bel

bel

bel

Parenteel Johannes Janssen Boots

(Limburg-Maasbree)

Namenindex Vlag_UK

 

Na een eerste overzicht van een familie Boots in Limburg op deze website geplaatst te hebben ontvingen wij informatie bestaande uit twee overzichten en een aantal bijlagen. Het eerste overzicht lijkt een kopie van een boekwerkje dat in 1935 is samengesteld door H. Boermans. Daarin zijn data en jaartallen open gelaten en er met de hand ingeschreven. Het tweede overzicht lijkt grotendeels overgetypt, want latere spelling, van hetzelfde boekje. Bij beide overzichten ontbreken gedeelten en komen gedeelten dubbel voor. De bijlagen zijn afdrukken van de burgerlijke stand e.d.

Hierna volgt de inleiding van de boekwerkjes en informatie over Maasbree. Daarna volgt een overzicht van het nageslacht van Joannes Janssen Boots, samengesteld uit eerder ontvangen informatie, zelf verzamelde informatie van www.wiewaswie.nl en andere websites, en de genealogie uit de boekjes.


Voorwoord

Deze genealogie moet niet als zijnde volledig worden beschouwd. Ze is voor verdere uitwerking vatbaar. Verschillende zijlinies, met uitzondering van de Venlose takken, zijn niet verder uitgewerkt. Wellicht dat dit een aansporing zal zijn om deze genealogie te vervolmaken. Het is wenselijk dat dan ook een onderzoek wordt ingesteld naar de goederen en eigendommen, die de leden van deze familie in de loop der tijd bezaten. De archieven van de stamplaats van de familie, Maasbree, die zich bevinden in het Rijksarchief in Maastricht, zouden daaromtrent uitkomst kunnen brengen.

Voor de samenstelling van deze genealogie zijn geraadpleegd de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken van Maasbree, Grubbenvorst en Venlo, benevens de registers van de Burgerlijke Stand van Venlo.


Het geslacht Boots

De bakermat van de familie Boots

Het dorp Bree, de stamplaats van de familie Boots, maakte destijds deel uit van het ambt Kessel, gelegen in het overkwartier van Gelder, in 1713 kwam het onder Pruisische heerschappij.

Het tegenwoordige Maasbree werd onder de Franse overheersing gevormd door samenvoeging van de drie dorpen Bree, Baarlo en Blerick, die voordien afzonderlijke schepengerechten waren.

Sedert 1818 wordt het plaatsje officieel Maasbree genoemd, teneinde het te onderscheiden van het stadje Bree in Belgisch Limburg.

Over het oudste verleden van Maasbree is niets bekend.

Maasbree (in de plaatselijke streektaal 'Bree') is een plaats en voormalige gemeente in Nederlands-Limburg en maakt per 1 januari 2010 deel uit van de gemeente Peel en Maas. Tot de gemeente behoorde ook Baarlo.

Maasbree en Baarlo behoorden bij het Overkwartier van Gelre of Spaans Opper-Gelre. Tijdens de Spaanse Successieoorlog rond 1702 werd het gebied door Pruisische troepen bezet, en zo bleef het als deel van Pruisisch Opper-Gelre ongeveer een eeuw lang Duits (tot 1814).

Maasbree was vroeger een heerlijkheid en kende een kasteel genaamd Huis Bree, dat inmiddels verdwenen is. Op deze plek staat nu de boerderij De Plaats.

Tot 1 oktober 1940 behoorde Blerick ook tot de gemeente Maasbree. Op die datum werd Blerick toegevoegd aan Venlo.

Baarlo (Limburgs: 'Baolder') is een op de linkeroever van de Maas gelegen dorp in de gemeente Peel en Maas.

De oudste vermelding van de naam Baarlo is uit 1219. Baar betekent bloot of kaal, zoals nog in de uitdrukking baar geld. Hiermee wordt bedoeld dat het geld open en bloot op tafel ligt. De verkorte vorm bar is terug te vinden in barrevoets. Het woorddeel lo, loo of le betekent bos. Het toponiem staat in een nauw verband met het oude toponiem Baarlo (Balre, Balder en Baolder). Ook hier is sprake van het woorddeel 'Baer' in de betekenis van 'niet begroeid'.

Wapen

De oudste akte van de schepenbank Baarlo dateert van 26 januari 1377. In 1629 zegelt ze voor het eerst met een eigen schepenbankzegel, dat de Heilige Petrus vertoont die in zijn linkerhand een sleutel en in zijn rechterhand via drie touwen of linten een wapenschild vasthoudt, waarop staat afgebeeld een naar links springend hert. Voor 1795 zegelde de schepenbank met het schepenzegel. Het hert kan niet in verband worden gebracht met één van de adellijke families van de oude heerlijkheid Baerlo. Het hert verwijst waarschijnlijk naar een christelijke symboliek. Hierin staat het hert als zinnebeeld voor Christus de verlosser. De relatie tussen Christus (hert) en Petrus is duidelijk, want Christus wijst hem aan als zijn plaatsvervanger op aarde. Op 17 september 1853 kende de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Maasbree, waarvan Baarlo tot 1 januari 2010 deel uitmaakte, een gemeentewapen toe. Het bestond uit een schild van lazuur met een naar rechts gaand gevleugeld hert met een kruis tussen het gewei, uitgevoerd in de kleur goud, aan de rechterzijde een springend hert van goud en aan de bovenzijde van het wapen een adelaar van sabel. Het element van het springend hert vertegenwoordigde daarin de deelgemeente Baarlo.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Maasbree


MAASBREE
Provincie: Limburg
I: 17 september 1853
"Een schild van lazuur met een naar links gaand gevleugeld hert sommé van een kruis tussen de hoornen, alles van goud, gedeeld van keel met een springend hert van van goud, sommé van hetzelfde, het hoofd van het schild van goud met een adelaar van sabel"
N.B.: volgens de tekening heeft het linker hert geen kruis.

Boots.04

 

Oorsprong/verklaring
Maasbree is opgebouwd uit de voormalige schepenbanken van Maasbree, Blerick en Baarlo. Het wapen is opgebouwd uit elementen uit de zegels van Maasbree (adelaar), Blerick (hert met kruis) en Baarlo (gewoon hert).

De schepenbank van Maasbree bestaat in ieder geval sinds 1407. Wanneer er een eigen zegel is vervaardigd is niet duidelijk. De oudste afdruk dateert uit 1633. Het zegel vertoont een abdis, waarschijnlijk de H. Aldegondis (parochieheilige), met in haar linkerhand een opengeslagen boek en in de rechter een kromstaf. Links van haar bevindt zich een kerkje, rechts een wapen met daarop een dubbele adelaar. Dit zou afgeleid kunnen zijn van het wapen van de familie Van Brede. Deze laatste familie voerde in ieder geval een wapen met drie adelaars. Of en wanneer deze familie de heerlijkheid in bezit heeft gehad is niet bekend.

Boots.5

Het zegel van Maasbree uit 1633. (Uit: Frankewitz en Fenner, 1987, zegel nr 83)

Het dorp Blerick is al uit de Romeinse tijd bekend. De bezitters van het kasteel Blerick noemden zich sinds 1577 heren van Blerick, hoewel de heerlijkheid op zich pas bekend is sinds 1674. De schepenbank van Blerick is bekend sinds 1409, een zegel bezat de schepenbank niet. Een schepenbankszegel is bekend sinds 1621, dus voor het dorp als heerlijkheid werd verkocht. Het zegel vertoont de kerkpatroon, de H.Lambertus, naar rechts gaande. In zijn rechterhand houdt hij een wapen met daarop een springend, gevleugeld hert. De oorsprong van het hert is niet bekend. Het is wel verklaard als het symbool van de H. Hubertus, die mede in de kerk van Blerick wordt vereerd. Het is in ieder geval niet bekend als familiewapen.

Boots.06

Het zegel van Blerick uit 1625 (Uit: Frankewitz en Fenner, 1987, zegel nr 9)

De heerlijkheid Baarlo is gevormd rond het slot Baarlo. In 1377 wordt al gesproken van een schepenbank, een zegel is echter niet bekend. Pas in 1629 is een zegel bekend. Dit zegel vertoont de H.Petrus, de kerkpatroon, met in zijn linkerhand een sleutel en in de rechter een schild, waarop een springend hert. De oorsprong van dit hert is evenmin bekend. Geen van de families, die in bezit waren van de heerlijkheid voerden een hert in het wapen.

Boots.07

Het zegel van Baarlo uit 1629 (Uit: Frankewitz en Fenner, 1987, zegel nr 9)

Literatuur: Van den Bergh, 1878, Frankewitz en Fenner, 1987, Eversen en Meulleneers, 1900.

Bron: http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Maasbree

De kerk van Maasbree, toegewijd aan de H. Odilia wier feest op 30 januari valt, ressorteerde vroeger onder het bisdom Luik, nu onder het bisdom Roermond.

Het patronaatsrecht, het recht om de pastoor te benoemen, was in handen van de eigenaars van het kasteel van Bree en de abt van het convent van de H. Elisabeth te Nunhem, alteris mensibus.

De grote Tienden waren voor een derde verschuldigd aan de pastoor, een derde aan het convent van de H. Elisabeth voornoemd, het overige deel was in handen van verschillende particulieren.

De halve Tienden waren voor twee derde verschuldigd aan de koning en voor een derde aan het convent van de H. Elisabeth.

Behalve het hoofdaltaar, dat door de pastoor van de parochie werd bediend, was er nog een altaar in de kerk waaraan een stichting was verbonden ten voordele van de priester beneficiant, die er de bediening van waarnam. Zulke stichtingen noemde men beneficien, ze werden veelal geschonken aan studenten in de godgeleerdheid te Leuven, om hun geldelijke steun te verschaffen voor het voortzetten van hun studie. Daardoor gebeurde het vaak, dat de beneficianten van deze altaren afwezig waren en de verplichtingen van hun stichting door een andere priester moesten laten vervullen.

Het beneficie van Sint Anna te Bree werd tweemaal bediend door de Heer van Lom van het Huis Westring en eenmaal door de bezitter van het kasteel 'De Berkt' te Baarlo.

Tijdens de Franse revolutie zijn de beneficien opgeheven, de goederen, voor zover die niet ontvreemd waren, werden later overal met de kerk verenigd, terwijl de diensten en verplichtingen bleven ten laste van de pastoors.

Bree had zijn eigen schepenbank. Wilde men echter in hoger beroep gaan, dan moest men naar Kessel. In de lijst van de schouten, schepenen en gezworenen is de naam Boots ook vertegenwoordigd en wel door Hendrik Boots, de stamvader van het Venlose geslacht Boots, die het voorrecht had om gedurende zeer vele jaren, van omstreeks 1757 tot 1790, in de schepenstoel zitting te nemen. Ook de namen van de aanverwante families zoals Heldens, Jacobs, Smets of Smeets, Roeven, Maessen, Knippenbergh, enz. komen in deze lijst voor.

Behalve voornoemde rechtbank had ook de kasteelheer het recht om te vonnissen.

Het riddermatig Huis van Bree was een leen van Gelder. Het werd voor de eerste keer tot leen verheven volgens het Gulickse leenrecht, daarna in 1431 voor het leenhof van Cuijck.

In de 14e en 15e eeuw is de heerlijkheid in het bezit van het geslacht Van Bree of Van Brede, waarvan de heren als wapen voerden: in zilver 3 zwarte adelaars, geplaatst 2 - 1.

In 1419 werd het tot leen verheven voor het leenhof van Gelder door Godart Rommel en in 1431 door Brant de Roover, in 1450 bezaten de Roover's ook de Tienden van Bree. Deze familie bleef in het bezit van Bree tot in 1514.

Jan de Roover, ridder, heer van Bree, stierf in 1514 of 1515. Van zijn echtgenote Maria van der Guygoven, vrijvrouwe van Haneffe, had hij twee dochters, Johanna, die na de dood van haar ouders met Bree werd beleend, en Eleonora, die Dirk van Mirbach huwde. Zij leefden gehuwd van 1519 tot 1527 en voerden de titel van heer en vrijvrouwe van Bree, Haneffe, enz. Hun zoon, Godfried van Mirbach, overleden in 1557, voerde dezelfde titels. Wij zagen echter niet dat het leen door hen werd verheven.

Haneffe is een plaats en deelgemeente van de Belgische gemeente Donceel in de provincie Luik.

Johanna de Roover werd op 13 juli 1521 met Bree beleend. Zij was gehuwd met Hendrik van der Donck, heer van Obbicht, die in 1542 stierf.

Maria van der Donck, hun dochter, erfde het huis Bree en verhief het tot leen in 1545. Zij was toen echtgenote van Robert van Plettenberg. Na diens dood hertrouwde zij met Herman van Winckelhausen en eindelijk voor de derde maal, omstreeks 1552, met Sibert van Bernsau. Uit het huwelijk met Herman van Winckelhausen werd Anna Winckelhausen geboren, die omstreeks 1552 overleed. Zij was gehuwd met Carsile van Pallant, heer van Wachsendorf.

In 1571, na de dood van Maria van der Donck, vrijvrouwe van Bree, had er ten aanzien van het recht van opvolging een geschil plaats tussen Carsile van Pallant's schoonzoon en Sibert van Bernsau voornoemd. Vermoedelijk kwam men tot een accoord, want Carsile van Pallant bleef in het ongestoorde bezit van Bree.

Catharina van Pallant, zijn dochter, erfgename van Bree, huwde in 1603 Reinier van Gelder, heer van Arcen, die in 1616 overleed.

Bree was geen heerlijkheid, in de 16e eeuw werd echter de titel gevoerd van 'schout ende schepenen der heerlyckheyt Bree'.

Op 27 november 1673 kocht Johan Godfried van Gelder, heer van Arcen, van zijne majesteit de Koning de heerlijkheid Bree en verhief het tot leen voor het leenhof van Gelder op 28 mei 1674.

Christiaan, baron van Gelder, was peter bij de doop van Joannes Christianus Boots, die 5 juni 1760 te Bree werd gedoopt. Charlotte Francisca, barones van Gelder geboren de Nesselrode, echtgenote van Christiaan voornoemd, was meter bij de doop van Maria Charlotta Boots, gedoopt 27 juni 1761.

Bree gaf toegang tot de Staten van het Overkwartier van Gelder. Wij zien zulks genoteerd in 1650, 1659, 1680 en 1694, in welke jaren de van Gelder's tot de adel en de landdagen van Roermond als heren van het kasteel van Bree zijn toegelaten.

In 1724 zag Adolf Reinier baron van Gelder en Arcen zich door de koning van Pruisen erkend als adellijk heer van de adellijke huizing van Bree.

In 1779 verkocht de baron van Gelder en Arcen, tegelijk met de heerlijkheid Arcen, het adellijk kasteel en heerlijkheid Bree aan zijn neef baron van Wymar Kirchberg.

Behalve het riddermatig huis Bree bezat het dorp nog een adellijke huizing, nl. het Huis Westring. Onder de lenen van Gelder komt het echter niet voor. Het werd in 1613 door Henricus van Lom Westring herbouwd. Deze laatste meende aanspraak te kunnen maken op de titel van adellijk heer, hetgeen hem echter door de koning van Pruisen werd geweigerd.

De eerste bekende eigenaar van het huis Westring behoorde tot het geslacht van de Van Krickenbeck's genaamd Baerle (Baarlo). Petrus van Krickenbeck genaamd Baerle had als eerste echtgenote Anna van Dursdael, de moeder van Petrus was een van Bree.

Eva van Krickenbeck genaamd Baerle, geboren 1512, overleden 1540, huwde in 1529 Johan van Lom. Zij verkregen Westring door deling op 11 mei 1535. Sedertdien bleef het goed in handen van de familie Lom tot aan het einde van de 18e eeuw. De laatste van deze familie, die het kasteel bewoonde, was Eleonora van Lom Westring, die 9 januari 1767 overleed.

Het kasteel kwam vervolgens aan een verre bloedverwant van een van haar voorouders, nl. Jan Karel Frederik van der Marck, heer van Eelen, Sippernau, overleden te Maastricht 13 januari 1797. Zijn overgrootmoeder was Adriana van Lom Westring, die Levinus van Baexem huwde.

Heden ten dage bestaat het kasteel nog slechts uit een uit twee verdiepingen hoog rechthoekig huis van baksteen, onder zadeldak tussen twee topgevels, met driehoekig gezwenkte ogiefkanten, duivegaten, gemetselde tandlijst en korfboogvensters met houten kruiskozijnen. Het ankerjaartal vermeldt het jaar 1613. Aansluitend aan het gebouw bevindt zich een laag schuurtje uit dezelfde tijd. Het geheel wordt als schuur gebruikt. Sic transit ...

Het Latijnse 'Sic transit gloria mundi' betekent: 'Zo vergaat de wereldse grootsheid' of 'Zo vergaat 's werelds roem'.

Het zegel van de schepenbank uit de 16e eeuw door Schout en Schepenen van de 'heerlycheyt Bree' 'onse gewoonlycke segelen' of ook 'onsen ghemeynen schependombssegel' of 'onsen gemeenen heerlicheyts gerichtssegel' betiteld, bevat het beeld van de kerkpatrones, de H. Aldegundis, abdis, staande van voren, houdende in de rechterhand een kromstaf buitenwaarts gekeerd, in de linker een boek, naast haar rechts een schild beladen met een adelaar, links van de heilige bevindt zich een kerk, waarop in het midden een torentje.

Het randschrift luidt: S. tot kerspel Bree. Aldegundis.

Dit schild met adelaar is wellicht een herinnering aan het wapen van de famlie Van Bree, die het slot bezeten heeft, maar die in de ons bekende zegels niet één maar drie adelaars geplaatst 2 - 1 in het wapen voerde.

Na deze beknopte geschiedenis over het dorp Bree, de stamplaats van de familie Boots, zullen we de genealogie van deze familie laten volgen.


De oorsprong van de familienaam Boots

Over de oorsprong van de naam Boots menen wij de navolgende verklaring te kunnen geven.

De namen Bots, Boten, Botes schijnen van zeer hoge ouderdom te zijn.

In de middeleeuwen althans komen enige namen voor, die niet anders dan vaders-, dus geslachtsnamen waren. Men duidde toch daarmee slechts één persoon aan. In de Vlaamse oorkonden komen in dit verband namen voor als: "Karstiaan der Boidekins soene" en wel in de 13e eeuw. Deze naam betekent: Karstiaan = de verdietste mansvoornaam Christiaan, dus de zoon van de heer Boidekin, Bodekijn, wat weer een verkleinvorm is van een andere mansvoornaam Bode, Bodo, Botho, Bote. En van deze oude voornamen zijn ook de familie- of geslachtsnamen Botinga, Botenga, Bootsma, Botes, Boten, Boots gevormd.

Dus Boots was eens in oude tijden Botes of zoon van Bote, vóór die tijd zoon van Botho, Bodo, Bode.


Genealogie van de familie Boots of Botes

De eerste Boots, die in de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters van Maasbree wordt aangetroffen is Joannes Boots, die aldaar 14 februari 1669 huwde onder de naam van Joannes Janssen met Elisabeth Symons alias Smets of Smeetz.

Hun huwelijksakte luidt:
"Anno 1669, die 14 February solemnizatum est matrimonium inter Joannes Janssen et Elisabetham Symons, coram me inf. et testibus Gerardo Symons et Henrico Andrea".


Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen willekeurig zijn.

I Joannes Janssen Boots is mogelijk geboren vóór 1645. Joannes Janssen:

De vader van Joannes heette vermoedelijk ook Joannes, omdat hij met zijn patroniem in de huwelijksakte vermeld staat, maar in de doopakten van de kinderen wordt hij telkens Boots genoemd.

Joannes Janssen trouwde, minstens 24 jaar oud, op 14-02-1669 in Maasbree met Elisabeth Symons Smets, minstens 24 jaar oud. Elisabeth Symons is mogelijk geboren vóór 1645. Elisabeth Symons: ook Smeetz.
Kinderen van Joannes Janssen en Elisabeth Symons:

1 Johanna Boots. Zij is gedoopt op 12-11-1669 in Maasbree. Doopgetuigen: Guilielmus Smets, Elisabeth Lemmens. Johanna: jong overleden.
2 Gerardus Boots. Hij is gedoopt op 15-03-1671 in Maasbree. Doopgetuigen: Guilielmus Verheg, Johanna Nelis. Gerardus: jong overleden.
3 Guilielmus Boots. Hij is gedoopt op 11-03-1673 in Maasbree. Doopgetuigen: Laurentius Verlinden, Guilielma Smets. Guilielmus: jong overleden.
4 Gerardus Boots. Hij is gedoopt op 04-05-1674 in Maasbree. Doopgetuigen: Gerardus Smeetz cuis in absentia Laurentius Verlinden, Catharina Schreurs.
5 Cunegondis Boots. Zij is gedoopt op 31-12-1675 in Maasbree. Doopgetuigen: Theodorus Leenen, Maria Smeetz. Cunegondis: jong overleden.
6 Cunegondis Boots. Zij is gedoopt op 23-12-1677 in Maasbree. Doopgetuigen: Arnoldus Heldens, Elisabeth Boots.
7 Maria Boots. Zij is gedoopt op 29-07-1679 in Maasbree. Doopgetuigen: Theodorus Bolten cuis in absentia Gerardus Ruels, Petronella Vaessen.
8 Catharina Boots. Zij is gedoopt op 04-02-1681 in Maasbree. Doopgetuigen: Arnoldus Heldens, Johanna Schrurs, qurum in absentia Gerardus Simons en Machtildis Pauwen.
9 Elisabeth Boots. Zij is gedoopt op 09-10-1682 in Maasbree. Doopgetuigen: Antonio Jacobs quorum in absentia Laurentius Verlinden, Guilielma Smeetz.
10 Margaretha Boots. Zij is gedoopt op 15-05-1684 in Maasbree. Doopgetuigen: Wolterus Stoffels cuis in absentia Gerardus Smits, Wilhelmina Simons.
11 Joannes Boots. Hij is gedoopt op 23-09-1685 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Deckers, Joanna Jacobs. Joannes: jong overleden.
12 Laurentius Boots. Hij is gedoopt op 12-10-1687 in Maasbree. Doopgetuigen: Leonardus Verlinden, Wilhelma Smets.
13 Joannes Boots. Volgt II-a.
14 Petronella Boots. Zij is gedoopt op 30-12-1690 in Maasbree. Doopgetuigen: Godefridus Willems, Anna Reynkens cuis in absentia Catharina Hendrix.
15 Wilhelmus Boots. Volgt II-b.
16 Petrus Boots. Hij is gedoopt op 03-09-1695 in Maasbree. Doopgetuigen: Theodorus Schreurs cuis in absentia Jacobus Janssen, Wilhelma Janssen.
17 Anna Boots. Zij is gedoopt op 20-04-1698 in Maasbree. Doopgetuigen: Theodorus Gijssen, Arnoldus Heldens.

II-a Joannes Boots, zoon van Joannes Janssen Boots en Elisabeth Symons Smets. Hij is gedoopt op 07-04-1689 in Maasbree. Doopgetuigen: Laurentius Simons cuis in absentia Laurentius Verlinden, Elisabeth Wilhelmi echtgenote Verhees. Joannes is overleden op 20-09-1758 in Maasbree. Joannes:
(1) trouwde op 08-02-1720 in Maasbree met Anna van der Schoot. Zij is gedoopt op 27-06-1679 in Maasbree. Anna is overleden op 12-03-1760 in Maasbree. Anna: is de overlijdensdatum juist als Joannes Boots in 1735 hertrouwde?.
(2) trouwde op 12-12-1735 in Maasbree met Eleonora Jacobs.
Kind van Joannes en Anna:

1 Henricus (Henri) Boots. Volgt III-a.

Kind van Joannes en Eleonora:

1 Joanna Boots. Zij is gedoopt op 23-01-1738 in Maasbree. Doopgetuigen: Jacobus Jacobs, Gertrudis Moex. Joanna is overleden op 25-02-1827 in Blerick. Aangifte op 26-02-1827 [akte 32]. Beroep: religieuse.

II-b Wilhelmus Boots, zoon van Joannes Janssen Boots en Elisabeth Symons Smets. Hij is gedoopt op 12-09-1692 in Maasbree. Doopgetuigen: Mathias Cremers cuis in absentia Gerardus Reuls, Sibilla Vaessen. Wilhelmus: ook Bots. Wilhelmus trouwde op 07-05-1722 in Maasbree met Joanna Heldens. Joanna is overleden op 01-01-1781 in Maasbree.
Kinderen van Wilhelmus en Joanna:

1 Joannes Boots. Hij is gedoopt op 31-08-1722 in Maasbree. Doopgetuige: Joannes Heldens. Joannes: jong overleden.
2 Joannis Boots. Hij is gedoopt op 18-12-1723 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Boots, Petronella Geurts. Joannis: jong overleden.
3 Wilhelmus Boots. Volgt III-b.
4 Gerardus Boots. Volgt III-c.
5 Joannes Boots. Volgt III-d.
6 Petronella Boots. Zij is gedoopt op 17-07-1737 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Heldens, Maria Boots.

III-a Henricus (Henri) Boots, zoon van Joannes Boots en Anna van der Schoot. Hij is gedoopt op 13-01-1722 in Maasbree. Doopgetuige: Joannes Boots. Bij het overlijden van Henri: tussen 1798 en 1803. Functie: als schepen vermeld in 1757, 1764, 1768, 1781, 1788, 1792 (op 15-03-1792 stelt hij in Maasbree met de schepenen Jan Stoffels, Peter Peters en pastoor Petrus van Vechgelt een nieuw schoolreglement vast). Henri:
(1) trouwde op 12-06-1743 in Maasbree met Maria Smeets. cum dispensatione tertio mixte quarto linea collateralis. Zij is gedoopt op 22-12-1722 in Maasbree. Maria is overleden in 1758 in Maasbree. Bij het overlijden van Maria: of 1759. Maria: dochter van Andreas Smeets en Margaretha Snellen.
(2) trouwde in 1759 met Maria Baeten, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1733. Bij het overlijden van Maria: tussen 1798 en 1803.
Kinderen van Henri en Maria:

1 Petrus Boots. Volgt IV-a.
2 Gerardus Boots. Hij is gedoopt op 23-08-1745 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Boots, Margaretha Snellen. Gerardus is overleden op 27-08-1828 in Maasbree. Aangifte op 28-08-1828 [akte 154].
3 Joannes Boots. Hij is gedoopt op 30-07-1747 in Maasbree. Doopgetuigen: Antonius Smeets, Maria Boots. Joannes is overleden op 03-09-1824 in Maasbree. Aangifte op 04-09-1824 [akte 179].
4 Antonius Boots. Volgt IV-b.
5 Margaretha Boots. Zij is gedoopt op 26-11-1750 in Maasbree. Doopgetuigen: Leonardus Smeets, Anna van der Schoot.
6 Silvester Boots. Volgt IV-c.
7 Anna Boots. Zij is gedoopt op 26-07-1754 in Maasbree. Doopgetuigen: Andreas Smeets, Elisabeth Boots.
8 Wilhelmus Boots. Volgt IV-d.
9 Henricus Boots. Hij is gedoopt op 12-10-1757 in Maasbree. Doopgetuigen: Simon Bongaerts, Anna Snellen.

Kinderen van Henri en Maria:

1 Joannes Christianus Boots. Hij is gedoopt op 05-06-1760 in Maasbree. Doopgetuigen: Christianus vrijheer baron van Gelder, Gertrudis Smeets. Joannes Christianus is overleden op 19-06-1760 in Maasbree.
2 Maria Charlotta Boots. Volgt IV-e.
3 Joanna Boots. Volgt IV-f.
4 Helena Boots. Volgt IV-g.
5 Catharina Boots. Volgt IV-h.
6 Reinerus Boots. Volgt IV-i.
7 Henrica Boots. Volgt IV-j.
8 Elisabeth Boots, geboren omstreeks 1777. Elisabeth is overleden op 03-06-1815 in Maasbree, ongeveer 38 jaar oud. Aangifte op 03-06-1815 [akte 39].

III-b Wilhelmus Boots, zoon van Wilhelmus Boots en Joanna Heldens. Hij is gedoopt op 23-11-1726 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Boots, Godefrida Heldens. Wilhelmus is overleden op 03-04-1795 in Venlo. Hij is begraven op 06-04-1795 te Venlo. Wilhelmus: ook Bots. Wilhelmus trouwde op 16-04-1752 in Venlo met Aldegonda Linskens.

Op 22-07-1757 worden ze als burger van Venlo aangenomen:
"Willem Boets en Aldegonda Linskens eheluijden syn den 22 july 1757 tot borgeren deser stadt aangenoemen ende in senatu vereedt.
Voor de borgerschappe aen de stadt betaelt vier pattacons, ende is Merten van Kaldenkirchen borge gebleven voor 100 ducatons."
(pattacon: in de zuidelijke Nederlanden een veelgebruikte munt en rekeneenheid; de zilveren munt wordt ook aangeduid als kruisdaalder, kruisrijksdaalder of kortweg rijksdaalder).

Zij is gedoopt op 12-03-1728 in Venlo. Aldegonda is overleden op 21-09-1791 in Venlo. Zij is begraven op 23-09-1791 te Venlo. Aldegonda: dochter van Jacobus Linskens en Petronella ter Hoijen (beiden afkomstig uit Lottum, wonend in Venlo).
Kinderen van Wilhelmus en Aldegonda:

1 Wilhelmus Boots. Hij is gedoopt op 28-02-1753 in Venlo. Doopgetuigen: Joannes Peeters, Petronella Heydemans namens Joanna Peeters.
2 Willemina Boots. Zij is gedoopt op 15-04-1754 in Venlo. Doopgetuigen: Martinus van Kaldekercken, Joanna Heldens namens Mechtildis Driessen.
3 Maria Elisabeth Boots. Volgt IV-k.
4 Laurentius Boots. Volgt IV-l.
5 Petronella Boots. Zij is gedoopt op 15-02-1763 in Venlo. Doopgetuigen: Joannes van Kaldekercken, Petronella Kupers.

III-c Gerardus Boots, zoon van Wilhelmus Boots en Joanna Heldens. Hij is gedoopt op 23-10-1731 in Maasbree. Doopgetuigen: Wilhelmus Boots, Wilhelmina Heldens. Gerardus trouwde op 14-04-1759 in Maasbree met Petronella Maessen. Zij is gedoopt op 19-10-1731 in Maasbree. Petronella is overleden op 21-02-1789 in Maasbree. Petronella: dochter van Jacobus Maessen en Joanna Fleurkens.
Kinderen van Gerardus en Petronella:

1 Wilhelmus Boots. Volgt IV-m.
2 Catharina Boots. Zij is gedoopt op 17-09-1767 in Maasbree. Doopgetuigen: Petrus Maessen, Gertrudis Boots. Catharina is overleden op 17-03-1771 in Maasbree.
3 Thomas Boots. Hij is gedoopt op 20-10-1769 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Boots, Anna Peters. Thomas is overleden op 13-02-1790 in Maasbree.
4 Catharina Boots, geboren omstreeks 1777. Volgt IV-n.

III-d Joannes Boots, zoon van Wilhelmus Boots en Joanna Heldens. Hij is gedoopt op 15-03-1734 in Maasbree. Doopgetuigen: Godefridus Janssen, Godefrida Heldens. Joannes is overleden op 01-06-1798 in Maasbree. Joannes trouwde op 23-05-1758 in Maasbree met Petronella Janssen. Petronella is overleden op 20-02-1797 in Maasbree. Petronella: dochter van Joannes Janssen en Aldegonda Heldens.
Kinderen van Joannes en Petronella:

1 N.N. Boots, levenloos geboren kind op 20-02-1760 in Maasbree.
2 Joannes Boots. Hij is gedoopt op 03-05-1761 in Maasbree. Doopgetuigen: Gerardus Geurts, Joanna Heldens.
3 Wilhelmus Boots. Hij is gedoopt op 31-08-1764 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Boots, Joanna Janssen. Wilhelmus is overleden op 06-06-1766.

IV-a Petrus Boots, zoon van Henricus (Henri) Boots en Maria Smeets. Hij is gedoopt op 28-03-1744 in Maasbree. Doopgetuigen: Andreas Smeets, Anna van der Schoot. Petrus is overleden op 24-03-1812 in Helden. Beroep: landbouwer. Petrus trouwde op 17-04-1776 in Maasbree met Maria Gertrudis van Wis. Zij is gedoopt op 26-01-1753 in Helden. Maria Gertrudis is overleden op 28-05-1831 in Helden. Maria Gertrudis: dochter van Michael van Wis en Joanna Stammen.
Kinderen van Petrus en Maria Gertrudis:

1 Maria Catharina Boots, geboren op 10-10-1776 in Helden. Volgt V-a.
2 Michael Boots. Hij is gedoopt op 12-03-1778 in Helden. Doopgetuigen: Joannes Gommans in plaats van Silvester van Wis, Maria Baeten.
3 Joannes Theodorus Boots. Hij is gedoopt op 09-10-1779 in Helden. Doopgetuigen: Hendricus Zelen in plaats van Gerardus Boots, Catharina van Wis.
4 Aldegonda Boots. Volgt V-b.
5 Theodorus Boots. Volgt V-c.
6 Andreas Boots. Hij is gedoopt op 06-08-1786 in Helden. Doopgetuigen: Mathias van Wis, Maria Korsten in plaats van Anna Boots. Hij is begraven op 10-08-1786 te Helden.
7 Theodorus Boots, geboren op 22-09-1787 in Helden. Volgt V-d.
8 Hendricus Boots. Hij is gedoopt op 26-10-1789 in Helden. Doopgetuigen: Theodorus Pubben in plaats van Silvester Boots, Elisabeth Crommentuyn.
9 Silvester Boots. Volgt V-e.
10 Margarita Boots. Zij is gedoopt op 23-11-1794 in Helden. Doopgetuigen: Theodorus Pubben in plaats van Andreas Gerardus van Wis, Johanna Stammen namens Anna Boots. Margarita is overleden op 26-04-1812. Margarita: ook Margaretha.
11 Matthias (Mathijs) Boots. Hij is gedoopt op 04-04-1797 in Helden. Doopgetuigen: Mathias van Wis, Joanna Knippenbergh in plaats van Petronilla Knippenbergh. Matthias is overleden op 13-03-1877 in Maasbracht. Aangifte op 15-03-1877 [akte 8].

IV-b Antonius Boots, zoon van Henricus (Henri) Boots en Maria Smeets. Hij is gedoopt op 27-03-1749 in Maasbree. Doopgetuigen: Wilhelmus Boots, Gertrudis Smeets. Antonius is overleden op 08-04-1798 in Maasbree. Antonius: ook Antoine. Antonius trouwde op 25-02-1778 in Helden met Petronella Knippenbergh. Zij is gedoopt op 31-01-1750 in Helden. Petronella is overleden op 26-12-1816 in Maasbree. Aangifte op 27-11-1816 [akte 207]. Petronella: dochter van Mathijs Knippenbergh en Joanna Houben.
Kinderen van Antonius en Petronella:

1 Johanna Boots, geboren omstreeks 1777. Volgt V-f.
2 Maria Boots. Zij is gedoopt op 04-03-1778 in Helden. Doopgetuigen: Henricus Cuypers in plaats van Henricus Boots, Joanna Engelen.
3 Joanna Boots. Zij is gedoopt op 17-01-1780 in Helden. Doopgetuigen: Matthias Knippenberg, Hendrina Baeten in plaats van Maria Baeten. Joanna: jong overleden.
4 Margaretha Boots. Volgt V-g.
5 Mathias Boots. Hij is gedoopt op 30-05-1785 in Maasbree. Doopgetuigen: Gerardus Boots, Joanna Knyppenbergh. Mathias is overleden op 05-06-1785 in Maasbree.
6 Mathea Boots. Volgt V-h.
7 Henricus Boots. Volgt V-i.
8 Andreas Boots. Hij is gedoopt op 24-05-1791 in Maasbree. Doopgetuigen: Gerardus Boots, Ida Heldens namens Joanna Knyppenbergh. Andreas is overleden op 26-08-1794 in Maasbree.
9 Joanna Boots. Volgt V-j.
10 Henricus Boots. Volgt V-k.

IV-c Silvester Boots, zoon van Henricus (Henri) Boots en Maria Smeets. Hij is gedoopt op 21-02-1752 in Maasbree. Doopgetuigen: Gerardus Smets, Joanna Bongaerts. Silvester is overleden op 05-02-1805 in Maasbree. Silvester trouwde op 23-06-1784 in Maasbree met Maria Margaretha Smets. Zij is gedoopt op 26-03-1759 in Maasbree. Maria Margaretha is overleden op 23-02-1830 in Maasbree. Aangifte op 24-02-1830 [akte 60]. Maria Margaretha: ook Smeets, Smits, dochter van Gerardus Smets en Joanna Peters.
Kinderen van Silvester en Maria Margaretha:

1 Joannes Boots, geboren in Blerick. Volgt V-l.
2 Gerardus Boots. Hij is gedoopt op 30-05-1785 in Maasbree. Doopgetuigen: Henricus Boots, Joanna Peeters.
3 Joannes Boots. Volgt V-m.
4 Maria Boots. Volgt V-n.
5 Joanna Boots. Volgt V-o.
6 Henricus Boots. Hij is gedoopt op 10-03-1797 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Boots, Ida Heldens namens grootmoeder Joanna Smets. Henricus is overleden op 09-02-1806 in Maasbree. Aangifte op 10-02-1806 [akte 30].
7 Gertrudis Boots. Volgt V-p.

IV-d Wilhelmus Boots, zoon van Henricus (Henri) Boots en Maria Smeets. Hij is gedoopt op 08-04-1756 in Maasbree. Doopgetuigen: Leonardus Vervoort, Joanna Boots. Wilhelmus is overleden op 22-03-1813 in Venlo. Aangifte op 22-03-1813 [akte 58]. Woonplaats: vanaf ±1799 Grubbenvorst. Beroep: vleeshouwer. Wilhelmus: ook Guillaume. Wilhelmus trouwde op 16-05-1781 in Grubbenvorst met Gertrudis Maessen. Zij is gedoopt op 16-07-1759 in Grubbenvorst. Gertrudis is overleden op 26-01-1830 in Venlo. Gertrudis: ook Maassen, Masen, Moossen!; dochter van Gerardus Maessen en Petronella Cuijpers.
Kinderen van Wilhelmus en Gertrudis:

1 Joannes Henricus Boots. Volgt V-q.
2 Petronella Boots. Zij is gedoopt op 10-06-1784 in Grubbenvorst. Doopgetuigen: Gerardus Maessen, Maria Baeten.
3 Maria Hendrina Boots. Volgt V-r.
4 Anna Maria Boots. Zij is gedoopt op 01-05-1786 in Grubbenvorst. tweeling, Doopgetuigen: Petrus Berkens namens Hermanus Lichteveld, Anna Boots. Anna Maria is overleden op 09-10-1786. Zij is begraven op 10-10-1786.
5 Andreas (Andries) Boots. Volgt V-s.
6 Anna Gertrudis Boots, geboren op 11-08-1793 in Blerick. Volgt V-t.
7 Petronella Boots, geboren op 11-03-1797 in Venlo. Volgt V-u.
8 Anna Maria Boots, geboren op 31-03-1799 in Venlo. Volgt V-v.

