bel

bel

bel

Nageslacht Siebe Boot


(Friesland - Terschelling)

Namenindex  Vlag_UK

Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen willekeurig zijn.

I Siebe Boot is geboren omstreeks 1650 in Terschelling. Siebe: Siebe begon een relatie met N.N., geboren omstreeks 1655 in Terschelling.
Kinderen van Siebe uit een onbekende relatie:

1 Thijs Boot, geboren omstreeks 1693 in Terschelling.
2 Age Siebes Boot, geboren omstreeks 1695 in Terschelling. Volgt II.
3 Neeke Boot, geboren omstreeks 1698 in Terschelling.
4 Grietje Boot, geboren omstreeks 1700 in Terschelling.

II Age Siebes Boot is geboren omstreeks 1695 in Terschelling, zoon van Siebe Boot. Age Siebes is overleden omstreeks 1752, ongeveer 57 jaar oud. Age Siebes trouwde met Trijntje Cornelis. Trijntje: ook Grietje Cornelis, dochter van N.N. Cornelis en Neeke Douwes.
Kind van Age Siebes en Trijntje:

1 Siebe Ages (Boot), geboren omstreeks 1722 in Terschelling. Volgt III.

III Siebe Ages (Boot) is geboren omstreeks 1722 in Terschelling, zoon van Age Siebes Boot en Trijntje Cornelis. Siebe Ages is overleden omstreeks 1772, ongeveer 50 jaar oud. Beroep: commandeur (walvisvaarder). Functie: schepen van Oost-Terschelling. Siebe Ages:

Ook zijn voorvaderen komen als schepen voor in Terschellinger aktes.
Hij heeft zich nooit Boot genoemd, zijn zoon Age Siebes noemde zich als eerste Boot.
In de bijgehouden boeken van walvisvaarders wordt hij als Siebe Agesz vermeld, zelf schrijft hij steevast Sibe Agesz en ook zijn zoon schrijft aanvankelijk Sibes. Dochter Grietje schrijft daarentegen al in 1779 wel Siebes.
Met dank aan Jeffrey P. Lieuwen voor deze aanvulling.

Siebe Ages trouwde met Neeke Gauwes (Posma), nadat zij op 12-02-1747 in Midsland in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-02-1747 in Amsterdam. met attestatie elders getrouwd. Neeke Gauwes is geboren omstreeks 1722. Neeke Gauwes: dochter van Gauwe Posma en Claaske Reins.Huwelijksakte Siebe Agesz en Neeke Gauwes

 Huwelijksakte Siebe Agesz en Neeke Gauwes


Kinderen van Siebe Agesz en Neeke Gauwes:

1 Gauwes Siebes Boot. Hij is gedoopt op 19-05-1748 in Midsland. Beroep: arbeider.
2 Grietje Siebes Boot. Volgt IV-a.
3 Claaske Siebes Boot. Volgt IV-b.
4 Neeke Siebes Boot. Zij is gedoopt op 21-05-1758 in Midsland.
5 Age Siebes Boot, geboren op 23-05-1762 in Midsland. Volgt IV-c.

IV-a Grietje Siebes Boot, dochter van Siebe Ages (Boot) en Neeke Gauwes (Posma). Zij is gedoopt op 13-07-1749 in Midsland. Grietje Siebes is overleden vóór 1790. Grietje Siebes trouwde op 15-11-1772 in Midsland met Klaas Lieuwes Lieuwen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Midsland. Hij is gedoopt op 26-02-1741 in Midsland. Klaas Lieuwes is overleden op 07-10-1808 in Terschelling. Beroep: schipper. Klaas Lieuwes: zoon van Lieuwe Cornelis Lieuwen en Sjoukje Cornelis;

getrouwd (2) voor het gerecht op 20-12-1789 in Terschelling met Tietje Wouters Spin (ca 1760 Hindeloopen - 30-05-1837 Amsterdam), dochter van Wouter Tjerks Spin en Trijntje Ales, zuster van Tjerk Wouters Spin, die trouwde met de oudste dochter van Klaas en Grietje, Neeltje Klaas Lieuwen.
1790: testament van Klaas Lieuwes, waarin wordt gesproken over de kinderen uit het huwelijk van Klaas Lieuwes en wijlen Grietje Siebes. Klaas laat in zijn testament opnemen, dat alle kinderen uit het eerste huwelijk – opgesomd: Neeltje, Lieuwe, Siebe, Cornelis, Japke (Jacoba) en Gauwe (dochter Grietje moet dan dus ook al overleden zijn) – bij het overlijden van Klaas door zijn tweede vrouw Tietje onderhouden dienen te worden en ieder een egale portie van de nalatenschap dienen te krijgen. De jongste twee kinderen, Japke en Gauwe, krijgen daarbovenop nog 100 gulden extra per persoon. Als Tietje onverwijld eveneens mocht komen te overlijden, dan worden de kinderen toegewezen aan haar vader, Wouter Tjerks Spin; in geval hij dan nog in leven is. Mocht ook hij reeds overleden zijn, dan worden Klaas zijn zwager, Age Siebes Boot, en Klaas zijn neef, Cornelis Daniels Bos, als voogden aangewezen. Tevens wordt vermeld, dat hetzelfde geldt voor alle eventuele kinderen die nog verwekt mogen worden uit het huwelijk tussen Klaas en Tietje, en dat werden er uiteindelijk nog acht!
Met dank aan Jeffrey P. Lieuwen voor deze aanvulling.

