bel

bel

bel

Parenteel Ghisebrecht Bothen

(Zuid-Holland - Dordrecht (Adellijk))

Wapen_Adellijk.02

Het wapen van het geslacht Boot zoals Matthijs Balen dat in zijn 17de eeuws boek vermeldt. De afbeelding stelt voor een sabel (= zwart) hart op een veld van goud. In Den Haag en Utrecht hangen houten exemplaren. De adellijke takken voerden als familiewapen op een gouden schild een springend hert.


Namenindex  Vlag_UK

Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen alfabetisch of willekeurig zijn.

I Ghisebrecht Bothen. Ghisebrecht is overleden in 1123 in Utrecht. Titel: Heer van Laar. Ghisebrecht: er zijn verschillende aanwijzingen dat Ghisebrecht Bothensoon in de 12e eeuw de achternaam Booth of variant in Holland heeft geïntroduceerd. Ghisebrecht trouwde met Gerprich (Gerping) N.N.
Kinderen van Ghisebrecht en Gerprich (Gerping):

1 Arent (Arnold) Boothen. Functie: proost van Sint Marienkapittel in Utrecht (omstreeks 1145).
2 Badeloch Boothen. Volgt II-a.
3 Gerard Gijsbrechtsz Boothen (Bothe, Botho), geboren omstreeks 1120. Volgt II-b.

II-a Badeloch Boothen, dochter van Ghisebrecht Bothen en Gerprich (Gerping) N.N. Badeloch trouwde met Egbert van Amstel. Egbert is geboren omstreeks 1102 (rond 1100/1105). Notitie: een relatie van Badeloch met Egbert van Amstel wordt niet vermeld in het boek van Th. van Amstel: "De Heren van Amstel 1105-1378", Hilversum, 1999. Titel: Heer van Amstel (1131-1172). Functie: ministeriaal van de bisschop van Utrecht (1156).

Een ministeriaal was in de middeleeuwen een persoon van onvrije afkomst aan wie een belangrijke post in bestuur en leger werd toevertrouwd.
De term wordt hoofdzakelijk gebruikt voor Duitsland, waar ministerialen een eigen stand vormden. De sporen van hun onvrije afkomst werden vanaf de 12e eeuw uitgewist. In de late middeleeuwen gingen ministerialen op in de ridderstand, het stadspatriciaat en de landadel.
Een groot deel van de ridderstand kwam voort uit de ministerialen. Als ridder dienende ministerialen kregen vaak een ridderleen.
Bron: wikipedia.
Egbert: waarschijnlijk een zoon van Wolfert van Amstel, Heer van Amstel, ministeriaal van de bisschop van Utrecht, schout van Amstelland; vermeld als getuige voor bisschop Andreas in 1131 [1], nogmaals in 1131 [2]; getuige voor bisschop Hartbert in 1143 [3]. In 1145 als getuige vermeld in de oorkonde waarin Koning Koenraad volgens rechterlijke uitspraak de Utrechtse kerk bevestigt in het bezit van het graafschap Oostergo en Westergo [4]. In hetzelfde jaar als getuige vermeld in de oorkonde waarbij koning Koenraad aan de kapittelen van de Dom en Oudmunster het uitsluitende recht schenkt, om bij vacature een nieuwe bisschop te kiezen [5]. Getuige voor het kapittel van Sint-Pieter in 1147 [6]. In 1156 herstelt keizer Frederik het kapittel van Sint-Marie te Utrecht in het bezit van enige tienden en andere goederen, hun door Egbert van Amstel, ministeriaal van Sint-Maarten, wederrechtelijk ontnomen, nadat Egbert van Amstel tevoren ten overstaan van bisschop Hartbert het recht van het kapittel daarop erkend had en bepaalt verder de grenzen van de wederzijdse landen [7]. Als getuige vermeld in de oorkonde van 1165 waarbij Keizer Frederik vergunt, dat door de Nude een waterleiding gegraven zal worden tot afvoer van het water van de Rijn naar zee, en dat een dam, bij Wijk in de Rijn gelegd, zal blijven bestaan, en beveelt de dam te Zwammerdam, door de Graaf van Holland ten onrechte daar aangelegd, op te ruimen [8]. In 1169 oorkondt bisschop Godfried, dat hij door de bemoeiingen van aartsbisschop Philips van Keulen met Egbert van Amstel, die in de rijksban gevallen was, verzoend is, en wel op voorwaarde, dat Egbert de goederen die hij zich wederrechtelijk als leenman had toegeëigend en nu teruggegeven heeft, als dienstgoed van het schoutambt (van Amstel) heeft terugontvangen, en dat hij verder afstand heeft gedaan van het Bijlmerbroek en de halve tiend van Weesp, die hij zich eveneens wederrechtelijk had toegeëigend [9]. In 1171 als getuige vermeld als keizer Frederik bisschop Godfried bevestigt in het bezit van de door Keizer Otto II geschonken goederen [10]. Voor het laatst vermeld in 1172, als getuige voor bisschop Godfried, samen met zijn zoon Hendrik [11]. Volgens Van Spaen had Egbert reeds ten tijde van bisschop Hartbert een geschil met het kapittel van Sint-Marie te Utrecht. Egbert, dienstman en ministeriaal van Sint- Maarten, had onenigheid met het kapittel van Sint-Marie over het rechtsgebied, de tinsen en tienden van zeker nieuw ontgonnen land, dat Egbert, hoewel het door bisschop Heribert aan het kapittel was toegewezen, zich toegeëigend had. Keizer Frederik verplichtte Egbert echter in 1156 afstand te doen en bepaalde tevens de grenzen van deze "novalia". Voorts bracht Egbert nadeel toe aan de kerk van Sint-Maarten, door zich alle diensten en dienstgelden in Amstel en omliggende gerechten toe te eigenen, terwijl deze eigenlijk de bisschop toekwamen. Hij werd daarvoor in de kerkelijke ban gedaan. Door bemiddeling van Philip, aartsbisschop van Keulen, kwam in 1169 een verzoening tot stand tussen de bisschop en Egbert. Egbert moest afstand doen van alle rechten, die volgens Egbert hem als leenrecht toebehoorden, maar ontving die van de bisschop "in officium villicationis", als meijer (ambtman), voor zich en na zijn dood voor zijn zoon terug. Tevens droeg Egbert het veen Bijlmerbroek en de halve tiend van Weesp over aan de bisschop.
Bron: http://www.kareldegrote.nl
"Genealogie van Amstel-IJsselstein", door Philip van Dael.
[1] OSU, nummer 331, de dato 1131, voor 23 augustus. De getuigen betreffen "clerici et laici, liberi et ministeriales". Er is echter geen duidelijke splitsing in de de rij getuigen aangegeven, doch uit het feit dat Egbert vrij achteraan in de rij staat, behoort hij waarschijnlijk tot de "ministeriales".
[2] OSU, nummer 333, de dato 1131, voor 23 augustus. Als vierde persoon na Egbert in de rij van getuigen wordt Godfried van Amstel genoemd.
[3] OSU, nummer 383, de dato 7 oktober 1143. Vermeld onder de "leke-getuigen".
[4] OSU, nummer 388, de dato 18 oktober 1145.
[5] OSU, nummer 389, de dato 18 oktober 1145.
[6] OSU, nummer 392. Vermeld onder de "leke-getuigen".
[7] OSU, nummer 414, de dato 1156, tussen 9 maart en 18 juni.
[8] OSU, nummer 448, de dato 25 november 1165.
[9] OSU, nummer 462. "..quod Eggebertus de Amestella ecclesie sancti Martini et mihi intolerabiles injurias intulit, omne servicium, quod ipsa ecclesia de jure debuit habere in Amestella .."
[10] OSU, nummer 472, de dato 12 oktober 1171.
[11] OSU, nummer 473, de dato 1172, tussen 18 juni en 24 september. "Ministeriales: Ekbertus de Amestelle, filius ejus Heinricus, ..."...
OSU: Oorkondenboek van het Sticht Utrecht.

II-b Gerard Gijsbrechtsz Boothen (Bothe, Botho) is geboren omstreeks 1120, zoon van Ghisebrecht Bothen en Gerprich (Gerping) N.N. Gerard Gijsbrechtsz is overleden na 1205, minstens 85 jaar oud. Beroep: hofmeester van de Graaf van Holland.
Kind van Gerard Gijsbrechtsz uit een onbekende relatie:

1 Arend (Aarnd) Gerardsz Bothen, geboren omstreeks 1160. Volgt III.

III Arend (Aarnd) Gerardsz Bothen is geboren omstreeks 1160, zoon van Gerard Gijsbrechtsz Boothen (Bothe, Botho). Arend (Aarnd) Gerardsz is overleden na 1205, minstens 45 jaar oud. Beroep: rechter te Hartesweerde (Heradswaard) (1201).
Kind van Arend (Aarnd) Gerardsz uit een onbekende relatie:

1 Gerard Aarndsz Booth, geboren omstreeks 1205. Volgt IV.

IV Gerard Aarndsz Booth is geboren omstreeks 1205, zoon van Arend (Aarnd) Gerardsz Bothen. Beroep: schout van Dordrecht (omstreeks 1243). Titel: Ridder in 1262 en 1271, Ambachtsheer van Hartesweerde (het ambacht in Hartesweerde is na hem Botenes genaamd). Gerard Aarndsz: "Gerard Boot, 1243, vermelt met Dirck van Minnigem, bailliou van Zuyt-Hollant, in een brief van Niclaes, heere van Putten in 't voorszegde jaer". Bron: Van Beverwijck: "Memorien uyt de Beschrijvinge der stadt Dordrecht", pagina 175; zou als ridder vermeld zijn 1262 en 1271 [Bron: Gens Nostra 1985 pag. 525].
Kind van Gerard Aarndsz uit een onbekende relatie:

1 Cornelis Gerardsz Booth, geboren omstreeks 1250. Volgt V.

V Cornelis Gerardsz Booth is geboren omstreeks 1250, zoon van Gerard Aarndsz Booth. Beroep: schepen van Dordrecht (1310), op Duijvesteijn. Cornelis Gerardsz: "Ende Cornelis Booth knape heeren Gerards soon was noch inden jare 1310 schepen in Dordrecht. Wiens nacomelingen gebynaemd syn geweest van Barendrecht ende van Almonde als mede-gerechtichde in beyde die ambachten ende besitters van de huysen ter Nood ende Duyvesteyn by Dordrecht. In welcke stadt oock eenige van Henluyden voortyts tot regenten vercoren, ende aen mede-regenten geallieerd syn geweest en daerom genaemd de Dordtsche Boothen". Bron: Van Beverwijck: "Memorien uyt de Beschrijvinge der stadt Dordrecht", pagina 6. Cornelis Gerardsz trouwde met Geertruijd Cornelia Danielsdr van der Merwede. Geertruijd Cornelia Danielsdr is geboren omstreeks 1270 in Dordrecht. 1281?.

Geertruijd Cornelia Danielsdr: 1. dochter van Daniel Godschalcks van der Merwede, Heer ter Merwede, en Mabelia van Arkel
of:
2. dochter van Daniel IV van der Merwede (ca 1258-1331) en Beatrix van Alkemade (ca 1270-ca 1330)?
Aantekening Merwede - Arkel - Booth - Both:
Herbaren van der Lede
1. Jan I van Arkel, heer van Arkel
.....1. Jan II van Arkel, heer van Arkel
..........1. Jan III van Arkel, heer van Arkel, getrouwd met Kunigonda van Virneburg
...............1. Margaretha van Arkel, getrouwd met Gijsbrecht Both van der Eem, heer van de Eem, zoon van Gijsbrecht Both van der Eem (heer van de Eem).
2. Mabelia van Arkel, getrouwd met Godschalck van der Merwede, heer van de Merwede
.....1. Daniel IV van der Merwede, heer van de Merwede
..........1. Daniel V van der Merwede, heer van de Merwede, getrouwd met Beatrix van Alkemade
...............1. Daniël VI van der Merwede, heer van de Merwede, getrouwd met Johanna Both van der Eem
..........2. Geertruid Danielsdr van der Merwede, getrouwd met Cornelis Gerardszn Booth, knape op Duijvesteijn, schepen van Dordrecht (1310), zoon van Gerard Both (vermeld als ridder in 1262 en 1271).
Zie voor Van der Merwede het artikel van Lenselink: "De heren van der Merwede, 1243-1403", in Hollandse Studien 3 (1972) pag. 7-66.

Kinderen van Cornelis Gerardsz en Geertruijd Cornelia Danielsdr:

1 Daniël Booth.
2 Gerard Booth. Bij het overlijden van Gerard: knape gestorven zonder oir (nakomelingen).
3 Jan Cornelisz Booth. Functie: Decaan en Provisor in den lande van Putten omstreeks 1352.
4 Maria Booth. Volgt VI-a.
5 Pieter Booth. Pieter is overleden in 1376. Functie: kanunnik van Oud-Munster in Utrecht.
6 Arend (Aert) Cornelisz Booth, geboren omstreeks 1290 in Dordrecht. Volgt VI-b.

VI-a Maria Booth, dochter van Cornelis Gerardsz Booth en Geertruijd Cornelia Danielsdr van der Merwede. Maria trouwde met Rijcout (Ricoud) Willemsz van Brakel. Functie: schepen van Dordrecht rond 1355 en in 1369. Rijcout (Ricoud) Willemsz: zoon van Willem Tolnaerz. Wapen: 2 paalsgewijs geplaatste vissen [OV 1967, pag. 114].
Kind van Maria en Rijcout (Ricoud) Willemsz:

1 Godschalk van Brakel. Volgt VII-a.

VI-b Arend (Aert) Cornelisz Booth is geboren omstreeks 1290 in Dordrecht, zoon van Cornelis Gerardsz Booth en Geertruijd Cornelia Danielsdr van der Merwede. Geboren in 1330?. Functie: burgemeester van Dordrecht (1346 en 1369), schepen van Dordrecht (1351). Titel: Ridder op Duyvesteyn. Arend (Aert) Cornelisz trouwde met Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr Oem van Barendrecht. Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr: dochter van Jan Gillissone Oem, koopman te Dordrecht, zeer rijk bankier te Dordrecht, medepachter van de wissel Dordrecht (1317-1319), rentmeester van Zuid-Holland (1320-1345), raad en rentmeester-generaal van het Graafschap Holland (1329-1333), Heer van Barendrecht (beleend na koop 1321), Ridder (1341), baljuw van Zuid-Holland (vanaf 1321), kasteelheer van het slot "Rosendael", getrouwd met Soete Jansdr van der Dussen, dochter van Jan II, Ridder in 1305-1323, Vrijheer van Dubbelmonde en Muilkerk, Heer van Dussen, getrouwd met Jacoba van Drongelen-Heusden (vraag: waar past Cornelis Boot, geboren rond 1310-1315, burgemeester van Dordrecht, getrouwd met Liesbeth Oem, dame van Vrouwen-Ambacht en Cornelis-Landeken te Oost-Barendrecht? antwoord: is Cornelis Boot niet de zoon van Liesbeth Oem en getrouwd met Beatrix van Ratingen?)
Kinderen van Arend (Aert) Cornelisz en Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr:

1 Anna Booth. Volgt VII-b.
2 Geertruyt Booth. Volgt VII-c.
3 Martha Booth van Barendrecht. Functie: non Witte-Vrouwenklooster in Utrecht.

Witte_Vrouwenklooster_Utrecht

Wittevrouwenklooster te Utrecht, 1384-1797

In 1581 gaven de Staten van Utrecht een gemeenschappelijk reglement met instructie aan de adellijke vrouwenkloosters, die sindsdien in een vaste volgorde tezamen de 'vijf juffren of ridderschapsconventen' vormden. De leden waren van adel en daarom kwamen deze geprotestantiseerde instellingen onder het bestuur van de ridderschap te staan.
Bron: www.hetutrechtsarchief.nl
4 Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht, geboren omstreeks 1330. Volgt VII-d.

VII-a Godschalk van Brakel, zoon van Rijcout (Ricoud) Willemsz van Brakel en Maria Booth. Functie: (dienaar van de graaf van Blois (1368), schepen van Dordrecht (1383), rentmeester-generaal van Zuid-Holland (1384). Bron: NL 2001, kolom 532). Godschalk trouwde met N.N. van Heemskerk.

VII-b Anna Booth, dochter van Arend (Aert) Cornelisz Booth en Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr Oem van Barendrecht. Anna trouwde met Bartoud van Abbenbroek. Titel: Ridder.

VII-c Geertruyt Booth, dochter van Arend (Aert) Cornelisz Booth en Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr Oem van Barendrecht. Geertruyt trouwde met Jan van Brakel. Jan: zoon van Godschalxz van Brakel. Functie: Baljuw van der Goude in 1380.