IV-e Maria Charlotta Boots, dochter van Henricus (Henri) Boots en Maria Baeten. Zij is gedoopt op 28-06-1761 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Baptist Rutten, Charlotta Francisca vrijvrouwe van Arcen enz. geboren baronesse van Nesselrode in Erenshoven enz.. Maria Charlotta is overleden op 29-01-1826 in Maasbree. Aangifte op 30-01-1826 [akte 26]. Maria Charlotta trouwde op 09-01-1788 in Maasbree met Petrus (Pieter) Zeelen. Hij is gedoopt op 02-03-1757 in Maasbree. Petrus (Pieter) is overleden op 18-09-1826 in Maasbree. Petrus (Pieter): ook Selen, zoon van Joannes Zeelen en Petronella Janssen alias Aerts.
Kinderen van Maria Charlotta en Petrus (Pieter):

1 Henricus Zeelen, geboren in Maasbree. Volgt V-w.
2 Pieter Zeelen, geboren in Maasbree. Volgt V-x.
3 Maria Selen, geboren omstreeks 1802. Volgt V-y.

IV-f Joanna Boots, dochter van Henricus (Henri) Boots en Maria Baeten. Zij is gedoopt op 25-05-1763 in Maasbree. Doopgetuigen: Reinerus Kersten, Joanna Heldens. Joanna is overleden op 14-05-1812. Joanna trouwde op 17-12-1788 in Maasbree met Rudolphus Roeven. Hij is gedoopt op 14-05-1765 in Maasbree. Rudolphus is overleden na 1842 in Maasbree. Rudolphus: ook Rudolf, zoon van Henricus Roeven en Gertrudis Kursten.
Kinderen van Joanna en Rudolphus:

1 Hendrik Roeven, geboren omstreeks 1797 in Maasbree. Volgt V-z.
2 Jacobus Roeven, geboren op 17-02-1806 in Maasbree. Volgt V-aa.

IV-g Helena Boots, dochter van Henricus (Henri) Boots en Maria Baeten. Zij is gedoopt op 18-04-1765 in Maasbree. Doopgetuigen: Petrus Hendrix, Gertrudis Baeten. Helena is overleden op 24-02-1827 in Maasbree. Aangifte op 26-02-1827 [akte 31]. Helena trouwde omstreeks 1800 in Maasbree met Gerardus Huijs, ongeveer 23 jaar oud. tussen 1798 en 1802. Gerardus is geboren omstreeks 1777. Gerardus is overleden op 10-05-1832 in Maasbree, ongeveer 55 jaar oud. Aangifte op 10-05-1832 [akte 87]. Gerardus: zoon van Jan Huijs en Cunegonda Geurts; getrouwd (2) met Maria Hanrats.

IV-h Catharina Boots, dochter van Henricus (Henri) Boots en Maria Baeten. Zij is gedoopt op 14-06-1767 in Maasbree. Doopgetuigen: Petrus Boots, Helena Baeten. Catharina is overleden op 07-10-1807 in Maasbree. Aangifte op 07-10-1807 [akte 61]. Catharina trouwde met Gerard Roeven. Gerard is geboren omstreeks 1765. Gerard is overleden op 11-11-1837 in Maasbree, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte op 11-11-1837 [akte 205]. Gerard: zoon van Hendrik Roeven en Elisabetha Hillen.
Kinderen van Catharina en Gerard:

1 Maria Roeven, geboren omstreeks 1794. Maria is overleden op 13-06-1852 in Maasbree, ongeveer 58 jaar oud. Aangifte op 14-06-1852 [akte 65].
2 Hendrik Roeven, geboren omstreeks 1796. Hendrik is overleden op 08-02-1835 in Maasbree, ongeveer 39 jaar oud. Aangifte op 09-02-1835 [akte 23].
3 Margaretha Roeven, geboren omstreeks 1799. Margaretha is overleden op 14-03-1847 in Maasbree, ongeveer 48 jaar oud. Aangifte op 15-03-1847 [akte 51].
4 Gerard Roeven, geboren omstreeks 1802. Volgt V-ab.
5 Gertrudis Roeven, geboren omstreeks 1803. Gertrudis is overleden op 27-05-1854 in Maasbree, ongeveer 51 jaar oud. Aangifte op 29-05-1854 [akte 34].
6 Mathieu Roeven, geboren omstreeks 1805. Mathieu is overleden op 01-08-1809 in Maasbree, ongeveer 4 jaar oud. Aangifte op 01-08-1809 [akte 88].

IV-i Reinerus Boots, zoon van Henricus (Henri) Boots en Maria Baeten. Hij is gedoopt op 21-12-1768 in Maasbree. Doopgetuigen: Gerardus Boots, Joanna Billekens. Reinerus is overleden op 07-03-1828 in Maasbree. Aangifte op 08-03-1828 [akte 50]. Beroep: akkerman. Reinerus: ook Reinier, Renier. Reinerus trouwde op 29-10-1800 in Maasbree met Anna Elisabeth Daniels. Zij is gedoopt op 13-11-1774 in Maasbree. Anna Elisabeth is overleden op 20-06-1839 in Maasbree. Aangifte op 21-06-1839 [akte 54]. Anna Elisabeth: dochter van Jacobus Daniels (16-11-1746 - 24-04-1830 Maasbree), landbouwer, timmerman en koster, getrouwd 09-05-1770 te Maasbree met Joanna Pennings (13-04-1744 Maasbree - 02-03-1818 Maasbree).
Kinderen van Reinerus en Anna Elisabeth:

1 Maria Boots, geboren op 05-01-1802 in Maasbree. Volgt V-ac.
2 Maria Leonora Josepha Boots, geboren op 16-03-1803 in Maasbree. Maria Leonora Josepha is overleden op 05-01-1870 in Maasbree, 66 jaar oud. Aangifte op 06-01-1870 [akte 2]. Bij het overlijden van Maria Leonora Josepha: vermeld als Maria Josepha.
3 Jan Hendrik Boots, geboren op 11-10-1804 in Maasbree. Volgt V-ad.
4 Agnes Boots, geboren op 17-09-1806 in Maasbree.
5 Anna Catharina Boots, geboren op 19-02-1810 in Maasbree.
6 Arnold Boots, geboren op 22-09-1811 in Maasbree.
7 Joannes (Jan) Boots, geboren op 29-08-1814 in Maasbree. Joannes is overleden op 20-03-1895 in Maasbree, 80 jaar oud. Aangifte op 21-03-1895 [akte 16].
8 Gerardus Boots, geboren op 17-08-1817 in Maasbree. Volgt V-ae.

IV-j Henrica Boots, dochter van Henricus (Henri) Boots en Maria Baeten. Zij is gedoopt op 19-01-1771 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Baeten, Margarita Boots. Henrica is overleden op 18-02-1842 in Maasbree. Aangifte op 19-02-1842 [akte 18]. Henrica: ook Hendrina. Henrica trouwde omstreeks 1800 met Daniël Daniels, ongeveer 26 jaar oud. tussen 1798 en 1802. Daniël is geboren omstreeks 1774. Daniël is overleden op 18-12-1847 in Maasbree, ongeveer 73 jaar oud. Aangifte op 20-12-1847 [akte 118]. Daniël: zoon van Joannes Daniels en Hendrina Nijssen.
Kinderen van Henrica en Daniël:

1 Henricus Daniels, geboren op 12-02-1805 in Maasbree. Volgt V-af.
2 Maria Daniels, geboren omstreeks 1811 in Maasbree. Volgt V-ag.
3 Joanna Daniels, geboren omstreeks 1816. Joanna is overleden op 07-02-1821 in Maasbree, ongeveer 5 jaar oud. Aangifte op 08-02-1821 [akte 37].

IV-k Maria Elisabeth Boots, dochter van Wilhelmus Boots en Aldegonda Linskens. Zij is gedoopt op 18-12-1755 in Venlo. Doopgetuigen: Joannes Boets, Henrica Linskens. Maria Elisabeth is overleden op 04-03-1812 in Venlo. Aangifte op 05-03-1812 [akte 32]. Maria Elisabeth trouwde met Antoine Thissen.

IV-l Laurentius Boots, zoon van Wilhelmus Boots en Aldegonda Linskens. Hij is gedoopt op 13-11-1758 in Venlo. Doopgetuigen: Petrus Franciscus van Seebroich, Catharina Driessen. Laurentius is overleden op 09-04-1826 in Venlo. Aangifte op 10-04-1826 [akte 56]. Beroep: tuinder. Laurentius: ook Laurens. Laurentius:
(1) trouwde op 01-02-1791 in Venlo met Cornelia Driessen, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 06-02-1764 in Helden. Cornelia is overleden op 18-07-1803 in Venlo, 39 jaar oud. Cornelia: ook Driessens, dochter van Henricus Driessen en Johanna Gommans.
(2) trouwde op 26-12-1803 in Venlo met Petronella Levels, 34 jaar oud. Petronella is geboren op 30-08-1769 in Neer. Petronella is overleden op 14-09-1826 in Venlo, 57 jaar oud. Aangifte op 16-09-1826 [akte 124]. Petronella: dochter van Mathias Levels, hoefsmid, en Johanna van Mühlbrach.

IV-m Wilhelmus Boots, zoon van Gerardus Boots en Petronella Maessen. Hij is gedoopt op 13-06-1765 in Maasbree. Doopgetuigen: Christianus Maessen, Joanna Heldens. Wilhelmus is overleden op 11-01-1844 in Maasbree. Aangifte op 12-01-1844 [akte 4]. Wilhelmus: ook Willem. Wilhelmus trouwde op 14-04-1790 in Maasbree met Agnes Gommans. Zij is gedoopt op 23-04-1769 in Helden. Agnes is overleden op 16-06-1824 in Maasbree. Aangifte op 16-06-1827 [akte 114]. Bij het overlijden van Agnes: als leeftijd vermeld 64 jaar. Agnes: dochter van Petrus (Pieter) Gommans en Wilhelmina van Oijen.
Kinderen van Wilhelmus en Agnes:

1 Petrus Boots. Hij is gedoopt op 03-05-1792 in Maasbree. Doopgetuigen: Gerardus Boots, Wilhelmina van Oijen.
2 Petronella Boots. Zij is gedoopt op 24-08-1793 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Gommans, Catharina Boots.
3 Gertrudis Boots. Volgt V-ah.
4 Johanna Boots, geboren omstreeks 1799. Volgt V-ai.
5 Petronella Boots, geboren op 07-10-1802 in Maasbree. Volgt V-aj.
6 Catharina Boots, geboren omstreeks 1806 in Maasbree. Volgt V-ak.

IV-n Catharina Boots is geboren omstreeks 1777, dochter van Gerardus Boots en Petronella Maessen. Catharina is overleden op 27-08-1828 in Kessel, ongeveer 51 jaar oud. Aangifte op 28-08-1828 [akte 43]. Catharina: ook Catharijna, Katarina. Catharina trouwde met Hendrik Jacobs. Hendrik is geboren omstreeks 1774. Hendrik is overleden op 12-02-1844 in Kessel, ongeveer 70 jaar oud. Aangifte op 13-02-1844 [akte 1]. Hendrik: ook Jakobs, zoon van Willem Jacobs en Gertruid Dorssers.
Kinderen van Catharina en Hendrik:

1 Pieter Jacobs, geboren in Kessel. Volgt V-al.
2 Maria Jacobs, geboren op 31-01-1805 in Kessel. Volgt V-am.

V-a Maria Catharina Boots is geboren op 10-10-1776 in Helden, dochter van Petrus Boots en Maria Gertrudis van Wis. Zij is gedoopt op 11-10-1776 in Helden. Doopgetuigen: Henricus Thomas Cuypers namens grootvader Henricus Boots, Joanna Stammen. Maria Catharina trouwde, 38 jaar oud, op 31-12-1814 in Helden [bron: genlias] met Godefridus Manders. Hij is gedoopt op 20-05-1792 in Grubbenvorst. Beroep: landbouwer. Godefridus: ook Geoffroi, zoon van Matheus (Mathieu) Manders en Henrica (Henriette) Truijen.
Kind van Maria Catharina en Godefridus:

1 Petronella Manders, geboren op 09-11-1814 in Helden. Volgt VI-a.

V-b Aldegonda Boots, dochter van Petrus Boots en Maria Gertrudis van Wis. Zij is gedoopt op 29-12-1781 in Helden. Doopgetuigen: Theodorus Pubben namens Joannes Boots, Eleonora van Wis. Aldegonda is overleden op 14-01-1858 in Blerick (Maasbree). Aangifte op 15-01-1858 [akte 7]. Aldegonda:
(1) trouwde op 16-09-1811 in Maasbree [bron: genlias] met Joseph(us) Kidzen, ongeveer 40 jaar oud. Joseph(us) is geboren omstreeks 1771 in Grevenbicht. Joseph(us) is overleden op 06-02-1817 in Blerick, ongeveer 46 jaar oud. Aangifte op 07-02-1817 [akte 15]. Joseph(us): ook Kitsen, zoon van Andreas Kidzen en Anna Elisabeth Fransen.
(2) trouwde op 04-09-1820 in Maasbree [bron: genlias] met Petrus Gelissen, ongeveer 28 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1792 in Urmond. Petrus is overleden op 09-07-1857 in Blerick (Maasbree), ongeveer 65 jaar oud. Aangifte op 10-07-1857 [akte 49]. Petrus: zoon van Joannes Gelissen en Anna Passen.
Kinderen van Aldegonda en Joseph(us):

1 Johannes Kitzen, geboren omstreeks 1813. Johannes is overleden op 01-01-1882 in Grevenbicht, ongeveer 69 jaar oud. Aangifte op 01-01-1882 [akte 1].
2 Anna Elisabeth Kitsen, geboren omstreeks 1814 in Blerick. Volgt VI-b.
3 Peter Kitsen, geboren op 25-05-1814 in Blerick. Volgt VI-c.
4 Josephus Kitzen, geboren op 19-10-1817 in Maasbree. Volgt VI-d.

Kinderen van Aldegonda en Petrus:

1 Anna Elisabeth Gelissen, geboren in 02-1821. Anna Elisabeth is overleden op 30-11-1821 in Blerick, 9 maanden oud. Aangifte op 30-11-1821 [akte 179].
2 Joannes Josephus Hubertus Gelissen, geboren omstreeks 1822. Joannes Josephus Hubertus is overleden op 16-05-1825 in Blerick (Maasbree), ongeveer 3 jaar oud. Aangifte op 16-05-1825 [akte 72].
3 Anna Maria Gelissen, geboren omstreeks 1824. Anna Maria is overleden op 04-06-1825 in Blerick (Maasbree), ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 04-06-1825 [akte 83].

V-c Theodorus Boots, zoon van Petrus Boots en Maria Gertrudis van Wis. Hij is gedoopt op 03-09-1783 in Helden. Doopgetuigen: Mathias Knippenberg namens Antonius Boots, Petronella van Wis. Beroep: bouwman. Theodorus: ook Bodts. Theodorus trouwde op 13-05-1822 in Helden [bron: genlias] met Maria Metsemaekers, 21 jaar oud. Maria is geboren in 1801 in Roggel. 1802?. Beroep: dienstmeid. Maria: dochter van Jan Metsemaekers en Lucia Coolerhof.
Kinderen van Theodorus en Maria:

1 Francisca Petronella Bodts, geboren op 02-02-1823 in Helden. Volgt VI-e.
2 Petrus Hubertus Bodts, geboren op 21-06-1824 in Helden. Aangifte op 21-06-1824 [akte 59].
3 Johannes (Jan) Boots, geboren op 25-02-1826 in Helden. Volgt VI-f.
4 Hubertus Boots, geboren op 21-01-1828 in Roggel. Aangifte op 21-01-1828 [akte 6].

V-d Theodorus Boots is geboren op 22-09-1787 in Helden, zoon van Petrus Boots en Maria Gertrudis van Wis. Theodorus trouwde, 43 jaar oud, op 12-02-1831 in Heijthuizen [bron: genlias] met Anna Catharina van Dael, ongeveer 34 jaar oud. Anna Catharina is geboren omstreeks 1797 in Heijthuizen. Anna Catharina is overleden op 01-01-1858 in Neer, ongeveer 61 jaar oud. Aangifte op 02-01-1858 [akte 1]. Anna Catharina: dochter van Mathijs van Dael en Catharina Hendrikx.
Kinderen van Theodorus en Anna Catharina:

1 Mathis Boots, geboren op 11-01-1832 in Roggel. Aangifte op 11-01-1832 [akte 7].
2 Mathis Boots, geboren op 28-11-1833 in Roggel. Aangifte op 28-11-1833 [akte 62].

V-e Silvester Boots, zoon van Petrus Boots en Maria Gertrudis van Wis. Hij is gedoopt op 22-09-1792 in Helden. Doopgetuigen: Henricus Cuypers namens Wilhelmus Boots, Maria Gertrudis Ghijsen. Beroep: dagloner (1826), kramer (1830), koopman. Silvester:
(1) trouwde op 24-05-1824 in Helden [bron: genlias] met Willemina Gommans. Zij is gedoopt op 28-04-1791 in Helden. Willemina is overleden op 04-07-1829 in Helden. Willemina: dochter van Martinus (Marten) Gommans en Agnes Peters.
(2) trouwde op 19-04-1830 in Helden [bron: genlias] met Elisabeth Groenen. Zij is gedoopt op 02-11-1789 in Helden. Beroep: akkermeid. Elisabeth: dochter van Mathijs Groenen en Barbara Verschaeren.
Kinderen van Silvester en Willemina:

1 Martinus Boots, geboren op 25-05-1826 in Helden. Aangifte op 26-05-1826 [akte 62].
2 Petrus Wilhelmus Boots, geboren op 04-07-1829 in Helden. Aangifte op 06-07-1829 [akte 72].

Kind van Silvester en Elisabeth:

1 Mathijs Boots, geboren op 13-02-1832 in Helden. Volgt VI-g.

V-f Johanna Boots is geboren omstreeks 1777, dochter van Antonius Boots en Petronella Knippenbergh. Johanna is overleden op 23-07-1852 in Blerick (Maasbree), ongeveer 75 jaar oud. Aangifte op 24-07-1852 [akte 74]. Johanna trouwde met Jacobus Wijers. Jacobus is geboren omstreeks 1778. Jacobus is overleden op 15-08-1835 in Blerick (Maasbree), ongeveer 57 jaar oud. Aangifte op 17-08-1835 [akte 134]. Jacobus: zoon van Leonard Wijhers en Sebilla Jongenrijt.
Kind van Johanna en Jacobus:

1 Leonard Hendrik Wijers, geboren omstreeks 1811. Leonard Hendrik is overleden op 05-09-1855 in Blerick (Maasbree), ongeveer 44 jaar oud. Aangifte op 06-09-1855 [akte 64].

V-g Margaretha Boots, dochter van Antonius Boots en Petronella Knippenbergh. Zij is gedoopt op 19-03-1782 in Helden. Doopgetuigen: Petrus Boots, Joanna van Knippenbergh namens Maria van Knippenbergh. Margaretha is overleden op 20-12-1838 in Maasbree. Margaretha trouwde op 27-08-1810 in Maasbree [bron: genlias] met Huibert Smeets. Huibert is geboren in Maasbree. Huibert is overleden vóór 1838. Huibert: zoon van Laurent Smeets en Gertrude Reuls.

V-h Mathea Boots, dochter van Antonius Boots en Petronella Knippenbergh. Zij is gedoopt op 21-09-1786 in Maasbree. Doopgetuigen: Theodorus Knyppenbergh, Anna Boots. Mathea is overleden op 18-04-1840. Aangifte op 20-04-1840 [akte 26]. Beroep: dienstmeid. Mathea trouwde op 04-05-1814 in Maasbree met Hendrik (Henricus) T(h)eeuwen. Hij is gedoopt op 25-04-1777 in Maasbree. Hendrik (Henricus) is overleden vóór 1840. Beroep: landbouwer. Hendrik (Henricus): zoon van Theodorus Teeuwen en Petronella Beurskens.
Kinderen van Mathea en Hendrik (Henricus):

1 Maria T(h)eeuwen, geboren omstreeks 1817. Volgt VI-h.
2 Petronella Theeuwen, geboren omstreeks 1818 in Maasbree. Volgt VI-i.
3 Elisabeth Teeuwen, geboren omstreeks 1822 in Maasbree. Volgt VI-j.
4 N.N. Teeuwen, levenloos geboren zoon op 08-08-1824 in Maasbree. Aangifte op 09-08-1824 [akte 157].
5 N.N. Teeuwen, levenloos geboren zoon op 29-09-1825 in Maasbree. Aangifte op 01-10-1825 [akte 110].
6 Antoon Theeuwen, geboren omstreeks 1831. Antoon is overleden op 14-05-1898 in Maasbree, ongeveer 67 jaar oud. Aangifte op 16-05-1898 [akte 13].

V-i Henricus Boots, zoon van Antonius Boots en Petronella Knippenbergh. Hij is gedoopt op 20-01-1789 in Maasbree. Doopgetuigen: Joannes Boots, Maria Knippenbergh. Henricus is overleden op 14-05-1844 in Maasbree. Aangifte op 15-05-1844 [akte 36]. Bij het overlijden van Henricus: als leeftijd vermeld 51 jaar. Beroep: akkerman, econoom. Henricus: ook Hendrik. Henricus trouwde op 30-07-1815 in Maasbree met Margaretha Geurts. Zij is gedoopt op 21-06-1792. Margaretha: dochter van Godfried Geurts en Johanna Janssen.
Kinderen van Henricus en Margaretha:

1 Antoon Boots, geboren op 31-05-1816 in Maasbree. Antoon is overleden op 16-11-1817 in Maasbree, 1 jaar oud. Aangifte op 17-11-1817 [akte 155].
2 Antoon Boots, geboren op 08-04-1818 in Helden. Volgt VI-k.
3 Jan Boots, geboren op 29-09-1819 in Helden. Volgt VI-l.
4 Peter Boots, geboren op 18-04-1822 in Helden. Aangifte op 18-04-1822 [akte 50]. Peter is overleden op 03-10-1843 in Maasbree, 21 jaar oud. Aangifte op 04-10-1843 [akte 64]. Peter: ook Pieter.
5 Gerard(us) Boots, geboren op 25-10-1823 in Helden. Aangifte op 26-10-1823 [akte 120]. Gerard(us) is overleden op 29-03-1828 in Maasbree, 4 jaar oud. Aangifte op 29-03-1828 [akte 59].
6 Geertruij Boots, geboren op 10-04-1828 in Maasbree. Volgt VI-m.
7 Anna Boots, geboren op 29-09-1830 in Maasbree. Volgt VI-n.
8 Gerard Boots, geboren op 06-10-1833 in Maasbree. Gerard is overleden op 16-03-1834 in Maasbree, 5 maanden oud. Aangifte op 17-03-1834 [akte 69].

V-j Joanna Boots, dochter van Antonius Boots en Petronella Knippenbergh. Zij is gedoopt op 29-07-1793 in Maasbree. Doopgetuigen: Silvester Boots, Cornelia Engels. Joanna is overleden op 04-05-1887 in Maasbree. Aangifte op 05-05-1887 [akte 39]. Joanna:
(1) trouwde op 25-06-1818 in Maasbree [bron: genlias] met Gerard(us) Gommans. Hij is gedoopt op 19-05-1782 in Helden. Gerard(us) is overleden op 30-08-1829 in Maasbree. Aangifte op 31-08-1829 [akte 157]. Beroep: akkerman, landbouwer. Gerard(us): zoon van Willem Gommans en Gertrudis (Gertruij) Verschaeren; weduwnaar van Gertrudis Smeets.
(2) trouwde op 30-06-1830 in Maasbree [bron: genlias] met Balthasar Theeuwen, 23 jaar oud. Balthasar is geboren op 16-04-1807 in Maasbree. Balthasar is overleden op 29-10-1885 in Maasbree, 78 jaar oud. Aangifte op 30-10-1885 [akte 85]. Beroep: akkerman. Balthasar: zoon van Hendrik Theeuwen en Maria Smeets.
Kinderen van Joanna en Gerard(us):

1 Gertrudis Gommans, geboren omstreeks 1820. Gertrudis is overleden op 21-04-1843 in Maasbree, ongeveer 23 jaar oud. Aangifte op 22-04-1843 [akte 24].
2 Petronella Gommans, geboren op 18-02-1822. Petronella is overleden op 04-03-1822 in Maasbree, 14 dagen oud. Aangifte op 05-03-1822 [akte 46].
3 N.N. Gommans, levenloos geboren zoon op 18-05-1823 in Maasbree. Aangifte op 19-05-1823 [akte 106].
4 Antoon Gommans, geboren omstreeks 1824. Antoon is overleden op 04-03-1846 in Maasbree, ongeveer 22 jaar oud. Aangifte op 05-03-1846 [akte 14].
5 Willem Gommans, geboren in 06-1826. Willem is overleden op 01-10-1826 in Maasbree, 4 maanden oud. Aangifte op 02-10-1826 [akte 170].
6 Willem Gommans, geboren op 08-10-1827. Willem is overleden op 15-10-1827 in Maasbree, 7 dagen oud. Aangifte op 16-10-1827 [akte 195].

Kinderen van Joanna en Balthasar:

1 Maria T(h)eeuwen, geboren omstreeks 1832 in Maasbree. Volgt VI-o.
2 Petronella Theeuwen, geboren omstreeks 1834 in Maasbree. Volgt VI-p.
3 Hendrina Theeuwen, geboren omstreeks 1838. Volgt VI-q.

V-k Henricus Boots, zoon van Antonius Boots en Petronella Knippenbergh. Hij is gedoopt op 01-05-1797 in Maasbree. Doopgetuigen: Gerardus Boots, Ida Heldens namens Joanna Knippenbergh. Henricus is overleden op 23-10-1843 in Maasbree. Aangifte op 24-10-1843 [akte 71]. Bij het overlijden van Henricus: als leeftijd vermeld 48 jaar. Beroep: dienstknecht (1823), akkerman (1824), daghuurder (1827). Henricus: ook Hendrik. Henricus trouwde op 31-12-1823 in Maasbree [bron: genlias] met Petronella T(h)eeuwen, ongeveer 22 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1801 in Maasbree. Petronella is overleden op 06-09-1878 in Maasbree, ongeveer 77 jaar oud. Aangifte op 07-09-1878 [akte 81]. Petronella: dochter van Theodorus Teeuwen en Joanna Huijbers.
Kinderen van Henricus en Petronella:

1 Theodorus Boots, geboren op 20-11-1824 in Maasbree. Volgt VI-r.
2 Antoon Boots, geboren op 07-09-1827 in Maasbree. Volgt VI-s.
3 Jan Boots, geboren op 22-09-1830 in Maasbree. Volgt VI-t.
4 Pieter Boots, geboren op 08-11-1833 in Maasbree. Volgt VI-u.

V-l Joannes Boots is geboren in Blerick, zoon van Silvester Boots en Maria Margaretha Smets. Joannes trouwde op 27-04-1816 in Maasbree [bron: genlias] met Petronella Heldens. Petronella is geboren in Blerick. Petronella: dochter van Gerard Heldens en Gertrudis Heldens.

V-m Joannes Boots, zoon van Silvester Boots en Maria Margaretha Smets. Hij is gedoopt op 24-05-1787 in Maasbree. Doopgetuigen: Gerardus Smets, Maria Boots. Joannes is overleden op 07-07-1829 in Vilvoorde, Vlaams Brabant, België. Aangifte [akte 138 dd 20-11-1829 Venlo]. Joannes trouwde met Margaretha Kelders.

V-n Maria Boots, dochter van Silvester Boots en Maria Margaretha Smets. Zij is gedoopt op 02-03-1791 in Maasbree. Doopgetuigen: Henricus Daniels namens Petrus Boots, Gertrudis Smets. Maria is overleden op 10-04-1860 in Blerick (Maasbree). Aangifte op 11-04-1860 [akte 35]. Maria trouwde op 23-04-1827 in Maasbree [bron: genlias] met Jan Huijs. Jan is geboren in Blerick. Jan: zoon van Petrus Huijs en Petronella van Soest; weduwnaar van Joanna Reijders.

V-o Joanna Boots, dochter van Silvester Boots en Maria Margaretha Smets. Zij is gedoopt op 29-07-1794 in Maasbree. Doopgetuigen: Gerardus Boots, Joanna Smets. Joanna is overleden op 17-01-1862 in Maasbree. Aangifte op 18-01-1862 [akte 7]. Joanna trouwde op 11-01-1826 in Maasbree [bron: genlias] met Antonius (Antoon) Hanraets. Hij is gedoopt op 25-03-1793 in Maasbree. Antonius is overleden op 31-08-1860 in Maasbree. Aangifte op 01-09-1860 [akte 61]. Beroep: akkerman. Antoon: zoon van Hubertus Hanraets en Maria Clemens.
Kinderen van Joanna en Antoon:

1 Hubertus Hanraets, geboren op 28-10-1826 in Maasbree. Volgt VI-v.
2 Maria Hanraets, geboren omstreeks 1829. Maria is overleden op 17-09-1883 in Maasbree, ongeveer 54 jaar oud. Aangifte op 18-09-1883 [akte 91].
3 Silvester Hanraets, geboren op 23-06-1834 in Maasbree. Volgt VI-w.
4 Jan Hanraets, geboren omstreeks 1839. Jan is overleden op 04-06-1860 in Maasbree, ongeveer 21 jaar oud. Aangifte op 05-06-1860 [akte 44].

V-p Gertrudis Boots, dochter van Silvester Boots en Maria Margaretha Smets. Zij is gedoopt op 05-12-1802 in Maasbree. Gertrudis is overleden op 27-04-1849 in Maasbree. Aangifte op 28-04-1849 [akte 42]. Gertrudis: ook Geertruij. Gertrudis trouwde op 09-04-1834 in Maasbree met Frans Bon, 26 jaar oud. Frans is geboren op 04-09-1807 in Maasbree. Frans is overleden op 25-05-1839 in Maasbree, 31 jaar oud. Aangifte op 25-05-1839 [akte 44]. Beroep: linnenwever. Frans: zoon van Andries Bon en Elisabeth van Dijck.
Kinderen van Gertrudis en Frans:

1 Leonard Bon, geboren op 07-03-1835 in Maasbree. Volgt VI-x.
2 Maria Margaretha Bon, geboren omstreeks 1837. Maria Margaretha is overleden op 01-08-1838 in Maasbree, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 02-08-1838 [akte 153].

V-q Joannes Henricus Boots, zoon van Wilhelmus Boots en Gertrudis Maessen. Hij is gedoopt op 25-06-1782 in Grubbenvorst. Doopgetuigen: Henricus Boots, Petronella Maessen. Joannes Henricus is overleden op 06-08-1847 in Venlo. Aangifte op 07-08-1847 [akte 148]. Beroep: tapper, slager. Joannes Henricus: ook Jan Hendrik. Joannes Henricus trouwde op 29-04-1807 in Venlo met Maria Catharina Trebels, 25 jaar oud. Maria Catharina is geboren op 02-08-1781 in Körrenzig, Linnich, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Maria Catharina is overleden op 25-06-1871 in Venlo, 89 jaar oud. Aangifte op 26-06-1871 [akte 92]. Maria Catharina: ook Treepels, Treipels, Trijpels, Trebels, Trippels, Kessels! dochter van Theodor Trebels (? - 27-10-1792 Coernzig), landbouwer, en Gertrudis Roeben (? - 25-01-1806 Coernzig). Körrenzig is een plaats in de gemeente Linnich, deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Kinderen van Joannes Henricus en Maria Catharina:

1 Anne Gertrude Boots, geboren op 30-08-1808 in Venlo. Anne Gertrude is overleden op 12-10-1809 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 12-10-1809 [akte 181].
2 Peter Theodor Boots, geboren op 20-03-1810 in Venlo. Volgt VI-y.
3 Johannes Andries Boots, geboren op 28-01-1812 in Venlo. Volgt VI-z.
4 Henriette Boots, geboren op 30-12-1813 in Venlo.
5 Willem Joseph Boots, geboren op 11-03-1816 in Venlo. Volgt VI-aa.
6 Johanna Hendrina Boots, geboren op 11-01-1817 in Venlo.
7 Gertrudis Petronella Boots, geboren op 30-04-1819 in Venlo. Aangifte op 03-05-1819 [akte 102]. Gertrudis Petronella is overleden op 16-12-1820 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 18-12-1820 [akte 162].
8 Anna Gertrudis Boots, geboren op 13-07-1821 in Venlo. Volgt VI-ab.
9 N.N. Boots, levenloos geboren zoon op 29-07-1823 in Venlo. Aangifte op 30-07-1823 [bron: genlias].
10 Josephina Hubertina Boots, geboren op 01-01-1825 in Venlo. Volgt VI-ac.

V-r Maria Hendrina Boots, dochter van Wilhelmus Boots en Gertrudis Maessen. Zij is gedoopt op 01-05-1786 in Grubbenvorst. tweeling, Doopgetuigen: Petrus Berkens namens Hermanus Lichteveld, Maria Verwey. Maria Hendrina is overleden op 06-11-1870 in Venlo. Aangifte op 07-11-1870 [akte 160]. Maria Hendrina trouwde op 01-05-1833 in Venlo [bron: genlias] met Jan van Vugt, 38 jaar oud. Jan is geboren op 12-02-1795 in Oss. Jan is overleden op 02-07-1871 in Venlo, 76 jaar oud. Aangifte op 04-07-1871 [akte 100]. Beroep: akkerman. Jan: zoon van Jacob Hendrik van Vugt, metselaar, en Petronella Hoes.

V-s Andreas (Andries) Boots, zoon van Wilhelmus Boots en Gertrudis Maessen. Hij is gedoopt op 05-07-1789 in Grubbenvorst. Doopgetuigen: Petrus Pobben namens Gerardus Maessen, Maria Anna de Trooij. Andreas is overleden op 27-02-1860 in Venlo. Aangifte op 28-02-1860 [akte 26]. Beroep: slager, vrachtondernemer. Andries trouwde op 28-06-1815 in Venlo [bron: genlias] met Aldegonda Lamberts, 25 jaar oud. Aldegonda is geboren op 07-07-1789 in Venlo. Aldegonda is overleden op 30-03-1845 in Venlo, 55 jaar oud. Aangifte op 31-03-1845 [akte 38]. Aldegonda: ook Lamers, dochter van Sebastiaan Lamberts en Johanna Dirickx.
Kinderen van Andries en Aldegonda:

1 Johanna Geertruida Catharina Boots, geboren op 08-10-1815 in Venlo. Aangifte op 09-10-1815 [akte 189]. Johanna Geertruida Catharina is overleden op 12-12-1815 in Venlo, 2 maanden oud. Aangifte op 12-12-1815 [akte 169]. Bij het overlijden van Johanna Geertruida Catharina: vermeld als Johanna Catharina Geertruij.
2 Johanna Boots, geboren op 07-01-1817 in Venlo. Volgt VI-ad.
3 Bartholomeus Boots, geboren op 27-02-1819 in Venlo. Aangifte op 27-02-1819 [akte 45]. Bartholomeus is overleden op 11-11-1846 in Venlo, 27 jaar oud. Aangifte op 12-11-1846 [akte 139]. Beroep: vrachtrijder.
4 Gerard Willem Boots, geboren op 11-09-1820 in Venlo. Volgt VI-ae.
5 Lambert Gerard Boots, geboren op 25-06-1822 in Venlo. Aangifte op 28-06-1822 [akte 130]. Lambert Gerard is overleden op 24-09-1822 in Venlo, 2 maanden oud. Aangifte op 24-09-1822 [akte 142]. Bij het overlijden van Lambert Gerard: bij overlijden vermeld als Gerard Lambert.
6 Anna Maria Boots, geboren op 27-08-1823 in Venlo. Volgt VI-af.
7 Sophia Boots, geboren omstreeks 1825. Sophia is overleden op 07-08-1826 in Venlo, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 09-08-1826 [akte 108].
8 Maria Sophia Boots, geboren op 26-02-1825 in Venlo. Volgt VI-ag.
9 Johan Antoon Boots, geboren op 13-12-1826 in Venlo. Volgt VI-ah.
10 Simon Hubert Boots, geboren op 03-10-1828 in Venlo. Volgt VI-ai.
11 Maria Agnes Boots, geboren op 02-11-1830 in Venlo. Aangifte op 05-11-1830 [akte 390]. Maria Agnes is overleden op 24-11-1830 in Venlo, 22 dagen oud. Aangifte op 25-11-1830 [akte 184].
12 Johan Hendrik Hubert Boots, geboren op 27-04-1838 in Venlo. Johan Hendrik Hubert is overleden op 07-06-1838, 1 maand oud.

V-t Anna Gertrudis Boots is geboren op 11-08-1793 in Blerick, dochter van Wilhelmus Boots en Gertrudis Maessen. Anna Gertrudis is overleden op 15-04-1859 in Venlo, 65 jaar oud. Aangifte op 16-04-1859 [akte 58]. Anna Gertrudis trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1821 in Venlo [bron: genlias] met Hendrik Janssen, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 07-02-1794 in Kessel. Hendrik is overleden op 12-03-1867 in Venlo, 73 jaar oud. Aangifte op 12-03-1867 [akte 41]. Beroep: tuinier, hovenier. Hendrik: zoon van Jacob Janssen, daghuurder, en Helena Peters (? - 12-10-1812 Kessel).
Kinderen van Anna Gertrudis en Hendrik:

1 Gertrudis Janssen, geboren op 17-03-1822 in Venlo. Volgt VI-aj.
2 Andries Janssen, geboren op 11-12-1823 in Venlo. Volgt VI-ak.
3 Hendrik Janssen, geboren op 29-10-1825 in Venlo. Volgt VI-al.
4 Willem Janssen, geboren op 18-02-1828 in Venlo. Volgt VI-am.
5 Simon Janssen, geboren op 01-11-1829 in Venlo. Volgt VI-an.
6 N.N. Janssen, geboren op 15-03-1832 in Venlo. Aangifte op 16-03-1832 [bron: genlias].
7 Johan Lambert Janssen, geboren op 15-06-1833 in Venlo. Aangifte op 18-06-1833 [akte 232]. Johan Lambert is overleden op 27-07-1834 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 28-07-1834 [akte 129].
8 Mathijs Janssen, geboren op 05-07-1836 in Venlo. Aangifte op 06-07-1836 [akte 257]. Mathijs is overleden op 14-05-1837 in Venlo, 10 maanden oud. Aangifte op 16-05-1837 [akte 110].

