bel

bel

bel

Parenteel Arend Boot

(Zuid-Holland - Delft)

Namenindex  Vlag UK


I Arend Boot is geboren vóór 1525. Arend is overleden na 22-07-1598, minstens 73 jaar oud. Arend trouwde, vóór 1550 met Jacobtgen Leendertsdr.  Jacobtgen is geboren vóór 1530. Jacobtgen is overleden na 22-07-1598, minstens 68 jaar oud.

Kinderen van Arend en Jacobtgen:

1 Hendrick Arentszn Boot, geboren vóór 1550 in Delft. Volgt II-a.
2 Reyer Aartszn Boot, geboren omstreeks 1550. Volgt II-b.


II-a Hendrick Arentszn Boot is geboren vóór 1550 in Delft, zoon van Arend Boot en Jacobtgen Leendertsdr. Hendrick Arentszn is overleden op 13-09-1615 in Delft, minstens 65 jaar oud. Hij is begraven op 16-09-1615 te Delft (OK). Woonplaats: vanaf 1609 tot 1615 Hyppolitusbuurt, Delft. Beroep: wellicht wolhandelaar.

Notitie bij Hendrick Arentszn:

1609 okt. 10: Heyndrick Arentszn Boot en Ermptge Claesdr van Cappelle won. in de Hypolitusbuijrt binnen de Delft, beide gezond, testeren voor not. Herman van Overgauw Cornelisz op langstlevende. Langstlevende blijft in de boedel zolang ongehuwelijkt, met last kinderen te onderhouden en te laten leren lezen en schrijven en op een ambacht te zetten waarmee die de kost kunnen winnen. Bij huwelijk 200 Kgld. te geven uit vaderlijk of moederlijk goed en cleederen en vuytsette tot goede discretie van langstlevende zoals kinderen die al gehuwd zijn. Kinderen die bij overlijden van langstlevende nog ongehuwd zijn krijgen 600 Kgld. Zij die niet in staat zijn de kost te winnen bij overlijden langstlevende krijgen vooruit de boedel 2000 Kgld. die belegd moeten worden en de renten worden gebruikt voor hun onderhoud tot ze in staat zijn de kost te winnen. Er hoeft geen staat of inventaris van de goederen te worden gemaakt, noch rekening te worden gedaan. Kinderen die opposeren krijgen alleen de legitieme portie. Bij overlijden of hertrouwen van langstlevende deling van goed volgens Zuid-Hollands recht; het deel van hun oudste zoon moet komen op diens wettige kinderen en verdere descendenten, behoudelick nochtans dat Adriaen Hendrikszn en zijn tegenwoordige huisvrouw en langstlevende van hen beiden, en zolang zij ongehuwd blijft, voor onderhoud de renten van de goederen die aan hun kinderen zijn gemaakt. Adriaen mag deze goederen niet belasten of vervreemden. In verband met onderhoud van diens kinderen uit de renten moet van diens deel staat en inventaris worden gemaakt. Hij tekent hendrik arinse boot, Ermptgen Claesdr merkt x.

1615 feb. 19: Henrick Arentszn Boot en Ermpgen Claesdr van Capelle echte man en wyf won. in de Hypolitusbuurt binnen de stad Delft, confirmeren voor not. Herman van Overgouw Cornelis hun testament van 10 okt. 1609, en legateren nu bij codicil hun 2 dochters Fytgen en Beatris Henrick Bootendrs of bij overlijden hun kinderen. Fytgen krijgt het beste bedde met peuluwe, 2 deckenen, 4 laeckens, 2 oorcussens, 4 sloopen, 2 gardynen, een rabat, 3 dosyn servietten, 3 taeffellaeckens, alles van de beste ende tot haere keuze. Beatrix krijgt een gesteeckenen schoorsteencleet met alle gesteeckenen rabat, alles te aenvaerden ende te ontfangen na het overlyden van langstlevende van de comparanten. Getekend hendrick arentse boot en X gezet door Ermpgen Claesdr.