VII-d Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht is geboren omstreeks 1330, zoon van Arend (Aert) Cornelisz Booth en Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr Oem van Barendrecht. geboren in 1360?. Beroep: schepen van Dordrecht (1380), burgemeester van Dordrecht (1397 en 1408). Titel: Heer van Barendrecht. Cornelis Aertsz: wapen: 9 spitsruiten, 3 3 3 (waarom niet het Boot wapen met het hert?). Cornelis Aertsz trouwde met Beatrix van Ratingen. Beatrix: dochter van Wormbout Tielmansz van Ratingen, burgemeester van Dordrecht in 1367, en N.N. Hendricsdr de Vriese. De latere Dordtse regentenfamilie van Ratingen stamt waarschijnlijk uit de stad Ratingen bij Düsseldorf. In 1284 wordt een Godschalk van Ratingen in de Dordtse stadsrekeningen aangetroffen, die bij de wijnhandel betrokken was, terwijl in 1311 sprake is van de erfgenamen van Wormbout van Ratingen. In 1366 resp.1367 zijn 2 zoons (Herman Vincken en Wormbout) van een Heer Tielman van Ratingen burgemeester.
Kinderen van Cornelis Aertsz en Beatrix:

1 Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw. Volgt VIII-a.
2 Maria Booth van Barendrecht.
3 Wouter Kornelisz Booth van Barendrecht. Volgt VIII-b.
4 Aard (Arent) Booth van Barendrecht, geboren omstreeks 1375. Volgt VIII-c.

VIII-a Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw, zoon van Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht en Beatrix van Ratingen. Beroep: schepen van Dordrecht (1409 en 1410), kerkmeester van Dordrecht (1413). Gerard Cornelisz trouwde met Maria van den Tympel.
Kinderen van Gerard Cornelisz en Maria:

1 Machtilt (Mechteld) Booth. Volgt IX-a.
2 Wouter Booth. Volgt IX-b.

VIII-b Wouter Kornelisz Booth van Barendrecht, zoon van Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht en Beatrix van Ratingen. Beroep: landpoorter te Dubbeldam en Barendrecht in 1413. Wouter Kornelisz trouwde met Emme Wisse Stevens. Emme Wisse: dochter van Pieter Jans en Adriana Jansdr.
Kinderen van Wouter Kornelisz en Emme Wisse:

1 Dirk Booth. Beroep: priester in 1457.
2 Margriet Woutersdr Boot. Volgt IX-c.
3 Maria Booth. Volgt IX-d.

VIII-c Aard (Arent) Booth van Barendrecht is geboren omstreeks 1375, zoon van Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht en Beatrix van Ratingen. Aard (Arent) is overleden op 18-11-1421, ongeveer 46 jaar oud (oorzaak: verdronken). Bij het overlijden van Aard (Arent): hij bewoonde het Huis Duivestein in de Hollandse Waard. Dat kasteel werd op 18-11-1421 door de Sint Elizabethsvloed verwoest, waarbij hij met 5 van zijn kinderen verdronk (volgens Balen, volgens Van Beverwijck in 1439 nog in leven). De andere 4 kinderen waren op dat tijdstip in Dordrecht en Delft. Titel: Knape en Heer van Barendrecht. Aard (Arent) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1395 met Machtild Jansdr van Slingeland. Woonplaats: (woonde in 1421 op Duyvesteyn). Machtild Jansdr: dochter van Jan van Slingeland (ca 1340-voor 1405) en Catharina van Drongelen (overleden ca 1406).
Kinderen van Aard (Arent) en Machtild Jansdr:

1 Cornelis Aertsz Booth, geboren vóór 1400. Volgt IX-e.
2 Jan Aertsz Booth van Barendrecht, geboren omstreeks 1400. Volgt IX-f.
3 Beatrix Booth, geboren omstreeks 1408. Beatrix is overleden op 13-02-1505 in Dordrecht, ongeveer 97 jaar oud. Functie: non te Marienborn in Dordrecht.
4 Elizabeth Booth, geboren omstreeks 1410. Volgt IX-g.

IX-a Machtilt (Mechteld) Booth, dochter van Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw en Maria van den Tympel. Machtilt (Mechteld) trouwde met Nicolaas Loydink. Beroep: schout van Dordrecht (1451), burgemeester van Dordrecht (1470).

IX-b Wouter Booth, zoon van Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw en Maria van den Tympel.
Kinderen van Wouter uit een onbekende relatie:

1 Gerard Booth van der Zwaluw. Beroep: schepen van Dordrecht (1421).
2 Margriet Booth van der Zwaluw. Volgt X-a.

IX-c Margriet Woutersdr Boot, dochter van Wouter Kornelisz Booth van Barendrecht en Emme Wisse Stevens. Margriet Woutersdr trouwde met Wouter Heijmans. Wouter: later heet deze familie Kolff, Colve of Colvius.
Kind van Margriet Woutersdr en Wouter:

1 Geertruida Heijmans. Volgt X-b.

IX-d Maria Booth, dochter van Wouter Kornelisz Booth van Barendrecht en Emme Wisse Stevens. Maria: dochter van Kornelis Boot van Barendrecht (ca 1330) en Beatrix van Ratingen?. Maria trouwde met Pieter Dircx Schaert. Pieter Dircx is overleden in 1412. Beroep: houtkoper. Functie: schepen van Dordrecht in 1397 en 1404. Pieter Dircx: zoon van Dierck Pieters Schaart.
Kinderen van Maria en Pieter Dircx:

1 Korstiaan Schaert. Volgt X-c.
2 Elisabeth Schaert, geboren in 1360. Elisabeth is overleden in 1405, 45 jaar oud.

IX-e Cornelis Aertsz Booth is geboren vóór 1400, zoon van Aard (Arent) Booth van Barendrecht en Machtild Jansdr van Slingeland. Cornelis Aertsz is overleden op 18-05-1466 in Dordrecht, minstens 66 jaar oud. Beroep: schepen van Dordrecht (1441-1444), burgemeester (1445, 1451 tot 1460), veertigraad (1456), tresorier (1457, 1458, 1459, 1461). Cornelis Aertsz: nakomelingen in Den Haag en Engeland. Cornelis Aertsz trouwde met Soetgen van Diemen.
Kinderen van Cornelis Aertsz en Soetgen:

1 Adriaen Booth. Volgt X-d.
2 Dirk Booth. Dirk is overleden in 1506. Functie: pensionaris van de stad Utrecht.
3 Jan Booth van Barendrecht. Jan is overleden in 1496. Beroep: priester, kanunnik en collator van de O.L.V.-Kerk te Dordrecht.
4 Aert (Arent) Cornelisz Booth, geboren vóór 1425. Volgt X-e.

IX-f Jan Aertsz Booth van Barendrecht is geboren omstreeks 1400, zoon van Aard (Arent) Booth van Barendrecht en Machtild Jansdr van Slingeland. Jan Aertsz is overleden op 03-02-1449 in Utrecht, ongeveer 49 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1434 in Dordrecht en in 1439 in Utrecht). Beroep: rentmeester van de Baron van Gaasbeek, van Putten, en van Strijen (1434). Jan Aertsz: stamvader van de Utrechtse Booten. Jan Aertsz trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1418 in Delft met Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde. Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr: dochter van Jan van Almonde en Maria van Cralingen.

bezittingen in de Zuid-Hollandse Waard:
13-12-1418: Akten van overdracht voor schepenen van Delft door Marie van Kralingen, weduwe van Jan van Almonde, aan haar zonen Willem, Filips en Cornelis en haar dochter Lijsbet, echtgenote van Jan Arendsz Boot van haar goederen in Almsvoet, Uitalm en Strijen;
24-04-1419: Akten van overdracht voor schepenen van Delft door Willem van Almonde aan Cornelis, zijn broer, en Jan Arendsz Boot, zijn zwager, van zijn aandeel in dezelfde goederen; zie hiervoor regest van 13-12-1418.

Kinderen van Jan Aertsz en Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr:

1 Aart Booth.
2 Andries Booth van Almonde. Andries is overleden op 22-08-1489. Hij is begraven te Offen, Kreis Celle, Nedersaksen, Duitsland. Bij het overlijden van Andries: Offen is een plaatsje in de gemeente Bergen in de noordelijke Landkreis Celle in de Lüneburger Heide, 5,6 km zuidelijk van Bergen aan de Bundesstrasse 3. Beroep: overste te paard in dienst van Koning Matthias (leenvolger in de Goederen van Almonde). Titel: Ridder van de Duitse Orde.
3 Cornelis Booth van Almonde. Volgt X-f.
4 Hase Booth. Beroep: suster te Jeruzalem buyten Utrecht.
5 Iseman Booth. Bij het overlijden van Iseman: Carthuysers bij Geertruydenberg.
6 Jan Booth van Almonde. Jan: leefde nog in 1487.
7 Lysbeth Booth. Functie: non te Marienborn in Dordrecht.
8 Machtild Booth. Volgt X-g.
9 Philips Booth. Bij het overlijden van Philips: Carthuysers bij Geertruydenberg.
10 Willem Booth. Beroep: kapitein.

IX-g Elizabeth Booth is geboren omstreeks 1410, dochter van Aard (Arent) Booth van Barendrecht en Machtild Jansdr van Slingeland. Elizabeth trouwde met Godschalk Oem van Papendrecht. stamouders van de Oemelingen Heren van Papendrecht. Functie: burgemeester van Dordrecht (1440 en 1449).

X-a Margriet Booth van der Zwaluw, dochter van Wouter Booth. Margriet trouwde met Gysberth de Jager.

X-b Geertruida Heijmans, dochter van Wouter Heijmans en Margriet Woutersdr Boot. Geertruida trouwde met Cornelis Snouck.

X-c Korstiaan Schaert, zoon van Pieter Dircx Schaert en Maria Booth. Korstiaan trouwde met Geertruyd Willemsdr Duyck.

X-d Adriaen Booth, zoon van Cornelis Aertsz Booth en Soetgen van Diemen. Adriaen is overleden op 16-09-1484 in Dordrecht. Adriaen: vermeld in 1456 en 1468 in Dordrecht. Adriaen trouwde met Jacobje Jansdr Gerit. Jacobje Jansdr is overleden na 22-01-1499.

X-e Aert (Arent) Cornelisz Booth is geboren vóór 1425, zoon van Cornelis Aertsz Booth en Soetgen van Diemen. ca 1438?. Aert (Arent) Cornelisz is overleden vóór 19-04-1475 in Dordrecht. Functie: kerkmeester van de Sint Adriaans kerk te Dordrecht (1454), zieckmeester te Dordrecht (1468), burgemeester van 's-Herenwege (1472). Aert (Arent) Cornelisz trouwde met Machteld Reyersdr de Jonge. Machteld Reyersdr is geboren in Dordrecht. ca 1442?. Machteld Reyersdr: dochter van Reyer Willemsz de Jonge (ca 1403-1463), burgemeester van Dordrecht tussen 1444 en 1462, en Janna (Johanna) Gijsbertsdr Quekels (ca 1407-1465).
Kinderen van Aert (Arent) Cornelisz en Machteld Reyersdr:

1 Beatrix Boot. Beroep: zuster in het klooster Sint Marienborn.
2 Soetken Aerntsdr Boot. Volgt XI-a.
3 Lijsbeth Aerntsdr Boot, geboren vóór 1447. Volgt XI-b.
4 Cornelis Boot, geboren na 1450.
5 Aert (Arent) Aertsz Boot, geboren omstreeks 1451 in Dordrecht. Volgt XI-c.
6 Marijtgen Aerentdr Boot, geboren omstreeks 1467.

X-f Cornelis Booth van Almonde, zoon van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde. Cornelis is overleden in 1491. Beroep: kapitein en leenvolger van zijn broer Andries. Cornelis:
(1) trouwde met Iseland van Fereest.
(2) trouwde met Johanna Hak van Beesde. Johanna is overleden in 1497. Bij het overlijden van Johanna: na oculi. Johanna: dochter van Gysberth Hak van Beesde en Wendel-Moet van Eyl.
Kind van Cornelis en Iseland:

1 Gerard Booth. Gerard is overleden in 1471 in Famagusta, Cyprus. Bij het overlijden van Gerard: "die in het wederkeren van Jeruzalem anno 1471 op het eyland Cyprus in Famagosta is overleden, zonder oir".

Kinderen van Cornelis en Johanna:

1 Aart Booth. Aart is overleden in 1485. Bij het overlijden van Aart: stierf op Allerkinderen dag en leit in Utrecht in de Sint Geerten Kerk begraven. Titel: Ridder van Jeruzalem (klooster bij Utrecht).
2 Dirk Booth. Volgt XI-d.
3 Elizabeth Booth van Almmonde. Volgt XI-e.
4 Iseland Booth. Volgt XI-f.
5 Jan Booth van Almmonde. Volgt XI-g.

X-g Machtild Booth, dochter van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde. Machtild trouwde met Hubert van Jutfaas van Blokboven.

XI-a Soetken Aerntsdr Boot, dochter van Aert (Arent) Cornelisz Booth en Machteld Reyersdr de Jonge. Soetken Aerntsdr: ook Zoetje. Soetken Aerntsdr trouwde met Gering Hubrechtsz van Veltwijck. Functie: raad van Dordrecht (1467, 1472), veertig (1478), schepen (1478, 1479), burgemeester van 's-Herenwege (1479).
Kind van Soetken Aerntsdr en Gering Hubrechtsz:

1 Jacob van Veltwijck.

XI-b Lijsbeth Aerntsdr Boot is geboren vóór 1447, dochter van Aert (Arent) Cornelisz Booth en Machteld Reyersdr de Jonge. Lijsbeth Aerntsdr is overleden in 12-1514, minstens 67 jaar oud. Lijsbeth Aerntsdr: ook Elisabeth. Lijsbeth Aerntsdr trouwde, minstens 20 jaar oud, omstreeks 1467 met Aernt Jansz Goudt. Aernt Jansz is overleden vóór 17-07-1495. Beroep: juwelier te 's-Gravenhage.
Kinderen van Lijsbeth Aerntsdr en Aernt Jansz:

1 Jan Aerntsz Goudt.
2 Jacob Aerntsz Goudt, geboren omstreeks 1468. Volgt XII-a.

XI-c Aert (Arent) Aertsz Boot is geboren omstreeks 1451 in Dordrecht, zoon van Aert (Arent) Cornelisz Booth en Machteld Reyersdr de Jonge. Aert (Arent) Aertsz is overleden vóór 11-1501, hoogstens 50 jaar oud. Beroep: advocaat in Den Haag (1496). Functie: burgemeester van 's Heeren wegen te Dordrecht (1472). Titel: doctor in de beide rechten. Aert (Arent) Aertsz trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1480 met Aechte (Agatha) Vranksdr van Diemen, ongeveer 40 jaar oud. Aechte (Agatha) Vranksdr is geboren omstreeks 1440. Aechte (Agatha) Vranksdr is overleden op 29-09-1497 in Dordrecht, ongeveer 57 jaar oud. Bij het overlijden van Aechte (Agatha) Vranksdr: Nieuwe Kerk te Delft (Zuidtrans). Aechte (Agatha) Vranksdr: dochter van Vrank van Diemen en Margareta Lambrechtsdr de Haas (Busscharts); weduwe van Claas Meeusz, getrouwd circa 1460.
Kinderen van Aert (Arent) Aertsz en Aechte (Agatha) Vranksdr:

1 Machteld Aertsdr Booth, geboren omstreeks 1480. Volgt XII-b.
2 Aert Aertsz Booth, geboren omstreeks 1482 in Den Haag. Volgt XII-c.
3 Vrank Aertsz Booth, geboren omstreeks 1487. Volgt XII-d.

XI-d Dirk Booth, zoon van Cornelis Booth van Almonde en Johanna Hak van Beesde. Dirk is overleden in 1506. Bij het overlijden van Dirk: overleden op Sint Catharinen avond. Functie: pensionaris van de stad Utrecht. Dirk:
(1) trouwde met Agatha Pyl. Agatha is overleden in 1498. Bij het overlijden van Agatha: overleden na Midvasten. Agatha: dochter van Jan Pyl en Machtild van Wijk.
(2) trouwde met Margaretha van Witt. Margaretha is overleden op 28-12-1517.
Kinderen van Dirk en Agatha:

1 Adriaan Booth. Adriaan is overleden in 1523. Bij het overlijden van Adriaan: overleden op onzer Vrouwen Assenmitio. Functie: Fiscaal der Stichts van Utrecht.
2 Agatha Booth. Agatha is overleden op 25-02-1527 in Utrecht. Beroep: conventuale te Sint Cecilien binnen Utrecht.
3 Cornelis Booth. Cornelis is overleden in 1528. Bij het overlijden van Cornelis: overleden op Sint Thomas avond. Beroep: priester en kanunnik van Sint Marien in Utrecht.
4 Hendrik Booth. Bij het overlijden van Hendrik: overleden zonder oir (nakomelingen).
5 Jan Booth. Volgt XII-e.
6 Machtild Booth. Volgt XII-f.

