bel

bel

bel

Arent Cornelisz Boot

 

Arent Cornelisz Booth, zoon van Cornelis Booth en Mechtild Reyersdr de Lange. Beroep: burgemeester van `s Heeren wegen tot Dordrecht in 1472, advocaat in Den Haag in 1496. Arent Cornelisz trouwde met Agatha Vranksdr van Diemen. Agatha Vranksdr is overleden op zaterdag 29-09-1497 in Dordrecht. Agatha Vranksdr: dochter van Vrank van Diemen en Margareta Lambrechtsdr de Haas, weduwe van Klaas Meeusz.
Kinderen van Arent Cornelisz en Agatha Vranksdr:

1 Machteld Aertsdr Booth. Machteld Aertsdr trouwde met Nicolaas Coebel. Beroep: rentmeester-generaal van Zuid-Holland van 1506 tot 1529.
2 Vrank Aertsz Booth, geboren omstreeks 1478. Vrank Aertsz is overleden omstreeks 1557, ongeveer 79 jaar oud. Beroep: advocaat (advocaat voor den Hove van Holland, hebbende het Raadsheer ampt, `t geen hem van Keizer Karel gedefereert was beleefdelijk geexcuseert). Vrank Aertsz trouwde met Christina van Oudshoorn. Christina is overleden in 1529. Christina: dochter van Donie van Oudshoorn en Geertruyd van der Haar.
3 Aert Aertsz Booth, geboren in 1481 in Den Haag. Aert Aertsz: Meesterknaap van de Houtfesterye van Holland, en Balliuw van den Hage, naderhand Drost en Casteleyn tot Franeker, en Grietman van der Bild in Vriesland (heeft tot Jeruzalem geweest met zyn Huysvrouw. Volgens Matthys van Balen zou deze Aart Boot gehuwd zijn met Geertruyd van Leeuwen. Beschrijvinhe van de stad Dordrecht pag. 1001). Hij pachtte met Julius van Botnia, Ridder en Raad in Friesland, en Marten Kobel, rentmeester van Zuid-Holland, drie machtige Hollandse Heren dus, onderhands te Brussel van den Raad van Karel de V de Bildtlanden, en bood daarna den vorige pachters die wederom in huur aan, op voorwaarden, zoo hij voorschreef. Deze, die te voren gemelde landen van eenen slechten tot eenen goeden staat hadden gebragt, waren hiermede in het geheel niet tevreden, en bragten hunne klagten bij het hof van Friesland in, waar de Grietman met zijne deelgenooten in het ongelijk werd gesteld, en hun bevolen, de oude pachters ongemoeid hunnen gang als vroeger te laten gaan (voor verdere informatie zie: van de Aa Biografisch Woordenboek).
Aert Aertsz is overleden op donderdag 02-04-1551 in Den Haag, 70 jaar oud. Hij is begraven te Utrecht. Bij het overlijden van Aert Aertsz: Geertekerk. Aert Aertsz:
(1) trouwde met Machteld Boogaerds.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 22-03-1526 met Anna Coebel. Notitie bij het huwelijk: huwelijkse voorwaarden (vermeld in A.R.A., Leen- en Registerkamer van Holland, inv. no. 124, N.-H. folio 83r).
Anna is overleden vóór zondag 21-12-1533. Anna: dochter van Frans Coebel en Christina van Rijswijck; op 22-03-1525 door haar moeder in het bezit gesteld van de tot de hofstede de Loo te Voorburg behorende woningen (die Haghe, 1993 pag. 401).
 stuurlinks  stuurrechts

  

.