bel

bel

bel

Familiewapens Boot

Boot Nederland

BOOT(H)

Het familiewapen van de Dordtse familie Boot(h) is ongetwijfeld het meest bekende van de verschillende wapens welke er zijn: een klimmend hert (hart) van sabel (zwart) op een schild van goud.
Er zijn nogal wat Booten in de veronderstelling dat iedereen die Boot heet, afstamt van het adellijke geslacht uit Dordrecht en daardoor menen ook het wapen te mogen voeren. Niets is minder waar. Men moet hiervoor officieel ingeschreven staan.
Toch zijn er onduidelijkheden over wie in het verre verleden daar wel onder gerekend konden worden zoals dit het geval is bij de Zeeuwse Booten.
De Zeeuwse geschiedschrijver mr. Mattheus Smallegange, schepen te Goes, schreef in zijn Kroniek van Zeeland in 1696, het volgende: Het Geslagt van Boot is ook in Vlaanderen, Holland en Utrecht voor Edel bekend.

 

 

kronieksmallegange

 

 

Hiermee roept hij verwachtingen op bij de Zeeuwse Booten die niet bevestigd zijn op dit moment, maar gezien zijn achtergrond en opleiding mag men veronderstellen dat hij wist waar hij over schreef.
In zijn Wapenkaart met de welluidende titel: "Wapenen der Edele en Aensienelyke Geslachten in het Souverain Graefschap van Zeeland" plaatst hij het familiewapen van Boot gelijkend aan het Dordtse daarbij.  


Kroniek van Zeeland

 

Hieronder fotografische opnames uit de Kroniek van Zeeland. Dit waardevolle boek is in 1696 geschreven door de Zeeuwse kroniekschrijver mr. Mattheus Smallegange, schepen te Goes.
De weergave van de wapens in dit boek met daarbij aangegeven de familienaam Boot is vooralsnog het enige bewijs dat Smallegange de Zeeuwse familie Boot schaarde onder de "Edele en Aensienelijke geslachten in het Souverain Graefschap van Zeeland".
Hij bedeelde deze familie daarbij het bekende hertje in het wapen toe. Het is niet bekend hoe of van wie hij deze informatie heeft verkregen.

 

 

Kroniek_Smallegange.03

 


 

   

Kroniek_Smallegange.02

 


 

Kroniek_Smallegange.01

 © Foto`s: Herman Boot

 


wapendordrecht

 


 

 

wapenbootuitbalen

 


 

   

Wapen_Boot

Dit meest bekende familiewapen van Boot(h) is in 2002 geschilderd door Herman Boot. Er is één exemplaar van gemaakt. Het wapenschild is verguld met 24 karaat Lion torengoud.
Het wapen stelt voor: Een klimmend hert (hart) van sabel (zwart) op een schild van goud, waarboven een traliehelm met gravenkroon en een uitkomend hert als helmteken, het geheel voorzien van dekkleden in goud en sabel.
Er is op dit moment geen Zeeuwse wapenvoerder bekend.

R.T. Muschart schrijft in de Nederlandse Leeuw 1893: "Wat het ontstaan van het wapen betreft, lijkt het mij waarschijnlijk dat de naam van het ambacht Hartesweerde, waarvan Gerard Booth ambachtsheer was, aanleiding zal geweest zijn, dat het hert als wapen werd aangenomen. Gerard Booth is de achterkleinzoon van de stamvader Gijsbrecht Bothensoon die in 1123 overlijdt. Gerard is ook de eerste die de naam Booth gebruikt."
Bron: Nederlandsche geslachten, in het Armorial General van J.B. Rietstap.
Ook wordt hieraan getwijfeld. Het kan ook afgeleid zijn van Aartsweerde, Heer Aart Booth, Ridder, maar dit is ook maar een veronderstelling. Evenals het verhaal van Heer Godefroy Booth, Ridder, die zegt dat de voorouders van Gijsbrecht, de graven van Sombia(ach), al het hertje in hun wapen hadden omstreeks het jaar 1000.   


   

Wapen_HOnstein

 (H)ONSTEIN

 Bijzonder te vermelden valt het wapen van (H)Onstein, omdat de Dordtse geschiedschrijver Johan van Beverwijck dit geslacht vermeldt. In Anniversario Carthusianorum staat Honsteyn in Harts-Waert

Soo heeft dan in Herts-waert Honsteyn gelegen, dat een Adelijk Huys ende een Stam-huys van het Adelijck Geslacht van Honsteyn geweest is. Welckers Naam ende Geslacht uyt Hooghduytslant hier in voor-tijden scijnt gekomen te zijn.

