bel

bel

bel

Elsevier

Uit `Elseviers Encyclopedie van de Heraldiek` van 1961

BOOT(H)

1. Abraham, de oudste, was in diplomatieke dienst, overleden op jeugdige leeftijd in 1636. Ondanks dat en zijn drukke werkkring vond hij nog tijd tot het samenstellen van enkele genealogische handschriften, voorzien van keurige wapentekeningen, welke tot op zekere hoogte als aanvullingen op het werk van Buchelius (Buchell) kunnen worden beschouwd. Dit werk kwam in de verzameling van jhr. Smissaert voor, waarop door hem een naamregister werd vervaardigd en jammer genoeg nog niet in druk verschenen.

2. Cornelis (1605-1678), zijn werk is niet alleen meer omvattend, doch ook nog belangrijker. Hij studeerde medicijnen te Leiden en later te Caen en vestigde zich in zijn geboorteplaats Utrecht, waar hij tevens burgemeester, thesaurier en hoogheemraad van de Lekdijk-bovendams was. Voorts raadsheer in het Hof van Utrecht en lid der Staten, terwijl hij van 1640 tot zijn dood bibliothecaris der universiteits-bibliotheek was. Hij maakte vele en belangwekkende aantekeningen binnen en buiten Utrecht in verband met de geschiedenis van de provincie en haar bewoners. Hetgeen wat hij bijeenbracht grenst aan het ongelofelijke. Wel het belangrijkste deel van zijn schriftelijke nalatenschap was in het bezit van jhr. M.P. Smissaert. Een 30-tal, vermeld in de catalogus en uitvoerig beschreven door Fred. Muller, werden 3 april 1906 verkocht. Diverse manuscripten bevinden zich in de Utrechtse archieven. De fraai uitgevoerde en uitvoerige genealogie van zijn familie, voortgezet door zijn zoon is opgelegd in de universiteits-bibliotheek. Zijn faam als genealoog was zowel binnen als buiten de grenzen der Verenigde Provinciën dermate bekend, dat in 1668 de wapenkoning van ‘Zijn Christelijke Majesteit’ naar hem als kenner bij uitnemendheid werd verwezen! Naast zijn genealogische en heraldische arbeid verschenen van zijn hand tal van andere geschriften, welke werden uitgegeven. Tevens vervaardigde hij een kaart, door H. Saftleven in 1648 uitgegeven met een korte beschrijving van de stad Utrecht enz.

Zie ook bij de "Stichtsche Cleyne Chronicke" van Jacobus van Cortgeen van der Goude.

stuurlinks stuurrechts
.