bel

bel

bel

Parentelen

Memento Mori

Men was vroeger meesterlijk in het bedenken van spreuken en ander taalkundige konterfeitsels. Men kan zich afvragen waarom dit nu niet meer gebeurt. Men ziet nauwelijks nog jaartallen of spreuken op nieuwe gebouwen terwijl men dit vroeger regelmatig deed. Maar het zal nooit zover komen als onderstaande tekst die al bijna vierhonderd jaar in steen is gehouwen.

startplaatje

Gedenksteen op de Begraafplaats te Sinoutskerke

© Foto: Herman Boot.

Transcriptie:
Dat ghy nu syt waren wy voor dese
Dat ick nu ben sult ghy haest wesen
Siet vry op my en vraecht alleman
Of tiemandt tgheslacht wel kennen kan
Gedenckt opt sterven
Anno 1637

Vertaling:
Wat u nu bent waren wij vroeger ook
Wat ik nu ben zult u binnenkort zijn
Bekijk mij gerust en vraag aan iedereen
Of iemand nog weet uit welk geslacht ik ben
Bedenk dat u ook zult sterven
Anno 1637

Het lijkt ons een waardige bootschap als u gaat zoeken in de Parentelen.

* Memento mori is een Latijnse zin die traditioneel wordt vertaald als Gedenk te sterven of Denk eraan te [moeten] sterven. Vrijere vertalingen zijn Bedenk dat u sterfelijk bent of Denk aan je eigen sterfdag.


Parentelen (stambomen)

Friesland Utrecht
Groningen Zeeland
Limburg Zuid-Holland
Noord-Brabant België
Noord-Holland Diversen

 


 Genealogische termen 

De onderstaande genealogische omschrijvingen geven een hoedanigheid weer van een geslachtsreeks zoals deze is opgesteld. Daarbij kunnen verschillende mogelijkheden van toepassing zijn, zoals:

  • stamreeks: geeft van een persoon de voorouders weer in de rechte mannelijke lijn naar de oudst bekende voorvader: de stamvader (een vrouwelijke stamreeks heet: moederreeks);
  • kwartierstaat: geeft van een persoon alle voorouders weer in mannelijke en vrouwelijke lijn;
  • genealogie: geeft alle afstammelingen weer in de mannelijke lijn van de stamvader;
  • parenteel: geeft alle mannelijke en vrouwelijke afstammelingen weer van de stamvader;
  • ascendenten: voorouders via stamreeks en kwartierstaat;
  • descendenten: nageslacht via genealogie en parenteel.

Om het aantal personen in ons bestand en op de website een binnen de perken te houden is besloten om (voorlopig) deelparentelen te plaatsen. Van de vrouwelijke afstammelingen met de naam Boot zijn wel het huwelijk en de kinderen opgenomen, maar verdere afstammelingen niet meer.

U kunt zich niet beroepen op betrouwbaarheid van door ons vergaard materiaal door simpelweg deze website te vermelden. Alleen de originele bronvermelding staat garant voor de juistheid van de informatie.

Ongetwijfeld zullen er in de parentelen op deze website fouten zitten, hoewel de grootste zorgvuldigheid wordt betracht. Het blijft mensenwerk. Een crematie kan ten onrechte als begrafenis worden vermeld, omdat die informatie niet in de akten van de Burgerlijke Stand wordt opgenomen.
Mocht u een fout of een onjuiste voorstelling in het geschrevene ontdekken, laat ons dit dan weten, zodat dit gecorrigeerd kan worden. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens worden van levende personen die geen toestemming hebben gegeven geen gegevens weergegeven.

Geïnteresseerde familieleden kunnen voor meer informatie contact met ons opnemen.


De Stichting Verenigde Booten is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze website naar websites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat de Stichting Verenigde Booten gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat de Stichting Verenigde Booten de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft. 

 

stuurlinks stuurrechts

.