bel

bel

bel

Schrijvers

Beginletter naam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Onder de Boot personen zitten ook bijzondere. Een aantal bekijkt de wereld met andere ogen en legt deze vast voor het nageslacht, met kwast en verf op het schilderdoek, dan wel met pen en papier op schrift gesteld. Dus ze doen eigenlijk net als wij, maar dan ``t zelfde anders`.
Graag geven we deze bijzondere Booten onder ons een bijzonder plaatsje op onze website en verwijzen we graag naar hun website, als die bestaat, zodat u kunt genieten van wat deze mensen ons willen laten zien. Hun website of link naar verwijzende informatie kunt u vinden op de pagina `Links naar andere websites`.

Er worden ook enkele werken genoemd van andere auteurs die schreven over een Boot.


A

Titel: De overstrooming in Zeeland: beschrijving van de rampen waardoor de provincie Zeeland, tijdens den vloed van 12 maart 1906, is getroffen, benevens een beknopt overzicht van overige geteisterde streken in ons land
Auteur: A. Boot
Impressum Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1906
Collatie 69 p. ill., krt.
Annotatie: Uitg. ten voordeele der noodlijdenden
Trefwoord: Watersnoodramp (1906); Zeeland


Titel: De overstrooming in Zeeland: beschrijving van de rampen waardoor de provincie Zeeland tijdens den vloed van 12 maart 1906 is getroffen, benevens een beknopt overzicht van overige geteisterde streken in ons land
Auteur: A. Boot
Editie 2e dr.
Impressum Goes: Oosterbaan & Lecointre, 1906
Collatie 77p.
Trefwoord: Watersnoodramp (1906); Zeeland


Titel: De toekomst van het boek: verslag van een colloquium gehouden onder auspiciën van de Nationale Unesco commissie op 1 en 2 december 1972 in het `Evert Kupersoord` te Amersfoort
Auteur: A. Boot
Impressum s.l., 1972
Collatie 77, 46p; aantn., lit. opgn.


A. Booth
?-?(17de eeuw)
geboren: ?
overleden: ?(17de eeuw)

Biografie(ën)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

Werken
(geen titels beschikbaar)

van wien wegens enkele aanduiding met de voorl. van zijn naam, niet veel meer bekend is, dan dat hij in 1627 secr. was bij het gezantschap naar Zweden. Het kan Andries zijn of Abraham, een broeder van den volgenden.
Hij schr. toen een werk, alleen met de lett. A.B. geteekend, in ms. bewaard in de Utr. archieven en getit.; Journael van de legatie, gedaen in de jaren 1627 en 1628 bij Rochus van den Honaert, Andries Bicker ende Simon van Beaumont, Amst., 1632. Van A. Booth bezit de prov. bibl. van Friesland brieven in ms. over Tjerk Hiddes de Vries, gedurende den tweeden Eng. oorl. door hem als lid der admiraliteit van Fr, geschr., doch ook deze helderen den voorn. niet op.


Titel: Interview met de gebroeders A. en G. Boot uit Kortgene over de watersnoodramp van 1953 [Compact disc]
Auteur: Kees Slager
Impressum Middelburg: Stichting Ooggetuigen van de 20ste eeuw, 1992
Collatie 1 CD (44 min.)
Trefwoord: Watersnoodramp (1953); Kortgene (Noord-Beveland); interviews (geluidsmedia)


Titel: Het versterkte transmissienet voor telefonie
Auteur: A.C. Boot
Impressum Den Haag: Staatsbedrijf der PTT, 1975
Collatie 47p; ills.


Titel: Het versterkte transmissienet voor telefonie
Auteur: A.C. Boot
Corporatie(s) PTT. Centrale afdeling transmissie
Impressum `s-Gravenhage: PTT, 1980
Collatie 48p.; ills., krtn.


Titel: Industriële proceswarmte in relatie tot het temperatuurniveau
Auteurs: A.H. Boot, F.G.H. van Wees en Energie studie centrum
Corporatie(s) Energie studie centrum
Impressum Petten: Energie studiecentrum, 1982
Collatie 59 p. ill., tab.
Annotatie: Met lit. opg.
Trefwoord: Warmte


Titel: Bob Marley: songs of freedom
Auteurs: Adrian Boot en Chris Salewicz; onder red. van Rita Marley
Impressum Den Haag: BZToHH, 1995
Collatie 288 p. ill.
Annotatie: Uitg. ism Free Record Shop
ISBN 90-5501-078-2
Korte bespreking:
Over de wereldbekende Jamaicaanse reggae-zanger/musicus Bob Marley (1945-1981) zijn al vele boeken gepubliceerd. Dit boek is dus het zoveelste in een lange rij. Toch valt het op. Al was het alleen al door het forse formaat (26 x 27 cm), de luxe uitvoering, de opvallende en kleurrijke lay-out, dan wel de ruim 500 fraaie foto`s (die foto`s - waarvan vele nooit eerder gepubliceerd zijn - lopen uiteen van unieke persoonlijke portretten tot klassieke opnamen van de artiest op het hoogtepunt van zijn carrière). Behalve visueel gaat het boek ook inhoudelijk verder dan de obligate standaardinformatie. Het boek vertelt precies wie Bob Marley nou eigenlijk was: een man van eenvoudige afkomst die uitgroeide tot een in meer dan één opzicht invloedrijk figuur, maar ondanks dat eenvoudig bleef. De auteurs hebben veel research gedaan en besteden behalve aan de muziek van Marley ook de nodige aandacht aan de voor sommigen zeker zo belangrijke religieuze en mystieke aspekten van de Rastafari. Tekst en foto`s samen verschaffen de lezer een heel goed inzicht in leven en werk van de legendarische zanger. Het boek wordt besloten met een index, een bibliografie plus korte biografieën van de fotografen. - Herman Ahaus.


Titel: Bob Marley: songs of freedom
Auteurs: Adrian Boot en Chris Salewicz; executive ed. Rita Marley
Impressum New York: Viking Studio Books, cop. 1995
Collatie 288 p. foto`s.
Annotatie: Met lit. opg. en index
ISBN 067085784X hc. - 0140244131 pbk
Samenvatting: Overzicht in woord en beeld van leven en werk van de Jamaicaanse reggaezanger (1945-1981).


Titel: In de raad: een praktische handleiding voor gemeenteraadsleden
Auteurs: Anneke Boot; [eindred.] Ed van der Veen
Impressum Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek, 1994
Collatie 72 p.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9064732906
Trefwoord: Gemeenteraad
Korte bespreking:
Bij het aantreden als raadslid in een gemeente merken velen dat het moeilijk is in korte tijd de basisinformatie te krijgen die nodig is voor een soepele start. Van collega-raadsleden en uit verschillende partij- en vakbladen sprokkelen zij hun informatie bijeen. Anneke Boot heeft voor beginnende raadsleden een handleiding geschreven, die hen het eerste halfjaar kan bijstaan. In het boekje geeft zij kort weer wat de bevoegdheden zijn van burgemeester, college van B&W en raad, welke vaardigheden een rol spelen, hoe de gemeentefinanciën zijn georganiseerd, wat van het raadslid in verkiezingstijd verwacht wordt enz. Boot putte voor deze handleiding uit haar tienjarige ervaring als raadslid van de gemeente Leiden. Het is een nuttige gids, die echter nadrukkelijk gezien moet worden als opstapje voor beginners. Ervaring, gezond verstand en gesprekken met betrokkenen zijn vele malen belangrijker om de politiek in eigen gemeente te doorgronden. Vrij kleine letter. - Anneke Huisman.


Titel: Bone mineral density and body composition of children and adolescents in health and disease
Auteur: Annemieke M. Boot
Impressum [S.l.: s.n.], 1997 (Dordrecht: ICG Printing)
Collatie 181 p. ill.
Annotatie: Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. - Met lit. opg. - Met samenvatting in het Nederlands
ISBN 9090109153
Trefwoord: Botonderzoek; proefschriften


Anselmus Boëtius de Boodt, Brugge, rond 1550 - 21 juni 1632, Florum, herbarum ac fructuum selectiorum icones


Arnold Boot
1606-1653
geboren: 1606 te Gorinchem
overleden: 1653 te Parijs

Biografie(ën)
A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 1 (1844)

geboren te Gorinchem in 1606, overleden te Parijs in 1653, na eerst eenigen tijd te Londen de geneeskunst te hebben beoefend en vervolgens Lijfarts van den Graaf van Leycester, Onder-koning van Ierland en tevens Lands en legerdoctor van dat rijk te zijn geweest, handteerde met geen ongelukkig gevolg zoo wel de Nederduitsche als Latijnsche lier, zoo als blijkt uit de lofdichten op een paar delen van Bors Nederlandsche oorlog. Zij overtreffen althans verre de gedichten van Bor, die het stof der Rederijkers nog niet had afgeschut. De werken van Boot zoo in zijn hoofdvak, de geneeskunst, als in de bijbelsche uitlegkunde vindt men door Chalmot (Biographisch woordenboek der Nederlanden, D. III, bl. 322) opgegeven.

Werken
(geen titels beschikbaar)


Titel: Financiering en macht: van financiële structuur tot beheersstructuur
Auteurs: Arnoud W.A. Boot, Piet A. Verheyen
Impressum [Deventer]: Kluwer Bedrijfsinformatie, cop. 1997
Collatie 184 p. fig., tab.
Annotatie: Met lit. opg., reg
ISBN 9026725302
Samenvatting: Bedrijfskundige studie over de financiering van ondernemingen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat een overdracht van geld ook een overdracht van invloed en zeggenschap met zich meebrengt.
Trefwoord: Bedrijven; financiering
Korte bespreking:
Dit boek gaat over financiering van ondernemingen. De in de universitaire wereld werkzame auteurs gaan hierbij in op belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de financiële structuur van ondernemingen. De rode draad in het boek is dat een overdracht van geld ook altijd een overdracht van invloed en zeggenschap met zich meebrengt. In afzonderlijke kaders worden steeds praktijkvoorbeelden gegeven. Een uitgebreide literatuuropgave en registers op onderwerpen en personen besluiten het boek. De duidelijke structuur, de praktische invalshoek en de actualiteit van het onderwerp maken het boek geschikt voor het bedrijfsleven en de universitaire wereld. - Drs. M. Sijtsma.


Titel: De financiering van het bedrijfsleven: tussen structuurregime en financiële sector
Auteur: Arnoud W.A. Boot
Impressum Amsterdam: Amsterdam University Press, cop. 1994
Collatie 55 p.
Annotatie: Met lit. opg.: p. 53-55
ISBN 9053561048
Trefwoord: Bedrijven; financiering


Titel: Credit, Intermediation, and the Macroeconomy: Models and perspectives
Auteurs: Arnoud Willem Alexander Boot, Sudipto Bhattacharya, Anjan V. Thakor
Oxford University Press

terug_naar_boven

B

Titel: Gij ons onderhouwet: Ger. Gemeente Haamstede en haar voorgeschiedenis, 1903-1983
Auteur: B. Boot
Impressum [Haamstede: Geref. Gemeente, 1984]
Collatie 178 p., [22] p. ill.
Trefwoord: Godsdienst; Haamstede (Schouwen-Duiveland)


Titel: Jeruzalem, de stad van de grote Koning: 3000 jaar stad van David
Auteur: B. Boot
Impressum Leiden: Groen, 1995
Collatie 59 p.
ISBN 905030561X
Samenvatting: Korte beschouwingen van markante periodes uit de geschiedenis van Jeruzalem.
Trefwoord: Jeruzalem; geschiedenis
Korte bespreking:
In 8 korte overdenkingen verklaart de schrijver, ouderling van de Gereformeerde Gemeente Haamstede, de unieke positie van Jeruzalem. Deze stad blijkt telkens bij markante scharnierpunten in de geschiedenis van Israël een hoofdrol te spelen. De schrijver is er duidelijk in geslaagd de grote betekenis van deze stad over te dragen. De periodes die hij behandelt, zoals de vroege oudheid ten tijde van Abraham, het koningschap van David, de ballingschap, het leven van Jezus, zijn duidelijke illustraties. Gespreksvragen aan het eind van iedere studie maken het boek bruikbaar voor zelfstudie en kringenwerk. Tegen de achtergrond van het 3000-jarig bestaan van Jeruzalem is het boek uiterst actueel. - Ds. M.A. van der Vlugt.


Titel: Praatboek uit Zuid-Afrika: blank en niet-blank, progressieven, verkrampten en bruggenbouwers, in 100 onthullende interviews
Auteur: B. Boot-Siertsema en J.J.G. Boot
Impressum Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1982
Collatie 432 p. krt.
Annotatie: Bevat lit.opgn.
ISBN 83-12-025-4. - 9060644395
Trefwoord: Apartheid


Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot
1834-1902
geboren: 22 juni 1834 te Randwijk
overleden: 12 februari 1902 te Utrecht

Biografie(ën)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

stud. sinds 1853 te Utrecht, werd in 1860 predikant te Bahren-Lathum, in 1867 te Joure en 1871 te Lent bij Nijmegen, waar hij nog staat.
Voor een liefdadig doel gaf hij in 1878 te Nijmegen uit: Lentsche bloemen, en verder eenige nov. in de tijdschr. Europa en Los en Vast, als: Eene oude vrijster, Belialsman en de familie De Linge"

Werken
(geen titels beschikbaar)


Titel: Steeds sneller en betrouwbaarder, maar niet duurder: de reorganisatie van het vervoer van vrachtstukgoederen bij de Nederlandse Spoorwegen
Auteur: B.C.M. Boot
Impressum Den Haag: Moorman, 1934
Collatie 28p.; ills.


