bel

bel

bel

Godshuis Sint-Barbara Antwerpen

Godshuis_Sint_Barbara_Antwerpen.01

Godshuis Sint-Barbara aan de Lange Nieuwstraat 86 in Antwerpen

Beschrijving

Nr. 86. Voormalig godshuis St.Barbara, gesticht door kerkmeester Nikolaas Boot in 1489 voor acht behoeftige vrouwen; in 1504 voorzien van een kapel en in 1506 toegewijd aan de H. Barbara. Afgeschaft onder de Fransen en naderhand beheerd door de C.O.O., die er bejaarde vrouwen huisvestte; sinds 1950 behorend tot de schoolgebouwen der Dames van het Christelijk onderwijs.

Klein schilderachtig ommuurd godshuis uit XVI a met rechthoekig graspleintje, aan de N.- en O.-zijde afgesloten door acht kleine huisjes (Pl. VII) (Fig. XIX). Laat-gotisch vrijstaand kapelletje aan de Z.-zijde op rechthoekig grondplan met driezijdig onregelmatig koor in traditionele bak- en zandsteenstijl; oplopend leien zadeldak met bekronende windroos. Bakstenen lijstgevel op zandstenen plint. Langsgevel van twee trav. met korfboogpoort, breed spitsboogvenster in drielicht en steigergaten; in het koor twee ongelijke en eenvoudiger spitsboogvensters (485).

Woonhuisjes van beschilderde baksteen met repetitief schema van telkens twee trav. en één bouwl. Eenvoudige ordonnantie met muurankers en steigergaten onder pannen (Vlaamse pannen) zadeldaken. Hoge rechth. keldermonden met uitstekende latei. N.-gevelwand gemarkeerd door de twee hoge dakkapellen met vereenvoudigde getrapte bekroning, dekstenen en breed luikgat met afdekkende latei op consoles. Voorts rechth. deur met latei op consoles en rechth. bovenlicht; aangepaste vensteropeningen met kleine roedenverdeling.

 

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/5390

 


 

Godshuis_Sint_Barbara_Antwerpen.02

Fragment uit: Antwerpse steegjes en godshuizen van Bart Goovaerts en Piet Schepens

Bron: http://www.historyofsocialwork.org

 

 

.

Godshuis De Boodt Brugge

 

Godshuis_De_Boodt_Brugge.2

De afbeelding toont het Godshuis De Boodt, gelegen in de Helmstraat op nr. 1. in Brugge

Bron: Beeldbank Brugge  

Gelet op de naam ligt het voor de hand dat een De Boodt de stichter is van dit godshuis.

Het waren niet alleen gilden die godshuizen oprichtten, maar ook gegoede burgers. Ze deden dat deels uit liefdadigheid, deels ook voor hun eigen zielenheil. De bewoners moesten hun weldoeners in hun gebeden gedenken. Daartoe had bijna elk godshuis een eigen, eenvoudige bidkapel.

Een andere, meer wereldse reden was ook dat de familie haar aanzien wilde vergroten door de vermelding van de familienaam op de gevel van het godshuis. De bewoners waren, behalve gepensioneerde ambachtslieden, vaak vrouwen: vooral weduwen zonder bestaansmiddelen en bejaarde nonnen.

De godshuizen waren niet bestemd voor totaal berooiden, maar wel voor verarmde bejaarden. Arm geworden door de dood van de kostwinner, door ziekte of handicap, door ouderdom. Er werd instapgeld gevraagd en soms moesten ze hun eigen huisraad of zelfs hun eigen bed en lakens meebrengen. Er was ook een huisreglement. Zo moest men Bruggeling zijn, dagelijks bidden voor zijn weldoener, geen aanleiding geven tot achterklap. Bedelen was verboden, slecht gedrag werd bestraft en buitenshuis mocht men niet overnachten. In de meeste godshuizen kregen de inwoners een kleine som onderhoudsgeld per maand en een dagelijkse kom soep. In de winter kregen ze brandhout.

 

stuurlinks stuurrechts
.

Huis de Onbeschaamde

Wijnstraat 123-125 in Dordrecht

Huis_de_Onbeschaamde

Het huis `De Onbeschaamde` in de Wijnstraat (tegenover de Kraansteiger) is ontworpen door Pieter Post in de zogenaamde Hollands Classicistische Stijl en gebouwd ca. 1650. Aan de wapendrager in het fronton is de naam `De Onbeschaamde` ontleend.

Bron foto: http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=241454&kid=2147&pagina=tekstpagina

Huis_de_Onbeschaamde.02

De putto draagt de familiewapens van Van Beveren en Ruijsch.

Bron foto: http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/images/Dordrecht/onbeschaamd.jpg

In 1697 koopt Cornelia Droste, getrouwd met Cornelis de Boodt, dochter van Mathijs Droste en Emerentia Koenraadsdr. Ruijsch, het huis van de erfgenamen van haar tante, Elisabeth Ruijsch. (Van Heiningen, o.c., p. 33)

Cornelia Mattheusdr. Droste, gedoopt NG Heusden 22 okt. 1647, wonende te Dordrecht (1677), overleden Utrecht 31 okt. 1733 (begraven te Giessen-Nieuwkerk), dochter van Matthijs Droste, kolonel van een regiment voetknechten in dienst van de Verenigde Nederlanden, gouverneur van Heusden en Emerentia Koenraadsr. Ruijsch (Emerentia, dochter van Koenraad Ruijsch [en Maria van Beveren Willemsdr.], gedoopt NG Dordrecht okt. 1614 [naam van de moeder in het doopboek niet vermeld), trouwde NG Dordrecht/IJsselmonde 4 juli/1 aug. 1677 Cornelis Cornelisz. de Boot, gedoopt NG Sluis 17 juli 1633, geboren te Sluis in Vlaanderen en daar wonende, heer van Bingaertskerke, Loodijk en Cadzant, oud-burgemeester en schepen `s lands van den Vrijen, overleden Giessenburg 3 juli 1718, zoon van Cornelis Cornelisz. de Boodt, burgemeester van het Brugse Vrije, en Maria Willemsdr. Brasser; M. Balen, Beschryvinge van de stad Dordrecht [Dordrecht 1677], p. 961)

1719/1720: Cornelia Droste verkoopt het huis aan Samuel Everwijn.