Kinderen van Grietje Siebes en Klaas Lieuwes:

1 Neeltje Klases Lieuwes. Zij is gedoopt op 01-08-1773 in Hoorn (Terschelling). Neeltje Klases is overleden op 02-02-1858 in Midsland (Terschelling). Beroep: naaister.
getrouwd vermoedelijk rond 1802 met Tjerk Wouters Spin, zeeman, zoon van Wouter Tjerks Spin en Trijntje Ales, broer van Tietje Wouters Spin, de tweede vrouw van Klaas Lieuwes Lieuwen, geboren in 1764 in Hindeloopen, overleden op 10-05-1818 op zee ter hoogte van Baltespoor, USSR, op reis van Narva naar Amsterdam, als stuurman aan boord van het fluitschip "de Jonge Gerrit", gevoerd door kapitein Doede Annes.
2 Siebe Klaasen Lieuwen. Hij is gedoopt op 21-09-1777 in Terschelling. Siebe Klaasen is overleden vóór 1811.
3 Cornelis Klaasen Lieuwen. Hij is gedoopt op 05-12-1779 in Terschelling. Cornelis Klaasen is overleden vóór 1811.
4 Jacoba Klases (Japke) Lieuwes. Zij is gedoopt op 31-03-1784 in Amsterdam. Doopgetuigen: Cornelis Lommersen, Klaasje Siebes. Jacoba Klases is overleden op 17-09-1820 in Midsland (Terschelling). Japke: getrouwd op 06-02-1812 in Vlieland met Hendrik Tu(i)ning, commies Recherche Vlieland, gedoopt op 07-09-1752 in Den Burg, Texel, overleden op 03-09-1817 te Almenum, zoon van Hendrik Tu(i)ning, commies Recherche Texel, en Agatha (Agettha) Mengers; weduwnaar van Sybrigje Louisa van Zon.
5 Grietje Klases Lieuwes. Zij is gedoopt op 03-11-1787 in Terschelling. Grietje Klases is overleden vóór 1790.
6 Lieuwe Klaasen Lieuwen, geboren vóór 1790. Lieuwe Klaasen is overleden vóór 1811.
7 Gauwe Klaasen Lieuwen, geboren vóór 1790. Gauwe Klaasen is overleden vóór 1811.

IV-b Claaske Siebes Boot, dochter van Siebe Ages (Boot) en Neeke Gauwes (Posma). Zij is gedoopt op 26-05-1754 in Midsland. Claaske Siebes is overleden vóór 1789. Claaske Siebes trouwde op 14-01-1781 in Midsland met Cornelis Lammerts Swart. Hij is gedoopt op 11-11-1753 in Midsland. Cornelis Lammerts: zoon van Lammert Swart en Baukjen Cornelis; getrouwd op 24-10-1789 in Midsland met Grietje Sjoerds (24-09-1752 Midsland).

IV-c Age Siebes Boot is geboren op 23-05-1762 in Midsland, zoon van Siebe Ages (Boot) en Neeke Gauwes (Posma). Age Siebes is overleden op 27-02-1809 in Midsland, 46 jaar oud. Age Siebes:
(1) trouwde met R(e)insje Cornelis Bos. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-01-1788 in Midsland. Zij is gedoopt op 20-10-1765 in Midsland. R(e)insje Cornelis is overleden op 29-03-1801 in West-Terschelling. R(e)insje Cornelis: dochter van Cornelis Daniels Bos en Neeke Pieters; weduwe van Jan Jongboer Schaap.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 25-05-1802 in Midsland met Maamke Pieters Sorgdrager. Zij is een dochter van Pieter Gerrits Sorgdrager en Trijntje Andries Pals. Zij is gedoopt op 26-11-1769 in Midsland. Maamke Pieters is overleden op 16-01-1845 in Midsland.
Kinderen van Age Siebes en R(e)insje Cornelis:

1 Siebe Ages Boot. Volgt V-a.
2 Neeke Ages Boot. Volgt V-b.
3 Marij Boot. Zij is gedoopt op 07-10-1793 in Midsland. Marij is overleden vóór 1796.
4 Maamke Ages (Mary) Boot, geboren op 26-05-1796 in Midsland. Volgt V-c.
5 Cornelis Ages Boot, geboren op 19-05-1798 in Midsland.
6 Grietje Boot, geboren op 23-08-1799 in Midsland. Grietje is overleden op 30-05-1802 in Midsland, 2 jaar oud.