De grote gelijkenis van het wapen en de locatie doen vermoeden dat e.e.a. met elkaar te maken heeft.
Dit gebied is het Ambtsgebied geweest van Heer Geraert Booth, ook genaamd Botenes.


Handschrift van Buchel

Buchel_boek

Zie voor informatie over Buchel ook onder Akten: Monumenta van Buchel.


 Handschrift van Buchel - Bladzijde 141 (folio 74r)

Buchel_boek.02

Transcriptie handschrift van Buchel - bladzijde 141 (folio 74r):

Vrouwe Wilhelma van Wachtendonck, douagière van Oyen ende van Dieden, gestorven in september, is den 12 novembris 1629 eerst gebracht ende gesoncken in sint Pauwels in de cappelle van den heere van Gent, wesende het lijck met 16 cartieren omhangen, die hier uuytgemaect sijn. *

Wachtendonck / Merode / Schenc / Haes / Horst / Gertse / Oest / Schal / Parle / Pallant / Leyenberg / Quaed / Genth / Nesselraet / Tussenbroec / Mawenberg(?)

Dese wapenen sijn van joffrou Elisabeth van der Boey, huisfrou van jonker Evert van der Mast, obiit julii anno Domini 1640. *

Van der Boye / Baerle van Krieckebeecke / Booth / Cijl van Broel / Sweten / Deurdel / Leuwen / Varick.

Vertaling:

Wilhelmina van Wachtendonck, douairière van Oyen en Dieden, gestorven in september, is op 12 november 1629 eerst overgebracht en begraven in de Paulusabdij, in de kapel van de heer van Gendt. Het lijk was met zestien kwartieren omhangen, die hier afgebeeld zijn. *

Wachtendonck / Merode / Schenck / Haes / Horst / Gertse / Oest / Schal / Parle / Pallandt / Leyenberch / Quaed / Gendt / Nesselraet / Tussenbroek / Mauwenberg(?)

Deze wapens zijn van Elisabeth van der Boey, vrouw van Evert van der Mast, zij stierf in juli 1640. *

Van der Boey / Baerle van Krieckebeecke / Booth / Cijl van Broel / Swieten / Deurdel / Leeuwen / Varik.
Buchel_boek.03

 


Handschrift van Buchel - bladzijde 213 (folio 114av)

Buchel_boek.04

In de viering van de kerk, aan de rechterkant naar het noorden toe, is een halfvernield raam van de familie Van Rijn, waarin men de volgende wapens ziet. *

In hetzelfde deel van de kerk bevindt zich iets lager (d.w.z. naar het westen) een raam met dit familiewapen. * Nog iets lager is een ander raam met een afbeelding van een geknielde man in kanunniksgewaad. In hetzelfde schild stonden bij elkaar de wapens van de families Ram en Van der Hoeve. De rest was verloren gegaan door ouderdom of vernielzucht.

Gerrit van Langerak. *

In de vloer in hetzelfde deel van de kerk, ligt een blauwe steen met deze figuur, wapens en naam. Op de volgende pilaar staan drie wapens van de familie Booth geschilderd. * Een bord. (Margaretha Booth, weduwe van Jacob van Coevorden), gestorven op 14 augustus 1624.

Op een memorietafel. * Op een tafel voor het koor. *

D.O.M. Ter eeuwige gedachtenis aan de edele, deugdzame en rechtschapen Cunegonda, uit het oude Gelderse adellijke geslacht van Wees. Zij was weduwe van Gerard van Spaarnwoude, en leefde ... jaar en ... maanden. Met achterlating van de kerker van haar lichaam is zij uit dit leven overgegaan naar een beter leven in 1622 na Chr., op 28 augustus.

Buchel_boek.05

 


 

Handschrift van Buchel - bladzijde 214 (folio 114br) 

 Buchel_boek.06

In de viering van de kerk, naar het zuiden toe, bevinden zich twee ramen met deze wapens van een broederschap, lijkt me. Ze zijn echter grotendeels vernield. * Knijff.

In hetzelfde deel van de kerk ziet men de volgende wapens, ook grotendeels beschadigd. * Op een bord. * In een ander raam. *

Bij de wapens van de familie Booth leest men de volgende woorden: Arnoud Booth, ridder van Jeruzalem, en Geertruid, dochter van Gijsbert van Leeuwen, zijn vrouw.

