bel

bel

bel

Logboek

Op 29 oktober 1758 herzag Maria Johanna de Boodt haar testament toen zij ziek werd. Zij stierf op 4 april 1759 in Utrecht en werd vervolgens begraven in het familiegraf in Giessen-Nieuwkerk.

Klik hier voor testament uit 1749 van Maria Johanna.

Klik hier voor meer informatie over de familie van Maria Johanna.

Met dank aan het Utrechts Archief  (HUA_3002-1 Archief Domkapittel, aankoop 2019) behorende tot het archief van het kapittel ten Dom te Utrecht en houdende een herzien testament van Maria Johanna Boodt d.d. 29 okt. 1758, voorlopig inv.nr. 10.

Maria Johanna de Boodt.08

                                             

Op Huijden den 29 october des jaars 1758 des 
nanoens omtrent een vier compareerde voor mij 
Jan Kol notaris s’ Hoofs van Utrecht binnen Utrecht 
residerende en bij de Ed Achtb Heeren Borgemeesteren 
en Vroedschap derselver stad geadmitteert, ende getuigen
nabenoemd hier toe versogt de Wel, Edele Gebore Jonkvrou,, 
,,we Maria, Johanna de Boodt vrouwe van Burgravesteijn 
woonagtig binnen deze stad mij notaris bekend, zieke,,
,,lijk te bedde liggende, dog haar verstand en sinnen wel 
magtig en gebruijkende zo ons notaris en getuijgen klaar,,
,,lijk bleek, dewelke verklaarde te revoceeren en te vernietigen 
alle voorgaande testamentaire dispositien en soorten van uijter,,
,,sten willen voor dato deses enigtzints gemaakt, hoe van 
deselve mogt komen te blijken, niet willende, dat die eenige 
kracht of effect zullen hebben uijtgezondert alleenlijk de 
acte Codicillair op den derde deser voor ons notaris en getuijgen 
alhier gepasseerd, dewelke alleenlijk bij desen werde geconfer,, 
,,meerd, ..?.. vervolgens bij desen op nieuws disponerende ..?..
kragte van de Respective Octroijen zo bij den Hove Provinciaal 
als bij de leenhoven waar onder hare leengoederen sorteeren 
aan haar wel geb: verleend, zo verklaarde haar wel geb:  
voor eerst te legateeren aan en ten behoeve van deser Stad 
Parochie Scholen een Somma van een duijzend guldens  
Hem aan het weeshuijs van de Stad Sluijs in Vlaanderen 
gelijke duijzend Guldens. 
Aan de armen van de vier Parochien van Cadzand ieder 
hondert gulden en dus te zamen vier hondert Gulden. 
Nog aan de Gereformeerde diaconije Armen tot Giesen 
Nieuwkerk een somme van vijf hondert Gulden. 
Aan Maria Johanna Bosgieter wonende te dord een 
hondert guldens haar levenlang gedurende,
Aan de Wel Ed Gebore Vrouwe Columbina Mewen van 
Keversberg gemalinne van den Heere Baron van Strunckede 
een somme van vijft honderd vijf en twintig gulden boven 
dat de Jonkvrouwe testatrice aan Haar wel geb: bij desen 
quijtscheld alle sodanige actens obligatoir of schuldbekente,, 
,,nissen als naar den Testatrices dood haar Edele Boedel 
mogte gevonden worden. 
Aan Juffrouw de weduwe Stuten het regt van gebruijk 
en inwoninge van het huijs binnen deze Stad daar zij 
thans inwoond, haar leven lang gedurende zullende 
d’ongelden en reparatien blijven voor Rekening van 
der Jonkvouwe testatrices nigte Jonkvrouwe Cornelia 
Charlotta Willemina d’ ablaing aan wien dese huijsinge 
hier na word geprelegateerd. 
Nog aan de vijf domestiquen die bij haar Jonkvrouwe 
testatrice tijde haares overlijdes inwonende zijn, ieder 
een somma van driehondert guldens.
Legaterende wijders aan haar twee Jongste neven met 
namen de Heeren Cornelis Matthias d’ ablaing en  
Vincent daniel Benjamin d’ ablaing ieder een Capitale

                    

 