Titel: Haptonomie: een kwestie van gevoel
Auteur: Bob Boot
Impressum Amsterdam [etc.]: Archipel, cop. 2004
Collatie 294 p.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9063051190
Samenvatting: Populaire beschouwing over uiteenlopende aspecten van deze lichaamsgerichte therapie.
Korte bespreking:
In het voorwoord staat dat het boek niet bedoeld is voor professionele hulpverleners in de haptonomie, maar meer voor geïnteresseerden. Die interesse weet de auteur die zelf fysiotherapeut en haptonoom is, zeker te wekken met zijn interpretatie van de haptonomie. In het eerste deel beschrijft hij wat haptonomie is en de therapeutische toepassing hiervan. In deel twee gaat hij in op de geschiedenis, de uitgangspunten en de onderliggende filosofie. Vervolgens komt de hapnotherapie als toepassing aan bod. In dit deel behandelt hij onderwerpen als geboorte, ouderschap, vriendschap, relaties, tederheid, intimiteit, seksualiteit, agressie, ziekte, sterven, rouw etc. vanuit haptonomisch perspectief. Het boek is helder van opzet, toegankelijk in stijl, het heeft een eenvoudige vocabulaire en door de verschillende casussen, in cursief, krijgt de lezer een gedetailleerd beeld van wat een hapnotherapeut doet en met welke klachten hij kan helpen. Een lijst met aanbevolen literatuur achterin. In tegenstelling tot het standaardwerk `Haptonomie` (1988)* van Veldman is dit boek voor een groot publiek toegankelijk. - S. Roest-Mouissie


Titel: Zorg rondom COPD
Onder redactie van B.S. Boot en H.A.M. Kerstjens
Bohn Stafleu van Loghum

terug_naar_boven

C

Caroline Boot, Marijke van der Heijden

Werken
`Gemeenschapskunst` (1978)

genre: sec - letterkunde
Beschikbare tekst in de dbnl `Gemeenschapskunst` (1978)


Titel: Artistiek damast van Brabantse bodem 1900-1960: ontwerpen van Chris Lebeau, André Vlaanderen, Jaap Gidding en tijdgenoten
Auteurs: Caroline Boot, Sanny de Zoete; [fotogr.: Joep Vogels ... et al.; red.: Kitty de Leeuw ... et al.]
Corporatie(s) Nederlands Textielmuseum, Tilburg
Impressum Tilburg [etc.]: Stichting Zuidelijk Historisch Contact [etc.], 2005
Collatie 126 p. ill.
Annotatie: Uitg. ter gelegenheid van de tentoonstellingen `Artistiek damast van Brabantse bodem, 1900-1960` van 8 oktober 2005 tot en met 22 januari 2006 en `Van Arabesk tot Zwaantje; damastontwerpen van sierkunstenaar Chris Lebeau` van 4 oktober 2005 tot en met 22 januari 2006 in het Textielmuseum Tilburg. - Met lit. opg., reg
ISBN 90-70641-00-3
Korte bespreking:
Er bestond in de provincie Noord-Brabant sinds het midden van de negentiende eeuw een bloeiende linnenindustrie, in het bijzonder in en rond Eindhoven. Omstreeks 1900 was men, consument en fabrikant, uitgekeken op de traditionele patronen. De ene na de andere fabrikant trok een kunstenaar aan die moderne ontwerpen voor linnendamast voor de fraai gedekte tafel leverde. Na een voorwoord volgt een inleiding waarin iets over damast, de consument uit de twintigste eeuw, reclame en de textielnijverheid in Brabant. Vervolgens zeven hoofdstukken waarin telkens een fabriek en de voor die fabriek werkende ontwerpers worden beschreven. Tot slot een naschrift, noten, register en een bibliografie. De tekst bevat heel veel informatie die dankzij de vele en goede illustraties ook begrijpelijk is. Een bijzondere publicatie die het belang van de regio Zuidoost-Brabant verre overstijgt. Het materiaal is over het hele land afgezet en bevindt zich, weggestopt in donkere kasten, nog in menig huishouden; het heeft nu bovendien de belangstelling van verzamelaars uit heel Nederland. - Dr. J.D. van Dam


Titel: Flexible 1: pan-European art
Auteur: Caroline Boot
Impressum Tilburg: Nederlands Textielmuseum, 1993
Collatie 2 dl. ill.
Annotatie: Uitg. t.g.v. tentoonstelling in o.a. Nederlands Textielmuseum, Tilburg, 02-10-1993 - 30-01-1994
ISBN 90 70962 20 9. - 90 70962 23 3
Trefwoord: Textielkunst; geschiedenis; 1986-1995; tentoonstellingscatalogi


Titel: Made in Tilburg: design - kunst: productie textielmuseum
Auteur: Caroline Boot; [red. Hanneke Oosterhof; fotogr. Joep Vogels ... et al.]
Corporatie(s) Nederlands Textielmuseum, Tilburg
Impressum Tilburg: Nederlands Textielmuseum, [2004]
Collatie 95 p. ill.
Annotatie: Tentoonstellingscatalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Nederlands Textielmuseum, Tilburg, van 27 november 2004 t/m 13 februari 2005. - Met reg
ISBN 90-70962-34-9
Trefwoord: Textielkunst; Nederlands Textielmuseum (Tilburg); tentoonstellingscatalogi
Korte bespreking:
Deze publicatie is een catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Nederlandse Textielmuseum in Tilburg. In een inleiding schetst de schrijfster en conservator van het museum de ontwikkelingen binnen het Textielmuseum. Het is een museum in bedrijf, het toont de vervaardiging van het product textiel binnen de Tilburgse traditie, van ontwerp tot eindproduct. Daarnaast is het museum een textiellaboratorium. Het biedt een permanente werkplaats aan textielkunstenaars en maakt het proces van ontwikkelen, voorbereiden, weven, borduren en tuften zichtbaar. In het catalogusgedeelte worden deze thema`s per hoofdstuk gegroepeerd. Naast het curriculum van de deelnemende ontwerpers zijn kleurenfoto`s van het uitgevoerde werk opgenomen naast een aantal afbeeldingen van de oorspronkelijke ontwerpen. Op stof geprinte motieven en borduursels worden als autonome kunstwerken gepresenteerd De huidige kernwaarden van dit museum: vakmanschap en creativiteit worden uitgedragen in deze publicatie en in de tentoonstelling. - A.M. Tabak


Titel: Great photographers of World War II
Auteur: Chris Boot
Impressum Leicester: Magna Books, cop. 1993
Collatie 112 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 185422512X geb.
Trefwoord: Wereldoorlog II; fotoboeken
Korte bespreking:
In zijn uitvoerige inleiding schetst de samensteller het ontstaan, de ontwikkeling, de aard en de betekenis van de oorlogsfotografie, in het bijzonder gedurende de Tweede Wereldoorlog, alsmede de invloed ervan op de oorlogvoering en de opinievorming in de wereld. Aan de orde komen de topfotografen der oorlogvoerende partijen, hun werkzaamheden aan de diverse fronten in Europa, Afrika en de Pacific; verder de politieke en sociale achtergronden en de invloed daarvan op de beslissingen der betrokken autoriteiten. De foto`s, alle in zwart-wit, tonen vele aspecten van de oorlogvoering waarbij de slachtoffers onder de combattanten en de burgerbevolking veel aandacht krijgen. De ruim 100 foto`s, op groot formaat en technisch perfect gereproduceerd, verraden de mentale instelling der inmiddels beroemde fotografen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan personen en werk van Robert Capa, Edward Steichen en W. Eugene Smith. Tot besluit een geselecteerde bibliografie en een lijst van degenen die een bijdrage hebben geleverd aan dit veelzijdige en uitermate indrukwekkende beeld van de oorlog. - P. v.d. Ham.


Titel: Magnum stories
Auteur: ed. by Chris Boot; [transl. by Imogen Forster ... et al.]
Impressum London [etc.]: Phaidon, 2004
Collatie 510 p. ill.
Annotatie: Met index
ISBN 0-7148-4245-1 geb.
Samenvatting: Ruim zestig fotografen van het fameuze, in 1947 opgerichte fotoagentschap Magnum vertellen over hun loopbaan en de totstandkoming van hun beeldverhalen.
Trefwoord: Reportagefotografie; Magnum (fotoagentschap); fotoboeken; geschiedenis; 20e eeuw Reportagefotografie; Magnum (fotoagentschap); fotoboeken; geschiedenis; 21e eeuw
Korte bespreking:
Ruim zestig fotografen van het fameuze, in 1947 opgerichte fotoagentschap Magnum vertellen over hun loopbaan en de totstandkoming van hun beeldverhalen. Nog levende fotografen doen dat in interviews, overleden collega`s staan centraal in achtergrondartikelen. Alle generaties Magnum-fotografen komen aan bod: van de oprichters (o.a. Capa en Cartier- Bresson) tot de jongste lichting. Na hun uitleg over de aanpak en de selectie van het fotomateriaal volgt een zelfgekozen `fotoverhaal`. De foto`s representeren diverse genres in de fotografie en weerspiegelen de eigen kijk die Magnum-fotografen hadden op de historische ontwikkelingen in de 20ste eeuw. De samensteller, die een uitgebreide (Engelstalige) inleiding schreef en alle interviews afnam, was enige tijd Magnum-directeur en is conservator en een bekende publicist. De ongeveer 800 foto`s in dit grote, vierkanten boek zijn uitmuntend gedrukt. Met biografietjes van fotografen en een register. Deze uitgave biedt een zeldzaam kijkje in de hogeschool van de fotojournalistiek en laat iedere fotoliefhebber watertanden. Frits Baarda - Frits Baarda


Titel: Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs
Auteurs: Co Boot, Harm Tillema
Impressum Utrecht: Lemma, 2001
Collatie 69 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9051899300
Samenvatting: Beschrijving van het portfolio en het development center als methoden voor het begeleiden en beoordelen van competenties in het hoger beroepsonderwijs.
Trefwoord: Beoordelingsmethoden; hoger beroepsonderwijs; Nederland
Korte bespreking:
Competentie is een nieuw begrip in hoger onderwijs en personeelsbeleid. Een competentie beschrijft iemands gedrag in een specifieke werksituatie. Veel onderwijs is de laatste jaren omgebouwd van het denken in eindtermen naar denken in competenties. Grootste probleem daarbij is de toetsing van die competenties. De auteurs geven helder aan hoe je dat zou kunnen doen. Eerst geven ze in twee inleidende hoofdstukken weer wat een competentie is en hoe je dat in een hogere beroepsopleiding kunt gebruiken. Dan gaan ze in twee aparte hoofdstukken in op twee - overigens nauw aan elkaar gerelateerde - beoordelings- en begeleidingsinstrumenten: het portfolio en het development center. Tevens wordt dat afgezet tegen een trend als het assessment. Met name voor docenten in het hbo is dit een aardig, vernieuwend boekje. Het kan ook interessant zijn voor personeelsbeoordeling in bedrijven. - Drs. E.A. van Kemenade


Titel: De salige uitkomst van den stryd des geloofs in Paulus ... op het afsterven van ... Cornelius Boot
Auteur: Egidius vande Putt
Impressum Utrecht: Abraham van Thiel, 1713
Collatie [VI], 38 p. vignet
Trefwoord: Boot, Cornelis


Cornelis Booth
?-1678
geboren: ? te Utrecht
overleden: 13 juli 1678 te Utrecht

Biografie(ën)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

Werken
(geen titels beschikbaar)

geb. te Utr., en aldaar overl. 13 Juli 1678, was er Med. doctor, sedert 1632 lid der stadsreg., Raadsheer in den hove van Utr., en in `56 lid der Staten van dat gew.; hij verzamelde een groot aantal oudheid- en geschiedk. bescheiden, in onzen tijd het eigendom der Utr. archieven geworden.
Hij ontwierp een groot register van de Magistraat der stad Utr., deels bijeengebr. onder den titel: Fasti consularis. Bovendien maakte hij eene korte beschr. van de stad Utr., bij de kaart dier stad door H. Saftleven, in 1648 uitgeg., hiervan bestaan ook afz. drukken ‘in bladgrootte,’ Utr., 1651 en 1715, in 4o, Amst., 1715, en in 8o, Amst., 1745. Nog werd zij afgedr. achter den 2en dr. der Chronike van Cortgeen, z.a., en vóor Van de Water`s Utr. Placcaatboek, 3e deel, 1729.


Titel: Electrische uitrusting van het vliegtuig
Auteur: C. Boot
Impressum Amsterdam etc.: Stam, 1942-1948
Collatie 3 dl. ill.
Annotatie: I: Stroomverzorging. II: Licht en kracht. III: Ontstekingssysteem, instrumenten en boordnet


C.H.B. Boot (uitgebreid)


Titel: 50 jaar vliegveld Haamstede
Auteur: C.J. Boot

terug_naar_boven

D

Titel: Honderd jaar schepen en veertig jaar motoren: gedenkboek, uitgegeven bij het jubileum van D. en Joh. Boot n.v. Alphen aan den Rijn, 1951
Auteur: geschreven door K. Norel; naar historische gegevens in hoofdzaak verschaft door J.W. van Zwieten
Impressum Alphen aan den Rijn: Boot, 1951 (Alphen aan den Rijn: Samsom)
Collatie 114 p. ill.
Trefwoord: D. en Joh. Boot (scheepswerf); geschiedenis

terug_naar_boven

E

Titel: `Op weg` [Compact disc] / Kinderkoor De Sjofar; (dirigent) Ellen van den Hoek-Boot; (piano-orgel) Kees Groenleer; (keyboard) Mar van der Veer; (dwarsfluit) Astrid Boot-Schouls; (bas) André v.d. Schelde; (gitaar) Dick de Koning; (solozang) Marjolein Kloet
Auteurs: Ellen van den Hoek-Boot, Kees Groenleer, Mar van der Veer, Astrid Boot-Schouls, André v.d. Schelde, Dick de Koning, Marjolein Kloet
Corporatie(s) Kinderkoor De Sjofar
Impressum Ouwerkerk: Studio 2, [1997]
Collatie 1 CD (59 min., 5 sec.)
ISBN Sjofar 01
Trefwoord: Kinderkoren; Zierikzee (Schouwen-Duiveland); muziek en zang (geluidsmedia)


Everard Booth
1638-1716
geboren: 1638 te Utrecht
overleden: 1716 te Utrecht

Werken
(geen titels beschikbaar)

Mr. Everard Booth, heer van Mijdrecht, lid van den hove van Utr., oudste zoon van Dr. Cornelis, werd te Utr. geb. in 1638 en overl. er in 1716. Ook hij verzamelde hss. en maakte hist. aanteekeningen.
Van de laatste is in de Berichten van het Hist. Gen. deel VI uitgeg.: Dagel. aant., gedurende het verblijf der Franschen te Utr., in 1672 en `73 gehouden.

terug_naar_boven

F

Titel: Concert op Vrijdag 17 December 1926 `s avonds 8 uur in het `Concertgebouw' , Emmastraat, Vlissingen Weihnachts Oratorium van Joh. Seb. Bach met orkest en pianobegeleiding / alt F.G.M. Boot; tenor J. de Vries; bas W. Ravelli; vleugel Jan van de Sande
Auteurs: F.G.M. Boot, J. de Vries, W. Ravelli en Jan van de Sande
Impressum Vlissingen: N.V. v/h Mestdagh, [ca.1926]
Collatie 11 p.
Trefwoord: Concerten; Vlissingen (Walcheren)
Zangverenigingen; Vlissingen (Walcheren)

terug_naar_boven

G

Titel: In en om de stolpboerderij
Auteur: G. Boot
Collatie P. 41-54


Gerardus Wilhelmus Boot
1763-1832
geboren: 21 mei 1763 te Leur
overleden: 6 september 1832 te Gorinchem

Werken
(geen titels beschikbaar)

Biografie(ën)
A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 1 (1844)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

geb. den 21 Mei 1763 te Leur, in de baronnie van Breda, waar zijn vader Gerardus Boot, destijds Predikant was, genoot het onderwijs in de geleerde talen te Breda, en vertrok vervolgens naar Leydens hoogeschool, ten einde zich even als zijne beide broeders, Johannes Cornelis Boot die hier volgt, en Diderik Boot, den 2 Mei 1811, als Predikant te Heusden overleden, tot het leerambt bekwaam te maken. Door eene hevige borstziekte aangetast, echter dit voornemen moetende opgeven, legde hij zich, meer bijzonder, op de oude Letterkunde toe, en werd achtervolgens Preceptor, aan de Latijnsche scholen te Breda, Middelburg en Zutphen, en eindelijk in het jaar 1792 Rector, aan die te Gorinchem, alwaar hij den 6 September 1832 overleed, bij zijne echtgenoote Mejufvrouw Mechteld Hendrina Ribbers, drie zonen nalatende, allen nog in leven.