Op een grafsteen in de vloer van het linker- ofwel zuidelijke deel van de kerk is het volgende gebeeldhouwd: Clemens Verburg en Wendelmoed, zijn vrouw. *

Op dezelfde plaats: Op 14 december 1541 stierf Jan Verburg, abt van Oostbroek.

Op dezelfde plaats, * op de muur. *

Buchel_boek.07

 


 

Handschrift van Buchel - Bladzijde 216 (folio 115r)

Buchel_boek.08

 

Bij de zuidelijke muur is op een pilaar een grafteken van de familie Strick geschilderd. *

Boven het noordportaal leest men op de muur het volgende:
Arnoud Booth, ridder van Jeruzalem, heeft de reis naar het Heilige Land en Jeruzalem gemaakt in 1524, met zijn vrouw Geertruid, dochter van Gijsbert van Leeuwen. *

Op dezelfde plaats op een klein bord, uit de omgeving. *

Eisinga / Lawick / Eelsma / De Ruyter / Jousma / Asperen / Galama / Dachverlies.

(Sophia Angela van Eisinga), overleden op 22 mei 1637.
Buchel_boek.09

 


 

Handschrift Van Buchel bladzijde 280

 

Buchel boek.10

 

 

Buchel boek.11 

 

Detail

 


Antonie Michielszn Boot geb. 1530 te Breda, buitenlands 1545, koopman te Antwerpen 1561, overl. 12 apr. 1585 te Antwerpen; tr. ca. 1560 Maria Willemsdr van Santvoort, geb. ca,. 1535, overl.  6 dec. 1603 Antwerpen, dr. van Willem van Santvoort en N.N. 

 

Bron: Het Utrechts Archief

 


  

Boot_wapens.01

 Met dank aan Ton Boots.  

 


 

 

Boot_wapens.02 

Boot_wapens.03 

 

 


 

 

Boot_wapens.08

 

 

 

BOOT

Wapen: van azuur (= blauw) met twee gekruiste pijlen van zilver (= wit) en een slang van goud (= geel).

Een hier op gelijkend wapen heeft een anders getekende slang en zijn de veren aan de pijlen van sinopel (= groen). Daaronder vermeld: `Romeny-Boot, Amsterdam`.

Verdere informatie ontbreekt op dit moment.  


Boot_wapens.06 DE BOOT

Wapen: van keel (= rood) met acht besanten (munten, cirkels ?) van goud (= geel).

Verdere informatie ontbreekt op dit moment.

 


 

DR. CORNELIS BOOT

In goud een springend hert van sabel; dekkleden: goud en sabel; een helmkroon van drie bladeren en twee parels; helmteken: het hert van het schild, uitkomend.

Bron: Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814, folio 36
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
http://www.knggw.nl/Online/Bartholomeusgasthuis/wapenboek-062.php
http://www.knggw.nl/Online/Bartholomeusgasthuis/images/Bartholomeusgasthuis-062.jpg
Boot_wapens.17

 


 

Boot_wapens.18  MR. EVERHARD BOOTH

In goud een klimmend hert van sabel; dekkleden: goud en sabel; een helmkroon van drie bladeren en twee parels; helmteken: het hert van het schild, uitkomend.

Bron: Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814, folio 41
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
http://www.knggw.nl/Online/Bartholomeusgasthuis/wapenboek-072.php
http://www.knggw.nl/Online/Bartholomeusgasthuis/images/Bartholomeusgasthuis-072.jpg

 

wapen_Jacoba_Magtilde_Boot 

Wapen: gedeeld: I gevierendeeld: 1 en 4 in zilver een rode roos, groen gepunt, goud geknopt, vergezeld boven van twee groene mirtekransen elk versierd met vier roosjes (1-2-1), naast elkaar; 2 en 3 in zilver een rode dwarsbalk beladen met een uitkomende gouden leeuw, blauw getongd en genageld, en vergezeld van vijftien liggende groene blokjes (5-4 en 3-2-1); II in goud een klimmend zwart hert.  