V-u Petronella Boots is geboren op 11-03-1797 in Venlo, dochter van Wilhelmus Boots en Gertrudis Maessen. Petronella is overleden op 29-02-1836 in Venlo, 38 jaar oud. Aangifte op 01-03-1836 [bron: Gemlias akte 52]. Petronella trouwde, 26 jaar oud, op 13-02-1824 in Venlo [bron: genlias] met Sigismund (Simon) Joosten, 30 jaar oud. Sigismund is geboren op 03-03-1793 in Venlo. Sigismund is overleden op 12-03-1867 in Venlo, 74 jaar oud. Aangifte op 12-03-1867 [akte 39]. Beroep: tapper. Simon: zoon van Jan Joosten (? - 07-08-1812), tapper, en Catharina Dings; getrouwd (2) met Johanna Theodora Geurts.
Kinderen van Petronella en Simon:

1 Johan Willem Joosten, geboren op 25-11-1824 in Venlo. Aangifte op 27-11-1824 [akte 231].
2 Antonia Hendrika Joosten, geboren op 22-05-1826 in Venlo. Aangifte op 24-05-1826 [akte 105]. Antonia Hendrika is overleden op 15-03-1831 in Venlo, 4 jaar oud. Aangifte op 16-03-1831 [akte 41]. Bij het overlijden van Antonia Hendrika: vermeld als Antoinetta.
3 Maria Catharina Hubertina Joosten, geboren op 25-10-1828 in Venlo. Aangifte op 28-10-1828 [akte 190].
4 Johan Joosten, geboren op 20-01-1831 in Venlo. Volgt VI-ao.
5 Gertrudis Joosten, geboren op 19-10-1832 in Venlo. Aangifte op 20-10-1832 [akte 370]. Gertrudis is overleden op 12-03-1852 in Venlo, 19 jaar oud. Aangifte op 12-03-1852 [akte 46].
6 Peter Joosten, geboren op 05-06-1835 in Venlo. Aangifte op 06-06-1835 [akte 201]. Peter is overleden op 21-11-1887 in Venlo, 52 jaar oud. Aangifte op 21-11-1887 [akte 206].

V-v Anna Maria Boots is geboren op 31-03-1799 in Venlo, dochter van Wilhelmus Boots en Gertrudis Maessen. Anna Maria is overleden op 08-07-1872 in Venlo, 73 jaar oud. Aangifte op 08-07-1872 [akte 105]. Anna Maria trouwde, 25 jaar oud, op 17-10-1824 in Venlo [bron: genlias] met Johannes (Jan) Wittelings, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 06-03-1799 in Venlo. Johannes is overleden op 27-03-1877 in Venlo, 78 jaar oud. Aangifte op 28-03-1877 [akte 51]. Beroep: vleeshouwer, slager. Jan: ook Wettelings, zoon van Peter Wittelings (? - 29-12-1821 Venlo), metselaar, en Anna Barbara Vergoossen.
Kinderen van Anna Maria en Jan:

1 Gertrudis Wettelings, geboren op 15-07-1825 in Venlo. Aangifte op 16-07-1825 [akte 121]. Gertrudis is overleden op 07-08-1906 in Venlo, 81 jaar oud. Aangifte op 07-08-1906 [akte 153].
2 Peter Hubert Wettelings, geboren op 20-08-1827 in Venlo. Aangifte op 22-08-1827 [akte 146]. Peter Hubert is overleden op 24-11-1891 in Venlo, 64 jaar oud. Aangifte op 25-11-1891 [akte 219].
3 Willem Hendrik Wettelings, geboren op 08-10-1829 in Venlo. Aangifte op 09-10-1829 [akte 161]. Willem Hendrik is overleden op 14-10-1829 in Venlo, 6 dagen oud. Aangifte op 15-10-1829 [akte 120].
4 Anna Maria Barbara Wettelings, geboren op 30-04-1831 in Venlo. Aangifte op 03-05-1831 [akte 165]. Anna Maria Barbara is overleden op 27-04-1910 in Venlo, 78 jaar oud. Aangifte op 27-04-1910 [akte 65].
5 Anna Catharina Wettelings, geboren op 11-08-1832 in Venlo. Aangifte op 14-08-1832 [akte 282]. Anna Catharina is overleden op 11-03-1836 in Venlo, 3 jaar oud. Aangifte op 12-03-1836 [akte 61].
6 Hendrik Hubert Wettelings, geboren op 04-09-1835 in Venlo. Aangifte op 07-09-1835 [akte 315]. Hendrik Hubert is overleden op 28-10-1910 in Venlo, 75 jaar oud. Aangifte op 28-10-1910 [akte 186].
7 Anna Hendrina Wettelings, geboren op 22-09-1836 in Venlo. Aangifte op 23-09-1836 [akte 351].
8 Aldegonda Maria Hubertina Wettelings, geboren op 14-02-1838 in Venlo. Aangifte op 15-02-1838 [akte 66]. Aldegonda Maria Hubertina is overleden op 09-03-1910 in Venlo, 72 jaar oud. Aangifte op 09-03-1910 [akte 35].
9 Theodor Peter Wettelings, geboren omstreeks 1840. Volgt VI-ap.

V-w Henricus Zeelen is geboren in Maasbree, zoon van Petrus (Pieter) Zeelen en Maria Charlotta Boots. Henricus trouwde op 30-04-1823 in Maasbree [bron: genlias] met Gertruij Linders. Gertruij is geboren in Maasbree. Gertruij: dochter van Franciscus Linders en Maria Coopmans.

V-x Pieter Zeelen is geboren in Maasbree, zoon van Petrus (Pieter) Zeelen en Maria Charlotta Boots. Pieter trouwde op 07-05-1827 in Maasbree [bron: genlias] met Petronella Hounen. Petronella is geboren in Maasbree. Petronella: dochter van Rudolf Hounen en Gertruij Bouten.

V-y Maria Selen is geboren omstreeks 1802, dochter van Petrus (Pieter) Zeelen en Maria Charlotta Boots. Maria is overleden op 06-09-1853 in Maasbree, ongeveer 51 jaar oud. Aangifte op 07-09-1853 [akte 79]. Maria trouwde met Gerard Janssen.

V-z Hendrik Roeven is geboren omstreeks 1797 in Maasbree, zoon van Rudolphus Roeven en Joanna Boots. Hendrik is overleden op 05-01-1851 in Maasbree, ongeveer 54 jaar oud. Aangifte op 06-01-1851 [akte 2]. Hendrik trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 20-04-1830 in Maasbree [bron: genlias] met Christina Faessen. Christina is geboren in Maasbree. Christina is overleden vóór 1851. Christina: ook Vaessen, dochter van Pieter Faessen en Elisabetha Heldens.

V-aa Jacobus Roeven is geboren op 17-02-1806 in Maasbree, zoon van Rudolphus Roeven en Joanna Boots. Jacobus is overleden op 16-07-1856 in Maasbree, 50 jaar oud. Aangifte op 17-07-1856 [akte 62]. Jacobus: er is nog een Rudolf Roeven getrouwd met Joanna Boots!. Jacobus trouwde, 48 jaar oud, op 24-05-1854 in Maasbree [bron: genlias] met Sibilla Jacobs. Sibilla is geboren in Maasbree. Sibilla: dochter van Jacob Jacobs en Petronella Maassen; weduwe van Hendrik Theodoor Temong.

V-ab Gerard Roeven is geboren omstreeks 1802, zoon van Gerard Roeven en Catharina Boots. Gerard is overleden op 03-09-1852 in Maasbree, ongeveer 50 jaar oud. Aangifte op 03-09-1852 [akte 83]. Gerard trouwde [bron: genlias] met Joanna Peeters. Joanna is geboren in Maasbree. Joanna is overleden vóór 1855. Joanna: dochter van Willem Peeters en Joanna Huijs.

V-ac Maria Boots is geboren op 05-01-1802 in Maasbree, dochter van Reinerus Boots en Anna Elisabeth Daniels. Maria is overleden op 18-10-1842 in Maasbree, 40 jaar oud. Aangifte op 19-10-1842 [akte 69]. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1828 in Maasbree met Willem Peeters, 29 jaar oud. Willem is geboren op 03-10-1798 in Maasbree. Willem is overleden op 30-01-1859 in Maasbree, 60 jaar oud. Aangifte op 31-01-1859 [akte 11]. Willem: zoon van Michael Peeters en Sibilla Hermans.
Kinderen van Maria en Willem:

1 Jacobus Peeters, geboren omstreeks 1830. Jacobus is overleden op 05-04-1842 in Maasbree, ongeveer 12 jaar oud. Aangifte op 06-04-1842 [akte 32].
2 Christina Peeters, geboren op 12-04-1832 in Maasbree. Volgt VI-aq.
3 Renier Peeters, geboren op 10-11-1835 in Maasbree. Volgt VI-ar.
4 Maria Elisabeth Peeters, geboren omstreeks 1842 in Maasbree. Volgt VI-as.

V-ad Jan Hendrik Boots is geboren op 11-10-1804 in Maasbree, zoon van Reinerus Boots en Anna Elisabeth Daniels. Beroep: akkerman, landbouwer. Jan Hendrik:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 16-08-1831 met Petronella Joosten, 22 jaar oud. Petronella is geboren op 30-07-1809 in Maasbree. Petronella is overleden op 19-02-1834 in Maasbree, 24 jaar oud. Aangifte op 19-02-1834 [akte 43]. Beroep: akkervrouw. Petronella: dochter van Willem Joosten en Joanna Janssen.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 17-12-1834 met Agnes Janssen, 24 jaar oud. Agnes is geboren op 11-11-1810 in Maasbree. Agnes: dochter van Hendrik Janssen en Margaretha Claessens.
Kinderen van Jan Hendrik en Petronella:

1 N.N. Boots, levenloos geboren dochter op 30-01-1832 in Maasbree. Aangifte op 30-01-1832 [akte 19].
2 Reinier Boots, geboren op 26-01-1833. Reinier is overleden op 04-02-1833 in Maasbree, 9 dagen oud. Aangifte op 05-02-1833 [akte 29].

Kinderen van Jan Hendrik en Agnes:

1 Peter Boots, geboren op 11-01-1835.
2 Renier Boots, geboren op 11-04-1837. Renier is overleden op 31-12-1923 in Maasbree, 86 jaar oud. Aangifte op 31-12-1923 [akte 27].
3 Maria Elisabeth Boots, geboren op 10-08-1839 in Maasbree. Volgt VI-at.
4 Helena Boots, geboren op 23-07-1841. Helena is overleden op 19-08-1874 in Maasbree, 33 jaar oud. Aangifte op 20-08-1874 [akte 55].
5 Margaretha Boots, geboren omstreeks 1846 in Maasbree. Volgt VI-au.
6 N.N. Boots, levenloos geboren zoon op 25-06-1851 in Maasbree. Aangifte op 27-06-1851 [akte 59].
7 Sibilla Boots, geboren omstreeks 1852. Volgt VI-av.

V-ae Gerardus Boots is geboren op 17-08-1817 in Maasbree, zoon van Reinerus Boots en Anna Elisabeth Daniels. Gerardus is overleden op 13-01-1899 in Maasbree, 81 jaar oud. Aangifte op 14-01-1899 [akte 3]. Gerardus trouwde, 31 jaar oud, op 25-04-1849 in Maasbree [bron: genlias] met Gertrudis Lenders, ongeveer 27 jaar oud. Gertrudis is geboren omstreeks 1822 in Maasbree. Gertrudis is overleden op 25-10-1886 in Maasbree, ongeveer 64 jaar oud. Aangifte op 26-10-1886 [akte 80]. Gertrudis: ook Linders, dochter van Gerardus Linders en Maria Janssen.
Kinderen van Gerardus en Gertrudis:

1 Renier Boots, geboren in 04-1850. Renier is overleden op 09-11-1850 in Maasbree, 7 maanden oud. Aangifte op 11-11-1850 [akte 62].
2 Maria Elisabeth Boots, geboren omstreeks 1852 in Maasbree. Volgt VI-aw.
3 Renier Boots, geboren omstreeks 1855. Renier is overleden op 09-02-1862 in Maasbree, ongeveer 7 jaar oud. Aangifte op 10-02-1862 [akte 22].
4 Mathijs Boots, geboren omstreeks 1857 in Maasbree. Volgt VI-ax.

V-af Henricus Daniels is geboren op 12-02-1805 in Maasbree, zoon van Daniël Daniels en Henrica Boots. Henricus is overleden op 04-10-1873 in Maasbree, 68 jaar oud. Beroep: klompenmaker en landbouwer. Henricus trouwde, 23 jaar oud, op 07-05-1828 in Maasbree met Christina Elisabeth Daniels. het huwelijk is gesloten met dispensatie in gemengd derde- en vierdegraads verwantschap. Zij is gedoopt op 12-08-1801 in Maasbree. Christina Elisabeth is overleden op 10-11-1860 in Maasbree. Christina Elisabeth: dochter van Wilhelmus Daniels, gedoopt 26-7-1756 te Maasbree, timmerman,overleden 02-10-1805 te Maasbree, getrouwd 17-04-1787 te Maasbree met Maria Smets, gedoopt 28-01-1761 te Maasbree, overleden 11-04-1827 te Maasbree.

V-ag Maria Daniels is geboren omstreeks 1811 in Maasbree, dochter van Daniël Daniels en Henrica Boots. Maria is overleden op 03-02-1886 in Maasbree, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte op 04-02-1886 [akte 12]. Maria trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 24-04-1840 in Maasbree [bron: genlias] met Antoon Vaessen, 25 jaar oud. Antoon is geboren op 21-01-1815 in Maasbree. Antoon: zoon van Hendrik Vaessen en Christina Daniels.

V-ah Gertrudis Boots, dochter van Wilhelmus Boots en Agnes Gommans. Zij is gedoopt op 04-10-1795 in Maasbree. Doopgetuigen: Theodorus Gommans, Catharina Boots. Gertrudis is overleden op 08-04-1842 in Maasbree. Aangifte op 09-04-1842 [akte 33]. Gertrudis: ook Geertruij. Gertrudis trouwde op 18-04-1825 in Helden [bron: genlias] met Johannes (Jan) Impelmans, 33 jaar oud. Johannes is geboren op 06-10-1791 in Helden. Beroep: dienstknecht. Jan: zoon van Petrus Impelmans en Helena Jacobs; weduwnaar van Gertrudis Timmermans.
Kinderen van Gertrudis en Jan:

1 Agnes Impelmans, geboren in Maasbree. Volgt VI-ay.
2 Gerard Impelmans, geboren omstreeks 1826. Gerard is overleden op 01-07-1836 in Maasbree, ongeveer 10 jaar oud. Aangifte op 01-07-1836 [akte 158].
3 Helena Impelmans, geboren op 13-03-1834 in Maasbree. tweeling. Helena is overleden op 27-03-1834 in Maasbree, 14 dagen oud. Aangifte op 28-03-1834 [akte 81].
4 Catharine Impelmans, geboren op 14-03-1834 in Maasbree. tweeling. Catharine is overleden op 24-03-1834 in Maasbree, 10 dagen oud. Aangifte op 25-03-1834 [akte 79].
5 Gerard Impelmans, geboren omstreeks 1837 in Maasbree. Volgt VI-az.

V-ai Johanna Boots is geboren omstreeks 1799, dochter van Wilhelmus Boots en Agnes Gommans. Johanna is overleden op 23-12-1872 in Meerlo, ongeveer 73 jaar oud. Aangifte op 24-12-1872 [akte 59]. Johanna trouwde met Theodor(us) Hesselmans. Theodor(us) is geboren omstreeks 1798. Theodor(us) is overleden op 01-08-1872 in Meerlo, ongeveer 74 jaar oud. Aangifte op 02-08-1872 [akte 41]. Theodor(us): zoon van Willem Hesselmans en Maria Janssen.
Kinderen van Johanna en Theodor(us):

1 Maria Agnes Hesselmans, geboren op 05-01-1827 in Bergen, L. Aangifte op 05-01-1827 [akte 2]. Maria Agnes is overleden op 06-01-1827 in Bergen, L, 1 dag oud. Aangifte op 06-01-1827 [akte 4].
2 Gerardus Hesselmans, geboren op 21-12-1827 in Bergen, L. Volgt VI-ba.
3 Agnes Hesselmans, geboren omstreeks 1835. Agnes is overleden op 29-03-1850 in Bergen, L, ongeveer 15 jaar oud. Aangifte op 30-03-1850 [akte 19].
4 Wilhelmina Hesselmans, geboren op 24-02-1838 in Weeze, Pruisen, Duitsland. Volgt VI-bb.
5 Johannes Hesselmans, geboren op 27-10-1840 in Bergen, L. Volgt VI-bc.
6 Gertrudis Hesselmans, geboren op 27-11-1843 in Bergen, L. Aangifte op 28-11-1843 [akte 133]. Gertrudis is overleden op 09-11-1855 in Bergen, L, 11 jaar oud. Aangifte op 10-11-1855 [akte 88].

V-aj Petronella Boots is geboren op 07-10-1802 in Maasbree, dochter van Wilhelmus Boots en Agnes Gommans. Petronella is overleden op 14-10-1868 in Maasbree, 66 jaar oud. Aangifte op 15-10-1868 [akte 68]. Petronella trouwde met Hendrik Gossens.

V-ak Catharina Boots is geboren omstreeks 1806 in Maasbree, dochter van Wilhelmus Boots en Agnes Gommans. Catharina is overleden op 13-11-1873 in Maasbree, ongeveer 67 jaar oud. Aangifte op 14-11-1873 [akte 105]. Catharina trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 12-04-1844 in Maasbree [bron: genlias] met Willem Peeters, 45 jaar oud. Willem is geboren op 03-10-1798 in Maasbree. Willem is overleden op 30-01-1859 in Maasbree, 60 jaar oud. Aangifte op 31-01-1859 [akte 11]. Willem: zoon van Michael Peeters en Sibilla Hermans.

V-al Pieter Jacobs is geboren in Kessel, zoon van Hendrik Jacobs en Catharina Boots. Pieter trouwde op 27-10-1835 in Kessel [bron: genlias] met Gertrud Lisette Klaps. Gertrud Lisette is geboren in Bracht, Pruisen, Duitsland. Gertrud Lisette: dochter van Mathijs Klaps en Katharina Agnes in gen Ried.

V-am Maria Jacobs is geboren op 31-01-1805 in Kessel, dochter van Hendrik Jacobs en Catharina Boots. Aangifte op 01-02-1805 [akte 9]. Maria is overleden op 13-08-1867 in Kessel, 62 jaar oud. Aangifte op 13-08-1867 [akte 12]. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 25-04-1838 in Kessel [bron: genlias] met Gerardus Janssen, 35 jaar oud. Gerardus is geboren op 27-09-1802 in Kessel. Gerardus: zoon van Joachim Janssen en Petronella Simons.

VI-a Petronella Manders is geboren op 09-11-1814 in Helden, dochter van Godefridus Manders en Maria Catharina Boots. Aangifte op 10-11-1814 [akte 61]. Petronella trouwde, 30 jaar oud, op 14-04-1845 in Helden [bron: genlias] met Willem Wilms, 34 jaar oud. Willem is geboren op 01-03-1811 in Helden. Willem: zoon van Gerard Wilms en Anna Maria Peeters.

VI-b Anna Elisabeth Kitsen is geboren omstreeks 1814 in Blerick, dochter van Joseph(us) Kidzen en Aldegonda Boots. Anna Elisabeth is overleden op 24-05-1875 in Blerick, ongeveer 61 jaar oud. Aangifte op 25-05-1875 [akte 55]. Anna Elisabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 20-11-1839 in Maasbree met Hendrik Mooren, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 24-12-1815 in Kaldenkirchen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Hendrik: ook Henricus, zoon van Hendrik Mooren en Gertrudis Heijnen.

VI-c Peter Kitsen is geboren op 25-05-1814 in Blerick, zoon van Joseph(us) Kidzen en Aldegonda Boots. Peter is overleden op 10-01-1848 in Grubbenvorst, 33 jaar oud. Aangifte op 11-01-1848 [akte 4]. Peter trouwde, 24 jaar oud, op 21-11-1838 in Grubbenvorst [bron: genlias] met Hubertina Smeets, 18 jaar oud. Hubertina is geboren op 09-07-1820 in Neer. Hubertina: dochter van Hendrik Smeets en Johanna Simons.

VI-d Josephus Kitzen is geboren op 19-10-1817 in Maasbree, zoon van Joseph(us) Kidzen en Aldegonda Boots. Josephus trouwde, 33 jaar oud, op 24-12-1850 in Grevenbicht [bron: genlias] met Anna Helena Decrau, 39 jaar oud. Anna Helena is geboren op 01-07-1811 in Grevenbicht. Anna Helena: dochter van Nicolaas Decrau en Maria Gertrudis Spetgens; weduwe van Martinus Hubens, overleden 02-07-1849 te Grevenbicht.

VI-e Francisca Petronella Bodts is geboren op 02-02-1823 in Helden, dochter van Theodorus Boots en Maria Metsemaekers. Aangifte op 03-02-1823 [akte 19]. Francisca Petronella trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1848 in Helden [bron: genlias] met Pieter Stammen, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 22-08-1822 in Helden. Pieter: zoon van Jan Stammen en Aldegonda Wilms.

VI-f Johannes (Jan) Boots is geboren op 25-02-1826 in Helden, zoon van Theodorus Boots en Maria Metsemaekers. Aangifte op 27-02-1826 [akte 27]. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 22-04-1847 in Sint Odilienberg [akte 3] met Anna Catharina Hodzelmans. Anna Catharina: ook Hodselmans, dochter van Jan Hodzelmans en Elisabeth Cnops.
Kinderen van Jan en Anna Catharina:

1 Jan Hubert Boots, geboren op 10-04-1847 in Sint Odilienberg. Volgt VII-a.
2 Peter Theodoor Boots, geboren op 31-12-1848 in Sint Odilienberg. Aangifte op 31-12-1848 [akte 20].
3 Henricus Hubertus Boots, geboren op 30-06-1851 in Maasniel (Roermond). Aangifte op 30-06-1851 [akte 21]. Henricus Hubertus is overleden op 23-05-1860 in Roermond, 8 jaar oud. Aangifte op 23-05-1860 [akte 74].
4 Elisabeth Boots, geboren omstreeks 1854 in Melick. Volgt VII-b.

VI-g Mathijs Boots is geboren op 13-02-1832 in Helden, zoon van Silvester Boots en Elisabeth Groenen. Aangifte op 14-02-1832 [akte 5]. Mathijs trouwde, 33 jaar oud, op 12-07-1865 in Helden [bron: genlias] met Johanna Segers, 40 jaar oud. Johanna is geboren op 12-01-1825 in Helden. Johanna: dochter van Jacobus Segers en Gertrudis Peters.
Kind van Mathijs en Johanna:

1 Anna Elisabeth Boots, geboren op 06-11-1866 in Helden. Aangifte op 07-11-1866 [akte 83].

VI-h Maria T(h)eeuwen is geboren omstreeks 1817, dochter van Hendrik (Henricus) T(h)eeuwen en Mathea Boots. Maria is overleden op 10-03-1888 in Maasbree, ongeveer 71 jaar oud. Aangifte op 12-03-1888 [akte 24]. Maria trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 19-06-1840 in Maasbree [bron: genlias] met Gerard Peeters, 25 jaar oud. Gerard is geboren op 26-03-1815 in Maasbree. Gerard: zoon van Hendrik Peeters en Agnes Dings.

VI-i Petronella Theeuwen is geboren omstreeks 1818 in Maasbree, dochter van Hendrik (Henricus) T(h)eeuwen en Mathea Boots. Petronella is overleden op 29-11-1893 in Maasbree, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte op 02-12-1893 [akte 134]. Petronella trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 31-05-1848 in Maasbree [bron: genlias] met Pieter Verhard, 37 jaar oud. Pieter is geboren op 25-05-1811 in Maasbree. Pieter is overleden vóór 1893, hoogstens 82 jaar oud. Pieter: zoon van Pieter Verhard en Elisabeth Smeets.

VI-j Elisabeth Teeuwen is geboren omstreeks 1822 in Maasbree, dochter van Hendrik (Henricus) T(h)eeuwen en Mathea Boots. Elisabeth is overleden op 19-04-1884 in Maasbree, ongeveer 62 jaar oud. Aangifte op 20-04-1884 [akte 33]. Elisabeth:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 30-04-1851 in Maasbree [bron: genlias] met Petrus Joannes Haenen, 30 jaar oud. Petrus Joannes is geboren op 08-01-1821 in Maasbree. Petrus Joannes: zoon van Mathijs Haenen en Petronella Vaessen.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 16-01-1856 in Maasbree [bron: genlias] met Joannes Geurts, 36 jaar oud. Joannes is geboren op 26-01-1819 in Maasbree. Joannes: zoon van Christiaan Geurts en Joanna Hermans.

VI-k Antoon Boots is geboren op 08-04-1818 in Helden, zoon van Henricus Boots en Margaretha Geurts. Aangifte op 09-04-1818 [akte 33]. Antoon is overleden op 26-04-1882 in Maasbree, 64 jaar oud. Aangifte op 27-04-1882 [akte 35]. Antoon: ook Antoine. Antoon trouwde, 31 jaar oud, op 05-04-1850 in Helden [bron: genlias] met Catharina Verlinden, 37 jaar oud. Catharina is geboren op 25-12-1812 in Helden. Catharina is overleden op 06-02-1881 in Maasbree, 68 jaar oud. Aangifte op 08-02-1881 [akte 22]. Catharina: dochter van Willem Verlinden en Dorothea de Bruijn.
Kinderen van Antoon en Catharina:

1 Hendrina Boots, geboren omstreeks 1851. Hendrina is overleden op 11-05-1852 in Maasbree, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 12-05-1852 [akte 56].
2 Willem Boots, geboren op 15-09-1852 in Maasbree. Volgt VII-c.

VI-l Jan Boots is geboren op 29-09-1819 in Helden, zoon van Henricus Boots en Margaretha Geurts. Aangifte op 30-09-1819 [akte 82]. Jan: ook Jean. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 02-05-1848 in Helden met Maria Wilms, 29 jaar oud. Maria is geboren op 05-09-1818 in Helden. Maria: dochter van Marcellus Wilms en Johanna Peters.
Kinderen van Jan en Maria:

1 Johanna Boots, geboren op 05-07-1850 in Helden. Aangifte op 06-07-1850 [akte 33].
2 Hendrika Boots, geboren op 15-07-1852 in Helden. Aangifte op 16-07-1852 [akte 34].
3 Margareta Boots, geboren op 30-04-1854 in Helden. Aangifte op 01-05-1854 [akte 20].
4 Silvester Boots, geboren op 28-01-1857 in Helden. Volgt VII-d.
5 Hendrik Boots, geboren op 04-04-1859 in Helden. Volgt VII-e.
6 Petronella Boots, geboren op 23-02-1862 in Helden. Volgt VII-f.

VI-m Geertruij Boots is geboren op 10-04-1828 in Maasbree, dochter van Henricus Boots en Margaretha Geurts. Aangifte op 14-02-1892 [akte 31]. Geertruij is overleden op 12-02-1892 in Maasbree, 63 jaar oud. Geertruij:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 20-09-1860 in Maasbree [bron: genlias] met Gerard van Dijck, 46 jaar oud. Gerard is geboren op 25-09-1813 in Maasbree. Gerard is overleden op 04-06-1863 in Maasbree, 49 jaar oud. Aangifte op 05-06-1863 [akte 53]. Gerard: zoon van Peter van Dijck en Catharina Jacobs.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 15-04-1864 in Maasbree [bron: genlias] met Gerard van Lier, 42 jaar oud. Gerard is geboren op 28-04-1821 in Maasbree. Gerard: zoon van Petrus van Lier en Catharina van Lier; weduwnaar van Catharina Peeters.
Kind van Geertruij en Gerard:

1 Petrus van Dijck, geboren omstreeks 1862 in Maasbree. Volgt VII-g.

Kinderen van Geertruij en Gerard:

1 Anna Catharina van Lier, geboren omstreeks 1866. Anna Catharina is overleden op 19-05-1869 in Maasbree, ongeveer 3 jaar oud. Aangifte op 20-05-1869 [akte 56].
2 Margaretha van Lier, geboren omstreeks 1868 in Maasbree. Volgt VII-h.

VI-n Anna Boots is geboren op 29-09-1830 in Maasbree, dochter van Henricus Boots en Margaretha Geurts. Anna is overleden op 05-03-1867 in Maasbree, 36 jaar oud. Aangifte op 06-03-1867 [akte 14]. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 19-10-1853 in Maasbree [bron: genlias] met Christiaan Hendrix, 28 jaar oud. Christiaan is geboren op 03-10-1825 in Maasbree. Christiaan: ook Hendriks, zoon van Gerardus Hendrix en Maria Niessen.
Kinderen van Anna en Christiaan:

1 Margaretha Hendrix, geboren omstreeks 1854 in Maasbree. Volgt VII-i.
2 Mathijs Hendriks, geboren omstreeks 1857. Mathijs is overleden op 05-03-1881 in Venlo, ongeveer 24 jaar oud. Aangifte op 05-03-1881 [akte 53].
3 Hendrica Hendriks, geboren omstreeks 1858. Hendrica is overleden op 19-12-1866 in Maasbree, ongeveer 8 jaar oud. Aangifte op 20-12-1866 [akte 107].

VI-o Maria T(h)eeuwen is geboren omstreeks 1832 in Maasbree, dochter van Balthasar Theeuwen en Joanna Boots. Maria is overleden op 25-03-1908 in Sint Odilienberg, ongeveer 76 jaar oud. Aangifte op 26-03-1908 [akte 5]. Maria trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 11-04-1860 in Maasbree [bron: genlias] met Joannes (Jan) Hermans, 29 jaar oud. Joannes is geboren op 10-09-1830 in Maasbree. Joannes is overleden vóór 1908, hoogstens 78 jaar oud. Jan: zoon van Cornelus Hermans en Elisabetha Peeters.

VI-p Petronella Theeuwen is geboren omstreeks 1834 in Maasbree, dochter van Balthasar Theeuwen en Joanna Boots. Petronella is overleden op 17-05-1871 in Maasbree, ongeveer 37 jaar oud. Aangifte op 18-05-1871 [akte 32]. Petronella trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 24-09-1862 in Maasbree [bron: genlias] met Jan Zelen, 31 jaar oud. Jan is geboren op 09-05-1831 in Maasbree. Jan: zoon van Hendrik Zelen en Gertrudis Lenders.

VI-q Hendrina Theeuwen is geboren omstreeks 1838, dochter van Balthasar Theeuwen en Joanna Boots. Hendrina is overleden op 19-07-1904 in Maasbree, ongeveer 66 jaar oud. Aangifte op 19-07-1904 [akte 20]. Hendrina trouwde met Daniël Lenders.

VI-r Theodorus Boots is geboren op 20-11-1824 in Maasbree, zoon van Henricus Boots en Petronella T(h)eeuwen. Theodorus is overleden op 04-02-1902 in Maasbree, 77 jaar oud. Aangifte op 05-02-1902 [akte 4]. Theodorus:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 25-04-1862 in Maasbree [bron: genlias] met Anna Maria Gertruda Gerards, ongeveer 30 jaar oud. Anna Maria Gertruda is geboren omstreeks 1832 in Grubbenvorst. Anna Maria Gertruda is overleden op 16-11-1869 in Maasbree, ongeveer 37 jaar oud. Aangifte op 16-11-1869 [akte 108]. Anna Maria Gertruda: dochter van Gerard Gerards en Maria Theresia Cuijpers.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 21-06-1873 in Maasbree [bron: genlias] met Maria Driessen, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1843 in Helden. Maria is overleden op 22-05-1889 in Maasbree, ongeveer 46 jaar oud. Aangifte op 22-05-1889 [akte 44]. Maria: dochter van Gerardus Driessen en Christina Peeters.
Kind van Theodorus en Anna Maria Gertruda:

1 Maria Theresia Boots, geboren omstreeks 1863. Maria Theresia is overleden op 04-11-1869 in Maasbree, ongeveer 6 jaar oud. Aangifte op 05-11-1869 [akte 102].

Kinderen van Theodorus en Maria:

1 Theodorus Boots, geboren in Maasbree. Volgt VII-j.
2 Gerard Boots, geboren omstreeks 1875. Volgt VII-k.
3 Christiaan Boots, geboren omstreeks 1881 in Maasbree. Volgt VII-l.
4 Martinus Boots, geboren omstreeks 1886. Volgt VII-m.

VI-s Antoon Boots is geboren op 07-09-1827 in Maasbree, zoon van Henricus Boots en Petronella T(h)eeuwen. Antoon is overleden op 09-12-1903 in Maasbree, 76 jaar oud. Aangifte op 11-12-1903 [akte 32]. Antoon trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1853 in Maasbree [bron: genlias] met Joanna Janssen, ongeveer 35 jaar oud. Joanna is geboren omstreeks 1818 in Maasbree. Joanna is overleden op 08-03-1884 in Maasbree, ongeveer 66 jaar oud. Aangifte op 10-03-1884 [akte 18]. Joanna: dochter van Joannes Janssen en Barbara Geurts.
Kinderen van Antoon en Joanna:

1 Joannes Hendrikus Boots, geboren op 18-12-1853 in Maasbree. Volgt VII-n.
2 Joanna Boots, geboren omstreeks 1856 in Maasbree. Volgt VII-o.
3 Theodoor Boots, geboren op 02-01-1857 in Maasbree. Volgt VII-p.
4 Gerard Boots, geboren omstreeks 1859. Gerard is overleden op 06-03-1860 in Maasbree, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 07-03-1860 [akte 25].
5 Gerard Boots, geboren omstreeks 1861. Gerard is overleden op 07-04-1863 in Maasbree, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte op 08-04-1863 [akte 38].

VI-t Jan Boots is geboren op 22-09-1830 in Maasbree, zoon van Henricus Boots en Petronella T(h)eeuwen. Jan is overleden op 28-12-1899 in Maasbree, 69 jaar oud. Aangifte op 29-12-1899 [akte 41]. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 03-05-1858 in Maasbree [bron: genlias] met Gertrudis Janssen, ongeveer 36 jaar oud. Gertrudis is geboren omstreeks 1822 in Maasbree. Gertrudis is overleden op 30-10-1901 in Maasbree, ongeveer 79 jaar oud. Aangifte op 31-10-1901 [akte 23]. Gertrudis: dochter van Joannes Janssen en Barbara Geurts.
Kinderen van Jan en Gertrudis:

1 Hendrik Boots, geboren omstreeks 1860 in Maasbree. Volgt VII-q.
2 Gerardus Hubertus Boots, geboren omstreeks 1862. Gerardus Hubertus is overleden op 14-10-1864 in Maasbree, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte op 15-10-1864 [akte 87].
3 Joannes Boots, geboren omstreeks 1865. Joannes is overleden op 23-01-1866 in Maasbree, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 24-01-1866 [akte 10].

VI-u Pieter Boots is geboren op 08-11-1833 in Maasbree, zoon van Henricus Boots en Petronella T(h)eeuwen. Pieter is overleden op 11-12-1928 in Maasbree, 95 jaar oud. Aangifte op 12-12-1928 [akte 34]. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 10-11-1865 in Maasbree [bron: genlias] met Helena Konix, ongeveer 34 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1831 in Baexem. Helena is overleden op 01-10-1893 in Maasbree, ongeveer 62 jaar oud. Aangifte op 02-10-1893 [akte 111]. Helena: ook Konings, dochter van Gerard Konix en Petronella Konings.
Kinderen van Pieter en Helena:

1 Petronella Boots, geboren in Maasbree. Volgt VII-r.
2 Petronella Boots, geboren in 09-1866. Petronella is overleden op 06-07-1867 in Maasbree, 10 maanden oud. Aangifte op 08-07-1867 [akte 47].
3 Hendrika Boots, geboren omstreeks 1870 in Maasbree. Volgt VII-s.

VI-v Hubertus Hanraets is geboren op 28-10-1826 in Maasbree, zoon van Antonius (Antoon) Hanraets en Joanna Boots. Hubertus is overleden op 03-10-1872 in Tegelen, 45 jaar oud. Aangifte op 04-10-1872 [akte 33]. Hubertus trouwde, 30 jaar oud, op 06-07-1857 in Tegelen [bron: genlias] met Johanna Margaretha Strux. Johanna Margaretha is geboren in Tegelen. Johanna Margaretha: ook Stroeks, dochter van Peter Strux en Cristina van Leipsig.

VI-w Silvester Hanraets is geboren op 23-06-1834 in Maasbree, zoon van Antonius (Antoon) Hanraets en Joanna Boots. Silvester is overleden op 24-05-1916 in Tegelen, 81 jaar oud. Aangifte op 24-05-1916 [akte 55]. Silvester trouwde, 37 jaar oud, op 20-11-1871 in Tegelen [bron: genlias] met Maria Catharina Timmermans. Maria Catharina is geboren in Kessel. Maria Catharina is overleden vóór 1916. Maria Catharina: dochter van Hendrik Timmermans en Theodora Wolters.

VI-x Leonard Bon is geboren op 07-03-1835 in Maasbree, zoon van Frans Bon en Gertrudis Boots. Leonard is overleden op 20-01-1915 in Blerick (Maasbree), 79 jaar oud. Aangifte op 21-01-1915 [akte 6]. Leonard trouwde, 38 jaar oud, op 19-04-1873 in Maasbree [bron: genlias] met Catharina Engels. Catharina is geboren in Helden. Catharina: dochter van Willem Engels en Elisabeth Steeghs.

VI-y Peter Theodor Boots is geboren op 20-03-1810 in Venlo, zoon van Joannes Henricus Boots en Maria Catharina Trebels. Aangifte op 22-03-1810 [akte 61]. Peter Theodor is overleden op 14-10-1889 in Venlo, 79 jaar oud. Aangifte op 15-10-1889 [akte 206]. Beroep: slager. Peter Theodor trouwde, 21 jaar oud, op 27-06-1831 in Venlo [bron: genlias] met Cornelia Johanna Bongaerts, 20 jaar oud. Cornelia Johanna is geboren op 24-08-1810 in Venlo. Cornelia Johanna is overleden op 24-04-1893 in Venlo, 82 jaar oud. Aangifte op 25-04-1893 [akte 75]. Cornelia Johanna: dochter van Tilman Bongaerts, meestersmid, en Mechtildis Sanders.
Kind van Peter Theodor en Cornelia Johanna:

1 Mechtildis Hubertina Boots, geboren op 16-06-1832 in Venlo. Volgt VII-t.

VI-z Johannes Andries Boots is geboren op 28-01-1812 in Venlo, zoon van Joannes Henricus Boots en Maria Catharina Trebels. Johannes Andries is overleden op 12-12-1890 in Venlo, 78 jaar oud. Aangifte op 15-12-1890 [akte 211]. Beroep: slager. Johannes Andries: ook Jan Andries. Johannes Andries trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1837 in Venlo [bron: genlias] met Johanna Mechtilda Beerden, 24 jaar oud. Johanna Mechtilda is geboren op 17-05-1812 in Venlo. Johanna Mechtilda is overleden op 06-06-1882 in Venlo, 70 jaar oud. Aangifte op 07-06-1882 [akte 99]. Johanna Mechtilda: ook Beeren, Berden, dochter van Martinus Beerden en Jacomina Catharina Nooten.
Kinderen van Johannes Andries en Johanna Mechtilda:

1 Johan Hendrik Hubert Boots, geboren op 24-04-1838 in Venlo. Aangifte op 27-04-1838 [akte 171]. Johan Hendrik Hubert is overleden op 07-06-1838 in Venlo, 1 maand oud. Aangifte op 08-06-1838 [akte 97].
2 Johan Caspar Hubert Boots, geboren op 08-04-1839 in Venlo. Volgt VII-u.
3 Peter Theodoor Boots, geboren op 21-02-1841 in Venlo. Volgt VII-v.
4 Josef Hendrik Hubert Boots, geboren op 12-04-1843 in Venlo. Volgt VII-w.
5 Hubertus Wilhelmus Josephus Boots, geboren op 08-06-1845 in Venlo. Volgt VII-x.
6 Josephina Hubertina Cornelia Boots, geboren op 03-01-1848 in Venlo. Aangifte op 03-01-1848 [akte 1]. Josephina Hubertina Cornelia is overleden op 15-01-1864 in Venlo, 16 jaar oud. Aangifte op 16-01-1864 [akte 11].
7 Petrus Alexander Franciscus Hubertus Boots, geboren op 22-01-1850 in Venlo. Volgt VII-y.
8 Johanna Cornelia Hubertina Boots, geboren op 03-02-1852 in Venlo. Volgt VII-z.
9 Maria Magdalena Hubertina Boots, geboren op 15-08-1854 in Venlo. Aangifte op 17-08-1854 [akte 154]. Maria Magdalena Hubertina is overleden op 22-01-1855 in Venlo, 5 maanden oud. Aangifte op 23-01-1855 [akte 14].
10 N.N. Boots, levenloos geboren dochter op 26-11-1855 in Venlo. Aangifte op 26-11-1855 [akte 178].