Tot zijne verlustiging, handteerde hij, van tijd tot tijd, de Nederduitsche lier, waarvan hij de voortbrengselen, somtijds in een of ander tijdschrift, meest slechts met de voorletters zijns naams geteekend, mededeelde. Zijne dichttrant was meest luimig en schertsende, waarvan de aanhef van het dichtstukje getiteld Loevestein, moge ten bewijze strekken:

Op `t hoekje van den Bomm`lerwaard,
Waar Maas en Waal veréénen,
Heeft zon en maan, reeds eeuwen lang,
`t Slot Loevestein beschenen.
 
Wie legger was van d`eersten steen,
Staat nergens ons beschreven;
En geen kronijk van Loevestein,
Is ooit in `t licht gegeven.
 
Doch hij, die prijs op d`ouderdom
Van dit gebouw mogt stellen:
Zal dit, zoodra hij `t heeft ontdekt,
Wel verder rond vertellen.

Aandoenlijk teeder echter, klonken de toonen zijner lier, wanneer hij de dood, van een zijner vrienden of dierbare betrekkingen, betreurde. Zoo vinden wij onder zijne nagelaten papieren, het stukje, getiteld: Bij mijne terugkomst van de begrafenis mijner dochter, aldus beginnende:

Zoo vergezelde ik dan met waggelende schreden,
Mijn lieve Mietje! uw lijk; en keer weemoedig weêr.
`k Wensch U vergeefs terug.... hier geldt noch wensch noch beden;
Uw zacht, aanvallig oog ontmoet mijn oog nooit meer....
 
Gekeerd tot mijn gezin, treft mij de klagt uws moeders;
Zij mist haar trouwe hulp, haar liev`ling aan haar zij`;
Mij treft uws zusters rouw, `t geschrei van uwe broeders,
Elk slaat uw dood ter neêr, en elk mist veel daar bij.
 
Wij zien uw` zitplaats leêg - Wij zien, den knop der bloemen,
Door uwe zorg gekweekt, zich op`nen na uw dood;
Uw roosje, uw` angelier, waarop we U hoorden roemen,
Zijn nog in bloei, nu gij reeds slaapt in `s aardrijks schoot.

Boot Gerardus Wilhelmus, broeder van voorg., geb. 21 Mei 1763 te Leur, stierf als rector te Gorkum 6 Sept. 1832.
Hij plaatste van tijd tot tijd een ged. in tijdschr., waaronder: Bij mijn terugkomst van de begrafenis mijner dochter.


Gerhard Boot
1604-1650
geboren: 1604 te Gorinchem
overleden: 1650 te Dublin

Biografie(ën)
A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 1 (1844)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

Werken
(geen titels beschikbaar)

Boot (Gerard), een broeder van den voorgaande, geboren te Gorinchem in 1604, was lijfarts van Karel I, Koning van Engeland, na wiens rampspoedige dood Boot zich naar Dublin begaf, waar hij in 1650 overleed. Ook van hem vinden wij Latijnsche en Nederduitsche lofdichten op het gedachte werk van Bor, welke echter niet zoo vloeijend zijn als van zijne broeder maar het toch van die van Bor in kunstwaarde winnen. Of `s mans Vrolycke Uuren die in 1630 in 40 het licht zagen in dichtmaat geschreven zijn durven wij niet verzekeren. Behalve dit werk heeft hij nog een getiteld Philosophia Naturalis reformata nagelaten.
geb. te Gorinchem 1604, stud. en prom. in de med. te Leiden, vestigde zich omstr. 1630 te Londen en werd lijfarts van koning Karel I. Na diens dood ging B. naar Dublin, waar hij in 1650 overl.
Van hem versch.: Vrolycke Uuren, 1630. Ook beoefende hij zoowel de Latijnsche als de Nederlandsche dichtkunst.


Titel: Arbeidsrecht ...

Auteur: Gerrard C. Boot
Impressum `s-Gravenhage: SDU
Annotatie: Verschijnt jaarlijks. - Ook o.d.t.: Kaderpocket arbeidsrecht
ISSN 1570-3568
SISO / Trefw. 317.1: Tijdschrift
Trefwoord: Arbeidsrecht; Nederland


Titel: Arbeidsrecht 2001
Auteur: Gerrard C. Boot
Impressum Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001
Collatie XIII, 513 p.
Annotatie: Kaderpocket Arbeidsrecht 2001. - Register
ISBN 9054092912


Titel: Europees sociaal verzekeringsrecht
Auteurs: G.A.A.M. Boot ... [et al.]
Corporatie(s) Universiteit van Amsterdam. Europa instituut
Impressum Deventer: Kluwer, 1978
Collatie 330p.; lit.opgn.
Annotatie: Bijdragen tot een leergang georganiseerd door het Europa instituut van de Universiteit van Amsterdam
ISBN 90 312 0066 2


Titel: Wat moet ik weten van de werkloosheidwet en haar toepassing?
Auteur: G.A.A.M. Boot
Editie 2e dr
Impressum IJmuiden: Vermande, 1954
Collatie 106p
Annotatie: Losbladig


Titel: Sancties in de sociale zekerheid (WW): gevolgen voor de rechtspraktijk
Auteur: G.C. Boot
Impressum Deventer: Kluwer, 1996
Collatie 119 p.
ISBN 9031214914
Trefwoord: Administratieve sancties; sociale zekerheid

terug_naar_boven

H

Titel: Handboek industriële warmtepompen
Auteurs: H. Boot ... [et al.]
Impressum Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie, cop. 1998
Collatie 232 p. ill.
Annotatie: Uitgebracht in het kader van Programma Warmtepompen PWP van TNO-MEP in opdracht van het Ministerie van Economische zaken. - Met lit. opg
ISBN 9055761397 geb.
Trefwoord: Pompen
Korte bespreking:
De warmtepomp is een pomp waarin weggezogen damp of stoom sterk en snel wordt samengeperst, aldus warm wordt gemaakt; of een installatie voor verwarming waarbij de warmte uit de koude omgeving wordt aangevoerd en de daartoe benodigde arbeid eveneens als warmte wordt afgegeven. Het theoretisch rendement van een warmtepomp is zeer hoog. De indeling van dit handboek is: 1. algemene inleiding, 2. de warmtepomp in detail, 3. de warmtepomp in het proces, 4. de haalbaarheidsfase, 5. de ontwerpfase, 6. de uitvoering en 7. toepassingen van de warmtepomp in de industrie. De nuttige symbolenlijst is tevens geplaatst. Ook behandeling van dampprocessen, drogen, destillatie met diagrammen en schema`s komt aan bod. De vele toepassingsvoorbeelden, energiebesparing en milieuvoordelen verrijken de inhoud van dit handboek. Doelgroep: Procestechnici, ingenieurs, tevens product- of marketing managers. Opleidingsniveau: Technische Universiteit/hoger Technisch Onderwijs of personen met een door ervaring verkregen gelijkwaardig kennisniveau. Bij het oplossen van procestechnische bottlenecks en technische randvoorwaarden vindt men m.b.v. dit handboek een juiste gids. - Ing. L. de Bruijn.


Titel: Tekenen voor elektrotechnici
Auteur: H. Boot en G.J. Wechgelaer
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, cop. 1982-1986
Collatie 2 dl. (VII, 113; 246 p.) ill.
Annotatie: Dl. A. - cop. 1982. Dl. B. - 2e dr. - cop. 1986
ISBN 900111069X. - (DL.A). - 9001110738. - (DL.B)
Trefwoord: Technisch tekenen; elektrotechniek
Korte bespreking:
Een cursus elektrotechnisch tekenen voor de eerste leerjaren van de M.T.S. De stof bestaat uit twee delen. Dit boek is deel A en behandelt het tekengereedschap, de tekennormen, maten en cijfers, het begrip schalen en arceren. Verder worden behandeld de doorsneden, projecties, sjablonen, het begrip perspectief en diverse constructies. Als laatste mechanische verbindingen en karakteristieken. De stof is duidelijk verklaard en voorzien van vele tekeningen en foto`s. Steeds worden ook vragen gesteld betreffende de stof. Elk onderdeel wordt afgesloten met een opdracht. - E. van der Wel


Titel: H.F. Boot, legendarisch leermeester van Kees Verwey
Auteur: Michael Huig; red.: Mabel Hoogendonk ... et al.
Impressum Bussum: Thoth, cop. 1998
Collatie 127 p.
Annotatie: Uitg. ter gelegenheid van de tentoonstelling H.F. Boot, legendarisch leermeester van Kees Verwey, 5 juni - 13 september 1998, Frans Halsmuseum, Haarlem. - Met lit. opg., reg
ISBN 9068681966
Samenvatting: Leven en werk van de Haarlemse schilder (1877-1963).
Trefwoord: Boot, Henri Frédéric
Korte bespreking:
Henri Frédéric Boot (1877-1963) was in Haarlem inderdaad legendarisch. Hij had een bizarre persoonlijkheid en had heel tegenstrijdige eigenschappen: hij leefde in uiterste vervuiling, was een begaafd en erudiet spreker, was pro-Duits (hij werd gezuiverd en vergeven), had vele leerlingen, en was de zeer bewonderde leermeester van Kees Verwey (1900- 1995). Lodewijk van Deyssel, Mari Andriessen, Bomans e.a. waren vrienden die hun bewondering niet onder stoelen of banken staken. Verwey betoont zich in woord en werk zeer schatplichtig aan Boot. In hun beider werk, vooral in de atelierstillevens, wordt de vergankelijkheid, de tijd zelf, zichtbaar. In dit boek wordt de relatie tussen beide kunstenaars en hun werk uitvoerig besproken; thema`s in het werk van de beroemde leerling worden daardoor veel duidelijker. Er is ook veel aandacht voor de pro-Duitse periode en de gevolgen daarvan. Met afbeeldingen in zwart-wit en kleur. - Jan Rijsterborgh.


Titel: Hier ligt Boot
Auteur: Louis Ferron
Impressum Haarlem: Becht, cop. 1998
Collatie 115 p.
Annotatie: Op rug: Gottmer. - Met lit. opg
ISBN 9025730868
Korte bespreking:
In zijn jonge jaren had Louis Ferron (1942) schildersaspiraties. Hij verkeerde toen in de kring van de Haarlemse schilder H.F. Boot, de leermeester van o.a. Kees Verwey en Anton Heyboer. Dit boekje is een monoloog van Ferron bij het graf van Boot. Achteraf beziet Ferron Boot als een schertsfiguur en een ijdeltuit, iemand die fout was in de oorlog en die zich omringde met talentlozen om zo zelf te kunnen schitteren. Niettemin volgde Ferron tijdelijk deze `dwaalster`. De afrekening met Boot wordt daarmee tevens een afrekening met zijn eigen jeugd. Ferron doet dat op de van hem bekende wijze, in gedreven en barok proza. Dit boekje in de `Muggenreeks` (met ervaringen van schrijvers met Haarlem) is een mooie en belangwekkende aanvulling op Ferrons autobiografische romans. Normale druk. - Nop Maas.


Titel: Ontmoetingen en gesprekken met H.F. Boot, 1947-1963
Auteur: Barend Rijdes, Lenie Peetoom, H. F. Boot
Impressum Haarlem: Peetoom, 1986
Collatie 63 p. ill.
ISBN 9094006669
Samenvatting: Verslag van een aantal ontmoetingen tussen de Haarlemse schilder Henri Frédéric Boot (1877-1963) en de auteur.
Trefwoord: Boot, Henri Frédéric
Korte bespreking:
Keuze uit de verslagen die de schrijver B.R. bijhield van zijn ontmoetingen met de Haarlemse kunstenaar Henri Frédéric Boot (1877-1963), een traditioneel schilder (van stillevens en portretten) met een onconventionele levenswijze. De uitgeefster Lenie Peetoom schreef een korte inleiding met gegevens over beide gesprekspartners. Helaas licht zij haar selectiecriteria niet toe. R. en B. bespraken uiteenlopende onderwerpen, van de klassieke oudheid, literatuur, schilderkunst en `mens en maatschappij` tot het oorlogsverleden van B. dat niet duidelijk wordt verklaard. Voor geïnteresseerden in de Haarlemse (kunst)geschiedenis is het een aardig boekje waarin o.a. ook Kees Verwey optreedt; voor anderen maken inhoud en niveau van de gesprekken het niet tot een `must`. De uitgave ziet er wel héél eenvoudig uit: de reproductie van de vijf foto`s gaat door de grove rasters het peil van krantefoto`s niet teboven en de tekst is ongelijkmatig gedrukt. - P. Knolle.