Kinderen van Age Siebes en Maamke Pieters:

1 Gaauwe Ages Boot, geboren op 17-02-1803 in Midsland. Hij is gedoopt op 20-02-1803 in Midsland [bron: DTB 1729-1811 Hervormde Gemeente 692]. Doopgetuige: Neeke Klaas. Gaauwe Ages is overleden op 04-04-1869 in Midsland, 66 jaar oud. Aangifte op 05-04-1869. Hij is begraven op 08-04-1869 te Midsland.
2 Catharina Boot, geboren op 03-01-1805 in Terschelling. Volgt V-d.
3 Pieter Ages Boot, geboren op 24-09-1807 in Midsland.

V-a Siebe Ages Boot, zoon van Age Siebes Boot en R(e)insje Cornelis Bos. Hij is gedoopt op 12-07-1789 in Midsland. Siebe Ages is overleden op 24-09-1859 in Midsland. Aangifte op 24-09-1859. Beroep: landbouwer, broodbakker. Siebe Ages trouwde op 23-12-1810 in Hoorn met Japke Arjens de Groot, 15 jaar oud. Japke Arjens is geboren op 09-10-1795 in Midsland. Japke Arjens is overleden op 20-01-1841 in Midsland, 45 jaar oud. Japke Arjens: dochter van Arjen Pieters de Groot en Marij Johannes Ewouds.
Kinderen van Siebe Ages en Japke Arjens:

1 Reinsje Siebes Boot, geboren op 21-03-1812 in Midsland. Volgt VI-a.
2 Aarjen Siebes (Arie) Boot, geboren op 18-01-1814 in Midsland. Volgt VI-b.
3 Age Siebes Boot, geboren op 07-06-1816 in Midsland. Volgt VI-c.
4 Kornelis Siebes Boot, geboren op 20-02-1818 in Midsland. Volgt VI-d.
5 Maria Siebes (Maamke) Boot, geboren op 18-06-1819 in Midsland. Volgt VI-e.
6 Neeltje Siebes Boot, geboren op 24-11-1821 in Terschelling. Aangifte op 25-11-1821 [akte b18]. Neeltje Siebes is overleden op 28-12-1821 in Terschelling, 1 maand oud. Aangifte op 29-12-1821 [akte b6].
7 Neeltje Siebes Boot, geboren op 01-12-1822 in Terschelling. Aangifte op 02-12-1822 [akte b19]. Neeltje Siebes is overleden op 04-12-1822 in Terschelling, 3 dagen oud. Aangifte op 04-12-1822 [akte b7].
8 Johannes Siebes Boot, geboren op 19-04-1824 in Midsland. Aangifte op 20-04-1824 [akte b8]. Johannes Siebes is overleden op 29-01-1850 in Midsland, 25 jaar oud. Aangifte op 29-01-1850 [akte a10].
9 Siebe Siebes Boot, geboren op 14-01-1827 in Midsland. Aangifte op 15-01-1827 [akte b1]. Siebe Siebes is overleden op 23-02-1848 in Terschelling, 21 jaar oud. Aangifte op 24-02-1848 [akte a17].
10 Pieter Siebesz Boot, geboren op 22-04-1829 in Midsland. Aangifte op 22-04-1829 [akte b4]. Pieter Siebesz is overleden op 17-09-1894 in Midsland, 65 jaar oud. Aangifte op 18-09-1894.
11 Daniël Siebes Boot, geboren op 11-11-1830 in Midsland. Aangifte op 12-11-1830 [akte b22]. Daniël Siebes is overleden op 13-01-1848 in Midsland, 17 jaar oud. Aangifte op 14-01-1848 [akte a6].

