bel

bel

bel

Bootspolder, Nederland

  

Herstel zilte natuur Bootspolder

16-06-2006

Ali Pankow

BURGHSLUIS - De Bootspolder langs de Oosterscheldekust in de Kop van Schouwen wordt omgevormd van agrarisch bouwland tot natuurgebied, waarin het verdwenen zilte areaal in ere wordt hersteld.

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) presenteert het concept-inrichtingsplan vandaag tijdens een inloopavond van 19.30 tot 21.00 uur op het schip ’De Onrust’ in de haven van Burghsluis. „De vragen en opmerkingen die hier naar voren komen, worden zo mogelijk meegenomen in de vorming van een definitief inrichtingsplan“, zegt secretaris E. van der Meer van de Gebiedscommissie Schouwen-West.

De Bootspolder behoort samen met de aangrenzende Koudekerkse Inlaag tot de drie gebieden waarin het provinciebestuur de verdroging wil aanpakken. De twee andere zijn de Yerseke Moer en het waterwingebied bij Kapellebrug.

Overgang

De verdroging van de Bootspolder is het gevolg van het huidige waterbeheer. Er is sprake van een scherpe zoet-zout overgang tussen de hoger liggende gronden en het lager gelegen oppervlaktewater. Dat is ongunstig voor de natuur. Voor een optimale situatie voor alle functies binnen het gebied zou de afwatering van het nieuw te vormen natuurgebied losgekoppeld moeten worden van het huidige afwateringssysteem. Het is dan ook de bedoeling zowel in het zoete als in het brakke deel een passend peilbeheer te realiseren.

De Bootspolder is een klein natuurgebied, maar met relatief hoge natuurwaarden die typerend zijn voor de Zeeuwse kust. Enerzijds is er sprake van samenhang met de andere natuurgebieden langs de zuidkust van Schouwen. Anderzijds heeft het terrein ook specifieke eigen kenmerken, zoals de overgang van kreekrug naar poelgrond, dus van hoog naar laag, van droog naar nat en van zoet naar brak.

Langs de Meeldijk ontwikkelt zich al een bloemrijk grasland met plaatselijk wat ruigte, die van belang is voor insecten, maar ook voor een broedvogel als de patrijs. Op de lager gelegen gronden groeien zilt grasland en zilte pioniervegetatie, waaronder zeekraal. Het zijn de gronden die in de winter inunderen, maar in het voorjaar droogvallen en geschikt zijn als broedplaats voor kustvogels. Het gebied fungeert tevens als hoogwatervluchtplaats voor steltlopers (scholekster), als overwinteringsgebied voor ganzen en eenden en als broedgebied voor weidevogels (tureluur).

Het concept-inrichtingsplan voorziet niet in drastische maatregelen voor recreatief medegebruik, omdat de lokale openbare wegen het gebied al goed bereikbaar maken. Bovendien is het beperkte oppervlak geheel te overzien vanaf de omringende dijken. De nabij gelegen Plompetoren wordt in het concept-plan bovendien als bijzonder uitzichtpunt aangemerkt met een weids uitzicht over inlaag en omgeving.

De Bootspolder is in feite een inlaag die pas in 1954 is ontstaan door de aanleg van een slaperdijk.

Een historische karrenveld-structuur zoals in de Koudekerkse inlaag heeft hier dan ook nooit bestaan. Derhalve wordt bij de inrichting als nieuw natuurgebied uitgegaan van de al aanwezige natuurwaarden.

 Bron: PZC_klein


29-08-2006

Bootspolder

Bron: PZC_klein


 Bootspolder.03

© Foto: Nella Padmos-Boot.

Huize ``t bootje` staat aan de Nieuwe Havenweg te Burgsluis. Voorouders van de huidige bewoner zijn ook `Booten`. Vroeger was daar een poldertje met een `ostie`tje` erop. Dat poldertje heette het `Bootjes- poldertje`. Het poldertje is verdwenen en daarvoor in de plaats is het huisje ``t bootje` gezet.

stuurlinks stuurrechts

 

 

.