bel

bel

bel

Vries, de S.

De Geheele Weereld
in hare sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen

18-05-2012

De Stichting Verenigde Booten kreeg van Laurens Boots onderstaand boek als geschenk. In dit oude boek uit 1696 lezen we hoe de toenmalige historie van aardse gebeurtenissen eruit zag. Onderstaand fragment laat zien dat er niets nieuws onder de zon is maar dat de straffen nu toch wel veel milder zijn. Keizer Maximilianus de 1ste besliste ooit als volgt:

“Eenen sijner Rentmeesteren had een groot deel Keyserlijck geld schendigh doorgebragt. Doe hy reeckeningh moest doen, kon hy niet anders als d’ontfangh bekennen, en d’uytgift stellen in gehoudene Banquetten, suyperyen, vereeringen aen Hoeren, etc. Even ter selver tyd bequam de Keyser tydingh, dat seecker Abt was overleeden. Flucks deed deese Majesteyt een Barbier koomen: Den onregtvaerdigen Rentmeester een kruyn scheeren; en maeckte hem,  in plaets van hem aen een Galgh te verheffen, ten Abt in des gestorvenen plaets: Doch met vermaeningh, dat hy sigh anders moest aenstellen.”

Vries.01

 

 Vries.02

Perkamenten omslag zonder titel.

Met dank aan Laurens Boots.

 

stuurlinks stuurrechts