bel

bel

bel

Parenteel Vranck Lenertsz (later Boot)

(Zuid-Holland - Zegwaard/Zoetermeer)

Namenindex Vlag UK


Leendert Hendrik Boot heeft een verslag geschreven over zijn zoektocht naar zijn voorouders. Klik hier voor zijn 'Inleiding en verantwoording van het onderzoek'.


  Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen willekeurig zijn. 


I Vranck Lenertsz is geboren omstreeks 1500. Vranck is overleden vóór 1558, hoogstens 58 jaar oud. 

Kinderen van Vranck uit een onbekende relatie:

1 Lenert Vranckesz, geboren omstreeks 1526. Volgt II-a.
2 Lijsbeth Vranckedr, geboren omstreeks 1536. Volgt II-b.

Notitie bij Vranck: Dit zijn de eerste gegevens van de stamreeks die hier kunnen worden vermeld. Het is maar een beperkte hoeveelheid namen. Dit komt mede door het schaarse aantal schriftelijke bronnen. In deze vroege periode is geen registratie van familiegegevens te vinden. Namen van familieleden komen in deze vroege periode hoofdzakelijk voor in de archieven van de Staten van Holland, in de morgenboeken van Zegwaart en in de verveningkohieren vanaf 1520 in het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden. Het zal duidelijk zijn dat onderlinge familieverhoudingen hierin niet te vinden zijn. Alleen namen die als vernoemingen in de stamreeks passen kunnen worden vermeld en dan nog is bewijs twijfelachtig. De enige concrete naam die juist is en verder in de stamreeks past is de naam van de oudste zoon, Lenert Vranckez. En hiermee is gelijk duidelijk dat de eerste naam van zijn vader Vranck is vanwege zijn vernoeming. En juist vanwege die vernoeming zal de naam van zijn vader Vranck Lenertsz kunnen zijn. Echter in de diverse vroege bronnen rond 1500 is die naam niet te vinden. Van jongste dochter, Lijsbeth Vranckedr is meer bekend. Zij komt voor in een akte van erfrecht (‘Den Weesbrieff') die in 1575 is opgemaakt in verband met het overlijden van haar eerste man. De beide kinderen uit dit huwelijk worden hierin vermeld met hun leeftijden. Het begin van de akte die hieronder is afgebeeld, vermeldt dat de Schout Cornelis Vranckez Bijl getuige is geweest bij het huwelijk van Adriaen Pietersz met Lijsbeth Vranckedr, de weduwe van Jan Aelwijnsz.


 

Vranck Lenertsz later Boot.13

Akte van erfrecht of voogdijverklaring ('Den Weesbrieff') uit 1575.

               

De tekst luidt: 

“Den Weesbrieff"

 Ick Cornelis Vranckesz Bijll schoudt inden ambooche van Segwaert
 gebuijeren als tuijgen vuijten selfden amboocht gecomen ende gecompareert es Adriaen Pietersz getrout
 hebbende die wedu van Jan Aelwijnsz, Lijsbeth Vranckendr ende bekende ende belijde met desen 
 een doochtelicken vuijtcoop ende bewijs gedaen te hebben jegens Joost Aelwijnsz als gerechte momber 
 ende voocht van Aelwijn Jansz dat nu oudt is omtrent elff jaeren ende Pietertgen Jansdr dat nu oudt is 
 twee jaeren after gebleven bijde doot ende overlijden van Jan Aelwijns voirnoemt gewonnen ende
 geprocureert is bij Lijsbeth Vranckendr voirnoemt…”

 

 


II-a Lenert Vranckesz is geboren omstreeks 1526, zoon van Vranck Lenertsz. Lenert is overleden vóór 1563, hoogstens 37 jaar oud.

Notitie bij Leendert: Eerst 23 jaar na het overlijden van Lenert Vranckez worden er twee akten opgemaakt door Schout en Schepenen van Zegwaart. De eerste is een akte van erfrecht of voogdijverklaring en de tweede is een ‘Schuldebrijeff'. De reden waarom deze akten na zoveel jaar zijn opgemaakt is vermoedelijk vanwege toegenomen bezit waardoor een regeling voor de nalatenschap en voor de voogdij noodzakelijk is. Juist dankzij deze beide akten kunnen de gezinsgegevens worden vermeld. Het is tevens het eerste gezin waarvan de gegevens nagenoeg compleet zijn.


 

Vranck Lenertsz later Boot.14

‘Schuldebrijeff' uit 1575.

De ‘Schuldebrijeff' geeft een overzicht van de gezinsleden en de waarde van de bezittingen:

“Wij Wouter Cornelisz Bijl, schoudt in den ambechte van Zegwaert, Vollekert Pietersz, Leenert Dircxsz Visser inden selven ambochte doen cont alle luijden dat voir ons gecomen is Vranck Lenertsz ende hij comparant bekende voir hem zijnen erfvden ende nacomelingen doechtelijck schuldich te weesen Maertijntgen Jorisdr weduwe van wijlen Lenert Vranckez zaliger zijnen comparants moeder bij willen ende consent van Meynert Jorisz haren brueder ende voocht, oeck mit belijeven (believen) van Meeus Lenertsz, Dirck Claesz als man ende voocht van Maertgen Lenertsdr, Jan Claesz Schaep als man ende voocht van Grietgen Lenertsdr, ende die voirsc[hreven] Dirck Claesz vervangende Jacob Neeltge Lenertsdr met Jacob Corstiaen, haere oemer ende voocht, alle kinderen van de voirschreven Maertijntge Jorisdr…”.

Tot slot worden de bezittingen omschreven met de waarde: “… offe den wettelicken toonder van desen brieff, die somme van drije duijsent Carolusguldens van XL groten Vlaems ende gulden ter cause van coop van de woninghe als huijs, schuijr, barch ende geboemte aervast ende nagelvast mit die landen daer voir aen de agter aengelegen Binnen- ende Buijtenwech in Segwaert voirschreven…”. De laatste zin betekent dat de bezittingen in de polders Binnenweg en Buitenweg zijn gelegen. 


Lenert trouwde met Maertyntge Jorisdr. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1547. Maertyntge is geboren omstreeks 1527 en overleden in 1597, ongeveer 70 jaar oud. Zij wordt in diverse registraties vanaf 1562 vermeld als weduwe.

Kinderen van Lenert en Maertyntge:

1 Vranck Lenertsz, geboren omstreeks 1548. Volgt III-a.
2 Bartholomees (Mees) Lenertsz, geboren omstreeks 1550. Volgt III-b.
3 Maertgen Lenertsdr, geboren omstreeks 1552. Volgt III-c.
4 Grijetgen Lenertsdr, geboren omstreeks 1554. Volgt III-d.
5 Neeltge Lenertsdr, geboren omstreeks 1556.

II-b Lijsbeth Vranckedr is geboren omstreeks 1536, dochter van Vranck Lenertsz. Lijsbeth:
(1) trouwde met Jan Aelewijnsz. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1561. Jan is overleden omstreeks 1574.
(2) trouwde met Adriaen Pietersz. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1575. Getuige bij het tweede huwelijk was buurman Cornelis Franckez Bijl, "Schoudt inde Ambaocht van Segwaert".

Kinderen van Lijsbeth en Jan:

1 Aelwijn Jansz, geboren in 1564.
2 Pietertge Jansdr, geboren in 1573.

III-a Vranck Lenertsz is geboren omstreeks 1548, zoon van Lenert Vranckesz en Maertyntge Jorisdr. Vranck is overleden vóór 1623, hoogstens 75 jaar oud.

Notitie bij Vranck: Vranck Lenertsz is de oudste zoon, maar in dit geval niet de stamhouder, want er zijn geen mannelijke nakomelingen. Hij heeft verschillende maatschappelijke en kerkelijke functies uitgeoefend in Zegwaart. Zo was hij tussen 1591 en 1594 'Ambachtsbewaerder van Segwaert'. Ook was hij in de jaren 1611/1612 en 1619/1620 kerkmeester in de 'Nederduitsch Gereformeerde kerk te Segwaert'. In 1605 wordt hij samen met zijn vrouw vermeld in het lidmatenregister van die kerk en daarbij wordt ook vermeld dat zij wonen op de 'Segwaertse Wech'. Verder wordt hij vele malen genoemd in de 'index op kopers, verkopers en borgen in de transportakten en schuldbrieven van Zegwaart tussen 1571 en 1600'. Uit het kohier van het Hoofdgeld over Rijnland in 1622 blijkt dat Vranck Lenertsz is overleden, want hier wordt voor het eerst zijn vrouw Lijsbet Claesdr als weduwe vermeld met haer dochter Grietgen. Blijkbaar woonde er ook nog twee vrouwen op hetzelfde adres in Zegwaart, zoals uit de tekst op deze afbeelding blijkt.


 

Vranck Lenertsz later Boot.15

Fragment uit het kohier van het Hoofdgeld over Rijnland in 1622:

t' Dorp van Segwaert, d'oostsijde
Vranck Lenaertsz w(eduwe) ende Grietgen haer dochter 2 hoofden
Aldaer ten huyse:
onvermogent Gijsbert Jansz w(eduwe) ende Neeltgen Claesdr 2 hoofden


Vranck trouwde met Lijsbeth Claesdr. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1573. 

Kind van Vranck en Lijsbeth:

1 Grietge Vranckedr.

III-b Bartholomees (Mees) Lenertsz is geboren omstreeks 1550, zoon van Lenert Vranckesz en Maertyntge Jorisdr. Bartholomees (Mees) is overleden in 1607, ongeveer 57 jaar oud. Beroep: turfschipper. Bartholomees (Mees): ook Mees Booth. Hij:
(1) trouwde met Jannetge Cornelisdr. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1576 in Zegwaart (Zoetermeer).

Notitie bij Bartholomees (Mees): De doopinschrijvingen beginnen op 5 oktober 1586. Om die reden is de doopdatum van de eerste vijf kinderen niet te vinden. De eerste doopinschrijving in de DTB boeken van Zoetermeer/Zegwaard is van de zesde zoon Cornelis Meesz. Zeer belangrijk zijn de vermelde doopgetuigen die uit de naamgeving duidelijk de familierelaties aangegeven. Van de laatste 5 kinderen zijn dan ook de volgende doopgetuigen van vaderszijde te vermelden: Vranck Lenertsz, (broer van Mees Lenertsz) en Neeltgen Lenertsdr (zuster van Mees Lenertsz). Deze namen zijn ook in beide gezinnen terug te vinden. Opvallend is dat de vernoeming naar de grootvader pas plaatsvindt bij het negende kind. Mogelijk dat de oudste zoon die vernoemd is naar zijn grootvader vroeg is overleden. Toen er in 1604 nog een zoon is geboren is deze toch weer vernoemd naar zijn grootvader. Dat van de vier oudste kinderen toch de geboortejaren bekend zijn is een gevolg van de registratie van grondbezit in diverse morgenboeken. Opvallend is dat zowel de geboortejaren en veelal ook de vader wordt vermeld. Van twee kinderen van Mees Lenertsz is het volledige gezin terug te vinden in zowel de huwelijks-, als in de doopregisters van de kerk. Ook hierbij worden de doopgetuigen vermeld. Bij de doop van de 9 kinderen van Jacob Meesz zijn de volgende personen getuigen geweest: Lijsbeth Meesdr (zuster van Jacob), Neeltgen Lenertsdr (tante van Jacob), Vranck Lenertsz (oom), Maritge Meesdr (zuster), Joris Meesz (broer), Jannetje Meesdr (zuster), Gerrit Lenertsz (oom), Maertie Meesdr (zuster), Pieter Lenertsz (oom), Arij/Arend Lenertsz (oom). 

(2) trouwde met Neeltge Pieters [van der Ham] 

Kinderen van Bartholomees (Mees) en Jannetge:

1 Maritgen Meesdr, geboren omstreeks 1578. Volgt IV-a.
2 Lenert Meesz, geboren in 1579. Lenert is overleden vóór 1604, hoogstens 25 jaar oud.
3 Jacob Meesz, geboren in 1581. Volgt IV-b.
4 Lijsbeth Meesdr, geboren in 1583. Volgt IV-c.
5 Joris Meesz, geboren in 1584 in Zoetermeer. Volgt IV-d.
6 Cornelis Meesz, gedoopt op 08-02-1587 in Zegwaart (Zoetermeer). De doopinschrijvingen in de Nederduitsch Gereformeerde kerk te Zegwaart beginnen op 5 oktober 1586. De eerste inschrijving in de familie is van Cornelis, het 6de uit het eerste huwelijk.
Vranck Lenertsz later Boot.16
 
Doopinschrijving Cornelis Meesz 8 februari 1587.
“Cornelis
Mees Lenertsz vader, Getuijgen Cornelis Cornelisz, 
alis Fop Neeltgen, Ghijs Cornelisz Lijsbeth Claesen, de
huijsvrou van D.rick Claesz Franck Lenertsz”.
 

De vermelde doopgetuigen Cornelis en Ghijs Corneliss zijn mogelijk broers van Jannetge Cornelisdr. Franck Lenertsz is de broer van Mees Lenertsz.


Kinderen van Bartholomees (Mees) en Neeltge:

1 Jenneken Meesdr. Volgt IV-e.
2 Pieterken Meesdr, geboren in 1596. Volgt IV-f.
3 Martijntge Meesdr, geboren in 1598. Volgt IV-g.
4 Maria Meesdr, gedoopt op 17-09-1600. Doopgetuigen: “Den 17 Sept: Maria Mees Lenartsz Arent Jacobss van Berckel, Geertgen Pieters, Arijaentgen Francken”. De doopgetuige zijn niet allen als familieleden te traceren.
5 Margriet Meesdr, gedoopt op 09-06-1602. Doopgetuigen "Arent Claess, Trijntgen Sijmons en Geertgen Francken". 
6 Lenert Meesz Boo(d)t, geboren in 1604 in Zegwaart (Zoetermeer). Volgt IV-h.

III-c Maertgen Lenertsdr is geboren omstreeks 1552, dochter van Lenert Vranckesz en Maertyntge Jorisdr. Maertgen trouwde met Dirck Claesz [Schoudt].

III-d Grijetgen Lenertsdr is geboren omstreeks 1554, dochter van Lenert Vranckesz en Maertyntge Jorisdr. Grijetgen is overleden in 1594, ongeveer 40 jaar oud.

Notitie bij Grijetge: Grijetge overlijdt op 40 jarige leeftijd en laat zes kinderen na. Er wordt een uitgebreide akte van erfrecht of voogdijverklaring opgesteld die vijf pagina's omvat. De akte begint met: “…Bewijs ofte vuijt coop brieff van Jan Claesz Schaep weduwenaer van wijlen Grijetgen Lenertsdr saliger (…). Compeerde Jan Claesz Schaep onsen meede buijerman die huijsvrou gehat heeft Grijetgen Lenertsdr saliger, Ende hij compant bekende ende gelijde bij deese brieff voor hem sijne erfve ende naecomelinge de Deuchlijke vuijt coop ende bewijs gedaen te hebben, tegens Bartholemees Leenertsz ende Vranck Leenertsz mobers ende voochden vande ses naer gelaten weeskinderen van wijlen de voorschreven Grijetgen Leenertsdr inde echte gewonnen…”. De kinderen worden hierin met hun leeftijd vermeld: “…dselve Arijetgen (of Marijetgen) Jansdr oudt thien Jare, Leenert Jansz oudt acht Jare,, Dijewertgen Jansdr oudt seeven Jare, Claes Jansz Mataijntgen Jansdr sijnde tweelinge vanselve drachte out vier Jare ende Neeltgen Jansdr oudt twee Jare…”. Bovendien zijn van de vier jongste kinderen de doopinschrijvingen te vinden in het register van de Nederduitsch Gereformeerde kerk te Zegwaart. Opvallend is dat in dit gezin een tweeling voorkomt en dat is uitzondering in de familie.

Grijetgen trouwde met Jan Claesz Schaep. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1582.

Kinderen van Grijetgen en Jan Claesz:

1 Marijetgen Jansdr Schaep, geboren in 1584.
2 Leenert Jansz Schaep, geboren in 1586.
3 Dijewertgen Jansdr Schaep, gedoopt op 20-03-1588 in Zegwaart (Zoetermeer).
4 Martaijntgen Jansdr Schaep, gedoopt op 07-10-1590 in Zegwaart (Zoetermeer).
5 Nicolaes Jansz Schaep, gedoopt op 07-10-1590 in Zegwaart (Zoetermeer).
6 Neeltgen Jansdr Schaep, gedoopt op 18-10-1592 in Zegwaart (Zoetermeer).

Notitie bij Neeltgen Jansdr: Bij haar naam in de schuldbrief van 1585 wordt vermeld: “…Neeltge Lenertsdr mit Jacob Corporael, haere oemen ende voocht…”, maar in de waarbrief wordt als voogd haar neef genoemd Jacob Cornelisz Craen: “…Neeltgen Lenertsdr mit Jacob Cornelisz Craen hare neve en voocht…”. In latere protocollen komt zij ook voor, vermoedelijk is zij ongetrouwd gebleven.

IV-a Maritgen Meesdr is geboren omstreeks 1578, dochter van Bartholomees (Mees) Lenertsz en Jannetge Cornelisdr. Maritgen is overleden na 1649, minstens 71 jaar oud. Maritgen trouwde met Willem Leendertsz Does Groenewegen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1604. Willem Leendertsz Does is geboren omstreeks 1580 en overleden na 1641, minstens 61 jaar oud. Willem Leendertsz Does is een zoon van Leendert Groenewegen.

Kinderen van Maritgen en Willem Leendertsz Does:

1 Leendert Willemsz Groenewegen. Volgt V-a.
2 Janneken Willems Groenewegen. Volgt V-b.
3 Meus Willems Groenewegen. Volgt V-c.
4 Commertje Willems Groenewegen. Volgt V-d.
5 Grietje Willems Does Groenewegen. Volgt V-e.
6 Maertje Willems Does Groenewegen. Volgt V-f.

IV-b Jacob Meesz is geboren in 1581, zoon van Bartholomees (Mees) Lenertsz en Jannetge Cornelisdr. Woonplaats: Groenewech, Zoetermeer (bij huwelijk 1620), Zoetermeer (bij huwelijk 1643). Jacob:
(1) trouwde met Maertge Henricxsdr. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1603. Maertge is geboren omstreeks 1585 en overleden vóór 1620, hoogstens 35 jaar oud.
(2) trouwde met Baeltge Lenertsdr, nadat zij op 25-10-1620 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-11-1620 in Zoetermeer. "Jacob Meess (Boot); weduwnaar van Maertge Henricxsdr, wonend Soetermeer aen de Groenewech en Baeltge Lenertsdr, jd. van Soeterwoude. Consent: met attestatie van Soeterwoude, dat het met wil en danck van de dochters vader es geschiet". Baeltge is geboren omstreeks 1595 in Zoeterwoude en overleden vóór 1643, hoogstens 48 jaar oud.
(3) trouwde met Sara Pietersdr [Pup], nadat zij op 15-11-1643 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-12-1643 in Leiden. "Jacob Meess (Boot); weduwnaar van Baeltje Leenders en Sara Pieters (Pup), jd., beijde van Soetermeer. Getrout tot Leijden. Consent: Wedunaer en Meus Willemss (Cramer), swager". Sara is geboren omstreeks 1595 in Zoetermeer.

Kinderen van Jacob en Maertge:

1 Janneke Jacobsdr, gedoopt op 11-12-1605.
2 Maritgen Jacobsdr, gedoopt op 21-10-1607.
3 Meus Jacobsz, geboren in Zoetermeer. Volgt V-g.
4 Henric Jacobsz, geboren in 1616 en gedoopt op 25-06-1617.
5 Lysbet Jacobsdr, gedoopt op 25-06-1617.
6 Lenert Jacobsz, geboren in Zoetermeer. Volgt V-h.

Kinderen van Jacob en Baeltge:

1 Pieter Jacobsz. Volgt V-i.
2 Franck Jacobsz, gedoopt op 06-08-1623.
3 Jannetie Jacobsdr, gedoopt op 14-09-1625.

IV-c Lijsbeth Meesdr is geboren in 1583, dochter van Bartholomees (Mees) Lenertsz en Jannetge Cornelisdr. Lijsbeth trouwde met Daem Adriaensz. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1608.

IV-d Joris Meesz is geboren in 1584 in Zoetermeer, zoon van Bartholomees (Mees) Lenertsz en Jannetge Cornelisdr. Woonplaats: Zoetermeer. Joris:
(1) trouwde met Marritgen Adriaensdr, nadat zij op 06-03-1611 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-03-1611 in Zoetermeer. "Jooris Meuss (Boot), jm. van Soetermeer, ooc aldaer wonachtigh met Jacop Meuss (Boot), sijn broeder en Marritgen Adriaenss, jd. van Soetermeer, ooc aldaer wonachtich, met Adriaen Jacopss Joosten, haar vader". Marritgen is geboren omstreeks 1590 in Zoetermeer en overleden vóór 1641, hoogstens 51 jaar oud. Zij is de dochter van Adriaen Jacopsz Joosten.
(2) trouwde met Pleuntie Cornelisdr, nadat zij op 13-01-1641 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-01-1641 in Delft. Pleuntie is geboren omstreeks 1590. Pleuntie is weduwe van Huijbrecht Arijens, woonde in Delft.

Kinderen van Joris en Marritgen:

1 Martinke Jorisdr,gedoopt op 27-11-1611.
2 Maertijntge (Marige) Jorisdr, geboren in Zoetermeer. Volgt V-j.
3 Ariaentje Jorisdr, gedoopt op 30-09-1618.
4 Neeltie Jorisdr,gedoopt op 22-01-1623.
5 Crijntgen Jorisdr, gedoopt op 12-05-1624.
6 Janneke Jorisdr,gedoopt op 21-04-1630.

IV-e Jenneken Meesdr, dochter van Bartholomees (Mees) Lenertsz en Neeltge Pieters [van der Ham]. Zij is gedoopt op 21-11-1593.


 

Vranck Lenertsz later Boot.17

Doopinschrijving Jenneken Meesdr 21 november 1593.

“Jenneken, Mees Lenaertsz doopgetuigen: Lijsbeth de huisvrouw van Roermande, Merritgen Neelen ende Jan Jacob van Haserswoude”.


Jenneken trouwt te Hazerswoude met Gerrit Lenartsen uit Gelderswoude. De inschrijving luidt: â€œGerrit Lenartsen jg. van Gelderswoude & Jenneken Meessen jd van Segwaerdt, won. in Gelderswoude. Otr. 23-10-1617; getr(ouwd)  tot Haserwoude” .

IV-f Pieterken Meesdr is geboren in 1596, dochter van Bartholomees (Mees) Lenertsz en Neeltge Pieters [van der Ham]. Pieterken trouwde met Lauwreijs Adriaensz.

IV-g Martijntge Meesdr is geboren in 1598, dochter van Bartholomees (Mees) Lenertsz en Neeltge Pieters [van der Ham]. Martijntge trouwde met Willem Willemsz [Keijser], nadat zij op 06-08-1617 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Benthuijsen. De inschrijving luidt: “Willem Willems [Keijser], jg. Van Benthuijsen, wonachtigh aldaer, & Martyntje Meessen, jd. van Soetermeer. Otr.6-8-1617; getr(ouwd) te Benthuijsen”. Willem is geboren in Benthuizen en overleden vóór 1648.

IV-h Lenert (Lenaert) Meesz Boo(d)t is geboren in 1604 in Zegwaart (Zoetermeer), zoon van Bartholomees (Mees) Lenertsz en Neeltge Pieters [van der Ham]. Hij is gedoopt op 09-05-1604.


 

Vranck Lenertsz later Boot.18

Doopinschrijving Lenert (Lenaert) Meesz Boo(d)t.

"Meij 9,
Lenaert 

Mees Lenaertsz [doopgetuigen:] Franck Len: Neeltge Len:"

De vermelde doopgetuigen Franck Lenertsz en Neeltge Lenertsdr zijn de broer en zuster van Mees Lenertsz.


Lenert Meesz is overleden op 09-02-1657, 53 jaar oud. Bij zijn overlijden is geregistreerd in de verkoop op 22-06-1657 uit zijn gerepudeerde boedel; Rechterlijk Archief Zoetermeer inventaris nr. 54, folio 56 verso; opgave Genealogische Vereniging Zoetermeer. Beroep: turfschipper. Lenert Meesz trouwde met Dieuwertje Gerrits, nadat zij op 08-03-1626 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-04-1626 in Zegwaart (Zoetermeer). Dieuwertje is een dochter van Gerrit Pouwelsz Waert en Maritge Pouwelsdr. Zij is gedoopt op 27-03-1604 in Zegwaart (Zoetermeer). Doopgetuigen: Pieter Dirrickxz, Maertie Willems, Annetie Willems. Dieuwertje is overleden vóór 03-02-1653 in Zegwaart (Zoetermeer). 


 

Vranck Lenertsz later Boot.19

Huwelijksinschrijving Lenert (Lenaert) Meesz Boo(d)t en Dieuwertje Gerrits in de Nederduitsch Gereformeerde kerk te Zegwaart.

den 8 marty [is de ondertrouwdatum]
"1 --- 2 --- 3 [er onder] alhier getrout den x April
Lenert Meesz. J.G. van Segwaert  ende Dieuwertge Gerrits Jd van Soetermeer
[get.] Jacob Meesz. Broeder  Cornelis Jaep Meesz. Oom" 


Notitie bij Lenart Meesz: Dit is de eerste huwelijksinschrijving van de stamreeks die te vindenis in de D.T.B. Boeken van de kerkelijke gemeente te Zegwaard. Er is maar één doopinschrijving te vinden van dit gezin. Dit komt omdat zij daarna overgegaan zijn naar de Remonstrantse gemeente te Zegwaart. Deze gemeente ontstond in 1615 en was aan het einde van de 17de eeuw een van de grootste gemeenschappen van die kerk in Holland. In 1866 werd de kerkelijke gemeente te Zegwaard opgeheven. Er is weinig archiefmateriaal van dit kerkgenootschap bewaard gebleven. Met name de registratie van dopen, trouwen en lidmatengegevens zijn erg summier. Het oudste doopboek vangt pas aan in 1670, trouwerijen zijn in het geheel niet geregistreerd en de lidmatenadministratie begint pas in 1716.

De geboortedata van alle kinderen van dit gezin zijn bekend. Dit is het gevolg van de ‘Uijtkoopbrieff' (akte van erfrecht) van 3 februari 1653 die is opgesteld naar aanleiding van het overlijden van Diewertie Gerritsdr. Opvallend is de wijze waarop de geboortedagen van de kinderen in deze brief zijn vermeld. Die data zijn gekoppeld aan een landelijke (kerkelijke) of plaatselijke feestdag. Van het oudste kind Willempje is als enige vermeld dat zij tussen de 25 en 26 jaar oud is, hoewel van dit kind wel de doopdatum bekend is. De schout en schepenen die deze brief hebben opgesteld paste nog de gewoonte toe die in de Middeleeuwen algemeen gebruikelijk was. Volgens Roomskatholieke traditie uit die tijd was het zeer gebruikelijk om geboortedagen te koppelen aan heiligendagen en aan christelijke feestdagen. In Zegwaart is dit gebruik nog lang toegepast, want ook bij de volgende generatie wordt dit gedaan. De kinderen worden met de leeftijden in de akte vermeld en aan de hand van de kalender uit 1653 zijn de geboortedata vastgesteld.