Kinderen van Dirk en Margaretha:

1 Reimborg Booth. Volgt XII-g.
2 Willem Booth. Bij het overlijden van Willem: "voor Mets gebleven". Beroep: kapitein.
3 Aart (Aernt) Dirksz Booth, geboren omstreeks 1481 in Dordrecht. Volgt XII-h.

XI-e Elizabeth Booth van Almmonde, dochter van Cornelis Booth van Almonde en Johanna Hak van Beesde. Elizabeth is overleden op 25-06-1537. Elizabeth trouwde met Jan de Lode. Jan: "de Rijke".

XI-f Iseland Booth, dochter van Cornelis Booth van Almonde en Johanna Hak van Beesde. Iseland trouwde met Frederik van Zuylen van Niveld. Frederik: zoon van Henderik van Zuylen van Niveld.

XI-g Jan Booth van Almmonde, zoon van Cornelis Booth van Almonde en Johanna Hak van Beesde. Woonplaats: Gent, Oost-Vlaanderen, België (in 1491). Jan trouwde met Maria de Gruytere.

XII-a Jacob Aerntsz Goudt is geboren omstreeks 1468, zoon van Aernt Jansz Goudt en Lijsbeth Aerntsdr Boot. Functie: dijkgraaf van de Krimpenerwaard (1498-1507), later rentmeester-generaal van Noord-Holland. Titel: mr. Jacob Aerntsz trouwde met Cornelia van Goeree. Titel: jonkvrouw.

XII-b Machteld Aertsdr Booth is geboren omstreeks 1480, dochter van Aert (Arent) Aertsz Boot en Aechte (Agatha) Vranksdr van Diemen. Machteld Aertsdr is overleden vóór 12-12-1558, hoogstens 78 jaar oud. Machteld Aertsdr trouwde met Nicolaas Coebel. 11 kinderen. Nicolaas is overleden vóór 05-02-1529. Beroep: rentmeester-generaal van Zuid-Holland (1506-1529) rentmeester van de beden van Zuid-Holland (sinds 1511), raad en rentmeester-generaal van de gemene landsaanslagen. Nicolaas: waarschijnlijk een zoon van Pieter Claesz Cobels (Kuebel, Cobel); kocht met Jan de Jonghe het huis van Cats aan de Kneuterdijk, 13-06-1528 beleend hofstad Teilingen, beleend hofstad Hontshol, en van hof te Wassenaar; Coebel: F.J.W. van Kan (1999). Genealogie van het Haagse geslacht Coebel. De Nederlandse Leeuw, kolom 418-425 (let op: in het januari-februari nummer!).
Kinderen van Machteld Aertsdr en Nicolaas:

1 Aernt (Arnoudt) Coebel. Volgt XIII-a.
2 Anna Coebel. Volgt XIII-b.
3 Magdalena Coebel. Volgt XIII-c.
4 Philips Coebel. Volgt XIII-d.
5 Pieter Coebel. Pieter: beleend Teilingen 01-12-1529.

XII-c Aert Aertsz Booth is geboren omstreeks 1482 in Den Haag, zoon van Aert (Arent) Aertsz Boot en Aechte (Agatha) Vranksdr van Diemen. Aert Aertsz is overleden op 02-04-1551 in Den Haag, ongeveer 69 jaar oud. Hij is begraven te Utrecht. Bij het overlijden van Aert Aertsz: Geertekerk. Beroep: student te Leuven (1502), te Orléans (1506), schout van 's-Gravenhage (1518-1524), baljuw aldaar (1522-1524, 1529-1536), meesterknaap van de wildernisse van Holland (1531-1542), pachter van de Bildtlanden (1524-1527) en drost en kastelein te Franeker (1527-1529). Aert Aertsz: Meesterknaap van de Houtfesterye van Holland, en Balliuw van den Hage, naderhand Drost en Casteleyn tot Franeker, en Grietman van der Bild in Vriesland (heeft tot Jeruzalem geweest met zyn Huysvrouw). Hij pachtte met Julius van Botnia, Ridder en Raad in Friesland, en Marten Kobel, rentmeester van Zuid-Holland, drie machtige Hollandse Heren dus, onderhands te Brussel van den Raad van Karel de V de Bildtlanden, en bood daarna den vorige pachters die wederom in huur aan, op voorwaarden, zoo hij voorschreef. Deze, die te voren gemelde landen van eenen slechten tot eenen goedenstaat hadden gebragt, waren hiermede in het geheel niet tevreden, en bragten hunne klagten bij het hof van Friesland in, waar de Grietman met zijne deelgenooten in het ongelijk werd gesteld, en hun bevolen, de oude pachters ongemoeid hunnen gang als vroeger te laten gaan (voor verdere informatie zie: Van de Aa: Biografisch Woordenboek). Aert Aertsz trouwde, hoogstens 44 jaar oud, vóór 22-03-1526 met Anna Fransdr Coebel. Zij is een dochter van Frans Pietersz Coebel en Christina van Rijswijk. Anna Fransdr is overleden vóór 21-12-1533. Anna Fransdr: erft een leen van de Binckhorst, op 22-03-1525 door haar moeder in het bezit gesteld van de tot de hofstede de Loo te Voorburg behorende woningen [die Haghe, 1993 pag. 401]; weduwe van Claas van Oudelant.

XII-d Vrank Aertsz Booth is geboren omstreeks 1487, zoon van Aert (Arent) Aertsz Boot en Aechte (Agatha) Vranksdr van Diemen. Vrank Aertsz is overleden op 11-09-1557, ongeveer 70 jaar oud (oorzaak: van een pestilentiael coortsen). Bij het overlijden van Vrank Aertsz: Tekst op een grafsteen of schilderij in de Grote Kerk te Dordrecht: Mr. Vranco Boot celeberrimus ap. Hollandus advocatus post recusatam senatoriam dignitatem septuagenarius tandem oppressorum patrociniis immortuus est anno Domini 1557, XI mensis septembris. Mr. Frank Boot, de beroemde advocaat voor het Hof van Holland, nadat hij de waardigheid van een zetel in de raad had geweigerd, heeft hij zich tenslotte als zeventigjarige tijdens het verdedigen van de verdrukten dood gewerkt, op 11 september 1557. Beroep: student te Leuven (1502), te Orléans (1506), procurateur van de Duitse natie aldaar (1508), student te Parijs, licentiaat in de rechten, advocaat bij het Hof van Holland te 's-Gravenhage, rentmeester van het klooster Koningsveld te Delft, bewaarder van de lenen van Egmond (1540) (advocaat voor den Hove van Holland, hebbende het Raadsheer ampt, 't geen hem van Keizer Karel gedefereert was beleefdelijk geexcuseert). Vrank Aertsz: Vranc Boot heeft zijn gehele - werkzame - leven in Den Haag gewoond; hij had daar onder meer grondbezit in het Bezuidenhout, wat blijkt uit een acte van 1578, waarbij de weduwe van zijn zoon Dominicus, mede namens haar kinderen Dominicus en Floris een hypotheek vestigt op 18 morgen land bezuiden het Haagsche Bos, gekomen van Vranck Boot Aerntszoen. Uit de Hofboeken van Den Haag is ook af te leiden dat Vranc Boot onroerend goed bezat in het Nieuwelant (ten zuiden van het Bosch en ten oosten van de Denneweg); verder ten zuiden van het Noordeinde; aan de noordzijde van het Voorhout; op de Mient van Eykenduinen; in het Benoordenhout; ten noordwesten van de Beek; en tenslotte op de plaats, waar de Eykenduinse molen placht te staan. Vrank Aertsz:
(1) trouwde met Maria van Hoogstraten.
(2) trouwde met Maritgen Willemsdr Hoener. Maritgen Willemsdr is overleden omstreeks 25-09-1565 in Den Haag. Bij het overlijden van Maritgen Willemsdr: Grote Kerk.
(3) trouwde met Christina van Oudshoorn. Christina is geboren omstreeks 1493. Christina is overleden op 26-08-1529 in Den Haag, ongeveer 36 jaar oud. Christina: dochter van Doemen Jansz van Oudshoorn en Geertruyt van der Haer.
Kind van Vrank Aertsz en Christina:

1 Dominicus Booth, geboren omstreeks 1514. Volgt XIII-e.

XII-e Jan Booth, zoon van Dirk Booth en Agatha Pyl. Jan is overleden op 30-05-1549. Hij is begraven te Utrecht. Bij het overlijden van Jan: overleden "den laatsten mey", "beyde te Sint Geert tot Utrecht begraven". Jan trouwde met Catharina van den Haar. Catharina is overleden op 03-04-1551. Catharina: dochter van Huybert van den Haar en Machtild van Valkendaal.
Kinderen van Jan en Catharina:

1 Cornelis Booth. Volgt XIII-f.
2 Dirk Booth. Bij het overlijden van Dirk: jong overleden.
3 Geertruyd Booth.
4 Gysberth Booth. Gysberth is overleden in 1557. Bij het overlijden van Gysberth: overleden zonder oir (nakomelingen).
5 Huybert Booth. Volgt XIII-g.
6 Tymen Booth. Volgt XIII-h.

XII-f Machtild Booth, dochter van Dirk Booth en Agatha Pyl. Machtild trouwde met Jacob Jans van Bemmel. Jacob Jans is overleden in 1527. Bij het overlijden van Jacob Jans: overleden op Hemelvaartsdag. Beroep: schepen van Utrecht (1526).

XII-g Reimborg Booth, dochter van Dirk Booth en Margaretha van Witt. Reimborg trouwde met Jan van der Meer. Jan is overleden op 01-05-1530.

XII-h Aart (Aernt) Dirksz Booth is geboren omstreeks 1481 in Dordrecht, zoon van Dirk Booth en Margaretha van Witt.

Volgens andere bronnen een zoon van Aert Booth en Agatha van Diemen en in 1526 met Anna van Coebel:
In de oudere genealogieën, zoals van de 17e eeuwse genealoog Cornelis Boot, is Aernt Boot aangegeven als zoon van Aernt Boot en Agatha van Diemen. In recentere genealogieën wordt deze Aernt Boot gezien als zoon van Dirck Booth en Margriet de Wit. Ik zie geen overtuigende bewijzen om af te stappen van de oudere genealogieën (zie ook website Franz Salzborn).
Bron: http://www.fredbrouwer.nl/geneabrouw/Generatie%2016.html

Aart (Aernt) Dirksz is overleden op 02-03-1551 in Den Haag, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven te Utrecht. Bij het overlijden van Aart (Aernt) Dirksz: overleden op Pinksteravond. Functie: Baljuw van Den Haag (1531), admiraal van Holland (1539), grietman van Het Bildt(?), schepen van Utrecht. Titel: Ridder. Aart (Aernt) Dirksz trouwde met Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Geertruijd Gijsbertsdr is geboren vóór 1512 in Utrecht. Geertruijd Gijsbertsdr is overleden omstreeks 1556, minstens 44 jaar oud. Geertruijd Gijsbertsdr: dochter van Gijsbert van Leeuwen (

Op 12-11-1561 vindt het transport plaats van het huis Leeuwenberch te Utrecht "Gerrit Boot, Arent Boten soon, Willem van Zuijlen van Nijvelt en Joffrou Aecht Boot zijn huijsvrou, Johan Boot haeren broeder, Boudewijn van der Boeij, boedelharder zijner kinderen geprocreeert en naegelaten bij Joffrou Alidt Boots zijn huijsvrou, Joffrou Anna en Mechtild zaliger Aernt Booth dochteren geprocreeert bij Joffrou Geertruijdt van Leeuwen sijn wijff, allen erfgenamen voornoemde Aernt Boots en Joffrou Geertruijt van Leeuwen, transporteren haer huijs bij Sint Geertenbrugh ... ten behoeve van Johan Calvo en Joffrou Johanna Vincke sijn wijff ... nu genaemt Leuwenborch eertijt het huijs ten heijligen lande oock ten tijden van Gijsbert van Leeuwen, vanouts het huis Hombout".

Klik hier voor meer informatie over Grachtenhuis Leeuwenberch
(ooit eigendom van Gijsbert van Leeuwen)

Kinderen van Aart (Aernt) Dirksz en Geertruijd Gijsbertsdr:

1 Anna Booth. Volgt XIII-i.
2 Johan Booth. Volgt XIII-j.
3 Mechteld (Machteld) Booth. Volgt XIII-k.
4 Alida (Alidt) Booth, geboren vóór 1532. Volgt XIII-l.
5 Gerard (Gerrit Aernt) Booth, geboren in 1540 in Den Haag. Volgt XIII-m.
6 Agatha Booth, geboren in 1544 in Den Haag. Volgt XIII-n.

XIII-a Aernt (Arnoudt) Coebel, zoon van Nicolaas Coebel en Machteld Aertsdr Booth. Aernt (Arnoudt) is overleden op 31-03-1568. Beroep: advocaat bij het Hof van Holland, ontvanger-generaal der Staten van Holland, enz. Titel: mr. Aernt (Arnoudt) trouwde met Johanna van Oudheusden. Johanna: dochter van Jan Jansz van Oudheusden en Margriet Steenwech.

XIII-b Anna Coebel, dochter van Nicolaas Coebel en Machteld Aertsdr Booth. Anna is overleden in 1570. Anna trouwde met Nicolaus Grudius. Functie: griffier van de Orde van het Gulden Vlies, secretaris bij de Geheime Raad. Nicolaus: zoon van Nicolaas Everaerts, president van het Hof van Holland, raadsheer en president bij de Grote Raad (van Mechelen, bw), en Elisabeth de Bladele of du Blioul.

XIII-c Magdalena Coebel, dochter van Nicolaas Coebel en Machteld Aertsdr Booth. Magdalena trouwde met Gerrit van Valckesteyn. Gerrit is geboren op 25-07-1498 in Geervliet. Geboren op Slot Geervliet. Titel: Ambachtsheer van Rijsoord en Strevelshoek. Gerrit: zoon van Gillis Willemsz van Valckesteyn en Machteld Dedel.

XIII-d Philips Coebel, zoon van Nicolaas Coebel en Machteld Aertsdr Booth. Philips is overleden op 17-11-1566 in Osnabrück, Nedersaksen, Duitsland. Functie: keizerlijke raad in het Kammergericht te Spiers, raad van Philips II (vermoedelijk 1563-1565). Philips trouwde met Johanna de Boisot. Johanna: dochter van Pierre Boisot en Louise de Tisnacq; hertrouwd met David van Valckesteyn.

XIII-e Dominicus Booth is geboren omstreeks 1514, zoon van Vrank Aertsz Booth en Christina van Oudshoorn. Dominicus is overleden omstreeks 1577 in Utrecht, ongeveer 63 jaar oud. Beroep: 26-08-1530: Dominicus Boot ex Haga Comitis, ingeschreven als student te Leuven [MUL IV p41 nr 121], 16-07-1549 extraordinaris Raad, 28-07-1557 ordinaris Raad in het Hof van Holland (in 1571 in verband met de troebelen in Den Haag met de president en de overige Raden uitgeweken naar Utrecht). Titel: mr. Dominicus trouwde met Catharina Jacobsdr van Montfoort. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1540. Volgens het Jaarboek CBG 1959 pag.103 hadden Dominicus en Catharina 21 kinderen, van wie 14 bekend: 6 zonen: Franck, Jan, Floris, Arent, Jacob en Dominicus (dijkgraaf van de Zijpe); 8 dochters: Christina, Maria, Josina, Margaritha, Jacomina, Catharina en de beide jong overleden Beatrix en Magteld. Catharina Jacobsdr is geboren omstreeks 1518. Catharina Jacobsdr is overleden omstreeks 1605 in Den Haag, ongeveer 87 jaar oud. Titel: jonkvrouw. Catharina Jacobsdr: dochter van Jacob van Montfoort en Dirkje Boelen van Lindenburg; ze maakte voor de Haagse notaris Joost van Rijn op 15-03-1605 een schikking, de testatrice verklaart dat op grond van wettige redenen en om beter gedaen als gelaten verkocht te hebben 't groote huijs en erve staende in de Noord eynde van den Hage, mitsgaders de wooninge en landen genaempt Jeroenen woninck gelegen aan den Zijdtwint, met uitkering van het provenu aan haar kinderen. Volgt tenslotte in het testament van het echtpaar daargelaten de nodige dreigementen tegen mogelijke ongehoorzame erfgenamen, een regeling over een levenslang vruchtgebruik ten gunste van zijn huisvrouw enz. Bron: Gens Nostra 1978 pag. 238/239.
Kinderen van Dominicus en Catharina Jacobsdr:

1 Christina Booth, geboren omstreeks 1540. Volgt XIV-a.
2 Maria Dominicusdr Booth, geboren omstreeks 1545. Volgt XIV-b.
3 Josina Dominicusdr Booth, geboren omstreeks 1547. Volgt XIV-c.
4 Vrank Booth, geboren omstreeks 1548. Vrank is overleden in 1578 in Gembloers, Namen, België, ongeveer 30 jaar oud (oorzaak: bleef in den slag van Gemblours).
5 Margaritha Booth, geboren omstreeks 1549. Volgt XIV-d.
6 Jan Booth, geboren omstreeks 1552. Jan is overleden omstreeks 1570, ongeveer 18 jaar oud. Bij het overlijden van Jan: overleden in het gevolg van den Grave van Bossu op den reise van de Koninginne Anna d'Austria van Spangien.
7 Catharina Booth, geboren na 1554. Volgt XIV-e.
8 Jacobmina Booth, geboren omstreeks 1542. Volgt XIV-f.
9 Dominicus Boot, geboren omstreeks 1560. Volgt XIV-g.
10 Floris Booth.
11 Arent Booth.
12 Jacob Booth.
13 Beatrix Booth. Bij het overlijden van Beatrix: jong overleden.
14 Magteld Booth. Bij het overlijden van Magteld: jong overleden.