V-b Neeke Ages Boot, dochter van Age Siebes Boot en R(e)insje Cornelis Bos. Zij is gedoopt op 06-02-1792 in Midsland. Neeke Ages is overleden op 14-09-1848 in Striep (Terschelling). Aangifte op 14-09-1848. Neeke Ages:
(1) trouwde met Frans Tjalfs Kooijman. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-12-1810 in Hoorn, Terschelling. Frans Tjalfs is geboren op 05-12-1790 in Midsland. Frans Tjalfs is overleden op 23-03-1813, 22 jaar oud. Beroep: landman. Frans Tjalfs: zoon van Tjalf Frans Kooijman en Trientje Lieuwens.
(2) trouwde op 06-07-1814 in Terschelling [akte 5] met Jacob Cornelis Stada, 25 jaar oud. Jacob Cornelis is geboren op 29-10-1788 in Midsland. Jacob Cornelis is overleden op 10-11-1867 in Midsland, 79 jaar oud. Aangifte op 11-11-1867 [akte 59]. Hij is begraven op 13-11-1867 te Midsland. Beroep: landbouwer. Jacob Cornelis: zoon van Cornelis Reltje Stada, matroos, stuurman (in 1811 in 's lands dienst), en Neeke Ariens Smit. Cornelis gebruikte de naam Stada nooit, zijn kinderen pas na 1811.
Kind van Neeke Ages en Jacob Cornelis:

1 Reinsje Jacobs Stada, geboren op 25-07-1822 in Terschelling. Volgt VI-f.

V-c Maamke Ages (Mary) Boot is geboren op 26-05-1796 in Midsland, dochter van Age Siebes Boot en R(e)insje Cornelis Bos. gedoopt als Marij Ages. Maamke Ages is overleden op 01-09-1883 in Formerum, 87 jaar oud. Aangifte op 03-09-1883. Zij is begraven op 04-09-1883 te Midsland. Mary trouwde, 18 jaar oud, op 11-03-1815 in Terschelling [akte 9] met Cornelis Jansz Schaap, 21 jaar oud. Cornelis Jansz is geboren op 03-07-1793 in Midsland. Cornelis Jansz is overleden op 03-04-1870 in Formerum, 76 jaar oud. Hij is begraven op 06-04-1870 te Midsland. Beroep: landbouwer. Functie: opzichter der wagenwegen van het district Formerum. Cornelis Jansz: zoon van Jan Claasen Schaap, (1763-1802), kapitein, koopman, en Martjen Cornelis Kuijper (1765-1848). Raadsvergadering 1835: "als opvolger van de onlangs overleden Filippus Ewouds wordt Cornelis Jans Schaap benoemd tot opzichter der Wagenwegen van het district Formerum".
Kind van Mary en Cornelis Jansz:

1 Tetje Cornelis Schaap, geboren in 1831. Tetje Cornelis is overleden in 1891, 60 jaar oud.

V-d Catharina Boot is geboren op 03-01-1805 in Terschelling, dochter van Age Siebes Boot en Maamke Pieters Sorgdrager. Catharina trouwde met Gerrit Willems Zweers. Gerrit Willems is geboren op 23-02-1810 in Amsterdam. Beroep: behanger.
Kinderen van Catharina en Gerrit Willems:

1 Gerrit Willem Zweers, geboren omstreeks 1845 in Amsterdam. Volgt VI-g.
2 Johannes Ages Zweers, geboren in 1848.

VI-a Reinsje Siebes Boot is geboren op 21-03-1812 in Midsland, dochter van Siebe Ages Boot en Japke Arjens de Groot. Aangifte op 23-03-1912 [akte b6]. Zij is gedoopt op 29-03-1812 in Midsland. Reinsje Siebes is overleden op 11-11-1881 in Midsland, 69 jaar oud. Aangifte op 12-11-1881. Reinsje Siebes trouwde, 26 jaar oud, op 30-01-1839 in Midsland [akte 2] met Siltje Jorrits Kooijman, 26 jaar oud. Siltje Jorrits is geboren op 09-08-1812 in Terschelling, zoon van Jort Cornelis Kooijman en Neeke Pieters Sorgdrager. Siltje Jorrits is overleden op 15-09-1879 in Terschelling, 67 jaar oud.
Kinderen van Reinsje Siebes en Siltje Jorrits:

1 Japke Ziltjes Kooijman, geboren in 07-1843. Japke Ziltjes is overleden op 09-10-1843 in Terschelling, 3 maanden oud. Aangifte op 09-10-1843.
2 Japke Ziltjes Kooijman, geboren op 17-09-1844. Japke Ziltjes is overleden op 09-10-1844 in Terschelling, 22 dagen oud. Aangifte op 10-10-1844.