VI-aa Willem Joseph Boots is geboren op 11-03-1816 in Venlo, zoon van Joannes Henricus Boots en Maria Catharina Trebels. Aangifte op 15-03-1816 [akte 55]. Willem Joseph is overleden op 04-05-1868 in Venlo, 52 jaar oud. Aangifte op 06-05-1868 [akte 87]. Beroep: leerlooier. Willem Joseph trouwde, 34 jaar oud, op 14-05-1850 in Venlo [bron: genlias] met Maria Gertrudis Michels, 25 jaar oud. Maria Gertrudis is geboren op 02-09-1824 in Venlo. Maria Gertrudis: dochter van Michiel Michels, molenaar, en Anna Josepha Andriessen.
Kinderen van Willem Joseph en Maria Gertrudis:

1 Maria Catharina Hubertina Boots, geboren op 14-02-1851 in Venlo. Volgt VII-aa.
2 Peter Hendrik Hubert Boots, geboren op 24-10-1852 in Venlo. Aangifte op 25-10-1852 [akte 170]. Peter Hendrik Hubert is overleden op 05-09-1854 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 06-09-1854 [akte 101].
3 Nicolaas Joseph Michiel Hendrik Boots, geboren op 06-11-1854 in Venlo. Volgt VII-ab.
4 Maria Josephina Hubertina Boots, geboren op 08-02-1856 in Venlo. Aangifte op 09-02-1856 [akte 23].
5 Josephina Maria Huberdina Boots, geboren omstreeks 1857. Josephina Maria Huberdina is overleden op 01-02-1935 in Utrecht, ongeveer 78 jaar oud. Aangifte op 01-02-1935 [akte 200].
6 Anna Maria Hubertina Josepha Boots, geboren op 10-03-1858 in Venlo. Volgt VII-ac.
7 Jan Antoon Joseph Boots, geboren op 03-02-1868 in Venlo. Aangifte op 04-02-1868 [akte 35].

VI-ab Anna Gertrudis Boots is geboren op 13-07-1821 in Venlo, dochter van Joannes Henricus Boots en Maria Catharina Trebels. Aangifte op 17-07-1821 [akte 142]. Anna Gertrudis is overleden op 25-06-1884 in Venlo, 62 jaar oud. Aangifte op 25-06-1884 [akte 186]. Anna Gertrudis: ook Anna Maria Gertrudis. Anna Gertrudis trouwde, 22 jaar oud, op 22-04-1844 in Venlo [bron: genlias] met Peter Alexander Stikkelbroeck, 24 jaar oud. Peter Alexander is geboren op 15-11-1819 in Venlo. Aangifte op 18-11-1819 [akte 248]. Peter Alexander is overleden op 22-06-1864 in Venlo, 44 jaar oud. Aangifte op 23-06-1864 [akte 87]. Peter Alexander: zoon van Peter Stikkelbroeck en Anna Petronella Peeters.
Kinderen van Anna Gertrudis en Peter Alexander:

1 Petronella Catharina Hubertina Stikkelbroeck, geboren op 09-12-1844 in Venlo. Volgt VII-ad.
2 Peter Hendrik Hubertus Stikkelbroek, geboren op 06-08-1846 in Venlo. Volgt VII-ae.
3 Agnes Petronella Hubertina Stikkelbroeck, geboren op 27-11-1848 in Venlo. Volgt VII-af.
4 Anna Catharina Petronella Hubertina Stikkelbroeck, geboren op 03-03-1852 in Venlo. Volgt VII-ag.
5 Joseph Hubert Stikkelbroeck, geboren op 21-07-1854 in Venlo. Aangifte op 22-07-1854 [akte 137]. Joseph Hubert is overleden op 14-02-1897 in Venlo, 42 jaar oud. Aangifte op 15-02-1897 [akte 33]. Bij het overlijden van Joseph Hubert: moeder vermeld als Marie Gertrudis Boots.
6 Peter Hubert Stikkelbroeck, geboren op 28-06-1856 in Venlo. Aangifte op 30-06-1856 [akte 98].
7 Peter Willem Hendrik Hubert Stikkelbroeck, geboren op 10-02-1859 in Venlo. Aangifte op 11-02-1859 [akte 31]. Peter Willem Hendrik Hubert is overleden op 26-09-1885 in Venlo, 26 jaar oud. Aangifte op 28-09-1885 [akte 205].
8 Petronella Catharina Hubertina Stikkelbroeck, geboren op 04-10-1861 in Venlo. Volgt VII-ah.
9 Johan Hendrik Hubert Stikkelbroeck, geboren op 09-10-1863 in Venlo. Aangifte op 10-10-1863 [akte 189]. Johan Hendrik Hubert is overleden op 11-11-1863 in Venlo, 1 maand oud. Aangifte op 12-11-1863 [akte 158].

VI-ac Josephina Hubertina Boots is geboren op 01-01-1825 in Venlo, dochter van Joannes Henricus Boots en Maria Catharina Trebels. Aangifte op 03-01-1825 [akte 4]. Josephina Hubertina is overleden op 12-10-1884 in Brussel, België, 59 jaar oud. Aangifte op 14-10-1884 [akte 140 Buggenum]. Josephina Hubertina trouwde, 21 jaar oud, op 13-07-1846 in Venlo [bron: genlias] met Leonardus Hubertus Schuren, 26 jaar oud. Leonardus Hubertus is geboren op 06-02-1820 in Roermond. Leonardus Hubertus is overleden op 07-12-1885 in Roermond, 65 jaar oud. Aangifte op 08-12-1885 [akte 221]. Leonardus Hubertus: zoon van Petrus Schuren en Catharina Fijten.
Kinderen van Josephina Hubertina en Leonardus Hubertus:

1 Petrus Wilhelmus Hubertus Schuren, geboren op 07-12-1846 in Roermond. Volgt VII-ai.
2 Catharina Henrietta Hubertina Schuren, geboren op 03-03-1849 in Roermond. Aangifte op 04-03-1849 [akte 34].
3 Mathijs Cornelis Schuren, geboren op 06-10-1850 in Roermond. Aangifte op 07-10-1850 [akte 184].
4 Maria Hubertina Schuren, geboren op 12-08-1852 in Roermond. Volgt VII-aj.
5 Daniël Hubert Schuren, geboren op 27-06-1854 in Roermond. Aangifte op 28-06-1854 [akte 113].
6 Josephus Hubertus Schuren, geboren op 11-03-1857 in Roermond. Aangifte op 11-03-1857 [akte 50].
7 Johanna Hubertina Christina Schuren, geboren op 24-09-1859 in Roermond. Aangifte op 24-09-1859 [akte 206]. Johanna Hubertina Christina is overleden op 23-10-1861 in Roermond, 2 jaar oud. Aangifte op 23-10-1861 [akte 194].
8 Maria Mechteldis Schuren, geboren op 04-08-1863 in Roermond. Aangifte op 05-08-1863 [akte 173]. Maria Mechteldis is overleden op 13-02-1866 in Roermond, 2 jaar oud. Aangifte op 14-02-1866 [akte 40].

VI-ad Johanna Boots is geboren op 07-01-1817 in Venlo, dochter van Andreas (Andries) Boots en Aldegonda Lamberts. Aangifte op 11-01-1817 [akte 5]. Johanna is overleden op 17-03-1900, 83 jaar oud. Aangifte op 19-03-1900 [akte 51]. Johanna trouwde, 40 jaar oud, op 24-11-1857 in Venlo [bron: genlias] met Paulus Lamberts, 30 jaar oud. Paulus is geboren op 30-10-1827 in Venlo. Paulus is overleden op 16-03-1908 in Venlo, 80 jaar oud. Aangifte op 17-03-1908 [akte 74]. Paulus: zoon van Jan Lamberts en Anna Catharina Jacobs.
Kind van Johanna en Paulus:

1 Aldegonda Maria Hubertina Lamberts, geboren op 15-04-1860 in Venlo. Volgt VII-ak.

VI-ae Gerard Willem Boots is geboren op 11-09-1820 in Venlo, zoon van Andreas (Andries) Boots en Aldegonda Lamberts. Aangifte op 13-09-1820 [akte 159]. Gerard Willem is overleden op 12-01-1904 in Venlo, 83 jaar oud. Aangifte op 12-01-1904 [akte 7]. Beroep: arbeider, vrachtondernemer, expediteur. Gerard Willem trouwde, 32 jaar oud, op 26-10-1852 in Venlo [bron: genlias] met Anna Sibilla Hubertina Michels, 25 jaar oud. Anna Sibilla Hubertina is geboren op 18-07-1827 in Venlo. Anna Sibilla Hubertina is overleden op 10-11-1868 in Venlo, 41 jaar oud. Aangifte op 10-11-1868 [akte 191]. Anna Sibilla Hubertina: dochter van Peter Hendrik Michels, molenaar, en Anna Sibilla Geeraedts.
Kinderen van Gerard Willem en Anna Sibilla Hubertina:

1 Louisa Hubertina Boots, geboren op 23-10-1853 in Venlo. Volgt VII-al.
2 Johanna Hubertina Boots, geboren op 26-01-1856 in Venlo. Aangifte op 26-01-1856 [akte 12]. Johanna Hubertina is overleden op 06-11-1856 in Venlo, 9 maanden oud. Aangifte op 07-11-1856 [akte 148].
3 Wilhelmina Hubertina Boots, geboren op 31-10-1857 in Venlo. Volgt VII-am.
4 Maria Charlotta Florentina Boots, geboren op 17-05-1860 in Venlo. Volgt VII-an.
5 Anna Maria Hubertina Boots, geboren op 19-11-1862 in Venlo. Volgt VII-ao.
6 Anna Maria Hubertina Boots, geboren op 21-10-1865 in Venlo. Volgt VII-ap.

VI-af Anna Maria Boots is geboren op 27-08-1823 in Venlo, dochter van Andreas (Andries) Boots en Aldegonda Lamberts. Aangifte op 29-08-1823 [akte 174]. Anna Maria is overleden op 17-03-1900, 76 jaar oud. Anna Maria trouwde met Paul Lamberts.

VI-ag Maria Sophia Boots is geboren op 26-02-1825 in Venlo, dochter van Andreas (Andries) Boots en Aldegonda Lamberts. Aangifte op 28-02-1825 [akte 45]. Maria Sophia is overleden op 04-02-1909 in Venlo, 83 jaar oud. Aangifte op 05-02-1909 [akte 33]. Maria Sophia trouwde, 28 jaar oud, op 26-07-1853 in Venlo [bron: genlias] met Mathijs Deckers, 28 jaar oud. Mathijs is geboren op 24-04-1825 in Venlo. Mathijs is overleden op 27-05-1883 in Venlo, 58 jaar oud. Aangifte op 29-05-1883 [akte 131]. Mathijs: zoon van Jan Jozef Deckers en Johanna Hurstjes.
Kinderen van Maria Sophia en Mathijs:

1 Andries Deckers, geboren op 26-03-1854 in Venlo. Aangifte op 28-03-1854 [akte 66]. Andries is overleden op 29-05-1855 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 30-05-1855 [akte 83].
2 Peter Johan Lambert Deckers, geboren op 19-11-1855 in Venlo. Aangifte op 20-11-1855 [akte 184]. Peter Johan Lambert is overleden op 08-09-1881 in Venlo, 25 jaar oud. Aangifte op 09-09-1881 [akte 161].
3 Johan Hubert Deckers, geboren op 26-01-1857 in Venlo. Aangifte op 26-01-1857 [akte 14]. Johan Hubert is overleden op 14-04-1858 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 15-04-1858 [akte 57].
4 Simon Hubert Deckers, geboren op 26-12-1858 in Venlo. Volgt VII-aq.
5 Gerard Hubert Deckers, geboren op 07-10-1860 in Venlo. Aangifte op 08-10-1860 [akte 167]. Gerard Hubert is overleden op 15-08-1904 in Arcen, 43 jaar oud. Aangifte op 15-08-1904 [akte 14 Arcen en Velden akte 213 dd 20-08-1904 Venlo].
6 Willem Johan Hubert Deckers, geboren op 15-10-1863 in Venlo. Volgt VII-ar.
7 Christina Aldegonda Johanna Deckers, geboren op 06-09-1865 in Venlo. Aangifte op 08-09-1865 [akte 172]. Christina Aldegonda Johanna is overleden op 31-10-1880 in Venlo, 15 jaar oud. Aangifte op 02-11-1880 [akte 242].

VI-ah Johan Antoon Boots is geboren op 13-12-1826 in Venlo, zoon van Andreas (Andries) Boots en Aldegonda Lamberts. Aangifte op 16-12-1826 [akte 236]. Johan Antoon is overleden op 20-01-1873 in Venlo, 46 jaar oud. Aangifte op 20-01-1873 [akte 8]. Beroep: vrachtondernemer en slager. Johan Antoon trouwde, 30 jaar oud, op 08-09-1857 in Venlo [bron: genlias] met Christina Hubertina Janssen, 20 jaar oud. Christina Hubertina is geboren op 21-03-1837 in Venlo. Christina Hubertina is overleden op 17-02-1906 in Venlo, 68 jaar oud. Aangifte op 17-02-1906 [akte 35]. Beroep: tapster. Christina Hubertina: dochter van Johan Janssen, akkerman, tuinder, en Johanna Tillemans.
Kinderen van Johan Antoon en Christina Hubertina:

1 Andries Johan Hubert Boots, geboren op 24-09-1858 in Venlo. Volgt VII-as.
2 Jan Nicolaas Albert Boots, geboren op 15-02-1861 in Venlo. Volgt VII-at.
3 Johanna Maria Aldegonda Boots, geboren op 17-07-1863 in Venlo. Aangifte op 17-07-1863 [akte 135]. Johanna Maria Aldegonda is overleden op 15-06-1929 in Venlo, 65 jaar oud. Aangifte op 17-06-1929 [akte 155]. Beroep: winkelierster.
4 Jacob Johan Andries Boots, geboren op 15-03-1866 in Venlo. Volgt VII-au.
5 Aldegonda Wilhelmina Boots, geboren op 06-01-1869 in Venlo. Aangifte op 07-01-1869 [akte 3]. Aldegonda Wilhelmina is overleden op 30-08-1870 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 30-08-1870 [akte 133].
6 Maria Hubertina Aldegonda Boots, geboren op 11-02-1871 in Venlo. Volgt VII-av.
7 Gertruda Josephina Hubertina Boots, geboren op 18-03-1873 in Venlo. Volgt VII-aw.

VI-ai Simon Hubert Boots is geboren op 03-10-1828 in Venlo, zoon van Andreas (Andries) Boots en Aldegonda Lamberts. Aangifte op 06-10-1828 [akte 174]. Simon Hubert is overleden op 03-04-1885 in Venlo, 56 jaar oud. Aangifte op 03-04-1885 [akte 61]. Beroep: tapper en vrachtondernemer. Simon Hubert trouwde, 27 jaar oud, op 15-04-1856 in Venlo [bron: genlias] met Wilhelmina Reinartz, 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 29-07-1828 in Schelsen, Pruisen, Duitsland. Wilhelmina is overleden op 18-02-1907 in Venlo, 78 jaar oud. Aangifte op 18-02-1907 [akte 43]. Wilhelmina: ook Reijnartz, Reinertz, dochter van Albert Reinartz (? - 13-06-1839 Schelsen) en Gertrudis Dahners (Gelsenkirchen).
Kinderen van Simon Hubert en Wilhelmina:

1 Andries Albert Boots, geboren op 15-07-1856 in Venlo. Aangifte op 16-07-1856 [akte 109]. Andries Albert is overleden op 15-02-1941 in Venlo, 84 jaar oud. Aangifte op 17-02-1941 [akte 81].
2 Aldegonda Gertruda Boots, geboren op 10-12-1857 in Venlo. Volgt VII-ax.
3 Gerard Albert Boots, geboren op 22-10-1859 in Venlo. Volgt VII-ay.
4 Maria Wilhelmina Boots, geboren op 01-08-1861 in Venlo. Aangifte op 02-08-1861 [akte 132]. tweeling. Maria Wilhelmina is overleden op 04-09-1861 in Venlo, 1 maand oud. Aangifte op 05-09-1861 [akte 128].
5 Peter Hubert Boots, geboren op 01-08-1861 in Venlo. Aangifte op 02-08-1861 [akte 133]. tweeling. Peter Hubert is overleden op 24-05-1863 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 25-05-1863 [akte 53].
6 Gerard Gustaaf Boots, geboren op 19-05-1863 in Venlo. Volgt VII-az.
7 Henri Hubert Boots, geboren op 07-07-1865 in Venlo. Aangifte op 07-07-1865 [akte 122]. Henri Hubert is overleden op 22-01-1866 in Venlo, 6 maanden oud. Aangifte op 22-01-1866 [akte 15].
8 Johan Hubert Boots, geboren op 21-11-1866 in Venlo. Volgt VII-ba.
9 Maria Josephina Gertruda Boots, geboren op 15-11-1869 in Venlo. Aangifte op 16-11-1869 [akte 232].
10 Willem Andries Hubert Boots, geboren op 21-08-1872 in Venlo. Aangifte op 21-08-1872 [akte 172]. Willem Andries Hubert is overleden op 14-07-1873 in Venlo, 10 maanden oud. Aangifte op 14-07-1873 [akte 107].

VI-aj Gertrudis Janssen is geboren op 17-03-1822 in Venlo, dochter van Hendrik Janssen en Anna Gertrudis Boots. Aangifte op 18-03-1822 [akte 57]. Gertrudis is overleden op 24-12-1889 in Venlo, 67 jaar oud. Aangifte op 26-12-1889 [akte 249]. Gertrudis trouwde, 27 jaar oud, op 14-08-1849 in Venlo [bron: genlias] met Peter Mathijs Heijsters, 27 jaar oud. Peter Mathijs is geboren op 30-01-1822 in Venlo. Peter Mathijs is overleden vóór 1889, hoogstens 67 jaar oud. Peter Mathijs: zoon van Jacob Heijsters en Catharina Karmans.

VI-ak Andries Janssen is geboren op 11-12-1823 in Venlo, zoon van Hendrik Janssen en Anna Gertrudis Boots. Aangifte op 13-12-1823 [akte 241]. Andries is overleden op 01-02-1852 in Venlo, 28 jaar oud. Aangifte op 02-02-1852 [akte 26]. Andries trouwde, 27 jaar oud, op 18-02-1851 in Venlo [bron: genlias] met Helena Janssen. Helena is geboren in Venlo. Helena: dochter van Peter Janssen en Maria Janssen.

VI-al Hendrik Janssen is geboren op 29-10-1825 in Venlo, zoon van Hendrik Janssen en Anna Gertrudis Boots. Aangifte op 29-10-1825 [akte 197]. Hendrik is overleden op 08-11-1912, 87 jaar oud. Aangifte op 08-11-1912 [akte 228]. Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 25-02-1851 in Venlo [bron: genlias] met Anna Maria Lanckers. Anna Maria is geboren in Velden. Anna Maria is overleden op 07-06-1857 in Venlo. Anna Maria: dochter van Peter Lanckers en Maria Swerers.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 05-01-1858 in Venlo [bron: genlias] met Petronella Notermans. Petronella is geboren in Blerick. Petronella: dochter van Joseph Notermans en Marie Catharine Linssen.

VI-am Willem Janssen is geboren op 18-02-1828 in Venlo, zoon van Hendrik Janssen en Anna Gertrudis Boots. Aangifte op 20-02-1828 [akte 28]. Willem is overleden op 09-12-1903 in Venlo, 75 jaar oud. Aangifte op 10-12-1903 [akte 255]. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 07-10-1851 in Venlo [bron: genlias] met Johanna Elisabeth Jacobs. Johanna Elisabeth is geboren in Venlo. Johanna Elisabeth is overleden vóór 1903. Johanna Elisabeth: dochter van Lambert Jozef Jacobs en Petronella Gertrudis Offergelt.

VI-an Simon Janssen is geboren op 01-11-1829 in Venlo, zoon van Hendrik Janssen en Anna Gertrudis Boots. Aangifte op 03-11-1829 [akte 176]. Simon is overleden op 01-11-1880 in Venlo, 51 jaar oud. Aangifte op 02-11-1880 [akte 243]. Simon trouwde, 30 jaar oud, op 15-11-1859 in Venlo [bron: genlias] met Catharina Lucia Beek. Catharina Lucia is geboren in Venlo. Catharina Lucia: dochter van Renier Beek en Johanna Jacobs.

VI-ao Johan Joosten is geboren op 20-01-1831 in Venlo, zoon van Sigismund (Simon) Joosten en Petronella Boots. Aangifte op 22-01-1831 [akte 25]. Johan is overleden op 13-04-1900 in Venlo, 69 jaar oud. Aangifte op 13-04-1900 [akte 64]. Beroep: slager. Johan trouwde, 32 jaar oud, op 11-01-1864 in Venlo [bron: genlias] met Mechtildis Hubertina Boots, 31 jaar oud. Mechtildis Hubertina is geboren op 16-06-1832 in Venlo, dochter van Peter Theodor Boots en Cornelia Johanna Bongaerts. Aangifte op 18-06-1832 [akte 224]. Mechtildis Hubertina is overleden op 19-07-1902 in Venlo, 70 jaar oud. Aangifte op 21-07-1902 [akte 181].
Kinderen van Johan en Mechtildis Hubertina:

1 Cornelia Maria Hubertina Joosten, geboren op 08-02-1864 in Venlo. Aangifte op 10-02-1864 [akte 32]. Cornelia Maria Hubertina is overleden op 07-04-1926 in Venlo, 62 jaar oud. Aangifte op 07-04-1926 [akte 84].
2 Peter Joseph Joosten, geboren op 17-05-1865 in Venlo. Aangifte op 18-05-1865 [akte 94]. Peter Joseph is overleden op 05-01-1867 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 05-01-1867 [akte 3].
3 Catharina Hubertina Mechtilda Joosten, geboren op 08-11-1866 in Venlo. Aangifte op 10-11-1866 [akte 232]. Catharina Hubertina Mechtilda is overleden op 04-02-1869 in Venlo, 2 jaar oud. Aangifte op 04-02-1869 [akte 15].
4 Peter Maria Joseph Hubert Joosten, geboren op 13-04-1869 in Venlo. Aangifte op 14-04-1869 [akte 83].
5 Maria Catharina Josephina Hubertina Joosten, geboren op 23-06-1870 in Venlo. Aangifte op 24-06-1870 [akte 115]. Maria Catharina Josephina Hubertina is overleden op 31-03-1932 in Venlo, 61 jaar oud. Aangifte op 01-04-1932 [akte 98].
6 Johan Maria Joseph Joosten, geboren op 07-09-1873 in Venlo. Aangifte op 09-09-1873 [akte 197]. Johan Maria Joseph is overleden op 30-11-1938 in Venlo, 65 jaar oud. Aangifte op 01-12-1938 [akte 260].

VI-ap Theodor Peter Wettelings is geboren omstreeks 1840, zoon van Johannes (Jan) Wittelings en Anna Maria Boots. Theodor Peter is overleden op 13-04-1924 in Venlo, ongeveer 84 jaar oud. Aangifte op 14-04-1924 [akte 77]. Theodor Peter trouwde met Anna Catharina Hubertina Pollen.

VI-aq Christina Peeters is geboren op 12-04-1832 in Maasbree, dochter van Willem Peeters en Maria Boots. Christina is overleden op 10-09-1905 in Baarlo (Maasbree), 73 jaar oud. Aangifte op 11-09-1905 [akte 15]. Christina trouwde, 45 jaar oud, op 09-07-1877 in Helden [bron: genlias] met Arnoldus Korsten, 41 jaar oud. Arnoldus is geboren op 03-04-1836 in Helden. Arnoldus: zoon van Arnoldus Korsten en Catharina Martens; weduwnaar van Maria Gertrudis Stappers.

VI-ar Renier Peeters is geboren op 10-11-1835 in Maasbree, zoon van Willem Peeters en Maria Boots. Renier:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 09-11-1859 in Maasbree [bron: genlias] met Francisca Lenders. Francisca is geboren in Maasbree. Francisca: dochter van Antoon Lenders en Maria Hermans.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 13-05-1892 in Maasbree [bron: genlias] met Hendrika Huberta Hermans. Hendrika Huberta is geboren in Venray. Hendrika Huberta: dochter van Antoon Hermans en Maria Catharina Schreurs.

VI-as Maria Elisabeth Peeters is geboren omstreeks 1842 in Maasbree, dochter van Willem Peeters en Maria Boots. Maria Elisabeth is overleden op 04-03-1920 in Maasbree, ongeveer 78 jaar oud. Aangifte op 05-03-1920 [akte 14]. Maria Elisabeth trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 05-10-1888 in Maasbree [bron: genlias] met Peter Giezen. Peter is geboren in Maasbree. Peter: zoon van Joannes Giezen en Maria Catharina Vaessen.

VI-at Maria Elisabeth Boots is geboren op 10-08-1839 in Maasbree, dochter van Jan Hendrik Boots en Agnes Janssen. Maria Elisabeth is overleden op 26-03-1906 in Blerick (Maasbree), 66 jaar oud. Aangifte op 27-03-1906 [akte 25]. Maria Elisabeth trouwde, 36 jaar oud, op 08-07-1876 in Maasbree [bron: genlias] met Servaas Keunen, 42 jaar oud. Servaas is geboren op 30-01-1834 in Blerick. Servaas is overleden op 17-05-1902 in Blerick, 68 jaar oud. Aangifte op 17-05-1902 [akte 27]. Servaas: zoon van Pieter Keunen en Eleonora Smeets.
Kinderen van Maria Elisabeth en Servaas:

1 Johannes Hubertus Keunen, geboren in Blerick. Volgt VII-bb.
2 Leonora Hubertina Keunen, geboren in Blerick. Volgt VII-bc.

VI-au Margaretha Boots is geboren omstreeks 1846 in Maasbree, dochter van Jan Hendrik Boots en Agnes Janssen. Margaretha is overleden op 18-04-1894 in Maasbree, ongeveer 48 jaar oud. Aangifte op 18-04-1894 [akte 43]. Margaretha trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 24-04-1878 in Maasbree [bron: genlias] met Theodorus Dericks, 33 jaar oud. Theodorus is geboren op 30-08-1844 in Stein. Theodorus is overleden op 02-03-1928 in Blerick (Maasbree), 83 jaar oud. Aangifte op 02-03-1928 [akte 16]. Theodorus: ook Dericks, zoon van Elisabeth Dericks.
Kinderen van Margaretha en Theodorus:

1 Gerardus Theodorus Derichs, geboren in Blerick. Volgt VII-bd.
2 Maria Elisabeth Derichs, geboren in Blerick. Volgt VII-be.
3 Carolina Derichs, geboren omstreeks 1880. Carolina is overleden op 29-01-1898 in Blerick (Maasbree), ongeveer 18 jaar oud. Aangifte op 30-01-1898 [akte 14].
4 Henricus Derichs, geboren omstreeks 1884. Henricus is overleden op 11-11-1942 in Venlo, ongeveer 58 jaar oud. Aangifte op 12-11-1942 [akte 369].

VI-av Sibilla Boots is geboren omstreeks 1852, dochter van Jan Hendrik Boots en Agnes Janssen. Sibilla is overleden op 01-01-1907 in Maasbree, ongeveer 55 jaar oud. Aangifte op 03-01-1907 [akte 1].
Kind van Sibilla uit een onbekende relatie:

1 Hendrik Boots, geboren omstreeks 1876. Hendrik is overleden op 17-07-1882 in Maasbree, ongeveer 6 jaar oud. Aangifte op 18-07-1882 [akte 50].

VI-aw Maria Elisabeth Boots is geboren omstreeks 1852 in Maasbree, dochter van Gerardus Boots en Gertrudis Lenders. Maria Elisabeth is overleden op 01-01-1926 in Velden, ongeveer 74 jaar oud. Aangifte op 02-01-1926 [akte 1]. Maria Elisabeth:
(1) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 29-04-1892 in Maasbree [bron: genlias] met Willem Peeters, ongeveer 52 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1840 in Baarlo. Willem is overleden op 21-06-1902 in Baarlo, ongeveer 62 jaar oud. Aangifte op 22-06-1902 [akte 10]. Willem: zoon van Frans Peeters en Maria Janssen; weduwnaar Hendrika Hogeland.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 18-01-1907 in Arcen en Velden [bron: genlias] met Joannes Gijbmans. Joannes is geboren in Velden. Joannes: zoon van Gisbertus Gijbmans en Anna Maria Rommen; weduwnaar van Anna Catharina van Megen.
Kind van Maria Elisabeth en Willem:

1 Gertruda Hendrika Hubertina Peeters, geboren in Baarlo. Volgt VII-bf.

VI-ax Mathijs Boots is geboren omstreeks 1857 in Maasbree, zoon van Gerardus Boots en Gertrudis Lenders. Mathijs is overleden op 09-12-1927 in Maasbree, ongeveer 70 jaar oud. Aangifte op 09-12-1927 [akte 31]. Mathijs:
(1) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 06-05-1892 in Maasbree [bron: genlias] met Maria Carolina Schoeber, ongeveer 28 jaar oud. erkennen zoon Jozef, geboren 12-06-1887 te Horst. Maria Carolina is geboren omstreeks 1864 in Horst. Maria Carolina is overleden op 11-03-1896 in Maasbree, ongeveer 32 jaar oud. Aangifte op 12-03-1896 [akte 11]. Maria Carolina: ook Schoeben (Schaeken), dochter van Pieter Mathijs Schoeben en Elizabeth Smulders.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 11-09-1896 in Maasbree [bron: genlias] met Anna Maria Gijsen. Anna Maria is geboren in Heijthuizen. Anna Maria: dochter van Hendrik Gijsen en Gertrudis Hillekens.
Kinderen van Mathijs en Maria Carolina:

1 Jozef Boots, geboren op 12-06-1887 in Horst. Volgt VII-bh.
2 Gertrudis Boots, geboren omstreeks 1893. Gertrudis is overleden op 16-12-1908 in Blerick (Maasbree), ongeveer 15 jaar oud. Aangifte op 17-12-1908 [akte 90].
3 Maria Elisabeth Boots, geboren omstreeks 1895. Maria Elisabeth is overleden op 15-04-1912 in Maasbree, ongeveer 17 jaar oud. Aangifte op 16-04-1912 [akte 15].
4 Maria Gerardina Boots, geboren omstreeks 1896. Maria Gerardina is overleden op 21-06-1916 in Maasbree, ongeveer 20 jaar oud. Aangifte op 23-06-1916 [akte 17].

Kind van Mathijs en Anna Maria:

1 Helena Boots, geboren in Heijthuizen. Volgt VII-bg.

VI-ay Agnes Impelmans is geboren in Maasbree, dochter van Johannes (Jan) Impelmans en Gertrudis Boots. Agnes:
(1) trouwde op 02-07-1864 in Tegelen [bron: genlias] met Johannes Mathis Bongaerts, 21 jaar oud. Johannes Mathis is geboren op 27-02-1843 in Tegelen. Johannes Mathis is overleden vóór 1874, hoogstens 31 jaar oud. Johannes Mathis: zoon van Godfried Bongaerts en Hendrina Krien.
(2) trouwde op 07-11-1874 in Tegelen [bron: genlias] met Joannes Steeghs, 28 jaar oud. Joannes is geboren op 05-04-1846 in Lottum (Grubbenvorst). Joannes: zoon van Sigbertus Steeghs en Petronella Hillen.

VI-az Gerard Impelmans is geboren omstreeks 1837 in Maasbree, zoon van Johannes (Jan) Impelmans en Gertrudis Boots. Gerard is overleden op 01-03-1921 in Tegelen, ongeveer 84 jaar oud. Aangifte op 01-03-1921 [akte 17]. Gerard trouwde, ongeveer 61 jaar oud, op 23-05-1898 in Tegelen [bron: genlias] met Maria Catharina Nuij. Maria Catharina is geboren in Tegelen. Maria Catharina is overleden vóór 1921. Maria Catharina: dochter van Gerard Nuij en Wilhelmina Pras.

VI-ba Gerardus Hesselmans is geboren op 21-12-1827 in Bergen, L, zoon van Theodor(us) Hesselmans en Johanna Boots. Aangifte op 22-12-1827 [akte 195]. Gerardus is overleden op 21-09-1903 in Meerlo, 75 jaar oud. Aangifte op 22-09-1903 [akte 22]. Gerardus trouwde, 49 jaar oud, op 14-04-1877 in Meerlo [bron: genlias] met Petronella Boers, 33 jaar oud. Petronella is geboren op 20-08-1843 in Meerlo. Petronella: dochter van Jan Boers en Joanna Catharina Smits.

VI-bb Wilhelmina Hesselmans is geboren op 24-02-1838 in Weeze, Pruisen, Duitsland, dochter van Theodor(us) Hesselmans en Johanna Boots. Wilhelmina is overleden op 21-06-1917 in Sevenum, 79 jaar oud. Aangifte op 22-06-1917 [akte 26]. Wilhelmina:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 02-05-1857 in Bergen, L [bron: genlias] met Derk Gal, 30 jaar oud. Derk is geboren op 27-04-1827 in Didam. Derk is overleden vóór 1863, hoogstens 36 jaar oud. Derk: zoon van Willem Gal en Mechtildes Roelofsen.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 13-04-1863 in Meerlo [bron: genlias] met Jacobus Bouten, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 14-06-1837 in Grubbenvorst, zoon van Joannes Hermanus Bouten en Maria Elisabeth van den Berken.

VI-bc Johannes Hesselmans is geboren op 27-10-1840 in Bergen, L, zoon van Theodor(us) Hesselmans en Johanna Boots. Aangifte op 28-10-1840 [akte 122]. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 07-04-1869 in Meerlo [bron: genlias] met Johanna Gertrudis Hendrix, 23 jaar oud. Johanna Gertrudis is geboren op 31-03-1846 in Meerlo, dochter van Johannes Hendrix en Maria Gertrudis Speijcken.

VII-a Jan Hubert Boots is geboren op 10-04-1847 in Sint Odilienberg, zoon van Johannes (Jan) Boots en Anna Catharina Hodzelmans. Jan Hubert Hodzelmans erkend en gewettigd bij huwelijk ouders dd 22-04-1847. Jan Hubert is overleden op 27-05-1921 in Heerlen, 74 jaar oud. Aangifte op 28-05-1921 [akte 270 Heerlen, akte 18 dd 02-10-1921 Limbricht]. Jan Hubert trouwde, 23 jaar oud, op 24-10-1870 in Melick en Herckenbosch [bron: genlias] met Maria Catharina Evers, ongeveer 25 jaar oud. wettigen/erkennen dochter Catharina Evers, geboren 04-08-1870 te Melick. Maria Catharina is geboren omstreeks 1845 in Melick. Maria Catharina is overleden op 03-07-1923 in Thorn, ongeveer 78 jaar oud. Aangifte op 04-07-1923 [akte 18]. Maria Catharina: dochter van Joseph Evers en Catharina Leijendeckers.
Kinderen van Jan Hubert en Maria Catharina:

1 Maria Catharina Boots, geboren in Melick. Volgt VIII-a.
2 Maria Agnes Boots, geboren omstreeks 1872. Maria Agnes is overleden op 12-12-1879 in Sint Odilienberg, ongeveer 7 jaar oud. Aangifte op 12-12-1879 [akte 31].
3 Elisabeth Boots, geboren omstreeks 1874 in Melick en Herckenbosch. Volgt VIII-b.
4 Odilia Boots, geboren omstreeks 1875 in Melick en Herckenbosch. Volgt VIII-c.
5 Leonard Boots, geboren omstreeks 1877. Leonard is overleden op 08-12-1879 in Sint Odilienberg, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte op 09-12-1879 [akte 29].
6 Mechtildis Boots, geboren op 13-07-1880 in Sint Odilienberg. Volgt VIII-d.

VII-b Elisabeth Boots is geboren omstreeks 1854 in Melick, dochter van Johannes (Jan) Boots en Anna Catharina Hodzelmans. Elisabeth is overleden op 20-07-1904 in Roermond, ongeveer 50 jaar oud. Aangifte op 21-07-1904 [akte 148]. Elisabeth trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 08-01-1881 in Melick en Herckenbosch [bron: genlias] met Jan Andreas Schmitz, 39 jaar oud. Jan Andreas is geboren op 03-09-1841 in Melick. Jan Andreas: zoon van Jan Schmitz en Anna Catharina Claessen; weduwnaar van Aldegonda Christina Gootzen.
Kinderen van Elisabeth en Jan Andreas:

1 Hubertus Schmitz, geboren in Melick. Volgt VIII-e.
2 Peter Hubertus Schmitz, geboren omstreeks 1886. Peter Hubertus is overleden op 01-07-1892 in Roermond, ongeveer 6 jaar oud. Aangifte op 02-07-1892 [akte 135].
3 Catharina Schmitz, geboren omstreeks 1889. Catharina is overleden op 14-09-1905 in Roermond, ongeveer 16 jaar oud. Aangifte op 14-09-1905 [akte 149].
4 Sophia Catharina Schmitz, geboren op 06-04-1891 in Roermond. Aangifte op 07-04-1891 [akte 92]. Sophia Catharina is overleden op 19-08-1891 in Roermond, 4 maanden oud. Aangifte op 20-08-1891 [akte 166].

VII-c Willem Boots is geboren op 15-09-1852 in Maasbree, zoon van Antoon Boots en Catharina Verlinden. Willem is overleden op 10-06-1935 in Maasbree, 82 jaar oud. Aangifte op 11-06-1935 [akte 9]. Willem trouwde, 21 jaar oud, op 07-11-1873 in Maasbree [bron: genlias] met Catharina Joosten, ongeveer 26 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1847 in Helden. Catharina is overleden op 10-02-1911 in Maasbree, ongeveer 64 jaar oud. Aangifte op 12-02-1911 [akte 6]. Catharina: dochter van Petrus Joosten en Gertrudis Joosten.
Kinderen van Willem en Catharina:

1 Antoon Boots, geboren in Maasbree. Volgt VIII-f.
2 Gerardus Boots, geboren in Maasbree. Volgt VIII-g.
3 Theodorus Boots, geboren in Maasbree. Volgt VIII-h.
4 Petronella Boots, geboren omstreeks 1875 in Maasbree. Volgt VIII-i.
5 N.N. Boots, levenloos geboren dochter op 12-09-1876 in Maasbree. Aangifte op 13-09-1876 [akte 98].
6 N.N. Boots, levenloos geboren zoon op 29-11-1881 in Maasbree. Aangifte op 01-12-1881 [akte 108].
7 Anna Boots, geboren omstreeks 1886 in Maasbree. Volgt VIII-j.

