bel

bel

bel

Patriciërswoning Lange Voorhout Den Haag

mr. Aarnd Boot geb./ovl.: - functie(s): schout 1518-`25 en baljuw van Haagambacht 1522-`26 en 1530-`36 (Van Kan, Coebel, Ned. Leeuw 1999, kol. 420) beroep: - overige gegevens:
Studeerde, afkomstig van Den Haag te Orléans, vermeld aldaar vanaf 1506 (H. de Ridder-Symoens, "Studenten uit het bisdom Utrecht aan de rechtenuniversiteit van Orléans 1444-1546. Een overzicht", in: M. Bruggeman e.a., Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam, 1996) 70-97, p. 85). Eigenaar van een huis aan het Lange Voorhout (nu nr. 32), vermeld 1543 (momenteel Van Lanschot Bankiers (Wijsenbeek, Lange Voorhout, 263).

Patricirswoning_Lange_Voorhout

 

Patricirswoning_Lange_Voorhout.02

mr. Frank Boot geb./ovl.: overleden 1557, overluid september, begraven 11 september (Archief Ned. Herv. Kerkvoogdij Archief Ned. Herv. Kerkvoogdij 18 fol. 24vo en 27= Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 resp. 27 en 57, daar Bert genoemd); volgens handschrift Van Buchell, Wapens Den Haag (Universiteits Bibliotheek Utrecht Hs 1648) folio 219 overleden 11 september 1557.
functie(s): geestmr. 1544, 1545 (1546 en 1547 ontbreekt), 1548-1551 (1552 ontbreekt), 1553-1557, advocaat voor het Hof van Holland (Archief Heilige Geest 2 fol. 499vo-501vo, Archief Heilige Geest 518), 21 juli 1549 (Archief Heilige Geest 959), vaste advocaat van de Staten bij het Hof van Holland ca. 1540-155? (Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand p. 111)
beroep: -
overige gegevens:
Zie Van Niekerken, Booth, De Ned. Leeuw 1985. Studeerde, afkomstig van Den Haag te Orléans, vermeld aldaar vanaf 1506 (H. de Ridder-Symoens, "Studenten uit het bisdom Utrecht aan de rechtenuniversiteit van Orléans 1444-1546. Een overzicht", in: M. Bruggeman e.a., Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam, 1996) 70-97, p. 85). Getrouwd met Christina van Oudshoorn; overleden 26-08-1529, begraven St.-Jacob (Van Buchell, Wapens Den Haag fol. 219, "annos nata 36. unico tantum edito filio decessit ao. 1529 26 Aug.). zijn zr. Machteld trouwde met Nicolaas Coebel (zie aldaar) Mr. Aarnd Booths erfg. belenders aan de Heulstraat Zijn weduwe woonde om niet in het huis van Joost van den Bye aan het Noordeinde (1561/1562) (kohier 1561 nr. 1804); zij werd 25 sept. 1565 begr. en die dag beluid (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 74 en 52) Archief Leprooshuis 166 fol. 78 en vo: Marie Willem Hoochstratendr. weduwe van Mr. François Booth (20 aug. 1566) Zijn weduwe Marie Wsdr. met voogd Adr. Benninck verkoopt 15 febr. 1561 burgm. van DH twee rentebrieven, van 10 nov. 1412 (reg. 12) en 13 juli 1431 (reg. 17). De oudtante van Martine Dirk Hoogstraatsdr. was Maritgen Willemsdr., die tr. Mr. Frank Booth, dezen 19 aug. 1530 nog in leven (Archief Weeskamer 119 fol. 247 en 250vo) vgl. de genealogie in De Ned. Leeuw 1985. Een dochter van Frank, Clara, tr. Joost Jacobsz. de (van den) Bye, proc. post., zij testeerden 30 sept. 1559, wensten in Kloosterkerk begr. te worden (Archief Weeskamer 124 fol. 217vo-220); echtgenote van hem werd 26 jan 1559 beluid (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 34 SIC); Joost compareerde 12 jan. 1560 voor weesmeesters, en toonde genoemd testament, zijnde de bewijzing aan zijn kinderen: Arend (23), Christina (20), Cornelis (19), Marytgen (18) (geh.m. Gerrit van Kersberghen), Frank (15), Claas (14), Bertelmeeus (13), Machteld (8); als oom van moeders zijde trad Dominicus Boot op; hij verzekerde de bewijzing op twee naast elkaar gelegen huizen en erven in het Noordeinde, door hem bewoond resp. door Maria, wed. van Frank Boot (Archief Weeskamer 124 fol. 217). Mr. Dominicus Boot studeerde, afkomstig van Den Haag te Orléans, verm. ald. vanaf 1536 (H. de Ridder-Symoens, `Studenten uit het bisdom Utrecht aan de rechtenuniversiteit van Orléans 1444-1546. Een overzicht' , in: M. Bruggeman e.a., Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam, 1996) 70-97, p. 85).