VI-b Aarjen Siebes (Arie) Boot is geboren op 18-01-1814 in Midsland, zoon van Siebe Ages Boot en Japke Arjens de Groot. Aangifte op 18-01-1814 [akte b2]. Aarjen Siebes is overleden op 05-12-1844 in Formerum, 30 jaar oud. Aangifte op 05-12-1844 [akte a43]. Arie trouwde, 27 jaar oud, op 30-12-1841 in Terschelling [akte 11] met Hiltje Jans Mier, 27 jaar oud. Hiltje Jans is geboren op 22-07-1814 in Terschelling. Hiltje Jans is overleden op 15-09-1858 in Terschelling, 44 jaar oud. Hiltje Jans: dochter van Jan Pieters Mier en Grietje Cornelis Kooijman.
Kind van Arie en Hiltje Jans:

1 Siebe Boot, geboren op 14-01-1842 in Midsland.

VI-c Age Siebes Boot is geboren op 07-06-1816 in Midsland, zoon van Siebe Ages Boot en Japke Arjens de Groot. Age Siebes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-08-1839 in Terschelling [akte 10b] met Antje Dirks Lieuwen, 25 jaar oud. Antje Dirks is geboren op 02-06-1814 in Terschelling. Antje Dirks is overleden op 06-10-1852 in Terschelling, 38 jaar oud. Antje Dirks: dochter van Dirk Gerrits Lieuwen en Neeke Jacobs Schaap, boerin.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 25-10-1866 in Terschelling [akte 18] met Bartje Mattheus de Graaf, 50 jaar oud. Age en Bartje plus 4 kinderen uit het huwelijk van Bartje met Pieter Klaassen Smit, en Japke plus man en kinderen zijn in 1867 vertrokken naar Noord Amerika [S.m.1. 1991, no. 3, blz. 177]. Bartje Mattheus is geboren op 18-05-1816 in Terschelling. Bartje Mattheus: dochter van Mattheus Wijbrands de Graaf en Trijntje Douwes Rijkeboer.
Kinderen van Age Siebes en Antje Dirks:

1 Japke Ages Boot, geboren op 11-11-1839 in Terschelling. Volgt VII-a.
2 Neeke Ages Boot, geboren op 09-11-1840. Neeke Ages is overleden op 21-05-1845 in Terschelling, 4 jaar oud. Aangifte op 21-05-1845.
3 Siebe Ages Boot, geboren op 27-09-1843 in Terschelling. Siebe Ages is overleden op 16-09-1847 in Terschelling, 3 jaar oud. Aangifte op 16-09-1847.
4 Neeke Ages Boot, geboren op 13-05-1846 in Terschelling. Neeke Ages is overleden op 30-09-1846 in Oosterend, 4 maanden oud. Aangifte op 01-10-1846.
5 Siebe Ages Boot, geboren op 06-01-1848 in Terschelling. Siebe Ages is overleden op 11-08-1855 in Terschelling, 7 jaar oud. Aangifte op 13-08-1855.
6 Dirk Ages Boot, geboren op 03-11-1849 in Terschelling. Dirk Ages is overleden op 18-02-1851 in Kaard (Terschelling), 1 jaar oud. Aangifte op 18-02-1851.

VI-d Kornelis Siebes Boot is geboren op 20-02-1818 in Midsland, zoon van Siebe Ages Boot en Japke Arjens de Groot. Aangifte op 21-02-1818 [akte b5]. Kornelis Siebes is overleden op 03-07-1857 in Terschelling, 39 jaar oud. Aangifte op 04-07-1857 [akte a57]. Kornelis Siebes trouwde, 29 jaar oud, op 08-04-1847 in Terschelling [akte 9] met Reinsje Jacobs Stada, 24 jaar oud. Reinsje Jacobs is geboren op 25-07-1822 in Terschelling, dochter van Jacob Cornelis Stada en Neeke Ages Boot. Reinsje Jacobs is overleden op 27-08-1905 in Terschelling, 83 jaar oud.
Kinderen van Kornelis Siebes en Reinsje Jacobs:

1 Siebe Boot, geboren op 21-01-1850 in Terschelling. Volgt VII-b.
2 Neeke Boot, geboren op 14-10-1851 in Terschelling. Volgt VII-c.
3 Jacob Cornelis Boot, geboren op 02-06-1854 in Terschelling. Jacob Cornelis is overleden op 28-05-1856 in Terschelling, 1 jaar oud. Aangifte op 28-05-1856.

VI-e Maria Siebes (Maamke) Boot is geboren op 18-06-1819 in Midsland, dochter van Siebe Ages Boot en Japke Arjens de Groot. Aangifte op 19-06-1819 [akte b19]. Maria Siebes is overleden op 31-08-1847 in Midsland, 28 jaar oud. Aangifte op 31-08-1847 [akte a52]. Beroep: bouwvrouw. Maamke trouwde, 24 jaar oud, op 21-12-1843 in Terschelling [akte 20] met Wybrand Cornelisz Doeksen, 24 jaar oud. Wybrand Cornelisz is geboren op 30-09-1819 in Terschelling. Wybrand Cornelisz is overleden op 12-03-1847 in Terschelling, 27 jaar oud. Wybrand Cornelisz: zoon van Cornelis Gerritsz Doeksen en Trijntje Wiebrands de Graaf.
Kinderen van Maamke en Wybrand Cornelisz:

1 Trijntje Doeksen, geboren op 20-05-1844. Volgt VII-d.
2 Maamke Wybrands Doeksen, geboren op 30-08-1847 in Terschelling. Maamke Wybrands is overleden op 20-09-1847 in Terschelling, 21 dagen oud. Aangifte op 21-09-1847.