- 28 dec. 1719: voorwaarden, waarop Cornelia Droste, douairiere de Boodt, vrijvrouwe van Giessenburg en Giessen-Nieuwkerk, wonende te Dordrecht, wil doen veilen een huis en tuin, met een grote stal voor zes paarden, "als ook een stallinge en koetshuijs met boven mede diverse kamers en vertrekken" en een tuin daarachter, komende tegen het voornoemde huis of de tuin van het huis, "sulkx dat de voorsz. stallinge en koetshuijs, mitsgaders den thuijn agter aan deselve, bequamelijk soude kunnen werden gesepareert vant voorsz. huijs ofte desselfs thuijn en geapproprieert werden tot een seer bequaam woonhuijs, pakhuijs en kelders", staande en gelegen in de Wijnstraat tegenover de Kraan bij de Schrijversstraat, tussen het huis van mr. Bartholomeus van Segwaert, oudraad van Dordrecht, en het huis van Pieter Cant, koopman te Dordrecht, strekkende voor van de Wijnstraat af en uitkomende voornoemde stal en koetshuis achter op de Nieuwe Haven [Kuipershaven]. De verkoopster zal tot mei 1720, zonder huur te hoeven betalen, in het huis mogen blijven wonen. Bij de koop zijn inbegrepen een aantal zich in het huis bevindende schilderwerken *, maar niet de kroonluchters, die hangen in het vertrek, dat uitkomt op de achterplaats, en niet het schilderwerk boven de deur van het vertrek, dat ligt boven laatstgenoemde kamer. De verkoopster behoudt ook enige behangels, die in de kamers hangen.

14 mrt. 1720: Cornelia Droste, douairiere de Boodt, vrijvrouwe van Giessenburg en Giessen-Nieuwkerk, transporteert aan mr. Samuel Everwijn, oudraad van Dordrecht, "een seer extraordinaris groot aensienlijck sterck doo[r]timmert ende welgelegen huis en erve, voorsien met considerable groote en schoone kamers en vertrecken alsmede een groote en seer playsante thuijn", benevens een zeer grote stal en extra groot koetshuis en remise voor diverse koetsen, hebbende de stal en het koetshuis boven mede diverse kamers en vertrekken en een tuin erachter, komende tegen het voornoemde huis of de tuin van dat huis, staande in de Wijnstraat, tegenover de Kraan [Kraansteiger] bij de Schrijversstraat, tussen het huis van mr. Bartholomeus van Segwaert, oudraad van Dordrecht en dat van Pieter Cant, koopman te Dordrecht, strekkende het huis van voren van genoemde straat en uitkomende met de stal en het koetshuis achter op de Nieuwe Haven [Kuipershaven]. De koopprijs bedraagt 14.867 gl. 12 st. en 8 penn. (ORA Dordrecht inv. 813, f. 10v e.v.)

Bron: Andre den Haan

stuurlinks stuurrechts

 

 

.

Den Haag Oude Molstraat 36

Een Haags huis in Amersfoortse archieven
Oude Molstraat 36

Publictie NGV Rijnland - Mededelingenblad nr. 44, juni 2010

geschreven door Anneke Bos

Ons mede-NGV-lid Anje G. Bousema - Valkema transcribeert als vrijwilligster in Archief Eemland te Amersfoort oude notariële aktes van begin 17de eeuw. Zij kwam daar een akte tegen uit 1643, waarin gesproken werd over de verkoopvoorwaarden van een huis in de Oude Molstraat op de hoek met de Juffrouw Idastraat in Den Haag. Ze verbaasde zich over de hoge verkoopprijs van het pand, veel hoger dan die van Amersfoortse huizen, en stuurde mij de transcriptie toe met het idee dat het misschien interessant zou zijn voor de lezers van ons Mededelingenblad. Ze stuurde zelfs een foto mee die Tilly du Pui, medewerkster van archief Amersfoort, voor haar ter plekke was gaan maken.

Archief Eemland te Amersfoort, bron Notaris Johan van Ingen AT 002a004, folio 72V-74V d.d. 21-3-1643

Mr. Jacob Hooft, advocaat voor de hove van Holland binnen Amersfoort residerende, voor hemzelf en als vader en voocht van sijn onmundige kinderen, geprocreëert bij joffer Margaretha du Quesnoij en Nicolaes Heerman als man en voocht van joffer Liedeweij Hooft, zijn huysfr. en verklaarden dat Heribert Vosmeer als lasthebber van de heeren comparanten [dit zijn Jacob Hooft en Nicolaes Heerman] met de voochden van joffer Dorothea Clara de Jonge gemaekt heeft het contract hierna geinsereert op de conditien en voorwaarden hierna volgende. Heeft Heribert Vosmeer als last hebbende van Mr. Jacob Hooft voor hemself ende als vader en voocht van sijn onmondige kinderen ende Nicolaas Heerman als man en voocht van Liedeweij Hooft verkocht aan de hooggeleerde heeren ende mrs. Dirck de Jonge en Franck van der Meer van Berendrecht als ohmen (oomen) en voogden van joffer Dorothea Clara de Jonge, die bekende van deselve Vosmeer in qualite voors. gecocht te hebben, seeckere huysinge en erve staende en gelegen inde oude Molstraat op de hoeck van Joffer Idastraat met all `t geene daerin en aen, aert en nagelvast is, sulcx het voors. huys tegenwoordig beheynt, bemuyrt en bepaelt staet, met sodanige lydende en dominerende servituten als `t selve huys en erve hebbende ende subject mag sijn.
En namelick mede dat de huysinge van de voors. jonckvrouwe Dorothea Clara de Jonge de asback over `t erve en door de poort van de voors. vercochte huysinge uyt comende in de joffer Idastraet mach doen ledigen en dat de put tussen de voors. twee huysinge staende, tussen hun gemeen is. Dat de zuytmuyr van het gloriet ofte somer huysken op `t voors. vercochte erve staende, zoo vast aen of op de scheidinge tussen de voors twee erven van de twee huysen is gemaeckt dat het dack van hetselve gloriet hangt over `t erve van de voorn. jonkvrouwe de Jonge en de drop daervan vallende is opt selve erve, sonder dat de eygenaers vande voors. verkochte huysinge daetoe eenich recht hebben en so lange `t selve alsoo staat, gehouden sijn de drop van het voors. gloriet `t haren coste met een goote te vangen en `t water vandien op haer eygen erve te leyden en voorts volgens die oude brieven en bescheyden daervan sijnde met `t overleveren van welcke brieven neffens de opdrachte en generaal verbant van de voors. heeren Hooft en Heerman in de voors. qualite personen en goederen de vercoper sal mogen volstaen, sonder int stellen van speciale waerborge gehouden te sijn.
Nietjegenstaende enige costume ter contrarie zijnde de voors. huysinge belent ten Noorden Joffer Idastraat, ten Oosten de Molstraat, ten Zuyden de voors. joffer de Jonge en ten Westen de erfgenamen van de Heer President Cromholt, sijnde vrij en onbelast, niet daerop staende als de heer sijn recht, daer van het de vercoper bevrijden sal tot de jaren 1642 incluys. De copers sullen de voors. huysinge en erve van nu af aan tot haren bate ende schade aenvaerden. Voor de coop van welcke voors. huysinge ende erve de heeren coopers in de voors. qualite belooft hebben te betalen de somme van 11.500 gld *., namelick 1e may toecomende 5500 gld. en van de resterende 6000 gld. de interest of renten tegen 5% int jaar ingaande mey toecomende te lossen met 2000 gld. `s jaars de eerste verschenen 1-5-1644 etc. tot effectuele voldoeninge toe en dit in silveren willige ganckbaer gelde, vrij van XVe Lxxx penningen brieff en segelgelt niet uytgesondert. Al `t welck de heeren copers dragen en betalen sullen sonder cortinge, tot onderhouding en nakoming hiervan verbinden zij hun personen en goederen.
Actum Hage de 3-2-1643 en was ondertekent D. de Jonge, F. van der Meer v. B. [d.i. Berendrecht] en H. Vosmeer.
En daernaer dat de heeren comparanten voor soo veel elcx van hem aengaet verclaren te aggreren en approberen ` t voors. contract in al sijne poincten en te geven speciale procuratie aan de voorn. Heribert Vosmeer om te compareren voor de schepenen van `s Gravenhage en aldaar de voors. coop bekent te maken, de voors. huysinge erve t.b.v. de voorn. Jonkvr. op te dragen en transporteren op conditien, voorwaarden, belofte en verband als in de voors. coopcedulle en voorts dienaengaende alles te doen hetgeen zijzelf present sijnde souden doen. Belovende van waerde te houden alles wat bij de geconstitueerde dese conform, sall worden gedaen. Aldus gedaen te Amersfoort ten comptoire mijns notary op den xxi marty 1643 ter presentie van de heren Henrick vAertszn van Os en Frederick Verborch (Verburch) als getuygen.