 

Vranck Lenertsz later Boot.21

Afbeelding van een deel van de ‘Uijtcoopbrieff' met de merkwaardige geboorte-aanduidingen.

“Wij Adriaen Henricxsz Broeckhoven Schoudt van de heerlijckheijt Segwaert, Pieter Lenertsz Wijs, ende Michiel Gillissen de Cocq schepenen aldaer, oirconden[PU1] [E2]  ende kennen dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Lenert Meessen Boot weduenaer ende boedel houder van Dieuwertgen Gerrits sijn overleden huijsvrou, geadsisteert met Jacob Meesz Boot sijn halve broeder ten eenre, Willempgen Lenerts oudt tusschen 25 ende 26 jaren, Mees Lenertsz Boodt out pincxter eerstcomende 24 jaren, Jacob Lenertsz Boodt out vastelavont eerstkomende 23 jaren, Vranck Lenertsz Boot out alreheijligen lestleden 21 Jaren, Cornelis Pietersz Louwstraten, aenbehouwde oom ende voocht over Grietgen Lenerts die Segwaertsche kermis lestleden out was sestien jaren, Lijsbet Lenerts die veertien dagen voor vrou Lichtemis lestleden out was 15 jaren, Maertgen Lenerts die daechs na Meije eerstcomende out sal sijn veertien jaren, ende Gerrit Lenerts Boot die drie weken nae Meije eerstcomende out sal sijn elff jaren, alle naergelaten weeskinderen vande voornoemde Dieuwertgen Gerrits haer overleden moeder…”

Samengevat de leeftijden: Mees Lenerts werd 24 jaar op Pinksteren. Jacob Lenerts werd 23 jaar op vastenavond. Vranck Lenerts werd 21 jaar op Allerheiligen (1 november) Grietge Lenerts was 16 jaar geworden op de Zegwaartse kermis (8 september). Lijsbert Lenerts was 15 jaar geworden; 14 dagen voor ‘Vrou Lichtemis', (Maria Lichtmis op 2 februari). Maertge Lenerts die daags na mei oud was 14 jaar. Gerrit Lenerts die 3 weken na mei 11 jaar was.

Lenert Meesz Boot verliet met zijn gezin tussen 1627 en 1629 de Nederduitsch Gereformeerde kerk te Zegwaart. Het enige bewijs voor de overgang naar dit kerkgenootschap is de doopinschrijving van het eerste kind Willempje in 1627. Omdat de andere kinderen niet geregistreerd staan in het doopboek van de Gereformeerde kerk zullen deze wel gedoopt zijn in de Remonstrantse gemeente te Zegwaart. Omdat daar echter de doopinschrijvingen pas in 1670 beginnen, zijn die inschrijvingen niet te vinden. 


Kinderen van Lenert Meesz en Dieuwertje:

1 Willempje Lenertsdr Boot. Zij is gedoopt op 04-07-1627 in Zegwaart. Doopgetuige: Maertie Gerrits.

Vranck Lenertsz later Boot.20

Doopinschrijving van Willempje Lenertsdr Boot.

"Den 4. Julij Willempje Lenert Meesz in Segwaert Maertie Gerrits. } getuijge." 


2 Mees Leendertsz (Lenertsz) Boot, geboren op 01-06-1629. Volgt V-k.
3 Jacob Lenertsz Boot, geboren op 25-02-1630.
4 Vranck Lenertsz Boot, geboren op 01-11-1631. Volgt V-l.
5 Grietge Lenertsdr Boot, geboren op 08-09-1636.
6 Lijsbeth Lenertsdr Boot, geboren op 19-01-1638.
7 Maertje Lenertsdr Boot, geboren op 01-06-1639. Maertje Lenertsdr is overleden in 1678, 39 jaar oud.
8 Gerrit Lenertsz Boot, geboren op 21-06-1642. Hij is gedoopt op 04-07-1627 in Zegwaart.

 V-a Leendert Willemsz Groenewegen, zoon van Willem Leendertsz Does Groenewegen en Maritgen Meesdr. Hij is gedoopt op 18-02-1607 in Zoetermeer. doopgetuigen: Willem Willemss, Arent Joriss, Marritge Heyndr. Leendert Willemsz is overleden na 1666. Leendert Willemsz:

(1) trouwde met Ariaantje Sijmens Mondius, nadat zij op 27-10-1630 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-11-1630 in Zoetermeer. Ariaantje Sijmens is geboren omstreeks 1607.
(2) trouwde met Grietje Huigen Sman, nadat zij op 10-02-1647 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-02-1647 in Zoetermeer.

V-b Janneken Willems Groenewegen, dochter van Willem Leendertsz Does Groenewegen en Maritgen Meesdr. Zij is gedoopt op 16-08-1609 in Zoetermeer. doopgetuigen: Jaep Meess, Libeth Meesen, Diwergen Jansen. Janneken Willems trouwde met Jan Roel Coornhart, nadat zij op 30-01-1639 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-02-1639 in Zoetermeer.

V-c Meus Willems Groenewegen, zoon van Willem Leendertsz Does Groenewegen en Maritgen Meesdr. Hij is gedoopt op 05-02-1612 in Zoetermeer. doopgetuigen: Vranck Leenderts, Joris Meuss, Janneken Meess. Meus Willems: Cramer, deel van de naam of beroep?. Meus Willems trouwde met Annetje Pieters, nadat zij op 21-10-1635 in Wilsveen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-11-1635 in Wilsveen. Annetje: dochter van Pier Pop.

V-d Commertje Willems Groenewegen, dochter van Willem Leendertsz Does Groenewegen en Maritgen Meesdr. Zij is gedoopt op 14-04-1619 in Zoetermeer. doopgetuigen: Lenert Janss, Maertie Lenerts, Maertie Meesen. Commertje Willems trouwde met Abram Frans Ketelaer, nadat zij op 03-06-1646 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-06-1646 in Zoetermeer.

V-e Grietje Willems Does Groenewegen, dochter van Willem Leendertsz Does Groenewegen en Maritgen Meesdr. Zij is gedoopt op 26-09-1621 in Zoetermeer. Doopgetuigen: Gerrit Janss, Baeltge Leenderts, Pietertge Mees. Grietje Willems Does trouwde met Arij Huigens Sman, nadat zij op 19-01-1648 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-02-1648 in Zoetermeer. Arij Huigens: zoon van Huich Adryaanse (Sman).

V-f Maertje Willems Does Groenewegen, dochter van Willem Leendertsz Does Groenewegen en Maritgen Meesdr. Zij is gedoopt op 06-07-1625 in Zoetermeer. Doopgetuigen: Jacob Meess, Maertien Arijens, Maertien Japen. Maertje Willems Does trouwde met Cornelis Janse Couwenhoven, nadat zij op 19-03-1645 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-04-1645 in Zoetermeer. Cornelis Janse: zoon van Jan Lourisse Couwenhoven.

V-g Meus Jacobsz is geboren in Zoetermeer, zoon van Jacob Meesz en Maertge Henricxsdr. Hij is gedoopt op 16-10-1611. Woonplaats: Amsterdam (bij het huwelijk in 1637). Meus trouwde met Lijsbeth Jansdr, nadat zij op 22-03-1637 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-04-1637 in Amsterdam. "Mees Jacobss (Boot), jm. van Soetermeer en Lijsbeth Jans; weduwe van Cornelis Engelss, beijde wonend tot Amsterdam". Lijsbeth is geboren omstreeks 1610 in Amsterdam. Lijsbeth: weduwe van Cornelis Engelsz.

V-h Lenert Jacobsz is geboren in Zoetermeer, zoon van Jacob Meesz en Maertge Henricxsdr. Hij is gedoopt op 20-10-1619. Lenert trouwde met Lijsbeth Jans, nadat zij op 16-04-1645 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-04-1645 in Zoetermeer. "hij jm. van Soetermeer, met Jacob Meesse (Boot), sijn vader en Lijsbeth Jans jd van Berckel. Met attestatie van Jan Wouterse, haer vader". Lijsbeth is geboren omstreeks 1620 in Berkel. Lijsbeth: dochter van Jan Wouterse, geboren ca 1590.

Kind van Lenert en Lijsbeth:

1 Marijtje Boot. Zij is gedoopt op 24-01-1646 in Zoetermeer. Doopgetuigen: Mees Jacobs Boot (geb. ca 1610), Jannetje Jacobs (geb. vóór 1621), Arijaentje Jans (geb. vóór 1621).

V-i Pieter Jacobsz, zoon van Jacob Meesz en Baeltge Lenertsdr. Hij is gedoopt op 31-10-1621 in Berkel. Pieter trouwde met Grietje Barents, nadat zij op 18-02-1646 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-03-1646 in Wilsveen. "Pieter Jacobss (Boot/Boelhof), jm., en Grietje Barents; weduwe van Arij Cornelis Dignaer, beyde van Soetermeer. Attestatie gegeven om tot Wilsveen te trouwen den 11 Maert. Consent: Jacob Meesse (Boot), vader. Eijgen voocht". Grietje is geboren omstreeks 1621 in Zoetermeer. Grietje: weduwe van Arij Cornelis Dignaer.

V-j Maertijntge (Marige) Jorisdr is geboren in Zoetermeer, dochter van Joris Meesz en Marritgen Adriaensdr. Zij is gedoopt op 31-08-1615. Maertijntge (Marige) trouwde met Leendert Dircxsz Roon, nadat zij op 03-01-1644 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-01-1644 in Leidschendam. "Leendert Dircxss (Roon); weduwnaar van Maertje Claes (Baes) en Maertijntge Joris (Boot), jd., beijde van Soetermeer. Getrouwd aen de Leijtsendam. Consent: Tot sijn Jaren. Joris Meess (Boot), haar vader". Leendert Dircxsz is geboren omstreeks 1615. Leendert Dircxsz: weduwnaar van Maertje Claes (Baes).

V-k Mees Leendertsz (Lenertsz) Boot is geboren op 01-06-1629, zoon van Lenert Meesz Boo(d)t en Dieuwertje Gerrits. Mees Leendertsz (Lenertsz) is overleden omstreeks 1694, ongeveer 65 jaar oud. Woonplaats: Zegwaart (Zoetermeer) (bij huwelijk in 1658). Mees Leendertsz (Lenertsz):
(1) trouwde met Neeltge Hendrix Broer, nadat zij op 27-09-1658 in Zegwaart (Zoetermeer) in ondertrouw zijn gegaan. Getuigen bij het huwelijk: Gerrits Leendertsz Spek oom en voogd van Mees Leendertsz Boot en Hendrik Dirksz Broer, de vader van de bruid. Neeltge Hendrix is geboren in 1637 in Rokkeveen? Zij is overleden vóór 03-08-1666, hoogstens 29 jaar oud. Woonplaats: Rokkeveen (bij het huwelijk in 1658)? Neeltge is een dochter van Henderick Dirrickxz Broer (ca 1602 - na 17-11-1666) en Aechje Cornelisdr. Volgens huwelijksinschrijving zijn zij getrouwd op 27-02-1636 in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk op in Zoetermeer.


 

Vranck Lenertsz later Boot.22

Ondertrouwinschrijving Mees Leendertsz (Lenertsz) Boot en Neeltge Hendrix Broer in de Nederduitsch Gereformeerde kerk te Zegwaart.
De drie streepjes aan het begin van de eerste regel staan voor de drie huwelijksafkondigingen; ook wel aangeduid als 1-2-3.

"Mees Leendertsz  Boot  J.M. op Segwaart  Gerrit Leendertsz  Spek oom en vooght
Neeltje Hendrix Broer  J.D. op de Rokkeveen   Hendrik Dircksz  Broer Vader."


Doopinschrijvingen van dit gezin zijn niet te vinden omdat de doopregistratie in de Remonstrantse gemeente nog niet is begonnen. Van de kinderen is bekend dat zij beiden trouwen op 2 januari 1689. Zoon Leendert is vernoemd naar zijn grootvader en dochter Diewertje naar haar grootmoeder. In 1686 is een register van de huisgezinnen in Zegwaart opgesteld in verband met de heffing van het zogenaamde zout,- en zeepgeld, een belasting op het vermeende gebruik van die goederen. De gerechtsbode en de deurwaarder gingen de huizen langs en sloten op 10-05-1686 het register af. Hierin komt voor: Mees Leendertszn. Boot, man, vrouw en twee kinderen bovende 10 jaar; 3-8-4, de betekenis is: de aanslag is 3 gulden, de index is 8 op blz. 4. Naar aanleiding van het overlijden van Neeltge Hendrix Broer wordt in 1666 een 'Uijtcoopbrieff' (akte van erfrecht) opgesteld. Hierin worden de geboortedata van beide kinderen vermeld.


 

Vranck Lenertsz later Boot.23

 Fragment ‘Uijttcoopbrieff' van 5 november 1666.

“… twee naergelaten weeskinderen vande voors[schreven] Neeltgen Henricx, geprocureert bij de voorn[oemde] Mees Leendertsz Boot als met namen Dieuwertgen Mees die te Pinxter 1666 voorleden out was zes jaren ende Leendert Meesz Boot die veertien dagen voor alreheijligen eerstkomende oudt sall sijn vier jaren, …”.


(2) trouwde, 37 jaar oud, op 07-09-1666 in Zegwaart met Maertgen Cornelisdr Conijnenburgh, 25 jaar oud. Huwelijk voor het Gerecht. Dat is een zgn. schepenhuwelijk. Schout en Schepenen hebben de akte opgesteld en ondertekend. De huwelijkstekst luidt: "Selve Mees Lenndertsz Boodt wedunaer van Neeltgen Hendricx met Maertgen Cornelis van Conijnenburgh jonge dochter beijde van Segwaert daer die huwelijxe proclamatie voor de Gerechte van Zegwaert hebben versocht die haer dienvolgende hier gegunt ende gegeve ende doet de selve sonder verhinderinge daer voortgangh hebben gehadt als deselve attestatie van de Bock hebben daer blijcken soo sijn beide de voorschreven selve huijden date alles voor Hendrick Copsma Schoudt, Jan Adriaensz Sterrenburgh ende Gijsbert Maertensz Toornvliet Schepenen van Zegwaert wettelick getrouwdt ende inde heijligen echt end daer leventich te voir come is dese bij ons geteijkent op den sevende September 1666". Maertgen Cornelisdr is geboren in 1641 in Zegwaart. Maertgen Cornelisdr: dochter van Cornelis Dircxsz Conijnenburgh en Claesje Claesdr.

Kinderen van Mees Leendertsz (Lenertsz) en Neeltge Hendrix:

1 Diewertgen Meesse Boot, geboren op 13-06-1660. Volgt VI-a.
2 Leendert Meesz Boot, geboren op 18-10-1662. Volgt VI-b.

V-l Vranck Lenertsz Boot is geboren op 01-11-1631, zoon van Lenert Meesz Boo(d)t en Dieuwertje Gerrits. Vranck Lenertsz trouwde met Ariaentgen Aryensdr Groeneweg(h). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-02-1657. Ariaentgen Aryensdr is geboren omstreeks 1637 in Hillegersberg (Rotterdam). Ariaentgen Aryensdr: dochter van Ary Krijnsz (Groeneweg(h)), geb. ca. 1599 (woont te Bergschenhoek) ovl na 27-10-1669, getrouwd 12-03-1628 te Hillegersberg met MaritgenClaesdr, ovl voor 29-01-1639 (dochter van Claes Leendertsz Hoflant , wonende te Bergschenhoek, en Pleuntgen Cornelisdr).

VI-a Diewertgen Meesse Boot is geboren op 13-06-1660, dochter van Mees Leendertsz (Lenertsz) Boot en Neeltge Hendrix Broer. Diewertgen Meesse is overleden in 1732 in Berkel, 72 jaar oud. Zij is begraven op 02-01-1733 te Berkel. Woonplaats: Zegwaart (Zoetermeer) (bij huwelijk in 1689). Diewertgen Meesse trouwde met Dirck Arentsz (Ariens) Roggeveen, nadat zij op 17-12-1688 in Zegwaart (Zoetermeer) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-01-1689 in Zegwaart (Zoetermeer).


 

Vranck Lenertsz later Boot.24

Ondertrouwinschrijving Diewertgen Meesse Boot en Dirck Arentsz (Ariens) Roggeveen in de Nederduits Gereformeerde kerk te Zoetermeer/Zegwaart, aangevuld met huwelijksdatum.

“1-2-3 Hier getrouwt, 2 januari 1689 Dirck Arentsen Roggeveen J.M. met Diewer Meese Boot J.D. bijde van Segwaert. (Getuige) Arij Claesse Roggeveen, vader Mees Leendertsz Boot, vader”.


Hij is gedoopt op 11-08-1658 in Zegwaart (Zoetermeer). Doopgetuigen: Jan Dirksz, Wijve Cornelis. Woonplaats: Zegwaart (Zoetermeer) (bij huwelijk in 1689). Dirck Arentsz (Ariens): ook genaamd Rockeveen. Hij is de zoon van Arijen Claesse Roggeveen (Rockeveen), (geboren op 29-12-1619 in Zegwaart) en Geertie Dirks Bovenwater (geboren in Zoetermeer, gedoopt 06-10-1619 in Zoetermeer-Zegwaart, dochter van Dirck Jacobs Bovenwater en Wijve Cornelis de Cock; ondertrouwd op 13-01-1641 en getrouwd op 30-01-1641 in Zegwaart).

Kind van Diewertgen Meesse en Dirck Arentsz (Ariens):

1 Arij (Arien) Dirckz Roggeveen. Volgt VII-a.

VI-b Leendert Meesz Boot is geboren op 18-10-1662, zoon van Mees Leendertsz (Lenertsz) Boot en Neeltge Hendrix Broer. Leendert Meesz is overleden op 07-01-1730 in Zegwaart (Zoetermeer), 67 jaar oud. Aangifte op 09-01-1730. Woonplaats: Zegwaart (Zoetermeer) (bij het huwelijk in 1689). Beroep: schipper. Religie: Remonstrants. Leendert Meesz trouwde met Maertje Willems de Bruijn, nadat zij op 17-12-1688 in Zegwaart (Zoetermeer) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-01-1689 in Zegwaart (Zoetermeer).


 

Vranck Lenertsz later Boot.25

Ondertrouwinschrijving Leendert Meesz Boot en Maertje Willems de Bruijn in de Nederduits Gereformeerde kerk te Zegwaart/Zoetermeer aangevuld met huwelijksdatum.

“1—2—3  Hier getrouwt 2 januari 1689 Leendert Meese Boot. J.M. van Segwaert met Maertje Willemz de Bruijn J.D. van Soetermeer. Getuigen: Meez Leenderz Boot, Vader  Willem Cornelis de Bruijn, Vader” 


Enkele doopinschrijvingen van dit gezin in het register van de Remonstrantse gemeente te Zoetermeer: "1690, 22 Oct. Een kind gedoopt van Leendert Meesz Boot, gebooren uit zijn huisvrouw Maartje Willems 'tKind is genoemt Neeltje, staende onder dedoop de vader voornt. en Diewertje Mees deszelfs zuster". "1692 Augustus, Den 10 dito, is gedoopt een Kind van Leendert Meesz Boot, en Maertje Willems Egtluijden. 'tKind is genoemt Willem, staende onder de doop de vader voornt. en Barber Willems Jongedochter" "1694 October, Den 17 dito, is gedoopt een Kind van Leendert Meesz Boot,en Maertje Willems, Egtluijden, 'tKind is genoemt Vranck, staende onderde doop, de vader voornt, en Grietje Huijsvrouw van Ingnas tot Benthuijse". 1697 Mei, Den 5 dito, is gedoopt een Kind van Leendert Meesz Boot, en Maertje Willems, Egteluijden 'tKind is genoemt Cornelis, staende onder de doop de vader voornt. en Barber Willems Jongedochter". De juiste geboortedata zijn niet bekend. De kerkelijke administratie geeft alleen de datum weer wanneer de doop heeft plaatsgevonden. De doopdatum van het oudste kind is niet te vinden. Zowel bij huwelijken als bij doopinschrijvingen zijn de getuigen belangrijk omdat dit veelal familieleden zijn waarbij vernoemingen soms een rol spelen. Naar wie de kinderen uit dit gezin zijn vernoemd is goed te volgen. Het oudste kind is vernoemd naar zijn vader Mees. Omdat hij ongehuwd is overleden komt de naam Mees hierna niet meer voor in de familie. Neeltje is vernoemd naar Neeltje Hendrix Broer, de moeder van Leendert. Willem is vernoemd naar Willem Cornelis de Bruin. Vranck is vernoemd naar een broer van zijn vader. Deze naam is één van de oudst gebruikte namen in deze familie Boot. Cornelis is vernoemd naar de tweede naam van zijn schoonvader. Hendrik kan vernoemd zijn naar Hendrik Dircksz Broer de vader van zijn moeder. Het laatste kind is vernoemd naar Marijtje Jacobs, de moeder van Maertje Willems de Bruijn.

De doopgetuigen die bij de doopinschrijvingen worden genoemd zijn achtereenvolgens: Diewertgen Mees de zuster van Leendert Boot, Barber Willems is een zuster van zijn vrouw Maertje Willems. De doopgetuigen Neeltje, Trijntje en Cornelis is mogelijk familie van zijn vrouw, maar die zijn niet goed te traceren. Verder bleek uit de rechtelijke archieven te Zegwaard dat Leendert Meesz Boot deel heeft uitgemaakt van het college van Schout en Schepenen van dit gerecht. Het notarieel archief vermeldt dat op 08-12-1693 Leendert Meesz Boot huurder is en zijn vader eigenaar van een huis, schuur, erf, gebroken land enwater gelegen aan de Buijtenwegse polder; de huurperiode bedraagt 4 jaar. Maertje Willems is geboren omstreeks 1665. Maertje Willems is overleden op 11-04-1741 in Zegwaart (Zoetermeer), ongeveer 76 jaar oud. Aangifte op 11-04-1741. Woonplaats: Zoetermeer (bij het huwelijk in 1689). Religie: Remonstrants. Maertje Willems: haar naam is ook vermeld als Maartje Wilms de Bruin of als Maertie Willems de Bruijn, dochter van Willem Cornelis de Bruijn (ca 1642) en Marijtje Jacobs.

Kinderen van Leendert Meesz en Maertje Willems:

1 Mees Leendertsz Boot, geboren omstreeks 1689 in Zegwaart (Zoetermeer). Mees Leendertsz is overleden op 22-01-1717 in Zegwaart (Zoetermeer), ongeveer 28 jaar oud. Mees Leendertsz: ook genoemd Mees Bootie.
2 Neeltje Leendertse Boot, gedoopt op 22-10-1690 in Zegwaart (Zoetermeer). Remonstrants gedoopt, doopgetuige: Diewertje Meesz, zuster van vader. Neeltje Leendertse is overleden op 13-03-1724 in Zegwaart (Zoetermeer).
3 Willem Leendertsz Boot. Volgt VII-b.
4 Vranck (Frank) Leendertsz Boot. Volgt VII-c.
5 Cornelis Leendertsz Boot, gedoopt op 05-05-1697 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-16v]. doopgetuige: Barber Willems.
6 Hendrick Leendertsz Boot, gedoopt op 14-11-1700 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-19]. doopgetuige: Neeltje Cornelis.
7 Marijtje (Maartje, Marija) Leendertse Boot. Volgt VII-d.

VII-a Arij (Arien) Dirckz Roggeveen, zoon van Dirck Arentsz (Ariens) Roggeveen en Diewertgen Meesse Boot. Hij is gedoopt op 23-09-1691 in Zoetermeer. Doopgetuige: Trijntje Ariens Roggeveen. Religie: N.H. gedoopt. Arij (Arien) Dirckz trouwde met Maria (Maartje) Corsse van der Hofstede. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-01-1716 in Bleiswijk. Zij is gedoopt op 21-03-1690 in Benthuizen. Maria (Maartje) Corsse: dochter van Kors Jans van den Hofstede en Machteltje Willems Geleveen.

VII-b Willem Leendertsz Boot, zoon van Leendert Meesz Boot en Maertje Willems de Bruijn. Hij is gedoopt op 10-08-1692 in Zegwaart (Zoetermeer). Remonstrant gedoopt.


 

Vranck Lenertsz later Boot.26

Doopinschrijving Willem Leendertsz Boot. Doopgetuige: Barber Willems (vóór 1667).

“Augustus 1692, Den 10 dito, is gedoopt een kind van Leendert Meesz Boot, en Maertje Willems Egtluijden. ‘t Kind is genoemt Willem, staende over den doop de vader voornt. en Barber Willems Jongedochter”


Willem Leendertsz is overleden op 30-07-1750 in Zegwaart (Zoetermeer). Aangifte op 30-07-1750. Beroep: turfschipper. Willem Leendertsz trouwde met Catharina Bosch, nadat zij op 01-02-1730 in Zoetermeer in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-02-1730 in Rijnsburg. De inschrijving van dit huwelijk heeft zowel plaatsgevonden in het kerkregister als in het gaarderregister van Zegwaart. De inschrijving in het gaarderregister heeft vanwege een belasting op trouwen en begraven heeft 3 gulden gekost.  In beide plaatsen wordt het huwelijk vermeld. De eerste is geregistreerd op woensdag 2 februari 1730 te Zegwaart en de volgende dag is het huwelijk ingeschreven te Rijnsburg op 3 februari in het kerkregister.


 

Vranck Lenertsz later Boot.27

Inschrijving van Willem Leendertsz Boot en Catharina Bosch in het gaarderregister.

Vanaf 1695 moeten trouwlustigen voor het huwelijk (NG en schepenbank) een bewijs van betaling van de gaarder tonen. Dat is een registratie van een belasting die vooraf moest worden betaald.

“De 2e Feb 1730 heeft Willem Boot aengevingh gedaen dat hij van meninge was hem te begeven ten huijwelijcken staate met Caterina Bosch J.D. van Rijnsburgh gehoorende onder de classis van 3: 0: 0
 [getekend] Willem Boot”


De huwelijksinschrijving in de Nederduitsch Gereformeerde kerk te Rijnsburg: “Den 3 Februarij in ondertrouw opgenomen Willem Boot, wonende te Segwaart met Katrina Bosch, Jonge dogter wonende te Rijnsburg Willem Pentenen in den huwelijcke Staat bevestigt sijn den 26 februarij” De oorspronkelijke tekst van de huwelijksinschrijving in de Nederduitsch-Gereformeerde kerk te Zegwaard luidt: "1730 den 1e Februari Willem Boot, J.M. van Zegwaard en Catharina Bosch,J.V. van Rijnsburgch gelicht op den 15 Februari 1730 om somdag tot Rijnsburch te trouwen".

Catharina is gedoopt op 16-03-1705 in Rijnsburg en overleden op 20-03-1755 in Zegwaart (Zoetermeer). Catharina staat ook vermeld als Katje Bos. Zij is de dochter van Hendrik Bosch.