VI-f Reinsje Jacobs Stada is geboren op 25-07-1822 in Terschelling, dochter van Jacob Cornelis Stada en Neeke Ages Boot. Reinsje Jacobs is overleden op 27-08-1905 in Terschelling, 83 jaar oud. Reinsje Jacobs trouwde, 24 jaar oud, op 08-04-1847 in Terschelling [akte 9] met Kornelis Siebes Boot, 29 jaar oud. Kornelis Siebes is geboren op 20-02-1818 in Midsland, zoon van Siebe Ages Boot en Japke Arjens de Groot. Aangifte op 21-02-1818 [akte b5]. Kornelis Siebes is overleden op 03-07-1857 in Terschelling, 39 jaar oud. Aangifte op 04-07-1857 [akte a57].
Kinderen van Reinsje Jacobs en Kornelis Siebes:

1 Siebe Boot, geboren op 21-01-1850 in Terschelling. Volgt VII-b.
2 Neeke Boot, geboren op 14-10-1851 in Terschelling. Volgt VII-c.
3 Jacob Cornelis Boot, geboren op 02-06-1854 in Terschelling. Jacob Cornelis is overleden op 28-05-1856 in Terschelling, 1 jaar oud. Aangifte op 28-05-1856.

VI-g Gerrit Willem Zweers is geboren omstreeks 1845 in Amsterdam, zoon van Gerrit Willems Zweers en Catharina Boot. Gerrit Willem is overleden op 09-04-1918 in Zutphen, ongeveer 73 jaar oud. Aangifte op 23-04-1918 [akte 144 Emmen]. Gerrit Willem trouwde met Johanna Henderika Hogerbees.

VII-a Japke Ages Boot is geboren op 11-11-1839 in Terschelling, dochter van Age Siebes Boot en Antje Dirks Lieuwen. Japke Ages trouwde, 21 jaar oud, op 18-07-1861 in Terschelling [akte 14] met Dirk Ariens Roos, 22 jaar oud. met vrouw en 2 kinderen in 1867 vertrokken naar U.S.A. [Bron: Rijksarchief in Noord-Holland. Bibliotheek 42A 25 I en II; Staat van landverhuizers uit Noord-Holland 1848 - 1877 (waar de gemeente Terschelling onder viel)]. Dirk Ariens is geboren op 02-11-1838 in Terschelling. Beroep: landbouwer. Religie: N.H. Dirk Ariens: zoon van Arjen Alberts Roos en Neeltje Dirks de Boer.
Kinderen van Japke Ages en Dirk Ariens:

1 Arien Roos, geboren op 11-03-1862 in Terschelling.
2 Antje Dirks Roos, geboren op 26-05-1866 in Terschelling.

VII-b Siebe Boot is geboren op 21-01-1850 in Terschelling, zoon van Kornelis Siebes Boot en Reinsje Jacobs Stada. Siebe is overleden op 30-08-1910 in Midsland, 60 jaar oud. Aangifte op 31-08-1910. Beroep: landbouwer. Siebe trouwde, 29 jaar oud, op 29-11-1879 in Terschelling [akte 22] met Anna Roos, 31 jaar oud. Anna is geboren op 01-07-1848 in Landerum. Anna is overleden op 05-03-1929 in Terschelling, 80 jaar oud. Anna: dochter van Jan Alberts Roos en Neeltje Andries Bos.
Kinderen van Siebe en Anna:

1 Neeke Boot, geboren op 24-04-1878 in Midsland. Volgt VIII-a.
2 Jacob Siebes Boot, geboren op 13-06-1880 in Midsland. Jacob Siebes is overleden op 24-11-1880 in Midsland, 5 maanden oud.
3 Reinsje Boot, geboren op 18-08-1882 in Midsland. Volgt VIII-b.
4 Jan Boot, geboren op 25-06-1884. Volgt VIII-c.
5 Albert Boot, geboren op 10-07-1887 in Midsland. Albert is overleden op 24-07-1887 in Midsland, 14 dagen oud. Aangifte op 25-07-1887.

VII-c Neeke Boot is geboren op 14-10-1851 in Terschelling, dochter van Kornelis Siebes Boot en Reinsje Jacobs Stada. Neeke is overleden op 25-05-1908 in Bloemendaal, 56 jaar oud. Aangifte op 24-06-1908 [akte 10 Terschelling]. Neeke trouwde, 24 jaar oud, op 10-02-1876 in Terschelling [akte 3] met Cornelis Wortel, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 10-10-1850 in Lies. Cornelis: zoon van Jan Wortel en Maartje Roos.