* [ ƒ 11.500 in 1643 overeenkomend met ƒ 258.066.17 (€ 117.105.32) in 2008 – redactie]

 

Oude_Molstraat_36.01

Nu heeft deze akte inderdaad interessante aspecten, en mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Wat zou dat voor huis zijn? Was het destijds al zo groot, of is het later groot geworden door samenvoeging met het buurhuis dat al in het bezit was van de koper, Dorothea Clara de Jonge? Wie waren die mensen die in de akte genoemd worden? Allereerst ben ik gaan kijken in de Oude Molstraat: het bleek te gaan om het huidige nummer 36. Daarna volgden enkele bezoeken aan het Haags Gemeentearchief en het CBG, en thuis zoeken via Google leverde ook wat op. Zo vond ik een paar mooie plattegronden. Op de plattegrond uit 1616 en op het kadastraal minuutplan van ca. 1820 (uit Jaarboek Die Haghe 1981, C.J.J. Stal, "Van stinkput tot stokerij: uit de geschiedenis van de huizen Oude Molstraat 20, 22, 24, 30, 32 en 40") Is het pand duidelijk te zien en ook toen al blijkt het een heel groot pand te zijn.

De koper, Dorothea Clara de Jonge, zal gedoopt zijn als Dorothea de Jong, in Den Haag in de RK-kerk Oude Molstraat op 25-2-1624, als dochter van Joannes de Jong en Clara Boot. Getuigen waren Theodorus de Jong en Georgia Sandelijn. Merkwaardig is wel dat ze slechts één voornaam kreeg. Het is dus mogelijk dat deze Dorothea jong is overleden en `onze` Dorothea Clara daarna is geboren, maar dan niet in Den Haag. Haar ouders, Johan de Jong, procureur voor het Hof van Holland, en Clara Boot, waren op 15-5-1622 ondertrouwd en op 3-6-1622 getrouwd in de RK-kerk Oude Molstraat, waarbij getuigen waren Georgia Sandelijn, Theodorus de Jong en Franc van der Meer.

Jonkvrouwe Dorothea Clara de Jongh (meerdere schrijfwijzen dus), wonende `s-Gravenhage, ondertrouwde op 19 mei 1647, trouwde ten stadhuize 4-6-1647, met jonkheer Maximiliaen Boot, wonende in `t Princenlant. Deze Maximiliaen was op 19-9-1614 gedoopt, eveneens in de RK-kerk Oude Molstraat, als zoon van Cornelis Boot en Helena de Pottre, getuigen waren Dominicus de Pottre en Jacoba Boot. Op 5-8-1652 werd het begraven van de huisvrouw van de Heer Boot in de Oude Molstraat met 13 pozen beluid, waarvoor 42 gld 5 st betaald werd. Die zelfde dag werd een graf voor haar geopend in de Grote kerk, kosten 6 gld. Was dit onze Dorothea Clara? Het begraven van Maximiliaen Boot in de Oude Molstraaat werd op 25-2-1679 met 19 pozen beluid voor 61 gld 15 st, en die zelfde dag een graf voor hem geopend in de Grote kerk voor 6 gld, en zijn wapen in de Grote kerk opgehangen voor 40 gld.


 Klik hier voor meer informatie over Dorothea Clara de Jonge en Maximiliaan Booth


Oude_Molstraat_36.02

We hebben inmiddels de naam van Dorothea Clara`s oom (en voogd) uit de verkoopakte gezien: Franc van der Meer (van Berendrecht). Hoe zat de familierelatie?
In De Navorscher van 1897 staat vanaf pagina 467 het artikel: "Het geslacht Van der Meer, ook Van der Meer van Berendrecht". Hierin staat: Franck van der Meer, overl. 1554, tr. Clara van Berendrecht, overl. 1558 (eigenares van een hofstede en goederen van Berendrecht). Hun zoon Willem van der Meer van Berendrecht tr. Anna Sandelijn (overl. 1568), dr. van mr. Arend Sandelijn en van Machteld de Jonge van Baertwijck. Anna Sandelijn is begraven in de Grote kerk in Den Haag in het graf van haar grootouders mr. Cornelis de Jonge van Baertwijck en Machteld van der Merwede. Willem en Anna krijgen een zoon Arend van der Meer van Berendrecht, advocaat voor het Hof van Holland, die trouwt met Agnieta van der Burch. Arend en Agnieta krijgen een zoon Franc van der Meer van Berendrecht, advocaat voor het Hof van Holland, die trouwde met Jacobmina Booth, dr. van Jan Booth en Josina Sandelijn.
Als nu Franc van der Meer van Berendrecht Dorothea Clara`s oom is, dan moet Jacobmina Booth wel een zuster zijn van Clara Boot, de moeder van Dorothea Clara. En die andere oom, Dirck de Jonge, zal dan wel een broer zijn van haar vader. Ook de familienaam Sandelijn is al meerdere keren verschenen. Helaas heb ik (nog) geen genealogie van die familie kunnen vinden. Ook zou het interessant zijn te weten of en zo ja hoe de moeder en de echtgenoot van Dorothea Clara aan elkaar verwant zijn.