Hendrick Arentszn trouwde, minstens 30 jaar oud, omstreeks 1580 met  Ermptgen Claasdr van Capelle (Coppel), ongeveer 20 jaar oud. Ermpgen Claasdr is geboren omstreeks 1560, dochter van Claas Willemszn van Capelle (ook genoemd Nicolaas de Groot). Beroep: ±1585 wellicht wolhandelaar. Ermptgen Claasdr is overleden op 13-09-1625 in Delft, ongeveer 65 jaar oud. Zij is begraven op 17-09-1625 te Delft (NK). Woonplaats: ±1625 Verwerdijk, Delft.

Notitie bij Ermptgen Claasdr:

1618 jan. 8: Lenert Henricxz Boot won. te Delft, zn. van Ermptgen Claesdr en Henrick Boot won. te Delft, Oth Gerritsz te 's-Gravenhage, Ermtgen Claesdr als erfgenaam van Jan Danielsz van Landen man van Maritgen Andriesdr, volgens hun testament van 6 juli 1616 voor notaris NN Lamens in 's-Gravenhage, bezit een stuk land gelegen onder Blommersdijk bij het Leprozenhuis, in huur bij Dirck Gerritsz als man van Baertgen Cornelisdr wed. van Maerten Jansz Versijden wonende aan het Cleyne Marcktvelt. De huur moet aan Ermptgen Claesdr betaald worden. Voor notaris Willem Jacobsz.

Kinderen van Hendrick Arentszn en Ermpgen Claasdr:

1 Adriaan Hendrikszn Boot, geboren vóór 1580 in Delft. Volgt III-a.
2 Godschalk Hendriksz Boot, geboren omstreeks 1590 in Delft (?). Volgt III-b.
3 Claas (Niclaes) Hendrikszn Boot, geboren omstreeks 1591 in Delft. Volgt III-c.
4 Beatrix (Beatrijs) Hendriksdr Boot, geboren omstreeks 1595. Volgt III-d.
5 Willem Hendriksz Boot, geboren omstreeks 1595. Volgt III-e.
6 Leendert Hendrikszn Boot, geboren vóór 1600. Volgt III-f.
7 Fijtgen Hendriksdr Boot, geboren vóór 1600. Zij is begraven op 11-01-1621 te Delft (OK).


II-b Reyer Aartszn Boot is geboren omstreeks 1550, zoon van Arend Boot en Jacobtgen Leendertsdr. Hij is begraven op 17-04-1626 te Delft (OK). Beroep: koopman in granen. Reyer Aartszn trouwde met Agniesgen Passchierdr de Drijver. Zij is een dochter van Passchier Jansz Drijver. Zij is begraven op 30-01-1620 te Delft.

Kinderen van Reyer Aartszn en Agniesgen Passchierdr:

1 Clara Reijersdr Boot, geboren vóór 1580. Volgt III-g.
2 Peter Reijerszn Boot, geboren vóór 1585. Volgt III-h.
3 Grietgen Reijersdr Boot, geboren omstreeks 1585. Volgt III-i.
4 Paschier Reijersz Boot, geboren omstreeks 1585. Volgt III-j.
5 Jaques Reijersz Boot, geboren vóór 1585. Volgt III-k.
6 Jan Reijerszn Boot. Beroep: apotheker te Vianen.


III-a Adriaan Hendrikszn Boot is geboren vóór 1580 in Delft, zoon van Hendrick Arentszn Boot en Emmeke (Ermpje, Ormpge) Claasdr van Capelle (Coppel). Adriaan Hendrikszn is overleden na 1637, minstens 57 jaar oud. Beroep: ingenieur. Hij was in 1637 als ingenieur werkzaam in Mexico, waar hij zich vermoedelijk heeft beziggehouden met de drooglegging van het Meer van Texcoco. Waarschijnlijk heeft hij meegeholpen aan de bouw of herbouw van het fort van Acapulco.


 Lees hier meer over ingenieur Adriaan Hendrikszn Boot.


Adriaan Hendrikszn trouwde, minstens 21 jaar oud, op 19-05-1601 in Den Haag (NG) met Hillegonda Hermansdr Muller, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op dezelfde datum in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan.