XIII-f Cornelis Booth, zoon van Jan Booth en Catharina van den Haar. Cornelis is overleden in 1596. Cornelis trouwde met Sophya van Wijck. Sophya is overleden in 1627. Sophya: dochter van Adriaan van Wijk en Anna Frydag.
Kinderen van Cornelis en Sophya:

1 Abraham Booth. Abraham is overleden in 1608. Beroep: predikant te Kamerik.
2 Adriaan Booth. Adriaan is overleden in 1591. Functie: kanunnik in Wijk bij Duurstede.
3 Adriaan Booth. Volgt XIV-h.
4 Anna Booth. Volgt XIV-i.
5 Catharina Booth. Catharina is overleden in 1600.
6 Dirk Booth. Dirk is overleden in 1600.
7 Gysbert Booth. Gysbert is overleden op 04-03-1601.
8 Jan Booth. Jan is overleden in 10-1601.
9 Everhart Booth, geboren omstreeks 1575 in Dordrecht. Volgt XIV-j.

XIII-g Huybert Booth, zoon van Jan Booth en Catharina van den Haar. Huybert is overleden in 1581. Huybert trouwde met Elizabeth Knijf. Elizabeth is overleden in 1568. Bij het overlijden van Elizabeth: overleden op Paasdag.

XIII-h Tymen Booth, zoon van Jan Booth en Catharina van den Haar. Tymen trouwde met Cornelia Strabams.
Kinderen van Tymen en Cornelia:

1 Cornelia Booth. Volgt XIV-k.
2 Hendrik Booth. Volgt XIV-l.
3 Maria Booth. Volgt XIV-m.

XIII-i Anna Booth, dochter van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Anna: in een akte van 12-11-1561 genoemd joffrou Anna Aernt Botendochter. Anna trouwde met Adriaan van Adrichem. Adriaan is overleden in 1573. Functie: burgemeester van Haarlem. Adriaan: geseyt Groeneveen.

XIII-j Johan Booth, zoon van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Johan is overleden in 1595 in Den Haag. Beroep: rentmeester van de confiscatien. Johan trouwde met Josina Sandelijn. Josina is overleden op 01-05-1626 in Den Haag. Josina: dochter van Cornelis Sandelijn (ovl 1551) en Jacomina van der Meer; hertrouwd met Jan van Rivieren.
Kinderen van Johan en Josina:

1 Aart Booth. Aart is overleden op 20-05-1622. Bij het overlijden van Aart: jong overleden.
2 Geertruid Booth. Volgt XIV-n.
3 Jacobmina Jansdr Booth. Volgt XIV-o.
4 Klara Booth. Volgt XIV-p.
5 Cornelis Booth, geboren omstreeks 1577. Volgt XIV-q.

XIII-k Mechteld (Machteld) Booth, dochter van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Mechteld (Machteld): in een akte van 12-11-1561 genoemd Mechtelt Aernt Botendochter. Mechteld (Machteld) trouwde met Witte Wittens de Witte. Hij is een zoon van Witte Jacobsz en Martha Vincentsdr van Mierop. Witte Wittens is overleden in 1572 in Utrecht. Bij het overlijden van Witte Wittens: overleden in Utrecht "alwaar hy met d'andere Raadsheren medegeweken was, vermids de troublen". Beroep: raadslid in het Hof van Holland.

XIII-l Alida (Alidt) Booth is geboren vóór 1532, dochter van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Alida (Alidt) is overleden op 07-08-1558 in Den Haag, minstens 26 jaar oud. Alida (Alidt): in een akte van 12-11-1561 vermeld als Alidt Boot. Alida (Alidt) trouwde met Boudewijn Willemsz van der Boye. Boudewijn Willemsz is geboren omstreeks 1515. Boudewijn Willemsz is overleden in 1585 in Roermond, ongeveer 70 jaar oud. Beroep: 05-10-1545: notaris te Den Haag, 1553-1555: schepen te Den Haag, 15-02-1554: Commissaris van de Hollandse Rekenkamer, 09-02-1559: Rekenmeester van Gelre te Arnhem, 1580 Rekenmeester te Roermond. Boudewijn Willemsz: zoon van Willem van der Boye en N.N. van Swieten; hertrouwd met Margriet van Heerde;

van 1557-1561 genoemd in Kohieren 10e Penning Vlaardingen (als Boudewijn van de Boe Willemsz. en meerdere malen als Boudewijn Willemsz in den Hage);
12-11-1561 Transport van huis Leeuwenberch in Utrecht:
Samenvatting van Cornelis Booth in "Varia", blz.73: "Gerrit Boot, Arent Boten soon, Willem van Zuylen van Nyvelt en Joffrou Aecht Boot sijn huijsvrou, Johan Boot haeren broeder, Boudewijn van der Boeij (in't origineel: boedelharder zijner kinderen geprocreeert en naegelaten bij Joffrou Alidt Boots zijn huijsvrou), Joffrou Anna en Mechtild zal. Aernt Booth dochteren geprocreeert bij Jofr. Geertruijdt van Leeuwen sijn wijff (in't origineel: allen erfgen. voornd. Aernt Boots en Joffrou Geertruyt van Leeuwen) transporteren haer huys bij St. Geertenbrugh, ten behoeve van Johan Calvo en Joffrou Johanna Vincke sijn wijff 12 November 1561, nu genaemt Leuwenborch eertijt het Huys ten Heiligen Lande oock ten tijden van Gijsbert van Leeuwen, vanouts het huis te Hombout";
1567 Doet zijn zonen in de kost in Utrecht:
Boudewijn van der Boe rekenmeester van Gelderland te Arnhem, had zijne twee zonen Arnold en Willem, bij Mr. Dirk van der Goude, Schoolmeester van de St.Hieronymusschool, ieder voor 44 Caroli gulden op school en in huis gedaan. Voor die som werd ieder kind onderhouden "in havenen van 't lichaem, wormcruyt geven ende in lappen, benayen, waschen, vier ende licht, eeten, drinken, besorgen van voor yder een bedde ende decxelen" (Aangehaald uit G. van Hasselt,"Stukken van Vaderlandse Geschiedenis" I blz. 159;
14-10-1573 Beleend met Huis den Gulden Spijcker bij Arnhem.
Bron: http://www.users.on.net/~fsalzbor/Boudewijn%20van%20der%20Boe.pdf

 

Boudewijn_van_der_Boe

Boudewijn Willemsz van der Boe (ca. 1515 - 1585)

Kinderen van Alida (Alidt) en Boudewijn Willemsz:

1 Aernt (Arnold) van der Boye. Volgt XIV-r.
2 Geertruijd van der Boye. Bij het overlijden van Geertruijd: begraven in het Cleeffse (Huissen bij Arnhem in het hertogdom Kleef). Titel: Joffer.
3 Jakob van der Boye. Beroep: capiteyn.
4 Mechteld van der Boye. Bij het overlijden van Mechteld: begraven in het Cleeffse (Huissen bij Arnhem in het hertogdom Kleef). Titel: Joffer.
5 Willem Boudewijn van der Boye. Functie: kanunnik in Sint Gereden tot Colen. Willem Boudewijn: 1567: leerling Sint Hieronymusschool te Utrecht.

XIII-m Gerard (Gerrit Aernt) Booth is geboren in 1540 in Den Haag, zoon van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Gerard (Gerrit Aernt) is overleden in 1600, 60 jaar oud. Beroep: advocaat en rentmeester van de Abdij van Egmond. Gerard (Gerrit Aernt): in een akte van 12-11-1561 genoemd Gerrit Boot Aernt Botenzn. Gerard (Gerrit Aernt):
(1) trouwde met Geertruijd van Couwenhoven. Geertruijd is geboren in 1543 in Den Haag. Geertruijd is overleden in 1575, 32 jaar oud. Zij is begraven te Alkmaar. Bij het overlijden van Geertruijd: begraven in de Grote Kerk.
(2) trouwde, minstens 35 jaar oud, na 1575 met Cornelia van Teijlingen, minstens 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 28-02-1548 in Alkmaar. Cornelia: dochter van Dirk van Teilingen en Machtild van Sluys.
Kinderen van Gerard (Gerrit Aernt) en Geertruijd:

1 Geertruyd Booth. Volgt XIV-s.
2 Martina Booth, geboren omstreeks 1565 in Den Haag. Volgt XIV-t.
3 Arent Booth, geboren in 1567 in Den Haag.
4 Maris Booth, geboren omstreeks 1569 in Den Haag.
5 Godefroy Booth, geboren in 1571 in Den Haag. Volgt XIV-u.

Kinderen van Gerard (Gerrit Aernt) en Cornelia:

1 Margaretha Booth.
2 Dirk Booth, geboren op 17-12-1578 in Den Haag. Volgt XIV-v.
3 Augustinus Booth, geboren omstreeks 1580 in Den Haag.
4 Machtild Booth, geboren op 17-06-1580 in Alkmaar.
5 Cornelis Booth, geboren in 1581.
6 Gijsbrecht Booth, geboren omstreeks 1582 in Den Haag.
7 Machteld Booth, geboren omstreeks 1583 in Den Haag.
8 Augustinus Booth, geboren op 31-12-1587 in Den Haag. Beroep: vaandrager.
9 Gysbert Booth, geboren in 1588 in Den Haag. Volgt XIV-w.

XIII-n Agatha Booth is geboren in 1544 in Den Haag, dochter van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Agatha is overleden op 11-03-1589 in Den Haag, 45 jaar oud. Overleden op het Slot Muiden? Agatha: in een akte van 12-11-1561 vermeld als Aechten Aernt Botendr. Agatha trouwde, 21 jaar oud, in 1565 in Den Haag [bron: http://wc.rootsweb.ancestry.com/] met Willem van Zuylen Nyevelt, 27 jaar oud. Willem is geboren in 1538 in Utrecht, zoon van Willem van Zuylen Nyevelt en Agnes Foeyt. Willem is overleden op 28-10-1608 in Den Haag, 70 jaar oud. Beroep: schout van Dordrecht, Balliuw van Zuythollant (1577), later drost van Muyden, balliuw van Goyland, gezant in Engeland (Hij was een vriend van Willem de Zwijger, één van de verbonden Edelen, lid van de Ridderschap, verbannen door Alva, had in 1583 een compagnie voetvolk in Staten dienst. Zijn grafzerk ligt in de kerk te Muiden.). Functie: drossaard van Culemborg, Muiden, baljuw van Dordrecht, diplomaat, verbleef enige tijd in Wesel. Titel: Heer van 's Heeren Aartsberge, Heer van Bergambacht.

Van Zuylen van Nievelt is een oud adellijk geslacht dat oorspronkelijk uit de regio Utrecht stamt. In de Zuidelijke Nederlanden is een uitgebreide tak, gesproten uit het Utrechtse huis, tot op heden aanwezig onder de naam van Zuylen van Nyevelt. Een familie die onder de naam Van Zuylen van Nijevelt in Rotterdam voorkomt, is niet verwant.

Kinderen van Agatha en Willem:

1 Adam van Zuylen Nyevelt, geboren omstreeks 1560. Adam is overleden omstreeks 1596, ongeveer 36 jaar oud. Functie: gouverneur van Schoonhoven.
2 Willem van Zuylen Nyevelt, geboren omstreeks 1560. Willem is overleden op 16-06-1580 in Hardenberg, ongeveer 20 jaar oud.
3 Frederik van Zuylen Nyevelt, geboren in 1572 in Utrecht. Volgt XIV-x.

XIV-a Christina Booth is geboren omstreeks 1540, dochter van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort. Christina: R.K. Doopgetuige op 16-05-1619 in Den Haag [NL 1935 kolom 155]. Christina trouwde met Dirk Herweijer. Beroep: advocaat voor den Hove van Holland.

XIV-b Maria Dominicusdr Booth is geboren omstreeks 1545, dochter van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort. Maria Dominicusdr is overleden na 1614, minstens 69 jaar oud. Maria Dominicusdr: 1613, lesten feb.: Kinnegen Gijsbrechtsdr wed. Coenraed de Masieris met haar gecoren voogd constituit Maeijken Boots wed. Nicolaes Jansz van Wesel 37 Kgld. 10 st. (de gld. a 20 st.) per jaar losrente op een huis c.a. op de hoek van Marienbornstraete en op een houttuijn ofte plaete tegenover het huis, naast de brouwerij van Dissel te Dordrecht [RA Dordt 754 fo. 17] 1614 okt. 3: Bastiaen Wouters Huysmeesters borger deser stede, vendedit Marijcken Bootsd wed. Claes Jansz van Wesel 7 Kgld. a 20 st. losrente op zijn goede in de Engelse tuynen camp binnen Dordrecht [RA Dordt 755 fo. 90v]. Maria Dominicusdr trouwde met Nicolaes (Claes) Jansz van Wesel. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1568. Nicolaes (Claes) Jansz is geboren omstreeks 1546 in Dordrecht, zoon van Jan Thomasz van Wesel en Marycken (Maria) Jakobsdr Telshout (van 't Elshout). Nicolaes (Claes) Jansz is overleden omstreeks 1588, ongeveer 42 jaar oud. Beroep: brouwer, lid grootkoopmansgilde, schepen van Dordrecht 1583-1584. Nicolaes (Claes) Jansz: hertrouwd in februari 1584 met Barbara Jansdr.
Kind van Maria Dominicusdr en Nicolaes (Claes) Jansz:

1 Maria Nicolaasdr Boot van Wesel, geboren omstreeks 1569. Volgt XV-a.

XIV-c Josina Dominicusdr Booth is geboren omstreeks 1547, dochter van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort. Josina Dominicusdr is overleden omstreeks 1592 in Dordrecht, ongeveer 45 jaar oud. Titel: jonkvrouw. Josina Dominicusdr trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1569 in Dordrecht met Jan Jansz van Wesel, ongeveer 25 jaar oud. Jan Jansz is geboren omstreeks 1544, zoon van Jan Thomasz van Wesel en Marycken (Maria) Jakobsdr Telshout (van 't Elshout). Jan Jansz is overleden op 05-01-1595 in Dordrecht, ongeveer 51 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1577 bij de Pelserbrug, "De drie Rosen", later in het bezit van neef Jan Jacobsz).
Kinderen van Josina Dominicusdr en Jan Jansz:

1 Dominicus Johansz van Boot van Weesel, geboren in 1585 in Den Haag. Volgt XV-b.
2 Jan (Johan Johansz) van Wesel, geboren op 01-07-1592 in Dordrecht. Jan (Johan Johansz) is overleden vóór 22-08-1650 in Alkmaar, hoogstens 58 jaar oud.

XIV-d Margaritha Booth is geboren omstreeks 1549, dochter van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort. Margaritha is overleden op 24-08-1624, ongeveer 75 jaar oud [bron: Buchel]. Margaritha:
(1) trouwde met Johan Wtenengh. Johan is overleden vóór 1585.
(2) trouwde met Jacob van Couverden (Coeverden). Jacob is geboren omstreeks 1549. Jacob is overleden op 14-03-1623, ongeveer 74 jaar oud. Beroep: kapitein. Titel: jonkheer.
Kind van Margaritha en Jacob:

1 Dominicus van Couverden. Dominicus: ook genaamd den Ruijter.

XIV-e Catharina Booth is geboren na 1554, dochter van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort. Catharina is overleden na 1619. Catharina: leefde nog op 16-05-1619. Catharina trouwde met Albrecht Florisz.