Oude_Molstraat_36.03

En dan de verkopers, de onmondige kinderen van Jacob Hooft en Margaretha du Quesnoij en hun dochter Liedeweij, getrouwd met Nicolaas Heerman? Hoe kwamen zij aan het huis in Den Haag? Het register van het klapwakersgeld 1642 geeft uitkomst. Daarin staan de huizenbezitters. In de Molstraat: "7. Het naergelaten weeskint van procureur De Jongh. 8. Deselve. 9. De weduwe van den advocaat Quesnoij". De kinderen Hooft erfden dus van hun grootmoeder van moederszijde. En we zien nu ook dat Dorothea Clara na de koop drie panden op een rij bezat, de huidige nummers 32, 34 en 36. Maar in het eerder genoemde artikel van C.J.J. Stal in Die Haghe wordt zij weer niet genoemd als eigenaar van nummer 32. Dus toch misschien een samenvoeging, maar dan van twee panden tot één nummer 34?

Ik kan mij goed voorstellen dat er lezers zijn die nu zullen uitroepen: daar klopt een heleboel niet en daar valt veel meer over te vertellen!! En van de genoemde families zijn uitgebreide genealogieën gepubliceerd!! Ik wacht geïnteresseerd uw reacties af.


Een Haags huis in Amersfoortse archieven
Oude Molstraat 36 (vervolg)

Publictie NGV Rijnland - Mededelingenblad nr. 45, september 2010

geschreven door Anneke Bos

Op mijn artikel over het huis Oude Molstraat 36 en zijn bewoners in het vorige mededelingenblad kwam een reactie binnen van de heer Jan Clavaux uit Den Haag. Hij attendeerde mij op een genealogie Sandelijn in De Nederlandsche Leeuw. Verder onderzoek leverde ook wat publicaties over de familie Boot(h) op; de stamreeksen, voor zover in dit kader van belang, volgen hieronder, met in vet de in het vorige artikel genoemde familienamen.

Stamreeks Sandelijn, relatie met Van der Meer van Berendrecht, met Booth en met Du Quesnoy

I. Pieter Aertsz, die Sandelijn, genoemd Dordrecht 1457 en 1466.

II. Adriaen Pietersz Sandelijn, overl. Antwerpen 1515, ambachtsheer van het naar hem genoemde Sandelingenambacht. In 1503 door keizer Maximiliaan in de adelstand verheven. Hij tr. (1) 1474 Gijsberta Cool, ook wel Josina genoemd, uit Dordrecht, overl. Antwerpen 1482. Hij tr. (2) 1484 Cornelia (van) Schore, Hij tr. (3) Dordrecht 1489 Agatha Boogaert en tr. (4) 1497 Catharina van Brimeu. In totaal 18 kinderen.

Uit het 1e huwelijk:

IIIA. Pieter Sandelijn, won. en overl. Dordrecht 1512, tr. ald. 1501 Maria Oem, overl. Dordrecht 1521, dr. van Cornelis Oem, schepen en tresorier van Dordrecht, en Anthonia Outmans, 3 kinderen.

IVA. Mr. Cornelis Sandelijn, geb. Dordrecht, overl. Den Haag 1551, secretaris van het Hof van Holland en kerkmeester van de St. Jacobskerk in Den Haag, tr. Jacobmina van der Meer, dr. van Franck van der Meer, overl. 1554, en Clara van Berendrecht, overl. 1558. 7 kinderen.

VA1. Liedewij Sandelijn, overl. 1608, tr. (1) mr. Jacob du Quesnoy, procureur-generaal en raadsheer bij het Hof van Holland, overl. Utrecht 1576, tr. (2) mr. Jan van Bekercke, burgemeester van Middelburg. 4 kinderen uit het 1e huwelijk.

VA2. Josina Sandelijn, overl. Den Haag 1626, tr. (1) Johan Booth, rentmeester van de confiscatiën, overl. 1595, zn. van Arent Booth, baljuw van `s-Gravenhage, en Anna Coebel, tr. (2) Jan van Rivieren.
Uit het 1e huwelijk 5 kinderen.

VIA2. Jacobmina Booth, tr. mr. Franck van der Meer van Berendrecht, advocaat bij het Hof van Holland. Zie voor Jacobmina`s broer Cornelis en haar zusters Clara en Geertruyd de stamreeks Booth.

Uit het 2e huwelijk:

IIIB. Mr. Arent Sandelijn, heer van Sandelingenambacht, griffier van het Hof van Holland (1515), raadsheer in dat Hof (1528), tr. Machteld de Jonge van Baertwijck, dr. van Mr. Cornelis de Jonge, heer van Baertwijck, raadsheer in het Hof van Holland, en Machteld van der Merwede. 5 kinderen.

IVB. Anna Sandelijn, overl. Den Haag 1568, tr. mr. Willem van der Meer van Berendrecht, overl. 1594, griffier (1552) en raadsheer (1567) in het Hof van Holland, zn. van Franck van der Meer, schout van Delft, en Clara van Berendrecht. 14 kinderen.

VB. Arend van der Meer van Berendrecht, tr. Agnieta van der Burch.

VIB. Franck van der Meer van Berendrecht, advocaat bij het Hof van Holland, tr. Jacobmina Booth.

Stamreeks Booth, relatie met Sandelijn, met De Pottre en met De Jonge.

I. Cornelis Arentsz Booth, schepen en burgemeester van Dordrecht, tr. Soetgen van Diemen.

II. Aert Cornelisz Booth, burgemeester van Dordrecht, tr. Machteld de Jonge, dr. van Reyner de Jonge, burgemeester van Dordrecht en Janna Quekel Gijsbertsdr.

III. Mr. Aert Aertsz Booth, geb. ca. 1451, wrsch. advocaat te Den Haag, tr. ca. 1480 Aechte van Diemen, overl. 1497, dr. van Vranc van Diemen en Margaretha Busschaerts en wed. van Claes Meeus.