Titel: Om de vereniging van de arbeid: globalisering en vakbeweging
Auteurs: Hans Boot (red.); [redactiecommissie: Hans Boot ... et al.: foto`s Chris Pennarts]
Impressum Amsterdam: Stichting Solidariteit, cop. 2005
Collatie 223 p. ill.
Annotatie: Uitg. bij de stopzetting van het blad `Solidariteit`
ISBN 90-72854-03-9 pbk.
Trefwoord: Vakbeweging; globalisering


Titel: De school in het kapitalisme: Christian Marzahn, Jean-Claude Grirardin, II Manifesto, Antonio Lettieri, Manuela du Bois-Reymond, Th. van Tijn, Hans Boot, Loek Zonneveld, Edwin Hoernle, Peter van den Hoven, Berlijns Onderwijscollectief
Auteurs: samengest. door G. Bussink; samengest. door C. de Smit en L. Zonneveld
Impressum Amsterdam, 1974
Collatie 292p
Annotatie: Bevat ook: Werner Markert, Onderwijscollectief München


Titel: Enkele reis naar het Verre Oosten
Auteur: Hélène Boot
Impressum Bunne: Servo, cop. 1992
Collatie 144 p.
ISBN 9071918491
Rubriek Nederlands 895
Korte bespreking:
De hoofdpersoon, een luchtvaartstewardess, wordt voor drie maanden in Singapore gestationeerd, hetgeen voor haar het begin van een avontuurlijke tijd betekent. Onderweg had zij een jonge zakenman ontmoet. Met hem verkent zij de moderne metropool Singapore. Maar de twee verliezen elkaar uit het oog en de stewardess zoekt troost in haar werk, waarbij zij exotische steden als Hong Kong, Kuala Lumpur en Manilla bezoekt. In de laatst stad wordt zij gegijzeld bij een gewapende opstand. Het boek eindigt met een happy ending waarbij de twee gelieven elkaar weer vinden. Vlot geschreven verhaal zonder literaire pretenties. - C.A. Krug-van de Geer.
Zie ook onder "Boekenkast".


Titel: Obstructive sleep apnea syndrome: pathogenetic aspects and treatment
Auteur: Hendrik Boot
Impressum [S.l: s.n., cop. 2000]
Collatie 147 p. ill.
Annotatie: Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. - Met lit. opg. - Samenvatting: in het Nederlands
ISBN 9090138862
Trefwoord: Ademhaling; proefschriften

terug_naar_boven

I

Titel: De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland: een onderzoek naar de verhouding tussen Bernard van Clairvaux en de Nadere Reformatie
Auteur: I. Boot
Impressum Woerden, 1971
Collatie 319 p.
Annotatie: Met aantek. en lit.opg. - Proefschrift Utrecht+O.a. de Hoogliedinterpretatie van de Zeeuwse predikanten: W. Teellinck, J. van Lodenstein, J. Koelman, H. Witsius en B. Smytegelt


Titel: Commentatio de Sulpiciae, quae fertur, satira
Auteur: I.C.G. Boot
Impressum Amsterdam, 1868
Collatie 22p
Annotatie: In: Letterkundige verhandelingen der Koninklijke akademie, dl. IV. 1868
Rubriek Latijn 852.7

terug_naar_boven

J

Titel: D` oprechte tyd- en tydreekenkunde, volgens den Nederduytsche bybel; als mede `t wiskonstig bewijs van `t begin der scheppinge ... als mede de eeuwigdurende en onveranderlijke zon- en maanstafelen / Joannes van der Boot
Auteur: Joannes van der Boot
Impressum Amsterdam: Joannes de Ruyter, 1742
Collatie [IV], 102, [6] p. ill., tab.


Titel: De Twentsche katoennijverheid, 1830-1873
Auteur: Johannes Adrianus Pierre Gustaaf Boot
Impressum Amsterdam: [s.n.], 1935
Collatie [VIII], 373 p. tab.
Annotatie: Hiervan verscheen ook een handelsuitgave. - Rug

Titel: De Twentsche katoennijverheid. - Ook verschenen als: Bijdragen voor Economische Geschiedenis. nr. 6. - Proefschrift Rotterdam, Nederlandsche Handelshoogeschool. - Met lit. opg. en index
Trefwoord: Katoenindustrie; Twente; geschiedenis; 19e eeuw


Johannes Cornelis Boot
1761-1834
geboren: 20 juli 1761 te Leur
overleden: 9 juli 1834 te Arnhem

Biografie(ën) Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1835
A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 1 (1844)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

Werken
(geen titels beschikbaar)

Boot (Johannes Cornelis) een ouder broeder van den voorgaande (zie Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde voor 1835, bl. 6 en 7), geboren te Leur, in het jaar 1761, overleden den 9 Junij 1834 te Arnhem, waar hij met lof en ijver, het Leeraarambt bekleedde, tokkelde ook nu en dan de snaren, en zag zelf in het jaar 1785, zijn dichtstuk, de Opwekking van Lazarus, door het Haagsche dichtgenootschap, met goud en zijn dichtstuk tot Lof der Weldadigheid door dezelfde kunstvereeniging met zilver bekroond. Later bleven zijne stukjes meest in den gezelligen vriendenkring besloten. In de wandelingen in een gedeelte van Gelderland, van I.A. Nijhoff, en in het Geldersch Arcadia, van denzelfden schrijver, zijne eenige fragmenten uit zijne dichtstukjes, ingelascht.
Hij had bij zijne tweede vrouw, uit het geslacht Donker Curtius, twee zoons verwekt, zijnde MrLeeuwarden, en Mr. Cornelis Hendrik Boudewijn Boot, Substituut Officier bij de Arrondissements Regtbank te Amsterdam.
geb te Leur 20 Juli 1761, was pred. te Nieuwenhoorn en daarna te Arnh., waar hij overl. 9 Juli 1834.
Zijn Opwekking van Lazarus werd in 1785 door `t Haagsche Dichtgen. bekr., evenals zijn Tot lof der Weldadigheid. Hij is de vervaardiger van Gez. 168, Op den Oogst, en van een ged. in den Lauwerkrans voor Washington, Harlingen, 1800. Men vindt eenige fragm. van zijn ged. in de Wandelingen in een gedeelte van Geld., van I.A. Nijhoff en in de Geldersche Arcadia.


Titel: Alfabetische verkortingenlijst stenografie "Groote" Nederlands
Auteur: J. Boot
Editie 3e herz. dr
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, cop. 1984
Collatie 44 p
Annotatie: 1e dr.: 1973


Titel: Alfabetische verkortingenlijst stenografie "Groote" moderne talen
Auteurs: J. Boot, Chr. Breuker en J. ter Haar-Kruize
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, *cop.1984
Collatie 96 p
ISBN 84-44-025-2. - 9001110487


Titel: De historische ontwikkeling van de schrijfmachine
Auteurs: J. Boot en L.H.M. Knaven
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, 1978
Collatie 143 p. ill.
Annotatie: Bevat literatuuropgave
ISBN 90-01-11066-5
Trefwoord: Typemachines; geschiedenis
Korte bespreking:
Vanaf Mill, Ravizza, Progin, Mitterhofer e.a. (Wie was de uitvinder?) tot aan de automatische schrijfmachine van nu, wordt via o.a. Remington, Underwood en I.B.M. de vooral technische ontwikkeling van de schrijfmachine beschreven. Er zijn uitvoeriger werken over de schrijfmachine verschenen (bijv. de ook in de geraadpleegde literatuur genoemde Ernst Martin, Die Schreibmachine und ihre Entwicklungsgeschichte). Toch geeft dit boek een goed inzicht in de ontwikkeling van de schrijfmachine. De schrijver wilde zich overigens ook beperkingen opleggen; hij vindt `inzicht belangrijker dan feitenkennis`. Voor geïnteresseerden, met name leraren typen. Met register. - J.C. van Ooyen


Titel: Leerboek machineschrijven 1
Auteur: J. Boot
Editie 7e dr
ISBN 90 01 110630

Titel: Leerboek stenografie `Groote` Nederlands
Auteur: J. Boot
Editie 5e herz.dr
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, *cop.1984
Collatie 181 p.
Annotatie: 1e dr.:1971
ISBN 85-02-215-2. - 9001110509
Trefwoord: Stenografie


Titel: Leerboek stenografie `Groote` Engels
Auteurs: J. Boot, Chr. Breuker en J. ter Haar-Kruize
Editie 4e herz. dr
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, *cop. 1985
Collatie 95 p.
Annotatie: Bedoeld voor hen die de stenografie Groote voor het Nederlands reeds beheersen+1e dr.:1972
ISBN 86-08-032-6. - 9001110517
Trefwoord: Stenografie


J.C.G. Boot
1811-1901
geboren: 1811
overleden: 1901

Biografie(ën)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1941)

Werken

(geen titels beschikbaar)

Mr. Dr. J.C.G. Boot, 1811-1901, trok mee uit tegen de Belgen, 1851 hoogleraar in de klassieke talen te Amsterdam, sedert 1863 secretaris v.d. Academie v. Wetenschappen; schreef in het Latijn. Vond de hss. van Huygens terug en rangschikte ze.


Titel: Apartheid pro en contra: een pleit voor zuiverheid in de discussie over de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek
Auteur: J.J.G. Boot
Impressum Apeldoorn: Semper agendo, 1971
Collatie 72 p. krt.
ISBN 9060865596


Titel: Hedendaagse gezagshandhaving: rede, gehouden op de algemene vergadering van het Genootschap van burgemeesters te Leiden...
Auteur: J.J.G. Boot
Impressum Alphen aan den Rijn, 1968
Collatie 22p.


Titel: De latijnsche brieven van Constantijn Huygens, bewaard in een handschrift der Kon. akademie van wetenschappen
Auteur: J.C.G. Boot
Impressum Amsterdam, 1893
Collatie 38p; bijln.
Annotatie: In: Letterkundige verhandelingen der Koninklijke akademie, dl. VIII. 1873


Titel: Statistical analysis for manegerial decesions
Auteur: J.C.G. Boot en E.B. Cox
Impressum New York, etc., 1970
Collatie 641p:tabn.


Titel: J.J.G. Boot, bestuurder: mijmeringen over de samenleving van toen en thans (1902-1992)
Auteur: Bert Evenhuis, J.J.G. Boot
Impressum Kampen: Kok, 1992
Collatie 141 p. foto`s.
Annotatie: Rug
Titel: J.J.G. Boot. - Bibliografie van J.J.G. Boot: p. 133-134. - Met reg
ISBN 9024261341
Samenvatting: Biografie van de oud-burgemeester van Hilversum (geb. 1902).
Trefwoord: Boot, J.J.G.
Korte bespreking:
Een wat vreemd boekje. Als auteur wordt de journalist Evenhuis opgevoerd, maar meer dan gesprekspartner is die eigenlijk niet geweest. In feite hebben Evenhuis en Boot vrijuit met elkaar zitten kletsen over een veelheid aan onderwerpen (zoals: bestuur, religie, kultuur, onderwijs, binnen- en buitenland). Boot is voortdurend aan het woord; Evenhuis schreef `t allemaal keurig op, gerangschikt naar onderwerp. Met als resultaat een pocket vol overpeinzingen, uitspraken en anekdotes van Boot, hier en daar gelardeerd met statements van Evenhuis. Het geheel doet wat rommelig aan door de diverse door elkaar gebruikte lettertypen. Voor wie is geïnteresseerd in de visie van een inmiddels reeds negentig-jarige voormalige bestuurder - en ook al was het dan een markante persoonlijkheid, veel zullen dat er toch niet zijn - is dit een aardig boekje. Zeker in CDA-kringen zal het wel aftrek vinden. Hoewel Boot destijds als `rooie burgemeester` bekend stond, komen veel uitspraken anno 1992 toch redelijk behoudend over. - Drs. H.H. Ahaus.
Zie ook onder `Boekenkast`.


Titel: Willem M. Dudok / door Ere comité tot aanbieding van een huldeblijk aan W.M. Dudok
Auteur: voorw. van J.J.G. Boot
Corporatie(s) Ere comité tot aanbieding van een huldeblijk aan W.M. Dudok
Impressum Amsterdam etc.: Van Saane etc., 1954
Collatie 168p; ills.


Titel: Handboek Nederlandse gezondheidszorg
Auteurs: J.M. Boot, M.H.J.M. Knapen
Editie 7e, herz. dr. (10e dr.)
Impressum Utrecht: Het Spectrum, 2001
Collatie 455 p. ill.
Annotatie: Oorspr. titel: De Nederlandse gezondheidszorg. - Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1983. - (Aula pocket; 712). - Met lit. opg., reg
ISBN 9027469237
Samenvatting: Overzicht van voorzieningen, gebruikers en het overheidsbeleid in de Nederlandse gezondheidszorg.
Korte bespreking:
Tiende, herziene druk van een encyclopedisch handboek. De vorige edities (de eerste in 1983) verschenen onder de Titel: `De Nederlandse gezondheidszorg`. Het boek gaat in drie delen in op allerlei verschijnselen en ontwikkelingen in de snel veranderende en groeiende gezondheidszorg. Deel 1 gaat over bevolking en eigen initiatief (onder andere zelfzorg, mantelzorg, patiëntenorganisaties), deel 2 behandelt voorzieningen (onder andere preventie, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg). Deel 3 gaat over de overheid (onder andere verzekeringsstelsel, marktwerking, relatie tussen zorgverzekeraars, aanbieders en verzekerden). De auteurs zijn er wonderwel in geslaagd om een wetenschappelijk verantwoord, helder en samenhangend beeld te schetsen van het zeer complexe ontwikkelingspanorama van de gezondheidszorg. De goede hoofdstuk en paragraafindeling maakt het zoeken gemakkelijk. Hetzelfde geldt voor de uitvoerige registers van trefwoorden, adressen, afkortingen, literatuursuggesties en notenapparaten. Een standaardwerk voor opleidingen, beleidsmakers en managers in de gezondheidszorg. - Drs. M.H. Langelaan


Titel: De Nederlandse gezondheidszorg
Auteur: J.M. Boot en M.J.H.M. Knapen
Editie 1e dr
Impressum Utrecht etc.: Spectrum, 1983
Collatie 253 p;fig.,krt.
Annotatie: Met lit.opg.+Overzicht van voorzieningen,gebruikers en het overheidsbeleid in de Nederlandse gezondheidszorg
ISBN 84-19-035-3. - 9027454825
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland


Titel: De Nederlandse gezondheidszorg
Auteur: J.M. Boot en M.H.J.M. Knapen
Editie 2e [i.e. 5e], voll. herz. dr
Impressum Utrecht: Het Spectrum, 1988
Collatie 377 p. fig., tab.
Annotatie: (Aula-paperback; 123). - 1e dr.: 1986. - Oorspr. uitg.: 1983. - (Aula pocket; 712). - Met lit. opg., reg
ISBN 9027462763
Samenvatting: Gebruikers, voorzieningen en het overheidsbeleid in de Nederlandse gezondheidszorg
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland
Korte bespreking:
Een boek dat in korte tijd een 5e druk in een geheel geactualiseerde versie beleeft, bewijst enerzijds dat er een grote vraag is naar een goed handboek over de Nederlandse gezondheidszorg en anderzijds dat de beide auteurs de ambitie hebben een totaaloverzicht te bieden inclusief de nieuwste ontwikkelingen. De inhoud is opgesplitst in drie deelgebieden: de eigen zorg door de bevolking zelf (burenhulp, zelfhulp, patiëntenorganisaties), de professionele zorgvoorzieningen (historie, huidige indeling en een nieuw hoofdstuk over collectieve preventieve zorg) en de rol van de overheid (wettelijke en financiële kaders, verzekeringsstelsel). De auteurs geven in hun buitengewoon heldere en inzichtelijke stijl volledig overzicht van alle onderdelen van de gezondheidszorg met grote aandacht voor de onderlinge samenhang; de volledigheid wordt nog eens onderstreept door de toevoeging van een aktueel adressenbestand, een trefwoordenregister en lijst met afkortingen, alsmede uitgebreide literatuurverwijzingen. - J.G.B. Bol.