Arend Boot

1601 mei 23: compareerden voor alle commissarissen Hillegond Hermansdr oudt 21 jaeren wonende in den Warmoesstrate, geassisteert met Herman Jansz Muller ende Meynsgen Adriaense Van der Veer haere vader ende moeder, versoeckende haere drie sondaegse uytroepingen van der Puye in de kerken deser stede verwilligen met Arent Heinricsz Boot van Delff woonende in den Hage, daertoe vertoonende desselfs ouders consent onder de handen van P Ketting not. tot Delff ende naerdien zy op alles naer behoren geantw[oord] hadden zyn zy in hare geboden verwilligt. Zij tekent goed Hillegont Harmens.

Bron: extra-ordinaris intekenregister 762a p148 A'dam (transcriptie Ron Boot)


 Notitie bij Adriaan Hendrikszn Boot:

Adriaen Hendricxz geb. in Delft en won. in Den Haag geassisteerd door zijn vader Hendrick Adriaenszn Boot en Claes Willemszn van der Capelle zijn grootvader t.e.z. en Hillegont Hermansdr, geassisteerd door Herman Janszn Muller haar vader en Meysgen Adriaensdr van der Veer haar moeder en Jacob Gerytsz Boema haar oom t.a.z., sluiten 15 mei 1601 hun huwelijkscontract. Adriaen brengt in 200 gld. aan geld., 300 gld. aan goederen en een bontwerkerswinkel, Hillegont een bed c.a. en 600 gld. aan geld.

Hillegonda Hermansdr is geboren omstreeks 1580 in Amsterdam (?), dochter van Harmen Jansz Muller en Meynsgen Adriaansdr van der Veer. Hillegonda Hermansdr is overleden na 06-08-1628 in Delft (?), minstens 48 jaar oud. Hillegonda Hermansdr: Hillegond is dochter van de bekende graveur, drukker en boekverkoper Harmen Janszn Muller [1540-1617].

Notitie bij Hillegonda Hermansdr:

Op 14 jan. 1619 verklaren Jan Muller, plaetsnijder, Adriaen Muller licentiaat in de rechten en secretaris van Emmerick, Pieter Dircksz Breevliet als man van Lysbeth Harmans, Hillegont Harmans geassisteerd met Jan Valcxsz haar gecoren voogd wegens afwezigheid van haar man Adriaen Hendricksz Boot, en Maritgen Harmans geassisteerd met mr. Jan Pietersz Sem haar gecoren voogd, alle kinderen en erfgenamen van Harmen Jansz Muller, figuersnijder, hun erfdeel te hebben ontvangen.

1624 aug. 11: Jan Hermansz Muller , broer van Hillegond Hermansdr, testeert en legateert o.a.: - zijn zuster Hillegont het levenslang vruchtgebruik van een huis in de Goyerssteechgen; - Jan Adriaensz, zn van zijn zuster Hillegont, een boek met al zijn gravures en een boek met 20 naakten door hem gegraveerd naar Michelangelo. - Meijnsgen Mullers(!) de dochter van zijn zuster Hillegont,300 gld. omdat die naar zijn moeder is vernoemd.

Kinderen van Adriaan Hendrikszn en Hillegonda Hermansdr:

1 Jan Adriaansz Boot. Jan Adriaansz is overleden na 11-08-1624.
2 Meynsgen Mullers Boot. Meynsgen Mullers is overleden na 11-08-1624.


III-b Godschalk Hendriksz Boot is geboren omstreeks 1590 in Delft (?), zoon van Hendrick Arentszn Boot en Emmeke (Ermpje, Ormpge) Claasdr van Capelle (Coppel). Godschalk Hendriksz is overleden na 28-02-1629, minstens 39 jaar oud. Beroep: kramer (1614), soldaat (1625). Godschalk Hendriksz:
(1) trouwde met Magdalena Leendertsdr van Cleijburg. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-10-1614 in Delft (NG). Magdalena Leendertsdr is geboren op 16-12-1587 in Den Briel, dochter van Leendert Cornelisz Cleijburg (beroep: schoenmaker) en Cornelia (Neelken) Cornelisdr. Magdalena Leendertsdr is overleden op 12-12-1623 in Den Briel (?), 35 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1623 te Delft (?).
(2) trouwde met Agneds Barthelmeusdr de Groot, nadat zij op 13-12-1625 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-12-1625 in Delft (SB). Zij is begraven op 02-06-1631 te Delft (NK).