XIV-f Jacobmina Booth is geboren omstreeks 1542, dochter van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort. Jacobmina: leefde nog op 16-05-1619. Jacobmina trouwde met Maximiliaan de Pottere. Beroep: advocaat voor den Hove van Holland. Maximiliaan: zoon van mr. Roeland de Pottere, pensionaris van Prelaat en Edelen van Zeeland, en jonkvrouw Isabeau van der Vere.
Kinderen van Jacobmina en Maximiliaan:

1 Dominicus de Pottere.
2 Roeland de Pottere. Functie: jezuiet.
3 Helena de Pottere, geboren in 1586. Volgt XV-c.

XIV-g Dominicus Boot is geboren omstreeks 1560, zoon van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort. Dominicus is overleden op 20-05-1619, ongeveer 59 jaar oud. Woonplaats: Alkmaar. Functie: Baljuw, dijkgraaf van de Landen van de Zijpe, Hazepolder en Wieringerwaard. Dominicus:

woonde te Alkmaar, lid der vroedschap sinds 1610.
Mutueel testament op 12-11-1610 voor notaris J.C. van der Geest, op de langstlevende [NA Alkmaar 49/fol. 32], genoemd worden zijn zuster Catharina getrouwd Albrecht Florisz, zij krijgen een ruime lijftocht tot haren nootdruft en onderhoud, Christina getrouwd met mr. Dirk Herweijer, Maria, Josina getrouwd met Jan van Weezel, Margaretha en Jacobmijna getrouwd met de advocaat voor de Hove van Holland Maximiliaan de Pottere, ook de zoon van zijn zuster Margaretha bij de kapitein Jacob van Couverden (Dominicus van Couverden) werd niet vergeten [bron: Gens Nostra 1978 blz. 238 e.v.].
1619 mei 16: Dominicus Boot baljuw en dijkgraaf van de Zijpe, won. te Alkmaar, ziek in een stoel zittend, approbeert zijn testament van 13 mei. Hij legateert o.a.
- Alidt van Beverwijck Dircxdr.
- zijn zr. Christina 2 lenen die hij nu heeft mogen verkopen, welke lenen hem aangestorven zijn van zijn broer Franck Boot;
- zijn zr. Margarita 500 gld. en aan haar dr. Gijsberta van Couverden 300 gld.,
- zijn zr. Jacobmijna Booth, boven de 500 gld. aan haar dr. Helena ten tijde van haar huw. beloofd, nog 300 gld.,
- zijn zr. Catharijna 800 gld. die verbonden blijven aan de goederen die gekomen zijn van zijn moeder,
- aan Maria Boot zijn nicht boven haar 300 gld., tot de vereeringe van haar zn. nog 500 Kgld.
Hij stelt tot universeel erfgen. zijn natuurlijke zn. Arent Boot; diens goed wordt gehypotikeert tot deze 25 jr. is. Als hij overl. < 25 jr. dan komen de goederen op de huisarmen van Sijp en op die van de Wieringerweert, ½ om ½. Hij kiest tot executeur van zijn testament en tot voogd en voogdesse over zijn zn. en de administratie van diens goederen, mr. Nicolaes Cromhout, raadsheer in de provinciale raad en zijn hsvr. AvB. Hij tekent D. BOOT [NA Dordt 12 fo. 411].

Dominicus Boot, dijkgraaf en baljuw van Zijpe
Archief/verzameling: Heerlijkheid Sint Annaland (1432-1875)
58.2 Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland, charters
Zeeuws Archief
Regestenlijst 1983 (regestnrs 121-189)
Regest 125 1597 Februari 7
Govardt van Rijswijck, notaris in den Hage, instrumenteeert, dat Christiaen Huygens, secretaris van de Raad van State, Dominicus Boot, dijkgraaf en baljuw van Zijpe, machtigt om ten behoeve van Adriaen Maertssen Coetenburch wegens koop van 47 morgen 548 roeden land in de Zype een schuldbrief op te maken.
Datering: 1597 Februari 7
NB: Opgenomen in een brief d.d. 1597 juni 29 (zie reg. 126) N.B. Lasonder nr. 28.
58.2 Ambachtsheerlijkheid Sint Annaland, charters
Zeeuws Archief
Regestenlijst 1983 (regestnrs 121-189)
Regest 126 1597 juni 29
Hoofdingeland en heemraden van der Zype oorkonden, dat Dominicus Boot, baljuw en dijkgraaf van der Zype, overeenkomstig de die ingelaste brief d.d. 1597 febr. 7 (zie reg. 125) bekend schuldig te zijn aan Adriaen Maertssen Coetenburch, hoofdingeland van der Zype, de som van 3055 Karolusguldens wegens de koop van 47 morgen 548 roeden land in der Zype.
Datering: 1597 juni 29
NB: Oorspr. (inv.nr.104). Met het geschonden zegel van de Zype in rode was. N.B. In dorso staat aangetekend dat deze schuld in verschillende termijnen is afbetaald. Lasonder nr.29.

Dominicus:
(1) trouwde met Agatha van Leeuwen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1588 in Den Haag. Dominicus Boot werd op 29-10-1596 baljuw en dijkgraaf van de Zype en Hazepolder en vervolgens werd hij in gelijke functies aangewezen in de Wieringerwaard. Hij woonde te Alkmaar, waar hij lid van de Vroedschap geweest is sedert 1610 tot zijn ontslag daaruit. Op de Voormeer en naderhand aan de noordzijde der Langestraat. Tot zijn dood op 20-05-1619 heeft hij deze ambten bekleed. Waar hij stierf en begraven is bleef tot dusverre onopgehelderd. Dijkgraaf Boot is tweemaal getrouwd geweest: het eerste huwelijk dateert van vóór 1602: volgens akte van 03-02-1602 voor notaris H.J. van der Lijn te Alkmaar (not.arch. Alkmaar dl.15f.178). Zijn eerste vrouw was Agatha van Leeuwen uit Den Haag; weduwe van mr. Scipio Bovetus. Over haar is bekend uit een akte van 07-02-1610 (voor notaris van der Lijn voornoemd zie a.v. dl 37) dat ze destijds 60 jaar oud was. Van Agatha is overgeleverd dat ze twee zusters had, namelijk jonkvrouw Margaretha van Leeuwen, laatst weduwe van Willem van Sonnenbergh, de baljuw van Brederode en later van Monster en jonkvrouw Machteld van Leeuwen, getrouwd met Remeus Coesaert, aanvankelijk stedehouder, later drost van Kennemerland te Haarlem. Dominicus en Agatha hebben een uitvoerig mutueel testament gepasseerd op12-11-1610 (voor notaris J.C. van der Geest te Alkmaar not.arh. a.v. dl.49 f32sqq) op de langstlevende. Dominicus vergat daarbij zijn zusters niet: 1. Catharina, getrouwd met Albrecht Florisz. die het niet breed hadden, immers aan haar werd een ruime lijftocht toegekend "tot haren nootdruften onderhout"; 2. Christina getrouwd met Dirk Herweijer; 3. Maria Josina getrouwd met Jan Wezel; 4. Margaretha en haar zoon bij kapitein Jacob van Couverden, zijn naamgenoot Dominicus van Couverden den Ruijter; 5. Jacobmijna, getrouwd met de advocaat voor den Hove van Holland Maximiliaan de Pottere. In de tekst van het testament heeft het echtpaar in extenso aangehaald de door Dominicus' moeder Catharina van Montfoort bij wijze van codicil voor de Haagse notaris Joost van Rijn op 15-03-1605 gemaakte beschikking, waarbij die testatrice verklaard had op grond van "wettige redenen en om beter gedaen als gelaten" verkocht te hebben, 't grootehuijs en erve staende in de Noord eynde van de Hage, Mitsgaders de wooninge en landen genaempt Jeroenen woninck gelegen aen den Zijdtwint", met uitkering van het provenu aan haar kinderen. En tenslotte volgde in het testament van het echtpaar - daargelaten de nodige dreigementen tegen mogelijke ongehoorzame erfgenamen! - een regeling over een levenslang vruchtgebruik ten gunste van zijn huisvrouw, zulks te vestigen op twee "diuersche partyen van Leengoederen", welke afhingen van de Leenhove van de Graven van Arenberg als Heren van der Leck en van Polanen, die vestiging van welk vruchtgebruik hij voor de periode na zijn dood opdroeg aan zijn rechte Leenvolger ...(!). Agatha is geboren omstreeks 1560 in Den Haag. Agatha is overleden op 20-02-1612 in Alkmaar, ongeveer 52 jaar oud. Bij het overlijden van Agatha: begraven als "joffrou Boots" in de Grote of Sint Janskerk, begraven in een graf op het koor nr. 145/6. Agatha: dochter van Dirk van Leeuwen en jonkvrouw Anna Ruijchrock van de Werve; weduwe van mr. Scipio Bovetus (getrouwd ca 1575, overleden ca 1600). Toen haar zoon uit het eerste huwelijk op 30-12-1607 getrouwd was had ze hem een jaarlijkse losrente met bewilliging van haar man geschonken. Deze Cesar Boventus overleed te Alkmaar en werd op 11-01-1610 begraven als "Cesar Boetes".
(2) trouwde met Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr van Beverwijck, nadat zij op 30-07-1617 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ons Voorgeslacht 1974 pag. 25]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-08-1617 in Alkmaar [bron: Ons Voorgeslacht 1974 pag. 25]. na het overlijden van Dominicus bleef Alijdt aanvankelijk in Alkmaar wonen, waarna ze vervolgens naar Dordrecht is teruggekeerd. Soms kwam ze ter regeling van haar zaken tijdelijk naar Alkmaar terug en heeft ze daar toen voor notaris Van der Lijn [not.arch. Alkmaar dl.31.f.xvso] op 25-08-1639 een testament gepasseerd. Gelegateerd werd daarbij aan Arent Boot de helft van 6 morgen en 166 roeden in de Zijpe in de polder B, die ze met Arent gemeen had, dit gecombineerd met f 500,- welke som haar nog uit de douarie verleend door haar laatste echtgenoot resteerde. Mocht Arent kinderloos sterven, dan moest het land gaan naar de kinderen van Maicken Boot of hun afstammelingen. Woonde te Alkmaar en later te Dordrecht boven de Waag. Testament te Alkmaar op 25-08-1639 voor notaris van der Lijn [NA 31 fol.Xvs.], legateert aan Arent Boot haar sa. mans soon de gerechte helff van 6 morgen hondert sessent sestich roeden landts gelegen in de Zijpe, in de Polder B gemeen mette voorn. Arent Boot sijnde d'selve helff belast met een rente van sesthien gulden thien stuivers sjaers, die de Graeffelijckheijt daarop heeft, ende noch d'somme van vijff hondert K gld. haer comparante aan de duwarie van voorn. haar sal. man als noch resterende ende off gebeurde dat de voorn. Arent Boot quam t'overlijden sonder kindt of kinderen naer te laten, sowil ende begeert zij comparante bij deesen, dat't voors. landt sal gaen comen en erven aen ende op de kinderen van Maicken Boots ofte der selver descendenten bij representatie. Legateerd ende bespreect noch aende E.C. Baert tresuren der voors. stadt Alcmaer ende sijne huijsvr. Maritgen Willems van Molenweidt. Ende bij ordire der selver kindt, kinderen ende desc. bij repr. op haere plaetse, de somme van 200 K. guldens eens, mits ende onder conditie, dat zij luijden gehouden sullen weesen uit te keeren enz. Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr is geboren omstreeks 1562. Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr is overleden omstreeks 1653, ongeveer 91 jaar oud. Bij het overlijden van Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr: tussen 27-12-1652 en 20-02-1653: 1652 dec. 27: gepasseerd voor not. Daniel Eelbo een codicil van Aletta van van Beverwijck wed. Dominicus Boot, daervan de minute is …. aen liast per memorie [NA Dordt 64 fo. 343]; 1653 feb. 20: de heer Cornelis van Beverwijck geinstitueerde erfgen. ex testamento van joffr. Alidt van Beverwijck lest wed. van de heer Dominicus Boot, constitueert Hendrick van de Eijnde zijn zwager won. te Dordt met hem en de andere erfgenamen te schiften, scheijden deijlen, de boedel en goederen van Alidt van Beverwijck, staat en inventaris te maken, zijn constituants portie te verkopen en verder alles te doen wat nodig is. Tekent Cornelis van Beverwijck. [NA Dordt 64 fo. 376v]. Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr: dochter van Dierick Philipsz van Beverwijck (ca 1529), burgemeester van Dordrecht (tot Godschalksoord), en Elizabeth (Lijsbeth) Cornelisdr Diert (ca 1528-1623).
Kind van Dominicus en Agatha:

1 Arend Boot, geboren omstreeks 1600 in Alkmaar. Volgt XV-d.

XIV-h Adriaan Booth, zoon van Cornelis Booth en Sophya van Wijck. Hij is begraven op 28-05-1638 te Utrecht. Bij het overlijden van Adriaan: Regulierskerk. Beroep: boekverkoper. Functie: wachtmeester, kapitein, majoor van de stad Utrecht. Adriaan: "de Jonge". Adriaan trouwde met Magdalena Gorisdr Voskuyl. Magdalena Gorisdr: Margaretha?. Adriaan bleef kinderloos.

XIV-i Anna Booth, dochter van Cornelis Booth en Sophya van Wijck. Anna is overleden op 14-02-1609 in Utrecht. Anna trouwde met Dirk van Veldhuysen. Functie: burgemeester van Utrecht.

XIV-j Everhart Booth is geboren omstreeks 1575 in Dordrecht, zoon van Cornelis Booth en Sophya van Wijck. Everhart is overleden op 14-08-1610, ongeveer 35 jaar oud. Beroep: vanaf 1602 tot 1610 predikant. Opleiding: letteren Academie Franeker, daarna theologie Universiteit Leiden.

Nadat Everhart Boot zijn Letteroefeningen volvoerd had, legde hij zich in zonderheid op de Godsgeleerdheid toe, en zich hierin gedurende de vereischte tijd met alle vlijt geoefend hebbende, werd hij Proponent, en in 1602 predikant te Utrecht. Hij heeft uit het Latijn in het Nederduits vertaald en uitgegeven een verhandeling van Willem Perkins, onder de titel: De Gereformeerde Catholijk; dat is eene Verclaringe van d' overeenstemmige ende 't verschil dat ter in 't stuk van de Relegie tusschen de Gereformeerde ende Roomsche Kercke nu ter tijd is, enz. [Brandt, Hist. der Reform,D 11. bl. 687].

Everhart trouwde met Alida Ruysch. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1604. Alida is overleden op 08-04-1616. Alida: dochter van mr. Jacob Claessen Ruysch, pensionaris in Amsterdam in 1578 en advocaat fiscaal bij het Hof van Holland sedert 1581, en Henrica de Lode (de Ryck).
Kinderen van Everhart en Alida:

1 Henrica Booth. Henrica bleef ongehuwd.
2 Abraham Booth, geboren omstreeks 1604 in Utrecht. Volgt XV-e.
3 Cornelis Booth, geboren op 20-10-1605 in Utrecht. Volgt XV-f.

XIV-k Cornelia Booth, dochter van Tymen Booth en Cornelia Strabams. Cornelia trouwde met Assuerus Schut.

XIV-l Hendrik Booth, zoon van Tymen Booth en Cornelia Strabams. Hendrik trouwde met Cornelia de Witt.

XIV-m Maria Booth, dochter van Tymen Booth en Cornelia Strabams. Maria trouwde met Aart de Keyser.

XIV-n Geertruid Booth, dochter van Johan Booth en Josina Sandelijn. Geertruid trouwde met Dirk de Jonge. Bij het overlijden van Dirk: overleden zonder oir (nakomelingen). Beroep: advocaat bij het Hof van Holland.

XIV-o Jacobmina Jansdr Booth, dochter van Johan Booth en Josina Sandelijn. Jacobmina Jansdr trouwde met Vrank Arentsz van der Meer van Barendrecht. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1612. Functie: advocaat voor het Hof van Holland. Vrank Arentsz: zoon van Arent Willemsz van der Meer van Barendrecht en Agnieta Cornelisdr van den Burch.
Kinderen van Jacobmina Jansdr en Vrank Arentsz:

1 Anna Vrankensdr van der Meer van Barendrecht.
2 Clara Vrankensdr van der Meer van Barendrecht. Clara Vrankensdr is overleden in 1704.
3 Jan Vrankenz van der Meer van Barendrecht. Hij is gedoopt op 04-01-1619 in Den Haag. Doopgetuige: Bartholomeus van Berendrecht.

XIV-p Klara Booth, dochter van Johan Booth en Josina Sandelijn. Klara: ook Clara. Klara trouwde met Johannes (Jan) de Jonge, nadat zij op 15-05-1622 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1622 in Den Haag. RK-kerk Oude Molstraat. Functie: procureur voor het Hof van Holland.
Kind van Klara en Jan:

1 Dorothea Clara de Jonge. Volgt XV-g.

XIV-q Cornelis Booth is geboren omstreeks 1577, zoon van Johan Booth en Josina Sandelijn. Cornelis is overleden op 15-09-1650 in Den Haag, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven te Den Haag. Beroep: rentmeester van Zyn Hoogheyt (Prins van Oranje) in 't Princenland (Dinteloord). Cornelis trouwde met Helena de Pottere. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1612 in Den Haag. Helena is geboren in 1586, dochter van Maximiliaan de Pottere en Jacobmina Booth. Helena is overleden in 1637 in Steenbergen, 51 jaar oud. Zij is begraven te Den Haag.