 Maria Johanna de Boodt.09

                            

somme van twintig duijsend guldens te voldoen in 
obligatien of Losrente brieven op de Provincie van 
Holland prijs Courant te rekenen met dien verstande 
nogtans, dat ingeval deselve of een van beijden mogten 
komen te overlijden zonder wettige geboorte natelaten 
dat alsdan des overledens voorschreve Capitaal van 
twintig duijzend guldens zonder aftrek van 100e 200e min,,
,,dere of meerdere penningen Trebellianque of eenige 
geregtelijke portien zal moeten gaan en komen op die 
van Haare Broeders welke bevonden zal oft zullen worden 
het minsten uijt den Boedel van wijlen haare Vrouwe 
moeder ter zake van de leengoederen genoten te hebben 
en bij vooroverlijden van de selve op haare wettige descen,,
,,denten bij representatie, en die ontbrekende, dat alsdan 
zodanige Capitaal van twintig duijzend guldens invoegen 
als voren sal moeten erven en versterven op der overledens 
overige volle broeders en zusters ofte haare descendenten 
bij representatie deselve indien gevalle also substituerende 
bij desen.
Prelegaterende voorts aan haar oudste nigte Jonkvouwe 
Cornelia Charlotta Willemina d’ ablaing al de Familje 
pourtraitten Hem haar woonhuijs staande alhier op de 
Breestraat met de Stallinge en Koetshuijs daar aan 
gehorende, mitsgaders behangsels spiegels en schijlderijen 
in de Schoorsteenen en boven de deuren daar in zijnde 
nevens het kleijne huijs daar annex bij Juffrouw Stuten 
bewoond wordende, op last nogtans van het hier 
voor gelegateerde blijvende het regt op de collaterale  
successie Zoo in desen als van alle de voorschreve legaten 
voor rekening van der Jonkvrouwe Testatrieses natenoeme
Erfgenamen.
En aan haar twee Jongste nigten Jonkvrouwe Adriana 
Bernandina Agatha en Philippina Susanna Elisabeth 
d’ ablaing alle hare testatrices Kleederen zo van zijde
Linnen als wollen ten haar Edelens lijve gediend en 
behoord hebbende of daar toe gedestineerd, mits daarvan
aan ieder harer dienstmeiden twaalf ordentelijke 
hemden gevende die aan deselve dienvolgens boven 
het gunt voorsz: gelegateerd worden.
En bij zoo verre de Jonkvrouwe Testatrices het navol,, 
,,gende in haar leven niet mogte hebben geinstritueerd
zo legateerd haar wel geb tot een gedagtenis
aan haar Neef den Heer Jan Cornelis d’ ablaing 
een diamante Ring van eene steen.
Hem aan haar neeff den Heer Rudolph Carel d’ ablaing 
een diamant tot het Colan van haar Ed Kruijs
gedient heeft waar van voor zijn Wel Ed Gebore 
ten kosten van haar boedel een Ring moet worden
geset.
Aan haar Ed neef den Heer Vincent daniel Benjamin

 

 

 Maria Johanna de Boodt.10

                                     

d’ ablaing haar Edele Goud Horologie zonder Ketting 
Hem aan haar nigten Jonkvouwe Adriana Bernandina
Agatha d’ ablaing de goude Ketting of haak van haar Ed 
gemelde Horologie, en aan Jonkvrouwe Cornelia Charlotta
Willemina d’ ablaing een goud signet met een Carolina 
steen en een goud Klokje met een groote parel hangende 
aan de voorschreeven Haak van het Horologie, mitsgaders 
aan Jonkvrouwe Philippina Susanna Elisabeth d’ ablaing 
een Kruijs met diamanten omzet.
En eijndelijk aan de Jongste dogter van den Heere van Giesenburg
Anna Wilhelmina verwekt bij zijn tegenwoordige gemalinne 
een goude Rosenobel mede tot een Gedagtenis. 
Instituerende de Jonkvrouwe testatrice vervolgens tot hare 
eenige en universele Erfgenamen en alle hare natelatene 
goederen zoo roerende als onroerende, actien Caerten (?) Leen 
tins off Erfpagtgoederen hoe genaamt en, van wat natuur 
mitsgaders waar deselve gelegen of geconstitueerd mogten zijn 
hare drie nigten, namentlijk de wel Ed Gebore Jonkvrouwe
Cornelia Charlotta Willemina d’ ablaing, Adriana Bernandina 
Agatha d’ ablaing, en Philippina Susanna Elisabeth d’ ablaing 
dit met vollen regte van institutie des en onder dese conditie 
nogtans dat al het geene haar Edelens zo bij wege van prele,, 
,,gaat als institutie, in Kragte deses zullen Komen te erven, zon,,
,,der aftrek van 100, 200e mindere of meerdere penningen 
Trebellianque ofte eenige geregtelijke portien onder deselve 
hare geinstitueerde Erfgenamen zullen moeten erven en verster,,
,,ven van ‘d een hunner stervende zonder egte geboorte natela,,
,,ten op de andere tot de laatste toe ende laatste alsoo meede 
komende te overlijden dat dan deselve goederen invoegen 
voortsch zullen moeten gaan en Komen op hare broeders 
de voornoemde Heeren Jan Cornelis d’ ablaing Rudolph Carel 
d’ ablaing, Cornelis Matthias d’ ablaing en Vincent daniel Benja,,
,,min d’ ablaing, en bij vooroverlijden van een ofte meer van hun 
hare descendanten bij representatie, en dat deselve goederen
verders van en onder gemelde Heeren Jan Cornelis Rudolph 
Carel, Cornelis Matthias en Vincent daniel Benjamin d’ ablaing 
die zonder wettige geboorte natelaten Komen te overlijden 
zullen moeten erven en versterven /: zonder eenige aftrek als 
voren /: van den een op den anderen tot de laatste toe 
deselve in de voorschreve respective gevallen also Substitue,, 
,,rende bij desen
Latende te gevende de Jonkvrouwe Testatrice egter aan 
hare nigten en geinstitueerde Erfgenamen het regt 
ende vrijheid om van haare te ervene goederen indien 
zij kwamen te trouwen aan hare mans te gunnen en 
mogen maken d’ huijdere Revenuen na aftrek van alle 
lasten haare leven lang gedurende.
Ordonneerende lastende ende bevelende de Jonkvrouwe 
testatrice aan hare nagenoemde Executeur dat hij zodanig
Capitaal van twintig duijzend guldens als den Heer Van 
Giesenburg aan haar verschuldigt is volgens acte obligatoir 
daar van zijnde van zijn Wel Ed Gebore zal opeijschen vor,, 
,,deren en innen stellende daar toe aan zijn Wel Ed gebooren 
een jaar na haar wel geboore overlijden en dan niet 
voldaan hebbende dat hij heer Executeur dan genoodsaakt 
zal wesen regtsmiddelen te Employeeren 
Ordonneerede deselven al verder om niet alleen haar 
imboedel en huijsraad /: uitgezondert het linnen zo van