Notitie bij Agneds Barthelmeusdr:

Ook Agnies van Diemen; weduwe van Huych (Hugo) Vranckensz Uytenbrouck, notaris?, getrouwd in 1614 in Delft, zoon van Vranck Willeboortsz van Uytenbrouck, geboren tussen 20-02-1554 en 02-03-1554 (blijkt uit vermoedelijke leeftijd in handtekeningen in protocollen), notaris te Delft van 1591-1624, begraven 26-10-1624 te Delft (OK), getrouwd op 05-04-1592 in Delft met Maritgen Jans van der Dusche, van Breda; weduwe van Hugo van Heusden.

Kinderen van Godschalk Hendriksz en Magdalena Leendertsdr:

1 Hendrik Godschalkszn Boot, geboren vóór 1620. Volgt IV-a.
2 Neeltgen Godschalksdr Boot. Volgt IV-b.


III-c Claas (Niclaes) Hendrikszn Boot is geboren omstreeks 1591 in Delft, zoon van Hendrick Arentszn Boot en Emmeke (Ermpje, Ormpge) Claasdr van Capelle (Coppel). Claas (Niclaes) Hendrikszn is overleden tussen 23-06-1643 en 08-07-1652. Beroep: herbergier. Claas (Niclaes) Hendrikszn trouwde met Anneke Hendriksdr Verschuren, nadat zij op 12-04-1609 in Rotterdam (NG) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-04-1609 in Rotterdam (NG). Anneke Hendriksdr is geboren omstreeks 1590 in Gorinchem, dochter van Hendrik Verschuren. Anneke Hendriksdr is overleden na 26-08-1652, minstens 62 jaar oud.

Kinderen van Claas (Niclaes) Hendrikszn en Anneke Hendriksdr:

1 Joost Claaszn Boot, geboren op 05-12-1614 in Delft. Hij is gedoopt in Delft (NG). Getuige(n): Maritgen Claes Duyck. Joost Claaszn is overleden op 19-02-1649 in Brazilië, 34 jaar oud. Beroep: korporaal WIC (1649).
2 Ormpge Claasdr Boot. Zij is gedoopt op 08-01-1617 in Delft (NK) (NG). Getuige(n): Gijsbrecht Janszn van Vijanen, Lenert Hendrikszn, Magdalena Leners van Cleijburch. Ormpge Claasdr is overleden vóór 15-07-1618.
3 Maartje Claasdr Boot. Zij is gedoopt op 08-01-1617 in Delft ( Nieuwe Kerk) (NG).
4 Emmeke (Amerentia, Ermpgen?) Claasdr Boot. Zij is gedoopt op 15-07-1618 in Delft ( Oude Kerk). Getuige(n): Arien Michiels, Amerentia Claes van Capelle, Fijtgen Heyndricx.
5 Cornelis Claaszn Boot. Hij is gedoopt op 29-04-1620 in Delft ( Oude Kerk) (NG). Getuige(n): Heyndrick van Middelcapel.
6 Claas Claaszn Boot. Volgt IV-c.


III-d Beatrix (Beatrijs) Hendriksdr Boot is geboren omstreeks 1595, dochter van Hendrick Arentszn Boot en Emmeke (Ermpje, Ormpge) Claasdr van Capelle (Coppel). Beatrix (Beatrijs) Hendriksdr is overleden na 29-09-1630 in Delft (?), minstens 35 jaar oud. Beatrix (Beatrijs) Hendriksdr trouwde met Gijsbrecht Janszn van Vianen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-03-1610 in Delft (NG). Gijsbrecht Janszn is geboren omstreeks 1585, zoon van Jan van Vianen. Gijsbrecht Janszn is overleden na 21-05-1631, minstens 46 jaar oud.

III-e Willem Hendriksz Boot is geboren omstreeks 1595, zoon van Hendrick Arentszn Boot en Emmeke (Ermpje, Ormpge) Claasdr van Capelle (Coppel). Willem Hendriksz is overleden in 08-1622 in Batavia, Java, Ned. Indië, ongeveer 27 jaar oud. Beroep: bondwerker (Delft), Koopman (Bandaeilanden). Willem Hendriksz trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 12-1615 met Christina Martinus.