Doopinschrijvingen van dit gezin in de doopregisters van de Remonstrantse gemeente te Zoetermeer "1731 Den 20 Mei is gedoopt een kind van Willem Boot en Catharina Bosch egteluide, en is genoemd Leendert, staande onder de doop de vader voornoemt en Marije Boot". "1733 Den 10 Mei is gedoopt een kind van Willem Boot en Catharina Bosch egteluide, en is genaamd Geertrui. Getuigen de vader voornoemt en Marije Boot" "1734 Den 16 Mei is gedoopt een kind van Willem Boot en Catharina Bosch egteluide, en is genaamt Leena. Getuigen: de vader voornoemt en Jozijntjede Leeuw, huisvrouw van Franck Boot, verbeeldende de plaats van Maartje Willems de Bruin" "1736 Den 5e February is gedoopt een kind van Willem Boot en Catharina Bosch egteluide, en is genaamd Leendert. Getuigen: de vader voornoemt en Jozijntje de Leeuw, huisvrouw van Franck Boot, verbeeldende de plaats van Maartje Willems de Bruin".

De namen van de doopgetuigen die hier worden vermeld zijn uitsluitend familieleden van Willem Boot, Marijtje is zijn zuster en Jozijntje de Leeuwis getrouwd met zijn broer Vranck. Maartje Willems de Bruin is Willem's moeder, die blijkbaar geen van beide keren bij de doop aanwezig kon zijn; zijn vader was al in 1730 overleden. Wat opvalt is dat hij zijn zoon Leendert alleen vernoemd heeft naar de eerste naam van zijn vader, de naam Mees verdwijnt hier uit de familie.

Op 7 maart 1742 besloten de Staten van Holland tot een heffing van een personele quotisatie of hoofdelijke omslag. Dit was in principe een inkomensheffing, maar die kon niet bij iedereen juist bepaald worden. Een aanslag naar statuskenmerken was ook mogelijk. Hiertoe behoorden: de huurwaarde van de woning, het bezit van een buitenplaats, koets paarden, of dienstboden. De aanslagen werden in klasse van 1 tot 8 ingedeeld. In Zegwaart werden aanvankelijk 45 van de 230 hoofdbewoners aangeslagen. Daarvan werden er al 23 vrijgesteld, zodat er uiteindelijk slechts 22 gezinshoofden werden aangeslagen (10%). Achtereenvolgens worden hierin vermeld: het nummer van het huis, de betaalde huur of geschatte huurwaarde, de aanslag inverpondingen en de omschrijving van de hoofdbewoner. Behorende onder het Dorp (noordzijde vanaf het westen) is het volgende vermeld: "42.- 25,- 2,10 Willem Boot ,vaart nu en dan met een turfschip, zijn vrouw heeft een koffie- en theewinkeltje".

Kinderen van Willem Leendertsz en Catharina:

1 Leendert Willemse Boot, gedoopt op 20-05-1731 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-38]. Remonstrants gedoopt, doopgetuigen: Willem Leendertsz Boot (1692-1750), vader en Marijtje (Maartje, Marije) Leendertse Boot (1703-1735), tante: “1731 Den 20 Mei is gedoopt een kind van Willem Boot en Catharina Bosch egte luide, en is genoemd Leendert, staande onder de doop de vader voornoemt en Marije Boot”. Leendert Willemse is overleden op 08-11-1731 in Zegwaart (Zoetermeer). Aangifte op 08-11-1731.
2 Geertrui Willemse (Truitje) Boot, gedoopt op 10-05-1733 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-39]. Remonstrants gedoopt, doopgetuigen: Willem Leendertsz Boot (1692-1750), vader, Marijtje (Maartje) Leendertse Boot (1703-1735), tante, Marijtje Wouw (vóór 1708): “1733 Den 10 Mei is gedoopt een kind van Willem Boot en Catharina Bosch egte luide, en is genaamd Geertrui. Getuigen de vader voornoemt en Marije Boot”. Geertrui Willemse is overleden op 07-01-1800 in Zegwaart (Zoetermeer). Aangifte op 07-01-1800.
3 Leena Willemse Boot. Volgt VIII-a.
4 Leendert Willemsz Boot. Volgt VIII-b.

VII-c Vranck (Frank) Leendertsz Boot, zoon van Leendert Meesz Boot en Maertje Willems de Bruijn. Hij is gedoopt op 17-10-1694 in Zoetermeer. Remonstrants gedoopt, doopgetuige: Grietje, huisvrouw van Ingnas te Benthuizen (vóór 1669). Vranck (Frank) Leendertsz trouwde met Josijntje (Josina) de Leeuw. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-10-1731 in Zegwaart (Zoetermeer). Zij is gedoopt op 27-03-1701 in Zoetermeer. Josijntje (Josina): dochter van Pieter Willemsz van Leeuwen en Ariaentje Frans Helderman(s); getrouwd op 01-01-1698 te Zoetermeer.

Kinderen van Vranck (Frank) Leendertsz en Josijntje (Josina):

1 Neeltje Boot, gedoopt op 15-06-1732 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-39]. Neeltje is overleden vóór 1734.
2 Neeltje Boot, gedoopt op 11-04-1734 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-40].
3 Marijtje Boot, gedoopt op 16-10-1735 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-41]. Marijtje is overleden vóór 1737.
4 Marijtje Boot, gedoopt op 14-04-1737 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-41v]. Marijtje is overleden vóór 1742.
5 Heindrik Boot, gedoopt op 21-11-1738 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-42].
6 Leendert Frankz Boot, gedoopt op 13-12-1739 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-42v]. Remonstrants gedoopt. Leendert Frankz is overleden op 04-04-1740 in Zegwaart (Zoetermeer).
7 Marijtje Boot. Zij is gedoopt op 28-10-1742 in Zwammerdam [bron: DTB Remonstrants 9-1].
8 Leendert Francken Boot. Hij is gedoopt op 14-05-1744 in Nieuwkoop [bron: DTB Remonstrants 4-106].

VII-d Marijtje (Maartje, Marija) Leendertse Boot, dochter van Leendert Meesz Boot en Maertje Willems de Bruijn. Zij is gedoopt op 05-08-1703 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-21]. doopgetuige: Trijntje Cornelis, huisvrouw van Jacob Jansz Backs. Marijtje (Maartje, Marija) Leendertse is overleden op 01-01-1735 in Zegwaart (Zoetermeer). Aangifte op 01-01-1735. Marijtje (Maartje, Marija) Leendertse trouwde met Tijmen Arisze Starrevelt. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-04-1729 in Zoetermeer. Hij is gedoopt op 27-05-1691 in Zoetermeer. Remonstrants gedoopt. Tijmen Arisze is overleden op 27-01-1774 in Zegwaart (Zoetermeer). Aangifte op 27-01-1774. Tijmen Arisze: zoon van Arij Cornelisz Starrevelt en Claesje Tijmens van der Does.

Kinderen van Marijtje (Maartje, Marija) Leendertse en Tijmen Arisze:

1 Antje Starrevelt, gedoopt op 04-12-1729 in Zoetermeer. Antje is overleden op 01-08-1738 in Zegwaart (Zoetermeer). Aangifte op 01-08-1738.
2 Dirk Tijmens Starrevelt. Volgt VIII-c.
3 Neeltje Starrevelt,  gedoopt op 21-02-1734 in Zoetermeer. Neeltje is overleden op 30-07-1734 in Zoetermeer. Aangifte op 30-07-1734.

VIII-a Leena Willemse Boot, dochter van Willem Leendertsz Boot en Catharina Bosch. Zij is gedoopt op 16-05-1734 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-40]. Remonstrants gedoopt, doopgetuigen: de vader en Josijntje de Leeuw (geb. ca 1694), tante, huisvrouw van Franck Boot, verbeeldende de plaats van Maartje Willems de Bruin (ca 1665-1741), oma: “1734 Meij 16 is gedoopt een kind van Willem Boot en Catharina Bosch egte luide, en is genaamt Lena. Getuigen: de vader voornoemt en Jozijntje de Leeuw, huisvrouw van Franck Boot, verbeeldende de plaats van Maartje Willems de Bruin”. Leena Willemse is overleden op 21-01-1807 in Zegwaart (Zoetermeer). Aangifte op 21-01-1807. Leena Willemse trouwde met Frans van Kralingen. Leena trouwt met Frans van Kralingen (geboren omstreeks 1734); in de kerkelijke registers is van dit gezin niets meer te vinden. Zij blijven in Zegwaart wonen, want in de volkstelling die in 1798 wordt gehouden komt dit gezin wel voor. De registratie vermeld: "twee personen, waar van er één behoord tot de Gereformeerde kerk en één tot de Remonstrantse kerk; zij wonen in het dorp Zegwaart op nummer 41". Frans is geboren omstreeks 1734.

VIII-b Leendert Willemsz Boot, zoon van Willem Leendertsz Boot en Catharina Bosch. Hij is gedoopt op 05-02-1736 in Zegwaart (Zoetermeer) [bron: DTB 16-40v]. Remonstrants gedoopt.


 

Vranck Lenertsz later Boot.28

Doopinschrijving Leendert Willemsz Boot.

Doopgetuigen: de vader en Josijntje de Leeuw (geb. ca.1694), tante.

“1736 Den 5e February is gedoopt een kint van Wilm Boot en Catharina Bosch egte luiden, en is genoemt Leendert. Getuigen: de vader voornoemt  Marya en Jozina de Leeuw, verbeelden de plaats van Maartje Willemz de Bruin”.


De namen van de doopgetuigen die hier worden vermeld zijn uitsluitend familieleden van Willem Boot. Marije Boot is zijn zuster en Jozijntje de Leeuw is de vrouw van Vranck Boot die de broer is van zijn vader. Maartje Willems de Bruin is de moeder van Willem Leendertsz Boot. Leendert Willemsz is overleden op 20-04-1802 in Leiderdorp. Religie: Remonstrants gedoopt. Leendert Willemsz trouwde met Elisabeth Michielsdr (Lijtje) Koster (Coster), nadat zij op 17-11-1764 in Leiderdorp in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-11-1764 in Leiderdorp. Aangifte Gaarder Boskoop Pro Deo 02-11-1764 (G2-p.51). Betoog afgegeven in Boskoop op 18-11-1764 (B20-p.148) om te trouwen in Leiderdorp. Oorspronkelijke tekst van de huwelijksinschrijving in de Herv. kerk te Leiderdorp als te Boskoop: "Leiderdorp Den 2e November 1764: Elisabeth Koster, J.D. woonende te Boskoop ondertrouwd met Leendert Boot, J.M. woonende als vooren. Boskoop: Betoog geligt om te Leiderdorp te trouwen, den 18e November 1764 Leendert Boot, J.M. van Zegwaart, woonende te Boskoop. Elisabeth Koster, J.D. van Hazerswoude, woonende te Boskoop."

 Doopinschrijvingen in de Herv.kerk te Leiderdorp:

"Den 14 April een kind gedoopt wiens naam is Willem. Vader: Leendert Boot - Moeder: Elisabeth Koster. Getuigen: Frans van Kralingen en Leena Boot"
"Den 16 November een kind gedoopt wiens naam is Dirk. Vader: Leendert Boot - Moeder: Lijtje Koster. Getuigen: Jacobus Verburg en Elsje Coppier"
"Den 31 Juli een kind gedoopt wiens naam is Maria. Vader: Leendert Boot - Moeder: Lijtje Koster. Getuigen: Hendrik Boot en Maria Coppier"
"Den 9 Februari een kind gedoopt wiens naam is Cornelis. Vader: Leendert Boot - Moeder: Lijtje Koster. Getuigen: Frans van Kralingen en Leena Boot"
"Den 29 Augustus een kind gedoopt wiens naam is Maria. Vader: Leendert Boot - Moeder: Lijtje Koster. Getuigen: Antje Butterman en Jacob de Kort"

Van dit gezin blijven er maar twee kinderen in leven; drie overlijden zeer jong. Leena Boot die hier tweemaal als doopgetuige wordt vermeld is een zuster van Leendert. Hendrik Boot die hier als doopgetuige wordt vermeld is een broer van zijn grootvader. Maria wordt vernoemd naar Maria Coppier, familielid van Lijtje Koster, mogelijk haar moeder. Verder valt op dat zowel Leendert Boot als Elisabeth Koster beiden niet meer in hun geboortedorp wonen, maar te Boskoop. Omdat Leiderdorp hun nieuwe woonplaats wordt trouwden zij in de Hervormde kerk; de trouw-, en doopinschrijvingen geven dit duidelijk aan. Afbeelding en tekst van de huwelijksinschrijving in de Nederduitsch Gereformeerde kerk te Boskoop: “Betoog geligt om te Leiderdorp te trouwen, den 18 November 1764 Leendert Boot, J.M. van Zegwaart, woonende te Boskoop. Elisabeth Koster, J.D. van Hazerswoude, woonende te Boskoop.”  

Elisabeth Michielsdr is geboren in Boskoop. Zij is gedoopt op 20-09-1737 in Hazerswoude-Groenendijk. Elisabeth is Rooms-Katholiek gedoopt in de kerk in Hazerswoude-Groenendijk. Doopgetuigen: Paulus Appeltane, Lijsbeth Swenne (oma). Tekst van de inschrijving: “20ste bapta Elisabeth pater Michiel Costers, mater Marij Cobis Coppier, patria Paulis Appeltane, matrina Lijsbeth Swenne gedie natris Groenendijk”. Elisabeth Michielsdr is overleden op 16-02-1788 in Leiderdorp. Religie: R.K. gedoopt. Lijtje: dochter van Michiel Jansz Koster (Coster), geboren in 1707 Eksel, Limburg België en Marij Cobusse (Jacobsdr) Coppier (geboren in 1705); getrouwd 07-08-1733 in Hazerswoude.

Kinderen van Leendert Willemsz en Lijtje:

1 Willem Leendertsz Boot. Volgt IX.
2 Dirk Boot, gedoopt op 16-11-1766 in Leiderdorp [bron: DTB N.H. 4-105]. Doopgetuigen: Elsje Coppier (vóór 1741), Jacobus Verburg (vóór 1741). Originele tekst: “Den 16 November een kind gedoopt wiens naam is Dirk Vader: Leendert Boot – Moeder: Lijtje Koster. Getuigen: Jacobus Verburg en Elsje Coppier”. De beide doopgetuigen zijn vermoedelijk familie van Elisabeth Koster, omdat haar moeder Coppier heet. Dirk is overleden op 16-12-1766 in Leiderdorp.
3 Maria Boot. Zij is gedoopt op 31-07-1768 in Leiderdorp [bron: DTB N.H. 4-111]. Doopgetuigen: Hendrik Boot (geb. 1700), broer van grootvader en Maria Coppier. Originele tekst: “Den 31 Juli een kind gedoopt wiens naam is Maria Vader: Leendert Boot – Moeder: Lijtje Koster. Getuigen: Hendrik Boot en Maria Coppier”. Maria is overleden op 03-01-1774. Maria is vermoedelijk vernoemd naar een tante van Leendert Boot: Maria Coppier de vrouw van Hendrik Boot (geb.1700) die een broer is van zijn grootvader.
4 N.N. Boot, levenloos geboren kind, geboren op 03-01-1774. 
5 Cornelis Boot, gedoopt op 09-02-1777 in Leiderdorp [bron: DTB N.H. 4-146]. Doopgetuigen: Frans van Kralingen (±1734) en zijn vrouw Lena Willemse Boot (1734-1807), tante. Originele tekst: “Den 9 Februari een kind gedoopt wiens naam was Cornelis Vader: Leendert Boot – Moeder: Elisabeth Koster. Getuigen: Frans van Kralingen en Lena Boot”. De doopgetuigen zijn dezelfde als bij de doop van hun oudste zoon Willem Boot. Dit vierde kind wordt genoemd Cornelis, een naam die regelmatig voorkomt in de familie en in dit geval vermoedelijk is vernoemd naar een broer van zijn vader. Van Cornelis is verder niets bekend. Mogelijk is hij vertrokken uit zijn geboorteplaats of hij is ook jong overleden.
6 Maria Boot, gedoopt op 29-08-1779 in Leiderdorp [bron: DTB N.H. 4-160]. Doopgetuigen: Antje Butterman (±1742), halfzuster van moeder Elisabeth Koster. Originele tekst: “Den 29 Augustus een kind gedoopt wiens naam is Maria Vader: Leendert Boot – Moeder: Lijtje Koster. Getuigen: Antje Butterman en Jacob de Kort”. Maria is overleden op 23-10-1779 in Leiderdorp. Maria: Dit vijfde en laatste kind wordt opnieuw Maria genoemd maar overlijdt binnen twee maanden.

VIII-c Dirk Tijmens Starrevelt, zoon van Tijmen Arisze Starrevelt en Marijtje (Maartje, Marija) Leendertse Boot. Hij is gedoopt op 21-10-1731 in Zoetermeer. Dirk Tijmens:
(1) trouwde met Jannetje Meijers. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1757 in Zoetermeer. Jannetje is geboren omstreeks 1731.
(2) trouwde met Jannetje Hogervorst. Het kerkelijk huwelijk vond plaats na 1758. Jannetje is geboren omstreeks 1731.
(3) trouwde met Neeltje Cornelis Broer. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-02-1763 in Zoetermeer. Zij is gedoopt op 01-07-1736 in Zoetermeer. Neeltje Cornelis is overleden op 29-10-1774 in Zoetermeer. Aangifte op 29-10-1774. Neeltje Cornelis: dochter van Cornelis Cornelisz Broer en Magdaleentje Pel.

IX Willem Leendertsz Boot, zoon van Leendert Willemsz Boot en Elisabeth Michielsdr (Lijtje) Koster (Coster). Hij is gedoopt op 14-04-1765 in Leiderdorp [bron: DTB N.H. 4-101].


 

Vranck Lenertsz later Boot.29

Doopinschrijving Willem Leendertsz Boot

Doopgetuigen: Frans van Kralingen ( ±1734), man van Lena, Lena Willemse Boot (1734-1807), zuster van vader. 

“Den 14 April een kint gedoopt wiens naam is Willem
Vader: Leendert Boot
Moeder: Elisabeth Koster. G
etuigen: Frans van Kraalingen en Leena Boot”. 

 


Willem Leendertsz is overleden op 01-08-1837 om 12:00 in Leiden [bron: akte 685]. Aangifte op 02-08-1837. Hij is begraven op 05-08-1837 te Leiden. Bij het overlijden van Willem Leendertsz: Aangifte van overlijden is gedaan door zijn zoon Hermanus Boot (1810) en zijn schoonzoon Willem van Dorp (1812). Hij is begraven op het Papegaai's Bolwerk in Leiden. Het vermelde adres bij overlijden: Jan Vossensteeg wijk 6 no. 1140. Woonplaats: (Jan Vossensteeg wijk 6 no 1140, Leiden (1817), Leiderdorp). Beroep: binnenschipper, kalkschipper (1812), arbeider (1814).

 Willem Leendertsz trouwde met Gijsje van Vliet, nadat zij op 17-04-1805 in Leiderdorp in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Gaarder]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-04-1805 in Amsterdam. Er zijn twee huwelijksinschrijvingen. Omdat Gijsje van Vliet in Amsterdam woont, trouwen zij daar ook. 


 

Vranck Lenertsz later Boot.30

Inschrijving Willem Leendertsz Boot en Gijsje van Vliet op 17 april 1805 in het ‘Gaarderregister' te Leiderdorp.

“17 Dito Willem Boot Jongman, geboren woonende alhier met Gijsje van Vliet, Jongedogter geboren te Nieuwveen, wonende te Amsterdam…Pro deo” .


Gedeeltelijke tekst van de huwelijksinschrijving te Amsterdam: "Den 19 April 1805. Compareerden Willem Boot van Leijderdorp voors. gead. daar wonende geref. oud 33 Jaar onder dvoors. gead. van sijn ouders Leendert Boot en Elisabeth Koster.Gijsje van Vliet van Nieuwveen geref. oud 29 Jaar op de Kijzersgragt bij de Lijdse Straat onder dvoors. gead. met deselve van haar vader Gijsbert van Vliet en Gijsje Sevenhuijzen."  De huwelijksinschrijving geeft hier wat extra informatie. Want hieruit blijkt dat zij op de Keizergracht woont vlak bij de Leidsestraat. Gijsje is geboren in Nieuwveen. Zij is gedoopt op 11-09-1768 in Nieuwveen. Doopinschrijving van Stijnje van Vliet: “Steijntie ‘t kind van den Schoolmeester Dirk van Vliet en Grietje Dirks Zevenhuijzen waer van Peetoom Gijsbert van Vliet en Peetmoeij Gijsje den Kuijper”. Gijsje is overleden op 09-12-1835 om 11:00 in Leiden [bron: akte 1032]. Zij is begraven op 14-12-1835 te Papegaai's Bolwerk Leiden. Woonplaats: (Jan Vossensteeg, Leiden (1817) Leiderdorp). Beroep: kovijverkoopster (1825). Religie: (volgens de B.S. behoorde dit gezin tot de Chr. Afgescheidenen). Gijsje: Dochter van Dirk Gijsbertsz van Vliet (1730-1781) en Grietje Dirks Zevenhuijzen. Gijsje wordt ook beschreven als Stijntje.

Kinderen van Willem Leendertsz en Gijsje:

1 Leendert Willemsz Boot, geboren op 11-09-1806 in Leiderdorp. Volgt X-a.
2 Gijsbert(us) Boot, geboren op 09-08-1808 in Leiderdorp. Volgt X-b.
3 Hermanus Boot, geboren op 16-02-1810 in Leiderdorp. Hij is gedoopt op 25-02-1810 in Leiderdorp [bron: DTB N.H. 4-291]. inschrijving in het doopregister van de Herv. kerk te Leiderdorp: "Hermanus Zoon van Willem Boot en Gijsje van Vliet. Gebooren: 16 en gedoopt 25 Februari 1810. Getuigen: Hermanus Croese en Stijnje van Vliet" doopgetuigen: Hermanus Croese (geb. vóór 1781) en Steijntje van Vliet (geb. vóór 1781). Hermanus is overleden op 03-08-1863 in Koudekerk a/d Rijn, 53 jaar oud. Woonplaats: (Jan Vossensteeg wijk 6 no 1140, Leiden (1835)). Beroep: timmerman. Hermanus bleef ongehuwd.
Notitie bij Hermanus: Heeft in 1829/33 zijn militaire dienstplicht vervuld.
Vranck Lenertsz later Boot.31
                                                                                                                                 Fragment militair registratieboekje Hermanus Boot.
Bij zijn aantreden in het korps Infanterie is zijn lengte geregistreerd als zijnde 1 el, 7 palm en 5 duimen, wat nu 175 cm zou worden genoemd. Wegens het ontbreken van foto's zijn, als identiteitsbeschrijving, van hem de volgende kenmerken beschreven: "Aangezigt rond, Voorhoofd Ordinair, Oogen Blauw, Neus Ordinair, Mond Groot, Kin Breed, Haar Bruin, Wenkbroouwen Idem, Merkbare Teekenen Geene". De volgende tekst wordt hierin vermeld: "Op den 26 October 1830 overgecomen van de 5-de Afdeling Infanterie krachtens ministrieele depositie vanden 1-ste Maart 1830 waarbij dezelve den 21 Mei was ingedeeld als mecanicien voor een tijd van een Jaar, zijnde loteling van de Ligting van 1829 uit de Provincie Zuidholland gemeente Leijden onder N 364 komt in plaats van ... ? van de Ligting van 1825. Zie N 13768 selve." 
Rond deze tijd speelde de Belgische opstand met de bekende tiendaagse veldtocht in 1831 onder leiding van de latere Koning Willem II een grote rol in Nederland. Uit de beschrijvingen blijkt dat Hermanus die bekende veldtocht ook heeft meegemaakt en een onderscheiding hiervoor heeft gekregen: ”1831 Bij gelegenheid van den Opstand in Belgien bij het mobiele Leger, 1832 Idem 1833 den 5 April vereerd met het metale Kruis”. 
Vranck Lenertsz later Boot.32
                                                                                           Fragment militair registratieboekje Hermanus Boot.
De volgende tekst die hierin wordt vermeld is:
“Op den 26 October 1830 overgecomen van de 5de Afdeling Infanterie krachtens ministrieele depositie vanden 1ste Maart 1830 waarbij dezelve den 21 Mei 1829 was ingedeeld als mecanicien voor een tijd van een Jaar, zijnde loteling van de Ligting van 1829 uit de Provincie Zuidholland gemeente Leijden onder N 364 komt in plaats van Den ? van de Ligting van 1825. Zie N 13768 selve.”
4 Willem (Guillaume) Boot, geboren op 20-02-1812 in Leiderdorp. Volgt X-c
5 Stijntje Boot, geboren op 04-02-1814 in Leiderdorp [bron: akte 2]. Volgt X-d
6 Cornelis Boot, geboren op 16-05-1817 om 23:00 in Leiden [bron: akte 428]. Aangifte op 19-05-1817. in de Jan Vossensteeg te Leiden. Cornelis is overleden op 16-04-1818 om 19:00 in Leiden, 11 maanden oud [bron: akte 289]. Hij is begraven op 18-04-1818 te Rijnburger Bolwerk Leiden. 
7 Maria Cornelia Boot, geboren op 16-05-1822 om 15:00 in Leiden [bron: akte 483]. Volgt X-e.

X-a Leendert Willemsz Boot is geboren op 11-09-1806 in Leiderdorp, zoon van Willem Leendertsz Boot en Gijsje van Vliet. Hij is gedoopt op 21-09-1806 in Leiderdorp [bron: DTB N.H. 4-280]. Inschrijving in het doopregister van de Herv. kerk te Leiderdorp: "Leendert Zoon van Willem Boot en Gijsje van Vliet Gebooren: 11 en gedoopt 21 September 1806. Getuigen: Hermanus Croese en Stijntje van Vliet". Doopgetuigen: Hermanus Croese (geb. vóór 1781) en Steijntje van Vliet (geb. vóór 1781). Leendert Willemsz is overleden op 17-03-1876 om 14:00 in Leiden, 69 jaar oud. Bij het overlijden van Leendert Willemsz: Leendert is overleden aan de Binnenvestgracht te Leiden. Woonplaats: (Kijfhoek wijk II 214, in 1849 gewijzigd in Hoefstraat 87 (1845 - Kijfhoek is in 1857 opgegaan in Groote Lindt, dat in 1881 bij Zwijndrecht is gevoegd); Jan Vossensteeg wijk 6 no 1140, Leiden (bij huwelijk); Zijdgracht, Leiden; Binnenvestgracht (bij overlijden)). Beroep: schipper (1825), korendrager (1826), kalkdrager (1827), molenaar (1832), schippersknecht (1837). Leendert Willemsz: heeft voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaat van den Heer Gouverneur van Zuid-Holland d.d. 26-05-1825, nr. 1998. Leendert Willemsz trouwde, 19 jaar oud, op 06-10-1825 in Leiden [bron: akte 231] met Jannetje (Jansje) Coppij, 18 jaar oud, nadat zij op 23-09-1825 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Fragment uit de huwelijks inschrijving in de burgerlijke stand te Leiden:

"In het jaar achtienhonderd vijf en twintig, den Zesden October 's voor middags den elf en ¾ ure zijn voor ons Mr: Dirk t Suller Massich Wethouder der Stad Leijden, als gecommitteerd tot het werk van de Burgerlijke Stand, gecompareerd
Leendert Boot, jongeman oud 19 jaren geboren te Leijderdorp den 11 September achttienhonderd en zes, Schipper wonende in de Janvossensteeg Wijk 6n 1140, minderjarige zoon van Willem Boot, Schipper en Gijsje van Vliet, Kovij Verkoopster.
Hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaatvan ZE. Den heer Gouverneur van Zuid Holland in dato 26 Mei 1825 no. 1998 en
JANNETJE COPPIJ, oud 18 jaren, geboren te Leijden, den derde Julij achttienhonderd zeven, Naaister wonende op de Geerengracht Wijk 2 No…, minderjarige dochter van Abram Coppij, zonder beroep en van Lena van de Coezijne tapster, wonende op de Geerengracht, beide alhier tegenwoordig en toestemmende"

Het gezin gaat wonen op de Kijfhoek wijk II 214 en in 1849 veranderde de naam Kijfhoek in Hoefstraat 87. Jannetje is geboren op 03-07-1807 in Leiden, dochter van Abraham Coppij en Lena van den Couzijne. Zij is gedoopt op 05-07-1807 in Leiden. Loodskerk. Woonplaats: (Geeregracht, Leiden (bij huwelijk)). Beroep: naaister (1825).