Cornelis_Booth

Helena_de_Pottere.01

Titel : Cornelis Booth (1577-1650)  : Helena de Pottere (1586-1637)
Maker : Jan Antonisz. van Ravesteyn : Jan Antonisz. van Ravesteyn
Jaar : 1614 : 1610-1625
Bron : signatuur: C326 (olieverf) (Instituut Collectie Nederland) : signatuur: C327 (olieverf) (Instituut Collectie Nederland)
Afmetingen : 60 x 48 : 80 x 69
Bron : Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie                             : www.geheugenvannederland.nl 

Kind van Cornelis en Helena:

1 Maximiliaan Boot(h). Volgt XVI-e.

XIV-r Aernt (Arnold) van der Boye, zoon van Boudewijn Willemsz van der Boye en Alida (Alidt) Booth. Aernt (Arnold) is overleden in 1610 in Praag. Beroep: 13-03-1592: verheven tot Ridder door Keizer Rudolph; 1585: Eerste Rekenmeester te Roermond; Raad van Keizer Rudolph II te Praag. Aernt (Arnold): 1567: leerling Sint Hieronymusschool te Utrecht. Aernt (Arnold):
(1) trouwde met Anna van Lerchevelt.
(2) trouwde op 03-06-1592 met Elisabeth van Baerle, 31 jaar oud, nadat zij op dezelfde datum in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is geboren op 10-03-1561, dochter van Emont van Baerle en Agnes van Eijll. Elisabeth: Baerle van Krieckebeecke.
Kinderen van Aernt (Arnold) en Anna:

1 Arnoldus van der Boye.
2 Maria Mechtild van der Boye. Volgt XV-h.
3 Philips Emanuel van der Boye.
4 Willem Reynoud van der Boye. Volgt XV-i.

Kind van Aernt (Arnold) en Elisabeth:

1 Elisabeth Alita van der Boeije, geboren vóór 1600. Volgt XV-j.

XIV-s Geertruyd Booth, dochter van Gerard (Gerrit Aernt) Booth en Geertruijd van Couwenhoven. Geertruyd is overleden in 1629. Geertruyd trouwde met François Criep. François is overleden in 1638. Functie: griffier van den Hove van Holland.

XIV-t Martina Booth is geboren omstreeks 1565 in Den Haag, dochter van Gerard (Gerrit Aernt) Booth en Geertruijd van Couwenhoven. Martina is overleden in 06-1632 in Den Haag, ongeveer 67 jaar oud. Martina:
(1) trouwde met Willem Sas. Beroep: rentmeester-generaal van Noord-Holland en vermaard door zyn Historien.
(2) trouwde met Pieter Christiaansz Bor. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-12-1603 in Haarlem. Pieter Christiaansz is geboren op 24-01-1559. Pieter Christiaansz is overleden op 06-03-1635 in Haarlem, 76 jaar oud. Functie: (in 1578 notaris te Haarlem, raad en rentmeester Augustyn-generaal van Noord-Holland, befaamd geschiedschrijver). Pieter Christiaansz: zoon van Christiaan Bor(ren) (18-01-1513 Utrecht - 04-09-1575 Utrecht, begraven in de Buurkerk), zijdelakencoper op de Neude, getrouwd op 28-11-1551 in Utrecht met Maria (Marrichgen) van Sompeecken (27-08-1531 Utrecht - 13-11-1614, begraven in Vianen); Peter Bor transporteert op 19-09-1592 huis en hofstede Sint Jansvelt, westwaarts belend aan het huis van Marrichgen, weduwe van Christiaan Borren, zijn moeder [Gens Nostra 1988 pag. 464].

XIV-u Godefroy Booth is geboren in 1571 in Den Haag, zoon van Gerard (Gerrit Aernt) Booth en Geertruijd van Couwenhoven. Godefroy is overleden in 1625 in Londen, Engeland, 54 jaar oud. Functie: ontvanger van de Convoyen en Licenten te Gorinchem, secretaris van de Kanselarij van Ierland (Hij vertaalde het werk van Adriani Junii Batavia uitgegeven te Delft 1609 onder de titel van: Een seer cort doch clare Beschryvinghe van de voornaamste Ghemuijrde ende ongemuijrde stedenen vlecken van Holland en West Vriesland). Titel: Ridder. Godefroy trouwde met Christina van Loon. Christina is geboren in 1569 in Gorinchem. Christina is overleden in 1631 in Londen, Engeland, 62 jaar oud. Christina: dochter van Cornelis van Loon en Agnes N.N.
Kinderen van Godefroy en Christina:

1 Agnes Booth. Volgt XV-k.
2 Geertruyd Booth. Volgt XV-l.
3 Helena Booth. Volgt XV-m.
4 Gerard Booth (Bootius), geboren in 1604 in Gorinchem. Volgt XV-n.
5 Arent (Arnoldus) Booth (Bootius), geboren in 1606 in Gorinchem. Volgt XV-o.

XIV-v Dirk Booth is geboren op 17-12-1578 in Den Haag, zoon van Gerard (Gerrit Aernt) Booth en Cornelia van Teijlingen. Beroep: advocaat voor het Hof van Ierland te Dublin. Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 21-02-1604 in Den Haag met Adriana (Anna) Rousel(le), ongeveer 25 jaar oud. Geboren in Brussel? Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Den Haag. Anna: dochter van Jacques Rousselle en Marguerite de Lutens (overleden 1605).

22-07-1604 Leiden Brontekst bij ondertrouw te Leiden: Dirck Boodt, geboren Alckmaer, procureur voor den Hove van Holland, geassisteert door joncheer Jacob Duym en Jan de Bout, zijn bekenden. Jouffrouwe Adriana Rochell, geboren Bruyssel, wonend Leijden met Jacob Rochell haar vader en Margriete Lutens haar moeder en joffrouw Elysabeth Craecks haar bekende. Ondertrouw te Den Haag: op den 31 Juli 1604 ondertrouwden Dirck Boot, procureur voor den Hove van Holland, van Alcmaar en Joncfr. Adriana Rochel jd van Bruyssel wonend te Leiden. Hier en daar wordt vermeld dat het huwelijk plaats vond in Den Haag. Daar is het echter niet te vinden. Elders wordt vermeld: getrouwd op 10-08-1604, dat volgt op de ondertrouwdatum. Adriana is geboren omstreeks 1579 in Den Haag.

Kinderen van Dirk en Anna:

1 Jacob Booth, geboren omstreeks 1605 in Den Haag. Functie: griffier van de landen van de Vrijen van Sluis.
2 Gerard Booth, geboren omstreeks 1608 in Den Haag.
3 François Booth, geboren omstreeks 1612 in Den Haag. Volgt XV-p.
4 Cornelia Booth, geboren omstreeks 1618 in Den Haag.
5 Anna Booth, geboren omstreeks 1621 in Den Haag. Volgt XV-q.
6 Margaretha Booth, geboren omstreeks 1623 in Den Haag. Volgt XV-r.

XIV-w Gysbert Booth is geboren in 1588 in Den Haag, zoon van Gerard (Gerrit Aernt) Booth en Cornelia van Teijlingen. Gysbert is overleden in 1619 in Amsterdam, 31 jaar oud. Beroep: procureur te Amsterdam. Gysbert trouwde met Margareta Remmits.
Kind van Gysbert en Margareta:

1 Kornelia Boot.

Dordrecht_1572

Dordrecht in 1572

XIV-x Frederik van Zuylen Nyevelt is geboren in 1572 in Utrecht, zoon van Willem van Zuylen Nyevelt en Agatha Booth. Frederik is overleden op 15-06-1646 in Utrecht, 74 jaar oud. Functie: geadm. in de ridderschap van Utrecht 1618, kapitein, maarschalk van het Nedersticht, gouverneur van Gorinchem en Woudrichem. Titel: Heer van Aartsbergen, Berkenwoude en Crayenstein, van Bergambacht en de Engh. Frederik trouwde, 25 jaar oud, in 1597 in Utrecht met Anna van Utenengh, 21 jaar oud. Anna is geboren in 1576 in Utrecht, dochter van Amelis van Utenengh en Johanna Tseraarts. Anna is overleden op 22-01-1625 in Utrecht, 49 jaar oud. Titel: Vrouwe van Engh en Berkou.

Frederik_van_Zuylen_van_Nijevelt

Wapen_van_Zuylen_van_Nijevelt

Titel:  Frederik van Zuylen van Nijevelt
(1572 - 1646)
Maker: Johannes Baeck
Jaar: 1650 (postuum)
Afmetingen: 69.5 x 59.8 cm

Bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Wapen Van Zuylen van Nijevelt

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Zuylen-arms.jpg


Kinderen van Frederik en Anna:

1 Agatha van Zuylen Nyevelt, geboren omstreeks 1600. Volgt XV-s.
2 Theodora van Zuylen Nyevelt, geboren omstreeks 1600. Theodora is overleden in 1662, ongeveer 62 jaar oud. Titel: Vrouwe van 's-Heerarentsberg. Theodora: getrouwd op 06-02-1642 in Utrecht met Godschalk van Halmale.

Theodora van Zuylen van Nijevelt

Titel  :  Theodora van Zuylen van Nijevelt (?-1662)
Maker  :  Hendrik Bloemaert (toegeschreven)
Jaar  :  waarschijnlijk voor 1638
Afmetingen  :  74.5 x 60 cm
Bijzonderheden  :  4 later opgeschilderde kwartierwapens in de hoeken:
Zuylen van Nyvelt x Boot; Uyteneng x T'Serarts
Bron  :  Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

3 Willem van Zuylen Nyevelt, geboren omstreeks 1600. Volgt XV-t.
4 Emilia van Zuylen Nyevelt, geboren in 1605 in Utrecht. Volgt XV-u.

XV-a Maria Nicolaasdr Boot van Wesel is geboren omstreeks 1569, dochter van Nicolaes (Claes) Jansz van Wesel en Maria Dominicusdr Booth. Maria Nicolaasdr trouwde met Bartholomeus Dircxs van Beverwijck. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-09-1589 in Dordrecht. Bartholomeus Dircxs is geboren omstreeks 1557. Bartholomeus Dircxs is overleden in 1615 in Dordrecht, ongeveer 58 jaar oud. Bartholomeus Dircxs: zoon van Dirck Philipsz van Beverwijck (ca 1529-) en Elizabeth Cornelisdr Diert (ca 1531-).
Kinderen van Maria Nicolaasdr en Bartholomeus Dircxs:

1 Dorothea van Beverwijck, geboren omstreeks 1590. Volgt XVI-a.
2 Johan van Beverwijk, geboren omstreeks 1590. Volgt XVI-b.
3 Philips van Beverwijck, geboren omstreeks 1592. Philips is overleden omstreeks 1635, ongeveer 43 jaar oud.
4 Aleid van Beverwijck, geboren omstreeks 1598. Aleid is overleden omstreeks 1636, ongeveer 38 jaar oud.
5 Nicolaas Poelenburg van Beverwijck, geboren in 1602 in Dordrecht. Volgt XVI-c.
6 Cornelia van Beverwijck, geboren omstreeks 1604. Cornelia is overleden omstreeks 1650, ongeveer 46 jaar oud.

XV-b Dominicus Johansz van Boot van Weesel is geboren in 1585 in Den Haag, zoon van Jan Jansz van Wesel en Josina Dominicusdr Booth. Dominicus Johansz is overleden in 1651 in Schagen, 66 jaar oud. Woonplaats: (Huis te Queldam in de Wieringerwaard; Huis Bellevue even buiten Alkmaar). Beroep: herenboer Wieringerwaard, dijkgraaf te Zijpe. Dominicus Johansz trouwde met Anna Roemers(dr) Visscher. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-02-1624 in Amsterdam. Anna Roemers(dr) is geboren in 1584 in Amsterdam. Anna Roemers(dr) is overleden op 06-12-1652 in Alkmaar, 68 jaar oud. Beroep: dichteres, lid Muiderkring, kalligrafe, glasgraveerster. Anna Roemers(dr): dochter van Roemer Pietersz Visscher (1547-1620), graanhandelaar en dichter, en Aefgen Jansdr Onderwater (overleden 1619), brouwersdochter van Delft.

Anna_Roemersdochter_Visscher

Anna Roemersdochter Visscher

Zie ook : "Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher" van Riet Schenkeveld-van der Dussen en Annelies de Jeu.


Curiositeit 

Na een brand in de nieuwjaarsnacht van 2015 in de Langestraat in Alkmaar hebben archeologen de diamanten trouwring gevonden van Maria Tesselschade Visscher. Zij is de zus van Anna Roemersdochter Visscher. Maria Tesselschade Visscher (1594-1649) maakte deel uit van de Muiderkring, waar ook beroemde schrijvers als Huijgens, Bredero en Vondel toe behoorden. Ze wordt vaak beschreven als de muze van de groep.

Ring Maria Tesselschade Visscher Maria Tesselschade - trouwring.02jpg

Lees hier meer informatie over de trouwring van Maria Tesselschade Visscher.


Kinderen van Dominicus Johansz en Anna Roemers(dr):

1 Elisabeth Dominicusdr van Wesel.
2 Johannes Dominicusz van Wesel, geboren in 1625 in Den Haag. Johannes Dominicusz is overleden in 1647 in Leiden, 22 jaar oud. Beroep: student.
3 Romanus Dominicusz (Roemer) van Wesel, geboren in 1625 in Alkmaar. Volgt XVI-d.

XV-c Helena de Pottere is geboren in 1586, dochter van Maximiliaan de Pottere en Jacobmina Booth. Helena is overleden in 1637 in Steenbergen, 51 jaar oud. Zij is begraven te Den Haag. Helena trouwde met Cornelis Booth. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1612 in Den Haag. Cornelis is geboren omstreeks 1577, zoon van Johan Booth en Josina Sandelijn. Cornelis is overleden op 15-09-1650 in Den Haag, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven te Den Haag. Beroep: rentmeester van Zyn Hoogheyt (Prins van Oranje) in 't Princenland (Dinteloord).

Kind van Helena en Cornelis:

1 Maximiliaan Boot(h). Volgt XVI-e.

XV-d Arend Boot is geboren omstreeks 1600 in Alkmaar, zoon van Dominicus Boot en Agatha van Leeuwen. Arend is overleden na 1683, minstens 83 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1653 in Werkendam). Arend: ook genaamd de Oude. Arend:
(1) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 06-07-1653 in Werkendam met Dorothea van Beverwijck, ongeveer 63 jaar oud. attestatie van Dordrecht; Arendt Boot, geboren ca 1630, vermoedelijk in Dordrecht, getrouwd op 06-07-1653 te Werkendam, met Dorothea van Beverwijk, ca 1630, vermoedelijk in Dordrecht;
bruidegom Arendt Boot, jongeman, wonende Werkendam, bruid Dorothea van Beverwijk, jongedochter.
Dorothea is geboren omstreeks 1590, dochter van Bartholomeus Dircxs van Beverwijck en Maria Nicolaasdr Boot van Wesel. Dorothea: gedoopt op 01-12-1602 te Dordrecht?. Dorothea is overleden omstreeks 1654, ongeveer 64 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 06-05-1655 in Vlissingen met Susanne Boudewijnsdr Schot, ongeveer 31 jaar oud. Susanne Boudewijnsdr is geboren omstreeks 1624 in Vlissingen. Susanne Boudewijnsdr: dochter van Boudewijn Jaspers Schot (ca 1600- begr. 20-12-1640 Vlissingen), ondertrouwd 24-06-1623 te Vlissingen met Johanna Regenmorter (ca 1598), woonde te Zijpe.


 

Huiselijk geweld van alle tijden

1661 dec. 28: Annetgen Jans j.d. won. binnen Dordrecht verklaart voor not. Adriaen Meynaert op verzoek van joffr. Susanna Schot hsvr van jhr Arent Boot, dat zij als dienstmaagd 9 maanden bij de requirante heeft gewoond, bij haar thuis binnen de stad [waarschijnlijk Alkmaar] en in de woninge in de Zijp. Zij is daar mei 1660 vertrokken. Zegt te hebben gehoord en gezien dat AB meest alle avonden seer laet droncken ende beschoncken is thuys gecomen, als wanneer den selven meest den tijt niet en dede als de requirante met seer onfatsoenlijcke ende scandaleuse woorden te bejegenen, deselve scheldende voor een hoer, vercken, caronje, ghij sijt van zeerovers affgecomen, en diergelijcke. Zij heeft ook verschillende malen gezien dat AB de requirante met seer harden en hevige woorden dreigde te slaan, schoppen en andersints te mishandelen ende qualijck te tracteren. Heeft gehoord en gezien dat AB op de woninge in de Zijp [haar] met seer harde en hevige vloeck ende scheltwoorden toesprak en van zijn stoel opstaande, de requirante, die ook op een stoel zat, van achter bij de hals vatte, waar tegen zij zich wilde defenderen, waarop zij deposante tussen beide schoot en haer alsoo van malcanderen hielt; gelijck denselven Boot, naderhand op dezelfde dag de requirante weer met schrickelijcken dreijgementen, vloecken ende scheltwoorden aent lijff schoot ende slaen, en zij deposante heeft hen weer van elkaar gehouden. Verklaart nooit gehoord of verstaan te hebben dat de kinderen van de requirante Boot qualijck toegesproocken ofte bejegent, wel min geslagen hebben, maer dat deselve, insonderheijt den outsten soon altijt noch ten besten [over hem] heeft gesproocken. Heeft ook meestentijt gezien dat de requirante opt vs kijven, vloecken ende schelden seer lange geswegen ende alles verdragen heeft. Tekent Aniken Jans.