Kind van Willem Hendriksz en Christina:

1 Anneke Willemsdr Boot, geboren omstreeks 1617. Volgt IV-d.


III-f Leendert Hendrikszn Boot is geboren vóór 1600, zoon van Hendrick Arentszn Boot en Emmeke (Ermpje, Ormpge) Claasdr van Capelle (Coppel). Hij is begraven op 18-05-1636 te Delft (NK). Beroep: caffawerker (lakennijverheid), kleermaker. Leendert Hendrikszn trouwde met Jannitgen Evertsdr van Heuckelom (van Heuvelen), nadat zij op 07-08-1627 in Delft (OK) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-08-1627 in Delft (NG). Zij is een dochter van Evert van Heuckelom en N.N. Zij is begraven op 05-06-1636 te Delft (NK).

Kinderen van Leendert Hendrikszn en Jannitgen Evertsdr:

1 Hendrik Leendertsz Boot. Hij is gedoopt op 01-01-1629 in Delft (NG). getuige(n): Gijsbrecht Janszn van Vijanen, Beatris Heijndricx Boot en Helena Everts van Heuckelom. Hij is begraven op 02-03-1629 te Delft (NK).
2 Hendrik Leendertsz Boot. Volgt IV-e.


III-g Clara Reijersdr Boot is geboren vóór 1580, dochter van Reyer Aartszn Boot en Agniesgen Passchierdr de Drijver. Clara Reijersdr is overleden na 19-04-1631, minstens 51 jaar oud. Clara Reijersdr trouwde met Arthus van Dalen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-12-1601 in Delft (NG). Arthus is overleden vóór 19-04-1631.

III-h Peter Reijerszn Boot is geboren vóór 1585, zoon van Reyer Aartszn Boot en Agniesgen Passchierdr de Drijver. Hij is begraven op 07-01-1619 te Delft (NK). Peter Reijerszn trouwde met Machteld Dirksdr Bos. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-01-1606 in Delft (NG). Zij is een dochter van Dirk Corneliszn Bos en Rusgen Jaspersdr. Machteld Dirksdr is overleden na 29-04-1656.

Kinderen van Peter Reijerszn en Machteld Dirksdr:

1 N.N. Pietersz Boot. Hij is begraven op 11-02-1610 te Delft (OK).
2 Ariaentgen Pietersdr Boot. Zij is gedoopt op 25-11-1618 in Delft (OK) (NG). Getuige(n): Dirrick Ariens Buijs en Grietgen Reijers Boot. Ariaentgen Pietersdr is overleden na 29-04-1656 in Vianen.


III-i Grietgen Reijersdr Boot is geboren omstreeks 1585, dochter van Reyer Aartszn Boot en Agniesgen Passchierdr de Drijver. Grietgen Reijersdr is overleden na 19-04-1631, minstens 46 jaar oud. Grietgen Reijersdr trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 28-08-1622 in Delft met Jan Plucque. Hij is een zoon van Simon Plucque en N.N. Jan is overleden na 19-04-1631. Beroep: zijdelakenkoper.

III-j Paschier Reijersz Boot is geboren omstreeks 1585, zoon van Reyer Aartszn Boot en Agniesgen Passchierdr de Drijver. Paschier Reijersz is overleden na 19-04-1631, minstens 46 jaar oud. Paschier Reijersz:
(1) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 24-03-1629 in Delft met Elisabet (Lijsbeth) Jacobsdr. Elisabet (Lijsbeth): weduwe van Heijndrick Flint.
(2) trouwde met Metteken Jacobsdr van den Bosch. Zij is een dochter van Jacob van den Bosch. Zij is begraven op 29-07-1640 te Delft.

III-k Jaques Reijersz Boot is geboren vóór 1585, zoon van Reyer Aartszn Boot en Agniesgen Passchierdr de Drijver. Beroep: apotheker. Jaques Reijersz trouwde met Helena Dirksdr Bos. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-01-1612 in Delft. Zij is een dochter van Dirk Corneliszn Bos en Rusgen Jaspersdr.

IV-a Hendrik Godschalkszn Boot is geboren vóór 1620, zoon van Godschalk Hendriksz Boot en Magdalena Leendertsdr van Cleijburg. Hendrik Godschalkszn is overleden op 14-08-1654 in Brielle, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op 28-08-1654 te Brielle. Hendrik Godschalkszn trouwde met Annetgen Thomasdr. Annetgen is overleden op 09-05-1664.