Kinderen van Leendert Willemsz en Jansje:

1 Willem Boot, geboren op 16-03-1826 om 08:00 in Leiden [bron: akte 303]. Volgt XI-a.
2 Abraham Boot, geboren op 07-08-1827 om 23:00 in Leiden [bron: akte 732]. Abraham is overleden op 31-12-1827 om 06:00 in Leiden, 4 maanden oud [bron: akte 936].
3 Abraham Boot, geboren op 03-12-1828 om 13:00 in Leiden [bron: akte 1237]. Volgt XI-b.
4 Leendert Boot, geboren op 18-08-1830 in Leiden [bron: akte 838]. Leendert is overleden op 28-08-1849 om 21:00 in Leiden, 19 jaar oud [bron: akte 1576]. Beroep: schoenmaker. Leendert bleef ongehuwd.
5 Jansje Boot, geboren op 02-09-1832 om 21:00 in Leiden [bron: akte 728]. Jansje is overleden op 02-09-1833 om 04:30 in Leiden, 1 jaar oud [bron: akte 833].
6 Hermanus Boot, geboren op 25-02-1834 in Leiden [bron: akte 223]. Hermanus is overleden op 09-10-1895 in Veenhuizen (Norg), 61 jaar oud. Aangifte op 10-10-1895 [bron: genlias akte 96]. Beroep: smid, schipper. Hermanus: Hermanus Boot Geboorteplaats: Leiden Gedetineerde in 1872 Strafgevangenis te Goes Jaar van opname: 1872 Bron: Zeeuws Archief, Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923. Hermanus bleef ongehuwd.
7 Jannetje Boot, geboren op 28-10-1835 om 06:00 in Leiden [bron: akte 1086]. Volgt XI-c.
8 Gijsje Boot, geboren op 27-08-1837 om 05:00 in Leiden [bron: akte 941]. Kijfhoek. Gijsje is overleden op 24-08-1842 om 21:00 in Leiden, 4 jaar oud [bron: akte 728]. Bij het overlijden van Gijsje: Zijdgracht.
9 Lena Boot, geboren op 17-12-1838 om 05:00 in Leiden [bron: akte 1479]. Lena is overleden op 31-10-1853 om 05:30 in Leiden, 14 jaar oud. 
10 Hendrica Boot, geboren op 01-10-1840 om 06:00 in Leiden [bron: akte 1029]. Volgt XI-d
11 Gijsbert Boot, geboren op 14-09-1842 om 04:00 in Leiden [bron: akte 996]. Volgt XI-e
12 Jan Thomas Boot, geboren op 27-07-1844 om 04:00 in Leiden [bron: akte 863]. Volgt XI-f
13 Cornelis Boot, geboren op 13-07-1846 om 12:30 in Leiden [bron: akte 754]. Kijfhoek. Cornelis is overleden op 20-06-1847 om 03:30 in Leiden, 11 maanden oud [bron: akte ?]. Bij het overlijden van Cornelis: Zijdgracht.

X-b Gijsbert(us) Boot is geboren op 09-08-1808 in Leiderdorp, zoon van Willem Leendertsz Boot en Gijsje van Vliet. Hij is gedoopt op 14-08-1808 in Leiderdorp [bron: DTB N.H. 4-285]. Doopgetuigen: Willemina Appel (geb. vóór 1783) en Willem van Vliet (geb.vóór 1783). Inschrijving in het doopregister van de Herv. kerk te Leiderdorp: "Gijsbert zoon van Willem Boot en Gijsje van Vliet. Gebooren: 9 en gedoopt 14 Augustus 1808. Getuigen: Willem van Vliet en Wilhelmina Appel". Gijsbert(us) is overleden op 05-06-1869 om 04:00 in Leiden, 60 jaar oud. Bij het overlijden van Gijsbert(us): Overleden in de Kaarsenmakerstraat te Leiden. Woonplaats: (Kaarsenmakerstraat, Leiden (bij overlijden)). Beroep: schipper (1844). Gijsbert(us) trouwde, 36 jaar oud, op 07-11-1844 in Leiderdorp [bron: genlias akte 12] met Johanna van den Heuvel, 21 jaar oud. Fragment uit de huwelijksinschrijving in de burgerlijke stand van Leiderdorp:

"In het jaar een duizend acht honderd vier en veertig, den zevenden der maand November zijn voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyderdorp, Provincie Zuid Holland, Arrondissement Leyden, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Gijsbert Boot, jongeman, oud zes en dertig jaren, Schipper, geboren en wonende alhier, zoon van Willem Boot en Gijsje van Vliet, beide overleden, hebbende gemelde Gijsbert Boot voldaan aan de Wet op de Nationale Militie, blijkens certificaat afgegeven door den Heer Staatsraad, Gouverneur van Zuid Holland, van den vijftiende October deses jaars en Johanna van den Heuvel, jonge dochter, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Woerden, wonende alhier, dochter van Dirk van den Heuvel, Schipper, en Margrieta Penning Echtelieden, wonende alhier, Ten deze tegenwoordig en hunnen toestemming tot dit huwelijk gevende".

Johanna is geboren op 03-07-1823 in Woerden. Johanna is overleden op 27-12-1866 in Leiden, 43 jaar oud [bron: akte 2016]. Johanna: dochter van Dirk van den Heuvel en Margaretha (Margrieta) Penning.

Kinderen van Gijsbert(us) en Johanna:

1 Willem Boot, geboren op 22-09-1845 om 15:00 in Zoeterwoude [bron: akte 75]. Aangifte [bron: genlias akte 75]. Willem is overleden op 27-09-1847 in Leiden, 2 jaar oud.
2 Willem Boot, geboren op 04-05-1848 in Katwijk. Volgt XI-g.
3 Dirk Boot, geboren op 19-05-1851 in Leiden [bron: akte 612]. Volgt XI-h.
4 Gijsje Boot, geboren op 05-04-1854 in Leiden [bron: akte 388]. Gijsje is overleden op 13-02-1885 in Leiden, 30 jaar oud [bron: akte 201].
5 Margaretha Boot, geboren op 22-04-1857 in Leiden [bron: akte 493]. geboren in vaartuig aan de Nieuwe Rijn. Margaretha is overleden op 07-05-1859 in Leiden, 2 jaar oud.
6 Margaretha Boot, geboren op 07-11-1860 in Leiden [bron: akte 1032]. Volgt XI-i.
7 Leendert Boot, geboren op 07-07-1863 in Leiden [bron: akte 804].

X-c Willem (Guillaume) Boot is geboren op 20-02-1812 in Leiderdorp, zoon van Willem Leendertsz Boot en Gijsje van Vliet. Aangifte op 20-02-1812 [bron: genlias akte 11]. Hij is gedoopt op 01-03-1812 in Leiderdorp. Omdat Nederland in 1810 was ingelijfd bij Frankrijk werd volgens de Franse wetgeving ook in 1811 de Burgerlijke Stand ingevoerd. De eerste twee inschrijvingen in de burgerlijke stand in de familie Boot zijn van de geboorte van Willem en Stijntje. In de begintijd werden de inschrijvingen zelfs nog in het Frans geschreven en dat is alleen bij de geboorte-inschrijving van Willem Boot het geval. De naam Willem wordt dan ook in het Frans vermeld als ‘Guillaume'. Zijn beroep en zijn woonplaats wordt aangeduid als: ‘profession Marinier domicilie á Leijderdorp'. N.H. gedoopt, doopgetuigen: Willemina Appel (vóór 1783), Willem van Vliet (vóór 1783). Willem (Guillaume) is overleden op 11-01-1855 om 21:00 in Leiden, 42 jaar oud [bron: akte 29]. Hij is begraven op 15-01-1855 te op het Grote of Arme Bolwerk in Leiden. Bij het overlijden van Willem (Guillaume): aan de Zijtgracht 34 te Leiden. Woonplaats: (Jan Vossensteeg, Leiden (1845); Zijdgracht, Leiden (1847 en bij overlijden)). Beroep: schippersknecht (1845). Willem (Guillaume) trouwde, 33 jaar oud, op 20-02-1845 in Leiden [bron: akte 35] met Hendrica Coppij, 29 jaar oud, nadat zij op 07-02-1845 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Hendrica is geboren op 10-11-1815 om 04:00 in Leiden, dochter van Abraham Coppij en Lena van den Couzijne. aan de Geeregracht Wijk 2 no. 402 (huisnummer 44). Hendrica is overleden op 19-06-1903 in Leiden, 87 jaar oud [bron: akte 575]. Bij het overlijden van Hendrica: in de Hoefstraat 59. Woonplaats: (Geeregracht W.2 nr 402, Leiden (bij huwelijk); Zijdgracht, Leiden (1847 en 1872); Catharina Maartjesdochterhof 5, Leiden (1890); Hoefstraat 2-59, Leiden (1901)). Hendrica: Dochter van Abraham Coppy en Lena van de Couzijne Papsten; foto opname ca. 1895, ontvangen van Gré en Willem Valentgoed te Leiden.

Vranck Lenertsz later Boot.33

Hendrica Coppij (ca 1875).

Ondertrouwakte opgemaakt op 7 februari 1845 te Leiden:

"Willem Boot, 32 jaar, schippersknecht, gebooren te Leiderdorp, woonende in de Jan Vossensteeg, Wijk 6, no. 440; zoon van Willem Boot en Gijsje van Vliet, beide overleden, en
Hendrica Coppy, 29 jaar, zonder beroep, gebooren te Leiden woonende Geeregracht, Wijk 2, no. 402; dochter van Abraham Coppy - overleden - en Lena van de Couzijne Papsten, woonende op de Geeregracht."
Wanneer het gezin is verhuisd naar Leiden heb ik tot nu toe niet kunnen vinden, maar in ieder geval heeft dit plaatsgevonden na de geboorte van Stijntje in 1814. Willem Boot die van beroep schipper was, was rond de 50 jaar toen hij zich met zijn gezin te Leiden vestigde. Een mogelijke oorzaak is niet zomaar te achterhalen omdat in zowel de kerkelijke als burgerlijke registers dit soort vermeldingen ontbreekt. Zij verhuizen naar de Jan Vossensteeg en dat zegt wel iets over hun welstand, omdat in een publicatie over Leiden het volgende wordt omschreven: "In Leiden waren veel arbeidershuisjes, maar ook grote statige woningen voor de fabrikanten en kooplieden. De stad bestond uit enkele brede straten en grachten, waar welgestelden woonden, zoals de Breedstraat, het Rapenburg, de Herengracht, de Stille Rijn en de Nieuwe Rijn. De van een klokgevel voorziene wevershuisjes lagen aan de Geeregracht, de Oranjegracht en de Waardgracht. De woonomstandigheden voor de arbeiders waren niet best".
In de stegen waren veel winkeltjes en dat wordt weer als volgt omschreven: "Kleine winkeltjes - de triepslager, het water- en vuurwinkeltje, het mosterdvrouwtje en dergelijke - vond men in de stegen, zoals de Groenesteeg, de Jan Vossensteeg, de Paradijssteeg, de Bouwelouwensteeg en de Duizenddraadsteeg. In die sloppen en stegen heerste armoede. Vrouwen en kinderen deden thuiswerk, dat bestond uit sperciebonen en snijbonen afhalen, tuinbonen doppen, wortelen schillen of uien snijden voor de conservenfabrieken. De hoofdschotel van de arbeider bestond uit aardappelen met azijn of mosterd. In triepwinkels werd vleesafval verkocht, verder werden veel bruine bonen, grauwe erwten en meelspijzen gegeten. Koffie verving in veel gevallen het drinkwater, omdat de putten in de overbevolkte buurten doorlopend verontreinigd waren…" (uit Leiden in Gaslicht, Utrecht 1989).
Mogelijk kon Willem Boot, toen hij met zijn gezin naar Leiden verhuisde, zijn beroep van schipper niet meer uitoefenen en dat daarom dit gezin in armoedige? omstandigheden Leiderdorp verliet en in de Jan Vossensteeg terechtkwam. Toen hun oudste zoon Leendert in 1825 trouwde, blijkt uit de inschrijving dat zij hier nog woonden en ook dat zijn moeder kogij? verkoopster is. Een ander document vermeldt dat zij winkelierster is. Dit duidt er op dat zij in de Jan Vossensteeg een winkeltje kan hebben gehad. Uit bovenstaande publicatie blijkt dat dit in de stegen veel voorkwam.
Het is opvallend dat, nadat de beide ouders zijn overleden, de andere kinderen daar zijn blijven wonen, want dat blijkt weer uit de huwelijksinschrijving van Willem Boot en Hendrica Coppy in 1845. Tevens is hieruit op te maken dat de vrouwen van Leendert en Willem, Jannetje en Hendrica Coppij zusters zijn. Uit deze gezinnen volgt een talrijk nageslacht. Leendert en Jannetje krijgen 13 kinderen waarvan uiteindelijk maar vier mannelijke nakomelingen in leven blijven en getrouwd zijn. De tweede zoon Gijsbert en zijn vrouw Johanna krijgen 7 kinderen met 4 mannelijke nakomelingen die getrouwd zijn. Van deze gezinnen blijven er veel in Leiden wonen en uit alle mannelijke nakomelingen blijft de naam Boot in Leiden voorkomen.
Volgens gegevens van de burgerlijke stand woonde Hendrika Coppij samen met haar zoon Leendert tussen 1870 en 1880 op Zijdgracht 34. In deze jaren is zij verhuisd naar het naast gelegen Catharina Maartensdochterhofje en haar zoon Leendert naar de Oude Rijn 69. Op hetzelfde adres woonde ook het gezin van haar zoon, Willem Boot, in 1880 met 4 kinderen en in 1890 met 9 kinderen. Vanwege de uitbreiding van zijn gezin zal het wel noodzakelijk zijn geweest dat zijn moeder en broer verhuisd zijn. Ook woonde op Zijdgracht 34 boven dit gezin de familie Hanselaar met twee kinderen. Op de plattegrond van de stad Leiden blijkt dat dit woonhuis op vier huizen afstand stond van de molen 'De Oranjeboom' die in 1904 is afgebroken.
De woning no. 34 is in 1894 met nog een aantal woningen afgebroken voorde bouw van de broodfabriek. Op de foto van de molen is nog juist deze vierde woning no.34 te zien. De gracht werd in 1886 gedempt. De getuige Willem Pieter Hanselaar heeft de borstelmakerij van Leendert Boot overgenomen. In 1966 was op de winkelruit in de Hoge Woerd nog de tekst te lezen: Borstelmakerij Hanselaar v/h L. Boot.

Kinderen van Willem (Guillaume) en Hendrica: 

1 Willem Boot, geboren op 25-12-1845 om 18:00 in Leiden [bron: akte 1243]. Volgt XI-j.
2 Abraham (Bram) Boot, geboren op 15-04-1847 om 23:00 in Leiden [bron: akte 1847]. Volgt XI-k.
3 Leendert Boot, geboren op 12-02-1849 in Leiden [bron: akte 169]. Volgt XI-l.
4 Gijsbertha (Gijsje) Boot, geboren op 21-12-1850 om 22:00 in Leiden [bron: akte 1328]. Volgt XI-m.
5 Hendrika Johanna Boot, geboren op 14-08-1854 om 15:00 in Leiden [bron: akte 814]. in het huis aan de Zijtgracht 34. Hendrika Johanna is overleden op 27-05-1855 om 07:00 in Leiden, 9 maanden oud [bron: akte 687]. Bij het overlijden van Hendrika Johanna: in de Choorsteeg.

X-d Stijntje Boot is geboren op 04-02-1814 in Leiderdorp [bron: akte 2], dochter van Willem Leendertsz Boot en Gijsje van Vliet. Aangifte op 04-02-1814 [bron: genlias akte 2]. Zij is gedoopt op 13-02-1814 in Leiderdorp. Nederlandse tekst van de geboorte-inschrijving van Stijnje Boot: ”In het Jaar agtienhondert en Veertien Den Vijfde Februarij Des Voorendags ten Elf uuren is door ons President officier Van Den burgerlijke Staat Des Gemeente van Leijderdorp gecompareerd Willem Boot oud negen en Veertig Jaren, arbeider welke ons een Kind Van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld Den Vierde Februarij Des S'morgens om tien uren Out hem Declarant en Zijn Huisvrouw Gijsje van Vliet geboren. En aan het welk hij verklaart heeft de voornaam Van Stijntje te willen geven. De gemelde Verklaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis van Rijn jz. Oud Een en Dertig Jaren en Pontus Marbus oud agt en twintig Jaren beide wonende in deze Gemeente. En hebben de Vader en getuigen de acte Van Geboorte na Dat hem dezelfde Was Voorgelezen, nevens ons ondertekend”. Doopgetuigen: Hermanus Croese (geb. vóór 1781), Steijntje van Vliet (geb. vóór 1781).

Stijntje is overleden op 21-02-1880 in Leiden, 66 jaar oud [bron: akte 215]. Woonplaats: (Vrouwensteeg, Leiden (1845), Donkersteeg 14, Leiden (1880)). Stijntje trouwde, 23 jaar oud, op 01-11-1837 in Leiden [bron: akte 278] met Willem van Dorp, 25 jaar oud, nadat zij op 20-10-1837 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Willem is geboren op 01-03-1812 in Leiden. Willem is overleden op 29-05-1885 in Leiden, 73 jaar oud. Woonplaats: (Vliet Wijk 2 no 17, Leiden (1837); Vrouwensteeg, Leiden (1845)). Beroep: goudsmid (1845). Religie: Christelijk Afgescheiden gemeente Leiden. Willem: Zoon van Pieter van Dorp en Geertruy van den Berg, zij woonden aan de Vliet, wijk 2 no 17 in 1837 en in 1845 in de Vrouwensteeg. Dit gezin behoorde tot de Christelijk Afgescheiden gemeente te Leiden.

Kinderen van Stijntje en Willem:

1 Geertruij Johanna van Dorp, geboren op 22-09-1838 in Leiden [bron: akte 1151]. Volgt XI-n.
2 Willem Cornelis van Dorp, geboren op 06-04-1840 in Leiden [bron: akte 422]. Volgt XI-o.
3 Pieter Simon van Dorp, geboren op 20-11-1841 in Leiden [bron: akte 1280]. Pieter Simon is overleden op 07-09-1844 in Leiden, 2 jaar oud [bron: akte 746].
4 Gijsje van Dorp, geboren op 26-05-1844 in Leiden [bron: akte 646]. Volgt XI-p.
5 Maria Wilhelmina van Dorp, geboren op 04-02-1846 in Leiden [bron: akte 168]. Volgt XI-q.
6 Pieter Simon van Dorp, geboren op 24-03-1848 in Leiden [bron: akte 291]. Volgt XI-r.
7 Leonardus van Dorp, geboren op 13-08-1850 in Leiden [bron: akte 817]. Volgt XI-s.
8 Simon Petrus van Dorp, geboren op 12-10-1852 in Leiden [bron: akte 1057]. Volgt XI-t.

X-e Maria Cornelia Boot is geboren op 16-05-1822 om 15:00 in Leiden [bron: akte 483], dochter van Willem Leendertsz Boot en Gijsje van Vliet. in de Jan Vossensteeg te Leiden. Maria Cornelia is overleden op 20-04-1870 om 06:00 in Leiden, 47 jaar oud. Maria Cornelia: geboren in de Jan Vossensteeg 6-1140, overleden waarschijnlijk op het Rapenburg. Maria Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1846 in Leiden [bron: akte 87] met Cornelis Antonie Emeis, 36 jaar oud, nadat zij op 01-05-1846 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis Antonie is geboren op 23-03-1810 in Leiden. Zoon van Johan Philip Emeis en Maria Cornelia Ruyven. Beroep: boekbinder. Cornelis Antonie: zoon van Johan Philip Emeis en Maria Cornelia Ruyven.

XI-a Willem Boot is geboren op 16-03-1826 om 08:00 in Leiden [bron: akte 303], zoon van Leendert Willemsz Boot en Jannetje (Jansje) Coppij. Woonplaats: (op 10-07-1850 vertrokken naar Amsterdam). Beroep: schipper (1850). Willem: Willem is op 10-07-150 vertrokken naar Amsterdam. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 26-06-1850 in Leiden [bron: akte 182] met Maria in 't Hol, 23 jaar oud, nadat zij op 14-06-1850 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. dochter van Ary in 't Hol en Elisabeth Bulk. Maria is geboren op 20-09-1826 in Leiden [bron: akte 984]. Maria: Dochter van Ary in 't Hol en Elisabeth Bulk.

Kinderen van Willem en Maria:

1 Jansje Boot, geboren omstreeks 1851 in Amsterdam. Volgt XII-a.
2 Arie Boot, geboren op 17-06-1852 in Amsterdam. Arie is overleden op 20-08-1853 in Amsterdam, 1 jaar oud.
3 Leentje Boot, geboren op 14-02-1857 in Amsterdam. Leentje is overleden op 22-09-1858 in Delft, 1 jaar oud [bron: genlias akte 448].
4 Elizabeth Boot, geboren op 19-07-1859 in Delft [bron: genlias akte 416]. Elizabeth is overleden op 03-01-1863 in Delft, 3 jaar oud [bron: genlias akte 5].
5 Leendert Boot, geboren op 04-08-1861 in Delft [bron: genlias akte 487].
6 Willem Boot, geboren op 10-11-1863 in Delft [bron: genlias akte 726]. Willem is overleden op 12-10-1868 in Delft, 4 jaar oud [bron: genlias akte 511].
7 Elisabeth Boot, geboren op 30-07-1866 in Delft [bron: genlias akte 469]. Elisabeth is overleden op 08-09-1866 in Delft, 1 maand oud [bron: genlias akte 999].

XI-b Abraham Boot is geboren op 03-12-1828 om 13:00 in Leiden [bron: akte 1237], zoon van Leendert Willemsz Boot en Jannetje (Jansje) Coppij. Abraham is overleden op 04-10-1860 in Delft, 31 jaar oud [bron: genlias akte 446]. Woonplaats: Oude Hoefstraat, Leiden (bij huwelijk). Beroep: witwerker (1846), schipper (1854). Abraham trouwde, 25 jaar oud, op 15-02-1854 [bron: akte 16] met Elisabeth Filippo (Flippo), 23 jaar oud, nadat zij op 27-01-1854 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is geboren op 09-10-1830 om 17:00 in Leiden [bron: akte 995]. geboren Zuidsingel 3-224, Leiden. Elisabeth is overleden op 14-10-1861 in Leiden, 31 jaar oud [bron: akte 910]. Beroep: dienstbode (1854). Elisabeth: dochter van Jacob Philippo (Flippo) en Jacoba Colpa.

Kinderen van Abraham en Elisabeth:

1 Jannetje Boot, geboren op 26-03-1854 in Leiden [bron: akte 362]. Jannetje is overleden vóór 1861, hoogstens 7 jaar oud.
2 Leendert Boot, geboren omstreeks 1858 in Amsterdam. Volgt XII-b.
3 Jacoba Elisabeth Boot, geboren op 02-01-1860 in Delft [bron: genlias akte 8]. Volgt XII-c.

XI-c Jannetje Boot is geboren op 28-10-1835 om 06:00 in Leiden [bron: akte 1086], dochter van Leendert Willemsz Boot en Jannetje (Jansje) Coppij. Jannetje is overleden op 14-05-1910 om 15:00 in Leiden, 74 jaar oud [bron: akte 390]. Beroep: dienstbode (1859). Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op 23-11-1859 in Leiden [bron: akte 315] met Cornelis van der Heiden, 24 jaar oud, nadat zij op 11-11-1859 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren op 03-09-1835 in Leiden [bron: akte 876]. Cornelis is overleden op 28-03-1928 in Leiden, 92 jaar oud [bron: akte 290]. Beroep: timmerman (1859). Cornelis: zoon van Nicolaas Arie van der Heijden en Maria Johanna Keereweer.

Kinderen van Jannetje en Cornelis:

1 Cornelis van der Heiden, geboren op 24-12-1859 in Leiden [bron: akte 1375]. Volgt XII-d.
2 Leendert van der Heiden, geboren op 22-04-1861 in Leiden [bron: akte 464]. Volgt XII-e.
3 Maria van der Heiden, geboren op 06-11-1862 in Leiden [bron: akte 1223]. Maria is overleden op 08-12-1864 in Leiden, 2 jaar oud [bron: akte 1070].
4 Jansje van der Heiden, geboren op 12-05-1864 in Leiden [bron: akte 622]. Volgt XII-f.
5 Willem van der Heiden, geboren op 09-11-1866 in Leiden [bron: akte 1348].
6 Nicolaas Arie van der Heiden, geboren op 19-04-1868 in Leiden [bron: akte 461].
7 Hendrica van der Heiden, geboren op 13-04-1870 in Leiden [bron: akte 502]. Hendrica is overleden op 12-03-1872 in Leiden, 1 jaar oud [bron: akte 300].
8 Maria van der Heiden, geboren op 05-12-1871 in Leiden [bron: akte 1449]. Volgt XII-g.
9 Hendrica van der Heiden, geboren op 01-01-1874 in Leiden [bron: akte 6].
10 James Maurits van der Heiden, geboren op 05-08-1875 in Leiden [bron: akte 928]. Volgt XII-h.
11 Frederik Hendrik van der Heiden, geboren op 05-12-1877 in Leiden [bron: akte 1509]. Frederik Hendrik is overleden op 07-09-1879 in Leiden, 1 jaar oud [bron: akte 992].

XI-d Hendrica Boot is geboren op 01-10-1840 om 06:00 in Leiden [bron: akte 1029], dochter van Leendert Willemsz Boot en Jannetje (Jansje) Coppij. Hendrica is overleden op 29-08-1901 om 20:00 in Leiden, 60 jaar oud [bron: akte 799]. Woonplaats: (Hoefstraat 87, Leiden (bij overlijden)). Hendrica: In 1880 is hun neef Leendert Boot (timmerman), geboren 28.03.1858 uit Amsterdam inwonend bij hen op de St.Jacobsgracht no.11 te Leiden. Hendrica trouwde, 21 jaar oud, op 16-07-1862 in Leiden [bron: akte 149] met Abraham Zwart, 25 jaar oud, nadat zij op 04-07-1862 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Abraham is geboren op 14-04-1837 in Leiden [bron: akte 440]. Zoon van Daniël Zwart en Maria Sophia Nieuwenhuizen. Abraham is overleden op 26-09-1902 in Leiden, 65 jaar oud [bron: akte 742]. Beroep: timmerman. Abraham: in 1880 was hun neef Leendert Boot, timmerman, geboren 28-03-1858 uit Amsterdam bij hen inwonend op de St. Jacobsgracht 11 te Leiden.