 

Maria Johanna de Boodt.11

                                     

tafel als beddegoed, ‘t welk tuschen haar ge,, 
,,instrueerde Erfgenamen zal moeten worden verdeeld :/ 
maar ook haar wel geboore thuijn buijten de Catharijne 
poort publicq te verkoopen zonder daar toe authorisa,, 
,,tie van enige magistraat te versoeken hem daar toe 
authoriserende bij desen.
Begerende de Jonkvrouwe testatrice almede dat haare 
funeralia op deselve wijs zal moeten geschieden als 
van haar Vrouw Moeder “Zal” en dus op Giesenburg 
en dat de huijshoudinge zal werden gecontinueerd
ses maanden na Haar Eds overlijdens.
Naar al het welk de Jonkvrouwe testatrice verklaard
tot Executeur over desen haare testamente en naate,,
,,late Boedel mitzgaders tot voogd over hare geinstrueer,, 
,,de onmondige Erfgenamen en Legatanten te Committee,,
‘’ren en aan te stellen den Heer mr Thomas Jan Wantenaar
advocaat alhier, ende tot toesiende Voogd nevens den selven 
den wel Ed geb: Heer Johan Daniel d’ ablaing Vrijheer
van Giesenburg dese alles met zodanige magt last
en autoriteijt als aan een Excecuteur en verder aan 
voogden en toensiende Voogden na regten kan gege,, 
,,ven worden, ook met magt in cas van ongelegenheijd 
van assumtie Surrogatie en Substitutie, secluderende 
mitsdien uijt haren Boedel en nalatenschap de Edele
Achtbaare Heeren Burgemeesteren en Vroedschap deses 
Stad, Haar Ed Achtb gecommitteerdens ter mamboer 
kamer en verder alle andere oppervoogden, waar die 
zig dan mogte bevinden.
Alle het welk de Jonkvrouwe testatrice verklaarde te
wesen haar testament laatste en rigtenste wille begerende
dat het selve also volkomen plaats grijpen en effect
sorteeren sal het zij als testament Codicille ofte andere
min plechtige uijterste willens dispositie sulks het na
goedertieren regten best zal kunnen of mogen bestaan al
waren alle solenniteijten na regten gerequereerd in desen
niet volkomen geobserveerd houdende deselve als in desen 
geinseneerd. Versoekende hier van Instrument in forma.
En vermane ik Notaris dat de verbanden in desen genoemd
ingevolge d’ ordonnantie behoorlijk moeten worden
aangebragt.
Alsdus gedaan en gepasseerd binnen Utrecht ten woon
huijse van de Jonkvrouwe Comparante ter presentie 
van Willem Dop en Dirk Blekman Clereqien als
getuijgen die de geprotocolleerde acte deser nevens
Jonkvrouwe comparante en mij Notaris mede ondertekend
hebben /: onderstond quot attestor (= het attest) /: en was getekend Jan
Kol Nots 1758

 

 getranscribeerd door Esther Boot (2020) 

 

stuurlinks stuurrechts

.