Titel: De Nederlandse gezondheidszorg
Auteur: J.M. Boot en M.J.H.M. Knapen
Editie 6e, herz. dr. (9e dr.)
Impressum Utrecht: Het Spectrum, 1996
Collatie 448 p. schema`s, tab.
Annotatie: 1e dr. van deze uitg.: Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1986. - (Aula-paperback; 123). - Oorspr. uitg.: Utrecht [etc]: Het Spectrum, 1983. - (Aula-boeken; 712). - Met lit. opg., reg
ISBN 9027446458
Samenvatting: Overzicht van voorzieningen, gebruikers en het overheidsbeleid in de Nederlandse gezondheidszorg.
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland
PIM rubriek Lichaam en Gezondheid
PIM trefwoord Gezondheidszorg
Korte bespreking:
In de heldere en inzichtelijke stijl die we gewend zijn van de vorige drukken, is ook deze 9de druk van het voortreffelijke handboek over de Nederlandse gezondheidszorg weer volledig geactualiseerd. Met name het eerste deel over bevolking en eigen initiatief werd geheel herschreven in verband met de snel veranderende relatie tussen artsen en overheid aan de ene kant en de gebruikers, de patiënten, aan de andere kant. De delen over zorgvoorzieningen en overheidsbeleid werden zoveel mogelijk aangepast aan de ontwikkelingen van de laatste jaren. De samenstellers verdienen alle bewondering dat ze een zo uitgebreid en snel veranderend gebied als de Nederlandse gezondheidszorg op de voet volgen en beschrijven zonder het historische totaalbeeld te verliezen. - J.G.B. Bol.


Titel: De Nederlandse gezondheidszorg
Auteur: J.M. Boot en M.H.J.M. Knapen
Editie 8e, herz. dr. (11e dr.).
Impressum Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005
Collatie VIII, 395 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg., reg. - Eerder verschenen o.d.t.: Handboek Nederlandse gezondheidszorg. - Utrecht: Spectrum, 2001. - Oorspr.

Titel: De Nederlandse gezondheidszorg. - Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1983. - (Aula pocket; 712)
ISBN 90-313-4286-6
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland


Titel: Struktuurnota gezondheidszorg 1984: aangeboden door oud-studenten aan prof. dr. J.C.M. Hattinga Verschure bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar ziekenhuiswetenschappen aan de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht op 30 septe
Auteur: J.M.D. Boot
Impressum Utrecht [etc.]: Bohn, Scheltema & Holkema, 1983
Collatie 130 p.; tab.
ISBN 9031306258
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland; opstellen
Korte bespreking:
Hoewel de titel dit wellicht suggereert, gaat het hier niet om een uitgave van de landelijke overheid maar om een bundel opstellen, aangeboden aan prof. Dr. J.C.M. Hattinga Verschure bij zijn afscheid als hoogleraar ziekenhuiswetenschappen. De samenstellers zijn allen oud-studenten van genoemde hoogleraar. Bij de samenstelling is uitgegaan van de structuurnota uit 1974, die als vertrekpunt heeft gediend voor de verschillende beschouwingen. Het geheel is een interessant boekje geworden waarin de ontwikkeling van de gezondheidsvoorzieningen gedurende de laatste tien jaar is geschetst, waarbij - hoe kan het anders in de tachtiger jaren - veel aandacht is besteed aan de kosten van de zorg en de beheersing daarvan. Gezien het algemene karakter van het boek is het ook geschikt voor de algemene bibliotheek, waarbij als gebruikerskring gedacht moet worden aan leidinggevenden in de gezondheidszorg. - Dr. C. Binnenkade


Titel: Inleiding in de medische sociologie
Auteurs: J.M.D. Boot en J.J. Klinkert
Editie 5e, geheel herz. dr
Impressum Assen: Van Gorcum, 1994
Collatie VII, 196 p. ill.
Annotatie: 1e dr. door J.J. Klinkert: 1977. - Met index, lit. opg
ISBN 902322888X
Samenvatting: Inleidende studie over de sociale en sociologische aspecten van ziekte, gezondheid en de medische zorg.
Trefwoord: Medische sociologie
Korte bespreking:
De auteur, docent medische sociologie aan de V.U. te Amsterdam, biedt een uitgebreide kennismaking met de medische sociologie. Duidelijk wordt hoe sociologie een plaats heeft in de gedragswetenschappen en welke begrippen in de sociologie veel gebruikt worden. Vanuit drie verschillende sociologische theorieën (de consensustheorie, de conflicttheorie en de interactietheorie) behandelt de auteur de thema`s `ziekte-gezondheid` en `gezondheidszorg`. Het boek geeft een zeer uitgebreide lijst literatuurverwijzingen, zodat voor verdere studie voldoende gegevens voorhanden zijn. De compacte tekst van het boek stipt namelijk veel problemen aan, maar een nadere uitwerking valt buiten het kader van het boek. Daardoor blijft de lezer met veel vragen zitten. Het boek lijkt bij uitstek geschikt om door te werken in een werkgroep en/of onder deskundige leiding. Vooral bruikbaar voor studenten. De vorige, vijfde druk (1994) werd destijds geheel geactualiseerd, herschreven en aangevuld. Daarvan is dit een ongewijzigde herdruk. - Redactie


Titel: Organisatie van de gezondheidszorg
Auteur: J.M.D. Boot
Uitgeverij Van Gorcum
ISBN 9789023242932


Titel: Inleiding in de medische sociologie
Auteur: J.M.D. Boot
Editie 7e, geheel herz. dr
Impressum Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2001
Collatie 231 p. ill.
Annotatie: 1e dr. door J.J. Klinkert: Assen [etc.]: Van Gorcum, 1977. - Met index, lit. opg
ISBN 9023237188
Samenvatting: Inleidende studie over de sociale en sociologische aspecten van ziekte, gezondheid en de medische zorg.
Trefwoord: Medische sociologie
Korte bespreking:
Het beschrijven en analyseren van het medisch handelen, het ziektegedrag en de gezondheidszorg leveren verrassende resultaten op. Achter etiketten als `ziekte` en `gezondheid` gaan keuzen, overtuigingen en tendensen schuil. Ook is de wereld van ziekte en gezondheid, net als andere deelgebieden van de samenleving, een domein met eigen kenmerken waar het betreft arbeidsdeling, hiërarchie, riten, interne en externe ordening, gewenst en ongewenst gedrag, sociale determinanten etc. Daarover gaat de medische sociologie, waarin dit boek een gedegen inleiding geeft. De hoofdtekst is soms wat stroef geschreven, maar dat wordt goedgemaakt door de talloze illustrerende tekstkaders die de lijn van het betoog toelichten en aanschouwelijk maken door verwijzing naar betekenisvolle gebeurtenissen, voorbeelden uit de literatuur en uit de actualiteit. Het is een boek met een schat aan gegevens, dat zich vooral richt op sociaal- wetenschappelijk c.q. sociaal-geneeskundig geschoolden. - Mr. dr. D.P. Engberts


Titel: Gezondheidszorg in-stelling
Auteurs: Jan Maarten Boot en Els Jurg
Impressum Lochem [etc.]: De Tijdstroom, 1988
Collatie 304 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg. en reg
ISBN 9035211928
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland; opstellen
Korte bespreking:
Dit zeer informatieve boek behandelt de organisatie en het beleid van de verschillende intramurale gezondheidszorgvoorzieningen. Het boek is uitgegeven door de Tijdstroom en per sector geschreven door auteurs werkzaam in de betreffende praktijk. Achtereenvolgens komen aan de orde de (intramurale) geestelijke gezondheidszorg, het verpleeghuis, inrichting voor geestelijk gehandicapten, het algemene ziekenhuis en de gezondheidszorg en het intramurale systeem. Om de onderlinge vergelijking mogelijk te maken zijn de hoofdstukken analoog opgebouwd. Bij de benadering staat de zorgvraag centraal, hetgeen ook blijkt uit de hoofdstukindeling: patiënt/cliënt, bewoner, zorgorganisatie, management/beleid. Het boek geeft een uitstekende up-to-date overzicht van de intramurale gezondheidszorg en is zowel interessant voor lezers actief binnen de gezondheidszorg als daarbuiten. - O.J. Vrieze.


Titel: Kan een uitgeleverde worden vervolgd wegens een ander misdrijf dan dat, waarvoor zijne uitlevering heeft plaats gegrepen?
Auteur: Johannes Cornelis Gerard Boot
Impressum Leiden: Brill, 1879
Collatie 48 p.
Annotatie: Proefschrift Leiden


Titel: Immunoglobulin heavy chain isotype switch variants
Auteur: Johannes Hendrikus Antonius Boot
Impressum [S.l.: s.n.], 1989
Collatie 137 p. fig., tab.
Annotatie: Met lit. opg. - Met Nederlandse samenvatting. - Proefschrift Universiteit van Amsterdam


Titel: Het styleeren en toepassen van natuurvormen in vlakornament
Auteur: J.H. Boot
Editie 2e gew. dr
Impressum Amsterdam: Kosmos, [ca. 1910]
Collatie 136 p., 50 p. pl. ill.
Trefwoord: Ornamenten


Titel: Interview met de heer J.P. Boot (Ouwerkerk, 1945) uit Ouwerkerk over zijn werk als bakker [Compact disc]
Auteur: A. Vriesma
Impressum Middelburg: Stichting Ooggetuigen van de 20ste eeuw, 2001
Collatie 1 CD (31 min.)
Trefwoord: Bakkerijen; Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland); interviews (geluidsmedia)


Titel: Een en ander over de zwarte elzen van de Schouwse Westhoek
Auteur: J.P.C. Boot
Collatie P. 29-48
Trefwoord: Flora; Westhoek van Schouwen (Schouwen-Duiveland)
Natuurgebieden; Westhoek van Schouwen (Schouwen-Duiveland)


Titel: Ontmoetingen met Vijverberg en de vogelwereld van zijn tijd
Auteur: J.P.C. Boot
Collatie P. 21-33
Trefwoord: Vijverberg, Johannes; Vogels; Schouwen-Duiveland


Titel: Over de Putters in mijn Schouwse boomgaard
Auteur: J.P.C. Boot
Annotatie: Uit: Het vogeljaar. 1961 (jrg.9), p.209
Trefwoord: Fauna; Haamstede (Schouwen-Duiveland)


Titel: De computer thuis
Auteur: Joke van Lienen-Boot
Corporatie: Sybex Uitgeverij, Soest
Editie 1e druk
Impressum Soest [etc.]: Sybex, 1999
Collatie XVIII, 470 p. ill. + CD-ROM
Annotatie: Met index
ISBN 9041904301
Trefwoord: Personal computers
Korte bespreking:
Dit is een boek dat zeker aan te raden is voor de beginnende computeraar. Er wordt, in heldere taal, een aantal basiselementen uitgelegd waar iedere beginner mee te maken krijgt. Zoals het instellen van de computer, werken met Windows, Internet, Word 97, Excel, grafische toepassingen, software (ook voor kinderen), virussen en computeronderhoud. Niet op alle onderwerpen wordt even diep ingegaan. De informatie over Internet is bijvoorbeeld redelijk uitvoerig, terwijl degene die echt moeilijke dingen met Word wil doen, daar een apart boek voor nodig heeft. Maar de beginner krijgt wel een hele goede indruk van wat er allemaal met de computer en de verschillende programma`s mogelijk is. Er is zowel aandacht voor de zakelijke, als de creatieve en de ontspannende kant van de computer. In het boek zit een cd-rom met software die de moeite waard is (bijv. voor multimedia- en grafische toepassingen). - Marianne Timmer.


Titel: King`s Quest
Auteur: Joke van Lienen-Boot; [red.:] Leslie Kramer
Impressum Soest [etc.]: Sybex, 1993
Collatie VIII, 149 p. ill.
Annotatie: (Het Sybex games boek). - Omslag

Titel: King`s Quest VI
ISBN 9051605315
Trefwoord: Adventurespelen; programma`s

Titel: King`s Quest VII
Auteur: Joke van Lienen-Boot
Corporatie(s) Sybex Uitgeverij, Soest
Editie 1e dr
Impressum Soest [etc.]: Sybex, 1995
Collatie XII, 170 p. ill.
Annotatie: (Het Sybex games boek)
ISBN 9051608047
Samenvatting: Handleiding met tips voor spelers. Handleiding met tips om dit spel beter te kunnen uitspelen. Met zwart- witte afbeeldingen. Vanaf ca. 13 jaar.
Trefwoord: Computerspelen


Titel: Sherlock Holmes en Kyrandia
Auteurs: Joke van Lienen-Boot; [red.:] Linda van den Broek
Editie 1e dr
Impressum Soest [etc.]: Sybex, 1993
Collatie 170 p. ill.
Annotatie: (Het Sybex games boek). - Omslag

Titel: The lost files of Sherlock Holmes & The legend of Kyrandia
ISBN 9051605595
Samenvatting: Uitleg van de werking van twee adventure spellen.
Trefwoord: Adventurespelen; programma`s
Korte bespreking:
De twee in dit boek behandelde computerspelen zijn zogenaamde adventure games. Ze openen met een kort verhaal en een opdracht. De speler wordt vervolgens voor allerlei situaties gesteld met keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de gemaakte keuzes ontwikkelt het verhaal zich en geraakt de speler verder of dichter bij de uiteindelijke vervulling van de opdracht. Deze adventure games kennen een brede doelgroep, die niet alleen beperkt is tot middelbare scholieren. Voor beide spelen legt het boek in het Nederlands (beide spelen zijn alleen in een Engelse versie) het plot uit. Vervolgens wordt in het tweede deel stap voor stap uitgelegd hoe de oplossing kan worden bereikt. Het boek is duidelijk en helder en kan de speler die vastgelopen is een eind op weg helpen. - J.A.A.T. Boter.