Kind van Hendrica en Abraham:

1 Alida Sophia Zwart, geboren op 22-08-1862 in Leiden [bron: akte 956]. Volgt XII-i.

XI-e Gijsbert Boot is geboren op 14-09-1842 om 04:00 in Leiden [bron: akte 996], zoon van Leendert Willemsz Boot en Jannetje (Jansje) Coppij. Gijsbert is overleden op 25-04-1932 om 03:00 in Leiden, 89 jaar oud [bron: akte 366]. Woonplaats: (Geeregracht, Leiden (bij overlijden)). Beroep: schrijnwerker, meubelmaker (1866). Gijsbert trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1866 in Leiden met Wilhelmina Maria Pfijffer, 23 jaar oud, nadat zij op 24-05-1866 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Wilhelmina Maria is geboren op 17-09-1842 in Leiden. Wilhelmina Maria is overleden op 29-04-1907 in Leiden, 64 jaar oud [bron: akte 412]. Beroep: dienstbode (1866). Wilhelmina Maria: dochter van Johan Frederik Carel Pfijffer en Antoinette Colijn.

Kinderen van Gijsbert en Wilhelmina Maria:

1 Johanna Boot, geboren op 25-08-1866 in Leiden [bron: akte 1025]. Volgt XII-j.
2 Antonetta Maria Boot, geboren op 05-12-1868 in Leiden [bron: akte 1386]. Antonetta Maria is overleden op 26-01-1869 in Leiden, 1 maand oud [bron: akte 88].
3 Wilhelmina Maria Boot, geboren op 28-05-1870 in Leiden [bron: akte 715]. Volgt XII-k.
4 Antoinetta Boot, geboren op 23-09-1872 in Leiden [bron: akte 1210]. Antoinetta is overleden op 14-01-1877 in Leiden, 4 jaar oud [bron: akte 67].
5 Gijsbert Karel Boot, geboren op 27-12-1874 in Leiden [bron: akte 1600]. Volgt XII-l.
6 Karel Hendrik Boot, geboren op 27-11-1876 in Leiden [bron: akte 1478]. Volgt XII-m.
7 Hendrica Boot, geboren op 03-04-1879 in Leiden [bron: akte 464]. Volgt XII-n.
8 Cornelis Boot, geboren op 23-03-1881 in Leiden [bron: akte 320]. Cornelis is overleden op 16-04-1960 in Leiden, 79 jaar oud [bron: akte 418].
9 Leendert Boot, geboren op 23-03-1881 in Leiden [bron: akte 319].
10 Willem Boot, geboren op 29-05-1883 in Leiden [bron: akte 684]. Willem is overleden op 29-12-1890 in Leiden, 7 jaar oud [bron: akte 1038].
11 Jan Thomas Boot, geboren op 19-08-1885 in Leiden [bron: akte 1012]. Volgt XII-o.
12 Abraham Boot, geboren op 23-03-1888 in Leiden [bron: akte 275]. Abraham is overleden op 29-03-1888 in Leiden, 6 dagen oud [bron: akte 314].
13 Abraham Boot, geboren op 29-03-1889 in Leiden [bron: akte 314].

XI-f Jan Thomas Boot is geboren op 27-07-1844 om 04:00 in Leiden [bron: akte 863], zoon van Leendert Willemsz Boot en Jannetje (Jansje) Coppij. 06-07-1844? Jan Thomas is overleden op 07-05-1922 om 16:00 in Leiden, 77 jaar oud [bron: akte 418]. Beroep: huisverver (1876 en 1891), huisschilder (1922). Jan Thomas trouwde, 31 jaar oud, op 10-05-1876 in Leiden [bron: akte 85] met Maria van Welzen, 26 jaar oud, nadat zij op 28-04-1876 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren op 18-09-1849 in Leiden [bron: akte 909]. Maria is overleden op 15-08-1929 in Leiden, 79 jaar oud [bron: akte 584]. Beroep: dienstbode (1876), winkelierster (1902), kinderjuffrouw (1911). Maria: dochter van Pieter van Welzen en Maria Duvigneaux.

Kinderen van Jan Thomas en Maria:

1 Jansje Boot, geboren op 16-06-1877 in Leiden [bron: akte 872]. Volgt XII-p.
2 Maria Boot, geboren op 13-03-1880 in Leiden [bron: akte 362]. Volgt XII-q.
3 Elisabeth Helena Boot, geboren op 19-09-1883 in Leiden [bron: akt 1228]. Volgt XII-r.
4 Jan Thomas Boot, geboren op 27-06-1886 in Leiden [bron: akte 812]. Volgt XII-s.
5 Pieter Boot, geboren op 22-02-1893 in Leiden [bron: akte 262]. Volgt XII-t.

XI-g Willem Boot is geboren op 04-05-1848 in Katwijk, zoon van Gijsbert(us) Boot en Johanna van den Heuvel. Willem is op op 15-11-1871 naar Rotterdam vertrokken. Woonplaats: (op 15-11-1871 vertrokken naar Rotterdam). Willem: Op 23-jarige leeftijd, op15-11-1871, vertrokken naar Rotterdam. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 02-09-1874 in Rotterdam [bron: genlias akte 871] met Trijntje Schilling, ongeveer 23 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1851 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Trijntje: dochter van Anthonij George Schilling en Dirkje Kwint.

Kinderen van Willem en Trijntje:

1 Johanna Maria Margaretha Boot, geboren op 16-04-1875 in Rotterdam [bron: akte 1673]. Volgt XII-u.
2 George Antonie Boot, geboren op 13-01-1877 in Rotterdam [bron: akte 220]. Volgt XII-v.

XI-h Dirk Boot is geboren op 19-05-1851 in Leiden [bron: akte 612], zoon van Gijsbert(us) Boot en Johanna van den Heuvel. Dirk is overleden vóór 14-04-1904, hoogstens 52 jaar oud. Woonplaats: (Utrecht (1873)). Beroep: schipper (1873). Dirk trouwde, 21 jaar oud, op 10-04-1873 in Schiedam [bron: genlias akte 28] met Geertrui(j) van den Toorn, 24 jaar oud. "En hebben de verloofden aan ons overlegd hunnen geboorte acten, de overlijdens acten van de ouders en grootvader van vaderskant van den Bruidegom en die van den vader van den Bruid, beneevens eene notariële acte van Dirk van de Heuvel, zonder beroep, wonende te Utrecht, grootvader van moederszijde van den Bruidegom houdende toestemming tot het Huwelijk". Geertrui(j) is geboren op 20-01-1849 in Waddinxveen. Woonplaats: (Schiedam (1873)). Beroep: dienstbode (1873). Geertrui(j): dochter van Leendert van den (der) Toorn (1804-1871) en Johanna Kooreman (Koreman, Korenman) (ca 1809-1882).

Kind van Dirk en Geertrui(j):

1 Johanna Boot, geboren op 28-05-1873 in Schiedam [bron: akte 358]. Volgt XII-w.

XI-i Margaretha Boot is geboren op 07-11-1860 in Leiden [bron: akte 1032], dochter van Gijsbert(us) Boot en Johanna van den Heuvel. Margaretha trouwde, 22 jaar oud, op 08-11-1882 in Leiden [bron: akte 308] met Matthijs Lablans, 23 jaar oud. 6 kinderen. Matthijs is geboren op 08-01-1859 in Leiden [bron: akte 37]. Beroep: winkelier (1882). Matthijs: zoon van Matthijs Lablans en Elisabeth Maria Middelham.

Kinderen van Margaretha en Matthijs:

1 Johanna Lablans, geboren op 27-10-1883 in Leiden [bron: akte 1377].
2 Elisabeth Maria Theresia Lablans, geboren op 23-03-1885 in Leiden [bron: akte 424].
3 Theresia Lablans, geboren in 1896 [bron: akte ?]. Volgt XII-x.

XI-j Willem Boot(afb. 10) is geboren op 25-12-1845 om 18:00 in Leiden [bron: akte 1243], zoon van Willem (Guillaume) Boot en Hendrica Coppij. Willem is overleden op 15-06-1916 in Lisse, 70 jaar oud. Beroep: kruideniersbediende (1871), winkelbediende en loopknecht (1890), kruidenier (1905). Willem trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1871 in Leiden [bron: akte 99] met Margaretha van Welzen, 24 jaar oud, nadat zij op 26-04-1871 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan.

Vranck Lenertsz later Boot.34

Het gezin van Willem Boot en Margaretha van Welzen (anno 1896). 

Margaretha is geboren op 27-12-1846 in Leiden [bron: akte 1244]. Margaretha is overleden op 29-11-1915 in Leiden, 68 jaar oud [bron: akte 855]. Beroep: winkelierster (1890). Margaretha: dochter van Pieter van Welzen, smid, en Maria Duvigneaux (des vigneaux=van de alikruiken).

Kinderen van Willem en Margaretha:

1 Hendrica Boot, geboren op 14-08-1872 in Leiden [bron: akte 1039]. Volgt XII-y.
2 Maria Boot, geboren op 31-07-1874 in Leiden [bron: akte 926]. Maria is overleden op 15-03-1876 in Leiden, 1 jaar oud [bron: akte 247].
3 Willem Boot, geboren op 14-10-1875 in Leiden [bron: akte ?]. Volgt XII-z.
4 Pieter Boot, geboren op 24-11-1877 in Leiden [bron: akte 1468]. Pieter is overleden op 01-04-1959 in Lisse, 81 jaar oud. Beroep: kleermaker. 5 Leendert Boot, geboren op 22-02-1880 in Leiden. Volgt XII-aa.
6 Maria Boot, geboren op 12-03-1882 in Leiden [bron: akte 341]. Volgt XII-ab.
7 Abraham Boot, geboren op 26-09-1884 in Leiden [bron: akte 1197]. Abraham is overleden op 23-01-1885 in Leiden, 3 maanden oud [bron: akte 93].
8 Abraham Boot, geboren op 14-03-1886 in Leiden [bron: akte 349]. Volgt XII-ac.
9 Antonius (Antoon) Boot, geboren op 20-06-1887 in Leiden [bron: akte 814]. Volgt XII-ad.
10 Gijsbertus Boot, geboren op 12-01-1890 in Leiden [bron: akte 55]. Volgt XII-ae.
11 Margaretha Boot, geboren op 14-09-1891 in Leiden [bron: akte 1089]. Volgt XII-af.

XI-k Abraham (Bram) Boot is geboren op 15-04-1847 om 23:00 in Leiden [bron: akte 1847], zoon van Willem (Guillaume) Boot en Hendrica Coppij. in de Jan Vossensteeg te Leiden. Abraham is overleden op 14-09-1908 om 01:00 in Leiden, 61 jaar oud [bron: akte 644]. Woonplaats: Zijdgracht, Leiden (bij huwelijk). Beroep: stoker (1871), bediende (1872), agent van politie 2de klas(1889, 1890 en 1896). Bram trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1872 in Leiden [bron: akte 95] met Lena Maria Noest, 26 jaar oud, nadat zij op 26-04-1872 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Zj woonden op de Oude Singel en op de Jan de Latershof 11. Lena Maria is geboren op 02-10-1845 om 04:00 in Leiden [bron: akte 1006]. op de Langegracht te Leiden. Dochter van Cornelis Noest en Hester Elkerbout. Lena Maria is overleden op 19-01-1925 om 21:30 in Leiden, 79 jaar oud. Beroep: dienstbode. Lena Maria: dochter van Cornelis Noest en Hester Elkerbout.

Kinderen van Bram en Lena Maria:

1 Hendrica (Heintje) Boot, geboren op 27-02-1873 om 05:00 in Leiden [bron: akte 280]. Volgt XII-ag.
2 Cornelis Abraham (Cor) Boot, geboren op 23-08-1875 om 06:30 in Leiden [bron: akte 997]. geboren op de Langebrug. Cornelis Abraham is overleden op 20-04-1897 om 05:30 in Leiden, 21 jaar oud [bron: akte 373]. Bij het overlijden van Cor: overleden op de Middelweg 34. Beroep: letterzetter. Cor bleef ongehuwd.
3 Willem Boot, geboren op 22-04-1878 om 11:30 in Leiden [bron: akte 479]. Volgt XII-ah.
4 Pieter Johannes (Piet) Boot, geboren op 16-01-1882 om 18:00 in Leiden [bron: akte 68]. Volgt XII-ai.
5 N.N. Boot, levenloos geboren kind, geboren op 27-10-1884 om 11:00 in Leiden [bron: akte 1031]. Sint Jorissteeg 32.
6 N.N. Boot, levenloos geboren kind, geboren op 02-10-1886 om 19:30 in Leiden [bron: akte 935]. 

7 Lena Maria Boot, geboren op 08-10-1889 om 17:00 in Leiden [bron: akte 1191]. Volgt XII-aj.

XI-l Leendert Boot is geboren op 12-02-1849 in Leiden [bron: akte 169], zoon van Willem (Guillaume) Boot en Hendrica Coppij. aan de Zijtgracht 34. Leendert is overleden op 24-01-1931 om 21:30 in Leiden, 81 jaar oud [bron: akte 62]. Bij het overlijden van Leendert: in zijn woning aan de Hogewoerd 44 in Leiden. Beroep: borstelmaker. Religie: N.H. Leendert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 19-08-1874 in Leiden [bron: akte 204] met Gijsje Hanselaar, 23 jaar oud, nadat zij op 07-08-1874 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Gijsje is geboren op 23-02-1851 in Leiden [bron: akte 255]. Dochter van Pieter Hanselaar en Christina van Noort. Gijsje is overleden op 05-01-1909 in Leiden, 57 jaar oud [bron: akte 28]. Religie: N.H. Gijsje: dochter van Pieter Hanselaar en Christina van Noort.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 02-06-1909 in Leiden [bron: akte 155] met Helena Gestman, 35 jaar oud. Helena is geboren op 09-10-1873 in Leiden [bron: akte 1252]. Dochter van Adriaan Gestman en Catharina Charlotta van der Walle. Helena is overleden op 23-03-1944 in Leiden, 70 jaar oud [bron: akte 365]. Helena: dochter van Adriaan Gestman (1831-1880) en Catharina Charlotte van der Walle (ca 1835).

XI-m Gijsbertha (Gijsje) Boot is geboren op 21-12-1850 om 22:00 in Leiden [bron: akte 1328], dochter van Willem (Guillaume) Boot en Hendrica Coppij. aan de Zijtgracht. Gijsbertha (Gijsje) is overleden op 01-01-1933 om 07:15 in Leiden, 82 jaar oud [bron: akte 9]. Bij het overlijden van Gijsbertha (Gijsje): op de Jan van Houtkade 32, Leiden. Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Gijsbertha (Gijsje) trouwde, 34 jaar oud, op 03-06-1885 in Leiden [bron: akte 137] met Hendrik Sirag, 36 jaar oud, nadat zij op 21-05-1885 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Getuigen Willem Boot, broer; Abraham Boot, broer en Johannes Sirag broer. Hendrik is geboren op 20-10-1848 in Woubrugge. Hendrik Sirag is geboren op 20-10-1848 in Woubrugge (ZH) als zoon van Marcus Sirag en Neeltje Smit. Hendrik is gelijk geboren met Naatje en Maria (drieling). Woonplaats: Leiden (bij huwelijk). Beroep: agent van politie (1885). Hendrik: oudste van een drieling, zoon van Marcus Sirag en Neeltje Smit.

Kinderen van Gijsbertha (Gijsje) en Hendrik:

1 Cornelia Hendrika Sirag, geboren op 16-01-1887 in Leiden [bron: akte 90]. Cornelia Hendrika is overleden op 09-04-1939 in Leiden, 52 jaar oud [bron: akte 320].
2 Hendrika Cornelia Sirag, geboren op 03-08-1888 in Leiden [bron: akte 1005]. Volgt XII-ak.

XI-n Geertruij Johanna van Dorp is geboren op 22-09-1838 in Leiden [bron: akte 1151], dochter van Willem van Dorp en Stijntje Boot. Geertruij Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1866 in Leiden [bron: akte 94] met David Wijnbeek, 23 jaar oud. David is geboren op 08-06-1842 in Leiden [bron: akte 638]. David: zoon van David Wijnbeek en Jacoba van Kampen.

XI-o Willem Cornelis van Dorp is geboren op 06-04-1840 in Leiden [bron: akte 422], zoon van Willem van Dorp en Stijntje Boot. Willem Cornelis is overleden op 01-02-1884 in Leiden, 43 jaar oud [bron: akte 112]. Beroep: agent van een verzekeringsmaatschappij. Willem Cornelis trouwde met Margaretha Maria Feunia van Wijk.

XI-p Gijsje van Dorp is geboren op 26-05-1844 in Leiden [bron: akte 646], dochter van Willem van Dorp en Stijntje Boot. Gijsje is overleden op 20-10-1922 in Leiden, 78 jaar oud [bron: akte 773]. Beroep: winkelierster (1893). Gijsje trouwde, 49 jaar oud, op 25-10-1893 in Leiden [bron: akte 280] met Hendricus Jacobus Blommendaal, 41 jaar oud. Bruidegom is weduwnaar van Maria Overduin. Hendricus Jacobus is geboren op 05-09-1852 in Leiden [bron: akte 915]. Beroep: goudsmid (1882), agent der patroonsvereniging (1893). Hendricus Jacobus: zoon van Pieter Blommendaal en Helena Uurbanus.

XI-q Maria Wilhelmina van Dorp is geboren op 04-02-1846 in Leiden [bron: akte 168], dochter van Willem van Dorp en Stijntje Boot. Maria Wilhelmina trouwde, 32 jaar oud, op 31-07-1878 in Leiden [bron: akte 181] met Johannes Antonius ten Broek, ongeveer 29 jaar oud. Johannes Antonius is geboren omstreeks 1849 in Harderwijk. Beroep: verificateur bij de directe belastingen. Johannes Antonius: zoon van Meijndert ten Broek en Elisabeth Catharina Hendrica de Roos.

XI-r Pieter Simon van Dorp is geboren op 24-03-1848 in Leiden [bron: akte 291], zoon van Willem van Dorp en Stijntje Boot. Woonplaats: Amsterdam. Beroep: onderwijzer (1874), schoolhoofd. Pieter Simon:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 30-09-1874 in Leiden [bron: akte 249] met Jacoba Johanna Korbee, ongeveer 26 jaar oud. Jacoba Johanna is geboren omstreeks 1848 in Wassenaar. Jacoba Johanna is overleden vóór 1888, hoogstens 40 jaar oud. Jacoba Johanna: dochter van Johannes Jacobus Korbee en Maria Alberdina van der Mark.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 26-01-1888 in Alphen [bron: genlias akte 1] met Maria Niekerk, ongeveer 38 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1850 in Aarlanderveen. Maria: dochter van Pieter Jan Niekerk en Cornelia van Vliet.

XI-s Leonardus van Dorp is geboren op 13-08-1850 in Leiden [bron: akte 817], zoon van Willem van Dorp en Stijntje Boot. Leonardus is overleden op 07-10-1916 in Hof van Delft, 66 jaar oud [bron: genlias akte 44]. Beroep: commies verificatuer. Leonardus trouwde, 31 jaar oud, op 14-06-1882 in Leiden [bron: akte 151] met Clara Nippes, ongeveer 28 jaar oud. Clara is geboren omstreeks 1854 in Merscheid, koninkrijk Pruissen. Clara: dochter van Reinhard Nippes en Maria Louise Schäfer.

XI-t Simon Petrus van Dorp is geboren op 12-10-1852 in Leiden [bron: akte 1057], zoon van Willem van Dorp en Stijntje Boot. Simon Petrus trouwde, 31 jaar oud, op 27-03-1884 in Zeist [bron: genlias akte 11] met Neeltje Adriana Meerdink, ongeveer 20 jaar oud. Neeltje Adriana is geboren omstreeks 1864 in Zeist. Neeltje Adriana: dochter van Johan Meerdink en Sara Maria Koster.

XII-a Jansje Boot is geboren omstreeks 1851 in Amsterdam, dochter van Willem Boot en Maria in 't Hol. Jansje trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op 25-01-1903 in Zaandam [bron: genlias akte 6] met Isaäk Bouwman, ongeveer 58 jaar oud. Isaäk is geboren omstreeks 1845 in Wormerveer. Beroep: olieslager. Isaäk: zoon van Nanning Bouwman en Pietertje Zwart.

XII-b Leendert Boot is geboren omstreeks 1858 in Amsterdam, zoon van Abraham Boot en Elisabeth Filippo (Flippo). Leendert is overleden op 09-09-1934 in Leiden, ongeveer 76 jaar oud [bron: akte 707]. Woonplaats: (Leiden (bij huwelijk); onlangs wonende te Rotterdam). Beroep: meubelmaker (1883, 1900 en 1906). Leendert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 23-05-1883 in Leiden [bron: akte 119] met Francina Trouwee, 21 jaar oud. Francina is geboren op 16-07-1861 om 14:00 in Leiden [bron: akte 842]. geboren in Levendaal (straat of wijk?). Francina is overleden op 26-04-1931 in Leiden, 69 jaar oud [bron: akte 350]. Francina: dochter van Johannes Trouwee en Francina de Hun (Huu).

Kinderen van Leendert en Francina:

1 Francina Boot, geboren op 20-01-1884 in Leiden [bron: akte 67]. Francina is overleden op 23-03-1884 in Leiden, 2 maanden oud [bron: akte 299].
2 Elisabeth Jacoba Boot, geboren op 24-01-1885 in Leiden [bron: akte 127]. Volgt XIII-a.
3 Johannes Boot, geboren op 16-01-1886 in Leiden [bron: akte 66]. Volgt XIII-b.
4 Abraham Leendert Boot, geboren op 16-01-1887 in Leiden [bron: akte 85]. Abraham Leendert is overleden op 30-04-1887 in Leiden, 3 maanden oud [bron: akte 371].
5 Francina Boot, geboren op 11-03-1888 in Leiden [bron: akte 374]. Volgt XIII-c.
6 Leendert Abraham Boot, geboren op 15-04-1889 in Leiden [bron: akte 465]. Volgt XIII-d.
7 Johanna Boot, geboren op 21-05-1890 in Leiden [bron: akte 625]. Johanna is overleden op 17-07-1890 in Leiden, 1 maand oud [bron: akte 634].
8 NN Boot, levenloos geboren kind, geboren op 03-02-1892 in Leiden.
9 Jans Boot, geboren op 26-01-1894 in Leiden [bron: akte 128]. Volgt XIII-e.
10 NN Boot, levenloos geboren kind, geboren op 24-07-1900 in Leiden.

XII-c Jacoba Elisabeth Boot is geboren op 02-01-1860 in Delft [bron: genlias akte 8], dochter van Abraham Boot en Elisabeth Filippo (Flippo). Jacoba Elisabeth is overleden op 26-12-1932 om 06:30 in Nieuwveen, 72 jaar oud. Aangifte op 27-12-1932 [bron: genlias akte 50]. Woonplaats: Alphen (ingekomen 30-01-1878 van Berkenwoude, vertrokken 01-05-1883 naar Leiden,ingekomen 27-05-1884 Leiden, vertrokken 22-10-1884 Nieuwveen). Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Jacoba Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 20-11-1884 in Nieuwveen [bron: genlias akte 5] met Jacob van der Leden, 26 jaar oud. Jacob is geboren op 26-03-1858 in Nieuwveen. Jacob is overleden op 12-02-1940 in Nieuwveen, 81 jaar oud. Aangifte op 16-02-1940 [bron: genlias akte 9]. Beroep: kleermaker. Religie: N.H. Jacob: zoon van Cornelis van der Leden, kleermaker, en Wilhelmina van Heijningen.

Kinderen van Jacoba Elisabeth en Jacob:

1 Wilhelmina van der Leden, geboren op 02-11-1885 om 17:00 in Nieuwveen. Aangifte op 03-11-1885 [bron: genlias akte 30]. Wilhelmina is overleden op 04-12-1885 om 10:00 in Nieuwveen, 1 maand oud. Aangifte op 04-12-1885 [bron: genlias akte 26].
2 Cornelis Abraham van der Leden, geboren op 23-11-1886 om 09:00 in Nieuwveen. Aangifte op 23-11-1886 [bron: genlias akte 50]. Cornelis Abraham is overleden op 14-04-1889 om 05:00 in Nieuwveen, 2 jaar oud. Aangifte op 15-04-1889 [bron: genlias akte 15].
3 Elisabeth van der Leden, geboren op 25-12-1888 om 22:30 in Nieuwveen. Volgt XIII-f.
4 Wilhelmina van der Leden, geboren op 20-10-1890 om 01:30 in Nieuwveen. Volgt XIII-g.
5 Cornelia van der Leden, geboren op 23-11-1892 om 23:30 in Nieuwveen. Aangifte op 24-11-1892 [bron: genlias akte 35]. Cornelia is overleden op 28-06-1907 om 03:30 in Nieuwveen, 14 jaar oud. Aangifte op 28-06-1907 [bron: genlias akte 26].
6 Jacoba van der Leden, geboren op 04-10-1894 om 18:00 in Nieuwveen. Volgt XIII-h.
7 Jannetje van der Leden, geboren op 24-11-1896 om 17:00 in Nieuwveen. Aangifte op 25-11-1896 [bron: genlias akte 28].
8 Leendert van der Leden, geboren op 16-03-1899 om 06:00 in Nieuwveen. Aangifte op 17-03-1899 [bron: genlias akte 4].
9 Cornelis Abraham van der Leden, geboren op 12-07-1903 om 14:00 in Nieuwveen. Aangifte op 13-07-1903 [bron: genlias akte 15]. Cornelis Abraham is overleden op 25-08-1903 in Nieuwveen, 1 maand oud. Aangifte op 25-08-1903 [bron: genlias akte 24].

XII-d Cornelis van der Heiden is geboren op 24-12-1859 in Leiden [bron: akte 1375], zoon van Cornelis van der Heiden en Jannetje Boot. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 10-09-1887 in Amerongen [bron: genlias akte 7] met Maria Christina Martens, ongeveer 22 jaar oud. Maria Christina is geboren omstreeks 1865 in Amerongen. Maria Christina: dochter van Marinus Franciscus Martens en Christina Hermina van Sermont.

XII-e Leendert van der Heiden is geboren op 22-04-1861 in Leiden [bron: akte 464], zoon van Cornelis van der Heiden en Jannetje Boot. Leendert is overleden op 06-08-1913 in Alkmaar, 52 jaar oud. Beroep: marinier. Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 05-02-1890 in Den Helder [bron: genlias akte 21] met Antje Schrijver, ongeveer 33 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1857 in Zijpe. Antje: dochter van Cornelis Schrijver, werkman, en Antje Dekker.

XII-f Jansje van der Heiden is geboren op 12-05-1864 in Leiden [bron: akte 622], dochter van Cornelis van der Heiden en Jannetje Boot. Jansje trouwde, 24 jaar oud, op 18-07-1888 in Leiden [bron: akte 179] met Cornelis de Kiewit, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1864 in Monster. Beroep: timmerman (1888). Cornelis: zoon van Jan de Kiewit en Maria Haaring.