Bron: NA Dordt 246 nr 415


Over de Dijkgraaf Boot wordt door de genealoog S. van Leeuwen gezegd "sonder oir" maar Van Beverwijck verzekerde: "Liet na Arent Boot". De eerste uitspraak moge naar de regels van het leenrecht juist geweest zijn, de tweede was wel iets dichter bij de waarheid. Want het was inderdaad zo, dat hij een zoon (de reeds genoemde) Arend gehad heeft, zij het als "naturele soone ende eenige erfgename ex testament". Die bastaardzoon, Arent Boot, ook wel Arent Boot de Oude genoemd, liet zoals de benaming doet vermoeden, een gelijknamige zoon na uit een wettig huwelijk met Susanne Schodt, een weduwe uit Beverwijk. En deze Arent Junior was getrouwd met Cornelia Steijn, terwijl hij nog in 1683 de functie bekleedde van "commis ter Recherge" te Dordrecht. In dat laatste jaar leefde Arent senior nog en hij sprak toen borg voor deze zoon, die bedreigd werd met een executie dd. 25-01-1683 op grond ener condemnatie van het Hof van Holland 22-01-1683 gedecerneerd op een obligatie van 07-01-1677 en dit tegenover de met de executie belaste deurwaarder Pieter van der Hoolck. Immers Nicolaas van Beverwijck, ook al een commies ter Recherche, doch te Rotterdam, zijn stiefzoon en dus een halfbroer van Arent Junior, had deze procedure in gang gezet wegens wanbetaling en nu deed de vader-borg aan de deurwaarder aanwijzing van goederen om de crediteur in staat te stellen daaraan de schuld te doen verhalen. Allereerst wees hij toen aan meubelen en huisraad, die Susanne Schodt uit de woning van Arent Junior vervoerd had naar Dordrecht (waar ze nu woonde) en subsidiair, dus bij gebleken ontoereikendheid op de respectieve soo heele eijgen als halve ofte gedeeltens huijsingen, ende erven gestaen ende gelegen binnen der steede Vlissingen die nu verhuurd waren, doch voorheen door Susanna bewoond waren geweest. Worden wij in deze laatst aangehaalde acte erover onkundig gelaten uit welke bestanddelen dat huisraad en de inboedel van Susanne Schodt bestond, er is toevallig een andere acte, mede verleden voor notaris Dirck Hertog te Alkmaar, die ons volledig op de hoogte brengt over deze soort bezittingen destijds aanwezig bij de senior "Jonker Arent Boot tegenwoordigh residerende in de Zijpe". Tot in details heeft de notaris hier de goederen in zijn beschrijving opgenomen. Het doel van het opmaken der inventaris was nu gelegen in een verkoop door hem aan "sijn schoondoghter juff Cornelia Steijn woonende tot Haerlem" van al zijn roerende bezittingen. Doch de koopster gaf daarop aan de verkoper alle verkochte zaken van de verkoper terug met toestemming om deze levenslang in vruchtgebruik te behouden. Het lijdt geen twijfel of er waren daaronder begrepen tal van zaken, die eens het eigendom waren geweest van Dijkgraaf Dominicus Boot, wellicht zelfs van 's mans voorgeslacht. Een reden, waarom een weergave van het meest karakteristieke hier zeker van belang zal kunnen zijn. Een beperkte opsomming van een aantal stukken uit de inventaris (met de bijbehorende taxatie-prijs achter elke post) moge hier thans gegeven worden. Hoewel soms summier van omschrijving spreken de notities van de notaris toch wel duidelijk voor zichzelf. Belangstellenden in nadere bijzonderheden moge ik zo nodig verwijzen naar de acten, die in diverse registers zijn aangetroffen, betreffende de hier ten tonele gevoerde familie. Omstreeks 1680 stonden ten name van Arent Boot op de Zijpe onder polder B in kavel G 18 morgen en 60 roeden en in kavel F 6 morgen en 163 roeden, terwijl hij onder polder M bezat in kavel G 23 morgen en 533 roeden egalement met 1 morgen 196 roeden en in kavel F 19 morgen en met 31 roeden, waarbij onder elke polder een boerenwoning. Cornelia Steijn, toen weduwe geworden van Arent Boot Junior en in die tijd te Haarlem, verbond op 22-03- 1722 het huis met de plantage en 22 morgen onder de B - dit was het tegenwoordige "Boot-Steijn", duidelijk naar het echtpaar genoemd! - wegens een schuld aan een van de hoofdingelanden daar. Bron: Gens Nostra. 


Kinderen van Arend en Susanne Boudewijnsdr: 

1 Dominicus Arentsz Boot, geboren in 04-1659. Dominicus Arentsz is overleden in 08-1660 in Zijpe, 1 jaar oud (oorzaak: op zijn vaders hofstede in de Zijp, NH, verongelukt en verdronken).
2 Arend Arendsz Boot, geboren omstreeks 1662. Volgt XVI-f.
3 Susanna Arendsdr Boot, geboren omstreeks 1664. ca 1660?.

XV-e Abraham Booth is geboren omstreeks 1604 in Utrecht, zoon van Everhart Booth en Alida Ruysch. Abraham is overleden op 19-09-1636 in Wijk bij Duurstede, ongeveer 32 jaar oud. Bij het overlijden van Abraham: overleden zonder oir (nakomelingen). Beroep: secretaris voor het Huis te Heemstede, tweede secretaris voor het gezantschap naar Zweden en Polen (1627), secretaris van een delegatie naar Engeland (1628), secretaris van Wijk bij Duurstede (1630): "Op den 18 Maart 1626 committeerde den Heere van Heemstede Abraham Boot, tot Secretaris van synen huyze te Heemstede, die in die qualiteit den behoorlijken eed aflegde".

Uit 'Elseviers Encyclopedie van de Heraldiek' van 1961:
Abraham, de oudste, was in diplomatieke dienst, overleden op jeugdige leeftijd in 1636. Ondanks dat en zijn drukke werkkring vond hij nog tijd tot het samenstellen van enkele genealogische handschriften, voorzien van keurige wapentekeningen, welke tot op zekere hoogte als aanvullingen op het werk van Buchelius (Buchell) kunnen worden beschouwd. Dit werk kwam in de verzameling van jhr. Smissaert voor, waarop door hem een naamregister werd vervaardigd en jammer genoeg nog niet in druk verschenen.
Klik hier voor het 'Journael van Abram Booth gevolgd door diens Descriptie van Engelant'.
Klik hier voor de publicatie van Hans Krol in Genealogie/levensbeschrijvingen, Heemstediana about Abraham Booth

Abraham trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1631 in Utrecht met Johanna van Hagenouwen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Wijk bij Duurstede. Johanna: ook Hagenouw, dochter van Anthony Hermanssoon van Hagenouw(en), thesaurier der stad Utrecht; getrouwd in 1637 in Wijk bij Duurstede met mr. Rudolphus van der Nyport, advocaat voor het Hof in Utrecht.

XV-f Cornelis Booth is geboren op 20-10-1605 in Utrecht, zoon van Everhart Booth en Alida Ruysch. Cornelis is overleden op 15-07-1678 in Utrecht, 72 jaar oud.

Cornelis_Booth.02

Cornelis liet zich in 1628 als student in de medicijnen inschrijven aan de universiteit van Caen waar hij de graden van "baccalaureatus" en "licentiatus" verwierf. Op 16-10-1628 kreeg hij de titel "doctor medicus". Na zijn promotie vestigde Booth zich als arts te Utrecht, aanvankelijk in een huis aan de Oudegracht, bij de Weesbrug; na nog eens verhuisd te zijn vestigde hij zich in 1656 in het huis aan het Janskerkhof dat wij nu kennen als "Boothstraat 6". Werd schepen van de stad Utrecht in 1631, Raad in de Vroedschap in 1634, Raad extraordinaris in den Hove Provinciaal in1643, Burgemeester van Utrecht in 1656 en 1657, Gecommitteerde Raad der finantie van de Staten van Utrecht in 1674. In november 1640 werd Booth benoemd tot bibliothecaris van de Utrechtse Academie. Naast al deze drukke bezigheden praktiseerde Booth ook nog op het gebied van de geslachts- en wapenkunde. Zijn uitvoerige historische en genealogische aantekeningen worden thans o.a. bewaard in de Universiteitsbibliotheek en in de archieven van Rijk en Gemeente te Utrecht (zie Boothstraat 6 "De geschiedenis van een claustraal huis van Sint Jan" (door J.M.C. van Schaik).
Uit 'Elseviers Encyclopedie van de Heraldiek' van 1961:
zijn werk is niet alleen meer omvattend, doch ook nog belangrijker. Hij studeerde medicijnen te Leiden en later te Caen en vestigde zich in zijn geboorteplaats Utrecht, waar hij tevens burgemeester, thesaurier en hoogheemraad van de Lekdijk-bovendams was. Voorts raadsheer in het Hof van Utrecht en lid der Staten, terwijl hij van 1640 tot zijn dood bibliothecaris der universiteits-bibliotheek was. Hij maakte vele en belangwekkende aantekeningen binnen en buiten Utrecht in verband met de geschiedenis van de provincie en haar bewoners. Hetgeen wat hij bijeenbracht grenst aan het ongelofelijke. Wel het belangrijkste deel van zijn schriftelijke nalatenschap was in het bezit van jhr. M.P. Smissaert. Een 30-tal, vermeld in de catalogus en uitvoerig beschreven door Fred. Muller, werden 3 april 1906 verkocht. Diverse manuscripten bevinden zich in de Utrechtse archieven. De fraai uitgevoerde en uitvoerige genealogie van zijn familie, voortgezet door zijn zoon is opgelegd in de universiteits-bibliotheek. Zijn faam als genealoog was zowel binnen als buiten de grenzen der Verenigde Provinciën dermate bekend, dat in 1668 de wapenkoning van 'Zijn Christelijke Majesteit' naar hem als kenner bij uitnemendheid werd verwezen! Naast zijn genealogische en heraldische arbeid verschenen van zijn hand tal van andere geschriften, welke werden uitgegeven. Tevens vervaardigde hij een kaart, door H. Saftleven in 1648 uitgegeven met een korte beschrijving van de stad Utrecht enz.

Klik hier voor foto's van de Boothstraat in Utrecht (genoemd naar Cornelis Booth)

Klik hier voor informatie over Cornelis Booth als dokter en burgemeester.

Klik hier voor informatie over het zegel van Cornelis Booth.

Cornelis:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 26-09-1629 in Utrecht met Amelia Marcelisdr van Oort, 26 jaar oud. 4 kinderen, van wie er 3 jong overleden. Amelia Marcelisdr is geboren in 1603. Amelia Marcelisdr is overleden in 1637 in Utrecht, 34 jaar oud. Amelia Marcelisdr: ook Amelia van Waveren genaamd van Oort, dochter van Marcelis van Oort en Christina van Nellesteyn.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 10-12-1637 met Digna van Wijkersloot, 20 jaar oud. 14 kinderen, van wie er 9 jong overleden. Digna is geboren in 1617. Digna is overleden op 25-09-1679, 62 jaar oud. Digna: dochter van Cornelis van Wijkersloot en Aletta Zwedersdr van Nellesteyn.
Kind van Cornelis en Amelia Marcelisdr:

1 Aleid Booth. Volgt XVI-g.

Kinderen van Cornelis en Digna:

1 Amelia Booth. Volgt XVI-h.
2 Sophia Booth.
3 Willem Booth. Beroep: majoor.
Willem Booth werd op 15-07-1674 door Karel van Rabenhaupt, Baron van Soucha, die Grave ging belegeren, met 180 man uitgezonden om het eilandje Middelweert in de Maas tussen Mook en Cuyk te bezetten. Nauwelijks was Boot een uur bezig geweest om daar, waar de oever vlak was, een borstwering op te werpen, of de Fransen, onder de Gouverneur van Grave, de Graaf Chamilly, vertoonden zich op de tegenliggende dijk bij Cuyk en kwamen zijn arbeid, door schieten met een klein geweer verstoren. Tegenover het eiland aangekomen deed Chamilly dertig zijner Ruiters afzitten, om met hun schietgeweer van achter de dijk het volk van Boot in het voltooien van de borstwering te verhinderen, totdat zijn voetvolk zou zijn aangekomen. Dat zijn ongeduld hem niet toelatende zolang te wachten, en meende, dat de tussenbeide stromende rivierarm overal waadbaar was voor de ruiterij, welke ook de eer van dit klein wapenfeit liever niet met het voetvolk wilde delen, deed hij zijn ruiters met de sabel in de vuist, onder een groot geschreeuw te water gaan. Doch behalve dat hen weldra de vaste grond begon te begeven, werden zij, die zwemmend de oever van het eiland naderden, zo wel ontvangen, dat zij moesten afdeinzen. Op dit gezicht begeeft Chamilly zich zelf te water met de degen in de hand, er volgt een tweede aanval, vinniger dan de vorige, maar even vruchteloos, moedig houden de verdedigers stand op de oever. De dappere Boot, door een musketkogel getroffen, gaat niettemin voort de zijnen aan te moedigen, een Hollandsche Officier, Chamilly onder de zwemmenden te hebben ontdekt, legt met zijn geweer op hem aan, maar wordt op hetzelfde ogenblik door Chamilly zelf met een pistoolschot gekwetst. Zo worstelt men enige tijd tegen elkander, die de oever bereikten worden met de kolven der geweren terug geslagen, en ten tweede maal wijken de aanvallers naar de dijk. Een en andermaal wordt de aanval op gelijke wijze hervat, op gelijke wijze afgeslagen. Bij iedere aanval doen de vijanden voordat zich de aanvallers te water begeven, een algemeene losbranding uit het geweer op de onzen, die zonder eenige dekking bloot staan op het eiland. Maar ook dit kon deze dapperen niet doen wijken. Zeven Fransche officieren hebben reeds post gevat op het eiland, zij worden gevangen genomen en eindelijk moest de Fransche ruiterij haar ondanks de eer van het gevecht aan het voetvolk overlaten. Dit was middelwijl aangekomen en onderhield, veilig achter de dijk en in de daargelegen huizen, een moorddadig musketvuur op de onzen. Nu laat Chamilly twee eskadrons zich opstellen langs de dijk en beveelt zijn voetvolk met deze over te steken. Hij zelf, om het voorbeeld te geven, springt derhalve ten derden male in de rivier, de soldaten klemmen zich vast aan ruiters en paarden, gaan aldus met deze te water tot daar, waar de ondiepte hun zelf een vaste bodem doen vinden, en zo bestormen zij het eiland. Hier waren intussen van de verdedigers velen gesneuveld, velen gekwetst. De Majoor Boot had een tweede wond gekregen, welke hem onmachtig maakte het bevel te voeren. Van de tien Officieren waren er niet meer dan drie ongekwetst, de soldaten hadden hun scherp verschoten, ja velen hadden reeds bij gebrek aan kogels, de knopen van hun kleding gerukt, en op hun geweer gedaan. Het was derhalve onmogelijk langer stand te houden, en nu na bijna drie uur vechten besloot men het eiland te verlaten, hetgeen in goede orde geschiedde. De vijand bekende dat het behaalde voordeel hem duur was te staan gekomen, en deed regt wedervaren aan de heldhaftigheid dezer Nederlandsche dapperen. Chamilly liet de gevangen officieren hunne degens en sjerpen behouden, betuigende zijne achting voor lieden die zich zo braaf hadden gedragen. Later werd Boot bevorderd tot Luitenant-Kolonel en schijnt in deze rang te zijn overleden. Bron: Van der AA Biografisch Woordenboek deel 2 pag. 275 met verwijzing naar o.a. Bosscha, Nederl, Helden te Land, D. II. bl. 180- 183
4 Everhard Booth, geboren op 15-08-1638. Volgt XVI-i.
5 Adriaan Booth, geboren in 1646. Adriaan is overleden op 25-02-1671, 25 jaar oud. Beroep: vaandrig.