Kinderen van Hendrik Godschalkszn en Annetgen:

1 Magdalena Hendriksdr Boot, geboren vóór 1645. Magdalena Hendriksdr is overleden na 12-05-1673 in Amsterdam (?), minstens 28 jaar oud.
2 Anna Hendriksdr Boot. Zij is gedoopt op 22-05-1646 in Brielle (NG). Getuige(n): Cornelis Cornelisse. Anna Hendriksdr is overleden vóór 12-05-1673.
3 Cornelis Hendriksz Boot. Hij is gedoopt op 20-08-1651 in Brielle (NG). Getuige(n): Grietje Weymans. Cornelis Hendriksz is overleden na 12-05-1673.
4 Henrickie Hendriksdr Boot. Zij is gedoopt op 20-09-1654 in Brielle (NG). Getuige(n): mr Jan Houtting en Neeltje Boot. Henrickie Hendriksdr is overleden vóór 12-05-1673.


IV-b Neeltgen Godschalksdr Boot, dochter van Godschalk Hendriksz Boot en Magdalena Leendertsdr van Cleijburg. Zij is gedoopt op 01-02-1621 in Delft (NK). Getuige(n): Cornelis H. Cleyburch, Neeltge Cleyburchs en Byatris Boot. Neeltgen Godschalksdr is overleden tussen 13-07-1659 en 23-05-1662 te Brielle (?). Neeltgen Godschalksdr trouwde op 02-08-1642 in Brielle met Cornelis Dirkszn Buys. Cornelis Dirkszn is overleden vóór 13-08-1672. Beroep: deurwaarder Hof van Holland, notaris.

IV-c Claas Claaszn Boot, zoon van Claas (Niclaes) Hendrikszn Boot en Anneke Hendriksdr Verschuren. Hij is gedoopt op 24-06-1631 in Gorinchem (NG). Getuige(n): Jacob Daniels en Lijsbeth Segers. Beroep: tapper. Claas Claaszn is overleden op 01-04-1662 in Utrecht. Hij is begraven op 01-04-1662 te Utrecht (Buurkerk).

Notitie bij Claas Claaszn:

1662 apr. 1: overl./begr. Nicolaes Booth, in de Cortsteegh, naelaetende sijn huysvrou met collaterale mundige erffgenamen, vast goet, Buerkerk, 12 dragers. Woonplaats: (1659 mei 19: Jacob Stoop en Sophia van Lamswelt, won. binnen Ijsselstein transp. aan Niclaes Boot burger te Utrecht een huis, erf en grond aan de Haverstraat Z-zijde. De verkopers zullen het goed vrijen van een plecht f1400,- in 2 plechten daarop gevestigd).

1659 mrt 19: Claes Claeszn Booth, tapper vermeld in lijst Nieuwe Burgers Utrecht.

Claas Claaszn trouwde met Sibilla (Belichje) Jansdr Dorst, nadat zij op 10-04-1653 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-04-1653 in Utrecht.

Notitie bij huwelijk Claas en Sibilla:

1653 apr. 26: Claes Claesen Boot jm. van Gorcum won. in de Muntstraat tr. Sibilla Dorst won. in de Wittevrouwenstraat; Anthonygasthuis, NG. Sibilla (Belichje) Jansdr is geboren omstreeks 1630, dochter van Jan Dirkszn van Dorsten en Johanna (Jenneken) Claasdr de Vrij. Zij is begraven op 03-11-1662 te Utrecht (Buurkerk). Bij het overlijden van Sibilla (Belichje) Jansdr: 1662 okt. 17: Belichje Jans van Dorsten testeert en legateert aan haar broer Thonis JvD en zuster Aletta JvD. Benoemt Claes Beerman, franse kramer en Jacob van Uffele zijdelakenkoper, beide won. te Utrecht, als executeurs van haar boedel 1662 okt. 17: Belichje Jans van Dorsten maakt voor not. G van Bylevelt per codicil een huysinge, mitsgaders de winckel aan Arnoldus ten Bosch, die in ondertrouw met haar is 1662 nov. 3: aangifte overl. van Belichjen van Dorsten wed. van Niclaes Booth in de Haverstraat, nalatende collaterale mondige brs. en zrs, vastgoed; begr. Buurkerk, grafbidder de Geest; met 8 dragers begraven 1662: stukken over de procedure voor schepen-commissarissen n.a.v. het verzoek van Anthonis Jansz en Aletta Janse van Dorsten als universeel erfgen. van hun te Utrecht overl. zuster Belichge Jans van Dorsten wed. van Niclaes Booth, tot verzegeling en inventarisatie van de nagelaten boedel. 1663 feb. 19: Anthonis Jansz van Dorsten en Aletta Jansz van Dorsten machtigen Hermen van Winterswijk om in overleg met Godert de Wijs, advocaat van het Hof van Utrecht, zaken te regelen in verband met de nalatenschap van Belichjen Jans van Dorsten wed. van Nicolaes Booth NAU 055a001 nr 428, not. P. Tucker.