IVA. Arent Booth, geb. ca. 1482, schout en baljuw van Den Haag, tr. Anna Coebel, dr. van mr. Frans Coebel, landsadvocaat der Staten van Holland, en Christina van Rijswijk.

VA. Johan Booth, overl. 1595, rentmeester van de confiscatiën, tr. Josina Sandelijn, overl. 1626. 5 kinderen.

VIA1. Cornelis Booth, overl. Den Haag 1650, tr. Helena de Pottre, overl. Steenbergen 1637, begr. Den Haag. dr. van Maximiliaan de Pottre en Jacobmina Booth.

VIIA1. Maximiliaan Booth, geb. Den Haag 1614, tr. Den Haag 1647 Dorothea Clara de Jonge, geb. Den Haag 1624, dr. van Johan de Jonge en Clara Booth.

VIIIA1. Jan Booth, tr. Willemina van Passenrode.

VIA2. Geertruyd Booth, tr. mr. Dirk de Jonge, advocaat bij het Hof van Holland (broer van Johan de Jonge, de vader van Dorothea Clara).

VIA3. Clara Booth, tr. mr. Johan (Jan) de Jonge, procureur bij het Hof van Holland.

VIIA3. Dorothea Clara de Jonge, geb. Den Haag 1624, tr. Den Haag 1647 Maximiliaan Booth, geb. Den Haag 1614.

VIA4. Jacobmina Booth, tr. mr. Franck van der Meer van Berendrecht.

IVB. Mr. Vranck Booth, geb. ca. 1487, advocaat bij het Hof van Holland, overl. 1559, tr. Christina van Oudshoorn, geb. ca. 1493, overl. Den Haag 1529, dr. van Doemen Jansz van Oudshoorn en Geertruyt van der Haer.

VB. Mr. Dominicus Booth, overl. Utrecht 1573, raadsheer bij het Hof van Holland, tr. Catharina van Montfoort, overl. 1605, dr. van Jacob van Montfoort en Dirkje Boelen van Lindenburg. Mogelijk 21 kinderen.

VIB. Jacobmina Booth, tr. mr. Maximiliaan de Pottre, advocaat bij het Hof van Holland.

VIIB. Helena de Pottre, tr. Cornelis Booth.

VIIIB. Maximiliaan Booth, tr. Den Haag 1647 Dorothea Clara de Jonge.

Georgia Sandelijn, getuige bij het huwelijk van Johan de Jonge en Clara Booth, en bij de doop van Dorothea Clara de Jonge, komt als zodanig in de genealogie Sandelijn niet voor. Zij is mogelijk identiek met Josina Sandelijn, de moeder van Clara Booth en grootmoeder van Dorothea Clara de Jonge.
De familienaam De Jonge, eventueel in combinatie met Van Baertwijk, komt ook meerdere malen voor, maar een onderlinge relatie is (nog) niet bekend.

Geraadpleegde literatuur:

F. Beelaerts van Blokland: "Het geslacht Sandelijn", in De Nederlandsche Leeuw (1903, 1904)
G. van Niekerken, "Het voorgeslacht van Mr. Vranc Booth", in De Nederlandsche Leeuw (1985)
E. Pelink, "Drie Hollandse memorietafels uit de 16e eeuw en hun stichters (Boshuysen, Berendrecht en Booth)", in Jaarboek CBG (1959)
Dossier Booth (CBG)


Het huis Oude Molstraat 36 

Jan Clavaux stuurde een derde plattegrond, uit 1597, van De Geijn en schreef:

In tegenstelling tot het merendeel van de panden in die tijd, is er helaas weinig over te vinden. De belangrijkste bronnen zijn namelijk de transportregisters en de hypothecatieregisters. Aangezien dit pand "binnen de familie" bleef en daar ook vererfde, komt het niet in de transportregisters voor. Ook had de familie er geen behoefte aan om een hypotheek op dit pand af te sluiten.

In de registers van de tiende penning van 1553 komt het als volgt voor:
Cornelis Sandelijn, 40 L
Cornelis Sandelijn, 11 L

In dezelfde registers van 1561 wordt het als één pand beschouwd:

De weduwe van Cornelis Sandelijn, 56 L

Hierbij moet ik opmerken, dat de registers van de Tiende Penning doorlopende lijsten zijn, met weinig houvast over precieze adressen; honderd procent zekerheid of het over precies hetzelfde perceel gaat kan ik niet geven, maar de waarschijnlijkheid is laat ik zeggen 99%.

Verder hierbij twee fragmenten van kaarten, die van Francois de Geyn (1597) en Bos en van der Harn (1616). Beide kaarten zijn onbetrouwbaar, maar het is beter dan niets. Andere kaarten uit die tijd zijn van bovengenoemde kaarten afgeleid en dus nog onbetrouwbaarder. Ze tekenen allebei een huis in de Juffrouw Idastraat achter het hoekpand. De vraag is, of ze de diepte van het pand goed aangeven: die was vanaf de straat niet te zien.

Oude_Molstraat_36.04

Ter illustratie voeg ik ook nog een luchtfoto van Google Maps bij met de huidige situatie. Hierop is goed te zien, dat er achter het hoekpand een even breed pand staat. Vanwege de enorme breedte is het dak van het achterste pand verdeeld in vier aparte dakjes; als je binnen op de zolder staat is het overigens één grote ruimte.
Kijkend naar de Tiende Penning van 1553 en 1561 kan je vermoeden, dat het achterste deel van het huis er dus tussen 1553-1561 is bijgebouwd, maar te bewijzen is dat niet.

Oude_Molstraat_36.05

Verder heb ik bijgevoegd een stukje van de lijst met vrijwillige bijdragen voor de stad Antwerpen uit 1585. Het is dus geen lijst van huiseigenaren. Ik vermoed, dat de weduwe Sandelings, Jan Boot, en de weduwe van Quesnoye alle drie op hetzelfde adres zijn vermeld.

Dan besluit ik met het afschrift van het Klapwakersgeld van 1605 blz 40 verso, waarop wel de eigenaren zijn vermeld:

De zelve [namelijk juffrouw Drogendijck] iiii st
derffgenaemen van joffrouw Sandelyns eerste huys iiii st
de zelve tgroote huys xii st
Joffrouw Ydenstraet
de weduwe van mr. Reynier Moons viii st

Wie waren de erfgenamen van de weduwe van Cornelis Sandelijn? Die weduwe moet Jacobmina van der Meer geweest zijn, Cornelis overleed in 1551. Van hun zeven kinderen overleden er vijf kinderloos. Hun dochter Liedewij, die in 1608 overleed, trouwde met Jacob du Quesnoy, hun dochter Josina, die in 1626 overleed, trouwde met Johan Booth. In de lijst van 1585 staan Jan Booth, de weduwe Du Quesnoy, en de weduwe Sandelijn.