VII-d Silvester Boots is geboren op 28-01-1857 in Helden, zoon van Jan Boots en Maria Wilms. Aangifte op 29-01-1857 [akte 8]. Silvester trouwde, 34 jaar oud, op 02-02-1891 in Helden [bron: genlias] met Petronella Huijs. Petronella is geboren in Helden. Petronella: dochter van Conrardus Huijs en Petronella Smets.
Kinderen van Silvester en Petronella:

1 Petronella Boots, geboren op 23-11-1891 in Helden. Aangifte op 23-11-1891 [akte 118].
2 Maria Petronella Boots, geboren op 27-12-1893 in Helden. Aangifte op 28-12-1893 [akte 134].
3 Johannes Boots, geboren op 28-08-1898 in Helden. Aangifte op 29-08-1898 [akte 104].

VII-e Hendrik Boots is geboren op 04-04-1859 in Helden, zoon van Jan Boots en Maria Wilms. Aangifte op 05-04-1859 [akte 24]. Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 25-04-1887 in Horst [bron: genlias] met Jakoba Nelissen. Jakoba is geboren in Horst. Jakoba: dochter van Jan Nelissen en Johanna Geertrui van de Ven.
Kinderen van Hendrik en Jakoba:

1 Jan Gerard Boots, geboren op 25-03-1888 in Horst. Aangifte op 26-03-1888 [akte 23].
2 Maria Gertruda Boots, geboren op 04-04-1890 in Horst. Volgt VIII-k.
3 Pieter Jan Jozef Boots, geboren op 08-02-1893 in Horst. Aangifte op 08-02-1893 [akte 16].
4 Jan Lambert Boots, geboren op 22-05-1896 in Horst. Volgt VIII-l.
5 Pieter Jan Boots, geboren op 09-11-1899 in Horst. Aangifte op 09-11-1899 [akte 116].

VII-f Petronella Boots is geboren op 23-02-1862 in Helden, dochter van Jan Boots en Maria Wilms. Aangifte op 24-02-1862 [akte 13]. Petronella trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1886 in Helden [bron: genlias] met Christiaan Segers. Christiaan is geboren in Helden. Christiaan: zoon van Bernard Segers en Gertrudis van Swamen.
Kinderen van Petronella en Christiaan:

1 Bernardina Segers, geboren op 12-03-1887 in Helden. Volgt VIII-m.
2 Johannes Segers, geboren op 06-07-1888 in Helden. Volgt VIII-n.
3 Gertrudis Segers, geboren op 02-06-1890 in Helden. Volgt VIII-o.
4 Maria Segers, geboren op 31-10-1891 in Helden. Aangifte op 02-11-1891 [akte 114].
5 Jacobus Segers, geboren op 13-06-1893 in Helden. Volgt VIII-p.
6 Hendrika Segers, geboren op 18-09-1895 in Helden. Aangifte op 19-09-1895 [akte 95].
7 Anna Segers, geboren op 04-05-1897 in Helden. Aangifte op 05-05-1897 [akte 51].
8 Gerardus Hubertus Segers, geboren op 26-07-1900 in Helden. Aangifte op 26-07-1900 [akte 92].
9 Louisa Segers, geboren op 03-09-1902 in Helden. Aangifte op 04-09-1902 [akte 100].
10 Leonardus Segers, geboren omstreeks 1905. Volgt VIII-q.

VII-g Petrus van Dijck is geboren omstreeks 1862 in Maasbree, zoon van Gerard van Dijck en Geertruij Boots. Petrus is overleden op 18-10-1940 in Maasbree, ongeveer 78 jaar oud. Aangifte op 19-10-1940 [akte 30]. Petrus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 06-04-1894 in Maasbree [bron: genlias] met Willemina Hubertina Joosten. Willemina Hubertina is geboren in Maasbree. Willemina Hubertina: dochter van Pieter Joosten en Francina van Deurssen.

VII-h Margaretha van Lier is geboren omstreeks 1868 in Maasbree, dochter van Gerard van Lier en Geertruij Boots. Margaretha is overleden op 12-11-1911 in Maasbree, ongeveer 43 jaar oud. Aangifte op 13-11-1911 [akte 34]. Margaretha trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 22-04-1898 in Maasbree [bron: genlias] met Peter Hendriks. Peter is geboren in Maasbree. Peter: zoon van Christiaan Hendriks en Maria Catharina Timmermans.

VII-i Margaretha Hendrix is geboren omstreeks 1854 in Maasbree, dochter van Christiaan Hendrix en Anna Boots. Margaretha is overleden op 16-11-1920 in Sevenum, ongeveer 66 jaar oud. Aangifte op 17-11-1920 [akte 33]. Margaretha trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 17-04-1882 in Maasbree [bron: genlias] met Petrus Jacobus Engels, 33 jaar oud. Petrus Jacobus is geboren op 10-05-1848 in Helden. Petrus Jacobus: zoon van Hubertus Engels en Johanna Maria Köppen.

VII-j Theodorus Boots is geboren in Maasbree, zoon van Theodorus Boots en Maria Driessen. Theodorus trouwde op 17-04-1903 in Grubbenvorst [bron: genlias] met Maria Johanna Engels. Maria Johanna is geboren in Grubbenvorst. Maria Johanna: dochter van Peter Joannes Engels en Anna Margaretha Huijs.
Kinderen van Theodorus en Maria Johanna:

1 Anna Maria Gerarda Boots, geboren op 15-02-1904 in Grubbenvorst. Anna Maria Gerarda is overleden op 16-02-1904 in Grubbenvorst, 1 dag oud. Aangifte op 17-02-1904 [akte 6].
2 N.N. Boots, levenloos geboren dochter op 13-10-1909 in Grubbenvorst. Aangifte op 13-10-1909 [akte 8].
3 Theodora Jacoba Boots, geboren in 01-1912. Theodora Jacoba is overleden op 05-02-1912 in Grubbenvorst, 1 maand oud. Aangifte op 06-02-1912 [akte 1].
4 Johannes Wilhelmus Boots, geboren in 03-1913. Johannes Wilhelmus is overleden op 21-06-1913 in Grubbenvorst, 3 maanden oud. Aangifte op 22-06-1913 [akte 4].
5 Gerardus Theodorus Boots, geboren in 08-1914. Gerardus Theodorus is overleden op 06-02-1915 in Grubbenvorst, 6 maanden oud. Aangifte op 07-02-1915 [akte 7].
6 Johannes Antonius Boots, geboren in 06-1917. Johannes Antonius is overleden op 12-10-1917 in Grubbenvorst, 4 maanden oud. Aangifte op 13-10-1917 [akte 12].
7 Elisa Petronella Boots, geboren in 10-1918. Elisa Petronella is overleden op 22-12-1918 in Grubbenvorst, 2 maanden oud. Aangifte op 24-12-1918 [akte 18].
8 N.N. Boots, levenloos geboren kind op 08-02-1921 in Grubbenvorst. Aangifte op 10-02-1921 [akte 2].

VII-k Gerard Boots is geboren omstreeks 1875, zoon van Theodorus Boots en Maria Driessen. Gerard is overleden op 18-02-1932 in Maasbree, ongeveer 57 jaar oud. Aangifte op 20-02-1932 [akte 5]. Gerard trouwde met Cornelia Croijmans.
Kind van Gerard en Cornelia:

1 Johannes Wilhelmus Boots, geboren omstreeks 1912. Johannes Wilhelmus is overleden op 20-04-1930 in Maasbree, ongeveer 18 jaar oud. Aangifte op 22-04-1930 [akte 13].

VII-l Christiaan Boots is geboren omstreeks 1881 in Maasbree, zoon van Theodorus Boots en Maria Driessen. Christiaan is overleden op 06-03-1917 in Venlo, ongeveer 36 jaar oud. Aangifte op 08-03-1917 [akte 73]. Christiaan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 19-04-1909 in Venlo [bron: genlias] met Wilhelmina Helena Emons. Wilhelmina Helena is geboren in Horst. Wilhelmina Helena: dochter van Jan Mathijs Emons en Antonetta Janssen.
Kinderen van Christiaan en Wilhelmina Helena:

1 Antoinetta Maria Gerarda Boots, geboren in 05-1910. Antoinetta Maria Gerarda is overleden op 06-12-1910 in Venlo, 7 maanden oud. Aangifte op 07-12-1910 [akte 212].
2 Theodorus Mathijs Antonius Boots, geboren omstreeks 1912. Theodorus Mathijs Antonius is overleden op 19-04-1913 in Venlo, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 19-04-1913 [akte 86].

VII-m Martinus Boots is geboren omstreeks 1886, zoon van Theodorus Boots en Maria Driessen. Martinus is overleden op 07-02-1925 in Sittard, ongeveer 39 jaar oud. Aangifte op 09-02-1925 [akte 23 Sittard, akte 1 dd 10-02-1925 Bingelrade]. Martinus trouwde met Wilhelmina Verdonschot.
Kinderen van Martinus en Wilhelmina:

1 Joseph Johann Boots, geboren omstreeks 1915. Joseph Johann is overleden op 31-12-1916 in Heerlen, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 02-01-1917 [akte 5].
2 Johanna Jozefa Boots, geboren op 03-08-1920. Johanna Jozefa is overleden op 05-08-1920 in Heerlen, 2 dagen oud. Aangifte op 06-08-1920 [akte 334].

VII-n Joannes Hendrikus Boots is geboren op 18-12-1853 in Maasbree, zoon van Antoon Boots en Joanna Janssen. Joannes Hendrikus is overleden op 30-10-1894 in Venlo, 40 jaar oud. Aangifte op 30-10-1894 [akte 216 Venlo, akte 107 dd 03-11-1894 Maasbree]. Joannes Hendrikus trouwde, 29 jaar oud, op 02-11-1883 in Maasbree [bron: genlias] met Helena Hermans, ongeveer 26 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1857 in Maasbree. Helena is overleden op 30-08-1901 in Maasbree, ongeveer 44 jaar oud. Aangifte op 31-08-1901 [akte 19]. Helena: dochter van Jan Hermans en Maria Hermans.
Kinderen van Joannes Hendrikus en Helena:

1 Albertus Boots, geboren in Maasbree. Volgt VIII-r.
2 Hendrik Boots, geboren in Maasbree. Volgt VIII-s.
3 Petronella Boots, geboren in Maasbree. Volgt VIII-t.
4 Maria Boots, geboren omstreeks 1885 in Maasbree. Volgt VIII-u.
5 Johanna Boots, geboren omstreeks 1888 in Maasbree. Volgt VIII-v.
6 Theodorus Boots, geboren omstreeks 1890. Theodorus is overleden op 18-02-1892 in Maasbree, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte op 20-02-1892 [akte 37].
7 Gertrudis Boots, geboren omstreeks 1891. Gertrudis is overleden op 30-03-1910 in Maasbree, ongeveer 19 jaar oud. Aangifte op 31-03-1910 [akte 4].

VII-o Joanna Boots is geboren omstreeks 1856 in Maasbree, dochter van Antoon Boots en Joanna Janssen. Joanna is overleden op 03-02-1892 in Maasbree, ongeveer 36 jaar oud. Aangifte op 05-02-1892 [akte 27]. Joanna trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 18-04-1884 in Maasbree [bron: genlias] met Johannes Smeets, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 12-06-1856 in Maasbree. Johannes is overleden op 01-06-1897 in Maastricht, 40 jaar oud. Aangifte op 02-06-1897 [akte 367 Maastricht, akts 15 dd 22-06-1897 Maasbree]. Bij het overlijden van Johannes: moeder vermeld als Anna Maria De Lahije. Johannes: zoon van Mathijs Smeets en Petronella Hermans.
Kinderen van Joanna en Johannes:

1 Johanna Smeets, geboren in Maasbree. Volgt VIII-w.
2 Maria Smeets, geboren in Maasbree. Volgt VIII-x.
3 Petronella Smeets, geboren in Maasbree. Volgt VIII-y.
4 Antoon Smeets, geboren omstreeks 1891. Antoon is overleden op 08-09-1893 in Maasbree, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte op 10-09-1893 [akte 102].

VII-p Theodoor Boots is geboren op 02-01-1857 in Maasbree, zoon van Antoon Boots en Joanna Janssen. Theodoor is overleden op 22-11-1931 in Maasbree, 74 jaar oud. Aangifte op 23-11-1931 [akte 27]. Theodoor trouwde, 25 jaar oud, op 17-04-1882 in Maasbree [bron: genlias] met Aldegonda Jacobs. Aldegonda is geboren in Helden. Aldegonda: dochter van Pieter Jacobs en Helena Janssen.
Kinderen van Theodoor en Aldegonda:

1 Arnoldina Boots, geboren omstreeks 1889. Arnoldina is overleden op 08-10-1890 in Maasbree, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 10-10-1890 [akte 77].
2 Henricus Boots, geboren op 26-07-1891 in Maasbree. Volgt VIII-z.

VII-q Hendrik Boots is geboren omstreeks 1860 in Maasbree, zoon van Jan Boots en Gertrudis Janssen. Hendrik is overleden op 28-12-1938 in Venlo, ongeveer 78 jaar oud. Aangifte op 28-12-1938 [akte 282 Venlo, akte 23 dd 31-12-1938 Maasbree]. Hendrik trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 20-04-1899 in Maasbree [bron: genlias] met Louisa Hendrika Beckers. Louisa Hendrika is geboren in Maasbree. Louisa Hendrika: dochter van Johannes Jacobus Beckers en Anna Gertruy Peeters.

VII-r Petronella Boots is geboren in Maasbree, dochter van Pieter Boots en Helena Konix. Petronella trouwde op 07-04-1904 in Maasbree [bron: genlias] met Martinus Hermans. Martinus is geboren in Venray. Martinus: zoon van Antoon Hermans en Maria Catharina Schreurs.
Kind van Petronella en Martinus:

1 Petronella Maria Hermans, geboren in 07-1908. Petronella Maria is overleden op 22-01-1909 in Maasbree, 6 maanden oud. Aangifte op 23-01-1909 [akte 3].

VII-s Hendrika Boots is geboren omstreeks 1870 in Maasbree, dochter van Pieter Boots en Helena Konix. Hendrika is overleden op 11-09-1929 in Roermond, ongeveer 59 jaar oud. Aangifte op 12-09-1929 [akte 159 Roermond, akte 26 dd 18-09-1929 Maasbree]. Hendrika trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 18-01-1901 in Maasbree [bron: genlias] met Peter Joannes Hanraets, ongeveer 35 jaar oud. Peter Joannes is geboren omstreeks 1866 in Maasbree. Peter Joannes is overleden op 31-03-1936 in Amsterdam, ongeveer 70 jaar oud. Aangifte [akte 5 dd 06-04-1936 Maasbree]. Peter Joannes: zoon van Hubert Hanraets en Petronella Grutters.
Kinderen van Hendrika en Peter Joannes:

1 Gerardus Antonius Hanraets, geboren in 09-1906. Gerardus Antonius is overleden op 15-04-1907 in Maasbree, 7 maanden oud. Aangifte op 16-04-1907 [akte 15].
2 Lodevicus Theodoor Hanraets, geboren in 03-1912. Lodevicus Theodoor is overleden op 06-10-1912 in Maasbree, 7 maanden oud. Aangifte op 08-10-1912 [akte 39].

VII-t Mechtildis Hubertina Boots is geboren op 16-06-1832 in Venlo, dochter van Peter Theodor Boots en Cornelia Johanna Bongaerts. Aangifte op 18-06-1832 [akte 224]. Mechtildis Hubertina is overleden op 19-07-1902 in Venlo, 70 jaar oud. Aangifte op 21-07-1902 [akte 181]. Mechtildis Hubertina trouwde, 31 jaar oud, op 11-01-1864 in Venlo [bron: genlias] met Johan Joosten, 32 jaar oud. Johan is geboren op 20-01-1831 in Venlo, zoon van Sigismund (Simon) Joosten en Petronella Boots. Aangifte op 22-01-1831 [akte 25]. Johan is overleden op 13-04-1900 in Venlo, 69 jaar oud. Aangifte op 13-04-1900 [akte 64]. Beroep: slager.
Kinderen van Mechtildis Hubertina en Johan:

1 Cornelia Maria Hubertina Joosten, geboren op 08-02-1864 in Venlo. Aangifte op 10-02-1864 [akte 32]. Cornelia Maria Hubertina is overleden op 07-04-1926 in Venlo, 62 jaar oud. Aangifte op 07-04-1926 [akte 84].
2 Peter Joseph Joosten, geboren op 17-05-1865 in Venlo. Aangifte op 18-05-1865 [akte 94]. Peter Joseph is overleden op 05-01-1867 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 05-01-1867 [akte 3].
3 Catharina Hubertina Mechtilda Joosten, geboren op 08-11-1866 in Venlo. Aangifte op 10-11-1866 [akte 232]. Catharina Hubertina Mechtilda is overleden op 04-02-1869 in Venlo, 2 jaar oud. Aangifte op 04-02-1869 [akte 15].
4 Peter Maria Joseph Hubert Joosten, geboren op 13-04-1869 in Venlo. Aangifte op 14-04-1869 [akte 83].
5 Maria Catharina Josephina Hubertina Joosten, geboren op 23-06-1870 in Venlo. Aangifte op 24-06-1870 [akte 115]. Maria Catharina Josephina Hubertina is overleden op 31-03-1932 in Venlo, 61 jaar oud. Aangifte op 01-04-1932 [akte 98].
6 Johan Maria Joseph Joosten, geboren op 07-09-1873 in Venlo. Aangifte op 09-09-1873 [akte 197]. Johan Maria Joseph is overleden op 30-11-1938 in Venlo, 65 jaar oud. Aangifte op 01-12-1938 [akte 260].

VII-u Johan Caspar Hubert Boots is geboren op 08-04-1839 in Venlo, zoon van Johannes Andries Boots en Johanna Mechtilda Beerden. Aangifte op 10-04-1839 [akte 144]. Woonplaats: Cuijk. Beroep: veearts. Johan Caspar Hubert trouwde, 30 jaar oud, op 26-07-1869 in Heusden [akte 8] met Anna Geertruijda Govers, 23 jaar oud. Anna Geertruijda is geboren op 26-09-1845 in Heusden. Anna Geertruijda: dochter van Johannes Govers en Catharina Verhoeven.
Kind van Johan Caspar Hubert en Anna Geertruijda:

1 Josephus Hendrik Maria Boots, geboren in Cuijk. Josephus Hendrik Maria is overleden op 04-07-1876 in Venlo. Aangifte op 04-07-1876 [akte 107].

VII-v Peter Theodoor Boots is geboren op 21-02-1841 in Venlo, zoon van Johannes Andries Boots en Johanna Mechtilda Beerden. Aangifte op 22-02-1841 [akte 60]. Peter Theodoor is overleden op 19-03-1924 in Venlo, 83 jaar oud. Aangifte op 20-03-1924 [akte 59]. Beroep: slager. Peter Theodoor:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 09-06-1868 in Venlo [bron: genlias] met Maria Carolina Hendrikx, 30 jaar oud. Maria Carolina is geboren op 19-03-1838 in Venlo. Maria Carolina is overleden op 30-07-1883 in Venlo, 45 jaar oud. Aangifte op 01-08-1883 [akte 189]. Maria Carolina: dochter van Leonardus Hubertus Hendrik Hendrikx, akkerman, tuinder, en Hendrina van Kaldenkerken.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 06-05-1884 in Venlo [bron: genlias] met Maria Hendrika Hubertina Janssen, 41 jaar oud. Maria Hendrika Hubertina is geboren op 31-05-1842 in Venlo. Maria Hendrika Hubertina is overleden op 22-01-1903 in Venlo, 60 jaar oud. Aangifte op 23-01-1903 [akte 13]. Maria Hendrika Hubertina: dochter van Hendrik Janssen en Theodora Petronella Hanen.

VII-w Josef Hendrik Hubert Boots is geboren op 12-04-1843 in Venlo, zoon van Johannes Andries Boots en Johanna Mechtilda Beerden. Aangifte op 13-04-1843 [akte 62]. Josef Hendrik Hubert is overleden op 26-02-1929 in Venlo, 85 jaar oud. Aangifte op 27-02-1929 [akte 64]. Beroep: slager. Josef Hendrik Hubert trouwde, 37 jaar oud, op 31-05-1880 in Ohe en Laak [bron: genlias] met Anna Maria Smeets, 31 jaar oud. Anna Maria is geboren op 02-03-1849 in Ohe en Laak. Anna Maria is overleden op 02-03-1929 in Venlo, 80 jaar oud. Aangifte op 04-03-1929 [akte 69]. Anna Maria: dochter van Andries Smeets en Anna Catharina Damen.
Kinderen van Josef Hendrik Hubert en Anna Maria:

1 Franciscus Andreas Josephus Hubertus Boots, geboren op 02-08-1881 in Venlo. Volgt VIII-aa.
2 Jeannette Caroline Marie Hubertine Boots, geboren op 11-08-1882 in Venlo. Volgt VIII-ab.
3 Jozef Willem Petrus Hubert Boots, geboren op 02-09-1884 in Venlo. Aangifte op 03-09-1884 [akte 262]. Jozef Willem Petrus Hubert is overleden op 23-04-1885, 7 maanden oud. Aangifte op 24-04-1885 [akte 76].
4 Maria Alida Johanna Hubertina Boots, geboren op 29-10-1885 in Venlo. Aangifte op 30-10-1885 [akte 335]. Maria Alida Johanna Hubertina is overleden op 29-11-1887 in Venlo, 2 jaar oud. Aangifte op 30-11-1887 [akte 218].
5 Louis Gerard Marie Hubert Boots, geboren op 08-06-1887 in Venlo. Aangifte op 09-06-1887 [akte 187]. Louis Gerard Marie Hubert is overleden op 22-09-1957 in Nijmegen, 70 jaar oud. Hij is begraven op 25-09-1957 te Venlo. Bij het overlijden van Louis Gerard Marie Hubert: overleden in het Sint Radboud Ziekenhuis Nijmegen. Beroep: priester, missionaris (op 30-09-1913 tot priester gewijd; tot 1937 missionaris in Brits-Indië bij de Sint Joseph Congregatie van Mill Hill).
6 Pierre Joseph Marie Hubert Boots, geboren op 08-07-1888 in Venlo. Volgt VIII-ac.
7 Catharina Leonarda Maria Hubertina Boots, geboren op 21-07-1889 in Venlo. Aangifte op 22-07-1889 [akte 239].
8 Maria Wilhelmina Hubertina Boots, geboren op 19-08-1890 in Venlo. Aangifte op 20-08-1890 [akte 271]. Maria Wilhelmina Hubertina is overleden op 16-07-1960 in Venlo, 69 jaar oud. Beroep: onderwijzeres.
9 Alida Petronella Maria Boots, geboren op 06-05-1892 in Venlo. Volgt VIII-ad.
10 Cornelia Francisca Hubertina Boots, geboren op 04-01-1895 in Venlo. Volgt VIII-ae.

VII-x Hubertus Wilhelmus Josephus Boots is geboren op 08-06-1845 in Venlo, zoon van Johannes Andries Boots en Johanna Mechtilda Beerden. Aangifte op 09-06-1845 [akte 88]. Hubertus Wilhelmus Josephus is overleden op 06-05-1900 in Venlo, 54 jaar oud. Aangifte op 07-05-1900 [akte 83]. Hubertus Wilhelmus Josephus trouwde, 32 jaar oud, op 21-08-1877 in Venlo [bron: genlias] met Catharina Hubertina Dentjens, 38 jaar oud. Catharina Hubertina is geboren op 09-02-1839 in Venlo. Catharina Hubertina is overleden op 05-10-1912 in Venlo, 73 jaar oud. Aangifte op 05-10-1912 [akte 208]. Catharina Hubertina: dochter van Jacobus Dentjens, hoefsmid, en Maria Sibilla Driessen.

VII-y Petrus Alexander Franciscus Hubertus Boots is geboren op 22-01-1850 in Venlo, zoon van Johannes Andries Boots en Johanna Mechtilda Beerden. Aangifte op 23-01-1850 [akte 10]. Petrus Alexander Franciscus Hubertus is overleden op 11-02-1899 in Tilburg, 49 jaar oud. Aangifte [bron: Memorie van Successie 39 Tilburg]. Petrus Alexander Franciscus Hubertus trouwde, 27 jaar oud, op 04-07-1877 in Heusden [akte 4] met Johanna Francisca Maria der Kinderen, 21 jaar oud. Johanna Francisca Maria is geboren op 07-05-1856 in Heusden. Johanna Francisca Maria: dochter van Willem der Kinderen en Johanna Maria Swaans.
Kind van Petrus Alexander Franciscus Hubertus en Johanna Francisca Maria:

1 Wilhelmina Josephina Maria Boots, geboren op 06-05-1881 in Tilburg. Volgt VIII-af.

VII-z Johanna Cornelia Hubertina Boots is geboren op 03-02-1852 in Venlo, dochter van Johannes Andries Boots en Johanna Mechtilda Beerden. Aangifte op 04-02-1852 [akte 21]. Johanna Cornelia Hubertina trouwde, 30 jaar oud, op 17-10-1882 in Venlo [bron: genlias] met Johannes Adrianus Kanters, 20 jaar oud. Johannes Adrianus is geboren op 19-04-1862 in Dongen. Johannes Adrianus: zoon van Adriaan Kanters en Adriana de Jong.
Kind van Johanna Cornelia Hubertina en Johannes Adrianus:

1 Hubertus Andreas Antonius Kanters, geboren omstreeks 1885 in Dongen. Hubertus Andreas Antonius is overleden op 04-11-1948 in Nijmegen, ongeveer 63 jaar oud. Aangifte op 04-11-1948 [akte 988].

VII-aa Maria Catharina Hubertina Boots is geboren op 14-02-1851 in Venlo, dochter van Willem Joseph Boots en Maria Gertrudis Michels. Aangifte op 15-02-1851 [akte 22]. Maria Catharina Hubertina is overleden op 16-01-1934 in Utrecht, 82 jaar oud. Aangifte op 16-01-1934 [akte 100]. Maria Catharina Hubertina trouwde, 28 jaar oud, op 22-04-1879 in Venlo [bron: genlias] met Joannes Wilhelmus Caspar Melchior Balthasar de Hoog, 28 jaar oud. Joannes Wilhelmus Caspar Melchior Balthasar is geboren op 06-01-1851 in Geertruidenberg. Joannes Wilhelmus Caspar Melchior Balthasar is overleden op 08-01-1900 in Utrecht, 49 jaar oud. Aangifte op 09-01-1900 [akte 45]. Bij het overlijden van Joannes Wilhelmus Caspar Melchior Balthasar: moeder vermeld als Adriana de Kroon. Joannes Wilhelmus Caspar Melchior Balthasar: zoon van Wilhelmus Joannes de Hoog en Geertruida Wilhelmina de Kroon.
Kind van Maria Catharina Hubertina en Joannes Wilhelmus Caspar Melchior Balthasar:

1 Anna Maria Geertruida Wilhelmina Bernarda de Hoog, geboren op 16-03-1880 in Utrecht. Volgt VIII-ag.

VII-ab Nicolaas Joseph Michiel Hendrik Boots is geboren op 06-11-1854 in Venlo, zoon van Willem Joseph Boots en Maria Gertrudis Michels. Aangifte op 07-11-1854 [akte 199]. Nicolaas Joseph Michiel Hendrik trouwde, 44 jaar oud, op 10-04-1899 in Breda [akte 34] met Maria Wilhelmina Philippi, 31 jaar oud. Maria Wilhelmina is geboren op 06-08-1867 in 's-Hertogenbosch. Maria Wilhelmina: dochter van Karel Philippi en Henrica Boeren.

VII-ac Anna Maria Hubertina Josepha Boots is geboren op 10-03-1858 in Venlo, dochter van Willem Joseph Boots en Maria Gertrudis Michels. Aangifte op 11-03-1858 [akte 47]. Anna Maria Hubertina Josepha trouwde, 29 jaar oud, op 30-06-1887 in Utrecht [akte 292] met Gerardus Rutheus van Alphen, ongeveer 28 jaar oud. Gerardus Rutheus is geboren omstreeks 1859 in Breda. Gerardus Rutheus: zoon van Hubertus Antonius van Alphen en Johanna Cornelia Maria van den Bergh.
Kind van Anna Maria Hubertina Josepha en Gerardus Rutheus:

1 Josephine Louise Marie van Alphen, geboren omstreeks 1892. Volgt VIII-ah.

VII-ad Petronella Catharina Hubertina Stikkelbroeck is geboren op 09-12-1844 in Venlo, dochter van Peter Alexander Stikkelbroeck en Anna Gertrudis Boots. Aangifte op 10-12-1844 [akte 197]. Petronella Catharina Hubertina is overleden op 29-10-1881 in Venlo, 36 jaar oud. Aangifte op 31-10-1881 [akte 196]. Petronella Catharina Hubertina trouwde, 25 jaar oud, op 30-05-1870 in Venlo [bron: genlias] met Johannes Franciscus Berg, 24 jaar oud. Johannes Franciscus is geboren op 06-08-1845 in Venlo. Johannes Franciscus: zoon van Peter Berg en Maria Aldegonda Velmans.

VII-ae Peter Hendrik Hubertus Stikkelbroek is geboren op 06-08-1846 in Venlo, zoon van Peter Alexander Stikkelbroeck en Anna Gertrudis Boots. Aangifte op 07-08-1846 [akte 109]. Peter Hendrik Hubertus is overleden op 31-08-1903 in Venlo, 57 jaar oud. Aangifte op 31-08-1903 [akte 188]. Peter Hendrik Hubertus trouwde, 35 jaar oud, op 22-11-1881 in Venlo [bron: genlias] met Hendrina Claessens, ongeveer 41 jaar oud. Hendrina is geboren omstreeks 1840 in Sevenum. Hendrina is overleden op 23-12-1901 in Venlo, ongeveer 61 jaar oud. Aangifte op 23-12-1901 [akte 262]. Hendrina: dochter van Jan Claessens en Maria Snellen.

VII-af Agnes Petronella Hubertina Stikkelbroeck is geboren op 27-11-1848 in Venlo, dochter van Peter Alexander Stikkelbroeck en Anna Gertrudis Boots. Aangifte op 29-11-1848 [akte 195]. Agnes Petronella Hubertina is overleden op 27-06-1886 in Venlo, 37 jaar oud. Aangifte op 28-06-1886 [akte 100]. Agnes Petronella Hubertina trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1875 in Venlo [bron: genlias] met Johannes van Dongen, 45 jaar oud. Johannes is geboren op 19-04-1830 in Lithoijen. Johannes: zoon van Cornelis van Dongen en Francijn van der Putten; weduwnaar van Geerdina Thienissen, overleden 31-05-1873 te Durne.

VII-ag Anna Catharina Petronella Hubertina Stikkelbroeck is geboren op 03-03-1852 in Venlo, dochter van Peter Alexander Stikkelbroeck en Anna Gertrudis Boots. Aangifte op 03-03-1852 [akte 35]. Anna Catharina Petronella Hubertina is overleden op 24-12-1902 in Venlo, 50 jaar oud. Aangifte op 24-12-1902 [akte 287]. Anna Catharina Petronella Hubertina trouwde, 21 jaar oud, op 26-08-1873 in Venlo [bron: genlias] met Henricus Hubertus Martinus Heintges, 23 jaar oud. Henricus Hubertus Martinus is geboren op 12-10-1849 in Venlo. Henricus Hubertus Martinus: zoon van Jacob Hubert Heintges en Anna Catharina Keijbets.

VII-ah Petronella Catharina Hubertina Stikkelbroeck is geboren op 04-10-1861 in Venlo, dochter van Peter Alexander Stikkelbroeck en Anna Gertrudis Boots. Aangifte op 05-10-1861 [akte 185]. Petronella Catharina Hubertina is overleden op 22-07-1931 in Venlo, 69 jaar oud. Aangifte op 23-07-1931 [akte 199]. Petronella Catharina Hubertina trouwde, 30 jaar oud, op 29-02-1892 in Venlo [bron: genlias] met Antoon Gerard Haenen. Antoon Gerard is geboren in Venlo. Antoon Gerard: zoon van Peter Hubert Haenen en Anna Helena Kuster.

VII-ai Petrus Wilhelmus Hubertus Schuren is geboren op 07-12-1846 in Roermond, zoon van Leonardus Hubertus Schuren en Josephina Hubertina Boots. Aangifte op 08-12-1846 [akte 192]. Petrus Wilhelmus Hubertus is overleden op 22-02-1876 in Roermond, 29 jaar oud. Aangifte op 23-02-1876 [akte 30]. Petrus Wilhelmus Hubertus trouwde, 26 jaar oud, op 18-11-1873 in Roermond [bron: genlias] met Antonetta Scholastica Sophia Geenen, 22 jaar oud. Antonetta Scholastica Sophia is geboren op 11-02-1851 in Roermond. Aangifte op 11-02-1851 [akte 24]. Antonetta Scholastica Sophia: dochter van Laurens Geenen en Anna Elisabeth Bohnen.

VII-aj Maria Hubertina Schuren is geboren op 12-08-1852 in Roermond, dochter van Leonardus Hubertus Schuren en Josephina Hubertina Boots. Aangifte op 13-08-1852 [akte 162]. Maria Hubertina trouwde, 19 jaar oud, op 21-05-1872 in Roermond [bron: genlias] met Noel Jean Louis Hubert L'honneur, 33 jaar oud. Noel Jean Louis Hubert is geboren op 03-11-1838 in Luik (Liège), Luik, België. Noel Jean Louis Hubert: zoon van Jean Paschal L'honneur en Marguérite Hérion.

VII-ak Aldegonda Maria Hubertina Lamberts is geboren op 15-04-1860 in Venlo, dochter van Paulus Lamberts en Johanna Boots. Aangifte op 16-04-1860 [akte 66]. Aldegonda Maria Hubertina trouwde, 29 jaar oud, op 18-11-1889 in Venlo [bron: genlias] met Petrus Henri Hubertus van Ewijk. Petrus Henri Hubertus is geboren in Maasbree. Petrus Henri Hubertus: zoon van Christiaan van Ewijk en Johanna Wilhelmina Smeets.

VII-al Louisa Hubertina Boots is geboren op 23-10-1853 in Venlo, dochter van Gerard Willem Boots en Anna Sibilla Hubertina Michels. Aangifte op 24-10-1853 [akte 174]. Louisa Hubertina is overleden op 26-05-1904 in Blerick (Maasbree), 50 jaar oud. Aangifte op 27-05-1904 [akte 53]. Louisa Hubertina trouwde, 26 jaar oud, op 06-04-1880 in Venlo [bron: genlias] met Hendrik Johan Hubert Maters, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 30-05-1907 in Rotterdam. Hendrik Johan Hubert is geboren op 11-01-1860 in Venlo. Hendrik Johan Hubert is overleden op 05-03-1933 in Maasbree, 73 jaar oud. Aangifte op 06-03-1933 [akte 25]. Beroep: brandstoffenhandelaar. Hendrik Johan Hubert: zoon van Leonard Maters en Petronella van Meegen.
Kinderen van Louisa Hubertina en Hendrik Johan Hubert:

1 Petronella Maria Hubertina Maters, geboren in Blerick. Volgt VIII-ai.
2 Gerardus Leonardus Henricus Maters, geboren op 05-07-1880 in Venlo. Volgt VIII-aj.
3 Helena Petronella Anna Maters, geboren op 05-07-1880 in Venlo. Aangifte op 06-07-1880 [akte 174]. Helena Petronella Anna is overleden op 14-08-1880 in Venlo, 1 maand oud. Aangifte op 14-08-1880 [akte 183].
4 Simon Hubert Maters, geboren op 08-03-1882 in Venlo. Aangifte op 08-03-1882 [akte 69].
5 Martinus Hubertus Henricus Maters, geboren op 03-02-1884 in Venlo. Volgt VIII-ak.
6 Maria Hubertina Maters, geboren op 06-05-1886 in Venlo. Aangifte op 06-05-1886 [akte 132]. Maria Hubertina is overleden op 04-07-1894 in Maasbree, 8 jaar oud. Aangifte op 05-07-1894 [akte 66].
7 Lodewijk Martinus Hubertus Maters, geboren omstreeks 1892. Lodewijk Martinus Hubertus is overleden op 22-02-1898 in Blerick, ongeveer 6 jaar oud. Aangifte op 23-02-1898 [akte 25 dd 23-02-1898 Maasbree].
8 Hubertina Maters, geboren omstreeks 1894 in Maasbree. Volgt VIII-al.
9 Godefridus Maters, geboren omstreeks 1896. Godefridus is overleden op 19-03-1898 in Blerick, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte [akte 31 dd 19-03-1898 Maasbree].
10 Leonardus Maters, geboren op 26-02-1896. Leonardus is overleden op 13-03-1896 in Blerick, 16 dagen oud. Aangifte [akte 17 dd 16-03-1896 Maasbree].
11 Anna Maria Maters, geboren op 24-01-1898. Anna Maria is overleden op 07-02-1898 in Blerick, 14 dagen oud. Aangifte [akte 21 dd 08-02-1898 Maasbree].
12 Maria Hubertina Maters, geboren in 02-1898. Maria Hubertina is overleden op 21-01-1899 in Blerick, 11 maanden oud. Aangifte [akte 8 dd 21-01-1899 Maasbree].

VII-am Wilhelmina Hubertina Boots is geboren op 31-10-1857 in Venlo, dochter van Gerard Willem Boots en Anna Sibilla Hubertina Michels. Aangifte op 02-11-1857 [akte 172]. Wilhelmina Hubertina is overleden op 25-06-1928 in Venlo, 70 jaar oud. Aangifte op 26-06-1928 [akte 152]. Wilhelmina Hubertina trouwde, 26 jaar oud, op 22-04-1884 in Venlo [bron: genlias] met Johann Albert Joseph Terhaag, 27 jaar oud. Johann Albert Joseph is geboren op 31-07-1856 in Kaldenkirchen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Johann Albert Joseph is overleden op 19-11-1939 in Venlo, 83 jaar oud. Aangifte op 20-11-1939 [akte 254]. Beroep: smid. Johann Albert Joseph: zoon van Johan Mathias Terhaag en Amalia Sophia Timmermans (Hermans?).
Kinderen van Wilhelmina Hubertina en Johann Albert Joseph:

1 Gerard Wilhelmus Hubertus Terhaag, geboren op 06-02-1885 in Venlo. Volgt VIII-am.
2 Carl August Terhaag, geboren op 05-06-1887 in Venlo. Volgt VIII-an.
3 Henricus Terhaag, geboren op 09-09-1889 in Venlo. Volgt VIII-ao.
4 Paulus Johannes Hubertus Terhaag, geboren op 03-10-1891 in Venlo. Aangifte op 05-10-1891 [akte 365]. Paulus Johannes Hubertus is overleden op 25-11-1892 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 25-11-1892 [akte 251].
5 Franciscus Albertus Terhaag, geboren op 10-06-1893 in Venlo. Volgt VIII-ap.
6 Wilhelm Albertus Terhaag, geboren op 05-06-1895 in Venlo. Volgt VIII-aq.
7 Hubertina Wilhelmina Terhaag, geboren op 18-02-1899 in Venlo. Aangifte op 18-02-1899 [akte 81]. Hubertina Wilhelmina is overleden op 27-01-1900 in Venlo, 11 maanden oud. Aangifte op 27-01-1900 [akte 20].
8 Albertus Maria Wilhelmus Terhaag, geboren op 28-01-1902 in Venlo. Aangifte op 28-01-1902 [akte 56].

