bel

bel

bel

Justus Hermanusz Boot

 

Justus Hermanusz Boot is geboren op zondag 16-08-1739 in Edam, zoon van Hermanus Roelofs Boot en Reynoutje Leoninus. Justus Hermanusz is overleden op vrijdag 08-11-1793, 54 jaar oud (oorzaak: verdronken). Bij het overlijden van Justus Hermanusz:

tusschen den 8 en 9 november 1793 des morgens tusschen 4 en 7 uur is Justus Boot, Vice-Admiraal van Holland en West-Friesland, chef van een divisie artilleristen, commandeerrende `s lands schip van Oorlog `Utrecht` en de 2de divisie onder den Luyt. Admiraal Ridder van Kinsbergen, op een zeer onverwachte en ongelukkige wijze van zijn boord verongelukt. De oorzaak van dit ongeluk was eerst in `t duyster, daar de Capt. Luyt. van der Kolf te 6 uur `s morgens nog bij zijne Excellentie had geweest en orders gevraagd, maar `s morgens te 7 uren weder in de cajuit komende, vond hij het agter raam van de cajuit open en den admiraal niet op zijn bed; dog het schip van oorlog voor Vlissingen gearriveerd zijnde, kwam daar het rapport van den Luyt. Musketier, van den Vice-admiraal, die een bombardeer galiiot genaamd `De Kemphaan` commandeerde, dat hij Z.Exc. in de morgenstond had gepraaid, en hem zooals hij wist kennis had gegeven dat het niet langer zee konde houden, en na Texel moest opduwen. Dit praayen was niet op `t dek door de beweging en de wind, maar zekerlijk door den admiraal gehoord, die te schietelijk het agter raam opschuivende, om andwoord te geven, zeer presumptief voorover in zee was gevallen, en waarschijnlijk er nog, daar een ruyt in stukken was geslagen, denkelijk om zich nog te houden.

Justus Hermanusz:

Justus Boot (Vaderlandse Historien, vervolg op Wagenaar deel 3 blz. 270) werkte in 1781 krachtig mede aan het behoud van Curaçao. Van 1785-1787 verving hij den Schout bij Nacht van Rinsbergen in het bevel over de Middellandsche Zee-eskader. In 1786 bezocht hij Malta om den grootmeester namens de Staten te begroeten en hem een geschenk aan te bieden (zie het op het rijksarchief berustende oorspronkelijke journaal van den kapitein Justus Boot, wegens zijne reize en commandanten over `s lands eskader in de Middellandsche Zee, en zijne brieven aan den griffier van H.H. Mog., tenslotte: De reize naar de Middellandsche Zee, door C. de Jong, als kapitein het bevel voerende over `s lands kotter de Brak 1e deel). Van den grootmeester van Malta Prins Emanuel de Rohan ontving hij op 24-03-1786 een gouden met juweelen ingelegden snuifdoos, met in het midden een op ivoor geschilderd miniatuurportret van den schenker. Verder een gedreven gouden ponjaard, aan alle zijden bezet met diamanten en robijnen. Deze ponjaard was afkomstig van de galjoen Sultana aan boord waarvan zich Safira, een der vrouwen van den Grooten Heer Ibrahim en van zonderlinge schoonheid met haar zoontje Osman, oud 30 maanden, bevonden op weg naar Mekka. Dit schip werd op 28-09-1644 door 6 galeien van Malta onder bevel van den generaal de Bois Boudron gewonnen, 70 mijlen van Rhodos, na een bloedig gevecht dat 7 uur duurde en waarbij de Generaal en vele ridders sneuvelden. Aan Justus behoorde van 1764- 1769 toen hij als Kapitein ter Zee en Schepen, in Monnickendam woonde het tegenwoordige zeer fraaie Monnickendamse Raadhuis.

Beroep: vice-admiraal van Holland en West-Friesland, burgemeester van Monnickendam. Justus Hermanusz trouwde met Margaretha Cloribus. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 03-11-1761 in Edam. Zij is gedoopt op dinsdag 13-04-1745 in Edam. Margaretha is overleden op donderdag 06-11-1788 in Edam, 43 jaar oud. Margaretha: dochter van Abraham Cloribus en Cornelia Teengs. Notitie bij het huwelijk:

welk huwelijk door de dificulteiten op pretext van hare jonkheid door hare voogden den Heeren Oostenbroek en de drie gebroeders Teengs gemaakt, veel vertragingen heeft ontmoet, doch door de wijze schikking van mijn vader (Hermanus Boot) en door een adres aan het Hof, na een gehouden compartitie ten huize der Heeren commissarissen en ten verzoeke van mijn vader gehouden, alwaar mijne aanstaande vrouw present was, is iedere zwarigheid opgeheven, hebbende de Heren voogden schriftelijk concent verleend tot ons huwelijk hetwelk voor ons beiden en lieve ouders zeer aangenaam was. De Heer Hermanus Boot was blijkbaar met zijne schoondochter ingenomen, hij schrijft: welk huwelijk om het aangename humeur en de verdere omstandigheden voor ons is geweest een zeer aangenaam geval.

