bel

bel

bel

Sententie van den Hove van Holland

April 2014

Dankzij de bijdragen van onze donateurs en begunstigers hebben wij een zeldzaam historisch manuscript uit 1712 kunnen aanschaffen met bijbehorende genealogie van de adellijke Boothen.

 

Sententie Hoven van Holland1

  

Sententie Hoven van Holland6

 

 Sententie Hoven van Holland2

 

‘T is bekend bij alle, die het stuk van heraldie verstaan dat voor
200 jaren en hoger nimand tot de weerdigheyd van Ridder wierd ver
heven die te voren geen Edelman was, ende hierom hadden de Ridders
in het tekenen en zegelen van publique en andere solemnele instrumenten
altijd de voorrang voor andere Edelen geen Ridders wesende en dese
laatste wierden in die oude tijden genoemd Knapen, gelijk het zelve
in alle oude chartres en brieven te zien is.

Dat nu in de familie van BOOTH de Riddermatige qualiteyt, ende bij
gevolge den edeldom zeer oud is, blijkt uyt het volgende.

Heer Gerard Booth, Ridder, heeft geleeft ontrent den jare 1200. Ende
de ambachtsheerlikheyd in Herts-weerd bij Dordrecht is naar hem ge-
naamd Bootenes, ofte Heer Gerard Booten ambacht, gelijk te zien is
bij Jacob van Oudenhoven in zijn beschrijvinge van Zuyd-Holland pag.615. 

Heer Herman Boot, Ridder, gemeld bij den zelven Oudenhoven pag. 618 § Node 

Heer Genekijn Booth, van wien gekomen is Heer Genemans polre, voor
den jare 1300 genaamd Genekijn Booten polre gelegen tusschen Dubbel-
dam ende Wieldrecht. Idem Oudenhoven pag. 616 circa medium.

Heer Gerard Booth, Ridder, nevens meer Ridderen en Knaapen dedings-
man over het houwelik tussen Hr. Zweder Heer van Beusichem ende
de dochter van den Heer van Montfoort, anno 1262. op St. Gregorius
dag getekend en gezegeld. 

Heer Aart Boot, Ridder, gemeld in het anniversarium Carthusianorum
bij Geertruydenberg, die noch geleeft heeft in den jare 1369.

Heer Andries Booth Ridder, was bijgenaamd van Almonde, was
Commanduur in de Ridderlijke Duytschen Ordre der Balije tot Utrecht.
Hij wordt nevens meer andere Heren Duytser Ordens gemeld in het
Buurspraakboek der Stad Utrecht den 10e Meert 1465. ook bij Jacob
van Oudenhoven voors. pag. 302,. alwaar ook vermeld wordt Cornelis
Booth des zelfs broeder. Dese Commanduur is overleden den 22 Au-
gust 1489. Blijkende zulks uit het jaargetij-boek van Ste. Cecilien,
en dat van de Carthusers buyten Utrecht. 

Aart Boot, meesterknaap der houtvesterije van Holland, vol-
gens commissie van keyser Carel de V in date den 3 Augustus
1531. 

Jan Boots bloksken en Willem Booten oord, landen genaamd na het
oude geslagt Boot in Dordrecht, worden gemeld in een brief van den

Heer van Gaasbeek van date den 11 Maij 1436 gelijk zulks ver-

 Sententie Hoven van Holland3

haald Mr Jacob van Eyk in zijn beschrijvinge der handvesten van

Zuyd-Holland gedrukt ao. 1628. pag. 48.

De familie Booth heeft zich door houwelik geallieert med de
volgende oude adelike familien. 

Abbenbroek,  Adrichem, Almonde, Amstel, Beesde, Benting,
B
rakel, Coeverden, Foreest, Gruytere, de Joode, Jutfaas
van Blokhoven, Kock van Opijnen, Leeuwen, Merwede
Montfoort, Oem van Barendrecht, Ousthoorn, Ra-
tingen, Slingeland, Teylingen, Tympel, Van der Haar, Van
der Meer, Uytteneng, Wissche, Zuylen van Nieveld, ende
meer andere, ook med enige van de bovenstaande tot meermalen.

De familie van Booth heeft bezeten de huysen Laar

Honsteyn, Ter Nood ende Aloysen, ende Duyvensteyn,
midsgaders de Ambachtsheerlikheden van Bootenes, Swaluwe,
Mijl, Wiel, ende Genekijns ofte Genemanspolre bij Dordrecht,
doch heeft de possesseur van de heerlikheyd Mijl ook de naam
van Mijl aangenomen, ende goude grond van het wapen in een
zilvere verandert, ende namaals ook het zwarte hert gaande
gevoert inplaats van springende.

Nota, de heer van der Mijl, in de Ridderschap van Holland be-
schreven, voerde een zwarten eenhoorn op zilver, ende is niet geweest
van de voors familie Vander Mijl, maar zijn overgrootvader Arend
heren Corneliszoon, Burgemeester van Dordrecht 1540, heeft die
heerlijkheid bekomen door houwelik med Vrouwe Cornelia
van Alblas, aan welke familie de heerlikheyd vander Mijl geko-
men was door koop van de familie die naam van ouds Boot
genaamd.

De VIII quartieren van heer Andries Boot, Commanduur Duytschen
           Ordens, zone van Jan Boot ende Lijsbeth van Almonde, overleden

                                                anno 1489 

                        Boot                                         Almonde
                        Slingeland                                Cralingen
                        Ratingen                                  Teylingen
                        Damasche                               Hodenpijl 

  

Sententie Hoven van Holland4

De XVI quartieren van Cornelis Boot, zoon van Jan Boot

            ende Catharina vander Haar, overleden ao. 1596. 

                        Boot                                        Vander Haar
                        Pijl                                           Valkendaal
                        Beesde                                   Jutfaas van Blokhoven
                        Wijck                                       Braeckel
                        Almonde                                  Oostrum
                        Eyl                                           Boot
                        Ruysch                                   Vander Aa
                        Woudenberg                           Oldenbarneveld

De VIII quartieren van Cornelis Booth, zoon van Everard Boot
           ende Alid Ruysch, overleden ao. 1678. 

                        Boot                                        Ruysch
                        Wijck                                       De Joode
                        Vander Haar                            Van der Lecke
                        Frijdag                                     Stuylen 

 Sententie Hoven van Holland5

 


 

 Bovenstaandepagina nogmaals in twee gedeeltes overdwars. 

Sententie Hoven van Holland7

 

Sententie Hoven van Holland7a

 Transcriptie: Herman Boot

Zie ook parenteel parenteel Ghisebrecht Bothen

 

stuurlinks stuurrechts

 

 

 

.