VII-an Maria Charlotta Florentina Boots is geboren op 17-05-1860 in Venlo, dochter van Gerard Willem Boots en Anna Sibilla Hubertina Michels. Aangifte op 18-05-1860 [akte 77]. Beroep: dienstmeid. Maria Charlotta Florentina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 11-05-1882 in Nijmegen [akte 65] met Antoon Boels, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 08-04-1907 in Rotterdam (echtscheiding) [bron: vonnis Arrondissementsrechtbank]. Antoon is geboren op 05-07-1856 in Limbricht. Beroep: stukadoor. Antoon: zoon van Bernard Joseph Boels en Gertrud Elisabeth Tammers.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 15-04-1908 in Maasbree [bron: genlias] met Hendrik Johan Hubert Maters, 48 jaar oud. Hendrik Johan Hubert is geboren op 11-01-1860 in Venlo. Hendrik Johan Hubert is overleden op 05-03-1933 in Maasbree, 73 jaar oud. Aangifte op 06-03-1933 [akte 25]. Beroep: brandstoffenhandelaar. Hendrik Johan Hubert: zoon van Leonard Maters en Petronella van Meegen.
Kinderen van Maria Charlotta Florentina en Antoon:

1 Hubertina Elizabeth Boels, geboren in Rotterdam. Volgt VIII-ar.
2 Maria Hubertina Boels, geboren op 20-04-1885 in Delfshaven. Aangifte op 22-04-1885 [akte 209].

VII-ao Anna Maria Hubertina Boots is geboren op 19-11-1862 in Venlo, dochter van Gerard Willem Boots en Anna Sibilla Hubertina Michels. Aangifte op 19-11-1862 [akte 211]. Anna Maria Hubertina trouwde, 32 jaar oud, op 27-05-1895 in Venlo [bron: genlias] met Hendrik Willem Hendrikx, 33 jaar oud. Hendrik Willem is geboren op 25-03-1862 in Venlo. Hendrik Willem is overleden op 09-05-1908 in Venlo, 46 jaar oud. Aangifte op 11-05-1908 [akte 117]. Beroep: smid. Hendrik Willem: zoon van Francis Hubert Hendrikx en Anna Maria Valentijn.
Kinderen van Anna Maria Hubertina en Hendrik Willem:

1 Gerard Frans Hubert Hendrikx, geboren op 17-08-1896 in Venlo. Volgt VIII-as.
2 Anna Maria Hubertina Francisca Hendrikx, geboren op 21-10-1898 in Venlo. Volgt VIII-at.
3 Wilhelmina Hubertina Johanna Hendrikx, geboren op 23-11-1900 in Venlo. Volgt VIII-au.
4 Maria Antonetta Catharina Hendrikx, geboren omstreeks 1903. Maria Antonetta Catharina is overleden op 12-11-1927 in Venlo, ongeveer 24 jaar oud. Aangifte op 14-11-1927 [akte 202].

VII-ap Anna Maria Hubertina Boots is geboren op 21-10-1865 in Venlo, dochter van Gerard Willem Boots en Anna Sibilla Hubertina Michels. Aangifte op 21-10-1865 [akte 203]. Anna Maria Hubertina trouwde, 21 jaar oud, op 19-09-1887 in Venlo [bron: genlias] met Paulus Johannes Hubertus Hinssen, 27 jaar oud. Paulus Johannes Hubertus is geboren op 02-07-1860 in Venlo. Paulus Johannes Hubertus is overleden op 25-09-1931 in Venlo, 71 jaar oud. Aangifte op 25-09-1931 [akte 232]. Bij het overlijden van Paulus Johannes Hubertus: leeftijd vermeld als 65 jaar. Paulus Johannes Hubertus: zoon van Paulus Hinssen en Anna Christina Bollen.
Kinderen van Anna Maria Hubertina en Paulus Johannes Hubertus:

1 Christina Maria Hubertina Hinssen, geboren op 03-01-1888 in Venlo. Volgt VIII-av.
2 Paulus Johannes Hubertus Hinssen, geboren op 15-05-1889 in Venlo. Volgt VIII-aw.
3 Anna Maria Christina Hinssen, geboren op 04-01-1891 in Venlo. Aangifte op 06-01-1891 [akte 10].
4 Wilhelmina Hubertina Hinssen, geboren op 15-01-1893 in Venlo. Volgt VIII-ax.
5 Maria Hubertina Hinssen, geboren op 03-01-1896 in Venlo. Aangifte op 04-01-1896 [akte 6].
6 Johannes Peter Jacobus Hinssen, geboren op 25-06-1898 in Venlo. Aangifte op 27-06-1898 [akte 264].
7 Maria Hubertina Johanna Hinssen, geboren op 21-03-1900 in Venlo. Aangifte op 23-03-1900 [akte 144].
8 Hendrik Hubertus Hinssen, geboren op 13-12-1901 in Venlo. Aangifte op 14-12-1901 [akte 509]. Hendrik Hubertus is overleden op 15-07-1902 in Venlo, 7 maanden oud. Aangifte op 15-07-1902 [akte 173].

VII-aq Simon Hubert Deckers is geboren op 26-12-1858 in Venlo, zoon van Mathijs Deckers en Maria Sophia Boots. Aangifte op 27-12-1858 [akte 229]. Simon Hubert is overleden op 05-11-1903 in Venlo, 44 jaar oud. Aangifte op 06-11-1903 [akte 237]. Simon Hubert trouwde, 22 jaar oud, op 12-01-1881 in Venlo [bron: genlias] met Helena Hubertina Coenen. Helena Hubertina is geboren in Venlo. Helena Hubertina: dochter van Joseph Coenen en Anna Catharina Geerarts.

VII-ar Willem Johan Hubert Deckers is geboren op 15-10-1863 in Venlo, zoon van Mathijs Deckers en Maria Sophia Boots. Aangifte op 17-10-1863 [akte 194]. Willem Johan Hubert is overleden op 11-04-1926 in Venlo, 62 jaar oud. Aangifte op 12-04-1926 [akte 89]. Willem Johan Hubert trouwde, 31 jaar oud, op 15-10-1894 in Venlo [bron: genlias] met Maria Hubertina Hovens. Maria Hubertina is geboren in Venlo. Maria Hubertina is overleden vóór 1926. Maria Hubertina: dochter van Jan Steven Hovens en Maria Elisabeth Jacobs.

VII-as Andries Johan Hubert Boots is geboren op 24-09-1858 in Venlo, zoon van Johan Antoon Boots en Christina Hubertina Janssen. Aangifte op 25-09-1858 [akte 169]. Andries Johan Hubert is overleden op 29-08-1941 in Venlo, 82 jaar oud. Aangifte op 30-08-1941 [akte 319]. Beroep: broodbakker, slager. Andries Johan Hubert trouwde, 39 jaar oud, op 08-02-1898 in Venlo [bron: genlias] met Bernardina Wilhelmina Catharina Hubertina Janssen, 38 jaar oud. Bernardina Wilhelmina Catharina Hubertina is geboren op 23-03-1859 in Venlo. Bernardina Wilhelmina Catharina Hubertina is overleden op 11-01-1911 in Venlo, 51 jaar oud. Aangifte op 11-01-1911 [akte 5]. Bernardina Wilhelmina Catharina Hubertina: dochter van Sebastiaan Janssen en Catharina Josephina Leurs.

VII-at Jan Nicolaas Albert Boots is geboren op 15-02-1861 in Venlo, zoon van Johan Antoon Boots en Christina Hubertina Janssen. Aangifte op 15-02-1861 [akte 33]. Jan Nicolaas Albert is overleden op 19-01-1945 in Straelen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland, 83 jaar oud. Beroep: slager. Religie: R.K.. Jan Nicolaas Albert trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1886 in Venlo [bron: scan akte 17] met Gertrudis Hubertina Breuers, 25 jaar oud. Gertrudis Hubertina is geboren op 01-02-1861 in Venlo, dochter van Johan Hubert Breuers en Anna Christina Hendrikx. Aangifte op 02-02-1861 [akte 23]. Gertrudis Hubertina is overleden op 22-02-1933 in Venlo, 72 jaar oud. Aangifte op 23-02-1933 [akte 53]. Religie: R.K.

Joannes_Janssen_Boots.09

Jan Nicolaas Albert Boots

Joannes_Janssen_Boots.08

Gertrudis Hubertina Breuers

Kinderen van Jan Nicolaas Albert en Gertrudis Hubertina:

1 Johannes Josephus Hubertus Boots, geboren op 22-05-1887 in Venlo. Aangifte op 23-05-1887 [akte 176]. Woonplaats: (tussen 1910 en 1920 als kok op een schip naar Engeland gegaan en daar een nieuw leven opgebouwd). Religie: R.K.
2 Anna Christina Hubertina Boots, geboren op 13-01-1889 om 09:30 in Venlo. Aangifte op 14-01-1889 [bron: akte 9]. Anna Christina Hubertina is overleden op 08-06-1892 om 18:30 in Venlo, 3 jaar oud. Aangifte op 09-06-1892 [bron: akte 136]. Religie: R.K.
3 Johanna Maria Josephina (Jo) Boots, geboren op 16-11-1891 in Venlo. Aangifte op 17-11-1891 [akte 416]. Religie: R.K.
4 Jacques Jean Chretien Boots, geboren op 14-08-1893 in Venlo. Volgt VIII-ay.
5 Maria Francisca Christina Boots, geboren op 30-11-1898 in Venlo. Volgt VIII-az.

VII-au Jacob Johan Andries Boots is geboren op 15-03-1866 in Venlo, zoon van Johan Antoon Boots en Christina Hubertina Janssen. Aangifte op 16-03-1866 [akte 68]. Jacob Johan Andries is overleden op 24-10-1906 in Venlo, 40 jaar oud. Aangifte op 25-10-1906 [akte 216]. Jacob Johan Andries trouwde, 34 jaar oud, op 19-11-1900 in Maasbree [bron: genlias] met Maria Henrica Louisa Korsten, 29 jaar oud. Maria Henrica Louisa is geboren op 06-03-1871 in Baarlo. Maria Henrica Louisa is overleden op 10-05-1907 in Baarlo, 36 jaar oud. Maria Henrica Louisa: dochter van Hendrik Arnold Korsten en Petronella Beatrix Hermkens.

VII-av Maria Hubertina Aldegonda Boots is geboren op 11-02-1871 in Venlo, dochter van Johan Antoon Boots en Christina Hubertina Janssen. Aangifte op 13-02-1871 [akte 34]. Maria Hubertina Aldegonda trouwde, 23 jaar oud, op 23-10-1894 in Venlo [bron: genlias] met Pierre Louis Amendt. Pierre Louis is geboren in Blerick. Pierre Louis: zoon van Leonard Amendt en Anna Catharina Hutjens.

Johannes_Janssen_Boots.23
staand 2: Johanna Maria Josephina Boots
staand 3: Jacques Jean Chretien Boots
links voor: echtgenote van Jacques Jean Chretien Boots
Aldegonda Maria Hubertina Peeters (26-11-1883 Venlo - 05-04-1927 Venlo)

Johannes_Janssen_Boots.28

Johanna Maria Josephina Boots
en Jan Nicolaas Albert Boots

Johannes_Janssen_Boots.20

Johannes Josephus Hubertus Boots

Kinderen van Maria Hubertina Aldegonda en Pierre Louis:

1 Christina Hubertina Catharina Maria Amendt, geboren in Blerick. Volgt VIII-ba.
2 N.N. Amendt, levenloos geboren zoon op 16-06-1896 in Blerick (Maasbree). Aangifte op 16-06-1896 [akte 24].

VII-aw Gertruda Josephina Hubertina Boots is geboren op 18-03-1873 in Venlo, dochter van Johan Antoon Boots en Christina Hubertina Janssen. Aangifte op 21-03-1873 [akte 75]. Gertruda Josephina Hubertina trouwde, 27 jaar oud, op 15-01-1901 in Venlo [bron: genlias] met Frans Hubert Godfried Derkx. Frans Hubert Godfried is geboren in Venlo. Frans Hubert Godfried is overleden op 27-10-1902 in Venlo. Aangifte op 27-10-1902 [akte 242]. Frans Hubert Godfried: zoon van Johan Hubert Theodor Derkx en Ida Petronella Hubertina Pubben.
Kind van Gertruda Josephina Hubertina en Frans Hubert Godfried:

1 Christina Francisca Hubertina Josina Derkx, geboren op 03-10-1901 in Venlo. Aangifte op 04-10-1901 [akte 393]. Christina Francisca Hubertina Josina is overleden op 05-10-1901 in Venlo, 2 dagen oud. Aangifte op 07-10-1901 [akte 213].

VII-ax Aldegonda Gertruda Boots is geboren op 10-12-1857 in Venlo, dochter van Simon Hubert Boots en Wilhelmina Reinartz. Aangifte op 11-12-1857 [akte 194]. Aldegonda Gertruda is overleden op 10-09-1938, 80 jaar oud. Aangifte op 12-09-1938 [akte 208]. Aldegonda Gertruda trouwde, 27 jaar oud, op 15-09-1885 in Venlo [bron: genlias] met Lambertus Wilhelmus van der Sanden, 23 jaar oud. Lambertus Wilhelmus is geboren op 01-12-1861 in Veghel. Lambertus Wilhelmus is overleden op 25-12-1933 in Venlo, 72 jaar oud. Aangifte op 27-12-1933 [akte 262]. Lambertus Wilhelmus: zoon van Johannes van der Sanden en Johanna Maria Jonkers.
Kinderen van Aldegonda Gertruda en Lambertus Wilhelmus:

1 Johan Simon Gerard van der Sanden, geboren op 02-08-1886 in Venlo. Aangifte op 03-08-1886 [akte 235]. Johan Simon Gerard is overleden op 24-04-1887 in Venlo, 8 maanden oud. Aangifte op 25-04-1887 [akte 88].
2 Wilhelmina Johanna Maria van der Sanden, geboren op 19-02-1888 in Venlo. Volgt VIII-bb.
3 Andries Simon Hubert van der Sanden, geboren op 03-08-1889 in Venlo. Aangifte op 05-08-1889 [akte 261]. Andries Simon Hubert is overleden op 03-04-1890 in Venlo, 8 maanden oud. Aangifte op 03-04-1890 [akte 67].
4 Herman Joseph Willem van der Sanden, geboren op 16-11-1890 in Venlo. Aangifte op 18-11-1890 [akte 370]. Herman Joseph Willem is overleden op 25-05-1894 in Venlo, 3 jaar oud. Aangifte op 26-05-1894 [akte 94].
5 Johan Marie Hubert van der Sanden, geboren op 13-07-1892 in Venlo. Aangifte op 14-07-1892 [akte 239]. Johan Marie Hubert is overleden op 20-01-1893 in Venlo, 6 maanden oud. Aangifte op 20-01-1893 [akte 18].
6 Louis Albert Willem van der Sanden, geboren op 04-08-1894 in Venlo. Aangifte op 04-08-1894 [akte 272]. Louis Albert Willem is overleden op 08-12-1894 in Venlo, 4 maanden oud. Aangifte op 08-12-1894 [akte 246].
7 Christina Helena Josephina van der Sanden, geboren op 04-08-1894 in Venlo. Aangifte op 04-08-1894 [akte 273].
8 Augusta Wilhelmina Aldegonda van der Sanden, geboren op 13-03-1896 in Venlo. Aangifte op 14-03-1896 [akte 108]. tweeling. Augusta Wilhelmina Aldegonda is overleden op 07-05-1896 in Venlo, 1 maand oud. Aangifte op 07-05-1896 [akte 109].
9 Henrietta Josephina Johanna van der Sanden, geboren op 13-03-1896 in Venlo. Aangifte op 14-03-1896 [akte 107]. tweeling. Henrietta Josephina Johanna is overleden op 15-03-1896 in Venlo, 2 dagen oud. Aangifte op 16-03-1896 [akte 72].
10 Maria Henrietta Johanna van der Sanden, geboren op 23-03-1899 in Venlo. Aangifte op 23-03-1899 [akte 141].

VII-ay Gerard Albert Boots is geboren op 22-10-1859 in Venlo, zoon van Simon Hubert Boots en Wilhelmina Reinartz. Aangifte op 24-10-1859 [akte 183]. Gerard Albert is overleden op 21-06-1906 in Venlo, 46 jaar oud. Aangifte op 21-06-1906 [akte 109]. Woonplaats: (het gezin vertrekt op 06-03-1889 naar Keulen). Beroep: vrachtondernemer. Gerard Albert trouwde, 27 jaar oud, op 17-01-1887 in Venlo [bron: genlias] met Christina Henrietta Huhn, 46 jaar oud. Christina Henrietta is geboren in 1841 in Keulen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Christina Henrietta is overleden vóór 1906, hoogstens 65 jaar oud. Christina Henrietta: dochter van Carl Huhn, schoenmaker, en Anna Müller.
Kinderen van Gerard Albert en Christina Henrietta:

1 Karel Andries Simon Boots, geboren op 18-04-1887 in Venlo. Aangifte op 19-04-1887 [akte 133].
2 Wilhelmina Johanna Christina Boots, geboren op 12-08-1888 in Venlo. Aangifte op 14-08-1888 [akte 241].

VII-az Gerard Gustaaf Boots is geboren op 19-05-1863 in Venlo, zoon van Simon Hubert Boots en Wilhelmina Reinartz. Aangifte op 20-05-1863 [akte 84]. Gerard Gustaaf is overleden op 19-11-1932 in Venlo, 69 jaar oud. Aangifte op 21-11-1932 [akte 286]. Gerard Gustaaf trouwde met Maria Wilhelmina Elisabeth Mahlmann. Maria Wilhelmina Elisabeth is geboren op 15-09-1869 in Sabbenhausen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Maria Wilhelmina Elisabeth is overleden op 19-11-1932 in Venlo, 63 jaar oud.
Kinderen van Gerard Gustaaf en Maria Wilhelmina Elisabeth:

1 Wilhelmina Boots, geboren op 24-06-1898 in Pyrmont, Nedersaksen, Duitsland.
2 Maria Catharina Boots, geboren op 23-05-1899 in Steinhausen, Duitsland. Steinheim?.
3 Johannes Aldegonda Antonius Boots, geboren in 05-1904. Johannes Aldegonda Antonius is overleden op 29-08-1904 in Blerick (Maasbree), 3 maanden oud. Aangifte op 30-08-1904 [akte 85].

VII-ba Johan Hubert Boots is geboren op 21-11-1866 in Venlo, zoon van Simon Hubert Boots en Wilhelmina Reinartz. Aangifte op 22-11-1866 [akte 241]. Beroep: koperslager. Johan Hubert trouwde, 25 jaar oud, op 24-10-1892 in Broekhuizen [bron: genlias] met Maria Eleonora Haan, 24 jaar oud. Maria Eleonora is geboren op 03-05-1868 in Broekhuizen. Maria Eleonora: dochter van Joannes Simon Haan en Anna Margaretha Kraan.
Kinderen van Johan Hubert en Maria Eleonora:

1 Anna Margaretha Wilhelmina Boots, geboren op 17-08-1893 in Broekhuizen. Volgt VIII-bc.
2 Lambert Simon Wilhelm Boots, geboren op 18-01-1895 in Broekhuizen. Aangifte op 18-01-1895 [akte 2]. Lambert Simon Wilhelm is overleden op 13-04-1895 in Broekhuizen, 2 maanden oud. Aangifte op 13-04-1895 [akte 2].
3 Maria Anna Josephina Boots, geboren op 02-06-1896 in Linne. Volgt VIII-bd.
4 Wilhelmina Lucia Margareta Boots, geboren op 19-02-1899 in Antwerpen, Antwerpen, België. Volgt VIII-be.
5 Bertha Maria Wilhelmina Margaretha Boots, geboren op 18-09-1900 in Venlo.
6 Margaretha Henrietta Wilhelmina Boots
7 Jan Simon Hubert Boots. Jan Simon Hubert trouwde met Helena Antonia Maria Vallen.

VII-bb Johannes Hubertus Keunen is geboren in Blerick, zoon van Servaas Keunen en Maria Elisabeth Boots. Johannes Hubertus trouwde op 24-11-1917 in Meerlo [bron: genlias] met Maria Sophia Crijnen. Maria Sophia is geboren in Meerlo. Maria Sophia: dochter van Petrus Joannes Crijnen en Johanna Maria Bots.

VII-bc Leonora Hubertina Keunen is geboren in Blerick, dochter van Servaas Keunen en Maria Elisabeth Boots. Leonora Hubertina trouwde op 24-02-1905 in Maasbree [bron: genlias] met Jacob Huijs. Jacob is geboren in Blerick. Jacob: zoon van Jan Huijs en Anna Maria Impelmans; weduwnaar van Anna Gertrudis Bos.

VII-bd Gerardus Theodorus Derichs is geboren in Blerick, zoon van Theodorus Dericks en Margaretha Boots. Gerardus Theodorus trouwde op 07-10-1904 in Maasbree [bron: genlias] met Helena Schouren. Helena is geboren in Blerick. Helena: dochter van Paul Schouren en Elisabeth Bongers.

VII-be Maria Elisabeth Derichs is geboren in Blerick, dochter van Theodorus Dericks en Margaretha Boots. Maria Elisabeth trouwde op 13-11-1908 in Maasbree [bron: genlias] met Frederik Lodewijk Willem Thiessen. Frederik Lodewijk Willem is geboren in Blerick. Frederik Lodewijk Willem: zoon van Gerard Hubert Thiessen en Cornelia Ernst.

VII-bf Gertruda Hendrika Hubertina Peeters is geboren in Baarlo, dochter van Willem Peeters en Maria Elisabeth Boots. Maasbree?. Gertruda Hendrika Hubertina:
(1) trouwde op 26-12-1914 in Arcen en Velden [bron: genlias] met Lodewijk Sanders. Lodewijk is geboren in Horst. Lodewijk is overleden vóór 1917. Lodewijk: zoon van Antoon Sanders en Lambertina Croijmans.
(2) trouwde op 11-06-1917 in Arcen en Velden [bron: genlias] met Gerardus Hagens. Gerardus is geboren in Well (Bergen, L). Gerardus: zoon van Henricus Hagens en Johanna Wilhelmina Deckers.

VII-bg Helena Boots is geboren in Heijthuizen, dochter van Mathijs Boots en Anna Maria Gijsen. Helena trouwde op 01-04-1910 in Roggel [bron: genlias] met Stephanus Vissers. Stephanus is geboren in Roggel. Stephanus: zoon van Gerard Vissers en Johanna Vrenken.

VII-bh Jozef Boots is geboren op 12-06-1887 in Horst, zoon van Mathijs Boots en Maria Carolina Schoeber. Jozef trouwde, 27 jaar oud, op 08-04-1915 in Maasbree [bron: genlias] met Petronella Maria Gertrudis Thijssen. Petronella Maria Gertrudis is geboren in Maasbree. Petronella Maria Gertrudis: dochter van Mathijs Thijssen en Maria Gertrudis Geurts.

VIII-a Maria Catharina Boots is geboren in Melick, dochter van Jan Hubert Boots en Maria Catharina Evers. Maria Catharina trouwde op 25-11-1891 in Sint Odilienberg [bron: genlias] met Godefridus Hubertus Reijnders, 27 jaar oud. Godefridus Hubertus is geboren op 18-11-1864 in Beesel. Beroep: opzichter. Godefridus Hubertus: zoon van Petrus Reijnders en Barbara Roncken.
Kinderen van Maria Catharina en Godefridus Hubertus:

1 Johannes Hubertus Reijnders, geboren in Melick en Herckenbosch. Volgt IX-a.
2 Wilhelmus Hubertus Reijnders, geboren omstreeks 1892 in Melick en Herckenbosch. Volgt IX-b.
3 Mathias Reijnders, geboren op 15-09-1895 in Melick en Herckenbosch. Volgt IX-c.

VIII-b Elisabeth Boots is geboren omstreeks 1874 in Melick en Herckenbosch, dochter van Jan Hubert Boots en Maria Catharina Evers. Elisabeth is overleden op 21-03-1936 in Roermond, ongeveer 62 jaar oud. Aangifte op 23-03-1936 [akte 57]. Elisabeth trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 13-11-1903 in Limbricht [bron: genlias] met Josephus Wilhelmus Johannes Hubertus Lucas, 36 jaar oud. Josephus Wilhelmus Johannes Hubertus is geboren op 14-06-1867 in Roermond. Josephus Wilhelmus Johannes Hubertus: zoon van Franciscus Lucas en Maria Elisabeth van den Berken.
Kind van Elisabeth en Josephus Wilhelmus Johannes Hubertus:

1 Franciscus Joseph Hubertus Lucas, geboren in 05-1906. Franciscus Joseph Hubertus is overleden op 03-08-1906 in Roermond, 3 maanden oud. Aangifte op 04-08-1906 [akte 130].

VIII-c Odilia Boots is geboren omstreeks 1875 in Melick en Herckenbosch, dochter van Jan Hubert Boots en Maria Catharina Evers. Odilia is overleden op 27-09-1915 in Limbricht, ongeveer 40 jaar oud. Aangifte op 28-09-1915 [akte 38]. Odilia trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 15-07-1905 in Limbricht [bron: genlias] met Jan Hendrik van Cleef, 33 jaar oud. Jan Hendrik is geboren op 18-11-1871 in Limbricht. Jan Hendrik: zoon van Jan Willem Van Cleef en Anna Catharina Stelten.
Kinderen van Odilia en Jan Hendrik:

1 Maria Catharina van Cleef, geboren omstreeks 1906. Volgt IX-d.
2 Elisabeth Maria Nicolina van Cleef, geboren omstreeks 1908. Elisabeth Maria Nicolina is overleden op 27-10-1912 in Limbricht, ongeveer 4 jaar oud. Aangifte op 28-10-1912 [akte 39].
3 Marie Jan Louis van Cleef, geboren in 11-1909. Marie Jan Louis is overleden op 15-04-1910 in Limbricht, 5 maanden oud. Aangifte op 17-04-1910 [akte 17].

VIII-d Mechtildis Boots is geboren op 13-07-1880 in Sint Odilienberg, dochter van Jan Hubert Boots en Maria Catharina Evers. Aangifte op 13-07-1880 [akte 16]. Mechtildis is overleden op 28-02-1949 in Heerlen, 68 jaar oud. Aangifte op 01-03-1949 [akte 154]. Mechtildis trouwde, 22 jaar oud, op 23-01-1903 in Limbricht [bron: genlias] met Jan Lodewijk Goossens, 29 jaar oud. Jan Lodewijk is geboren op 10-12-1873 in Sittard. Jan Lodewijk: zoon van Antoon Goossens en Maria Elisabeth Tiefes.

VIII-e Hubertus Schmitz is geboren in Melick, zoon van Jan Andreas Schmitz en Elisabeth Boots. Hubertus trouwde op 16-09-1907 in Melick en Herckenbosch [bron: genlias] met Maria Johanna Antoinetta Ansink. Maria Johanna Antoinetta is geboren in Ede. Maria Johanna Antoinetta: dochter van Gerrit Jan Ansink en Philippina Wilhelmina Christina Kelfkens.

VIII-f Antoon Boots is geboren in Maasbree, zoon van Willem Boots en Catharina Joosten. Antoon:
(1) trouwde op 12-04-1912 in Maasbree [bron: genlias] met Johanna Gielen. Johanna is geboren in Helden. Johanna is overleden vóór 1916. Johanna: dochter van Mathijs Gielen en Petronella Stammen.
(2) trouwde op 22-05-1916 in Helden [bron: genlias] met Petronella Greijn. Petronella is geboren in Helden. Petronella: dochter van Peter Johannes Greijn en Willemina Gielen.

VIII-g Gerardus Boots is geboren in Maasbree, zoon van Willem Boots en Catharina Joosten. Gerardus trouwde op 18-04-1918 in Maasbree [bron: genlias] met Anna Maria Gertrudis Keijsers. Anna Maria Gertrudis is geboren in Sevenum. Anna Maria Gertrudis: dochter van Martin Keijsers en Maria Curvers.
Kind van Gerardus en Anna Maria Gertrudis:

1 Wilhelmus Martinus Boots, geboren in 01-1920. Wilhelmus Martinus is overleden op 18-08-1920 in Maasbree, 7 maanden oud. Aangifte op 18-08-1920 [akte 32].

VIII-h Theodorus Boots is geboren in Maasbree, zoon van Willem Boots en Catharina Joosten. Theodorus trouwde op 11-05-1916 in Maasbree [bron: genlias] met Gertrudis Hubertina Hermans. Gertrudis Hubertina is geboren in Baarlo. Gertrudis Hubertina: dochter van Gerardus Hermans en Joanna Mechtildis Peeters.
Kinderen van Theodorus en Gertrudis Hubertina:

1 Catharina Petronella Odilia Boots, geboren op 25-12-1919. Catharina Petronella Odilia is overleden op 30-12-1919 in Baarlo (Maasbree), 5 dagen oud. Aangifte op 31-12-1919 [akte 16].
2 Gerarda Jacoba Antonia Boots, geboren omstreeks 1926. Gerarda Jacoba Antonia is overleden op 02-12-1927 in Blerick (Maasbree), ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 03-12-1927 [akte 90].

VIII-i Petronella Boots is geboren omstreeks 1875 in Maasbree, dochter van Willem Boots en Catharina Joosten. Petronella is overleden op 01-06-1942 in Maasbree, ongeveer 67 jaar oud. Aangifte op 02-06-1942 [akte 23]. Petronella trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 29-08-1902 in Maasbree [bron: genlias] met Johannes Linders, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1876 in Maasbree. Johannes is overleden op 06-11-1920 in Maasbree, ongeveer 44 jaar oud. Aangifte op 07-11-1920 [akte 42]. Johannes: zoon van Pieter Linders en Petronella Theeuwen.
Kinderen van Petronella en Johannes:

1 Maria Catharina Linders, geboren op 25-05-1904. Maria Catharina is overleden op 28-05-1904 in Maasbree, 3 dagen oud. Aangifte op 30-05-1904 [akte 16].
2 Catharina Petronella Linders, geboren omstreeks 1908. Catharina Petronella is overleden op 20-07-1937 in Weert, ongeveer 29 jaar oud. Aangifte op 21-07-1937 [akte 99 Weert, akte 24 dd 27-07-1937 Maasbree].
3 Anna Hendrika Linders, geboren omstreeks 1918. Anna Hendrika is overleden op 12-12-1920 in Maasbree, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte op 13-12-1920 [akte 45].

VIII-j Anna Boots is geboren omstreeks 1886 in Maasbree, dochter van Willem Boots en Catharina Joosten. Anna is overleden op 03-12-1927 in Maasbree, ongeveer 41 jaar oud. Aangifte op 04-12-1927 [akte 30]. Anna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12-04-1912 in Maasbree [bron: genlias] met Peter Joannes van den Ekker. Peter Joannes is geboren in Maasbree. Peter Joannes: zoon van Franciscus van den Ekker en Joanna Gellen.
Kinderen van Anna en Peter Joannes:

1 Catharina Johanna Francisca van den Ekker, geboren omstreeks 1914. Catharina Johanna Francisca is overleden op 18-07-1920 in Maasbree, ongeveer 6 jaar oud. Aangifte op 20-07-1920 [akte 30].
2 Franciscus Johannes Wilhelmus van den Ekker, geboren in 02-1915. Franciscus Johannes Wilhelmus is overleden op 01-05-1915 in Maasbree, 3 maanden oud. Aangifte op 02-05-1915 [akte 22].
3 Anna Catharina van den Ekker, geboren op 15-02-1917. Anna Catharina is overleden op 04-03-1917 in Maasbree, 17 dagen oud. Aangifte op 04-03-1917 [akte 9].

VIII-k Maria Gertruda Boots is geboren op 04-04-1890 in Horst, dochter van Hendrik Boots en Jakoba Nelissen. Aangifte op 04-04-1890 [akte 36]. Maria Gertruda trouwde, 24 jaar oud, op 28-08-1914 in Horst [bron: genlias] met Gerard Geurts. Gerard is geboren in Horst. Gerard: zoon van Mathijs Geurts en Geertrui Muijsers.

VIII-l Jan Lambert Boots is geboren op 22-05-1896 in Horst, zoon van Hendrik Boots en Jakoba Nelissen. Aangifte op 22-05-1896 [akte 58]. Jan Lambert is overleden op 30-06-1958 in Nijmegen, 62 jaar oud. Jan Lambert trouwde, 23 jaar oud, op 29-08-1919 in Horst [bron: genlias] met Anna Maria Emons. Anna Maria is geboren in Horst. Anna Maria: dochter van Jakob Emons en Arnoldina Zanders.
Kind van Jan Lambert en Anna Maria:

1 Jacob Gerard Boots, geboren omstreeks 1922. Jacob Gerard is overleden op 30-01-1937 in Weert, ongeveer 15 jaar oud. Aangifte op 01-02-1937 [akte 15].

VIII-m Bernardina Segers is geboren op 12-03-1887 in Helden, dochter van Christiaan Segers en Petronella Boots. Aangifte op 15-03-1887 [akte 22]. Bernardina:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-04-1912 in Meijel [bron: genlias] met Peter Johannes van der Elsen, 27 jaar oud. Peter Johannes is geboren op 19-02-1885 in Meijel. Peter Johannes is overleden op 28-08-1913, 28 jaar oud. Peter Johannes: zoon van Andries van der Elsen en Maria Stammen.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 07-01-1915 in Sevenum [bron: genlias] met Johannes Willemsen, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 17-03-1884 in Sevenum. Johannes: zoon van Pieter Willemsen en Petronella Verstegen.

VIII-n Johannes Segers is geboren op 06-07-1888 in Helden, zoon van Christiaan Segers en Petronella Boots. Aangifte op 06-07-1888 [akte 74]. Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 15-04-1920 in Sevenum [bron: genlias] met Maria Francisca Lemmen. Maria Francisca is geboren in Sevenum. Maria Francisca: dochter van Lambert Lemmen en Maria Gertrui Huijs.

VIII-o Gertrudis Segers is geboren op 02-06-1890 in Helden, dochter van Christiaan Segers en Petronella Boots. Aangifte op 03-06-1890 [akte 48]. Gertrudis trouwde, 24 jaar oud, op 25-01-1915 in Helden [bron: genlias] met Leonardus Lenders. Leonardus is geboren in Helden. Leonardus: zoon van Hendrik Lenders en Petronella Verhorstert.

VIII-p Jacobus Segers is geboren op 13-06-1893 in Helden, zoon van Christiaan Segers en Petronella Boots. Aangifte op 14-06-1893 [akte 61]. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 25-08-1919 in Tegelen [bron: genlias] met Jacoba Hubertina Anna Driessen, 23 jaar oud. Jacoba Hubertina Anna is geboren op 31-10-1895 in Tegelen. Jacoba Hubertina Anna: dochter van Johannes Antonius Driessen en Maria Christina Hubertina Corneth.

VIII-q Leonardus Segers is geboren omstreeks 1905, zoon van Christiaan Segers en Petronella Boots. Leonardus is overleden op 11-12-1941 in Tegelen, ongeveer 36 jaar oud. Aangifte op 12-12-1941 [akte 134]. Leonardus trouwde met Gertrudis Elisabeth Hubertina Dorssers.

VIII-r Albertus Boots is geboren in Maasbree, zoon van Joannes Hendrikus Boots en Helena Hermans. Beroep: metselaar. Albertus trouwde op 11-04-1918 in Maasbree [bron: genlias] met Anna Maria Jeurissen, ongeveer 19 jaar oud. Anna Maria is geboren omstreeks 1899 in Horst. Anna Maria is overleden op 18-01-1949 in Belfeld, ongeveer 50 jaar oud. Aangifte op 19-01-1949 [akte 2]. Anna Maria: dochter van Jan Mathijs Jeurissen en Maria Louisa Bos.
Kinderen van Albertus en Anna Maria:

1 Nellie Hendrika Boots, geboren omstreeks 1925 in Beesel. Nellie Hendrika is overleden op 27-03-1943 in Druten, ongeveer 18 jaar oud. Aangifte op 29-03-1943 [akte 32 Druten, akte 7 dd 10-04-1943 Belfeld].
2 Peter Hendrikus Boots, geboren in 06-1927. Peter Hendrikus is overleden op 12-03-1928 in Belfeld, 9 maanden oud. Aangifte op 13-03-1928 [akte 2].

VIII-s Hendrik Boots is geboren in Maasbree, zoon van Joannes Hendrikus Boots en Helena Hermans. Hendrik trouwde op 07-04-1913 in Broekhuizen [bron: genlias] met Petronella Willems. Petronella is geboren in Bergen, L. Petronella: dochter van Jacobus Willems en Maria Anna Bol.

VIII-t Petronella Boots is geboren in Maasbree, dochter van Joannes Hendrikus Boots en Helena Hermans. Petronella trouwde op 04-05-1916 in Maasbree [bron: genlias] met Bernard Aerts. Bernard is geboren in Maasbree. Bernard: zoon van Albertus Aerts en Petronella Peeters.
Kinderen van Petronella en Bernard:

1 Helena Gertruda Wilhelmina Aerts, geboren in 03-1918. Helena Gertruda Wilhelmina is overleden op 25-02-1919 in Maasbree, 11 maanden oud. Aangifte op 25-02-1919 [akte 5].
2 Hendrik Peter Martinus Aerts, geboren in 03-1919. Hendrik Peter Martinus is overleden op 25-09-1919 in Maasbree, 6 maanden oud. Aangifte op 26-09-1919 [akte 25].
3 Leonardus Jozef Franciscus Aerts, geboren omstreeks 1926. Leonardus Jozef Franciscus is overleden op 07-03-1928 in Maasbree, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte op 08-03-1928 [akte 3].
4 Theodorus Peter Aerts, geboren in 10-1929. Theodorus Peter is overleden op 06-11-1929 in Maasbree, 1 maand oud. Aangifte op 06-11-1929 [akte 31].

VIII-u Maria Boots is geboren omstreeks 1885 in Maasbree, dochter van Joannes Hendrikus Boots en Helena Hermans. Maria is overleden op 21-01-1931 in Heel en Panheel, ongeveer 46 jaar oud. Aangifte op 22-01-1931 [akte 5 Heel en Panheel, akte 3 dd 23-05-1931 Grubbenvorst]. Maria trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 07-05-1920 in Grubbenvorst [bron: genlias] met Theodorus Franciscus Brouwers. Theodorus Franciscus is geboren in Lottum (Grubbenvorst). Theodorus Franciscus: zoon van Peter Brouwers en Wilhelmina Holtermans.

VIII-v Johanna Boots is geboren omstreeks 1888 in Maasbree, dochter van Joannes Hendrikus Boots en Helena Hermans. Johanna is overleden op 25-11-1918 in Tegelen, ongeveer 30 jaar oud. Aangifte op 26-11-1918 [akte 123]. Johanna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 20-10-1913 in Tegelen [bron: genlias] met Peter Joseph Herman Meijboom, 26 jaar oud. Peter Joseph Herman is geboren op 28-03-1887 in Maasbree. Peter Joseph Herman: zoon van Francis Meijboom en Cornelia Pubben.
Kind van Johanna en Peter Joseph Herman:

1 Maria Helena Meijboom, geboren omstreeks 1917. Maria Helena is overleden op 02-04-1919 in Tegelen, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte op 02-04-1919 [akte 37].