IV-d Anneke Willemsdr Boot is geboren omstreeks 1617, dochter van Willem Hendriksz Boot en Christina Martinus. Ook genoemd Janneken. Anneke Willemsdr is overleden na 10-09-1634 in Bandaeilanden, minstens 17 jaar oud. Anneke Willemsdr trouwde, ongeveer 12 jaar oud, op 26-08-1629 in Poulo Ay (Bandaeilanden) met Daniel Danielszn Bulsinck. Hij is een zoon van Daniel Bulsinck (Bulsing) en Maijken Roefs. Hij is gedoopt op 30-01-1603 in Amsterdam (OK) (NG). Daniel Danielszn is overleden na 02-09-1629.

IV-e Hendrik Leendertsz Boot, zoon van Leendert Hendrikszn Boot en Jannitgen Evertsdr van Heuckelom (van Heuvelen). Hij is gedoopt op 29-09-1630 in Delft (NK). Doopgetuigen: Cornelis Cornelisz, Helena Everts, Beatricx Heijndrics. Hendrik Leendertsz is overleden op 14-08-1654.

Kind van Hendrik Leendertsz uit een onbekende relatie:

1 Elisabeth Hendriksdr Boot. Volgt V.


V Elisabeth Hendriksdr Boot, dochter van Hendrik Leendertsz Boot. Elisabeth Hendriksdr is overleden na 31-03-1743. Elisabeth Hendriksdr trouwde met Jan Francken Schilperoort. Jan Francken is overleden na 31-03-1743. Beroep: watermolenaar.


 