Jacoba Magtilde Boot   

Bron   

1. GBG, GHS 50A05, Wapenkwartieren van Nederlandse geslachten, blz. 34.  

Met dank aan het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag.
(In kwartier 2 en 3 staat het huidige gemeentewapen van Barendrecht.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

wapen_Boot_Edam

 

 

 

 

 

 

wapen_roelof_boot

 

 

 

Deze uit Edam afkomstige familie voert nevenstaand wapen: van azuur (= blauw) een linksgewende open sloep, drijvende op water, vergezeld in het hoofd van een rechtsgewende adelaarsklauw. Helmteken: een dito adelaarsklauw.

Dit is het wapen van Roelof Boot, geboren op 25 december 1681 in Edam.

Zie voor meer informatie ook het parenteel van Edam.
Zie ook bij de Straatnamen de Roelof Bootstraat in Edam.

De linkerafbeelding komt voor in `Gens Nostra` van november 1953.  

 


 

Moerkerk Boot 

Boot_wapens.09 

 


 

 

Boots_wapens

BOOTS

Wapen: op een schild van zilver drie palen van keel (=rood) en op het schildhoofd van azuur (=blauw) twee vierbladerige rozen van zilver.

Bron: Reinier van Heemskerck, Waapenboeck van adelijke en aanzienelijke famiellien in de 17 provintien van de Nederland. Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bijeen versamelt en op het alphabet gesteld, ca. 1790, blz. 17.  

Aangeleverd door Jan Boots, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

 


  Boot België

 

 

Boot_wapens.4

De BOOT van CORBEECK

Deze uit Brabant afkomstige familie voert hetzelfde wapen als Boot van Velthem.

Wapen: van goud (= geel) waarop een gaand hert in natuurlijk kleur, met een schildhoofd van azuur (= blauw), beladen met drie vijfpuntige sterren van goud (= geel).

Verdere informatie ontbreekt op dit moment. 

 

 


 

 

 

Boot_wapens.05 

 BOOT Graven van VELTHEIM (Brussel)

In de Encyclopedie Armorial Gen. Rietstap staat het wapen van de familie Boot van Velthem vermeld als enkel wapen (zonder wapendrager of helmfiguur) met gaand hert in natuurlijke kleur of blank op een gouden schild, gekopt door een balk van azuur (blauw), dragende drie vijfpuntige staande (derhalve op twee punten) gouden sterren (zespuntige sterren werden vooral gebruikt door brouwers).

Van deze familie uit België ligt in het Dordtse archief een oude, in het Frans geschreven genealogie, waaruit blijkt dat deze familie verwant is aan de Dordtse Booten. 

 

 


 

 

Boot_de_Velthem

BOOT van VELTHEM (uitgestorven)

Wapen: van goud (= geel) waarop een gaand hert (dus niet springend of op zijn achterpoten staand) in natuurlijk kleur, met een schildhoofd (= bovenste strook van ongeveer 1/3 van het schild) van azuur (= blauw), beladen met drie zespuntige sterren van goud (= geel).
Het schild overtopt (= er boven staand) door een kroon met vijf bladen.
Schildhouders: twee leeuwen van goud, getongd van keel (= rood).
Het geslacht is afkomstig uit het Hertogdom Brabant (Breda), die zich vestigde in Antwerpen in de 16e eeuw. 

 

 

 

 oorkondes

 

 

Oorkonde`s: op 29 maart 1642, verlening van de titel van Ridder van het Heilige Roomse Rijk (der Duitse Natie) door keizer Ferdinand.
Op 5 februari 1648, verlening van de titel van Ridder door koning Philips III (van Spanje of Frankrijk? - zie: P. JANSSENS, De evolutie van de Belgische adel sinds de late Middeleeuwen, 1998).
Op 9 mei 1783, verlening van de titel van Graaf van Velthem door keizer Jozef II (van Oostenrijk - idem).
Op 16 maart 1816, erkenning van adeldom voor Karel Hendrik Gelein Boot, ingeschreven (1) in de Ridderorde (2) van Antwerpen, met de titel van Graaf van Velthem, overdraagbaar volgens mannelijk eerstgeboorterecht (3) (volledigheidshalve: door Koning Willem I van het koninkrijk der Nederlanden).

1. bij de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden moesten alle families die van adel geweest waren (door de Franse Revolutie afgeschaft) zich opnieuw laten `registreren`.
2. equestre = ruiter, vergelijk: statue equestre = ruiterstandbeeld, hier allicht in de betekenis van de vereniging van edellieden van de provincie Antwerpen.
3. d.w.z. in elke generatie erft alleen de eerstgeboren zoon de titel van graaf; er zijn andere verleningen mogelijk waarbij alle kinderen (zonen en dochters) de titel van graaf/gravin mogen dragen (alle afstammelingen dus) of nog anders: `ten persoonlijke titel' , d.w.z. alleen die ene persoon is graaf, de titel wordt niet geërfd door een van zijn kinderen (maar die zijn wel van adel).