VIII-w Johanna Smeets is geboren in Maasbree, dochter van Johannes Smeets en Joanna Boots. Johanna trouwde op 24-04-1914 in Grubbenvorst [bron: genlias] met Hendrik Engels. Hendrik is geboren in Helden. Hendrik: zoon van Jacobus Engels en Maria Elisabeth Houwen.

VIII-x Maria Smeets is geboren in Maasbree, dochter van Johannes Smeets en Joanna Boots. Maria trouwde op 04-04-1913 in Grubbenvorst [bron: genlias] met Johannes Martinus Simons. Johannes Martinus is geboren in Grubbenvorst. Johannes Martinus: zoon van Mathijs Simons en Elisabeth Smulders.

VIII-y Petronella Smeets is geboren in Maasbree, dochter van Johannes Smeets en Joanna Boots. Petronella trouwde op 26-04-1912 in Maasbree [bron: genlias] met Peter Joannes Thijssen. Peter Joannes is geboren in Maasbree. Peter Joannes: zoon van Mathijs Thijssen en Helena van Uffelt.

VIII-z Henricus Boots is geboren op 26-07-1891 in Maasbree, zoon van Theodoor Boots en Aldegonda Jacobs. Henricus trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1917 in Sevenum [bron: genlias] met Maria Hendrina Kleuskens. Maria Hendrina is geboren in Sevenum. Maria Hendrina: dochter van Christiaan Kleuskens en Helena Kerp.

VIII-aa Franciscus Andreas Josephus Hubertus Boots is geboren op 02-08-1881 in Venlo, zoon van Josef Hendrik Hubert Boots en Anna Maria Smeets. Aangifte op 02-08-1881 [akte 202]. Beroep: slager. Franciscus Andreas Josephus Hubertus trouwde, 45 jaar oud, op 30-05-1927 in Venlo met Anna Christina Hendrika Derix, 39 jaar oud. Anna Christina Hendrika is geboren op 18-02-1888 in Kessel. Aangifte op 19-02-1888 [akte 7]. Anna Christina Hendrika: dochter van Leonard Derix en Mechtildis Derix.

VIII-ab Jeannette Caroline Marie Hubertine Boots is geboren op 11-08-1882 in Venlo, dochter van Josef Hendrik Hubert Boots en Anna Maria Smeets. Aangifte op 12-08-1882 [akte 215]. Jeannette Caroline Marie Hubertine trouwde, 31 jaar oud, op 13-10-1913 in Venlo [bron: genlias] met Hubertus Franciscus Henricus Hendrikx. Hubertus Franciscus Henricus is geboren in Venlo. Hubertus Franciscus Henricus is overleden op 18-12-1953 in Venlo. Beroep: boekhouder en winkelier in gedestilleerd (president van de Koninklijke Muziekvereniging Fanfare). Hubertus Franciscus Henricus: zoon van Hendrik Lambert Hendrikx en Maria Antonetta Hubertina Boermans.
Kind van Jeannette Caroline Marie Hubertine en Hubertus Franciscus Henricus:

1 Louis Henri Pierre Hendrikx. Louis Henri Pierre is overleden op 18-10-1915 in Venlo. Aangifte op 19-10-1915 [akte 222].

VIII-ac Pierre Joseph Marie Hubert Boots is geboren op 08-07-1888 in Venlo, zoon van Josef Hendrik Hubert Boots en Anna Maria Smeets. Aangifte op 10-07-1888 [akte 207]. Beroep: veearts.
Kind van Pierre Joseph Marie Hubert uit een onbekende relatie:

1 Joseph Boots.

VIII-ad Alida Petronella Maria Boots is geboren op 06-05-1892 in Venlo, dochter van Josef Hendrik Hubert Boots en Anna Maria Smeets. Aangifte op 07-05-1892 [akte 163]. Alida Petronella Maria trouwde, 33 jaar oud, op 12-04-1926 in Venlo met Hubertus Johannes Wilhelmus Heijen. Hubertus Johannes Wilhelmus is geboren in Roermond. Beroep: onderwijzer. Hubertus Johannes Wilhelmus: zoon van Jan Gerard Heijen en Anna Wilhelmina Hubertina Steegmans.

VIII-ae Cornelia Francisca Hubertina Boots is geboren op 04-01-1895 in Venlo, dochter van Josef Hendrik Hubert Boots en Anna Maria Smeets. Aangifte op 04-01-1895 [akte 5]. Cornelia Francisca Hubertina trouwde, 25 jaar oud, op 18-10-1920 in Venlo met Jean Pierre Hubert Cartigny. Jean Pierre Hubert is geboren in Roermond. Beroep: accountant. Jean Pierre Hubert: zoon van Ernest Hubertus Cartigny en Anna Maria Margaretha Geene.

VIII-af Wilhelmina Josephina Maria Boots is geboren op 06-05-1881 in Tilburg, dochter van Petrus Alexander Franciscus Hubertus Boots en Johanna Francisca Maria der Kinderen. Wilhelmina Josephina Maria trouwde, 19 jaar oud, op 16-05-1900 in Dongen [akte 21] met Jacobus Antonius Klauwers, 26 jaar oud. Jacobus Antonius is geboren op 17-07-1873 in Velsen. Jacobus Antonius: zoon van Bruno Jacobus Klauwers en Hendrika Maria Dulmers.

VIII-ag Anna Maria Geertruida Wilhelmina Bernarda de Hoog is geboren op 16-03-1880 in Utrecht, dochter van Joannes Wilhelmus Caspar Melchior Balthasar de Hoog en Maria Catharina Hubertina Boots. Aangifte op 17-03-1880 [akte 608]. Anna Maria Geertruida Wilhelmina Bernarda trouwde, 29 jaar oud, op 09-11-1909 in Utrecht [akte 677] met Wilhelmus Franciscus Driessen, ongeveer 27 jaar oud. Wilhelmus Franciscus is geboren omstreeks 1882 in Ewijk. Wilhelmus Franciscus: zoon van Gerard Jozef Theodor Driessen en Maria Gradussen.

VIII-ah Josephine Louise Marie van Alphen is geboren omstreeks 1892, dochter van Gerardus Rutheus van Alphen en Anna Maria Hubertina Josepha Boots. Josephine Louise Marie is overleden op 01-05-1950 in Voorburg, ongeveer 58 jaar oud. Aangifte op 03-05-1950 [akte 145]. Josephine Louise Marie trouwde met Johannes Petrus Andreas Brand (privé).

VIII-ai Petronella Maria Hubertina Maters is geboren in Blerick, dochter van Hendrik Johan Hubert Maters en Louisa Hubertina Boots. Petronella Maria Hubertina:
(1) trouwde op 30-05-1906 in Maasbree [bron: genlias] met Franciscus van Zwamen. Franciscus is geboren in Maashees en Overloon, zoon van Willem van Zwamen en Johanna Elisabeth van Knippenberg.
(2) trouwde op 13-01-1913 in Venlo [bron: genlias] met Ferdinand van Zwamen. Ferdinand is geboren in Maashees en Overloon, zoon van Willem van Zwamen en Johanna Elisabeth van Knippenberg. Ferdinand: weduwnaar van J.H. Hendricx.

VIII-aj Gerardus Leonardus Henricus Maters is geboren op 05-07-1880 in Venlo, zoon van Hendrik Johan Hubert Maters en Louisa Hubertina Boots. Aangifte op 06-07-1880 [akte 173]. Gerardus Leonardus Henricus trouwde, 25 jaar oud, op 02-04-1906 in Maasbree [bron: genlias] met Maria Gertrudis Bartels. Maria Gertrudis is geboren in Blerick. Maria Gertrudis: dochter van Hermanus Bartels en Maria Hubertina Smits.

VIII-ak Martinus Hubertus Henricus Maters is geboren op 03-02-1884 in Venlo, zoon van Hendrik Johan Hubert Maters en Louisa Hubertina Boots. Aangifte op 04-02-1884 [akte 31]. Martinus Hubertus Henricus trouwde, 23 jaar oud, op 28-08-1907 in Maasbree [bron: genlias] met Hubertina Maria Steegers. Hubertina Maria is geboren in Venlo. Hubertina Maria: dochter van Michiel Hubertus Steegers en Petronella Hubertina Backus.

VIII-al Hubertina Maters is geboren omstreeks 1894 in Maasbree, dochter van Hendrik Johan Hubert Maters en Louisa Hubertina Boots. Hubertina trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 26-09-1923 in Amsterdam [bron: genlias] met Henri Philiber Johan van Wing, ongeveer 32 jaar oud. Henri Philiber Johan is geboren omstreeks 1891 in Haarlem. Beroep: agent van politie. Henri Philiber Johan: zoon van Henricus Adrianus Johannes van Wing en Antoinetta Petronella Willemsen.

VIII-am Gerard Wilhelmus Hubertus Terhaag is geboren op 06-02-1885 in Venlo, zoon van Johann Albert Joseph Terhaag en Wilhelmina Hubertina Boots. Aangifte op 07-02-1885 [akte 45]. Gerard Wilhelmus Hubertus trouwde, 29 jaar oud, op 19-10-1914 in Tegelen [bron: genlias] met Hendrika Nijs. Hendrika is geboren in Tegelen. Hendrika: dochter van Johannes Nijs en Johanna Maria van de Goor.

VIII-an Carl August Terhaag is geboren op 05-06-1887 in Venlo, zoon van Johann Albert Joseph Terhaag en Wilhelmina Hubertina Boots. Aangifte op 06-06-1887 [akte 184]. Carl August trouwde, 33 jaar oud, op 22-11-1920 in Venlo [bron: genlias] met Anna Hubertina Janssen. Anna Hubertina is geboren in Venlo. Anna Hubertina: dochter van Mathijs Hubert Janssen en Kooba Konings.

VIII-ao Henricus Terhaag is geboren op 09-09-1889 in Venlo, zoon van Johann Albert Joseph Terhaag en Wilhelmina Hubertina Boots. Aangifte op 10-09-1889 [akte 304]. Beroep: wachtmeester. Henricus trouwde, 22 jaar oud, op 11-04-1912 in Deventer [akte 39] met Maria Schmidt, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1889 in Charlois (Rotterdam). Beroep: dienstbode. Maria: dochter van Herman Schmidt, machinist, en Geertruida Petronella Maria van Dongen.

VIII-ap Franciscus Albertus Terhaag is geboren op 10-06-1893 in Venlo, zoon van Johann Albert Joseph Terhaag en Wilhelmina Hubertina Boots. Aangifte op 12-06-1893 [akte 231]. vader vermeld als Albert Jacob Terhaag. Beroep: kleermaker. Franciscus Albertus trouwde, 36 jaar oud, op 08-05-1930 in Enschede [akte 176] met Maria Catharina Peeters, ongeveer 27 jaar oud. Maria Catharina is geboren omstreeks 1903 in Venlo. Maria Catharina: dochter van Peter Willem Peeters, los werkman, en Gerardina de Wit.

VIII-aq Wilhelm Albertus Terhaag is geboren op 05-06-1895 in Venlo, zoon van Johann Albert Joseph Terhaag en Wilhelmina Hubertina Boots. Aangifte op 05-07-1895 [akte 252]. datums juist? 1 maand tussen geboorte en aangifte!. Beroep: arbeider-telegrafist. Wilhelm Albertus trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1922 in Geertruidenberg [akte 9] met Michielina Huberta Theodora van Dijk, 23 jaar oud. Michielina Huberta Theodora is geboren op 14-10-1898 in Geertruidenberg. Michielina Huberta Theodora: dochter van Walterus Josephus van Dijk (ca 1865 Zevenbergen - 05-10-1919 Geertruidenberg), getrouwd op 08-01-1896 in Geertruidenberg met Maria Johanna van Rijn (ca 1860 Geertruidenberg - 15-12-1926 Geertruidenberg), herbergierster.

VIII-ar Hubertina Elizabeth Boels is geboren in Rotterdam, dochter van Antoon Boels en Maria Charlotta Florentina Boots. Hubertina Elizabeth trouwde op 07-08-1919 in Maasbree [bron: genlias] met Petrus Thomas Johannes Franciscus Houwen. Petrus Thomas Johannes Franciscus is geboren in Venlo. Petrus Thomas Johannes Franciscus: zoon van Johan Willem Hubert Houwen en Elisabeth Gerardts.

VIII-as Gerard Frans Hubert Hendrikx is geboren op 17-08-1896 in Venlo, zoon van Hendrik Willem Hendrikx en Anna Maria Hubertina Boots. Aangifte op 18-08-1896 [akte 316]. Beroep: korporaal kok (1920), sergeant Artillerie (1930). Gerard Frans Hubert:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 01-12-1920 in Hilversum [akte 325] met Wilhelmina Cornelia van Wulfen, ongeveer 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 03-06-1927 (echtscheiding). Wilhelmina Cornelia is geboren omstreeks 1892 in Hilversum. Wilhelmina Cornelia: dochter van Ruth van Wulfen (1845 Hilversum), getrouwd 28-01-1880 te Hilversum met Antonia Stalenhoef (1854 Eemnes).
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 22-07-1930 in Vlissingen [bron: ZA akte 96] met Egbertina Johanna Maria van Hoepen, ongeveer 31 jaar oud. Egbertina Johanna Maria is geboren omstreeks 1899 in Pretoria, Gauteng, Zuid-Afrika. Beroep: modiste. Egbertina Johanna Maria: dochter van Cornelis Jacobus van Hoepen, magazijnbediende, en Maria Westdorp.

VIII-at Anna Maria Hubertina Francisca Hendrikx is geboren op 21-10-1898 in Venlo, dochter van Hendrik Willem Hendrikx en Anna Maria Hubertina Boots. Aangifte op 21-10-1898 [akte 432]. Anna Maria Hubertina Francisca trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1921 in Venlo [bron: genlias] met Franciscus Johannes Hubertus de Wit. Franciscus Johannes Hubertus is geboren in Venlo. Franciscus Johannes Hubertus: zoon van Cornelis de Wit en Anna Margaretha Cecilia Kramer.

VIII-au Wilhelmina Hubertina Johanna Hendrikx is geboren op 23-11-1900 in Venlo, dochter van Hendrik Willem Hendrikx en Anna Maria Hubertina Boots. Aangifte op 23-11-1900 [akte 509]. Wilhelmina Hubertina Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 30-05-1922 in Venlo [bron: genlias] met Petrus Gerardus Mathias Engels. Petrus Gerardus Mathias is geboren in Blerick. Petrus Gerardus Mathias: zoon van Peter Joannes Engels en Joanna Janssen.

VIII-av Christina Maria Hubertina Hinssen is geboren op 03-01-1888 in Venlo, dochter van Paulus Johannes Hubertus Hinssen en Anna Maria Hubertina Boots. Aangifte op 04-01-1888 [akte 2]. Christina Maria Hubertina trouwde, 23 jaar oud, op 09-10-1911 in Venlo [bron: genlias] met Cornelis Hubertus Heinen. Cornelis Hubertus is geboren in Venlo. Cornelis Hubertus: zoon van Conrardus Heinen en Maria Theresia Peeters.

VIII-aw Paulus Johannes Hubertus Hinssen is geboren op 15-05-1889 in Venlo, zoon van Paulus Johannes Hubertus Hinssen en Anna Maria Hubertina Boots. Aangifte op 15-05-1889 [akte 163]. Paulus Johannes Hubertus trouwde, 24 jaar oud, op 12-01-1914 in Venlo [bron: genlias] met Elisa Maria Hubertina Kessels. Elisa Maria Hubertina is geboren in Venlo. Elisa Maria Hubertina: dochter van Hendrik Alexander Kessels en Maria Hubertina Derkinderen.

VIII-ax Wilhelmina Hubertina Hinssen is geboren op 15-01-1893 in Venlo, dochter van Paulus Johannes Hubertus Hinssen en Anna Maria Hubertina Boots. Aangifte op 16-01-1893 [akte 19]. Wilhelmina Hubertina trouwde, 20 jaar oud, op 12-01-1914 in Venlo [bron: genlias] met Antoon Gerard Hubert Peeters. Antoon Gerard Hubert is geboren in Venlo. Antoon Gerard Hubert: zoon van Gerard Hubert Peeters en Sibilla Hubertina Hermans.

VIII-ay Jacques Jean Chretien Boots is geboren op 14-08-1893 in Venlo, zoon van Jan Nicolaas Albert Boots en Gertrudis Hubertina Breuers. Aangifte op 16-08-1893 [akte 324]. Jacques Jean Chretien is overleden in 1963 in Venlo, 70 jaar oud. Beroep: broodbakker. Religie: R.K.. Jacques Jean Chretien:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 12-08-1918 in Venlo [bron: akte 105] met Aldegonda Maria Hubertina Peeters, 34 jaar oud. Aldegonda Maria Hubertina is geboren op 26-11-1883 om 19:00 in Venlo, dochter van Frans Joseph Peeters en Maria Hubertina Erkelens. Aangifte op 28-11-1883 [akte 322]. Aldegonda Maria Hubertina is overleden op 05-04-1927 in Venlo, 43 jaar oud. Aangifte op 06-04-1927 [akte 88]. Beroep: telefoniste. Religie: R.K.

Johannes_Janssen_Boots.24
trouwfoto 12-08-1918 Venlo
Jacques Jean Chretien Boots en Aldegonda Maria Hubertina Peeters

Kinderen van Jacques Jean Chretien en Aldegonda Maria Hubertina:

1 Johannes Jozef Jacques (Jan) Boots, geboren op 16-12-1921 in Venlo. Johannes Jozef Jacques is overleden op 03-05-1944 in Narva, Estland, 22 jaar oud (oorzaak: gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog) [bron: extract bevolkingsregister Venlo]. Bij het overlijden van Jan: vermoedelijk op 03-05-1944 bij Narva gesneuveld en daar begraven. Beroep: broodbakker. Religie: R.K.
2 Gertruda Josephina Maria (Truus) Boots. Truus trouwde met Gerardus C. van Noorbeek. Gerardus C. is geboren op 18-10-1923. Gerardus C. is overleden op 23-01-1990, 66 jaar oud.

Johannes_Janssen_Boots.12

Gertruda Josephina Maria Boots

Johannes_Janssen_Boots.26

Gerardus C. van Noorbeek

3 Joseph Petrus Johannes Boots, geboren op 17-01-1926 in Venlo. Joseph Petrus Johannes is overleden op 08-03-1927 in Venlo, 1 jaar oud. Aangifte op 09-03-1927 [akte 68]. Religie: R.K..

Boots.13

Het gezin Boots - Peeters met de twee oudste kinderen

Jacques Jean Chretien:
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 05-06-1928 in Venlo met Anna Margaretha Verbeek, 25 jaar oud. Anna Margaretha is geboren op 26-01-1903 in Kaldenkirchen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Bij het overlijden van Anna Margaretha: tussen 1983-1989. Religie: R.K.

Boots.14

Trouwfoto 5 juni 1928 Venlo

Boots.18

 

Boots.01

Jacques Jean Chretien Boots

Boots.02

Anna Margaretha Verbeek


Kinderen van Jacques Jean Chretien en Anna Margaretha:

1 Albert Henricus Jacobus (Albert) Boots, geboren op 06-10-1929 in Venlo. Volgt IX-f.
2 Henricus Johannes (Hein) Boots. Hein trouwde met P.G. Haegens.

Boots.29

Henricus Johannes Boots, Gertruda Josephina Maria Boots, Albert Henricus Jacobus Boots

VIII-az Maria Francisca Christina Boots is geboren op 30-11-1898 in Venlo, dochter van Jan Nicolaas Albert Boots en Gertrudis Hubertina Breuers. Aangifte op 01-12-1898 [akte 489]. Religie: R.K.. Maria Francisca Christina trouwde, 20 jaar oud, op 28-04-1919 in Venlo [bron: genlias] met Albertus Johannes Hendricus Sprang. Albertus Johannes Hendricus is geboren in Uden. Albertus Johannes Hendricus: zoon van Johannes Hendrikus Sprang en Maria Antonia van Geffen.

VIII-ba Christina Hubertina Catharina Maria Amendt is geboren in Blerick, dochter van Pierre Louis Amendt en Maria Hubertina Aldegonda Boots. Christina Hubertina Catharina Maria trouwde op 29-05-1922 in Venlo [bron: genlias] met Jean Henri Marie Hubert Wettelings. Het huwelijk werd ontbonden op 23-06-1970 in Den Haag (echtscheiding) [bron: vonnis Arrondissementsrechtbank]. Jean Henri Marie Hubert is geboren in Venlo. Jean Henri Marie Hubert: zoon van Johan Antoon Hubert Wettelings en Johanna Mechtilda Hendrika Breidfeldt.

VIII-bb Wilhelmina Johanna Maria van der Sanden is geboren op 19-02-1888 in Venlo, dochter van Lambertus Wilhelmus van der Sanden en Aldegonda Gertruda Boots. Aangifte op 20-02-1888 [akte 54]. Wilhelmina Johanna Maria trouwde, 32 jaar oud, op 13-04-1920 in Venlo [bron: genlias] met Gijsbertus Franciscus van Boxtel. Gijsbertus Franciscus is geboren in Tilburg. Gijsbertus Franciscus: zoon van Franciscus Johannes van Boxtel en Hendrika Paijmans.

VIII-bc Anna Margaretha Wilhelmina Boots is geboren op 17-08-1893 in Broekhuizen, dochter van Johan Hubert Boots en Maria Eleonora Haan. Aangifte op 17-08-1893 [akte 21]. Anna Margaretha Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 14-10-1915 in Maasbree [bron: genlias] met Jacobus Hubertus Janssen. Jacobus Hubertus is geboren in Blerick. Jacobus Hubertus: zoon van Joseph Hubertus Janssen en Joanna Antonia Cordong.

VIII-bd Maria Anna Josephina Boots is geboren op 02-06-1896 in Linne, dochter van Johan Hubert Boots en Maria Eleonora Haan. Aangifte op 03-06-1896 [akte 14]. Maria Anna Josephina trouwde, 20 jaar oud, op 24-07-1916 in Venlo [bron: genlias] met Gerardus Joannes Jozef Steeghs. Gerardus Joannes Jozef is geboren in Blerick. Gerardus Joannes Jozef: zoon van Petrus Antonius Steeghs en Joanna Maria Cordong.
Kind van Maria Anna Josephina en Gerardus Joannes Jozef:

1 Joseph Wilhelmus Steeghs, geboren in 11-1932. Joseph Wilhelmus is overleden op 17-12-1932 in Venlo, 1 maand oud. Aangifte op 17-12-1932 [akte 306].

VIII-be Wilhelmina Lucia Margareta Boots is geboren op 19-02-1899 in Antwerpen, Antwerpen, België, dochter van Johan Hubert Boots en Maria Eleonora Haan. Wilhelmina Lucia Margareta trouwde, 20 jaar oud, op 18-02-1920 in Amersfoort [akte 30] met Johannes Marinus Hermens, ongeveer 22 jaar oud. Johannes Marinus is geboren omstreeks 1898 in Beek en Donk. Johannes Marinus: zoon van Wilhelmus Hermens en Cornelia van Hout.

IX-a Johannes Hubertus Reijnders is geboren in Melick en Herckenbosch, zoon van Godefridus Hubertus Reijnders en Maria Catharina Boots. Johannes Hubertus trouwde op 01-06-1922 in Wijlre [bron: genlias] met Maria Muijrers. Maria is geboren in Wijlre. Maria: dochter van Johannes Lambertus Muijrers en Maria Agnes Hubertina Camps.

IX-b Wilhelmus Hubertus Reijnders is geboren omstreeks 1892 in Melick en Herckenbosch, zoon van Godefridus Hubertus Reijnders en Maria Catharina Boots. Beroep: fourier. Wilhelmus Hubertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 02-06-1916 in Kapelle [akte 18] met Adriana Mallekoote, ongeveer 22 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1894 in Venlo. Adriana: dochter van Jacobus Mallekoote en Johanna Elisabeth Rutsaert.

IX-c Mathias Reijnders is geboren op 15-09-1895 in Melick en Herckenbosch, zoon van Godefridus Hubertus Reijnders en Maria Catharina Boots. Mathias trouwde, 20 jaar oud, op 02-03-1916 in Heerlen [bron: genlias] met Maria Elizabeth Brandts. Maria Elizabeth is geboren in Heerlen. Maria Elizabeth: dochter van Jan Hendrik Brandts en Anna Maria Langoor.

IX-d Maria Catharina van Cleef is geboren omstreeks 1906, dochter van Jan Hendrik van Cleef en Odilia Boots. Maria Catharina is overleden op 26-12-1934 in Limbricht, ongeveer 28 jaar oud. Aangifte op 27-12-1934 [akte 22]. Maria Catharina trouwde met Maria Peter Jan Schrijen.

IX-f Albert Henricus Jacobus (Albert) Boots is geboren op 06-10-1929 in Venlo, zoon van Jacques Jean Chretien Boots en Anna Margaretha Verbeek. Religie: R.K. Albert trouwde met E.G.H. Gerits.