Auteur: Fred van Kan
Publicatie: Haagse Elite tot 1572
Bron: Haags Gemeentearchief


Aert Aertsz Booth is geboren in 1481 in Den Haag, zoon van Arent Cornelisz Booth en Agatha Vranksdr van Diemen. Aert Aertsz: Meesterknaap van de Houtfesterye van Holland, en Balliuw van den Hage, naderhand Drost en Casteleyn tot Franeker, en Grietman van der Bild in Vriesland (heeft tot Juruzalem geweest met zyn Huysvrouw.
Volgens Matthys van Balen zou deze Aart Boot gehuwd zijn met Geertruyd van Leeuwen. Beschrijvinhe van de stad Dordrecht pag. 1001). Hij pachtte met Julius van Botnia, Ridder en Raad in Friesland, en Marten Kobel, rentmeester van Zuid-Holland, drie machtige Hollandse Heren dus, onderhands te Brussel van den Raad van Karel de V de Bildtlanden, en bood daarna den vorige pachters die wederom in huur aan, op voorwaarden, zoo hij voorschreef. Deze, die te voren gemelde landen van eenen slechten tot eenen goeden staat hadden gebragt, waren hiermede in het geheel niet tevreden, en bragten hunne klagten bij het hof van Friesland in, waar de Grietman met zijne deelgenooten in het ongelijk werd gesteld, en hun bevolen, de oude pachters ongemoeid hunnen gang als vroeger te laten gaan (voor verdere informatie zie: van de Aa Biografisch Woordenboek).
Aert Aertsz is overleden op donderdag 02-04-1551 in Den Haag, 70 jaar oud. Hij is begraven te Utrecht. Aert Aertsz:
(1) trouwde met Machteld Boogaerds.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 22-03-1526 met Anna Coebel. Notitie bij het huwelijk: huwelijkse voorwaarden (vermeld in A.R.A., Leen- en Registerkamer van Holland, inv. no. 124, N.-H. folio 83r). Anna is overleden vóór zondag 21-12-1533. Anna: dochter van Frans Coebel en Christina van Rijswijck; op 22-03-1525 door haar moeder in het bezit gesteld van de tot de hofstede de Loo te Voorburg behorende woningen (die Haghe, 1993 pag. 401).


Vrank Aertsz Booth is geboren omstreeks 1478, zoon van Arent Cornelisz Booth en Agatha Vranksdr van Diemen. Vrank Aertsz is overleden omstreeks 1557, ongeveer 79 jaar oud. Beroep: advocaat (advocaat voor den Hove van Holland, hebbende het Raadsheer ampt, `t geen hem van Keizer Karel gedefereert was beleefdelijk geexcuseert). Vrank Aertsz trouwde met Christina van Oudshoorn. Christina is overleden in 1529. Christina: dochter van Donie van Oudshoorn en Geertruyd van der Haar.
Kind van Vrank Aertsz en Christina:

1 Dominicus Booth, geboren omstreeks 1504. (Dominicus: 1515-1573?). Dominicus is overleden omstreeks 1577 in Utrecht, ongeveer 73 jaar oud. Beroep: Raad in den Hove provinciaal van Holland, Extraordinaris in 1549 en Ordinaris in 1557). Titel: mr.
Dominicus trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1525 met Catharina Jacobsdr van Montfoort, ongeveer 17 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum. Catharina Jacobsdr is geboren omstreeks 1508. Catharina Jacobsdr is overleden omstreeks 1605 in Den Haag, ongeveer 97 jaar oud. Catharina Jacobsdr: dochter van Jacob van Montfoort en Dirkje Boelen van Lindenburg.
stuurlinks stuurrechts

 

.