbehorende gezichten van bestuur en adviseurs

25-11-2009 Lambertus Johannes Boot en zijn echtgenote Cornelia de Vries ontvingen postuum de Yad Vashem, de hoogste onderscheiding die de staat Israel kent (zie: Onderscheidingen).

 

stuurlinks stuurrechts