VII-d Trijntje Doeksen is geboren op 20-05-1844, dochter van Wybrand Cornelisz Doeksen en Maria Siebes (Maamke) Boot. Trijntje is overleden op 25-07-1925, 81 jaar oud. Trijntje: Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Terschelling (huisvesting) wordt Trijntje na het overlijden van haar ouders opgevoed door haar grootvader Cornelis Gerrits Doeksen en diens nog inwonende dochters en oudtante Maria Wybrands de Graaf, die als huishoudster te boek staat, maar een ongetrouwde schoonzuster is van Cornelis Gerrits Doeksen [Bron: archief Tresoar te Leeuwarden, met dank aan Foppe Buijl]. Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op 15-05-1863 in Terschelling [akte 11] met Dirk Cornelis Swart.

VIII-a Neeke Boot is geboren op 24-04-1878 in Midsland, dochter van Siebe Boot en Anna Roos. Neeke is overleden op 11-08-1953, 75 jaar oud. Zij is begraven te Midsland. Neeke trouwde, 26 jaar oud, op 26-01-1905 in Terschelling [akte 3] met Tjaard Ruyg, 29 jaar oud. Tjaard is geboren op 02-12-1875 in Hoorn, Terschelling. Tjaard is overleden op 18-01-1954 in Terschelling, 78 jaar oud. Hij is begraven te Midsland. Tjaard: zoon van Jacob Ruyg en Klaaske Bakker.

VIII-b Reinsje Boot is geboren op 18-08-1882 in Midsland, dochter van Siebe Boot en Anna Roos. Reinsje is overleden op 05-11-1940 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Aangifte op 06-11-1940 [akte dd 14-11-1940 Terschelling]. Woonplaats: Terschelling. Reinsje trouwde, 21 jaar oud, op 17-12-1903 in Terschelling [akte 30] met Cornelis Cupido, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 23-03-1879 in Formerum. Beroep: visser. Cornelis: zoon van Jan Pieters Cupido en Grietje Cornelis Groendijk.

VIII-c Jan Boot is geboren op 25-06-1884, zoon van Siebe Boot en Anna Roos. Beroep: zeeman. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 28-01-1914 in Terschelling [akte 3] met Trijntje Smit, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 23-10-1886 in Terschelling. Trijntje: dochter van Willem Jortsen Smit en Geertje Pals.