Nog niet ingegaan is op een groot verschil op de plattegronden uit 1597 en 1616. Op die uit 1597 zien we dat het voorste (op de hoek) en het achterste huis bereikbaar zijn via een poort in de Oude Molstraat, met een tuin tussen die twee huizen en het buurhuis in de Oude Molstraat. In 1616 is de plek van de poort en een deel van de tuin dichtgebouwd en zien we een dak evenwijdig aan de Oude Molstraat en doorlopend tot aan de Juffrouw Idastraat. Het achterste huis staat er nog. Alles zal opgenomen zijn in het huidige huis nr. 36.

Jan Clavaux heeft voor de zekerheid nog eens alle beschikbare transportakten en hypothecaties over de periode 1585- 1650 doorgenomen, voor zover betrekking hebbend op dit gedeelte van de Oude Molstraat/Juffr. Idastraat. In 1598 is sprake van een huis in de Nobelstraat, belend O de weduwe van mr. Dammas van Drogendijck, en achteraan de erfgenamen van Cornelis Sandeling. En in 1608 is weer sprake van een huis in de Nobelstraat, belend W Cromholt en O de erfgen. van Drogendijck en achteraan de erfgen. van mr. Cornelis Sandelijn. Wat het huis zelf betreft is er een hypothecatie uit 1593 van Jan Bekercken (2e echtgenoot van Liedewij Sandelijn, ofwel de weduwe Du Quesnoy), die blijkbaar de helft van het hoekhuis bezit en de ander helft koopt van zijn schoonmoeder Jacobmina van der Meer ( ofwel de weduwe van Cornelis Sandelijn). Hier echter is het huis beschreven als liggende in de Juffrouw Idastraat, belend O de Molstraat, Z Jan Boot, W Cornelia van den Eijnde en N de Juffrouw Idastraat.

Conclusie

Gaan we tot slot naar de situatie in 1643, de verkoop/koop van het huis waar dit alles mee begonnen is. Op de bewuste hoek stonden eind 16e eeuw meerdere, twee of mogelijk drie, panden, alle in het bezit van Cornelis Sandelijn. Hieruit is later (wanneer?) het huidige grote pand ontstaan. Het lijkt erop dat de koper, Dorothea Clara de Jonge, haar deel van het totale huizenbezit geërfd heeft via haar moeder Clara Booth en dat de verkopers, de kinderen Hooft, hun deel geërfd hebben via hun moeder Margaretha du Quesnoy. Dorothea woonde in één van de huizen en werd nu eigenaresse van het totaal. Zij woonde ten Zuiden van het gekochte huis; we zagen dat haar grootvader Jan Booth in 1593 ook ten Zuiden woonde. Opgemerkt moet nog worden dat meerdere malen de erfgenamen Drogendijck of juffrouw Drogendijck genoemd worden als buren in de Oude Molstraat. Volgens Cees Stal in Jaarboek Die Haghe ("Van stinkput […]") van 1981 was die juffrouw eigenaresse van de huidige nrs. 30 en 32. Van wie was dan nr. 34? Ook van juffrouw Drogendijck, of van Dorothea? Er blijven nog steeds vragen.

Bron: http://rijnland.ngv.nl


Oude_Molstraat_36.06

Oude Molstraat 36 Den Haag anno heden

Bron: Wikipedia

stuurlinks stuurrechts

 

Huize Zélandia

Huize Zélandia was ooit het woonhuis behorende bij boerderij Zélandia, de grootste boerderij van Schouwen. Deze voormalige boerderij Zélandia werd al in 1599 genoemd. Ongeveer 100 jaar later kwam deze boerderij in het bezit van de familie Hoogenboom. In 1838 werd de bovenverdieping op het woonhuis gebouwd en kreeg het huis de naam Huize Zélandia. In 1891 werd tegen het koetshuis een zuivelfabriekje gebouwd en later de zogenaamde `koepelkamer` aan de noordzijde van het huis. In 1919 verkocht landbouwer en burgemeester M. Hoogenboom de boerderij aan Cornelis van de Panne. In 1927 verkocht Van de Panne de boerderij aan J. Goudzwaard uit Haamstede, van wie Gijsbertje van de Panne-Donker het weer terugkocht in 1936 en verpachtte het aan schoonzoon Pieter Gerrit Boot. Sinds 1953 is het geen landbouwbedrijf meer. In de oorlog hadden de Duitsers in Zélandia hun hoofdkwartier gevestigd.

Huize_Zlandia.01

Toegangshek Huize Zélandia aan de Lokkershofweg in Noordwelle

 

Huize_Zlandia.02

 Oprijlaan Huize Zélandia

Huize_Zlandia.03

Huize Zélandia

Huize_Zlandia.04

Voordeur Huize Zélandia

Huize_Zlandia.05

Zijkant Huize Zélandia

Huize_Zlandia.06

Oude kaasfabriek (ook wel genoemd klein Zélandia).
Later gebruikt als wagenschuur en nu in gebruik als gastenverblijf voor toeristen.

Zie ook www.kleinzelandia.nl

Huize_Zlandia.07

Idyllisch doorkijkje

Huize_Zlandia.08

Tot slot

© Foto`s: Herman Boot.


Huize Zélandia.13a

Huize Zélandia anno 1900

Foto afkomstig van Wim Wendte wiens oudtante Gijsbertje Donker was.


Cornelis van de Panne is geboren op zondag 26-01-1851 in Elkerzee, aangifte op maandag 27-01-1851 [genlias akte 2]. Cornelis is een zoon van Marinus van de Panne (19-01-1827 Duivendijke - 03-07-1889 Duivendijke), slager, landbouwer, getrouwd op 21-08-1850 in Elkerzee met Willemina van de Velde (29-07-1817 Elkerzee - 11-07-1886 Duivendijke). Cornelis is overleden op zondag 18-10-1936 in Haamstede, 85 jaar oud. Aangifte [genlias akte 20]. Beroep: landbouwer, slachter, koopman, veehandelaar. Cornelis:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 24-05-1882 in Duivendijke [genlias akte 4] met Dina van de Vate, ongeveer 26 jaar oud. Dina is geboren omstreeks 1856 in Haamstede. Dina is overleden op zondag 30-05-1886 in Duivendijke, ongeveer 30 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Dina: dochter van Job van de Vate en Lena van Lillo.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op maandag 18-02-1889 in Gameren [genlias akte 3] met Gijsbertje Donker, 23 jaar oud. Gijsbertje is geboren op dinsdag 18-07-1865 in Gameren, dochter van Jacob Martinus Donker (25-10-1832 Gameren - 27-06-1893 Gameren), arbeider, bouwman, getrouwd op 01-10-1857 in Gameren met Metje Sleeuwenhoek (06-01-1834 Gameren - 22-04-1912 Gameren). Gijsbertje is overleden op vrijdag 02-09-1960 in Noordwelle, 95 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
Kinderen van Cornelis en Dina:

1 Marinus van de Panne, geboren omstreeks 1884 in Duivendijke. Marinus is overleden op zondag 04-02-1951 in Noordgouwe, ongeveer 67 jaar oud. Marinus: getrouwd op 24-06-1914 in Burgh met Tona Hanse, 26 jaar, geboren in Ellemeet, dochter van Johannis Hanse, landbouwer, en Joppa Lena van de Zande. Beroep: landbouwer.
2 N.N. van de Panne, levenloos geboren dochter op dinsdag 17-02-1885 in Duivendijke.
3 Job van de Panne, geboren omstreeks 1886 in Duivendijke. Job: getrouwd op 09-07-1920 in Elkerzee met Adriaantje Ringelberg, 21 jaar, geboren in Elkerzee, dochter van Pieter Ringelberg, vlasser, en Cornelia van Valkenburg. Beroep: veekoopman.

Kinderen van Cornelis en Gijsbertje:

1 Martinus van de Panne, geboren op vrijdag 06-12-1889 in Duivendijke. Aangifte op zaterdag 07-12-1889 [ZA akte 14]. Martinus is overleden op vrijdag 31-03-1899 in Duivendijke, 9 jaar oud.
2 Wilhelmina van de Panne, geboren op zaterdag 23-05-1891 in Duivendijke. Aangifte op zaterdag 23-05-1891 [ZA akte 10]. Wilhelmina: getrouwd op 12-11-1919 in Elkerzee met Philippus de Jonge, 30 jaar, geboren in Elkerzee, landbouwer, zoon van Jakob de Jonge, landbouwer, en Jozina de Jonge.
3 Elizabeth van de Panne, geboren op woensdag 28-12-1892 in Duivendijke. Aangifte op woensdag 28-12-1892 [ZA akte 13].
4 Neeltje van de Panne, geboren op zaterdag 27-04-1895 in Duivendijke. Aangifte op zaterdag 27-04-1895 [ZA akte 8]. Neeltje: getrouwd op 02-05-1923 in Noordwelle met Pieter Marinus Boogerd, 26 jaar, geboren in Sint Maartensdijk, rijksklerk, zoon van Jan Boogerd, landbouwer, en Jannetje Johanna Krijgsman.
5 Jan van de Panne, geboren op donderdag 04-03-1897 in Duivendijke. Aangifte op donderdag 04-03-1897 [ZA akte 7]. Jan is overleden op maandag 20-08-1917 in Bergen op Zoom, 20 jaar oud. Beroep: landbouwer.
6 Dina van de Panne, geboren op donderdag 31-03-1898 in Duivendijke. Aangifte op donderdag 31-03-1898 [genlias akte 5]. Dina is overleden op woensdag 16-01-1985 in Zierikzee, 86 jaar oud. Dina is begraven te Noordwelle. Dina trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28-05-1924 in Noordwelle [genlias akte 4] met Pieter Gerrit Boot, 26 jaar oud. Pieter Gerrit is geboren op dinsdag 31-08-1897 in Kerkwerve, zoon van Kornelis Boot en Jakomijntje bij de Vaate. Aangifte op woensdag 01-09-1897 [ZA akte 21]. Pieter Gerrit is overleden op maandag 27-07-1970 in Noordwelle, 72 jaar oud. Pieter Gerrit is begraven te Noordwelle. Beroep: landbouwer/pachter Hofstede "Zélandia" onder Noordwelle.
7 Jacob Martinus van de Panne, geboren op zondag 31-12-1899 in Duivendijke. Aangifte op dinsdag 02-01-1900 [ZA akte 1].
8 Martha van de Panne, geboren op zaterdag 18-01-1902 in Duivendijke. Aangifte op zaterdag 18-01-1902 [ZA akte 4].
9 Janna van de Panne, geboren op dinsdag 09-08-1904 in Duivendijke. Aangifte op woensdag 10-08-1904 [ZA akte 13]. Janna: getrouwd op 03-02-1926 in Noordwelle met Herman Toebes, 25 jaar, geboren in Sint Laurens, onderwijzer, zoon van Gerrit Hendrik Toebes en Neeltje van Trigt.
10 Cornelia van de Panne, geboren op maandag 06-11-1905 in Duivendijke. Aangifte op dinsdag 07-11-1905 [ZA akte 19]. Cornelia: getrouwd op 26-04-1935 in Haamstede met Simon van Weele, 37 jaar, geboren in Rilland-Bath, onderwijzer, zoon van Jan van Weele, dijkwachter, en Jacoba Ruster. 

Dina van de Panne is geboren op donderdag 31-03-1898 in Duivendijke, dochter van Cornelis van de Panne en Gijsbertje Donker. Aangifte op donderdag 31-03-1898 [genlias akte 5]. Dina is overleden op woensdag 16-01-1985 in Zierikzee, 86 jaar oud. Dina is begraven te Noordwelle. Dina trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28-05-1924 in Noordwelle [genlias akte 4] met Pieter Gerrit Boot, 26 jaar oud. Pieter Gerrit is geboren op dinsdag 31-08-1897 in Kerkwerve, aangifte op woensdag 01-09-1897 [ZA akte 21]. Pieter Gerrit is een zoon van Kornelis Boot (09-11-1856 Kerkwerve - 04-07-1930 Zierikzee), landbouwer te Merjaen (Moriaanshoofd), getrouwd op 05-05-1882 in Kerkwerve met Jakomijntje bij de Vaate (26-02-1860 Kerkwerve - 13-05-1941 Zierikzee). Pieter Gerrit is overleden op maandag 27-07-1970 in Noordwelle, 72 jaar oud. Pieter Gerrit is begraven te Noordwelle. Beroep: landbouwer/pachter Hofstede "Zélandia" onder Noordwelle.
Kinderen van Dina en Pieter Gerrit:

1 Jacomijntje (Mijntje) Boot, geboren op maandag 09-03-1925 in Noordwelle. Jacomijntje is overleden op zondag 28-12-2008 in Emmeloord, 83 jaar oud [www.mensenlinq.nl]. Jacomijntje is begraven op vrijdag 02-01-2009 te Espel (Noordoostpolder). Woonplaats: 1990 Espel (Noordoostpolder). Mijntje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 28-05-1948 in Noordwelle met Cornelis Willem (Cor) Boot, 26 jaar oud. Cornelis Willem is geboren op donderdag 06-04-1922 in Renesse, zoon van Elieza Centesz Boot en Toontje Verboom. Cornelis Willem is overleden op vrijdag 31-03-2000 in Espel (Noordoostpolder), 77 jaar oud [adv. Trouw 01-04-2000]. Woonplaats: 1990 Espel (Noordoostpolder). Beroep: landbouwer.
2 Gijsbertha Cornelia (Bertha) Boot, geboren op zaterdag 22-05-1926 in Noordwelle. Gijsbertha Cornelia is overleden op maandag 13-12-1999 in Zierikzee, 73 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Woonplaats: vanaf 1990 Noordwelle. Beroep: ziekenverzorgster. Bertha trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 20-09-1962 in Noordwelle met Hubrecht Nehemia Bouwman, 43 jaar oud. Hubrecht Nehemia is geboren op zondag 26-01-1919 in Duivendijke. Hubrecht Nehemia is overleden op zaterdag 17-12-1988 in Noordwelle, 69 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Beroep: landbouwer. Hubrecht Nehemia: weduwnaar van Elisabeth van de Panne.
3 Maatje Anna (Mattie) Boot, geboren op dinsdag 11-10-1927 in Noordwelle. Woonplaats: vanaf 1956 Slootdorp. Mattie trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 11-07-1952 in Noordwelle met Iman Boot, 26 jaar oud. Iman is geboren op zaterdag 08-08-1925 in Haamstede, zoon van Pieter Boot en Ploontje van Klooster. Iman is overleden op zondag 15-05-1988 in Slootdorp, 62 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Iman is begraven op donderdag 19-05-1988 te Middenmeer. Beroep: kruidenier, van 1952 tot 1956 te Dirkshorn, NH, daarna te Slootdorp, Wieringermeer.

Huize_Zlandia.09

Iman Boot en Mattie Boot

4 Cornelis Martinus (Kees) Boot, geboren op zaterdag 20-04-1929 in Noordwelle. Woonplaats: Bentley, Alberta, Canada. Beroep: transportondernemer. Kees trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 03-07-1953 in Noordwelle met Jurrina Willemina (Ina) Boot, 19 jaar oud. Getrouwd ten huize van de gemeentesecretaris de heer G.A. Haringman wegens het buiten gebruik zijn van het gemeentehuis te Noordwelle als gevolg van de watersnoodramp van februari 1953. Ze emigreerden kort na hun huwelijk naar Canada. Jurrina Willemina is geboren op donderdag 26-04-1934 (21-04-1936?) in Duivendijke, dochter van Jan Pietersz Boot en Jacomina Martina Viergever. Woonplaats: Bentley, Alberta, Canada.
5 Anna Nelly Boot, geboren op dinsdag 28-04-1931 in Noordwelle. Woonplaats: vanaf 1990 Haamstede. Anna Nelly trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1954 met Abraham Cornelis Landman, ongeveer 22 jaar oud. Abraham Cornelis is geboren op dinsdag 24-05-1932 in Haamstede. Abraham Cornelis is overleden op donderdag 08-09-2005, 73 jaar oud. Beroep: buschauffeur.
6 Jan Boot, geboren op vrijdag 15-09-1933 in Noordwelle. Jan is overleden op vrijdag 26-10-1990 in Staphorst, 57 jaar oud. Beroep: leraar N.H. mulo. Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 22-08-1959 in Heerde met Maria Margaretha (Mies) van Westen, 26 jaar oud. Maria Margaretha is geboren op zaterdag 25-02-1933 in Zwolle.
7 Johannes Pieter Boot, geboren op vrijdag 06-03-1936 in Noordwelle. Beroep: landbouwer. Johannes Pieter trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 27-07-1960 in Noordgouwe met Wilhelmina Johanna (Mientje) Flikweert, 26 jaar oud. Wilhelmina Johanna is geboren op maandag 18-12-1933 in Schuddebeurs. Wilhelmina Johanna: dochter van Nico Wilhelm Flikweert en Willemina van Hekke. 

Huize_Zlandia.10

Pieter Gerrit Boot
v.l.n.r.: zus Neeltje Boot, Pieter Gerrit Boot en Dina van de Panne,
kind op de stoel: Jacomijntje (Mijntje) Boot

      

Huize_Zlandia.11

Dina van de Panne
staand v.l.n.r.: broer Tinus en Dina van de Panne,
ervoor: zus Truida en zittend Gijsbertje Donker

 

Huize_Zlandia.12

Het gezin van Pieter Gerrit Boot en Dina van de Panne

Klik hier voor de uitgebreide informatie over dit geslacht Boot.

"De kinderen werden geboren in het arbeidershuisje dat bij de Hofstede Zélandia behoorde. Nadat (schoon)moeder Gijsbertje van de Panne-Donker de hofstede had teruggekocht trok het gezin in het grote huis. Wat nu het koetshuis wordt genoemd is een aantal keren uitgebreid. Er was een kaasmakerij aan de ene kant en een paardenstal aan de andere kant.
Hofstede Zélandia was en is een mooi groot wit gebouw. Vroeger kon je het vanaf de weg zien, maar de ingang is verlegd naar de zijkant en er zijn allemaal bomen voor geplant, dus nu zie je er niet zoveel meer van."

Bron: Mattie Boot-Boot


Pieter Gerrit Boot was een broer van Willem Jan Boot (30-05-1896 Kerkwerve - 14-08-1961 Zierikzee), de grootvader van Willem Jan Jacobus Boot, de maritieme boekenschrijver.
"Ome Piet was beter bekend als `Ome Piet de Ganzenboer' , naar ik mij herinner was hij nogal voor ganzeneieren, die mijn moeder erg lekker vond. Oom Piet stond niet bekend als een goede jager/schutter, maar was wel in staat een haas (ooi) op haar leger met de hand te vangen. Ik ging wel jagen met zijn zoon Johan en de rest van de familie, want jagen was een pure familieaangelegenheid. Zélandia was echt een prachtige hofstede met een indrukwekkend woongedeelte. Als ik het wel heb kwam dat van de kant van de familie van Tante Dina. Het woondeel is later verkocht aan één of andere tandarts en vervolgens weer verkocht, wat ik altijd erg jammer heb gevonden."

Bron: achterneef Willem Jan Jacobus Boot 

 

stuurlinks stuurrechts

.