Titel: Het Sybex games boek
Auteurs: Joke van Lienen-Boot, Rainer Babiel, Patrick Woytal / red. Linda van den Broek
Editie 1e dr
Impressum Soest [etc.]: Sybex, 1991-...
Collatie .. dl. ill.
Annotatie: Dl. 1 / J. van Lienen-Boot; Dl.2 / R. Babiel, P. Woytal + diskette. Dl.3. Larry 5; Dl.4: Golf; Dl.6: Game boy; Dl.8: Falcon 3.0; Dl.9: Indiana Jones and the fate of Atlantis. Dl.10: Tracon II
ISBN 9051604270 (DL.3). - 9051604114 (dl.4). - 9051604599 (DL.6). - 9051603630 (dl.8). - 9051605110 (Dl.9). - 9051604343 (dl.10)
Samenvatting: Oplossingen en beschrijvingen van populaire computerspelen. Vanaf ca. 13 jaar.
Trefwoord: Computerspelen
Korte bespreking:
Dit boek is bedoeld als hulpmiddel bij het spelen van Passionate Patty Does A Little Undercover Work, het vijfde deel van het bekende Leisure Suit Larry, een serie zogenaamde adventure spelen. In dit boek wordt, na een korte uitleg over het spelen van adventures en het starten van Larry 5, het spel op de voet gevolgd. Veel schermsituaties worden in zwart- wit afgebeeld. Wie problemen heeft met de vaak pittige, in Amerikaans Engels slang gestelde opdrachten, en daardoor vastloopt, krijgt suggesties aangereikt. Achterin het boek staan bovendien de oplossingen. De auteur heeft al meer dergelijke boeken op haar naam staan, die kennelijk in een behoefte voorzien. - Dr. Adrianus Koster.


Titel: Tekenen en ontwerpen met Windows en Paint: een handleiding voor late beginners
Auteur: Joke van Lienen-Boot
Impressum [Amsterdam etc.]: Addison Wesley, cop. 2003
Collatie X, 166 p. ill.
Annotatie: Met index
ISBN 9043007099
Trefwoord: Paint (computerprogramma)
PIM rubriek Computers
PIM trefwoord Paint
Korte bespreking:
Speciaal voor de late beginners is er een boek verschenen over tekenen en ontwerpen met Windows en Paint. Paint is een onderschatte standaard tekentool van Windows. De auteur wil daar verandering in brengen door de vele mogelijkheden die Paint bezit aan te bieden aan mensen met en zonder tekentalent. Deze uitgave is speciaal voor senioren bedoeld, omdat de manier waarop wordt uitgelegd zeer eenvoudig is. Spelenderwijs wordt de lezer stap voor stap in de wondere wereld van Paint ingeleid. Er wordt gebruikt gemaakt van grote letters en veel illustraties en plaatjes om de aandacht bij de les te houden. De lezer moet bij vrijwel ieder hoofdstuk opdrachten maken om zo bekend te raken met het programma. In het boek worden o.a de volgende onderdelen behandeld: kennismaking met Paint, kleuren, tekenen van lijnen, importeren van plaatjes, printers en papier etc. Al bij al is het boek zeer gebruiksvriendelijk. - Drs. ing. M.K. Kumru

terug_naar_boven

K

L

Titel: Een frisse wind door Zeeland: zeewindmolens
Auteurs: L. Boot en J. de Vries
Collatie 4 p.
Trefwoord: Energievoorziening; Zeeland


Titel: Ruilverkaveling is achterhaald
Auteur: L. Boot
Collatie P. 8-10
Trefwoord: Herverkaveling; Zeeland
Hoofdwerk 1987, jrg.4, nr.2 Wantij: tijdschrift over natuur en milieu in Zeeland


Titel: Gids Nederlands Openluchtmuseum
Auteurs: tekst: Leen Boot ... et al.; red. en coördinatie: Alwy Jansen
Corporatie(s) Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
Impressum Arnhem: Nederlands Openluchtmuseum, cop. 2000
Collatie 96 p. ill., foto`s.
Annotatie: Omslagtitel. - Met begrippenlijst
ISBN 9070300222*In spiraalband*
Trefwoord: Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem); gidsen


Titel: Interview met Lenie en Ineke Boot over de watersnoodramp van 1953 in Capelle ten oosten van Zierikzee [Compact disc]
Auteur: Kees Slager
Impressum Middelburg: Stichting Ooggetuigen van de 20ste eeuw, 2002
Collatie 1 CD (68 min.)
Trefwoord: Watersnoodramp (1953); Capelle (Schouwen-Duiveland); interviews (geluidsmedia)

terug_naar_boven

M

Titel: Taal, tekst, computer
Auteur: M. Boot; met medew. van H. Koppelaar
Impressum Katwijk: Servire, *cop.1984
Collatie 352 p.
Annotatie: Overzicht van de ontwikkelingen in de computerlinguïstiek
ISBN 9063251963
Trefwoord: Computerlinguïstiek
Korte bespreking:
De computer is er niet meer alleen voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen, maar ook voor tekstverwerking, drukken van kranten, automatisch vertalen, raadplegen van elektronische woordenboeken e.d. Dat een dergelijk `onhandelbaar` instrument als taal zich door een computer laat bewerken is dank zij de voortschrijdende computertechnologie en gewijzigde inzichten in de linguistiek. Dit boek gaat in op deze aspekten zonder al te technisch te worden. Delen van het boek werden al eerder gepubliceerd in het NRC/Handelsblad. De auteur leunt nogal sterk tegen de psycholinguistiek aan i.p.v. de sociolinguistiek op zoek naar een vorm van kunstmatige intelligentie, waarmee taalprocessen kunnen worden nagebootst. Anderzijds verzet hij zich tegen een overheersende rol van de linguistiek hierin en zeker zoals die in Nederland wordt bedreven. - M.M.A. Knul


Titel: `Jouw school, sooner or later`: de visie van leerlingen op het Studiehuis/BOP/onderwijsonderzoek & advies
Auteur: M.A. Boot, J. Oolders
Corporatie(s) BOP, onderwijsonderzoek & advies, Groningen
Impressum Leuven; Apeldoorn: Garant, 1999
Collatie 43 p. ill.
ISBN 9053508414
Trefwoord: Studiehuis (voortgezet onderwijs); onderzoek Onderwijsvernieuwing; voortgezet onderwijs; onderzoek


Titel: De Schouwse menwagen
Auteurs: P.J. van Langeraad en M.C. Boot
Collatie P. 16-19
Trefwoord: Boerengerij; Schouwen-Duiveland
Hoofdwerk 1976, nr.24 Bulletin van de Werkgroep historie en archeologie onder auspiciën van het Koninklijk Zeeuwsch genootschap der wetenschappen


Titel: De rotorbladen van het leven
Auteur: Margreet Boot
Margreet beschrijft in haar debuut de levenswandel van haar grootouders en haar oom. Mensen met het hart op de juiste plek. Hun leven stond in het teken van de verzorging van anderen. Dienstbare mensen, die er waren als je ze nodig had. Mensen die op z`n tijd ook op tegenvallers stuitten. Maar veerkrachtig pakten ze elke keer het leven weer op. Margreet heeft aan dit thema haar eigen draai gegeven, waardoor haar boek tevens het karakter heeft van een roman. Een leuk, herkenbaar boek voor wie de personages kent of meent te kennen. Een fijn verhaal voor ieder ander, omdat het met het hart is geschreven.


Titel: Gezocht... rust in Zuid-Frankrijk
Auteur: Margreet Boot

 


 

Titel: Bert Frijns glas = Bert Frijns Glass
Auteurs: Marjan Boot; met medew. van Bert Frijns; vert. door Ted Alkins; foto`s van Gilles van Niel
Corporatie(s) Haags Gemeentemuseum
Impressum Den Haag: Haags Gemeentemuseum [etc.], cop. 1995
Collatie 87 p. foto`s
Annotatie: Tentoonstellingscatalogus. - Met lit. opg.
ISBN 9067300985


Titel: De eerste plastic eeuw: kunststoffen in het dagelijks leven
Auteurs: Marjan Boot, Annèt Metz ... [et al.]
Impressum Den Haag: Haags gemeentemuseum, 1981
Collatie 40p.; ills., lit.opg.
Annotatie: Uitgave n.a.v. een serie manifestaties rond het thema `Massacultuur' , Haags Gemeentemuseum
Trefwoord: Kunststoffen; geschiedenis


Titel: Familie: het wandkleed van Ernst Ludwig Kirchner in de collectie van het Stedelijk Museum te Amsterdam
Auteurs: Marjan Boot, Maurice Rummens; vert., transl.: José van Zuijlen; foto`s, photogr. The Arts Instute of Chicago ... et al.]
Corporatie(s) Stedelijk Museum, Amsterdam
Impressum Amsterdam: Stedelijk museum, 2001
Collatie 97 p. ill.
Annotatie: Rugtitel: Ernst Ludwig Kirchner. - Uitg. ter gelegenheid van de tentoonstelling: Ernst Ludwig Kirchner: Tahiti in de Alpen/Tahiti in the Alps (1918-1928) in het Stedelijk Museum van 8.9-25.11.2001. - Tekst in het Engels en Nederlands
ISBN 9050061508


Titel: La ligne retrouvée / cat.
Auteur: Marjan Boot et Mariette Josephus Jitta
Impressum Den Haag: Haags gemeentemuseum, 1989
Collatie 24 p. ill.
ISBN 90 6730075 6
Samenvatting: Art et décoration en Hollande autour de 1900


Titel: Rozenburg 1883-1917: geschiedenis van een Haagse fabriek / door Haags gemeentemuseum
Auteur: onder red. van Marjan Boot met medew. van T. Martin ... [et al.]
Corporatie(s) Haags Gemeentemuseum
Impressum s.l.: Vonk etc., 1983
Collatie 223p.; ills., lit.opgn.
ISBN 90 70413 36 1
Impressum `s-Gravenhage etc.: Haags Gemeentemuseum etc., 1983
Collatie 224 p. ill.
Annotatie: Documentatie over de Haagse fabriek van Jugendstil-keramiek+Bevat literatuuropgave
ISBN 9070413450
Trefwoord: Rozenburg (aardewerkfabriek); geschiedenis
Korte bespreking:
Een catalogus in boekvorm van een tentoonstelling over de keramische produkten van de Haagse plateelbakkerij Rozenburg (1883-1917), `s-Gravenhage april-augustus 1983. Na een inleiding over de Jugendstil-keramiek in Nederland volgen o.a. hoofdstukken over de fabriek, de produktie, de techniek, het economisch welvaren van de onderneming, de invloed op andere fabrieken, het plateel/aardewerk, de tegels en het eierschaal porselein. Het is goed geschreven, prachtig en evenwichtig geïllustreerd, en uitstekend gedocumenteerd. Een aan te bevelen standaardwerk over de belangrijkste Nederlandse aardewerkfabriek uit de Jugendstilperiode (1880-1920). - Drs. J.D. van Dam


Titel: The turbulent vessel: Babs Haenen - Keramiek Ceramics 1991-1998
Auteur: Marjan Boot; foto`s Frans Grummer .. et al.
Corporatie(s) Stedelijk Museum Amsterdam
Impressum Amsterdam: Stedelijk museum, [1998]
Collatie 75 p. ill.
Annotatie: Tekst in het Nederlands en Engels. - Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Stedelijk Museum, Amsterdam, 5.9.1998 - 1.11-1998
ISBN 9050061354

 


 

Titel: Theo van Hoytema: 1863-1917
Auteur: Marjan Boot ... [et al.]; Jan Jaap Heij (red.)
Impressum Zwolle [etc.]: Waanders [etc.], cop. 1999
Collatie 144 p. ill.
Annotatie: Uitg. in samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag en het Drents Museum, Assen. - Met lit. opg. en reg
ISBN 9040093873
Trefwoord: Hoytema, Theo van
Korte bespreking:
Goed verzorgde studie over de bekende Nederlandse illustrator Van Hoytema in combinatie met een overzichtstentoonstelling in het Gemeentemuseum van Den Haag en het Drents Museum in Assen. Na de eerdere studies en naast de vaste collecties is nog nieuw materiaal beschikbaar gekomen. Grondig en gedetailleerd worden door verschillende medewerkers van het Gemeentemuseum de gebieden vrije grafiek, toegepaste grafiek zoals affiches en kalenders, prentenboeken, sieraardewerk, meubels en zijn schetsen en studies naar vogels en andere dieren afzonderlijk besproken. Van Hoytema`s ontwikkeling op de grens van Haagse School en art nouveau wordt gevolgd, o.a. aan de hand van reacties en kritieken van tijdgenoten. Ondanks de vele afbeeldingen van nog steeds bekend werk, is deze uitgave, gezien de tekst, niet bedoeld als populair plaatwerk. Met uitvoerige verantwoording in de noten en vele afbeeldingen in zwart-wit en kleur. Met bibliografie, lijsten en een alfabetisch register. Het omslag is een aflopende reproductie van zijn (zwart- wit) konijnenlitho met zijn naam in oranje. - J.H. Breeschoten


Titel: Exoftalmitiese verzen en verzen voor simpele zielen met toegift
Auteur: Martin Boot
Impressum Eindhoven, 1974
Collatie Ongepag.
Rubriek Nederlands 875


Dr. Martin Boot

Na mijn academische opleiding en promotie heb ik me gevestigd als schrijver en vrije wetenschapper. Ik ben geinteresseerd in feiten, niet in meningen. Meningen, ook de mijne, vertroebelen de waarheid, en zijn dus niet interessant. Ik geef dan ook mijn mening over de beurs nooit, maar laat zien wat de feiten zijn.