XII-g Maria van der Heiden is geboren op 05-12-1871 in Leiden [bron: akte 1449], dochter van Cornelis van der Heiden en Jannetje Boot. Maria trouwde, 31 jaar oud, op 15-04-1903 in Abcoude-Proostdij [bron: genlias akte 2] met Johan Albert Nicolaas Esche, 34 jaar oud. Johan werd bij zijn huwelijk vertegenwoordigd door een advocaat. Johan Albert Nicolaas is geboren op 09-01-1869 in Plantoengan (Semarang). Johan Albert Nicolaas: zoon van Johan Adriaan Esche en Antoinette Louise Kortz.

XII-h James Maurits van der Heiden is geboren op 05-08-1875 in Leiden [bron: akte 928], zoon van Cornelis van der Heiden en Jannetje Boot. Beroep: leerlooier. James Maurits:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 27-01-1897 in Leiden [bron: akte 14] met Anna Margaretha Adolphine Kiel, 21 jaar oud. Anna Margaretha Adolphine is geboren op 29-11-1875 in Würzburg (Dld). Anna Margaretha Adolphine is overleden op 21-01-1928 in Oegstgeest, 52 jaar oud [bron: akte 85]. Anna Margaretha Adolphine: dochter van Adolph Kiel en Rosina Back.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 05-08-1931 in Leiden [bron: akte 317] met Johanna Maria de Goede, ongeveer 42 jaar oud. Johanna Maria is geboren omstreeks 1889 in Alkmaar. Johanna Maria: dochter van Arie de Goede en Geertje Scholten; weduwe van Johannes Hazes.

XII-i Alida Sophia Zwart is geboren op 22-08-1862 in Leiden [bron: akte 956], dochter van Abraham Zwart en Hendrica Boot. Alida Sophia trouwde, 32 jaar oud, op 26-06-1895 in Leiden [bron: akte 155] met Isaac la Lau, 37 jaar oud. Isaac is geboren op 13-01-1858 in Leiden [bron: akte 67]. Beroep: timmerman (1895). Isaac: zoon van Johannes Jacobus la Lau (1823-1904) en Johanna van Leeuwen (1859-1932).

XII-j Johanna Boot is geboren op 25-08-1866 in Leiden [bron: akte 1025], dochter van Gijsbert Boot en Wilhelmina Maria Pfijffer. Johanna is overleden op 11-03-1960 in Leiden, 93 jaar oud [bron: akte 276]. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 22-08-1894 in Leiden [bron: akte 227] met Anthonie Hartevelt, 23 jaar oud. Anthonie is geboren op 22-04-1871 in Leiden [bron: akte 548]. Anthonie is overleden op 28-06-1957 in Leiden, 86 jaar oud [bron: akte 582]. Beroep: metselaar (1894). Anthonie: zoon van Jan Hartevelt en Johanna Wilhelmina Kloots.

Kinderen van Johanna en Anthonie:

1 Johanna Wilhelmina Hartevelt, geboren op 13-01-1895 in Leiden [bron: akte 53]. Volgt XIII-i.
2 Anthonie Gijsbert Hartevelt, geboren op 10-11-1897 in Leiden [bron: akte 1563]. Volgt XIII-j.

XII-k Wilhelmina Maria Boot is geboren op 28-05-1870 in Leiden [bron: akte 715], dochter van Gijsbert Boot en Wilhelmina Maria Pfijffer. Wilhelmina Maria is overleden op 29-09-1959 in Zoeterwoude, 89 jaar oud [bron: akte 25]. Wilhelmina Maria trouwde, 24 jaar oud, op 21-11-1894 in Leiden [bron: akte 317] met Hendrik Hermanus Verhulst, 26 jaar oud. Hendrik Hermanus is geboren op 20-02-1868 in Leiden [bron: akte 204]. Hendrik Hermanus is overleden op 03-12-1952 in Leiden, 84 jaar oud [bron: akte 901]. Beroep: bouwkundig opzichter. Hendrik Hermanus: zoon van Martinus Hendrik Verhulst en Francina Wittenaar.

Kinderen van Wilhelmina Maria en Hendrik Hermanus:

1 Hendrik Martinus Verhulst, geboren op 04-02-1898 in Leiden [bron: akte 157]. Volgt XIII-k.
2 Wilhelmina Francina Verhulst, geboren op 17-01-1900 in Leiden [bron: akte 85]. Wilhelmina Francina is overleden op 06-05-1900 in Leiden, 3 maanden oud [bron: akte 407].
3 Francina Verhulst, geboren op 07-08-1902 in Leiden [bron: akte 1064].

XII-l Gijsbert Karel Boot is geboren op 27-12-1874 in Leiden [bron: akte 1600], zoon van Gijsbert Boot en Wilhelmina Maria Pfijffer. Woonplaats: Rotterdam. Beroep: meubelmaker. Gijsbert Karel: vertrekt vanuit Leiden naar Zaandam 17-10-1908. Gijsbert Karel trouwde, 24 jaar oud, op 15-11-1899 in Leiden [bron: akte 372] met Wilhelmina Martijn, 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 07-10-1874 in Leiden [bron: akte 1238]. Wilhelmina is overleden op 13-11-1932 in Rotterdam, 58 jaar oud [bron: akte 4405]. Wilhelmina: dochter van Johannes Jacobus Martijn en Cornelia Dina Knotter.

Kinderen van Gijsbert Karel en Wilhelmina:

1 Gijsbert Boot, geboren op 21-09-1901 in Leiden [bron: akte 1336]. Volgt XIII-l.
2 Willem Abraham Boot, geboren op 10-02-1903 in Leiden [bron: akte 201]. Volgt XIII-m.
3 Karel Antonie Boot, geboren op 11-12-1904 in Leiden [bron: akte 1658]. Volgt XIII-n.
4 Wilhelmina Maria Boot, geboren op 11-06-1906 in Leiden [bron: akte 825]. Volgt XIII-o.

XII-m Karel Hendrik Boot is geboren op 27-11-1876 in Leiden [bron: akte 1478], zoon van Gijsbert Boot en Wilhelmina Maria Pfijffer. Karel Hendrik is overleden op 19-02-1952 in Leiden, 75 jaar oud [bron: akte 161]. Beroep: brievenbesteller 1906. Karel Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 19-08-1903 in Leiden [bron: akte 1903] met Maria Elisabeth Kasteelen, 25 jaar oud. Maria Elisabeth is geboren op 05-02-1878 in Leiden [bron: akte 146]. Maria Elisabeth is overleden op 15-10-1946 in Leiden, 68 jaar oud [bron: akte 925]. Maria Elisabeth: dochter van Jonas Kasteelen en Johanna Catharina van Vendeloo.

Kind van Karel Hendrik en Maria Elisabeth:

1 Gijsbert Boot, geboren op 14-12-1906 in Leiden [bron: akte 1743].

XII-n Hendrica Boot is geboren op 03-04-1879 in Leiden [bron: akte 464], dochter van Gijsbert Boot en Wilhelmina Maria Pfijffer. Hendrica trouwde, 27 jaar oud, op 06-06-1906 in Leiden [bron: akte 188] met Albertus Jan Ramak, 30 jaar oud. Albertus Jan is geboren op 04-02-1876 in Leiden [bron: akte 190]. Albertus Jan is overleden op 29-04-1950 in Leiden, 74 jaar oud [bron: akte 403]. Beroep: brievenbesteller 1906. Albertus Jan: zoon van Willem Hendrik Ramak en Jannetje Oostveen.

Kinderen van Hendrica en Albertus Jan:

1 Albertus Hendrik Ramak.
2 NN Ramak, levenloos geboren zoon, geboren op 01-08-1915 in Leiden [bron: akte 589].

XII-o Jan Thomas Boot is geboren op 19-08-1885 in Leiden [bron: akte 1012], zoon van Gijsbert Boot en Wilhelmina Maria Pfijffer. Beroep: timmerman 1914. Jan Thomas trouwde, 28 jaar oud, op 20-05-1914 in Leiden [bron: akte 145] met Barbara Geerlings, 30 jaar oud. Barbara is geboren op 01-03-1884 in Leiden [bron: akte 273]. Barbara: dochter van Pieter Geerlings en Barbara Sikkens.

Kinderen van Jan Thomas en Barbara:

1 Gijsbert Boot.
2 Barbara Wilhelmina Boot, geboren op 04-08-1920 in Leiden. Barbara Wilhelmina is overleden op 26-12-1924 in Leiden, 4 jaar oud [bron: akte 846].

XII-p Jansje Boot is geboren op 16-06-1877 in Leiden [bron: akte 872], dochter van Jan Thomas Boot en Maria van Welzen. Jansje is overleden op 02-03-1936 in Leiden, 58 jaar oud [bron: akte 196]. Jansje trouwde, 24 jaar oud, op 07-08-1901 in Leiden [bron: akte 254] met Steven Pont, geboren Zaalberg, 24 jaar oud. Steven is geboren op 24-07-1877 in Leiden [bron: akte 915]. bij het huwelijk van de moeder, Margaretha Zaalberg te Leiden 29-08-1877, heeft de vader, Jacobus Pont, het kind erkend en is het gewettigd. Beroep: vleeschhouwer.

Kinderen van Jansje en Steven:

1 Jacobus Steven Pont, geboren op 12-12-1901 in Leiden [bron: akte 1732]. Hij is gedoopt op 17-11-1907 in Leiden [bron: DTB 1663-1930 Remonstrants inv. 2].
2 Jan Thomas Pont, geboren op 06-12-1902 in Leiden [bron: akte 1651]. Hij is gedoopt op 17-11-1907 in Leiden [bron: DTB 1663-1930 Remonstrants inv. 2]. Jan Thomas is overleden op 02-05-1914 in Leiden, 11 jaar oud [bron: akte 339].

XII-q Maria Boot is geboren op 13-03-1880 in Leiden [bron: akte 362], dochter van Jan Thomas Boot en Maria van Welzen. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 24-08-1904 in Leiden [bron: akte 249] met Abraham Taverne, ongeveer 25 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1879 in Leiden. Beroep: vleeschhouwer. Abraham: zoon van Nicolaas Taverne en Johanna Elisabeth van Kooperen.

XII-r Elisabeth Helena Boot is geboren op 19-09-1883 in Leiden [bron: akt 1228], dochter van Jan Thomas Boot en Maria van Welzen. Elisabeth Helena trouwde, 44 jaar oud, op 19-12-1927 in Leiden [bron: akte 585] met Johan Veldman, ongeveer 44 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1883 in Arnhem. Beroep: bedrijfsleider. Johan: zoon van Adrianus Johannes Veldman en Aaltje Bronsvoort; weduwnaar van Catharina Francisca Johanna Busink.

XII-s Jan Thomas Boot is geboren op 27-06-1886 in Leiden [bron: akte 812], zoon van Jan Thomas Boot en Maria van Welzen. Jan Thomas is overleden op 07-05-1922 in Leiden, 35 jaar oud [bron: fam. adv.]. Beroep: timmerman. Jan Thomas trouwde, 25 jaar oud, op 01-11-1911 in Leiden [bron: genlias akte 370] met Francina Elisabeth van der Velden, geboren de Feij, 24 jaar oud. Francina Elisabeth is geboren op 12-06-1887 in Leiden [bron: akte 783]. Francina Elisabeth kreeg bij haar geboorte de achternaam 'De Feij' van haar moeder, Christina de Feij. Bij het huwelijk van haar moeder met Hendrikus van der Velden op 01-06-1892 heeft de vader deze dochter als zijn kind erkend. Francina Elisabeth is overleden op 15-07-1915 in Leiden, 28 jaar oud [bron: akte 559].

Kinderen van Jan Thomas en Francina Elisabeth:

1 Jan Thomas Boot, geboren op 11-01-1912 in Leiden [bron: akte 50].
2 Hendricus Christiaan Boot, geboren in 1913 in Leiden. Volgt XIII-p.
3 Marius Franciscus Boot, geboren na 1913.

XII-t Pieter Boot is geboren op 22-02-1893 in Leiden [bron: akte 262], zoon van Jan Thomas Boot en Maria van Welzen. Beroep: los werkman (1918). Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 17-07-1918 in Leiden [bron: akte 258] met Helena Holverda, 25 jaar oud. Helena is geboren op 30-06-1893 in Leiden [bron: akte 813]. Helena: dochter van Wouter Jan Holverda en Maria Wetselaar.

Kind van Pieter en Helena:

1 Jan Thomas Boot.

XII-u Johanna Maria Margaretha Boot is geboren op 16-04-1875 in Rotterdam [bron: akte 1673], dochter van Willem Boot en Trijntje Schilling. Johanna Maria Margaretha is overleden op 14-11-1958 in Rotterdam, 83 jaar oud [bron: fam. adv.]. Johanna Maria Margaretha trouwde, 23 jaar oud, op 22-06-1898 in Rotterdam [bron: akte pag. e85/1109] met Matthijs Lensen, ongeveer 23 jaar oud. Matthijs is geboren omstreeks 1875 in 's-Hertogenbosch. Matthijs: zoon van Johannes Matheus Lensen en Johanna Maria Josephina Tielen.

Kinderen van Johanna Maria Margaretha en Matthijs:

1 Willem Matthijs Lensen, geboren op 22-07-1899 in Rotterdam [bron: akte 6394]. Willem Matthijs is overleden op 29-03-1903 in Rotterdam, 3 jaar oud [bron: akte 1742].
2 Johanna Maria Josephina Lensen, geboren op 07-08-1901 in Rotterdam [bron: akte 7576].
3 Willem Matthijs Lensen, geboren op 01-11-1902 in Rotterdam [bron: akte 10307].
4 Johanna Catharina Lensen, geboren op 30-08-1904 in Rotterdam [bron: akte 8696]. Johanna Catharina is overleden op 19-09-1905 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: akte 4434].
5 Johanna Martina Catharina Wilhelmina Lensen, geboren op 11-02-1906 in Rotterdam [bron: akte 1708].
6 Margaretha Lensen, geboren op 16-10-1907 in Rotterdam [bron: akte 10938].

XII-v George Antonie Boot is geboren op 13-01-1877 in Rotterdam [bron: akte 220], zoon van Willem Boot en Trijntje Schilling. George Antonie is overleden op 06-04-1907 in Rotterdam, 30 jaar oud [bron: akte 1998]. George Antonie trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1903 in Rotterdam [bron: akte pag. e24v] met Jacoba Bodderi, ongeveer 24 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1879 in Nijmegen. Jacoba: dochter van Antonius Bodderi en Johanna Kramer; hertrouwt 25-02-1914 te Rotterdam met Joos Griep, geb. Ierseke ca 1889, ovl. Rotterdam 15-11-1939, zoon van Jacob Griep en Johanna Houtman.

Kinderen van George Antonie en Jacoba:

1 Willem Boot, geboren op 18-05-1904 in Rotterdam [bron: akte 5083]. Volgt XIII-q.
2 George Antonie Boot, geboren op 12-05-1905 in Rotterdam [bron: akte 4711]. Volgt XIII-r.

XII-w Johanna Boot is geboren op 28-05-1873 in Schiedam [bron: akte 358], dochter van Dirk Boot en Geertrui(j) van den Toorn. Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 14-04-1904 in Schiedam [bron: akte 46] met Pieter Johannes van Rijsinge, ongeveer 39 jaar oud. Pieter Johannes is geboren omstreeks 1865 in Den Haag. Pieter Johannes: zoon van Joseph Johannes van Rijsinge en Elisabeth verbrugge; weduwnaar van Geertruida Dusschoten.

Kind van Johanna en Pieter Johannes:

1 Geertruida Elisabeth van Rijsinge, geboren omstreeks 1907 in Schiedam. Volgt XIII-s.

XII-x Theresia Lablans is geboren in 1896 [bron: akte ?], dochter van Matthijs Lablans en Margaretha Boot. Theresia trouwde met Cornelis de Bruin.

XII-y Hendrica Boot is geboren op 14-08-1872 in Leiden [bron: akte 1039], dochter van Willem Boot en Margaretha van Welzen. Hendrica is overleden op 16-03-1950 in Leiden, 77 jaar oud [bron: akte 259]. Hendrica trouwde, 25 jaar oud, op 15-09-1897 in Leiden [bron: akte 312] met Hendrik Valentgoed, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 15-07-1868 in Leiden [bron: akte 809]. Hendrik is overleden op 03-10-1933 in Noordwijk, 65 jaar oud [bron: akte 113]. Beroep: winkelier. Hendrik: zoon van Hendrik Valentgoed, metselaar, en Maria Elisabeth Neuteboom.

Kinderen van Hendrica en Hendrik:

1 Hendrik Valentgoed, geboren op 02-11-1898 in Leiden [bron: akte 1496]. Volgt XIII-t.
2 Margaretha Valentgoed, geboren op 31-08-1900 in Leiden [bron: akte 1162]. Aangifte op 01-09-1900. Margaretha is overleden op 15-09-1901 in Noordwijk, 1 jaar oud [bron: akte 68].
3 Willem Valentgoed, geboren op 28-12-1901 in Leiden [bron: akte 1815].
4 Margaretha Valentgoed, geboren op 16-10-1903 in Leiden [bron: akte 1400].

XII-z Willem Boot is geboren op 14-10-1875 in Leiden [bron: akte ?], zoon van Willem Boot en Margaretha van Welzen. Groenesteeg 104. Willem is overleden op 26-02-1963 in Rotterdam, 87 jaar oud. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 25-02-1911 Leiden, vertrokken 20-06-1912 Rotterdam). Beroep: magazijnmeester scheepmakerij; winkelbediende. Religie: N.H. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 27-06-1900 in Leiden [bron: akte 180] met Maria Smittenaar, 23 jaar oud. Maria is geboren op 27-04-1877 in Leiden [bron: akte 563]. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 25-02-1911 Leiden, vertrokken 20-06-1912 Rotterdam). Religie: N.H. Maria: dochter van Jacobus Smittenaar, kruidenier, en Maria Onderwater.

Kinderen van Willem en Maria:

1 Margaretha Boot, geboren op 09-06-1901 in Leiden [bron: akte 794]. Volgt XIII-u.
2 Jacobus Boot, geboren op 18-09-1903 in Leiden [bron: akte 1280]. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 25-02-1911 Leiden, vertrokken 20-06-1912 Rotterdam). Religie: N.H. Jacobus: getrouwd op 22-04-1936.
3 Maria Boot.
4 Willem Boot. Willem trouwde met G. Bussching.
5 Pieter Boot.

XII-aa Leendert Boot is geboren op 22-02-1880 in Leiden, zoon van Willem Boot en Margaretha van Welzen. Leendert is overleden op 03-12-1957 in Lisse, 77 jaar oud. Beroep: steenhouwer. Leendert trouwde, 25 jaar oud, op 31-08-1905 [bron: akte 25] met Petronella Geertruida Nieuwenhuis, 20 jaar oud. Tekst van de huwelijksinschrijving in de burgerlijke stand van de gemeente Lisse op 31 augustus 1905: "In het jaar negentien honderd vijf den een en dertigsten der maand Augustus zijn voor ons Ambtenaar van de Burgelijke Stand der Gemeente Lisse, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Leendert Boot, oud vijf en twintig jaren, Steenhouwer, geboren te Leiden en wonende te Lisse, meerderjarige zoon van Willem Boot, kruidenier en van Margartha van Welzen zonder beroep beide wonende te Leiden. En Petronella Geertruida Nieuwenhuis, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren te Hillegom en wonende te Haarlem, minderjarige dochter van Hendrik Nieuwenhuis, koopman, wonende te Haarlem en van Catharina Alberdina Roest zonder beroep, wonende te Lisse. De Comparanten hebben ons voorgelegd hunne geboorte acten, het bewijs dat de bruidegom aan zijne verplichtingen ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan, als mede eene notariele acte houdende toestemming tot het huwelijk door de vader der bruid. De ouders van den bruidegom en de Moeder der bruid, hierbij tegenwoordig verklaarden hunne toestemming tot het huwelijk te geven de vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Waarvan de acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Cornelis van der Zaal, oud een en veertig jaren, loodgieter, wonende te Lisse, zwager van de bruid; Pieter Boot, oud zeven en twintig jaren, kleedermaker wonende te Leiden, broeder van de bruidegom; Hendrik Nieuwenhuis, oud een en dertig jaren, bloemistknecht, wonende te Lisse, broeder van de bruid; Nicolaas Nieuwenhuis, oud vijf en twintig jaren, loodgieter wonende te Lisse, broeder van de bruid. Na voorlezing is deze acte door Ons Ondertekend met de Comparanten, de vader van de Bruidegom, de moeder der bruid en de getuigen, verklarende de moeder van den bruidegom geen schrijven te hebben geleerd".L. Boot C. van der Zaal jz. P.G. Nieuwenhuis P. Boot W. Boot H. Nieuwenhuis C.A. Roest N. Nieuwenhuis Von Bönninghaussen.

Vranck Lenertsz later Boot.35

Het gezin van Leendert Boot en Petronella Geertruida Nieuwenhuis met hun zonen Karel en Willem (ca 1925).

Petronella Geertruida is geboren op 12-02-1885 in Hillegom. Petronella Geertruida is overleden op 17-05-1962 in Lisse, 77 jaar oud. Petronella Geertruida: dochter van Hendrik Nieuwenhuis, koopman, woonde te Haarlem en Catharina Alberdina Roest, woonde te Lisse.

Kinderen van Leendert en Petronella Geertruida:

1 Willem Boot, geboren op 12-05-1906 in Lisse. Volgt XIII-w.
2 Karel Albert Boot, geboren op 07-09-1907 in Lisse. Volgt XIII-x.
Vranck Lenertsz later Boot.36
Deze foto van de familie Boot/Nieuwenhuis is gemaakt bij het 25-jarige huwelijksjubileum van Leendert Boot en Petronella Nieuwenhuis op 31 augustus 1930.
De personen die op de achterste rij staand zijn afgebeeld zijn van links naar rechts: Leendert Noort, Marie Noort-Nieuwenhuis, ds Piet de Smit, Cornelia de Smid-Nieuwenhuis, Marie Nieuwenhuis-Marbus, Johan Nieuwenhuis, Dientje van der Zaal-Nieuwenhuis, Hendrik Nieuwenhuis, Cees van der Zaal, Nico Nieuwenhuis met zijn vrouw Barendina Nieuwenhuis-Strietman. Er ontbreken nog twee zusters en drie broers van de familie Nieuwenhuis. Op de voorste rij van links naar rechts: Willem Boot en Sofia Moolenaar (zijn aanstaande vrouw), Leendert Boot, Nelly Boot-Nieuwenuis en Karel Boot.

XII-ab Maria Boot is geboren op 12-03-1882 in Leiden [bron: akte 341], dochter van Willem Boot en Margaretha van Welzen. Maria is overleden op 26-02-1966 in Harderwijk, 83 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 23-08-1905 in Leiden [bron: akte 279] met Abraham Johannes Vonk, 22 jaar oud. Abraham Johannes is geboren op 26-03-1883 in Zoeterwoude. Abraham Johannes is overleden op 11-04-1940 in Den Haag, 57 jaar oud. Beroep: timmerman (1907). Abraham Johannes: zoon van Abraham Vonk en Johanna Vermond.
Kinderen van Maria en Abraham Johannes:

1 Johanna Vonk.
2 Willem Vonk.
3 Abraham Johannes Vonk. Abraham Johannes trouwde met A. van der Nat.
4 Margaretha Vonk. Margaretha trouwde met A.B. Palfenier.

XII-ac Abraham Boot is geboren op 14-03-1886 in Leiden [bron: akte 349], zoon van Willem Boot en Margaretha van Welzen. Abraham is overleden op 28-06-1957 in Lisse, 71 jaar oud. Beroep: steenhouwer. Abraham trouwde, 26 jaar oud, op 08-08-1912 in Zoeterwoude [bron: genlias akte 26] met Adriana Vonk, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 20-04-1888 in Zoeterwoude.

Kinderen van Abraham en Adriana:

1 Margaretha Boot. Margaretha trouwde met Jan Mastenbroek.
2 Abraham Boot.
3 Hendrika Boot. Hendrika trouwde met G. Verkerk.
4 Johanna Boot. Johanna trouwde met A.J. Jelier.
5 Willem Boot. Willem trouwde met E. de Kooker.
6 Adriaan Boot. Adriaan trouwde met M.T. Ziegler.
7 Pieter Boot. Pieter trouwde met Catharina Hendrika Möhlmann.
8 Marie Boot. Marie trouwde met C.B.J. Veldhuis.

XII-ad Antonius (Antoon) Boot is geboren op 20-06-1887 in Leiden [bron: akte 814], zoon van Willem Boot en Margaretha van Welzen. Antonius (Antoon) is overleden op 24-03-1966 in Lisse, 78 jaar oud. Beroep: kleermaker. Antonius (Antoon) trouwde, 38 jaar oud, op 03-09-1925 in Lisse met Margje Oosthoek, 27 jaar oud. Margje is geboren op 26-07-1898.

Kinderen van Antonius (Antoon) en Margje:

1 Willem Boot. Willem trouwde met D. van der Meiden.
2 Hubertha Margaretha Boot. Hubertha Margaretha trouwde met G.E. Hekstra.
3 Margaretha Hubertha Boot. Margaretha Hubertha trouwde met Hendrik Bauer.
4 Gerrina Petronella Boot.

XII-ae Gijsbertus Boot is geboren op 12-01-1890 in Leiden [bron: akte 55], zoon van Willem Boot en Margaretha van Welzen. Gijsbertus is overleden op 25-06-1955 in Den Haag, 65 jaar oud. Woonplaats: (ingekomen 24-01-1917 's-Gravenhage, vertrokken 01-06-1917 's-Gravenhage). Beroep: tuinknecht, bloemist. Religie: N.H. Gijsbertus trouwde, 36 jaar oud, op 02-06-1926 in Den Haag met Gerdina Maria Herfst, 42 jaar oud. Gerdina Maria is geboren op 27-02-1884 in Loosduinen. Gerdina Maria is overleden op 24-04-1955 in Den Haag, 71 jaar oud.

Kind van Gijsbertus en Gerdina Maria:

1 Willem Cornelis Boot.

XII-af Margaretha Boot is geboren op 14-09-1891 in Leiden [bron: akte 1089], dochter van Willem Boot en Margaretha van Welzen. Margaretha is overleden op 09-02-1961 in Leiden, 69 jaar oud. Margaretha trouwde, 22 jaar oud, op 23-04-1914 in Lisse met Pieter van der Laan, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 08-10-1886 in Lisse. Pieter is overleden op 11-08-1957 in Hillegom, 70 jaar oud. Beroep: kapper.

Kinderen van Margaretha en Pieter:

1 Jacobus Willem van der Laan.
2 Willem van der Laan.
3 Margaretha van der Laan. Margaretha trouwde met P. Smallegange.

XII-ag Hendrica (Heintje) Boot is geboren op 27-02-1873 om 05:00 in Leiden [bron: akte 280], dochter van Abraham (Bram) Boot en Lena Maria Noest. Hendrica is overleden op 21-05-1949 in Leiden, 76 jaar oud [bron: akte 496]. Zij is begraven op 27-05-1949 te Rhijnhof, Leiden. Woonplaats: (Prins Frederikstraat 17, Leiden, vanaf 31-07-1933 Tevelingshof 10, Leiden). Heintje trouwde, 23 jaar oud, op 07-10-1896 in Leiden [bron: akte 289] met Jan Valk, 27 jaar oud, nadat zij op 24-09-1896 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren op 03-10-1869 in Leiden. Jan is overleden op 03-08-1946 in Oegstgeest, 76 jaar oud [bron: akte 736]. Aangifte op 06-08-1946 [bron: genlias akte 89]. Beroep: timmerman (1896). Jan: zoon van Aalbertus Pieter Valk en Anna Catharina Lens.

