bel

bel

bel

Siebe Boot

 

Siebe Ages (Boot) is geboren omstreeks 1722 in Terschelling, zoon van Age Siebes Boot en Trijntje Cornelis. Siebe Ages is overleden omstreeks 1772, ongeveer 50 jaar oud. Siebe Ages:

Ook zijn voorvaderen komen als schepen voor in Terschellinger aktes. Hij heeft zich nooit Boot genoemd, zijn zoon Age Siebes noemde zich als eerste Boot. In de bijgehouden boeken van walvisvaarders wordt hij als Siebe Agesz vermeld, zelf schrijft hij steevast Sibe Agesz en ook zijn zoon schrijft aanvankelijk Sibes. Dochter Grietje schrijft daarentegen al in 1779 wel Siebes. Met dank aan Jeffrey P. Lieuwen voor deze aanvulling.

Beroep: commandeur (walvisvaarder). Functie: schepen van Oost-Terschelling. Siebe Ages trouwde met Neeke Gauwes (Posma), nadat zij op zondag 12-02-1747 in Midsland in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 26-02-1747 in Amsterdam. met attestatie elders getrouwd. Neeke Gauwes is geboren omstreeks 1722. Neeke Gauwes: dochter van Gauwe Posma en Claaske Reins.


 

Huwelijksakte Siebe Agesz en Neeke Gauwes
Huwelijksakte Siebe Agesz en Neeke Gauwes

Kinderen van Siebe Ages en Neeke Gauwes:

1 Gauwes Siebes Boot. Gauwes Siebes is gedoopt op zondag 19-05-1748 in Midsland. Beroep: arbeider. 2 Grietje Siebes Boot. Grietje Siebes is gedoopt op zondag 13-07-1749 in Midsland. Grietje Siebes is overleden vóór 1790, hoogstens 41 jaar oud. Grietje Siebes trouwde op zondag 15-11-1772 in Midsland met Klaas Lieuwes Lieuwen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 15-11-1772 in Midsland. Klaas Lieuwes is gedoopt op zondag 26-02-1741 in Midsland. Klaas Lieuwes is overleden omstreeks 1809, ongeveer 68 jaar oud. Beroep: schipper. Klaas Lieuwes: zoon van Lieuwe Cornelis Lieuwen en Sjoukje Cornelis;
getrouwd (2) voor het gerecht op 20-12-1789 in Terschelling met Tietje Wouters Spin (ca 1762 Hindelopen - voor 1811), dochter van Wouter Tjerks Spin. Tietje was de zuster van Tjerk Wouters Spin, die getrouwd was met de oudste dochter van Klaas en Grietje, Neeltje Klaas Lieuwen. Aangezien Tietje de zuster is van de schoonzoon van Klaas, lijkt het aannemelijk dat Klaas haar via zijn dochters huwelijk heeft leren kennen. 1790: testament van Klaas Lieuwes, waarin wordt gesproken over de kinderen uit het huwelijk van Klaas Lieuwes en wijlen Grietje Siebes. Klaas laat in zijn testament opnemen, dat alle kinderen uit het eerste huwelijk – opgesomd: Neeltje, Lieuwe, Siebe, Cornelis, Japke (Jacoba) en Gauwe (dochter Grietje moet dan dus ook al overleden zijn) – bij het overlijden van Klaas door zijn tweede vrouw Tietje onderhouden dienen te worden en ieder een egale portie van de nalatenschap dienen te krijgen. De jongste twee kinderen, Japke en Gauwe, krijgen daarbovenop nog 100 gulden extra per persoon. Als Tietje onverwijld eveneens mocht komen te overlijden, dan worden de kinderen toegewezen aan haar vader, Wouter Tjerks Spin; in geval hij dan nog in leven is. Mocht ook hij reeds overleden zijn, dan worden Klaas zijn zwager, Age Siebes Boot, en Klaas zijn neef, Cornelis Daniels Bos, als voogden aangewezen. Tevens wordt vermeld, dat hetzelfde geldt voor alle eventuele kinderen die nog verwekt mogen worden uit het huwelijk tussen Klaas en Tietje, en dat werden er uiteindelijk nog acht! Met dank aan Jeffrey P. Lieuwen voor deze aanvulling.
3 Claaske Siebes Boot. Claaske Siebes is gedoopt op zondag 26-05-1754 in Midsland. Claaske Siebes is overleden vóór 1789, hoogstens 35 jaar oud. Claaske Siebes trouwde op zondag 14-01-1781 in Midsland met Cornelis Lammerts Swart. Cornelis Lammerts is gedoopt op zondag 11-11-1753 in Midsland. Cornelis Lammerts: zoon van Lammert Swart en Baukjen Cornelis; getrouwd op 24-10-1789 in Midsland met Grietje Sjoerds (24-09-1752 Midsland). 4 Neeke Siebes Boot. Neeke Siebes is gedoopt op zondag 21-05-1758 in Midsland. 5 Age Siebes Boot, geboren op zondag 23-05-1762 in Midsland. Age Siebes is overleden op maandag 27-02-1809 in Midsland, 46 jaar oud. Age Siebes: (1) trouwde met R(e)insje Cornelis Bos. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 20-01-1788 in Midsland. R(e)insje Cornelis is gedoopt op zondag 20-10-1765 in Midsland. R(e)insje Cornelis is overleden op zondag 29-03-1801 in West-Terschelling, 35 jaar oud. R(e)insje Cornelis: dochter van Cornelis Daniels Bos en Neeke Pieters; weduwe van Jan Jongboer Schaap. (2) trouwde, 40 jaar oud, op dinsdag 25-05-1802 in Midsland met Maamke Pieters Sorgdrager. Maamke Pieters("Hij;Zij;Het") is een dochter van Pieter Gerrits Sorgdrager en Trijntje Andries Pals. Maamke Pieters is gedoopt op zondag 26-11-1769 in Midsland. Maamke Pieters is overleden op donderdag 16-01-1845 in Midsland, 75 jaar oud.

 logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 21-02-2013

 

stuurlinks stuurrechts

.