Titel: Astrologie als levenshulp
Auteur: Martin Boot
Impressum Katwijk: Servire, cop. 1987
Collatie 464 p. ill.
Annotatie: Met bibliogr., lit.opg., reg
ISBN 90-6325-256-0
Samenvatting: Beschrijving van de gang van de langzame planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto door de horoscoop en hun relatie met de andere planeten.
Korte bespreking:
De auteur beschrijft voor een breed publiek de gang van Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto door de huizen van de horoscoop en hun relatie met de andere planeten. Hij legt verbanden met de levenscycli van de mens en dit deel van het boek laat zich vlot lezen. Daaraan vooraf gaat o.a. algemene informatie over de tekens en een hoofdstuk over de astrologische wereld. Aan dit laatste thema had hij beter een apart boek kunnen wijden. Hij uit terechte kritiek op door astrologen gemaakte analyses en zet zich vooral af tegen de voorspellerij. Maar in feite doet hij zelf niet anders t/m het door hem bekritiseerde taalgebruik (het woord `moeten` en dit of dat `zou kunnen`). Bij `Opleidingen` beveelt hij zijn eigen school en slechts één andere aan terwijl er in Nederland nog wel 4 à 5 goede opleidingen te noemen zijn. Om deze egotrip te vervolmaken zijn aan het werk ook nog talloze eigen gedichten toegevoegd. Het pas verschenen boek van A. Ruperti: `Planeten, hun cycli en uw horoscoop` (Kosmos) dat ook over de langzame planeten gaat is veel meer `to the point` (wordt binnenkort aangeboden). - Johan Berenschot.


Titel: Een pauw legt muziek, of, Elegisch gebrom: gedichten
Auteur: Martin Boot
Impressum Eindhoven: Opwenteling, 1980
Collatie 32p.
ISBN 90 6338 028 3


Titel: September-distels
Auteurs: samengest. door Martin Boot en Rob Bartels
Impressum Eindhoven: Opwenteling, 1979
Collatie 48p.
ISBN 90 6338 016 x


Titel: Webben in kreeftgang: polyfone verzen mb opus 4
Auteur: Martin Boot
Impressum Eindhoven: Opwenteling, 1978
Collatie 39p.
ISBN 90 6338 002 x


Titel: The savage wars of peace: small wars and the rise of American power
Auteur: Max Boot
Impressum New York: Basic books, cop. 2002
Collatie xx, 428 p. ill, krt.
Annotatie: Met lit. opg., index
ISBN 0465007201
Trefwoord: Oorlogen; Verenigde Staten; geschiedenis Verenigde Staten; krijgsgeschiedenis


Titel: War made new: technology, warfare, and the course of history, 1500 to today
Auteur: Max Boot
Gotham Books


Titel: Spaans
Auteur: vert./bew.: Mireille Boot
Editie Nieuwe uitg., geheel herz., 10e dr
Impressum Utrecht: Kosmos-Z&K, 2000
Collatie 224 p. ill.
Annotatie: Een uitgave van Berlitz Gidsen. - 1e dr. deze uitg.: Lausanne [etc.]: Berlitz [etc.], 1990. - Oorspr. uitg.: Lausanne: Berlitz, 1971
ISBN 9021589230
Trefwoord: Spaanse taal; conversatiegidsen
PIM rubriek Communicatie
PIM trefwoord Spaanse taal
Serie vol. Berlitz taalgidsen
Korte bespreking:
Een eenvoudig taalgidsje in het bekende Berlitz formaat. Zoals bij alle Spaanse taalgidsen die in Nederland zijn verschenen, richt ook dit boekje zich uitsluitend op reizigers die naar Spanje gaan. Weliswaar staat voorin een uitgebreide lijst met landen waar Spaans wordt gesproken (tot in Equatoriaal Guinee toe, maar zonder Chili te vermelden!), compleet met inwoneraantal. Ook wordt er wel gesignaleerd dat er verschillen zijn tussen het Spaans van Spanje en dat van Latijns-Amerika, maar vervolgens wordt er niets mee gedaan. Zowel qua uitspraak als qua vocabulaire wordt vanzelfsprekend het Spaans van Spanje aangehouden. Daarbij is er een aantal merkwaardige vertalingen, bijv. voor `wegwerpcamera' , `kinderoppas` en `met een rugzak op stap gaan`. Het boekje is niet bijzonder vormgegeven en voegt weinig toe aan andere taalgidsen die reeds op de markt zijn, bijv. van Kosmos of Van Dale. De vorige editie werd vrij ingrijpend herzien: helderder van typografie, van enkele tekeningetjes voorzien en wat puntiger van inhoud; dit is daarvan een ongewijzigde herdruk. - Redactie

terug_naar_boven

N

Titel: Interview met mevrouw N. Oosse-Boot over de watersnoodramp van 1953 [Compact disc]
Auteur: Kees Slager
Impressum Middelburg: Stichting Ooggetuigen van de 20ste eeuw, 1992
Collatie 1 CD (35 min.)
Trefwoord: Watersnoodramp (1953); Zeeland; interviews (geluidsmedia)


Titel: Inventaris van de collectie Nagtglas-Boot, aanwezig in de Zeeuwse bibliotheek
Auteur: A. Meijer, L. Nagtglas-Boot
Impressum Middelburg: Zeeuwse biliotheek, [ca.1986]
Collatie 2 p.
Annotatie: Stukken van en over Frederik Nagtglas
Trefwoord: Collecties; Zeeland; Nagtglas, ... (familie); genealogie; Nagtglas, Frederik


Titel: Als een stad op een berg. Evangelisatie vanuit de gemeente.
Auteur: onder redactie van Nelly Boot en Marja Brak
(Nelly van Kampen-Boot is dominee en domineesvrouw)
Impressum Zoetermeer [etc.]: Boekencentrum [etc.], cop. 1997
Collatie 111 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9023903331
Samenvatting: Praktische adviezen vanuit protestants-christelijk gezichtspunt voor evangelisatie onder de Nederlandse bevolking.
Zie ook onder "Boekenkast".

terug_naar_boven

O

P

Titel: Het andere Duitsland: introduktie tot de DDR
Auteurs: P. Boot, L. Dekker en H. Groenewegen
Impressum Odijk: Sjaloom, 1980
Collatie 139blz.,afbn.,krt
Korte bespreking:
Goede, afstandelijk geschreven informatie over de DDR is schaars. Het beeld dat men hier van dit land heeft is mede daardoor en t.g.v. de veelal emotioneel geladen berichten van de nieuwsmedia vaak onvolledig of overtrokken negatief. Deze Sjaloomuitgave informeert over geschiedenis, staatkundige inrichting, economie, cultuur, kerk etc. zonder dat de schrijvers de lezer een oordeel willen opdringen. Een niet moeilijk geschreven boek, dat in een leemte voorziet, zeer geschikt voor werkstukken. Daarnaast blijft behoefte aan een beschrijving van het dagelijks leven van de DDR-burger en de invloed, die het systeem op zijn gedrag uitoefent. - J. IJbema


Titel: Het beleid van de onderwijsbegeleidingsdiensten ten aanzien van de audiovisuele media
Auteurs: P. Boot ... et al.
Corporatie(s) Werkverband van Plaatselijke en Regionale Onderwijsadviescentra
Impressum Den Haag: Werkverband van Plaatselijke en Regionale Onderwijsadviescentra, 1981
Collatie 31, 5 p.


Titel: Boerderijen ... monumenten
Auteur: P.A. Boot
Collatie P.101-110 tek.
Annotatie: Met lit. opg.
Trefwoord: Boerderijen; Zeeland; Boerderijen; Schouwen-Duiveland
Relaties:
Hoofdwerk 1995, nr.20 Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)


Titel: Ladderhaken op het dak van de Nieuwe Kerk te Zierikzee
Auteur: P.A. Boot
Collatie P. 18 ill.
Trefwoord: Kerken; Zierikzee (Schouwen-Duiveland)


Titel: Werkgelegenheid en werkloosheid: een thematische inleiding in de algemene economie
Auteurs: (red.) P.A. Boot en R.A. de Klerk
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986-...
Collatie 3 dl. ill.
Annotatie: Dl.1: Theorieboek. Dl.2: Werkboek
ISBN 90-01-47040-8*DL.1. - 9001470416*DL.2
Trefwoord: Werkloosheid Werkgelegenheid

Titel: Werkgelegenheid en werkloosheid: een thematische inleiding in de algemene economie
Auteurs: (red.) P.A. Boot en R.A. de Klerk
Editie 3e [geheel herz.] dr
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, 1991
Collatie 332 p. bijl., fig., schema`s, tab.
Annotatie: [Theorieboek]. - 1e dr.: 1986. - Met lit. opg. en reg
ISBN 900111086X
Samenvatting: Leerboek voor het wetenschappelijk onderwijs.
Trefwoord: Werkloosheid Werkgelegenheid
Korte bespreking:
Inleidend leerboek in de algemene economie rondom het thema `werkgelegenheid en werkloosheid`. In de vier delen wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan (1) begrippen en feiten, (2) economische theorieën over dit thema, (3) de rol van de overheid en (4) de invloed van het economisch systeem. Het is een pittig leerboek, waarin ook wiskundige modellen van economische theorieën niet ontbreken. De aanwezigheid van opgaven (per hoofdstuk) maakt het gebruik als studieboek erg aantrekkelijk. Het boek richt zich met name op (algemene) economie-studenten in het wetenschappelijk onderwijs. - Drs. W.P.M. Beekmans.


Titel: Kerkwerve in oude ansichten: waarin afbeeldingen van Kerkwerve en de buurtschappen Schutje, Moriaanshoofd en Flaauwers
Auteur: Piet Boot
Impressum Zaltbommel: Europese bibliotheek, 1984
Collatie Ongepag.
ISBN 90-288-2853-2
Trefwoord: Geschiedenis; Kerkwerve (Schouwen-Duiveland); Geschiedenis; Moriaanshoofd (Schouwen-Duiveland)


Titel: Plato, een weg naar de waarheid
De filosofie van Sokrates en Plato en hun invloed op het Westerse denken
Auteurs: Charles Hupperts, Elly Jans, Peter Stork en Piet Boot
Eisma B.V., Leeuwarden, Mechelen, 1992


Titel: Piet Boot, fervent liefhebber van geschiedenis
Auteur: Carolien de Vrieze
Collatie P. 8-10 ill.
Trefwoord Boot, Piet
Hoofdwerk 8 Praet: een gesprek met ... / door Carolien de Vrieze
2003, jrg.40, nr.106 Mededelingenblad / Stad en lande van Schouwen-Duiveland


Titel: Het plattelandsleven van Schouwen-Duiveland in vroeger tijd
Auteur: Piet Boot
Impressum [Kerkwerve: Piet Boot], [1987] (Zierikzee: Lakenman & Ochtman)
Collatie 207 p. ill., foto`s.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9090019081 geb.
Trefwoord: Schouwen-Duiveland; geschiedenis; Landbouw; Sociale geschiedenis
Korte bespreking:
Dit groot formaat boek over het plattelandsleven op Schouwen-Duiveland heeft op elke bladzijde één foto (11,5 x 18 cm) en tekst. Tekst en beeld zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De foto`s komen van particulieren en zijn voor het grootste deel voor het eerst gepubliceerd. De schrijver kent de materie uit eigen ervaring. Daarom is dit boek bijzonder waardevol voor ieder die meer wil weten over Schouwen-Duiveland, vooral in de afgelopen 100 jaar. Boot heeft wel eens moeite gehad met de indeling in rubrieken, maar dit hindert niet echt. Na een summiere inleiding over de vroege geschiedenis komen aan de orde de meekrapcultuur, tentoonstellingen, boerderijen en knechtshuizen, ambachtslieden, de komst van de auto, trekker en stoomfiets, boeren en arbeiders. - M.P. de Bruin.


Titel: De Sovjet-Unie en Oost-Europa: integratie of onderwerping
Auteur: Pieter Boot
Impressum Amsterdam: SUA etc., 1982
Collatie 160p.; lit.opg., tabn.
ISBN 90 6222 089 4
Trefwoord: Oost-Europa; economisch beleid


Titel: Een ontmoeting met ... Pieter Adolf Boot
Auteur: B. Romijn-de Raat
Collatie P.553-556
Trefwoord: Boot, Pieter Adolf


Pieter Christiaansz Bor
geb. te Utr. in 1559, was eerst not. te Haarlem, schoon hij niet voorkomt in het register dier beambten aldaar en evenmin in het eedboek van den Hove van Holland. Den 4 Maart 1599 werd hij rentmeester van N.-Holl. en bleef dit tot 25 Sept. 1615; gedurende dien tijd woonde hij in Den Haag, en had eenig zomerverblijf bij Rijswijk, vanwaar hij wel eens iets dagteekende. Den 15 Dec. 1613 huwde hij met Maria Boot, wed. van den proc. Sas, eene nicht van den dichter der Souter-liedeckens, Van Zuylen van Nyevelt. Reeds in 1595 gaf hij een gedeelte van zijn geschiedwerk uit en werd van wege de landsreg. door toelagen aangemoedigd en door meded. der bronnen gesteund. Het laatst moet hij andermaal te Haarl. gewoond hebben, doch komt er niet onder de aldaar begravenen voor. Als zijn sterftijd wordt opgegeven 19 Maart 1635.
Zijn hoofdwerk is: De oorspronck, begin ende vervolgh der Nederl. Oorl., Beroerten en burgerl. oneenicheyden, dl. 1 tot 1567, Leiden, 1595, 5e dl, tot 1600, Haarl., 1634. Verder: Het zesde deel der Chron. Carionis van 1576-20 Maart 1619, Amst., 1632; als gelegenheidsstukken: Gelegentheyt van `s Hertogenbosch, inneminghe van Wesel ende meer andere gesch. des jaars 1629. Ten behoeve van minder geletterden berijmde hij: De oorspronck der Nederl. oorlogen, `s Grav. 1617, en als zuiver letterk. werk: Twee tragi-comediën in proza, d`eene van Apollonius, prince van Tyro, ende d`ander van den selven, ende van Tarsia syn dochter, `s Grav., 1617 en 1634. De waardeering zijner Oorlogen blijkt uit de herhaaldelijk vermeerderde en voor `t gebruik geschikter geworden uitgaven na zijn dood.