Kinderen van Justus Hermanusz en Margaretha:

1 Cornelia Justus Boot, geboren op vrijdag 26-01-1770 in Edam. Cornelia Justus is overleden op maandag 28-02-1831 in Edam, 61 jaar oud. Cornelia Justus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 11-12-1796 in Edam met William Pietersz Pont, 30 jaar oud. William Pietersz is geboren op maandag 23-06-1766 in Edam. William Pietersz is overleden op donderdag 04-03-1802 in Edam, 35 jaar oud (oorzaak: na een ziekte van 8 dagen). William Pietersz: zoon van Pieter Frans Pont, burgemeester van Edam, en Catharina Williamsdr Costerus. Beroep: president-schepen, raad en burgemeester van Edam, kapitein der burgerij.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 10-05-1803 met Lubertus Cornelis van Bommel, 39 jaar oud. Lubertus Cornelis is geboren in 1764 in Leiden. Lubertus Cornelis is overleden op maandag 13-05-1811 in Utrecht, 47 jaar oud. Lubertus Cornelis: zoon van Carel van Bommel en Bartha Johanna Steurman.
(3) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 27-07-1814 in Utrecht [bron: akte 163] met Daniël Pieter Hofmeister, 40 jaar oud. Daniël Pieter is geboren op vrijdag 26-11-1773 in Utrecht. Daniël Pieter: zoon van H. Hofmeister en Sara Margaretha de Mauregnault. Beroep: kapitein in dienst der Staten, vrederechter te Edam.
2 Hermanus Boot, geboren op dinsdag 19-02-1771 in Edam. Hermanus is overleden op zaterdag 30- 09-1809 in Edam, 38 jaar oud. Beroep: vroedschap op recommandatie van den Prins.
3 Abraham Boot, geboren op donderdag 26-03-1778 in Edam. Abraham is overleden op dinsdag 26- 10-1830 in Edam, 52 jaar oud. Beroep: notaris, burgemeester te Edam. Abraham trouwde, 37 jaar oud, op maandag 10-04-1815 in Edam [bron: akte 7] met Clasina Catharina Teengs, 35 jaar oud. Clasina Catharina is geboren op zaterdag 14-08-1779 in Edam. Clasina Catharina is overleden op vrijdag 08-09-1843 in Edam, 64 jaar oud. Clasina Catharina: dochter van Jacob Teengs en Elisabeth Margaretha van Sanen.
4 Reijna Boot, geboren op maandag 04-09-1780 in Edam. Reijna is overleden op woensdag 30- 10- 1811 in Edam, 31 jaar oud (oorzaak: na een zeer moeilijke verlossing van een dochter). Reijna trouwde, 21 jaar oud, op zondag 16-05-1802 in Edam met Pieter Williamsz Pont, 20 jaar oud. Pieter Williamsz is geboren op dinsdag 11-09-1781 in Edam, zoon van William Pietersz Pont en Cornelia Homma. Pieter Williamsz is overleden op maandag 21-12-1846 in Edam, 65 jaar oud. Pieter Williamsz: door Napoleon tot Maire benoemd doch bedankt. Beroep: raadslid en wethouder van Edam.
5 Jacob Justus Boot, geboren op vrijdag 27-01-1786 in Edam. Jacob Justus is overleden op zondag 19-05-1844 in Edam, 58 jaar oud. Jacob Justus: met zijn neef William Pont geassocieerd in den Noorschen en Oostzeeschen Houthandel. Beroep: houtkoper en reder. Jacob Justus trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 15-05-1829 in Edam [bron: akte 14] met Magdalena Petronella Versteeg(h), ongeveer 22 jaar oud. Magdalena Petronella is geboren omstreeks 1807 in Edam, dochter van Fredrik Hendrik Versteeg(h) en Alida Maria Haring(h). Magdalena Petronella: gescheiden van Marten Andries Vroom.

stuurlinks stuurrechts

 

.