Kinderen van Heintje en Jan:

1 Aalbertus Pieter Valk, geboren op 12-03-1898 in Leiden [bron: akte 329]. Aalbertus Pieter is overleden op 29-04-1972 in Leiden, 74 jaar oud.
2 Lena Maria Valk, geboren op 15-08-1899 in Leiden [bron: akte 1105]. Volgt XIII-al.
3 Hendrica Valk, geboren op 23-02-1901 in Leiden [bron: akte 263]. Hendrica is overleden op 17-11-1982 in Amsterdam, 81 jaar oud.
4 Anna Catharina Valk, geboren op 24-03-1903 in Leiden [bron: akte 414]. Anna Catharina is overleden op 25-09-1904 in Leiden, 1 jaar oud [bron: akte 695].
5 Anna Catharina Valk, geboren op 15-01-1905 in Leiden [bron: akte 59]. Volgt XIII-am.
6 Jannetje Valk, geboren op 08-01-1907 in Leiden [bron: akte 55]. Volgt XIII-an.
7 Maria Valk, geboren op 19-09-1909 in Leiden [bron: akte 1265]. Volgt XIII-ao.

XII-ah Willem Boot is geboren op 22-04-1878 om 11:30 in Leiden [bron: akte 479], zoon van Abraham (Bram) Boot en Lena Maria Noest. Willem is overleden op 18-05-1951 in Haarlem, 73 jaar oud [bron: akte 519]. Beroep: zeepziedersknecht (1901), brugwachter (vanaf 1903). Willem: Willem was analfabeet. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1901 in Leiden [bron: akte 115] met Marrigje (Margot) van Zuijlen, 26 jaar oud. Marrigje (Margot) is geboren op 21-10-1874 in Rijnsburg [bron: 76]. Dochter van Willem van Zuilen, (koopman) en Geertruida de Keijzer). Marrigje (Margot) is overleden op 13-01-1946 in Amsterdam, 71 jaar oud [bron: akte 83]. Marrigje (Margot): dochter van Willem van Zuilen, koopman en Geertruida de Keijzer.

Kinderen van Willem en Marrigje (Margot):

1 Lena Maria Boot, geboren op 03-02-1902 in Leiden [bron: akte 1524]. Volgt XIII-ap.
2 Willem Boot, geboren op 24-12-1903 in Leiden [bron: akte 1733]. Willem is overleden op 22-08-1927 in Leiden, 23 jaar oud (oorzaak: ongeval) [bron: akte 655]. Beroep: verzekeringsagent.
3 Abraham Boot, geboren op 26-04-1906 in Leiden [bron: akte 627]. Volgt XIII-aq
4 Jan Boot, geboren op 19-09-1910 in Leiden [bron: akte 1269]. Volgt XIII-ar
5 Hendrik Boot, geboren op 09-12-1911 in Leiden [bron: akte 1607].

XII-ai Pieter Johannes (Piet) Boot is geboren op 16-01-1882 om 18:00 in Leiden [bron: akte 68], zoon van Abraham (Bram) Boot en Lena Maria Noest. Pieter Johannes is overleden op 12-12-1950 in Rotterdam, 68 jaar oud [bron: pag. a3-020v]. Piet trouwde, 28 jaar oud, op 18-05-1910 in Leiden met Johanna Kramers, 29 jaar oud. Den Haag?. Johanna is geboren op 06-06-1880 in Leiden. Johanna is overleden op 18-02-1931 in Rotterdam, 50 jaar oud [bron: akte 932]. Johanna: dochter van Hendrik Jan Kramers en Catharina van der Reijden.
Kinderen van Piet en Johanna:

1 Johanna Boot. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 12-09-1934 in Den Haag met B.J. Eldridge, ongeveer 24 jaar oud. B.J. is geboren omstreeks 1910.
2 Petronella Boot. Petronella trouwde met A. van der Linden. A. is geboren omstreeks 1915.

XII-aj Lena Maria Boot is geboren op 08-10-1889 om 17:00 in Leiden [bron: akte 1191], dochter van Abraham (Bram) Boot en Lena Maria Noest. Lena Maria is overleden op 05-03-1962 in Oegstgeest, 72 jaar oud. Beroep: dienstbode. Lena Maria trouwde, 38 jaar oud, op 14-12-1927 in Leiden [bron: 580] met Jan Mettelaar, 32 jaar oud. Jan is geboren op 10-02-1895 in Oud-Beijerland [bron: akte 39]. Beroep: sjouwer (1927). Jan: zoon van Abraham Mettelaar en Maatje Jannetje de Wit.

XII-ak Hendrika Cornelia Sirag is geboren op 03-08-1888 in Leiden [bron: akte 1005], dochter van Hendrik Sirag en Gijsbertha (Gijsje) Boot. Hendrika Cornelia is overleden op 18-10-1932 in Leiden, 44 jaar oud [bron: akte 835]. Hendrika Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 04-08-1913 in Leiden [bron: akte 238] met Adrianus Cornelis den Hertog, ongeveer 24 jaar oud. Adrianus Cornelis is geboren omstreeks 1889 in Den Haag. Beroep: scheikundige. Adrianus Cornelis: zoon van Klaas den Hertog en Jansje van Staveren.

XIII-a Elisabeth Jacoba Boot is geboren op 24-01-1885 in Leiden [bron: akte 127], dochter van Leendert Boot en Francina Trouwee. Elisabeth Jacoba trouwde, 21 jaar oud, op 15-08-1906 in Leiden [bron: akte 283] met Zacharias van Hest, ongeveer 23 jaar oud. Zacharias is geboren omstreeks 1883 in Leiden. Beroep: leerling machinist (1906). Zacharias: zoon van Hendrik van Hest en Elisabeth Jacoba Rozendaal.

XIII-b Johannes Boot is geboren op 16-01-1886 in Leiden [bron: akte 66], zoon van Leendert Boot en Francina Trouwee. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 27-08-1913 in Utrecht [bron: genlias akte 634] met Wilhelmina Borgsteijn, ongeveer 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1885 in Utrecht. Wilhelmina: dochter van Adrianus Borgsteijn en Hendrika Sophia de Groot.

XIII-c Francina Boot is geboren op 11-03-1888 in Leiden [bron: akte 374], dochter van Leendert Boot en Francina Trouwee. Francina trouwde, 18 jaar oud, op 28-03-1906 in Leiden met Johannes Jacobus van der Vlist, 19 jaar oud. Johannes Jacobus is geboren op 31-08-1886 in Leiden [bron: akte 1102]. Beroep: loodgieter (1906). Johannes Jacobus: zoon van Jacob van der Vlist en Johanna Elisabeth Scherjon.

Kinderen van Francina en Johannes Jacobus:

1 Jacob van der Vlist, geboren op 25-06-1906 in Leiden [bron: akte 894].
2 Leendert van der Vlist, geboren op 21-06-1907 in Leiden [bron: akte 875].

XIII-d Leendert Abraham Boot is geboren op 15-04-1889 in Leiden [bron: akte 465], zoon van Leendert Boot en Francina Trouwee. Beroep: vuurwerkmaker (1913). Leendert Abraham trouwde, 24 jaar oud, op 09-07-1913 in Leiden [bron: akte 250] met Adriana Klinkhamer, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 20-07-1891 in Leiden [bron: akte 838]. Adriana: dochter van Isaac Klinkhamer en Susanna de Wolf.

XIII-e Jans Boot is geboren op 26-01-1894 in Leiden [bron: akte 128], dochter van Leendert Boot en Francina Trouwee. Jans is overleden op 16-06-1985 in Katwijk aan Zee, 91 jaar oud. Jans:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 11-03-1914 in Leiden [bron: akte 61] met Pieter Neuteboom, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 03-02-1892 in Leiden [bron: akte 20]. Pieter is overleden op 18-12-1918 in Leiden, 26 jaar oud [bron: akte 1165]. Beroep: fruithandelaar (1914), koopman (1918). Pieter: zoon van Willem Neuteboom en Aafje van der Meij.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 16-01-1922 in Leiden [bron: akte 17] met Hubertus van der Vliet, 25 jaar oud. Hubertus is geboren op 27-12-1896 in Sassenheim [bron: akte 68]. Hubertus is overleden op 14-03-1951 in Leiden, 54 jaar oud [bron: akte 277]. Beroep: slager (1922),veekoopman (1951). Hubertus: zoon van Hubertus van (der) Vliet en Wilhelmina de Groot.

XIII-f Elisabeth van der Leden is geboren op 25-12-1888 om 22:30 in Nieuwveen, dochter van Jacob van der Leden en Jacoba Elisabeth Boot. Aangifte op 27-12-1888. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 08-06-1911 in Nieuwveen [bron: genlias akte 3] met Gerrit van Klaveren, ongeveer 25 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1886 in Woubrugge. Beroep: rijwielhandelaar. Gerrit: zoon van Jan van Klaveren en Pieternella Vonk.

XIII-g Wilhelmina van der Leden is geboren op 20-10-1890 om 01:30 in Nieuwveen, dochter van Jacob van der Leden en Jacoba Elisabeth Boot. Aangifte op 20-10-1890 [bron: genlias akte 36]. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 15-08-1912 in Nieuwveen [bron: genlias akte 8] met Teunis Vogelaar, ongeveer 28 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1884 in Nieuwveen. Beroep: smid. Teunis: zoon van Simon Vogelaar, wagenmaker, en Petronella van der Roest.

XIII-h Jacoba van der Leden is geboren op 04-10-1894 om 18:00 in Nieuwveen, dochter van Jacob van der Leden en Jacoba Elisabeth Boot. Aangifte op 05-10-1894 [bron: genlias akte 30]. Jacoba trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1917 in Nieuwveen [bron: genlias akte 3] met Hendrik Stichter, ongeveer 39 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1878 in Nieuwveen. Beroep: smid. Hendrik: zoon van Willem Stichter, smid, en Sophia Los.

XIII-i Johanna Wilhelmina Hartevelt is geboren op 13-01-1895 in Leiden [bron: akte 53], dochter van Anthonie Hartevelt en Johanna Boot. Johanna Wilhelmina is overleden op 01-04-1955 in Leiden, 60 jaar oud [bron: akte 321]. Johanna Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 20-09-1917 in Leiden [bron: akte 393] met Nicolaas de Tombe, ongeveer 27 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1890 in Leiden. Nicolaas: zoon van Matthijs de Tombe en Johanna Elisabeth Linsen.

XIII-j Anthonie Gijsbert Hartevelt is geboren op 10-11-1897 in Leiden [bron: akte 1563], zoon van Anthonie Hartevelt en Johanna Boot. Beroep: timmerman (1922). Anthonie Gijsbert trouwde, 24 jaar oud, op 27-03-1922 in Leiden [bron: akte 130] met Martha Verboom, ongeveer 23 jaar oud. Martha is geboren omstreeks 1899.

XIII-k Hendrik Martinus Verhulst is geboren op 04-02-1898 in Leiden [bron: akte 157], zoon van Hendrik Hermanus Verhulst en Wilhelmina Maria Boot. Hendrik Martinus is overleden op 29-10-1956 in Leiden, 58 jaar oud [bron: akte 963]. Beroep: accountant. Hendrik Martinus trouwde, 30 jaar oud, op 24-07-1928 in Wijk en Aalburg [bron: akte 11] met Gijsberdina Furster, ongeveer 27 jaar oud. Gijsberdina is geboren omstreeks 1901 in Wijk en Aalburg nb. Gijsberdina: dochter van Willem Fredrik Furster en Neeltje Schouten.

XIII-l Gijsbert Boot is geboren op 21-09-1901 in Leiden [bron: akte 1336], zoon van Gijsbert Karel Boot en Wilhelmina Martijn. Beroep: matroos. Gijsbert trouwde, 18 jaar oud, op 16-07-1920 in Hoorn [bron: genlias akte 55] met Helena Wormsbecher, 20 jaar oud. Helena is geboren op 01-11-1899 in Hoorn. Helena: dochter van Roelof Wormsbecher, schipper, en Aaltje Dekker.

XIII-m Willem Abraham Boot is geboren op 10-02-1903 in Leiden [bron: akte 201], zoon van Gijsbert Karel Boot en Wilhelmina Martijn. Willem Abraham is overleden op 10-10-1935 in Hillegersberg (Rotterdam), 32 jaar oud [bron: pag. 125]. Willem Abraham trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1927 in Schiedam [bron: akte 235] met Catharina van Egmond, 24 jaar oud. Catharina is geboren op 15-11-1903 in Leiden [bron: akte 1539]. Catharina: dochter van Lodewijk van Egmond, grofsmid, en Hendrika Catharina Martijn.

XIII-n Karel Antonie Boot is geboren op 11-12-1904 in Leiden [bron: akte 1658], zoon van Gijsbert Karel Boot en Wilhelmina Martijn. Karel Antonie is overleden op 25-02-1934 in Vlissingen, 29 jaar oud [bron: akte 43]. Aangifte [bron: ZA akte 43]. Beroep: korporaal-schrijver bij de Koninklijke Marine (1928), sergeant-schrijver (1934). Karel Antonie trouwde, 23 jaar oud, op 24-10-1928 in Vlissingen [bron: ZA akte 136] met Jozina Huijsman, 16 jaar oud. Jozina is geboren op 10-12-1911 in Vlissingen [bron: akte 518]. Jozina is overleden op 20-04-1999 in Vlissingen, 87 jaar oud [bron: ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is gecremeerd op 24-04-1999 te Middelburg [bron: adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Jozina: dochter van Jacob Johannes Marinus Huijsman, metselaar, en Elisabeth van de Dood.

Kinderen van Karel Antonie en Jozina:

1 Jacob Johannes Marinus Boot.
2 Wilhelmina Elisabeth Jozina Boot.
3 Gijsbert Karel (Bertus) Boot, geboren op 26-03-1929 in Vlissingen. Volgt XIV-a.

XIII-o Wilhelmina Maria Boot is geboren op 11-06-1906 in Leiden [bron: akte 825], dochter van Gijsbert Karel Boot en Wilhelmina Martijn. Wilhelmina Maria: zoon van Willem Jan Timrott en Cornelia Johanna Hendriks. Wilhelmina Maria trouwde, 22 jaar oud, op 19-12-1928 in Rotterdam [bron: pag. t007v reg.nr. 5027] met Willem Jan Timrott, 21 jaar oud. Willem Jan is geboren op 10-02-1907 in Rotterdam [bron: akte 1659]. Willem Jan: zoon van Willem Jan Timrott en Cornelia Johanna Hendriks.

XIII-p Hendricus Christiaan Boot is geboren in 1913 in Leiden, zoon van Jan Thomas Boot en Francina Elisabeth van der Velden, geboren de Feij. Hendricus Christiaan is overleden in 2002 in Leiden, 89 jaar oud. Hendricus Christiaan trouwde met Carolina Catharina van der Kwartel. Carolina Catharina is geboren op 09-01-1913 in Leiden [bron: akte ?]. Carolina Catharina is overleden op 28-06-1973, 60 jaar oud. Carolina Catharina: dochter van Andreas van der Kwartel, huisschilder, en Carolina Catharina Ouwerkerk.

Kinderen van Hendricus Christiaan en Carolina Catharina:

1 Carolina Catharina Cassiana Corona (Carla) Boot.
2 Hendrikus Christiaan (Henk) Boot.
3 Ineke Boot.
4 Jan Thomas Boot.
5 Magda Boot.
6 Marriette (Ria) Boot.
7 Yvonne Boot.

XIII-q Willem Boot is geboren op 18-05-1904 in Rotterdam [bron: akte 5083], zoon van George Antonie Boot en Jacoba Bodderi. Willem trouwde, 20 jaar oud, op 17-09-1924 in Rotterdam [bron: akte pag. m6] met Johanna van der Valk, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1901 in Rotterdam. Johanna: dochter van Johannes van der Valk en Dina Engelina Lobé.

Kind van Willem en Johanna:

1 Johanna Boot. Johanna trouwde met Pieter Bartholomeus Vollmuller.

XIII-r George Antonie Boot is geboren op 12-05-1905 in Rotterdam [bron: akte 4711], zoon van George Antonie Boot en Jacoba Bodderi. George Antonie trouwde, 23 jaar oud, op 17-04-1929 in Rotterdam [bron: akte pag. d130 reg.nr. 1122] met Johanna Albertha de Wit, 24 jaar oud. Johanna Albertha is geboren op 11-05-1904 in Rotterdam [bron: akte 4726]. Johanna Albertha: dochter van Cornelis Jacobus de Wit en Maria Helena Willemsen.

XIII-s Geertruida Elisabeth van Rijsinge is geboren omstreeks 1907 in Schiedam, dochter van Pieter Johannes van Rijsinge en Johanna Boot. Geertruida Elisabeth: zoon van Johannes Dinkelaar en Eliza Maria Swennen. Geertruida Elisabeth trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 08-04-1926 in Schiedam [bron: akte 73] met Matthieu Dinkelaar, ongeveer 23 jaar oud. Matthieu is geboren omstreeks 1903 in Den Helder.

XIII-t Hendrik Valentgoed is geboren op 02-11-1898 in Leiden [bron: akte 1496], zoon van Hendrik Valentgoed en Hendrica Boot. Beroep: commies Belastingen. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 10-10-1929 in Noordwijk [bron: akte 48] met Catharina Frederica de Witt, ongeveer 25 jaar oud. Catharina Frederica is geboren omstreeks 1904 in Waarder. Catharina Frederica: dochter van Willem Leendert de Witt, bouwknecht, bakker, bokkingroker, en Alida (Aal) Smit.

XIII-u Margaretha Boot is geboren op 09-06-1901 in Leiden [bron: akte 794], dochter van Willem Boot en Maria Smittenaar. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 25-02-1911 Leiden, vertrokken 20-06-1912 Rotterdam). Religie: N.H. Margaretha trouwde met J.B.T. van Prooijen.

XIII-w Willem Boot is geboren op 12-05-1906 in Lisse, zoon van Leendert Boot en Petronella Geertruida Nieuwenhuis. Willem is overleden op 18-04-1969 in Lisse, 62 jaar oud. Beroep: steenhouwer. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 27-05-1931 in Lisse [bron: akte 21] met Sophia Alida Moolenaar, 27 jaar oud. Sophia Alida is geboren op 24-05-1904. Sophia Alida: dochter van Albertus Moolenaar (1868-1933) en Johanna van Aalst (1864-1946).
Kinderen van Willem en Sophia Alida:

1 Petronella Geertruida Boot.
2 Johanna Boot, geboren op 26-07-1934 in Lisse. Johanna is overleden op 25-05-1939 in Lisse, 4 jaar oud.
3 Leendert (Leen) Boot. Leen trouwde met Emmetje (Emmy) Doeleman.
4 Sophia Alberdina Boot. Sophia Alberdina trouwde met Daan Guldemond.
5 Johanna Boot.
6 Albertus (Bert) Boot.
7 Willy Margaretha Boot. Willy Margaretha trouwde met D.P. Glasbergen.
8 Marjanna Cornelia Boot.

XIII-x Karel Albert Boot is geboren op 07-09-1907 in Lisse, zoon van Leendert Boot en Petronella Geertruida Nieuwenhuis. Karel Albert is overleden op 29-01-1976 in Leiden, 68 jaar oud. Beroep: bloembollenkweker. Karel Albert trouwde, 34 jaar oud, op 25-06-1942 in Kapelle-Biezelinge met Anna Slabbekoorn, 29 jaar oud. Anna is geboren op 20-06-1913 in Eversdijk (Kapelle). Anna is overleden op 04-04-1990 in Goes, 76 jaar oud.

Kinderen van Karel Albert en Anna:

1 Leendert Hendrik (Leen) Boot. Leen trouwde met Woutera (Thera) Westeneng.
2 Maatje Marie Anna Boot. Maatje Marie Anna trouwde met Jacobus Christiaan (Jac) van den Broek.
3 Petronella Catharina Boot, geboren op 05-05-1947 in Lisse. Petronella Catharina is overleden op 22-08-1979 in Leiden, 32 jaar oud.

XIII-al Lena Maria Valk is geboren op 15-08-1899 in Leiden [bron: akte 1105], dochter van Jan Valk en Hendrica (Heintje) Boot. Lena Maria is overleden op 22-06-1949 in Leiden, 49 jaar oud [bron: akte 595]. Lena Maria trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1923 in Leiden [bron: akte 241] met Jacobus Massaar, ongeveer 24 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1899 in Leiden. Beroep: stoffeerder (1923). Jacobus: zoon van Pieter Reinier Massaar en Cornelia Lindhout.

XIII-am Anna Catharina Valk is geboren op 15-01-1905 in Leiden [bron: akte 59], dochter van Jan Valk en Hendrica (Heintje) Boot. Anna Catharina is overleden op 27-08-1970 in Leiden, 65 jaar oud. Anna Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 30-07-1928 in Leiden [bron: akte 306] met Abraham van Houten, ongeveer 26 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1902 in Leiden. Beroep: electriciën (1928). Abraham: zoon van Abraham van Houten en Jacoba Johanna Gout.

XIII-an Jannetje Valk is geboren op 08-01-1907 in Leiden [bron: akte 55], dochter van Jan Valk en Hendrica (Heintje) Boot. Jannetje is overleden op 01-09-1980 in Italië, 73 jaar oud. Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op 22-10-1930 in Leiden [bron: akte 519] met Hendrik van Lienen, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 15-12-1901 in Alkmaar. Hendrik is overleden op 04-08-1961 in Clausthal-Zellerfeld, Nedersaksen, Duitsland, 59 jaar oud. Beroep: machinebankwerker (1930). Hendrik: zoon van Hendrik van Lienen en Wilhelmina Catharina Weesman.

Kind van Jannetje en Hendrik:

1 Hendrik Jan van Lienen. Hendrik Jan trouwde met Johanna Maria (Joke) Boot. Zij is een dochter van Cornelis Nicolaas Boot en Maria Hillechien Nanning.

XIII-ao Maria Valk is geboren op 19-09-1909 in Leiden [bron: akte 1265], dochter van Jan Valk en Hendrica (Heintje) Boot. Maria is overleden op 11-01-1999 in Voorschoten, 89 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1935 in Leiden [bron: akte 168] met Johannes Servaas Lips, ongeveer 25 jaar oud. Johannes Servaas is geboren omstreeks 1910 in Leiden. Beroep: kleermaker (1935). Johannes Servaas: zoon van Servaas Lips en Alida Goddijn.

XIII-ap Lena Maria Boot is geboren op 03-02-1902 in Leiden [bron: akte 1524], dochter van Willem Boot en Marrigje (Margot) van Zuijlen. Lena Maria trouwde, 21 jaar oud, op 12-09-1923 in Leiden [bron: akte 438] met Cornelis Petrus Fasel, 23 jaar oud. Cornelis Petrus is geboren op 19-06-1900 in Leiden [bron: akte 811]. Beroep: broodbakker (1923). Cornelis Petrus: zoon van Peter Fasel en Johanna van der Heijden.

XIII-aq Abraham Boot is geboren op 26-04-1906 in Leiden [bron: akte 627], zoon van Willem Boot en Marrigje (Margot) van Zuijlen. Abraham trouwde met Sophia Elisabeth Nasveld. XIII-ar Jan Boot is geboren op 19-09-1910 in Leiden [bron: akte 1269], zoon van Willem Boot en Marrigje (Margot) van Zuijlen. Beroep: inspecteur van een verzekeringsmaatschappij. Jan trouwde met Jeltje Henstra.