Proza

Winnaars van de voorafgaande jaren (* = pseudoniem)

Verhalen:

1992 W. Burgers, journalist en hoofdredacteur A.N.P.
1993 E. Haenen, kleuteronderwijzeres.
1994 Drs. M. Reijnders, auteur en bedrijfssocioloog.
1995 C. Boot, muziekleraar, auteur en dichter.
1996 J. Arts,auteur en directeur van een bureau voor tekst en uitvoering.
1997 Drs. H. Weltevreden, filosoof, auteur en docent schrijversschool.
1998 Dr. J.A. Broekman, * Carel Roeck, geoloog.
1999 Rob Groenhof, auteur en leraar.
2000 Janny de Heer,auteur.
2001 Ammy Langenbach, auteur en coordinator vluchtenlingenwerk, * Jeanet Bouma.
2002 Willem van Vliet, cultureel ambtenaar gemeente Oostburg.
2003 Hannie van der Beek, auteur en buitengewoon ambtenaar.
2004 Frank van der Meijden, journalist en auteur.
2005 Michel Hermsen, auteur.

Diverse winnaars hebben thans meerdere boeken uitgegeven.

terug_naar_boven

Q

R

Titel: Het Marokkaanse gezin tussen traditie en verandering: lerarenhandleiding
Auteur: samenst. R. Boot ... [et al.]; met medew. van A.F. van de Wijngaart ... [et al.]
Impressum Leiden: Coördinaat Minderheden Studies, Rijksuniversiteit Leiden, 1989
Collatie 54 p.
Annotatie: Niveau 1
ISBN 9052920184
Trefwoord: Gezin; Marokko Marokkanen; Nederland

Titel: Marokkaanse trekarbeid: een bijdrage voor het CSE-Aardrijkskunde
Auteur: samenst. R. Boot, W. Lentjes en P. Wester; m.m.v. J. Nooteboom ... [et al.]
Impressum Leiden: Coördinaat Minderhedenstudies, RUL, [1990]
Collatie 67 p. foto`s, tab.
Annotatie: Niveau 2. - Met lit. opg
ISBN 9052920222
Samenvatting: Achtergrondinformatie over de trek van Marokkanen naar Nederland.
Trefwoord: Arbeidsmigratie; Marokko-Nederland Marokkanen; Nederland
Korte bespreking:
Deze brochure gaat over de achtergrond van de trek van Marokkanen naar Nederland. Waarom zijn er zoveel Marokkanen uit hun land weggetrokken, hoe gaat dat in zijn werk, waar komen zij terecht, wat is hun afkomst? Veel theorie, afgewisseld met ervaringen van Marokkanen en artikelen uit o.a. Vrij Nederland en `Over twee culturen` van Hassan Bel Ghazi. Elk van de 5 hoofdstukken wordt afgesloten met vragen en opdrachten. Bevat foto`s, tabellen en grafiekjes. De foto`s zijn te grijs en de leesbreedte soms te breed. Het is een compacte brochure met zeer veel interessante informatie. Qua taalgebruik en aangehaalde bronnen is het geschikter voor niveau 1 (bovenbouw Havo en Vwo) dan voor niveau 2 (bovenbouw Mavo, Havo, Vwo). - P.S. Andriessen.


Titel: Slavernij in Suriname: geschiedschrijvers en ooggetuigen in de 19de eeuw, deel 2
Auteurs: samenst. R. Boot ... [et al.]
Impressum Leiden: Coördinaat Minderhedenstudies, RUL, [1989]
Collatie 60 p. ill.
Annotatie: Niveau 1
ISBN 9052920117
Samenvatting: Fragmenten uit het werk van drie 19e eeuwse schrijvers - Benoit, Kappler en Boekhoudt - die zich in hun boeken hebben uitgelaten over de slavernij en over het leven van de slaven en de marrons in Suriname.
Trefwoord: Slavernij; Suriname; geschiedenis; 19e eeuw
Korte bespreking:
Dit boekje is het tweede van twee cahiers met passages over de slavernij, over het leven van de slaven en hun verzet tegen de blanken in Suriname, afkomstig uit 19e eeuwse publikaties. De gekozen fragmenten zijn waar nodig aangepast aan hedendaags taalgebruik. In dit deel komen aan het woord de Belgische tekenaar-reiziger P.J. Benoit, de Duitse beroepsmilitair A. Kappler en de huisonderwijzer W. Boekhoudt. Benoit en Kappler laten zich kennen als weinig kritische en bevooroordeelde waarnemers van de Surinaamse samenleving m.b.t. de slavernij. Boekhoudt geeft een genuanceerder beeld en toont zich voorstander van de emancipatie. Het boekje maakt deel uit van een compleet lespakket over de slavernij in Suriname, bestemd voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, maar het kan ook worden gelezen/geraadpleegd door al diegenen die, binnen of buiten het onderwijs, zich over het onderwerp willen oriënteren. Enige voorkennis is in dat geval wel gewenst. Bevat een verklarende woordenlijst en veel illustraties, voor het merendeel afkomstig uit het boek van Benoit. Deel 1 wordt later aangeboden bij verschijning. - Drs. J. de Marez Oyens.


Titel: Behavioural sciences for managers
Auteurs: R.L. Boot, A.G. Cowling and M.J.K. Stanworth
Impressum London: Arnold, 1980
Collatie viii, 232p.; ills., lit.opgn.
ISBN 0 7131 3349 X


Titel: De opstand in de Nederlanden 1555-1588
Auteur: Riemke Boot
Impressum Rijswijk: Nijgh & Van Ditmar Educatief, cop. 1994
Collatie 84 p. ill.
ISBN 9023613937
Trefwoord: Tachtigjarige Oorlog
Korte bespreking:
Voor de bestudering van het examenonderdeel Vaderlandse Geschiedenis voor Havo/VWO studenten heeft een zestal auteurs deze katern samengesteld. In zeven hoofdstukken wordt de Opstand in de Nederlanden vanaf de troonsafstand van Karel V in 1555 tot aan het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588 uitvoerig beschreven. Naast de politieke ontwikkelingen wordt ook ingegaan op de sociale en economische aspecten die tot de Opstand hebben geleid. Aan het eind van ieder hoofdstuk staan basisvragen, en het laatste hoofdstuk bestaat uit werkmateriaal. De pittige vragen gaan over vergelijkende teksten, prenten en uitspraken van historici. Het boek heeft een chronologisch overzicht, een personen- en portrettengalerij en een begrippenlijst. Naast de fraaie zwart-witillustraties en kaarten zijn er nog diverse illustratieve teksten. - P.F.M. Brugmans-Peters.

terug_naar_boven

S

Titel: De prinses op de erwt en andere sprookjes
Auteur: Sandra Boot
Impressum Amsterdam: Hermans Muntinga Publishing, cop. 2000
Collatie 159 p. ill.
ISBN 9057950960 geb.
Samenvatting: Moderne bewerkingen van sprookjes van Andersen en Grimm, voorzien van zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 11 jaar.
Trefwoord OBD Sprookjes
PIM rubriek Sprookjes en Volksverhalen
PIM trefwoord Sprookjes
Korte bespreking:
Vijfentwintig bekende en minder bekende sprookjes uit de verzameling van Grimm of geschreven door H.C.Andersen. Het zijn duidelijk bewerkte sprookjes die aanmerkelijk zijn ingekort en naverteld in een modern, soms populair taalgebruik zoals bijvoorbeeld "daar trapte de varkenshoeder niet in" of tegen de kleine zeemeermin "je wilt lopen zodat je de prins kan versieren". Dat is jammer want het doet afbreuk aan de geheimzinnige sprookjessfeer. Het veranderen van namen kan voor kenners van sprookjes ook verwarrend werken: de kinderen uit de Sneeuwkoningin van Andersen heten hier Bram en Elly en Grimm`s koning Lijsterbaard werd Merelbaard. Het taalgebruik is eenvoudig met vrij korte zinnen maar soms staan er storende slordigheden in. De bundel is met twee verschillende illustratietechnieken versierd; naast simpele zwarte silhouetten in de tekst staan verfijnde pentekeningen van bloemenguirlandes boven ieder hoofdstuk en aan het eind van het verhaal. Kleurige omslagtekening. Vanaf ca. 11 jaar. - Nelleke Hulscher-Meihuizen
Zie ook onder `Boekenkast`.


Titel: Twee emmertjes water halen: liedjes en rijmpjes uit oma`s tijd
Auteur: samenst. en bew.: Sandra Boot
Impressum Amsterdam [etc.]: Hermans Muntinga Publishing, cop. 2001
Collatie 128 p. ill.
Annotatie: Met index
ISBN 9057950820 geb.
Samenvatting: Verzameling kinderliedjes, waaronder enige sinterklaasliedjes en rijmpjes uit grootmoeders tijd. Met zwartwittekeningen. Vanaf ca. 2 jaar.
Trefwoord: Kinderliedjes
Trefwoord jeugd Kinderliedjes
PIM rubriek Muziek
PIM trefwoord Kinderliedjes
Zie ook onder `Boekenkast`.

terug_naar_boven

T

Titel: Een bouquetje roode rozen: een bundel vrijheidszangen en gedichten
Auteur: T. Boot
Impressum Middelburg: Botbijl, 1910
Collatie 47p.
Annotatie: Met bijgebonden: Multatuli`s Kruissprook


Titel: Alles of niets: sport, waar praten we eigenlijk over, over sport!
Auteur: Ton Boot
Impressum `s-Gravenhage: Bzztôh, 2002
Collatie 157 p.
Annotatie: Uitg. in samenw. met het dagblad De Telegraaf. - Eerder verschenen in `Metropool` de maandagbijlage van De Telegraaf, Sport International en het Noordhollands Dagblad
ISBN 9055019844
Samenvatting: In deze verzameling columns uit diverse bladen geeft de bekende basketbalcoach zijn kritische visie op gebeurtenissen in de sportwereld.


Titel: Over Winnen Auteur: Ton Boot
Editie 1e dr.
Impressum Schiedam: Pharos Uitgevers, 2005
Collatie 160 p.
ISBN 90-77075-21-6
Samenvatting: Columns uit diverse bladen waarin de bekende basketbalcoach zijn kritische visie geeft op gebeurtenissen in de sportwereld.
Trefwoord: Sport; columns
PIM rubriek Sport en Spel
PIM trefwoord Sport
Korte bespreking:
De auteur heeft met het uitbrengen van deze publicatie zijn columns gebundeld die hij heeft geschreven in de jaren 2002 t/m 2005 voor de Telegraaf. Het is een vervolg op een eerdere bundeling columns uit 2002, getiteld Alles of Niets*. De columns zijn analyses, beschrijvingen en fantasieën van de auteur. Hij heeft getracht actuele gebeurtenissen in de sport te veralgemeniseren en te plaatsen in bredere, soms maatschappelijke, kaders. Diverse columns zijn geactualiseerd door de toevoeging van naschriften. De verhalen hebben een onnavolgbare logica en bevatten een bepaald soort humor. Wat opvalt, is dat de auteur vaak zijn ergernissen uitspreekt over gebeurtenissen en personen in de sport en in de maatschappij. Ton Boot is een zeer succesvolle basketbalcoach en werd in 2004 door de NOC/NSF onderscheiden met de titel Sportcoach van het Jaar. De moeite van het lezen waard. - RvdD

U

V

terug_naar_boven

W

Titel: Bootdiensten `89-`90: nieuwe ontwikkelingen in onze grote bootdiensten
Auteur: W. Boot
Collatie P. 8-13
Trefwoord: Veerdiensten; Zeeland


Titel: De filoloog als politicus
Auteur: W.J. Boot
Impressum Amsterdam: Gieben, *[1985]
Collatie 22 p.
Annotatie: Inaugurele rede Rijksuniversiteit Leiden
ISBN 9070265699
Rubriek: Japan 943.9
Trefwoord: Japan; cultuurgeschiedenis


Titel: Keizers en Shogun: een geschiedenis van Japan tot 1868
Auteur: W.J. Boot
Impressum [Amsterdam]: Amsterdam University Press Salomé, cop. 2001
Collatie 127 p. ill., krt.
Annotatie: Met lit. opg., reg
ISBN 90-5356-530-2
Trefwoord: Japan; geschiedenis
Korte bespreking:
De auteur, hoogleraar Taal en Cultuur van Japan aan de universiteit van Leiden, heeft zich in dit beknopte overzicht bewust beperkt tot het klassieke thema: wie had de macht, waar en wanneer. Religieuze en culturele ontwikkelingen zijn bewust niet meegenomen. En dat is maar goed ook, want de geschiedenis van Japan vanaf de vroegste tijden tot aan de gedwongen openstelling van zijn grenzen en het begin van de Meiji-periode is al ingewikkeld genoeg. Niet alleen is de tijdsindeling heel anders dan we gewend zijn, ook de soms maar één lettergreep verschillende namen maken dat je als niet-ingevoerde Westerling aandachtig moet blijven lezen. Ook het soms wat afwijkend taalgebruik, het lijkt wel of de schrijver expres minder gebruikelijke termen heeft uitgezocht (soldateska i.p.v. krijgers, eroderen i.p.v. uithollen, en spurieus – bestaat niet in het Nederlands – i.p.v. onecht/vervalst), vergen veel concentratie. Maar dan wordt je ook beloond met een prima overzicht dat een duidelijk beeld biedt van de unieke ontwikkeling van de machtsverhoudingen in de loop der eeuwen in Japan. Bevat diverse nuttige overzichtslijstjes en kaartjes, en enkele zwartwitte afbeeldingen. - Jan Joosse


Titel: Literatuur en tweetaligheid
Auteur: W.J. Boot
Impressum Leiden: Centre of Non-Western Studies, 1994
Collatie 201 p.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9073782295
Trefwoord: Tweetaligheid en literatuur


Alles over boten.

Er is ons maar één Boot bekend die zoveel afweet van boten.
Willem Jan Jacobus Boot heeft vele titels op zijn naam staan.
Met nog wat Zeeuws zeezout in het bloed schreef hij zeer gedetailleerd en met kennis van zaken over veerdiensten en scheepvaart.
De lijst is zo uitgebreid dat we er een aparte pagina van hebben gemaakt:

klik hier voor het overzicht.


Titel: Willem Gerardus Boot Jzn.: landbouwer, bestuurder en streektaalschrijver
Auteur: Joop van Loo
Collatie P. 103-114 ill.
Annotatie: Met lit.opg.
Trefwoord: Boot, Willem Gerardus; Arbeiders; Haamstede (Schouwen-Duiveland); Volksgebruiken
Hoofdwerk 2004, jrg.29 Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)

terug_naar_boven

X

Y

Z


stuurlinks stuurrechts