Index (76 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
   Overleden
Begraven
Relatie(s)
Boot Adriaan Hendrikszn 1580 1637 Nummer III-a
Boot Anna Hendriksdr 1646 1673 [Dochter van IV-a]
Boot Anneke Willemsdr 1617 1634 Nummer IV-d
Boot Arend 1525 1598 Nummer I
Boot Ariaentgen Pietersdr 1618 1656 [Dochter van III-h]
Boot Beatrix (Beatrijs) Hendriksdr 1595 1630 Nummer III-d
Boot Claas (Niclaes) Hendrikszn 1591   Nummer III-c
Boot Claas Claaszn 1631 1662 Nummer IV-c
Boot Clara Reijersdr 1580 1631 Nummer III-g
Boot Cornelis Claaszn 1620   [Zoon van III-c]
Boot Cornelis Hendriksz 1651 1673 [Zoon van IV-a]
Boot Elisabeth Hendriksdr   1743 Nummer V
Boot Ermpgen Claasdr 1618   [Dochter van III-c]
Boot Fijtgen Hendriksdr 1600 1621 [Dochter van II-a]
Boot Godschalk Hendriksz 1590 1629 Nummer III-b
Boot Grietgen Reijersdr 1585 1631 Nummer III-i
Boot Hendrick Arentszn 1550 1615 Nummer II-a
Boot Hendrik Godschalkszn 1620 1654 Nummer IV-a
Boot Hendrik Leendertsz 1629 1629 [Zoon van III-f]
Boot Hendrik Leendertsz 1630 1654 Nummer IV-e
Boot Henrickie Hendriksdr 1654 1673 [Dochter van IV-a]
Boot Jan Adriaansz   1624 [Zoon van III-a]
Boot Jan Reijerszn     [Zoon van II-b]
Boot Jaques Reijersz 1585   Nummer III-k
Boot Joost Claaszn 1614 1649 [Zoon van III-c]
Boot Leendert Hendrikszn 1600 1636 Nummer III-f
Boot Maartje Claasdr 1617   [Dochter van III-c]
Boot Magdalena Hendriksdr 1645 1673 [Dochter van IV-a]
Boot Meynsgen Mullers   1624 [Dochter van III-a]
Boot N.N. Pietersz   1610 [Zoon van III-h]
Boot Neeltgen Godschalksdr 1621   Nummer IV-b
Boot Ormpge Claasdr 1617 1618 [Dochter van III-c]
Boot Paschier Reijersz 1585 1631 Nummer III-j
Boot Peter Reijerszn 1585 1619 Nummer III-h
Boot Reyer Aartszn 1550 1626 Nummer II-b
Boot Willem Hendriksz 1595 1622 Nummer III-e
Bos Dirk Corneliszn     [Schoonouder van III-k] [Schoonouder van III-h]
Bos Helena Dirksdr     [Partner van III-k]
Bos Machteld Dirksdr   1656 [Partner van III-h]
van den Bosch Jacob      
van den Bosch Metteken Jacobsdr   1640 [Partner van III-j]
Bulsinck Daniel Danielszn 1603 1629 [Partner van IV-d]
Bulsinck (Bulsing) Daniel     [Schoonouder van IV-d]
Buys Cornelis Dirkszn   1672 [Partner van IV-b]
van Capelle Claas Willemszn     [Schoonouder van II-a]
van Capelle (Coppel) Ermptgen Claasdr 1560 1625 [Partner van II-a]
Cleijburg Leendert Cornelisz     [Schoonouder van III-b]
van Cleijburg Magdalena Leendertsdr 1587 1623 [Partner van III-b]
Cornelisdr Cornelia (Neelken)     [Schoonouder van III-b]
van Dalen Arthus   1631 [Partner van III-g]
Dorst Belichje Jansdr 1630 1662 [Partner van IV-c]
van Dorsten Jan Dirkszn     [Schoonouder van IV-c]
de Drijver Agniesgen Passchierdr   1620 [Partner van II-b]
Drijver Passchier Jansz     [Schoonouder van II-b]
de Groot Agneds Barthelmeusdr   1631 [Partner van III-b]
van Heuckelom Evert     [Schoonouder van III-f]
van Heuckelom (van Heuvelen) Jannitgen Evertsdr   1636 [Partner van III-f]
Jacobsdr Elisabet (Lijsbeth)     [Partner van III-j]
Jaspersdr Rusgen     [Schoonouder van III-k] [Schoonouder van III-h]
Leendertsdr Jacobtgen 1530 1598 [Partner van I]
Martinus Christina     [Partner van III-e]
Muller Harmen Jansz 1540 1617 [Schoonouder van III-a]
Muller Hillegonda Hermansdr 1580 1628 [Partner van III-a]
N.N.       [Schoonouder van III-f]
N.N.       [Schoonouder van III-i]
Plucque Jan   1631 [Partner van III-i]
Plucque Simon     [Schoonouder van III-i]
Roefs Maijken     [Schoonouder van IV-d]
Schilperoort Jan Francken   1743 [Partner van V]
Thomasdr Annetgen   1664 [Partner van IV-a]
van der Veer Meynsgen Adriaansdr     [Schoonouder van III-a]
Verschuren Anneke Hendriksdr 1590 1652 [Partner van III-c]
Verschuren Hendrik     [Schoonouder van III-c]
van Vianen Gijsbrecht Janszn 1585 1631 [Partner van III-d]
van Vianen Jan     [Schoonouder van III-d]
de Vrij Jenneken Claasdr     [Schoonouder van IV-c]

 

logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 (met aangepaste rapportgenerator van Cor van den Hooven) op 24-01-2016.

Bronnen:

  • Het bovenstaande is gebaseerd op 'Booth (Boot) in Nederlandsche Leeuw 132 [2015] p 140-143, met aanvullingen van Ron Boot.

Afkortingen:

  • HC (Huwelijks Contract)
  • NG (Nederduits Gereformeerd)
  • NK (Nieuwe Kerk)
  • OK (Oude Kerk)
  • SB (Schepenen Bank) 

stuurlinks stuurrechts