Index (797 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
Overleden
Begraven
Relatie(s)
Aerts Bernard     [Partner van VIII-t]
Aerts Helena Gertruda Wilhelmina 1918 1919 [Dochter van VIII-t]
Aerts Hendrik Peter Martinus 1919 1919 [Zoon van VIII-t]
Aerts Leonardus Jozef Franciscus 1926 1928 [Zoon van VIII-t]
Aerts Theodorus Peter 1929 1929 [Zoon van VIII-t]
van Alphen Gerardus Rutheus 1859   [Partner van VII-ac]
van Alphen Josephine Louise Marie 1892 1950 Nummer VIII-ah
Amendt Christina Hubertina Catharina Maria     Nummer VIII-ba
Amendt N.N. 1896   [Zoon van VII-av]
Amendt Pierre Louis     [Partner van VII-av]
Ansink Maria Johanna Antoinetta     [Partner van VIII-e]
Baeten Maria 1733   [Partner van III-a]
Bartels Maria Gertrudis     [Partner van VIII-aj]
Beckers Louisa Hendrika     [Partner van VII-q]
Beek Catharina Lucia     [Partner van VI-an]
Beerden Johanna Mechtilda 1812 1882 [Partner van VI-z]
Berg Johannes Franciscus 1845   [Partner van VII-ad]
van den Berken Maria Elisabeth 1803   [Schoonouder van VI-bb]
Bodts Francisca Petronella 1823   Nummer VI-e
Bodts Petrus Hubertus 1824   [Zoon van V-c]
Boels Antoon 1856   [Partner van VII-an]
Boels Hubertina Elizabeth     Nummer VIII-ar
Boels Maria Hubertina 1885   [Dochter van VII-an]
Boers Petronella 1843   [Partner van VI-ba]
Bon Frans 1807 1839 [Partner van V-p]
Bon Leonard 1835 1915 Nummer VI-x
Bon Maria Margaretha 1837 1838 [Dochter van V-p]
Bongaerts Cornelia Johanna 1810 1893 [Partner van VI-y]
Bongaerts Johannes Mathis 1843 1874 [Partner van VI-ay]
Boots Agnes 1806   [Dochter van IV-i]
Boots Albert Henricus Jacobus 1929   Nummer IX-f
Boots Albertus     Nummer VIII-r
Boots Aldegonda 1781 1858 Nummer V-b
Boots Aldegonda Gertruda 1857 1938 Nummer VII-ax
Boots Aldegonda Wilhelmina 1869 1870 [Dochter van VI-ah]
Boots Alida Petronella Maria 1892   Nummer VIII-ad
Boots Andreas 1786 1786 [Zoon van IV-a]
Boots Andreas 1789 1860 Nummer V-s
Boots Andreas 1791 1794 [Zoon van IV-b]
Boots Andries Albert 1856 1941 [Zoon van VI-ai]
Boots Andries Johan Hubert 1858 1941 Nummer VII-as
Boots Anna 1698   [Dochter van I]
Boots Anna 1754   [Dochter van III-a]
Boots Anna 1830 1867 Nummer VI-n
Boots Anna 1886 1927 Nummer VIII-j
Boots Anna Catharina 1810   [Dochter van IV-i]
Boots Anna Christina Hubertina 1889 1892 [Dochter van VII-at]
Boots Anna Elisabeth 1866   [Dochter van VI-g]
Boots Anna Gertrudis 1793 1859 Nummer V-t
Boots Anna Gertrudis 1821 1884 Nummer VI-ab
Boots Anna Margaretha Wilhelmina 1893   Nummer VIII-bc
Boots Anna Maria 1786 1786 [Dochter van IV-d]
Boots Anna Maria 1799 1872 Nummer V-v
Boots Anna Maria 1823 1900 Nummer VI-af
Boots Anna Maria Gerarda 1904 1904 [Dochter van VII-j]
Boots Anna Maria Hubertina 1862   Nummer VII-ao
Boots Anna Maria Hubertina 1865   Nummer VII-ap
Boots Anna Maria Hubertina Josepha 1858   Nummer VII-ac
Boots Anne Gertrude 1808 1809 [Dochter van V-q]
Boots Antoinetta Maria Gerarda 1910 1910 [Dochter van VII-l]
Boots Antonius 1749 1798 Nummer IV-b
Boots Antoon     Nummer VIII-f
Boots Antoon 1816 1817 [Zoon van V-i]
Boots Antoon 1818 1882 Nummer VI-k
Boots Antoon 1827 1903 Nummer VI-s
Boots Arnold 1811   [Zoon van IV-i]
Boots Arnoldina 1889 1890 [Dochter van VII-p]
Boots Bartholomeus 1819 1846 [Zoon van V-s]
Boots Bertha Maria Wilhelmina Margaretha 1900   [Dochter van VII-ba]
Boots Catharina 1681   [Dochter van I]
Boots Catharina 1767 1807 Nummer IV-h
Boots Catharina 1767 1771 [Dochter van III-c]
Boots Catharina 1777 1828 Nummer IV-n
Boots Catharina 1806 1873 Nummer V-ak
Boots Catharina Leonarda Maria Hubertina 1889   [Dochter van VII-w]
Boots Catharina Petronella Odilia 1919 1919 [Dochter van VIII-h]
Boots Christiaan 1881 1917 Nummer VII-l
Boots Cornelia Francisca Hubertina 1895   Nummer VIII-ae
Boots Cunegondis 1675   [Dochter van I]
Boots Cunegondis 1677   [Dochter van I]
Boots Elisa Petronella 1918 1918 [Dochter van VII-j]
Boots Elisabeth 1682   [Dochter van I]
Boots Elisabeth 1777 1815 [Dochter van III-a]
Boots Elisabeth 1854 1904 Nummer VII-b
Boots Elisabeth 1874 1936 Nummer VIII-b
Boots Franciscus Andreas Josephus Hubertus 1881   Nummer VIII-aa
Boots Geertruij 1828 1892 Nummer VI-m
Boots Gerard 1833 1834 [Zoon van V-i]
Boots Gerard 1859 1860 [Zoon van VI-s]
Boots Gerard 1861 1863 [Dochter van VI-s]
Boots Gerard 1875 1932 Nummer VII-k
Boots Gerard Albert 1859 1906 Nummer VII-ay
Boots Gerard Gustaaf 1863 1932 Nummer VII-az
Boots Gerard Willem 1820 1904 Nummer VI-ae
Boots Gerard(us) 1823 1828 [Zoon van V-i]
Boots Gerarda Jacoba Antonia 1926 1927 [Dochter van VIII-h]
Boots Gerardus     Nummer VIII-g
Boots Gerardus 1671   [Zoon van I]
Boots Gerardus 1674   [Zoon van I]
Boots Gerardus 1731   Nummer III-c
Boots Gerardus 1745 1828 [Zoon van III-a]
Boots Gerardus 1785   [Zoon van IV-c]
Boots Gerardus 1817 1899 Nummer V-ae
Boots Gerardus Hubertus 1862 1864 [Zoon van VI-t]
Boots Gerardus Theodorus 1914 1915 [Zoon van VII-j]
Boots Gertruda Josephina Hubertina 1873   Nummer VII-aw
Boots Gertrudis 1795 1842 Nummer V-ah
Boots Gertrudis 1802 1849 Nummer V-p
Boots Gertrudis 1891 1910 [Dochter van VII-n]
Boots Gertrudis 1893 1908 [Dochter van VI-ax]
Boots Gertrudis Petronella 1819 1820 [Dochter van V-q]
Boots Guilielmus 1673   [Zoon van I]
Boots Helena     Nummer VII-bg
Boots Helena 1765 1827 Nummer IV-g
Boots Helena 1841 1874 [Dochter van V-ad]
Boots Hendricus 1789   [Zoon van IV-a]
Boots Hendrik     Nummer VIII-s
Boots Hendrik 1859   Nummer VII-e
Boots Hendrik 1860 1938 Nummer VII-q
Boots Hendrik 1876 1882 [Zoon van VI-av]
Boots Hendrika 1852   [Dochter van VI-l]
Boots Hendrika 1870 1929 Nummer VII-s
Boots Hendrina 1851 1852 [Dochter van VI-k]
Boots Henri Hubert 1865 1866 [Zoon van VI-ai]
Boots Henrica 1771 1842 Nummer IV-j
Boots Henricus 1722   Nummer III-a
Boots Henricus 1757   [Zoon van III-a]
Boots Henricus 1789 1844 Nummer V-i
Boots Henricus 1797 1806 [Zoon van IV-c]
Boots Henricus 1797 1843 Nummer V-k
Boots Henricus 1891   Nummer VIII-z
Boots Henricus Hubertus 1851 1860 [Zoon van VI-f]
Boots Henriette 1813   [Dochter van V-q]
Boots Hubertus 1828   [Zoon van V-c]
Boots Hubertus Wilhelmus Josephus 1845 1900 Nummer VII-x
Boots Jacob Gerard 1922 1937 [Zoon van VIII-l]
Boots Jacob Johan Andries 1866 1906 Nummer VII-au
Boots Jacques Jean Chretien 1893 1963 Nummer VIII-ay
Boots Jan 1819   Nummer VI-l
Boots Jan 1830 1899 Nummer VI-t
Boots Jan Antoon Joseph 1868   [Zoon van VI-aa]
Boots Jan Gerard 1888   [Zoon van VII-e]
Boots Jan Hendrik 1804   Nummer V-ad
Boots Jan Hubert 1847 1921 Nummer VII-a
Boots Jan Lambert 1896 1958 Nummer VIII-l
Boots Jan Nicolaas Albert 1861 1945 Nummer VII-at
Boots Jeannette Caroline Marie Hubertine 1882   Nummer VIII-ab
Boots Joanna 1738 1827 [Dochter van II-a]
Boots Joanna 1763 1812 Nummer IV-f
Boots Joanna 1780   [Dochter van IV-b]
Boots Joanna 1793 1887 Nummer V-j
Boots Joanna 1794 1862 Nummer V-o
Boots Joanna 1856 1892 Nummer VII-o
Boots Joannes     Nummer V-l
Boots Joannes 1685   [Zoon van I]
Boots Joannes 1689 1758 Nummer II-a
Boots Joannes 1722   [Zoon van II-b]
Boots Joannes 1734 1798 Nummer III-d
Boots Joannes 1747 1824 [Zoon van III-a]
Boots Joannes 1761   [Zoon van III-d]
Boots Joannes 1787 1829 Nummer V-m
Boots Joannes 1814 1895 [Zoon van IV-i]
Boots Joannes 1865 1866 [Zoon van VI-t]
Boots Joannes Christianus 1760 1760 [Zoon van III-a]
Boots Joannes Hendrikus 1853 1894 Nummer VII-n
Boots Joannes Henricus 1782 1847 Nummer V-q
Boots Joannes Janssen 1645   Nummer I
Boots Joannes Theodorus 1779   [Zoon van IV-a]
Boots Joannis 1723   [Zoon van II-b]
Boots Johan Antoon 1826 1873 Nummer VI-ah
Boots Johan Caspar Hubert 1839   Nummer VII-u
Boots Johan Hendrik Hubert 1838 1838 [Zoon van VI-z]
Boots Johan Hendrik Hubert 1838 1838 [Zoon van V-s]
Boots Johan Hubert 1866   Nummer VII-ba
Boots Johanna 1669   [Dochter van I]
Boots Johanna 1777 1852 Nummer V-f
Boots Johanna 1799 1872 Nummer V-ai
Boots Johanna 1817 1900 Nummer VI-ad
Boots Johanna 1850   [Dochter van VI-l]
Boots Johanna 1888 1918 Nummer VIII-v
Boots Johanna Cornelia Hubertina 1852   Nummer VII-z
Boots Johanna Geertruida Catharina 1815 1815 [Dochter van V-s]
Boots Johanna Hendrina 1817   [Dochter van V-q]
Boots Johanna Hubertina 1856 1856 [Dochter van VI-ae]
Boots Johanna Jozefa 1920 1920 [Dochter van VII-m]
Boots Johanna Maria Aldegonda 1863 1929 [Dochter van VI-ah]
Boots Johanna Maria Josephina 1891   [Dochter van VII-at]
Boots Johannes 1826   Nummer VI-f
Boots Johannes 1898   [Zoon van VII-d]
Boots Johannes Aldegonda Antonius 1904 1904 [Zoon van VII-az]
Boots Johannes Andries 1812 1890 Nummer VI-z
Boots Johannes Antonius 1917 1917 [Zoon van VII-j]
Boots Johannes Josephus Hubertus 1887   [Zoon van VII-at]
Boots Johannes Jozef Jacques 1921 1944 [Zoon van VIII-ay]
Boots Johannes Wilhelmus 1912 1930 [Zoon van VII-k]
Boots Johannes Wilhelmus 1913 1913 [Zoon van VII-j]
Boots Josef Hendrik Hubert 1843 1929 Nummer VII-w
Boots Joseph Johann 1915 1916 [Zoon van VII-m]
Boots Joseph Petrus Johannes 1926 1927 [Zoon van VIII-ay]
Boots Josephina Hubertina 1825 1884 Nummer VI-ac
Boots Josephina Hubertina Cornelia 1848 1864 [Dochter van VI-z]
Boots Josephina Maria Huberdina 1857 1935 [Dochter van VI-aa]
Boots Josephus Hendrik Maria   1876 [Zoon van VII-u]
Boots Jozef 1887   Nummer VII-bh
Boots Jozef Willem Petrus Hubert 1884 1885 [Zoon van VII-w]
Boots Karel Andries Simon 1887   [Zoon van VII-ay]
Boots Lambert Gerard 1822 1822 [Zoon van V-s]
Boots Lambert Simon Wilhelm 1895 1895 [Zoon van VII-ba]
Boots Laurentius 1687   [Zoon van I]
Boots Laurentius 1758 1826 Nummer IV-l
Boots Leonard 1877 1879 [Zoon van VII-a]
Boots Louis Gerard Marie Hubert 1887 1957 [Zoon van VII-w]
Boots Louisa Hubertina 1853 1904 Nummer VII-al
Boots Margareta 1854   [Dochter van VI-l]
Boots Margaretha 1684   [Dochter van I]
Boots Margaretha 1750   [Dochter van III-a]
Boots Margaretha 1782 1838 Nummer V-g
Boots Margaretha 1846 1894 Nummer VI-au
Boots Margarita 1794 1812 [Dochter van IV-a]
Boots Maria 1679   [Dochter van I]
Boots Maria 1778   [Dochter van IV-b]
Boots Maria 1791 1860 Nummer V-n
Boots Maria 1802 1842 Nummer V-ac
Boots Maria 1885 1931 Nummer VIII-u
Boots Maria Agnes 1830 1830 [Dochter van V-s]
Boots Maria Agnes 1872 1879 [Dochter van VII-a]
Boots Maria Alida Johanna Hubertina 1885 1887 [Dochter van VII-w]
Boots Maria Anna Josephina 1896   Nummer VIII-bd
Boots Maria Catharina     Nummer VIII-a
Boots Maria Catharina 1776   Nummer V-a
Boots Maria Catharina 1899   [Dochter van VII-az]
Boots Maria Catharina Hubertina 1851 1934 Nummer VII-aa
Boots Maria Charlotta 1761 1826 Nummer IV-e
Boots Maria Charlotta Florentina 1860   Nummer VII-an
Boots Maria Elisabeth 1755 1812 Nummer IV-k
Boots Maria Elisabeth 1839 1906 Nummer VI-at
Boots Maria Elisabeth 1852 1926 Nummer VI-aw
Boots Maria Elisabeth 1895 1912 [Dochter van VI-ax]
Boots Maria Francisca Christina 1898   Nummer VIII-az
Boots Maria Gerardina 1896 1916 [Dochter van VI-ax]
Boots Maria Gertruda 1890   Nummer VIII-k
Boots Maria Hendrina 1786 1870 Nummer V-r
Boots Maria Hubertina Aldegonda 1871   Nummer VII-av
Boots Maria Josephina Gertruda 1869   [Dochter van VI-ai]
Boots Maria Josephina Hubertina 1856   [Dochter van VI-aa]
Boots Maria Leonora Josepha 1803 1870 [Dochter van IV-i]
Boots Maria Magdalena Hubertina 1854 1855 [Dochter van VI-z]
Boots Maria Petronella 1893   [Dochter van VII-d]
Boots Maria Sophia 1825 1909 Nummer VI-ag
Boots Maria Theresia 1863 1869 [Dochter van VI-r]
Boots Maria Wilhelmina 1861 1861 [Dochter van VI-ai]
Boots Maria Wilhelmina Hubertina 1890 1960 [Dochter van VII-w]
Boots Martinus 1826   [Zoon van V-e]
Boots Martinus 1886 1925 Nummer VII-m
Boots Mathea 1786 1840 Nummer V-h
Boots Mathias 1785 1785 [Zoon van IV-b]
Boots Mathijs 1832   Nummer VI-g
Boots Mathijs 1857 1927 Nummer VI-ax
Boots Mathis 1832   [Zoon van V-d]
Boots Mathis 1833   [Zoon van V-d]
Boots Matthias 1797 1877 [Zoon van IV-a]
Boots Mechtildis 1880 1949 Nummer VIII-d
Boots Mechtildis Hubertina 1832 1902 Nummer VII-t
Boots Michael 1778   [Zoon van IV-a]
Boots N.N. 1760   [Kind van III-d]
Boots N.N. 1823   [Zoon van V-q]
Boots N.N. 1832   [Dochter van V-ad]
Boots N.N. 1851   [Zoon van V-ad]
Boots N.N. 1855   [Dochter van VI-z]
Boots N.N. 1876   [Dochter van VII-c]
Boots N.N. 1881   [Zoon van VII-c]
Boots N.N. 1909   [Dochter van VII-j]
Boots N.N. 1921   [Kind van VII-j]
Boots Nellie Hendrika 1925 1943 [Dochter van VIII-r]
Boots Nicolaas Joseph Michiel Hendrik 1854   Nummer VII-ab
Boots Odilia 1875 1915 Nummer VIII-c
Boots Peter 1822 1843 [Zoon van V-i]
Boots Peter 1835   [Zoon van V-ad]
Boots Peter Hendrik Hubert 1852 1854 [Zoon van VI-aa]
Boots Peter Hendrikus 1927 1928 [Zoon van VIII-r]
Boots Peter Hubert 1861 1863 [Zoon van VI-ai]
Boots Peter Theodoor 1841 1924 Nummer VII-v
Boots Peter Theodoor 1848   [Zoon van VI-f]
Boots Peter Theodor 1810 1889 Nummer VI-y
Boots Petronella     Nummer VIII-t
Boots Petronella     Nummer VII-r
Boots Petronella 1690   [Dochter van I]
Boots Petronella 1737   [Dochter van II-b]
Boots Petronella 1763   [Dochter van III-b]
Boots Petronella 1784   [Dochter van IV-d]
Boots Petronella 1793   [Dochter van IV-m]
Boots Petronella 1797 1836 Nummer V-u
Boots Petronella 1802 1868 Nummer V-aj
Boots Petronella 1862   Nummer VII-f
Boots Petronella 1866 1867 [Dochter van VI-u]
Boots Petronella 1875 1942 Nummer VIII-i
Boots Petronella 1891   [Dochter van VII-d]
Boots Petrus 1695   [Zoon van I]
Boots Petrus 1744 1812 Nummer IV-a
Boots Petrus 1792   [Zoon van IV-m]
Boots Petrus Alexander Franciscus Hubertus 1850 1899 Nummer VII-y
Boots Petrus Wilhelmus 1829   [Zoon van V-e]
Boots Pierre Joseph Marie Hubert 1888   Nummer VIII-ac
Boots Pieter 1833 1928 Nummer VI-u
Boots Pieter Jan 1899   [Zoon van VII-e]
Boots Pieter Jan Jozef 1893   [Zoon van VII-e]
Boots Reinerus 1768 1828 Nummer IV-i
Boots Reinier 1833 1833 [Zoon van V-ad]
Boots Renier 1837 1923 [Zoon van V-ad]
Boots Renier 1850 1850 [Zoon van V-ae]
Boots Renier 1855 1862 [Zoon van V-ae]
Boots Sibilla 1852 1907 Nummer VI-av
Boots Silvester 1752 1805 Nummer IV-c
Boots Silvester 1792   Nummer V-e
Boots Silvester 1857   Nummer VII-d
Boots Simon Hubert 1828 1885 Nummer VI-ai
Boots Sophia 1825 1826 [Dochter van V-s]
Boots Theodoor 1857 1931 Nummer VII-p
Boots Theodora Jacoba 1912 1912 [Dochter van VII-j]
Boots Theodorus     Nummer VIII-h
Boots Theodorus     Nummer VII-j
Boots Theodorus 1783   Nummer V-c
Boots Theodorus 1787   Nummer V-d
Boots Theodorus 1824 1902 Nummer VI-r
Boots Theodorus 1890 1892 [Zoon van VII-n]
Boots Theodorus Mathijs Antonius 1912 1913 [Zoon van VII-l]
Boots Thomas 1769 1790 [Zoon van III-c]
Boots Wilhelmina 1898   [Dochter van VII-az]
Boots Wilhelmina Hubertina 1857 1928 Nummer VII-am
Boots Wilhelmina Johanna Christina 1888   [Dochter van VII-ay]
Boots Wilhelmina Josephina Maria 1881   Nummer VIII-af
Boots Wilhelmina Lucia Margareta 1899   Nummer VIII-be
Boots Wilhelmus 1692   Nummer II-b
Boots Wilhelmus 1726 1795 Nummer III-b
Boots Wilhelmus 1753   [Zoon van III-b]
Boots Wilhelmus 1756 1813 Nummer IV-d
Boots Wilhelmus 1764 1766 [Zoon van III-d]
Boots Wilhelmus 1765 1844 Nummer IV-m
Boots Wilhelmus Martinus 1920 1920 [Zoon van VIII-g]
Boots Willem 1852 1935 Nummer VII-c
Boots Willem Andries Hubert 1872 1873 [Zoon van VI-ai]
Boots Willem Joseph 1816 1868 Nummer VI-aa
Boots Willemina 1754   [Dochter van III-b]
Bouten Jacobus 1837   [Partner van VI-bb]
Bouten Joannes Hermanus 1798 1841 [Schoonouder van VI-bb]
van Boxtel Gijsbertus Franciscus     [Partner van VIII-bb]
Brandts Maria Elizabeth     [Partner van IX-c]
Breuers Gertrudis Hubertina 1861 1933 [Partner van VII-at]
Breuers Johan Hubert 1829 1914 [Schoonouder van VII-at]
Brouwers Theodorus Franciscus     [Partner van VIII-u]
Cartigny Jean Pierre Hubert     [Partner van VIII-ae]
Claessens Hendrina 1840 1901 [Partner van VII-ae]
van Cleef Elisabeth Maria Nicolina 1908 1912 [Dochter van VIII-c]
van Cleef Jan Hendrik 1871   [Partner van VIII-c]
van Cleef Maria Catharina 1906 1934 Nummer IX-d
van Cleef Marie Jan Louis 1909 1910 [Zoon van VIII-c]
Coenen Helena Hubertina     [Partner van VII-aq]
Crijnen Maria Sophia     [Partner van VII-bb]
van Dael Anna Catharina 1797 1858 [Partner van V-d]
Daniels Anna Elisabeth 1774 1839 [Partner van IV-i]
Daniels Christina Elisabeth 1801 1860 [Partner van V-af]
Daniels Daniël 1774 1847 [Partner van IV-j]
Daniels Henricus 1805 1873 Nummer V-af
Daniels Joanna 1816 1821 [Dochter van IV-j]
Daniels Maria 1811 1886 Nummer V-ag
Deckers Andries 1854 1855 [Zoon van VI-ag]
Deckers Christina Aldegonda Johanna 1865 1880 [Dochter van VI-ag]
Deckers Gerard Hubert 1860 1904 [Zoon van VI-ag]
Deckers Johan Hubert 1857 1858 [Zoon van VI-ag]
Deckers Mathijs 1825 1883 [Partner van VI-ag]
Deckers Peter Johan Lambert 1855 1881 [Zoon van VI-ag]
Deckers Simon Hubert 1858 1903 Nummer VII-aq
Deckers Willem Johan Hubert 1863 1926 Nummer VII-ar
Decrau Anna Helena 1811   [Partner van VI-d]
Dentjens Catharina Hubertina 1839 1912 [Partner van VII-x]
Derichs Carolina 1880 1898 [Dochter van VI-au]
Derichs Gerardus Theodorus     Nummer VII-bd
Derichs Henricus 1884 1942 [Zoon van VI-au]
Derichs Maria Elisabeth     Nummer VII-be
Dericks Theodorus 1844 1928 [Partner van VI-au]
Derix Anna Christina Hendrika 1888   [Partner van VIII-aa]
Derkx Christina Francisca Hubertina Josina 1901 1901 [Dochter van VII-aw]
Derkx Frans Hubert Godfried   1902 [Partner van VII-aw]
van Dijck Gerard 1813 1863 [Partner van VI-m]
van Dijck Petrus 1862 1940 Nummer VII-g
van Dijk Michielina Huberta Theodora 1898   [Partner van VIII-aq]
van Dongen Johannes 1830   [Partner van VII-af]
Dorssers Gertrudis Elisabeth Hubertina     [Partner van VIII-q]
Driessen Cornelia 1764 1803 [Partner van IV-l]
Driessen Jacoba Hubertina Anna 1895   [Partner van VIII-p]
Driessen Maria 1843 1889 [Partner van VI-r]
Driessen Wilhelmus Franciscus 1882   [Partner van VIII-ag]
van den Ekker Anna Catharina 1917 1917 [Dochter van VIII-j]
van den Ekker Catharina Johanna Francisca 1914 1920 [Dochter van VIII-j]
van den Ekker Franciscus Johannes Wilhelmus 1915 1915 [Zoon van VIII-j]
van den Ekker Peter Joannes     [Partner van VIII-j]
van der Elsen Peter Johannes 1885 1913 [Partner van VIII-m]
Emons Anna Maria     [Partner van VIII-l]
Emons Wilhelmina Helena     [Partner van VII-l]
Engels Catharina     [Partner van VI-x]
Engels Hendrik     [Partner van VIII-w]
Engels Maria Johanna     [Partner van VII-j]
Engels Petrus Gerardus Mathias     [Partner van VIII-au]
Engels Petrus Jacobus 1848   [Partner van VII-i]
Erkelens Maria Hubertina 1855 1930 [Schoonouder van VIII-ay]
Evers Maria Catharina 1845 1923 [Partner van VII-a]
van Ewijk Petrus Henri Hubertus     [Partner van VII-ak]
Faessen Christina   1851 [Partner van V-z]
Gal Derk 1827 1863 [Partner van VI-bb]
Geenen Antonetta Scholastica Sophia 1851   [Partner van VII-ai]
Gelissen Anna Elisabeth 1821 1821 [Dochter van V-b]
Gelissen Anna Maria 1824 1825 [Dochter van V-b]
Gelissen Joannes Josephus Hubertus 1822 1825 [Zoon van V-b]
Gelissen Petrus 1792 1857 [Partner van V-b]
Gerards Anna Maria Gertruda 1832 1869 [Partner van VI-r]
Geurts Gerard     [Partner van VIII-k]
Geurts Joannes 1819   [Partner van VI-j]
Geurts Margaretha 1792   [Partner van V-i]
Gielen Johanna   1916 [Partner van VIII-f]
Giezen Peter     [Partner van VI-as]
Gijbmans Joannes     [Partner van VI-aw]
Gijsen Anna Maria     [Partner van VI-ax]
Gommans Agnes 1769 1824 [Partner van IV-m]
Gommans Antoon 1824 1846 [Zoon van V-j]
Gommans Gerard(us) 1782 1829 [Partner van V-j]
Gommans Gertrudis 1820 1843 [Dochter van V-j]
Gommans N.N. 1823   [Zoon van V-j]
Gommans Petronella 1822 1822 [Dochter van V-j]
Gommans Willem 1826 1826 [Zoon van V-j]
Gommans Willem 1827 1827 [Zoon van V-j]
Gommans Willemina 1791 1829 [Partner van V-e]
Goossens Jan Lodewijk 1873   [Partner van VIII-d]
Gossens Hendrik     [Partner van V-aj]
Govers Anna Geertruijda 1845   [Partner van VII-u]
Greijn Petronella     [Partner van VIII-f]
Groenen Elisabeth 1789   [Partner van V-e]
Haan Maria Eleonora 1868   [Partner van VII-ba]
Haenen Antoon Gerard     [Partner van VII-ah]
Haenen Petrus Joannes 1821   [Partner van VI-j]
Hagens Gerardus     [Partner van VII-bf]
Hanraets Antonius 1793 1860 [Partner van V-o]
Hanraets Gerardus Antonius 1906 1907 [Zoon van VII-s]
Hanraets Hubertus 1826 1872 Nummer VI-v
Hanraets Jan 1839 1860 [Zoon van V-o]
Hanraets Lodevicus Theodoor 1912 1912 [Zoon van VII-s]
Hanraets Maria 1829 1883 [Dochter van V-o]
Hanraets Peter Joannes 1866 1936 [Partner van VII-s]
Hanraets Silvester 1834 1916 Nummer VI-w
Heijen Hubertus Johannes Wilhelmus     [Partner van VIII-ad]
Heijsters Peter Mathijs 1822 1889 [Partner van VI-aj]
Heinen Cornelis Hubertus     [Partner van VIII-av]
Heintges Henricus Hubertus Martinus 1849   [Partner van VII-ag]
Heldens Joanna   1781 [Partner van II-b]
Heldens Petronella     [Partner van V-l]
Hendriks Hendrica 1858 1866 [Dochter van VI-n]
Hendriks Mathijs 1857 1881 [Zoon van VI-n]
Hendriks Peter     [Partner van VII-h]
Hendrikx Anna Christina 1826 1899 [Schoonouder van VII-at]
Hendrikx Anna Maria Hubertina Francisca 1898   Nummer VIII-at
Hendrikx Gerard Frans Hubert 1896   Nummer VIII-as
Hendrikx Hendrik Willem 1862 1908 [Partner van VII-ao]
Hendrikx Hubertus Franciscus Henricus   1953 [Partner van VIII-ab]
Hendrikx Louis Henri Pierre   1915 [Zoon van VIII-ab]
Hendrikx Maria Antonetta Catharina 1903 1927 [Dochter van VII-ao]
Hendrikx Maria Carolina 1838 1883 [Partner van VII-v]
Hendrikx Wilhelmina Hubertina Johanna 1900   Nummer VIII-au
Hendrix Christiaan 1825   [Partner van VI-n]
Hendrix Johanna Gertrudis 1846   [Partner van VI-bc]
Hendrix Johannes 1814   [Schoonouder van VI-bc]
Hendrix Margaretha 1854 1920 Nummer VII-i
Hermans Gertrudis Hubertina     [Partner van VIII-h]
Hermans Helena 1857 1901 [Partner van VII-n]
Hermans Hendrika Huberta     [Partner van VI-ar]
Hermans Joannes 1830 1908 [Partner van VI-o]
Hermans Martinus     [Partner van VII-r]
Hermans Petronella Maria 1908 1909 [Dochter van VII-r]
Hermens Johannes Marinus 1898   [Partner van VIII-be]
Hesselmans Agnes 1835 1850 [Dochter van V-ai]
Hesselmans Gerardus 1827 1903 Nummer VI-ba
Hesselmans Gertrudis 1843 1855 [Dochter van V-ai]
Hesselmans Johannes 1840   Nummer VI-bc
Hesselmans Maria Agnes 1827 1827 [Dochter van V-ai]
Hesselmans Theodor(us) 1798 1872 [Partner van V-ai]
Hesselmans Wilhelmina 1838 1917 Nummer VI-bb
Hinssen Anna Maria Christina 1891   [Dochter van VII-ap]
Hinssen Christina Maria Hubertina 1888   Nummer VIII-av
Hinssen Hendrik Hubertus 1901 1902 [Zoon van VII-ap]
Hinssen Johannes Peter Jacobus 1898   [Zoon van VII-ap]
Hinssen Maria Hubertina 1896   [Dochter van VII-ap]
Hinssen Maria Hubertina Johanna 1900   [Dochter van VII-ap]
Hinssen Paulus Johannes Hubertus 1860 1931 [Partner van VII-ap]
Hinssen Paulus Johannes Hubertus 1889   Nummer VIII-aw
Hinssen Wilhelmina Hubertina 1893   Nummer VIII-ax
Hodzelmans Anna Catharina     [Partner van VI-f]
van Hoepen Egbertina Johanna Maria 1899   [Partner van VIII-as]
de Hoog Anna Maria Geertruida Wilhelmina Bernarda 1880   Nummer VIII-ag
de Hoog Joannes Wilhelmus Caspar Melchior Balthasar 1851 1900 [Partner van VII-aa]
Hounen Petronella     [Partner van V-x]
Houwen Petrus Thomas Johannes Franciscus     [Partner van VIII-ar]
Hovens Maria Hubertina   1926 [Partner van VII-ar]
Huhn Christina Henrietta 1841 1906 [Partner van VII-ay]
Huijs Gerardus 1777 1832 [Partner van IV-g]
Huijs Jacob     [Partner van VII-bc]
Huijs Jan     [Partner van V-n]
Huijs Petronella     [Partner van VII-d]
Impelmans Agnes     Nummer VI-ay
Impelmans Catharine 1834 1834 [Dochter van V-ah]
Impelmans Gerard 1826 1836 [Zoon van V-ah]
Impelmans Gerard 1837 1921 Nummer VI-az
Impelmans Helena 1834 1834 [Dochter van V-ah]
Impelmans Johannes 1791   [Partner van V-ah]
Jacobs Aldegonda     [Partner van VII-p]
Jacobs Eleonora     [Partner van II-a]
Jacobs Hendrik 1774 1844 [Partner van IV-n]
Jacobs Johanna Elisabeth   1903 [Partner van VI-am]
Jacobs Maria 1805 1867 Nummer V-am
Jacobs Pieter     Nummer V-al
Jacobs Sibilla     [Partner van V-aa]
Janssen Agnes 1810   [Partner van V-ad]
Janssen Andries 1823 1852 Nummer VI-ak
Janssen Anna Hubertina     [Partner van VIII-an]
Janssen Bernardina Wilhelmina Catharina Hubertina 1859 1911 [Partner van VII-as]
Janssen Christina Hubertina 1837 1906 [Partner van VI-ah]
Janssen Gerard     [Partner van V-y]
Janssen Gerardus 1802   [Partner van V-am]
Janssen Gertrudis 1822 1901 [Partner van VI-t]
Janssen Gertrudis 1822 1889 Nummer VI-aj
Janssen Helena     [Partner van VI-ak]
Janssen Hendrik 1794 1867 [Partner van V-t]
Janssen Hendrik 1825 1912 Nummer VI-al
Janssen Jacobus Hubertus     [Partner van VIII-bc]
Janssen Joanna 1818 1884 [Partner van VI-s]
Janssen Johan Lambert 1833 1834 [Zoon van V-t]
Janssen Maria Hendrika Hubertina 1842 1903 [Partner van VII-v]
Janssen Mathijs 1836 1837 [Zoon van V-t]
Janssen N.N. 1832   [Dochter van V-t]
Janssen Petronella   1797 [Partner van III-d]
Janssen Simon 1829 1880 Nummer VI-an
Janssen Willem 1828 1903 Nummer VI-am
Jeurissen Anna Maria 1899 1949 [Partner van VIII-r]
Joosten Antonia Hendrika 1826 1831 [Dochter van V-u]
Joosten Catharina 1847 1911 [Partner van VII-c]
Joosten Catharina Hubertina Mechtilda 1866 1869 [Dochter van VI-ao]
Joosten Cornelia Maria Hubertina 1864 1926 [Dochter van VI-ao]
Joosten Gertrudis 1832 1852 [Dochter van V-u]
Joosten Johan 1831 1900 Nummer VI-ao
Joosten Johan Maria Joseph 1873 1938 [Zoon van VI-ao]
Joosten Johan Willem 1824   [Zoon van V-u]
Joosten Maria Catharina Hubertina 1828   [Dochter van V-u]
Joosten Maria Catharina Josephina Hubertina 1870 1932 [Dochter van VI-ao]
Joosten Peter 1835 1887 [Zoon van V-u]
Joosten Peter Joseph 1865 1867 [Zoon van VI-ao]
Joosten Peter Maria Joseph Hubert 1869   [Zoon van VI-ao]
Joosten Petronella 1809 1834 [Partner van V-ad]
Joosten Sigismund 1793 1867 [Partner van V-u]
Joosten Willemina Hubertina     [Partner van VII-g]
Kanters Hubertus Andreas Antonius 1885 1948 [Zoon van VII-z]
Kanters Johannes Adrianus 1862   [Partner van VII-z]
Keijsers Anna Maria Gertrudis     [Partner van VIII-g]
Kelders Margaretha     [Partner van V-m]
Kessels Elisa Maria Hubertina     [Partner van VIII-aw]
Keunen Johannes Hubertus     Nummer VII-bb
Keunen Leonora Hubertina     Nummer VII-bc
Keunen Servaas 1834 1902 [Partner van VI-at]
Kidzen Joseph(us) 1771 1817 [Partner van V-b]
der Kinderen Johanna Francisca Maria 1856   [Partner van VII-y]
Kitsen Anna Elisabeth 1814 1875 Nummer VI-b
Kitsen Peter 1814 1848 Nummer VI-c
Kitzen Johannes 1813 1882 [Zoon van V-b]
Kitzen Josephus 1817   Nummer VI-d
Klaps Gertrud Lisette     [Partner van V-al]
Klauwers Jacobus Antonius 1873   [Partner van VIII-af]
Kleuskens Maria Hendrina     [Partner van VIII-z]
van Knippenberg Johanna Elisabeth     [Schoonouder van VIII-ai]
[Schoonouder van VIII-ai]
Knippenbergh Petronella 1750 1816 [Partner van IV-b]
Konix Helena 1831 1893 [Partner van VI-u]
Korsten Arnoldus 1836   [Partner van VI-aq]
Korsten Maria Henrica Louisa 1871 1907 [Partner van VII-au]
L'honneur Noel Jean Louis Hubert 1838   [Partner van VII-aj]
Lamberts Aldegonda 1789 1845 [Partner van V-s]
Lamberts Aldegonda Maria Hubertina 1860   Nummer VII-ak
Lamberts Paulus 1827 1908 [Partner van VI-ad]
Lanckers Anna Maria   1857 [Partner van VI-al]
Lemmen Maria Francisca     [Partner van VIII-n]
Lenders Daniël     [Partner van VI-q]
Lenders Francisca     [Partner van VI-ar]
Lenders Gertrudis 1822 1886 [Partner van V-ae]
Lenders Leonardus     [Partner van VIII-o]
Levels Petronella 1769 1826 [Partner van IV-l]
van Lier Anna Catharina 1866 1869 [Dochter van VI-m]
van Lier Gerard 1821   [Partner van VI-m]
van Lier Margaretha 1868 1911 Nummer VII-h
Linders Anna Hendrika 1918 1920 [Dochter van VIII-i]
Linders Catharina Petronella 1908 1937 [Dochter van VIII-i]
Linders Gertruij     [Partner van V-w]
Linders Johannes 1876 1920 [Partner van VIII-i]
Linders Maria Catharina 1904 1904 [Dochter van VIII-i]
Linskens Aldegonda 1728 1791 [Partner van III-b]
Lucas Franciscus Joseph Hubertus 1906 1906 [Zoon van VIII-b]
Lucas Josephus Wilhelmus Johannes Hubertus 1867   [Partner van VIII-b]
Maessen Gertrudis 1759 1830 [Partner van IV-d]
Maessen Petronella 1731 1789 [Partner van III-c]
Mahlmann Maria Wilhelmina Elisabeth 1869 1932 [Partner van VII-az]
Mallekoote Adriana 1894   [Partner van IX-b]
Manders Godefridus 1792   [Partner van V-a]
Manders Petronella 1814   Nummer VI-a
Maters Anna Maria 1898 1898 [Dochter van VII-al]
Maters Gerardus Leonardus Henricus 1880   Nummer VIII-aj
Maters Godefridus 1896 1898 [Zoon van VII-al]
Maters Helena Petronella Anna 1880 1880 [Dochter van VII-al]
Maters Hendrik Johan Hubert 1860 1933 [Partner van VII-al]
[Partner van VII-an]
Maters Hubertina 1894   Nummer VIII-al
Maters Leonardus 1896 1896 [Zoon van VII-al]
Maters Lodewijk Martinus Hubertus 1892 1898 [Zoon van VII-al]
Maters Maria Hubertina 1886 1894 [Dochter van VII-al]
Maters Maria Hubertina 1898 1899 [Dochter van VII-al]
Maters Martinus Hubertus Henricus 1884   Nummer VIII-ak
Maters Petronella Maria Hubertina     Nummer VIII-ai
Maters Simon Hubert 1882   [Zoon van VII-al]
Meijboom Maria Helena 1917 1919 [Dochter van VIII-v]
Meijboom Peter Joseph Herman 1887   [Partner van VIII-v]
Metsemaekers Maria 1801   [Partner van V-c]
Michels Anna Sibilla Hubertina 1827 1868 [Partner van VI-ae]
Michels Maria Gertrudis 1824   [Partner van VI-aa]
Mooren Hendrik 1815   [Partner van VI-b]
Muijrers Maria     [Partner van IX-a]
Nelissen Jakoba     [Partner van VII-e]
Nijs Hendrika     [Partner van VIII-am]
van Noorbeek Gerardus C. 1923 1990  
Notermans Petronella     [Partner van VI-al]
Nuij Maria Catharina   1921 [Partner van VI-az]
Peeters Aldegonda Maria Hubertina 1883 1927 [Partner van VIII-ay]
Peeters Antoon Gerard Hubert     [Partner van VIII-ax]
Peeters Christina 1832 1905 Nummer VI-aq
Peeters Frans Joseph 1853 1936 [Schoonouder van VIII-ay]
Peeters Gerard 1815   [Partner van VI-h]
Peeters Gertruda Hendrika Hubertina     Nummer VII-bf
Peeters Jacobus 1830 1842 [Zoon van V-ac]
Peeters Joanna   1855 [Partner van V-ab]
Peeters Maria Catharina 1903   [Partner van VIII-ap]
Peeters Maria Elisabeth 1842 1920 Nummer VI-as
Peeters Renier 1835   Nummer VI-ar
Peeters Willem 1798 1859 [Partner van V-ac]
[Partner van V-ak]
Peeters Willem 1840 1902 [Partner van VI-aw]
Philippi Maria Wilhelmina 1867   [Partner van VII-ab]
Pollen Anna Catharina Hubertina     [Partner van VI-ap]
Reijnders Godefridus Hubertus 1864   [Partner van VIII-a]
Reijnders Johannes Hubertus     Nummer IX-a
Reijnders Mathias 1895   Nummer IX-c
Reijnders Wilhelmus Hubertus 1892   Nummer IX-b
Reinartz Wilhelmina 1828 1907 [Partner van VI-ai]
Roeven Gerard 1765 1837 [Partner van IV-h]
Roeven Gerard 1802 1852 Nummer V-ab
Roeven Gertrudis 1803 1854 [Dochter van IV-h]
Roeven Hendrik 1796 1835 [Zoon van IV-h]
Roeven Hendrik 1797 1851 Nummer V-z
Roeven Jacobus 1806 1856 Nummer V-aa
Roeven Margaretha 1799 1847 [Dochter van IV-h]
Roeven Maria 1794 1852 [Dochter van IV-h]
Roeven Mathieu 1805 1809 [Zoon van IV-h]
Roeven Rudolphus 1765 1842 [Partner van IV-f]
van der Sanden Andries Simon Hubert 1889 1890 [Zoon van VII-ax]
van der Sanden Augusta Wilhelmina Aldegonda 1896 1896 [Dochter van VII-ax]
van der Sanden Christina Helena Josephina 1894   [Dochter van VII-ax]
van der Sanden Henrietta Josephina Johanna 1896 1896 [Dochter van VII-ax]
van der Sanden Herman Joseph Willem 1890 1894 [Zoon van VII-ax]
van der Sanden Johan Marie Hubert 1892 1893 [Zoon van VII-ax]
van der Sanden Johan Simon Gerard 1886 1887 [Zoon van VII-ax]
van der Sanden Lambertus Wilhelmus 1861 1933 [Partner van VII-ax]
van der Sanden Louis Albert Willem 1894 1894 [Zoon van VII-ax]
van der Sanden Maria Henrietta Johanna 1899   [Dochter van VII-ax]
van der Sanden Wilhelmina Johanna Maria 1888   Nummer VIII-bb
Sanders Lodewijk   1917 [Partner van VII-bf]
Schmidt Maria 1889   [Partner van VIII-ao]
Schmitz Catharina 1889 1905 [Dochter van VII-b]
Schmitz Hubertus     Nummer VIII-e
Schmitz Jan Andreas 1841   [Partner van VII-b]
Schmitz Peter Hubertus 1886 1892 [Zoon van VII-b]
Schmitz Sophia Catharina 1891 1891 [Dochter van VII-b]
Schoeber Maria Carolina 1864 1896 [Partner van VI-ax]
van der Schoot Anna 1679 1760 [Partner van II-a]
Schouren Helena     [Partner van VII-bd]
Schrijen Maria Peter Jan     [Partner van IX-d]
Schuren Catharina Henrietta Hubertina 1849   [Dochter van VI-ac]
Schuren Daniël Hubert 1854   [Zoon van VI-ac]
Schuren Johanna Hubertina Christina 1859 1861 [Dochter van VI-ac]
Schuren Josephus Hubertus 1857   [Zoon van VI-ac]
Schuren Leonardus Hubertus 1820 1885 [Partner van VI-ac]
Schuren Maria Hubertina 1852   Nummer VII-aj
Schuren Maria Mechteldis 1863 1866 [Dochter van VI-ac]
Schuren Mathijs Cornelis 1850   [Zoon van VI-ac]
Schuren Petrus Wilhelmus Hubertus 1846 1876 Nummer VII-ai
Segers Anna 1897   [Dochter van VII-f]
Segers Bernardina 1887   Nummer VIII-m
Segers Christiaan     [Partner van VII-f]
Segers Gerardus Hubertus 1900   [Zoon van VII-f]
Segers Gertrudis 1890   Nummer VIII-o
Segers Hendrika 1895   [Dochter van VII-f]
Segers Jacobus 1893   Nummer VIII-p
Segers Johanna 1825   [Partner van VI-g]
Segers Johannes 1888   Nummer VIII-n
Segers Leonardus 1905 1941 Nummer VIII-q
Segers Louisa 1902   [Dochter van VII-f]
Segers Maria 1891   [Dochter van VII-f]
Selen Maria 1802 1853 Nummer V-y
Simons Johannes Martinus     [Partner van VIII-x]
Smeets Anna Maria 1849 1929 [Partner van VII-w]
Smeets Antoon 1891 1893 [Zoon van VII-o]
Smeets Hubertina 1820   [Partner van VI-c]
Smeets Huibert   1838 [Partner van V-g]
Smeets Johanna     Nummer VIII-w
Smeets Johannes 1856 1897 [Partner van VII-o]
Smeets Maria     Nummer VIII-x
Smeets Maria 1722 1758 [Partner van III-a]
Smeets Petronella     Nummer VIII-y
Smets Elisabeth Symons 1645   [Partner van I]
Smets Maria Margaretha 1759 1830 [Partner van IV-c]
Speijcken Maria Gertrudis 1818 1878 [Schoonouder van VI-bc]
Sprang Albertus Johannes Hendricus     [Partner van VIII-az]
Stammen Pieter 1822   [Partner van VI-e]
Steegers Hubertina Maria     [Partner van VIII-ak]
Steeghs Gerardus Joannes Jozef     [Partner van VIII-bd]
Steeghs Joannes 1846   [Partner van VI-ay]
Steeghs Joseph Wilhelmus 1932 1932 [Zoon van VIII-bd]
Stikkelbroeck Agnes Petronella Hubertina 1848 1886 Nummer VII-af
Stikkelbroeck Anna Catharina Petronella Hubertina 1852 1902 Nummer VII-ag
Stikkelbroeck Johan Hendrik Hubert 1863 1863 [Zoon van VI-ab]
Stikkelbroeck Joseph Hubert 1854 1897 [Zoon van VI-ab]
Stikkelbroeck Peter Alexander 1819 1864 [Partner van VI-ab]
Stikkelbroeck Peter Hubert 1856   [Zoon van VI-ab]
Stikkelbroeck Peter Willem Hendrik Hubert 1859 1885 [Zoon van VI-ab]
Stikkelbroeck Petronella Catharina Hubertina 1844 1881 Nummer VII-ad
Stikkelbroeck Petronella Catharina Hubertina 1861 1931 Nummer VII-ah
Stikkelbroek Peter Hendrik Hubertus 1846 1903 Nummer VII-ae
Strux Johanna Margaretha     [Partner van VI-v]
T(h)eeuwen Hendrik (Henricus) 1777 1840 [Partner van V-h]
T(h)eeuwen Maria 1817 1888 Nummer VI-h
T(h)eeuwen Maria 1832 1908 Nummer VI-o
T(h)eeuwen Petronella 1801 1878 [Partner van V-k]
Teeuwen Elisabeth 1822 1884 Nummer VI-j
Teeuwen N.N. 1824   [Zoon van V-h]
Teeuwen N.N. 1825   [Zoon van V-h]
Terhaag Albertus Maria Wilhelmus 1902   [Zoon van VII-am]
Terhaag Carl August 1887   Nummer VIII-an
Terhaag Franciscus Albertus 1893   Nummer VIII-ap
Terhaag Gerard Wilhelmus Hubertus 1885   Nummer VIII-am
Terhaag Henricus 1889   Nummer VIII-ao
Terhaag Hubertina Wilhelmina 1899 1900 [Dochter van VII-am]
Terhaag Johann Albert Joseph 1856 1939 [Partner van VII-am]
Terhaag Paulus Johannes Hubertus 1891 1892 [Zoon van VII-am]
Terhaag Wilhelm Albertus 1895   Nummer VIII-aq
Theeuwen Antoon 1831 1898 [Zoon van V-h]
Theeuwen Balthasar 1807 1885 [Partner van V-j]
Theeuwen Hendrina 1838 1904 Nummer VI-q
Theeuwen Petronella 1818 1893 Nummer VI-i
Theeuwen Petronella 1834 1871 Nummer VI-p
Thiessen Frederik Lodewijk Willem     [Partner van VII-be]
Thijssen Peter Joannes     [Partner van VIII-y]
Thijssen Petronella Maria Gertrudis     [Partner van VII-bh]
Thissen Antoine     [Partner van IV-k]
Timmermans Maria Catharina   1916 [Partner van VI-w]
Trebels Maria Catharina 1781 1871 [Partner van V-q]
Vaessen Antoon 1815   [Partner van V-ag]
Verbeek Anna Margaretha 1903   [Partner van VIII-ay]
Verdonschot Wilhelmina     [Partner van VII-m]
Verhard Pieter 1811 1893 [Partner van VI-i]
Verlinden Catharina 1812 1881 [Partner van VI-k]
Vissers Stephanus     [Partner van VII-bg]
van Vugt Jan 1795 1871 [Partner van V-r]
Wettelings Aldegonda Maria Hubertina 1838 1910 [Dochter van V-v]
Wettelings Anna Catharina 1832 1836 [Dochter van V-v]
Wettelings Anna Hendrina 1836   [Dochter van V-v]
Wettelings Anna Maria Barbara 1831 1910 [Dochter van V-v]
Wettelings Gertrudis 1825 1906 [Dochter van V-v]
Wettelings Hendrik Hubert 1835 1910 [Zoon van V-v]
Wettelings Jean Henri Marie Hubert     [Partner van VIII-ba]
Wettelings Peter Hubert 1827 1891 [Zoon van V-v]
Wettelings Theodor Peter 1840 1924 Nummer VI-ap
Wettelings Willem Hendrik 1829 1829 [Zoon van V-v]
Wijers Jacobus 1778 1835 [Partner van V-f]
Wijers Leonard Hendrik 1811 1855 [Zoon van V-f]
Willems Petronella     [Partner van VIII-s]
Willemsen Johannes 1884   [Partner van VIII-m]
Wilms Maria 1818   [Partner van VI-l]
Wilms Willem 1811   [Partner van VI-a]
van Wing Henri Philiber Johan 1891   [Partner van VIII-al]
van Wis Maria Gertrudis 1753 1831 [Partner van IV-a]
de Wit Franciscus Johannes Hubertus     [Partner van VIII-at]
Wittelings Johannes 1799 1877 [Partner van V-v]
van Wulfen Wilhelmina Cornelia 1892   [Partner van VIII-as]
Zeelen Henricus     Nummer V-w
Zeelen Petrus (Pieter) 1757 1826 [Partner van IV-e]
Zeelen Pieter     Nummer V-x
Zelen Jan 1831   [Partner van VI-p]
van Zwamen Ferdinand     [Partner van VIII-ai]
van Zwamen Franciscus     [Partner van VIII-ai]
van Zwamen Willem     [Schoonouder van VIII-ai]
[Schoonouder van VIII-ai]

         

logoaldfaer  Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 (met aangepaste rapportgenerator) op 16-10-2011. 

 


Bronnen:

  • genlias = www.wiewaswie.nl: database van de samenwerkende archiefdiensten
  • Personen die een bijdrage leverden aan dit overzicht bedanken we van harte
  • Afbeeldingen ontvangen van Marga de Nooijer-van Noorbeek, kleindochter van Jacques Jean Chretien Boots, waarvoor hartelijk dank.
stuurlinks stuurrechts

.