Index (91 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
   Overleden
Begraven
Relatie(s)
(Boot) Siebe Ages 1722 1772 Nummer III
(Posma) Neeke Gauwes 1722   [Partner van III]
Boot Aarjen Siebes 1814 1844 Nummer VI-b
Boot Age Siebes 1695 1752 Nummer II
Boot Age Siebes 1762 1809 Nummer IV-c
Boot Age Siebes 1816   Nummer VI-c
Boot Albert 1887 1887 [Zoon van VII-b]
Boot Catharina 1805   Nummer V-d
Boot Claaske Siebes 1754 1789 Nummer IV-b
Boot Cornelis Ages 1798   [Zoon van IV-c]
Boot Daniël Siebes 1830 1848 [Zoon van V-a]
Boot Dirk Ages 1849 1851 [Zoon van VI-c]
Boot Gaauwe Ages 1803 1869 [Zoon van IV-c]
Boot Gauwes Siebes 1748   [Zoon van III]
Boot Grietje 1700   [Dochter van I]
Boot Grietje 1799 1802 [Dochter van IV-c]
Boot Grietje Siebes 1749 1790 Nummer IV-a
Boot Jacob Cornelis 1854 1856 [Zoon van VI-d]
Boot Jacob Siebes 1880 1880 [Zoon van VII-b]
Boot Jan 1884   Nummer VIII-c
Boot Japke Ages 1839   Nummer VII-a
Boot Johannes Siebes 1824 1850 [Zoon van V-a]
Boot Kornelis Siebes 1818 1857 Nummer VI-d
Boot Maamke Ages 1796 1883 Nummer V-c
Boot Maria Siebes 1819 1847 Nummer VI-e
Boot Marij 1793 1796 [Dochter van IV-c]
Boot Neeke 1698   [Dochter van I]
Boot Neeke 1851 1908 Nummer VII-c
Boot Neeke 1878 1953 Nummer VIII-a
Boot Neeke Ages 1792 1848 Nummer V-b
Boot Neeke Ages 1840 1845 [Dochter van VI-c]
Boot Neeke Ages 1846 1846 [Dochter van VI-c]
Boot Neeke Siebes 1758   [Dochter van III]
Boot Neeltje Siebes 1821 1821 [Dochter van V-a]
Boot Neeltje Siebes 1822 1822 [Dochter van V-a]
Boot Pieter Ages 1807   [Zoon van IV-c]
Boot Pieter Siebesz 1829 1894 [Zoon van V-a]
Boot Reinsje 1882 1940 Nummer VIII-b
Boot Reinsje Siebes 1812 1881 Nummer VI-a
Boot Siebe 1650   Nummer I
Boot Siebe 1842   [Zoon van VI-b]
Boot Siebe 1850 1910 Nummer VII-b
Boot Siebe Ages 1789 1859 Nummer V-a
Boot Siebe Ages 1843 1847 [Zoon van VI-c]
Boot Siebe Ages 1848 1855 [Zoon van VI-c]
Boot Siebe Siebes 1827 1848 [Zoon van V-a]
Boot Thijs 1693   [Zoon van I]
Bos R(e)insje Cornelis 1765 1801 [Partner van IV-c]
Cornelis Trijntje     [Partner van II]
Cupido Cornelis 1879   [Partner van VIII-b]
Doeksen Maamke Wybrands 1847 1847 [Dochter van VI-e]
Doeksen Trijntje 1844 1925 Nummer VII-d
Doeksen Wybrand Cornelisz 1819 1847 [Partner van VI-e]
de Graaf Bartje Mattheus 1816   [Partner van VI-c]
de Groot Japke Arjens 1795 1841 [Partner van V-a]
Hogerbees Johanna Henderika     [Partner van VI-g]
Kooijman Frans Tjalfs 1790 1813 [Partner van V-b]
Kooijman Japke Ziltjes 1843 1843 [Dochter van VI-a]
Kooijman Japke Ziltjes 1844 1844 [Dochter van VI-a]
Kooijman Jort Cornelis     [Schoonouder van VI-a]
Kooijman Siltje Jorrits 1812 1879 [Partner van VI-a]
Lieuwen Antje Dirks 1814 1852 [Partner van VI-c]
Lieuwen Cornelis Klaasen 1779 1811 [Zoon van IV-a]
Lieuwen Gauwe Klaasen 1790 1811 [Zoon van IV-a]
Lieuwen Klaas Lieuwes 1741 1808 [Partner van IV-a]
Lieuwen Lieuwe Klaasen 1790 1811 [Zoon van IV-a]
Lieuwen Siebe Klaasen 1777 1811 [Zoon van IV-a]
Lieuwes Grietje Klases 1787 1790 [Dochter van IV-a]
Lieuwes Jacoba Klases 1784 1820 [Dochter van IV-a]
Lieuwes Neeltje Klases 1773 1858 [Dochter van IV-a]
Mier Hiltje Jans 1814 1858 [Partner van VI-b]
Pals Trijntje Andries     [Schoonouder van IV-c]
Roos Anna 1848 1929 [Partner van VII-b]
Roos Antje Dirks 1866   [Dochter van VII-a]
Roos Arien 1862   [Zoon van VII-a]
Roos Dirk Ariens 1838   [Partner van VII-a]
Ruyg Tjaard 1875 1954 [Partner van VIII-a]
Schaap Cornelis Jansz 1793 1870 [Partner van V-c]
Schaap Tetje Cornelis 1831 1891 [Dochter van V-c]
Smit Trijntje 1886   [Partner van VIII-c]
Sorgdrager Maamke Pieters 1769 1845 [Partner van IV-c]
Sorgdrager Neeke Pieters     [Schoonouder van VI-a]
Sorgdrager Pieter Gerrits     [Schoonouder van IV-c]
Stada Jacob Cornelis 1788 1867 [Partner van V-b]
Stada Reinsje Jacobs 1822 1905 Nummer VI-f
Swart Cornelis Lammerts 1753   [Partner van IV-b]
Swart Dirk Cornelis     [Partner van VII-d]
Wortel Cornelis 1850   [Partner van VII-c]
Zweers Gerrit Willem 1845 1918 Nummer VI-g
Zweers Gerrit Willems 1810   [Partner van V-d]
Zweers Johannes Ages 1848   [Zoon van V-d]

 logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 (met aangepaste rapportgenerator) op 27-02-2013.


Bronnen:

  • DTB = Doop-, Trouw- en Begraafregisters (ook RBS)
  • genlias = www.wiewaswie.nl : database van de samenwerkende archiefdiensten
  • RBS = Retroacta Burgerlijke Stand (ook DTB)
  • Tresoar = www.tresoar.nl: Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum
  • verbeteringen en aanvullingen van Foppe en Mieke Buijl
  • verbeteringen en aanvullingen van Jeffrey P. Lieuwen
  • aanvullingen van www.stada.nl/terschelling/  
stuurlinks stuurrechts

.