XIV-a Gijsbert Karel (Bertus) Boot is geboren op 26-03-1929 in Vlissingen, zoon van Karel Antonie Boot en Jozina Huijsman. Gijsbert Karel is overleden op 20-01-1995 in Oost-Souburg, 65 jaar oud [bron: ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is gecremeerd op 24-01-1995 te Middelburg [bron: adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Beroep: boorder. Bertus trouwde met Gertrude Henriëtte Winterswijk. Bertus en Gertrude Henriëtte hebben 5 kinderen.Index (492 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
   Overleden
Begraven
Relatie(s)
Adriaensdr Marritgen 1590 1641 [Partner van IV-d]
Adriaensz Daem     [Partner van IV-c]
Adriaensz Lauwreijs      
Aelewijnsz Jan   1574 [Partner van II-b]
Barents Grietje 1621   [Partner van V-i]
Bauer Hendrik      
Blommendaal Hendricus Jacobus 1852   [Partner van XI-p]
Bodderi Jacoba 1879   [Partner van XII-v]
Boo(d)t Lenert Meesz 1604 1657 Nummer IV-h
Boot Abraham 1827 1827 [Zoon van X-a]
Boot Abraham 1828 1860 Nummer XI-b
Boot Abraham 1847 1908 Nummer XI-k
Boot Abraham 1884 1885 [Zoon van XI-j]
Boot Abraham 1886 1957 Nummer XII-ac
Boot Abraham 1888 1888 [Zoon van XI-e]
Boot Abraham 1889   [Zoon van XI-e]
Boot Abraham 1906   Nummer XIII-aq
Boot Abraham      
Boot Abraham Leendert 1887 1887 [Zoon van XII-b]
Boot Adriaan      
Boot Albertus      
Boot Antoinetta 1872 1877 [Dochter van XI-e]
Boot Antonetta Maria 1868 1869 [Dochter van XI-e]
Boot Antonius (Antoon) 1887 1966 Nummer XII-ad
Boot Arie 1852 1853 [Zoon van XI-a]
Boot Barbara Wilhelmina 1920 1924 [Dochter van XII-o]
Boot Carolina Catharina Cassiana Corona      
Boot Cornelis 1777   [Zoon van VIII-b]
Boot Cornelis 1817 1818 [Zoon van IX]
Boot Cornelis 1846 1847 [Zoon van X-a]
Boot Cornelis 1881 1960 [Zoon van XI-e]
Boot Cornelis Abraham 1875 1897 [Zoon van XI-k]
Boot Cornelis Leendertsz 1697   [Zoon van VI-b]
Boot Cornelis Nicolaas      
Boot Diewertgen Meesse 1660 1732 Nummer VI-a
Boot Dirk 1766 1766 [Zoon van VIII-b]
Boot Dirk 1851 1904 Nummer XI-h
Boot Elisabeth 1866 1866 [Dochter van XI-a]
Boot Elisabeth Helena 1883   Nummer XII-r
Boot Elisabeth Jacoba 1885   Nummer XIII-a
Boot Elizabeth 1859 1863 [Dochter van XI-a]
Boot Francina 1884 1884 [Dochter van XII-b]
Boot Francina 1888   Nummer XIII-c
Boot Geertrui Willemse 1733 1800 [Dochter van VII-b]
Boot George Antonie 1877 1907 Nummer XII-v
Boot George Antonie 1905   Nummer XIII-r
Boot Gerrina Petronella      
Boot Gerrit Lenertsz 1642   [Zoon van IV-h]
Boot Gijsbert     [Zoon van XII-o]
Boot Gijsbert 1842 1932 Nummer XI-e
Boot Gijsbert 1901   Nummer XIII-l
Boot Gijsbert 1906   [Zoon van XII-m]
Boot Gijsbert Karel 1874   Nummer XII-l
Boot Gijsbert Karel 1929 1995 Nummer XIV-a
Boot Gijsbert(us) 1808 1869 Nummer X-b
Boot Gijsbertha (Gijsje) 1850 1933 Nummer XI-m
Boot Gijsbertus 1890 1955 Nummer XII-ae
Boot Gijsje 1837 1842 [Dochter van X-a]
Boot Gijsje 1854 1885 [Dochter van X-b]
Boot Grietge Lenertsdr 1636   [Dochter van IV-h]
Boot Heindrik 1738   [Zoon van VII-c]
Boot Hendrica 1840 1901 Nummer XI-d
Boot Hendrica 1872 1950 Nummer XII-y
Boot Hendrica 1873 1949 Nummer XII-ag
Boot Hendrica 1879   Nummer XII-n
Boot Hendrick Leendertsz 1700   [Zoon van VI-b]
Boot Hendricus Christiaan 1913 2002 Nummer XIII-p
Boot Hendrik 1911   [Zoon van XII-ah]
Boot Hendrika      
Boot Hendrika Johanna 1854 1855 [Dochter van X-c]
Boot Hendrikus Christiaan      
Boot Hermanus 1810 1863 [Zoon van IX]
Boot Hermanus 1834 1895 [Zoon van X-a]
Boot Hubertha Margaretha      
Boot Ineke      
Boot Jacob Johannes Marinus      
Boot Jacob Lenertsz 1630   [Zoon van IV-h]
Boot Jacoba Elisabeth 1860 1932 Nummer XII-c
Boot Jacobus 1903   [Zoon van XII-z]
Boot Jan 1910   Nummer XIII-ar
Boot Jan Thomas     [Zoon van XII-t]
Boot Jan Thomas      
Boot Jan Thomas 1844 1922 Nummer XI-f
Boot Jan Thomas 1885   Nummer XII-o
Boot Jan Thomas 1886 1922 Nummer XII-s
Boot Jan Thomas 1912   [Zoon van XII-s]
Boot Jannetje 1835 1910 Nummer XI-c
Boot Jannetje 1854 1861 [Dochter van XI-b]
Boot Jans 1894 1985 Nummer XIII-e
Boot Jansje 1832 1833 [Dochter van X-a]
Boot Jansje 1851   Nummer XII-a
Boot Jansje 1877 1936 Nummer XII-p
Boot Johanna      
Boot Johanna 1866 1960 Nummer XII-j
Boot Johanna 1873   Nummer XII-w
Boot Johanna 1890 1890 [Dochter van XII-b]
Boot Johanna      
Boot Johanna      
Boot Johanna 1934 1939 [Dochter van XIII-w]
Boot Johanna      
Boot Johanna Maria      
Boot Johanna Maria Margaretha 1875 1958 Nummer XII-u
Boot Johannes 1886   Nummer XIII-b
Boot Karel Albert 1907 1976 Nummer XIII-x
Boot Karel Antonie 1904 1934 Nummer XIII-n
Boot Karel Hendrik 1876 1952 Nummer XII-m
Boot Leena Willemse 1734 1807 Nummer VIII-a
Boot Leendert 1830 1849 [Zoon van X-a]
Boot Leendert 1849 1931 Nummer XI-l
Boot Leendert 1858 1934 Nummer XII-b
Boot Leendert 1861   [Zoon van XI-a]
Boot Leendert 1863   [Zoon van X-b]
Boot Leendert 1880 1957 Nummer XII-aa
Boot Leendert 1881   [Zoon van XI-e]
Boot Leendert      
Boot Leendert Abraham 1889   Nummer XIII-d
Boot Leendert Francken 1744   [Zoon van VII-c]
Boot Leendert Frankz 1739 1740 [Zoon van VII-c]
Boot Leendert Hendrik      
Boot Leendert Meesz 1662 1730 Nummer VI-b
Boot Leendert Willemse 1731 1731 [Zoon van VII-b]
Boot Leendert Willemsz 1736 1802 Nummer VIII-b
Boot Leendert Willemsz 1806 1876 Nummer X-a
Boot Leentje 1857 1858 [Dochter van XI-a]
Boot Lena 1838 1853 [Dochter van X-a]
Boot Lena Maria 1889 1962 Nummer XII-aj
Boot Lena Maria 1902   Nummer XIII-ap
Boot Lijsbeth Lenertsdr 1638   [Dochter van IV-h]
Boot Maatje Marie Anna      
Boot Maertje Lenertsdr 1639 1678 [Dochter van IV-h]
Boot Magda      
Boot Margaretha 1857 1859 [Dochter van X-b]
Boot Margaretha 1860   Nummer XI-i
Boot Margaretha 1891 1961 Nummer XII-af
Boot Margaretha 1901   Nummer XIII-u
Boot Margaretha      
Boot Margaretha Hubertha      
Boot Maria 1768 1774 [Dochter van VIII-b]
Boot Maria 1779 1779 [Dochter van VIII-b]
Boot Maria 1874 1876 [Dochter van XI-j]
Boot Maria 1880   Nummer XII-q
Boot Maria 1882 1966 Nummer XII-ab
Boot Maria      
Boot Maria Cornelia 1822 1870 Nummer X-e
Boot Marie      
Boot Marijtje 1646   [Dochter van V-h]
Boot Marijtje 1735 1737 [Dochter van VII-c]
Boot Marijtje 1737 1742 [Dochter van VII-c]
Boot Marijtje 1742   [Dochter van VII-c]
Boot Marijtje (Maartje, Marija) Leendertse 1703 1735 Nummer VII-d
Boot Marius Franciscus 1913   [Zoon van XII-s]
Boot Marjanna Cornelia      
Boot Marriette      
Boot Mees Leendertsz 1689 1717 [Zoon van VI-b]
Boot Mees Leendertsz (Lenertsz) 1629 1694 Nummer V-k
Boot N.N. 1774   [Kind van VIII-b]
Boot N.N. 1884   [Kind van XI-k]
Boot N.N. 1886   [Kind van XI-k]
Boot Neeltje 1732 1734 [Dochter van VII-c]
Boot Neeltje 1734   [Dochter van VII-c]
Boot Neeltje Leendertse 1690 1724 [Dochter van VI-b]
Boot NN 1892 1892 [Kind van XII-b]
Boot NN 1900 1900 [Kind van XII-b]
Boot Petronella      
Boot Petronella Catharina 1947 1979 [Dochter van XIII-x]
Boot Petronella Geertruida      
Boot Pieter 1877 1959 [Zoon van XI-j]
Boot Pieter 1893   Nummer XII-t
Boot Pieter      
Boot Pieter      
Boot Pieter Johannes 1882 1950 Nummer XII-ai
Boot Sophia Alberdina      
Boot Stijntje 1814 1880 Nummer X-d
Boot Vranck (Frank) Leendertsz 1694   Nummer VII-c
Boot Vranck Lenertsz 1631   Nummer V-l
Boot Wilhelmina Elisabeth Jozina      
Boot Wilhelmina Maria 1870 1959 Nummer XII-k
Boot Wilhelmina Maria 1906   Nummer XIII-o
Boot Willem 1826   Nummer XI-a
Boot Willem 1845 1847 [Zoon van X-b]
Boot Willem 1845 1916 Nummer XI-j
Boot Willem 1848   Nummer XI-g
Boot Willem 1863 1868 [Zoon van XI-a]
Boot Willem 1875 1963 Nummer XII-z
Boot Willem 1878 1951 Nummer XII-ah
Boot Willem 1883 1890 [Zoon van XI-e]
Boot Willem 1903 1927 [Zoon van XII-ah]
Boot Willem 1904   Nummer XIII-q
Boot Willem 1906 1969 Nummer XIII-w
Boot Willem      
Boot Willem      
Boot Willem      
Boot Willem (Guillaume) 1812 1855 Nummer X-c
Boot Willem Abraham 1903 1935 Nummer XIII-m
Boot Willem Cornelis      
Boot Willem Leendertsz 1692 1750 Nummer VII-b
Boot Willem Leendertsz 1765 1837 Nummer IX
Boot Willempje Lenertsdr 1627   [Dochter van IV-h]
Boot Willy Margaretha      
Boot Yvonne      
Borgsteijn Wilhelmina 1885   [Partner van XIII-b]
Bosch Catharina 1705 1755 [Partner van VII-b]
Bouwman Isaäk 1845   [Partner van XII-a]
van den Broek Jacobus Christiaan      
ten Broek Johannes Antonius 1849   [Partner van XI-q]
Broer Neeltge Hendrix 1637 1666 [Partner van V-k]
Broer Neeltje Cornelis 1736 1774 [Partner van VIII-c]
de Bruijn Maertje Willems 1665 1741 [Partner van VI-b]
de Bruin Cornelis      
Bussching G.      
Claesdr Lijsbeth     [Partner van III-a]
Claesz [Schoudt] Dirck     [Partner van III-c]
Conijnenburgh Maertgen Cornelisdr 1641   [Partner van V-k]
Coornhart Jan Roel     [Partner van V-b]
Coppij Abraham     [Schoonouder van X-a] [Schoonouder van X-c]
Coppij Hendrica 1815 1903 [Partner van X-c]
Coppij Jannetje 1807   [Partner van X-a]
Cornelisdr Jannetge 1552 1589 [Partner van III-b]
Cornelisdr Pleuntie 1590   [Partner van IV-d]
Couwenhoven Cornelis Janse     [Partner van V-f]
van den Couzijne Lena     [Schoonouder van X-a] [Schoonouder van X-c]
Dinkelaar Matthieu 1903   [Partner van XIII-s]
Doeleman Emmetje      
van Dorp Geertruij Johanna 1838   Nummer XI-n
van Dorp Gijsje 1844 1922 Nummer XI-p
van Dorp Leonardus 1850 1916 Nummer XI-s
van Dorp Maria Wilhelmina 1846   Nummer XI-q
van Dorp Pieter Simon 1841 1844 [Zoon van X-d]
van Dorp Pieter Simon 1848   Nummer XI-r
van Dorp Simon Petrus 1852   Nummer XI-t
van Dorp Willem 1812 1885 [Partner van X-d]
van Dorp Willem Cornelis 1840 1884 Nummer XI-o
van Egmond Catharina 1903   [Partner van XIII-m]
Eldridge B.J. 1910    
Emeis Cornelis Antonie 1810   [Partner van X-e]
Esche Johan Albert Nicolaas 1869   [Partner van XII-g]
Fasel Cornelis Petrus 1900   [Partner van XIII-ap]
Filippo (Flippo) Elisabeth 1830 1861 [Partner van XI-b]
Furster Gijsberdina 1901   [Partner van XIII-k]
Geerlings Barbara 1884   [Partner van XII-o]
Gerrits Dieuwertje 1604 1653 [Partner van IV-h]
Gestman Helena 1873 1944 [Partner van XI-l]
Glasbergen D.P.      
de Goede Johanna Maria 1889   [Partner van XII-h]
Groeneweg(h) Ariaentgen Aryensdr 1637   [Partner van V-l]
Groenewegen Commertje Willems 1619   Nummer V-d
Groenewegen Grietje Willems Does 1621   Nummer V-e
Groenewegen Janneken Willems 1609   Nummer V-b
Groenewegen Leendert Willemsz 1607 1666 Nummer V-a
Groenewegen Maertje Willems Does 1625   Nummer V-f
Groenewegen Meus Willems 1612   Nummer V-c
Groenewegen Willem Leendertsz Does 1580 1641 [Partner van IV-a]
Guldemond Daan      
Hanselaar Gijsje 1851 1909 [Partner van XI-l]
Hartevelt Anthonie 1871 1957 [Partner van XII-j]
Hartevelt Anthonie Gijsbert 1897   Nummer XIII-j
Hartevelt Johanna Wilhelmina 1895 1955 Nummer XIII-i
van der Heiden Cornelis 1835 1928 [Partner van XI-c]
van der Heiden Cornelis 1859   Nummer XII-d
van der Heiden Frederik Hendrik 1877 1879 [Zoon van XI-c]
van der Heiden Hendrica 1870 1872 [Dochter van XI-c]
van der Heiden Hendrica 1874   [Dochter van XI-c]
van der Heiden James Maurits 1875   Nummer XII-h
van der Heiden Jansje 1864   Nummer XII-f
van der Heiden Leendert 1861 1913 Nummer XII-e
van der Heiden Maria 1862 1864 [Dochter van XI-c]
van der Heiden Maria 1871   Nummer XII-g
van der Heiden Nicolaas Arie 1868   [Zoon van XI-c]
van der Heiden Willem 1866   [Zoon van XI-c]
Hekstra G.E.      
Henricxsdr Maertge 1585 1620 [Partner van IV-b]
Henstra Jeltje      
Herfst Gerdina Maria 1884 1955 [Partner van XII-ae]
den Hertog Adrianus Cornelis 1889   [Partner van XII-ak]
van Hest Zacharias 1883   [Partner van XIII-a]
van den Heuvel Johanna 1823 1866 [Partner van X-b]
van der Hofstede Maria (Maartje) Corsse 1690   [Partner van VII-a]
Hogervorst Jannetje 1731   [Partner van VIII-c]
in 't Hol Maria 1826   [Partner van XI-a]
Holverda Helena 1893   [Partner van XII-t]
van Houten Abraham 1902   [Partner van XIII-am]
Huijsman Jozina 1911 1999 [Partner van XIII-n]
Jacobsdr Janneke 1605   [Dochter van IV-b]
Jacobsdr Jannetie 1625   [Dochter van IV-b]
Jacobsdr Lysbet 1617   [Dochter van IV-b]
Jacobsdr Maritgen 1607   [Dochter van IV-b]
Jacobsz Franck 1623   [Zoon van IV-b]
Jacobsz Henric 1616   [Zoon van IV-b]
Jacobsz Lenert 1619   Nummer V-h
Jacobsz Meus 1611   Nummer V-g
Jacobsz Pieter 1621   Nummer V-i
Jans Lijsbeth 1620   [Partner van V-h]
Jansdr Lijsbeth 1610   [Partner van V-g]
Jansdr Pietertge 1573   [Dochter van II-b]
Jansz Aelwijn 1564   [Zoon van II-b]
Jelier A.J.      
Jorisdr Ariaentje 1618   [Dochter van IV-d]
Jorisdr Crijntgen 1624   [Dochter van IV-d]
Jorisdr Janneke 1630   [Dochter van IV-d]
Jorisdr Maertijntge (Marige) 1615   Nummer V-j
Jorisdr Maertyntge 1527 1597 [Partner van II-a]
Jorisdr Martinke 1611   [Dochter van IV-d]
Jorisdr Neeltie 1623   [Dochter van IV-d]
Kasteelen Maria Elisabeth 1878 1946 [Partner van XII-m]
Ketelaer Abram Frans     [Partner van V-d]
Kiel Anna Margaretha Adolphine 1875 1928 [Partner van XII-h]
de Kiewit Cornelis 1864   [Partner van XII-f]
van Klaveren Gerrit 1886   [Partner van XIII-f]
Klinkhamer Adriana 1891   [Partner van XIII-d]
de Kooker E.      
Korbee Jacoba Johanna 1848 1888 [Partner van XI-r]
Koster (Coster) Elisabeth Michielsdr 1737 1788 [Partner van VIII-b]
van Kralingen Frans 1734   [Partner van VIII-a]
Kramers Johanna 1880 1931 [Partner van XII-ai]
van der Kwartel Carolina Catharina 1913 1973 [Partner van XIII-p]
van der Laan Jacobus Willem      
van der Laan Margaretha      
van der Laan Pieter 1886 1957 [Partner van XII-af]
van der Laan Willem      
Lablans Elisabeth Maria Theresia 1885   [Dochter van XI-i]
Lablans Johanna 1883   [Dochter van XI-i]
Lablans Matthijs 1859   [Partner van XI-i]
Lablans Theresia 1896   Nummer XII-x
la Lau Isaac 1858   [Partner van XII-i]
van der Leden Cornelia 1892 1907 [Dochter van XII-c]
van der Leden Cornelis Abraham 1886 1889 [Zoon van XII-c]
van der Leden Cornelis Abraham 1903 1903 [Zoon van XII-c]
van der Leden Elisabeth 1888   Nummer XIII-f
van der Leden Jacob 1858 1940 [Partner van XII-c]
van der Leden Jacoba 1894   Nummer XIII-h
van der Leden Jannetje 1896   [Dochter van XII-c]
van der Leden Leendert 1899   [Zoon van XII-c]
van der Leden Wilhelmina 1885 1885 [Dochter van XII-c]
van der Leden Wilhelmina 1890   Nummer XIII-g
de Leeuw Josijntje (Josina) 1701   [Partner van VII-c]
Lenartsen Gerrit      
Lenertsdr Baeltge 1595 1643 [Partner van IV-b]
Lenertsdr Grijetgen 1554 1594 Nummer III-d
Lenertsdr Maertgen 1552   Nummer III-c
Lenertsdr Neeltge 1556   [Dochter van II-a]
Lenertsz Bartholomees (Mees) 1550 1607 Nummer III-b
Lenertsz Vranck 1500 1558 Nummer I
Lenertsz Vranck 1548 1623 Nummer III-a
Lensen Johanna Catharina 1904 1905 [Dochter van XII-u]
Lensen Johanna Maria Josephina 1901   [Dochter van XII-u]
Lensen Johanna Martina Catharina Wilhelmina 1906   [Dochter van XII-u]
Lensen Margaretha 1907   [Dochter van XII-u]
Lensen Matthijs 1875   [Partner van XII-u]
Lensen Willem Matthijs 1899 1903 [Zoon van XII-u]
Lensen Willem Matthijs 1902   [Zoon van XII-u]
van Lienen Hendrik 1901 1961 [Partner van XIII-an]
van Lienen Hendrik Jan      
van der Linden A. 1915    
Lips Johannes Servaas 1910   [Partner van XIII-ao]
Martens Maria Christina 1865   [Partner van XII-d]
Martijn Wilhelmina 1874 1932 [Partner van XII-l]
Massaar Jacobus 1899   [Partner van XIII-al]
Mastenbroek Jan      
Meerdink Neeltje Adriana 1864   [Partner van XI-t]
Meesdr Jenneken 1593   Nummer IV-e
Meesdr Lijsbeth 1583   Nummer IV-c
Meesdr Margriet 1602   [Dochter van III-b]
Meesdr Maria 1600   [Dochter van III-b]
Meesdr Maritgen 1578 1649 Nummer IV-a
Meesdr Martijntge 1598   Nummer IV-g
Meesdr Pieterken 1596   Nummer IV-f
Meesz Cornelis 1587   [Zoon van III-b]
Meesz Jacob 1581   Nummer IV-b
Meesz Joris 1584   Nummer IV-d
Meesz Lenert 1579 1604 [Zoon van III-b]
van der Meiden D.      
Meijers Jannetje 1731   [Partner van VIII-c]
Mettelaar Jan 1895   [Partner van XII-aj]
Mondius Ariaantje Sijmens 1607   [Partner van V-a]
Moolenaar Sophia Alida 1904   [Partner van XIII-w]
Möhlmann Catharina Hendrika      
Nanning Maria Hillechien      
Nasveld Sophia Elisabeth     [Partner van XIII-aq]
van der Nat A.      
Neuteboom Pieter 1892 1918 [Partner van XIII-e]
Niekerk Maria 1850   [Partner van XI-r]
Nieuwenhuis Petronella Geertruida 1885 1962 [Partner van XII-aa]
Nippes Clara 1854   [Partner van XI-s]
Noest Lena Maria 1845 1925 [Partner van XI-k]
Oosthoek Margje 1898   [Partner van XII-ad]
Palfenier A.B.      
Pfijffer Wilhelmina Maria 1842 1907 [Partner van XI-e]
Pieters Annetje     [Partner van V-c]
Pieters [van der Ham] Neeltge      
Pietersdr [Pup] Sara 1595   [Partner van IV-b]
Pietersz Adriaen     [Partner van II-b]
Pont Jacobus Steven 1901   [Zoon van XII-p]
Pont Jan Thomas 1902 1914 [Zoon van XII-p]
Pont, geboren Zaalberg Steven 1877   [Partner van XII-p]
Pouwelsdr Maritge     [Schoonouder van IV-h]
van Prooijen J.B.T.      
Ramak Albertus Hendrik     [Zoon van XII-n]
Ramak Albertus Jan 1876 1950 [Partner van XII-n]
Ramak NN 1915 1915 [Zoon van XII-n]
van Rijsinge Geertruida Elisabeth 1907   Nummer XIII-s
van Rijsinge Pieter Johannes 1865   [Partner van XII-w]
Roggeveen Arij (Arien) Dirckz 1691   Nummer VII-a
Roggeveen Dirck Arentsz (Ariens) 1658   [Partner van VI-a]
Roon Leendert Dircxsz 1615   [Partner van V-j]
Schaep Dijewertgen Jansdr 1588   [Dochter van III-d]
Schaep Jan Claesz     [Partner van III-d]
Schaep Leenert Jansz 1586   [Zoon van III-d]
Schaep Marijetgen Jansdr 1584   [Dochter van III-d]
Schaep Martaijntgen Jansdr 1590   [Dochter van III-d]
Schaep Neeltgen Jansdr 1592   [Dochter van III-d]
Schaep Nicolaes Jansz 1590   [Zoon van III-d]
Schilling Trijntje 1851   [Partner van XI-g]
Schrijver Antje 1857   [Partner van XII-e]
Sirag Cornelia Hendrika 1887 1939 [Dochter van XI-m]
Sirag Hendrik 1848   [Partner van XI-m]
Sirag Hendrika Cornelia 1888 1932 Nummer XII-ak
Slabbekoorn Anna 1913 1990 [Partner van XIII-x]
Smallegange P.      
Sman Arij Huigens     [Partner van V-e]
Sman Grietje Huigen     [Partner van V-a]
Smittenaar Maria 1877   [Partner van XII-z]
Starrevelt Antje 1729 1738 [Dochter van VII-d]
Starrevelt Dirk Tijmens 1731   Nummer VIII-c
Starrevelt Neeltje 1734 1734 [Dochter van VII-d]
Starrevelt Tijmen Arisze 1691 1774 [Partner van VII-d]
Stichter Hendrik 1878   [Partner van XIII-h]
Taverne Abraham 1879   [Partner van XII-q]
Timrott Willem Jan 1907   [Partner van XIII-o]
de Tombe Nicolaas 1890   [Partner van XIII-i]
van den Toorn Geertrui(j) 1849   [Partner van XI-h]
Trouwee Francina 1861 1931 [Partner van XII-b]
Valentgoed Hendrik 1868 1933 [Partner van XII-y]
Valentgoed Hendrik 1898   Nummer XIII-t
Valentgoed Margaretha 1900 1901 [Dochter van XII-y]
Valentgoed Margaretha 1903   [Dochter van XII-y]
Valentgoed Willem 1901   [Zoon van XII-y]
Valk Aalbertus Pieter 1898 1972 [Zoon van XII-ag]
Valk Anna Catharina 1903 1904 [Dochter van XII-ag]
Valk Anna Catharina 1905 1970 Nummer XIII-am
Valk Hendrica 1901 1982 [Dochter van XII-ag]
Valk Jan 1869 1946 [Partner van XII-ag]
Valk Jannetje 1907 1980 Nummer XIII-an
van der Valk Johanna 1901   [Partner van XIII-q]
Valk Lena Maria 1899 1949 Nummer XIII-al
Valk Maria 1909 1999 Nummer XIII-ao
van der Velden, geboren de Feij Francina Elisabeth 1887 1915 [Partner van XII-s]
Veldhuis C.B.J.      
Veldman Johan 1883   [Partner van XII-r]
Verboom Martha 1899   [Partner van XIII-j]
Verhulst Francina 1902   [Dochter van XII-k]
Verhulst Hendrik Hermanus 1868 1952 [Partner van XII-k]
Verhulst Hendrik Martinus 1898 1956 Nummer XIII-k
Verhulst Wilhelmina Francina 1900 1900 [Dochter van XII-k]
Verkerk G.      
van Vliet Gijsje 1768 1835 [Partner van IX]
van der Vliet Hubertus 1896 1951 [Partner van XIII-e]
van der Vlist Jacob 1906   [Zoon van XIII-c]
van der Vlist Johannes Jacobus 1886   [Partner van XIII-c]
van der Vlist Leendert 1907   [Zoon van XIII-c]
Vogelaar Teunis 1884   [Partner van XIII-g]
Vollmuller Pieter Bartholomeus      
Vonk Abraham Johannes 1883 1940 [Partner van XII-ab]
Vonk Abraham Johannes      
Vonk Adriana 1888   [Partner van XII-ac]
Vonk Johanna      
Vonk Margaretha      
Vonk Willem      
Vranckedr Grietge     [Dochter van III-a]
Vranckedr Lijsbeth 1536   Nummer II-b
Vranckesz Lenert 1526 1563 Nummer II-a
Waert Gerrit Pouwelsz     [Schoonouder van IV-h]
van Welzen Margaretha 1846 1915 [Partner van XI-j]
van Welzen Maria 1849 1929 [Partner van XI-f]
Westeneng Woutera      
van Wijk Margaretha Maria Feunia     [Partner van XI-o]
Wijnbeek David 1842   [Partner van XI-n]
Willemsz [Keijser] Willem   1648 [Partner van IV-g]
Winterswijk Gertrude Henriëtte     [Partner van XIV-a]
de Wit Johanna Albertha 1904   [Partner van XIII-r]
de Witt Catharina Frederica 1904   [Partner van XIII-t]
Wormsbecher Helena 1899   [Partner van XIII-l]
Ziegler M.T.      
van Zuijlen Marrigje (Margot) 1874 1946 [Partner van XII-ah]
Zwart Abraham 1837 1902 [Partner van XI-d]
Zwart Alida Sophia 1862   Nummer XII-i

 

logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 (met aangepaste rapportgenerator van Cor van den Hooven) op 16-09-2015.

  Bronnen:

  • Alle gegevens van geboorten, huwelijken en overlijdens in de BS-periode komen van www.wiewaswie.nl (voorheen Genlias).
  • (2013) Aanvullingen geleverd door Leendert Hendrik Boot, waarvoor hartelijk dank.
  • (2015) Aanvulllingen geleverd door Leendert Hendrik Boot en Frits Vergouwen.
  • (2015) Aanpassingen aangeleverd op getranscribeerde teksten door Ron Boot (Utrecht).
  • Voor overige bronnen klik hier

 


Attendering! 

Leendert Hendrik Boot heeft het eindresultaat van zijn jarenlange onderzoek naar zijn voorouders Boot verwerkt in een boek. Hij is er op een bijzondere manier in geslaagd om een doorgaans saaie genealogie van overleden voorouders op een levendige wijze weer te geven. Mede door de vele illustraties die het 215 pagina's tellende boek herbergt. Talloze historische foto's, scans van acten en foto's uit familiearchieven verrijken het boekwerk. In begrijpelijke taal neemt de auteur de lezer mee in het verleden. Men proeft het plezier waarmee de schrijver dit werk tot stand bracht en tevens een boeiende aanvulling geeft op de plaatselijke geschiedenis van Zoetermeer en Zegwaart.

U kunt dit boek kopen voor 29 euro + 3,84 verzendkosten bij de auteur. Hebt u belangstelling? Mail dan naar:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

stuurlinks stuurrechts