 


 

 

Wapen_Evrard_Boot EVRARD BOOT

Op een schild van keel (rood) een leeuw van zilver dragend op zijn schouder een schild van goud beladen met een kruis van keel (rood).

Helmteken (niet getoond op afbeelding): een hanenkop van sabel (zwart) met een kam van keel (rood) uitkomend in een kuip van zilver.

 

 


 

 

Wapen_Franck_Boot.01  FRANCK BOOT

Op een schild van azuur (blauw) drie zilveren lelies (waarvan twee zichtbaar) op een voetstuk. Het eerste (vrij) kwartier van keel (rood) beladen met een houten hamer van goud vergezeld van en acht (waarvan zes zichtbaar) besanten (munten of penningen) van goud.

Helmteken (niet getoond op afbeelding): een opgeheven hondenkop van zilver met een kraag van goud en een pluim van sabel (zwart). 

 

 


 

 

 Boot_wapens.07

De BOOT

Een schild waarop een keper van sabel (= zwart) en drie bootjes.

Keper: driehoeksverbinding van het dak van een gebouw, dat dient tot stevigheid en steun. Zo waren ook de wapenvoerders van deze stukken veelal een beproefde steun van de lands- of stadsregering, althans trachtten daar naar te streven, door steeds de overheid met goede raad en daad bij te staan.

Dit wapen komt ook een aantal malen voor op een geschilderd tweeluik van Pieter Pourbus met de portretten van de leden van de Confrerie van het Heilig Bloed (1556), zie één van de volgende pagina`s. 

 


 

 Boot_de_Sombeeck

 

 

 

 BOOT de SOMBEECK

 

Wapen: van zilver (= wit) waarop een springend hert van keel (= rood), met een schildhoofd van sinopel (= groen), beladen met drie vijfpuntige sterren van zilver (= wit).

 

Verdere informatie ontbreekt op dit moment. 

 

 

 

 

 


 

wapen_boot_onbekend 

Ontvangen van Hans Boot, waarvoor hartelijk dank.   

Attendering! Van de familie Stavast ontvingen wij bericht dat zij hetzelfde familiewapen hebben. Hier zal dus waarschijnlijk sprake zijn van zwendel in familiewapens. Wij roepen personen die soortgelijke gevallen zijn tegengekomen op om ons dit te melden. 

 


 

 

Boot(h) - Groot-Brittannië en Ierland

 

 

Boot_wapens.10

  

 

 

Boot_wapens.11

 

 

 

Boot_wapens.12 

Boot_wapens.13  

Boot_wapens.14 

Boot_wapens.15 

Er zijn drie verleningen van baronettitels aan Boothen in Groot-Brittannië en Ierland.

De eerste werd verleend aan de Boothen van Dunham Massey die behoorden tot de eerste achttien families aan wie een baronettitel werd verleend toen de Orde van Baronets voor het eerst werd opgericht door Jacobus I (James I) in 1611. Tot hun nazaten behoren ook de graven van Warrington. De meest recente verlening was in 1916 aan Alfred Booth, afstammeling van de oude Boothen van Twemlow.

Daarnaast de familie Gore-Booth, die ook afstamt in de moederlijn van de Salford tak van de oude Boothen van Dunham Massey.

De Booth baronets van Portland Place kunnen ook afstammelingen zijn van de oude familie: hun wapen wijst op een verbinding door de duidelijke zwijnenkop van Lawrence Booth, maar dat is niet bewezen. Deze Booth familie staat bekend om Booth`s Gin en ook door hun sponsoring van verschillende poolexpedities. Klik hier voor meer informatie hierover.

Bronnen:   

http://en.wikipedia.org/wiki/Booth_Baronets 
http://en.wikipedia.org/wiki/Baron_Delamer
http://en.wikipedia.org/wiki/Earl_of_Stamford

 


 

 Boot_wapens.16

Familiewapen van Geoffrey Boot, Ballagarraghyn, St Johns, Isle of Man, Groot-Brittannië 

 Bron: http://www.geoffreyboot4mhk.org/

 


stuurlinks stuurrechts