XV-g Dorothea Clara de Jonge, dochter van Johannes (Jan) de Jonge en Klara Booth. Zij is gedoopt op 25-02-1624 in Den Haag. Doopgetuigen: Theodorus de Jong, Georgia Sandelijn. Bij het overlijden van Dorothea Clara: begraven op 05-08-1652 in de Grote Kerk?. Dorothea Clara trouwde met Maximiliaan Boot(h), nadat zij op 19-05-1647 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-06-1647 in Den Haag. Maximiliaan en Dorothea Clara zijn neef en nicht. Hij is een zoon van Cornelis Booth en Helena de Pottere. Hij is gedoopt op 19-09-1614 in Den Haag in de RK-kerk Oude Molstraat, Doopgetuigen: Dominicus de Pottre, Jacoba Boot. Hij is begraven op 25-02-1679 te Den Haag in de Grote Kerk. Beroep: rentmeester van Zyn Hoogheyt (Prins van Oranje) in 't Princenland (Dinteloord). Religie: N.G. gedoopt. Titel: jonkheer.
Kind van Dorothea Clara en Maximiliaan:

1 Johan Boot(h). Volgt XVII-b.

XV-h Maria Mechtild van der Boye, dochter van Aernt (Arnold) van der Boye en Anna van Lerchevelt. Maria Mechtild trouwde met Nicolaes von Schradeck. Functie: Colonel, Gouverneur van Regensburg, Keyserl. Maj. Camerheer.

XV-i Willem Reynoud van der Boye, zoon van Aernt (Arnold) van der Boye en Anna van Lerchevelt. Willem Reynoud is overleden in 1658. Willem Reynoud: 12-03-1612 Beleend met Gulden Spijcker bij Arnhem: Arnt van der Boe, erve sijnes vaders Boudewijn, erft op Willem van der Boe, sijnen soon, die beleent is 12 Martii 1612 Beroep: Appellations-Raad te Bohemen. Willem Reynoud trouwde met Elisabeth von Bergh.

XV-j Elisabeth Alita van der Boeije is geboren vóór 1600, dochter van Aernt (Arnold) van der Boye en Elisabeth van Baerle. Elisabeth Alita is overleden op 24-07-1640 in Utrecht, minstens 40 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1640 te Utrecht. Bij het overlijden van Elisabeth Alita: overluidingen Dom 24-07-1640 "Elisabeth van den Boije vrouw van Evert van der Marsche"; begraven in de Sint Paulus Abdij. Titel: jonkvrouw. Elisabeth Alita: 24-07-1634: genoemd in testament van Elisabet v.d. Marssche. Elisabeth Alita:
(1) trouwde, minstens 23 jaar oud, op 07-01-1623 met Gerrit (Geert) van Laer tot Hoenlo. Gerrit (Geert) is overleden op 03-01-1624. Titel: vanaf 13-10-1610 Ridder van Overijssel. Gerrit (Geert): ook Gerard.
(2) trouwde, minstens 25 jaar oud, op 22-02-1625 in Zwolle met Evert van der Marssche, ongeveer 40 jaar oud, nadat zij op 26-01-1625 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan. Ondertrouwd op 26-01-1625 in Utrecht voor Schepenen: Den xxvi Januarij Den Edele Erentfaste Jo. Evert van der Marssche woonende binnen desen Stadt Utrecht ende de Edel. Erentrijcke Jonkvrouwe Elisabeth Aleita van der Boije, weduwe weijlen Gerrit van Laer tot Hoenlo woonende bynnen Swoll. Attestattie gegeven. ondertrouwd 22-02-1625 in Zwolle voor Schepenen: Evert van der Marssche en Juffrouw Elisabeth van der Boeijen Weduwe van sal: Geert van Laer tot Hoenderloo. Evert is geboren omstreeks 1585. Evert is overleden op 29-09-1642 in Zwolle, ongeveer 57 jaar oud. Bij het overlijden van Evert: 03-10-1642: overluyd den weled. erentf. Jor. Evert v. der Marsche; overleden te Zwol. Titel: jonker (hulder van Hinderstein). Evert: zoon van Bitter van der Marssche en Josina Soudenbalch; getrouwd op 06-11-1608 voor het gerecht in Utrecht met Cornelia van Suijlen van Nijevelt, vrouwe van Hinderstein, overleden op 24-08-1617, begraven in Langbroek; getrouwd op 20-11-1618 met Catharina Proeijs, overleden op 30-10-1621 in Culemborg; getrouwd op 28-09-1641 voor het gerecht in Utrecht met Beatrix de Waell van Vronesteijn; 26-01-1604 Erfgenaam van Bitter en Jacob van der Marssche; 09-09-1623 Erfgenaam van Josina Soudenbalch; 24-07-1634 Genoemd in het testament van zijn zuster Elisabet in 1616 heeft Albert Arentsen, op last van Johan van der Marssche als volmacht van zijn broer Evert, Margaretha van Sallandt, weduwe van Herman van Spoolde, de aflossing aangekondigd van een jaarlijkse rente gaande uit het erve en goed Het Laer in het schoutambt Wijhe; in 1631 is het wapen van Evert van der Marssche opgenomen in het wapenboek van het Sint Bartholomeus Gasthuis in Utrecht: in goud een ankerkruis van sabel, dekkleden en wrong van sabel en goud, helmteken een drakenkop en -hals van goud, uitkomend; in 1645 vindt de scheiding en deling van de nalatenschap van Cornelia van Zuijlen van Nijevelt plaats door haar kinderen Bitter en Maria van der Marssche; in 1657 vindt de scheiding en deling plaats van de nalatenschappen van Evert van der Marsche en zijn broer Johan, tussen Everts kinderen Bitter, Cornelis, Maria en Josina van der Marssche, vrouw van Herman Kockman.

alt

Wapen van Evert van der Marssche

Kinderen van Elisabeth Alita en Evert:

1 Bitter van der Marssche. Bitter is overleden in 1667. Titel: Heer van Hindersteijn. Bitter: getrouwd in 1645 met Johanna van Buren.
2 Maria van der Marssche. Maria is overleden in 1680 in Culemborg.
3 Josina Elisabeth van der Marssche, geboren na 1626. Josina Elisabeth is overleden omstreeks 1680, hoogstens 54 jaar oud. Josina Elisabeth: 24-07-1634 Genoemd in testament van haar tante Elisabet; getrouwd in 1654 met Herman Fransiscus Kockman (overleden 1680).
4 Cornelis Aernout van der Marssche, geboren omstreeks 1630. Cornelis Aernout is overleden omstreeks 1678, ongeveer 48 jaar oud. Titel: jonker. Cornelis Aernout: 1634-1677 Vermeld 24-07-1634 Genoemd in testament van zijn tante Elisabet Ondertrouwd op 08-01-1653 in Utrecht Gerecht: "Den viiide Janij 1653 Cornelis Arnoult van der Marsche en Francise Margarita van Weede Gesolomniseert voor Quint en Nollesteijn Schepen den 11de Janij 1653" Getrouwd op 11-01-1653 in Utrecht Gerecht met Françoise Margerita van Weede (1638 Geestdorp - 20-07-1695 Utrecht).

XV-k Agnes Booth, dochter van Godefroy Booth en Christina van Loon. Agnes trouwde met Elias Struys. Bij het overlijden van Elias: overleden te Portsmuyden (Portsmouth?). Beroep: kapitein.
Kinderen van Agnes en Elias:

1 Godefridus Struys. Volgt XVI-j.
2 Sophia Struys. Volgt XVI-k.

XV-l Geertruyd Booth, dochter van Godefroy Booth en Christina van Loon. Geertruyd trouwde met Philibert Emanuel de Boys.

XV-m Helena Booth, dochter van Godefroy Booth en Christina van Loon. Helena trouwde met Philips de Gols.

XV-n Gerard Booth (Bootius) is geboren in 1604 in Gorinchem, zoon van Godefroy Booth en Christina van Loon. Gerard is overleden in 1650 in Dublin, Leinster, Ierland, 46 jaar oud. Beroep: advocaat voor het Hof van Ierland te Dublin. Gerard Boot werd na zijn studie volbracht te hebben Medicinae Doctor. In 1630 begaf hij zich naar Engeland en praktiseerde als Geneesheer te Londen, waar hij lijfarts werd van Koning Karel I. Nadat de rampspoedige vorst op 19-02-1649 het schavot had moeten beklimmen, week Gerard Boot uit naar Dublin en werd Advocaat voor het Hof van Ierland. Het eerste aardrijkskundig boek over Ierland verschenen te Leiden 1630, te London 1652, herdrukt te Dublin 1863: "Ireland's Naturall History" werd geschreven door Gerard Booth. Ook heeft hij de volgende werken gemaakt: Vrolijcke Uuren 1630, Philosophia Naturalis reformata, id est Philosophia aristottelicea accuraten examinatio, ac solida confutatio et novae et verioris Introductio Dublinii 1641. Ook hanteerde hij met geen ongelukkig gevolg zowel de Nederduitsche als de Latijnsche lier, zo blijkt uit de Lofdichten op een paar deelen, de Nederlandsche Oorloghen van Pieter Christiaansz Bor, die met zijn vaders zuster getrouwd was. Zijn zinspreuk was: Christoduce nihil timendum (onder het geleide van Christus is er niets te vreezen). [Bron: Van der Aa Biogr. Wrdb dl 2 p274 met verwijzingen, o.a. naar Algem. Konst en Letterbode voor 1847, D. I. pag. 34]. Gerard trouwde met Catharina Menning. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1631 in Londen, Engeland. Catharina is geboren omstreeks 1607 in Manning, Ierland.
Kinderen van Gerard en Catharina:

1 Gerard Booth, geboren in 1635 in Londen, Engeland.
2 Godefroy Booth, geboren in 1637 in Londen, Engeland. Godefroy is overleden in 1681 in Dublin, Leinster, Ierland, 44 jaar oud.
3 Gerson Booth, geboren in 1639 in Londen, Engeland. Beroep: predikant van de Duytsche Gemeente te Dublin, Ierland. Gerson: In sommige geschriften staat "Van deze Gerson Booth stamt onder andere af de in 1829 te Nottingham geboren stichter van het Leger des Heils: William Booth". William Booth, Brits prediker, oorspronkelijk methodistisch predikant, stichtte in 1875 het Leger des Heils, geboren 10-04-1829, overleden 1912, was getrouwd met Catharina Mumfort, zijn vader was Samuel Booth, overleden 1842, zijn moeder Mary Moss. Dit alles berust waarschijnlijk op een fabel, omdat het nog nooit bewezen is.

XV-o Arent (Arnoldus) Booth (Bootius) is geboren in 1606 in Gorinchem, zoon van Godefroy Booth en Christina van Loon. Arent (Arnoldus) is overleden in 1653 in Parijs, Île-de-France-de-France, Frankrijk, 47 jaar oud. Arent (Arnoldus): Studeerde met zeer veel vlijt, en legde zich in zonderheid toe op de grondige kennis van de geleerde talen, vervolgens beoefende hij de Geneeskunst, en werd Doctor in die wetenschap, dat zulks belette niet dat hij ook voortging om zich met alle ijver in de grondige kennis der taken en oordeelkundige opheldering der gewijde Schriften te oefenen. In 1630 stak hij naar Engeland over, beoefende de Geneeskunde eenigen tijd te Londen, en werd Lijfarts van den Graaf van Leicester, Onderkoning van Ierland, en tevens Lands- en Leger-Doctor van dat Rijk. Deze bedieningen noodzaakten hem om zijn vast verblijf te Dublin te vestigen, alwaar hij huwde. De nootlottige beroerten en oorlogen, die Ierland later zoo deerlijk teisteren, noodzaakten hem in 1644 dat Rijk te verlaten. Hij begaf zich naar Parijs, alwaar hij de beoefening der Geneeskunde staakte, om zooveel te ongestoorder zijne Letterkundige werkzaamheden waar te nemen. Hij heeft broer Gerard geholpen in de samenstelling van zijn Philosophia Naturalis reformata. Ook van hem vindt men Latijnsch en Nederduitsche Lofdichten op het werk van Bor, welke die zijn broers overtreffen. Zijn zinspreuk was, Cum Deo et cum decoro (Met God en met het welvoegelijke). [Bron: Van der Aa Biogr. Wrdb dl 2 pag. 274]. Arent (Arnoldus) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1640 in Dublin, Leinster, Ierland met Margaret Dongan, ongeveer 31 jaar oud. Margaret is geboren omstreeks 1609 in Dublin, Leinster, Ierland.
Kind van Arent (Arnoldus) en Margaret:

1 Maria Anna Booth, geboren omstreeks 1641 in Dublin, Leinster, Ierland. Volgt XVI-l.

XV-p François Booth is geboren omstreeks 1612 in Den Haag, zoon van Dirk Booth en Adriana (Anna) Rousel(le). Beroep: secretaris van het Hof van Holland. François trouwde met Barbara Ruijsch.
Kinderen van François en Barbara:

1 Adriana Boot.
2 Isabella Boot. Volgt XVI-m.
3 Kornelia Boot.

XV-q Anna Booth is geboren omstreeks 1621 in Den Haag, dochter van Dirk Booth en Adriana (Anna) Rousel(le). Anna trouwde met Gosuin de Cock van Nerijnen.

XV-r Margaretha Booth is geboren omstreeks 1623 in Den Haag, dochter van Dirk Booth en Adriana (Anna) Rousel(le). Margaretha trouwde met Johan Ghey. Beroep: advocaat voor den Hove van Holland.

XV-s Agatha van Zuylen Nyevelt is geboren omstreeks 1600, dochter van Frederik van Zuylen Nyevelt en Anna van Utenengh. Agatha trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1627 met Willem van Liere, ongeveer 37 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1590, zoon van Emmery van Liere en Maria de Smit van Baarland. Willem is overleden omstreeks 1648, ongeveer 58 jaar oud.
Kind van Agatha en Willem:

1 Nicolaas van Liere, geboren omstreeks 1630. Volgt XVI-n.

XV-t Willem van Zuylen Nyevelt is geboren omstreeks 1600, zoon van Frederik van Zuylen Nyevelt en Anna van Utenengh. Titel: Heer van de Engh. Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1625 met Gijsbertha van Hardenbroek, ongeveer 25 jaar oud. Gijsbertha is geboren omstreeks 1600.
Kinderen van Willem en Gijsbertha:

1 Frederik van Zuylen Nyevelt, geboren omstreeks 1625. Volgt XVI-o.
2 Wilhelmina van Zuylen Nyevelt, geboren omstreeks 1625. Wilhelmina is overleden op 15-10-1709, ongeveer 84 jaar oud.

XV-u Emilia van Zuylen Nyevelt is geboren in 1605 in Utrecht, dochter van Frederik van Zuylen Nyevelt en Anna van Utenengh. Emilia is overleden op 23-07-1677, 72 jaar oud. Emilia: ook van Zuylen van Nievelt. Emilia trouwde, 21 jaar oud, op 20-08-1626 in Zutphen met Alexander van der Capellen, 27 jaar oud. Alexander is geboren in 1599 in Arnhem, zoon van Gerlach van der Capellen en Margaretha Schimmelpenninck van der Oye. Alexander is overleden op 08-07-1656 in Dordrecht, 57 jaar oud. Titel: Heer van de Boedelhof.
Kinderen van Emilia en Alexander:

1 Gerlach van der Capellen, geboren op 03-06-1627. Volgt XVI-p.
2 Frederik van der Capellen, geboren op 06-11-1629 in Zutphen. Volgt XVI-q.
3 Alexander van der Capellen, geboren in 1631. Alexander is overleden in 1632, 1 jaar oud.
4 Godsschalk van der Capellen. Hij is gedoopt op 11-05-1632 in Den Haag. Kloosterkerk.
5 Hendrik van der Capellen, geboren in 1634. Hendrik is overleden in 1635, 1 jaar oud.
6 Margaretha van der Capellen, geboren omstreeks 1635. Volgt XVI-r.
7 Hendrik van der Capellen, geboren in 1636.
8 Anna van der Capellen. Hij is gedoopt in 1637 in Den Haag. Grote Kerk. Anna is overleden in 1696.
9 Anna Sophia Frederika van der Capellen, geboren op 17-10-1638 in Den Haag. Volgt XVI-s.
10 Willem van der Capellen, geboren in 1640.

XVI-a Dorothea van Beverwijck is geboren omstreeks 1590, dochter van Bartholomeus Dircxs van Beverwijck en Maria Nicolaasdr Boot van Wesel. gedoopt op 01-12-1602 te Dordrecht?. Dorothea is overleden omstreeks 1654, ongeveer 64 jaar oud. Dorothea:
(1) trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1606 met Adriaan de Jong. Adriaan is overleden omstreeks 1607.
(2) trouwde, ongeveer 63 jaar oud, op 06-07-1653 in Werkendam met Arend Boot, ongeveer 53 jaar oud. attestatie van Dordrecht; Arendt Boot, geboren ca 1630, vermoedelijk in Dordrecht, getrouwd op 06-07-1653 te Werkendam, met Dorothea van Beverwijk, ca 1630, vermoedelijk in Dordrecht; bruidegom Arendt Boot, jongeman, wonende Werkendam, bruid Dorothea van Beverwijk, jongedochter. Arend is geboren omstreeks 1600 in Alkmaar, zoon van Dominicus Boot en Agatha van Leeuwen. Arend is overleden na 1683, minstens 83 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1653 in Werkendam). Arend: ook genaamd de Oude.

XVI-b Johan van Beverwijk is geboren omstreeks 1590, zoon van Bartholomeus Dircxs van Beverwijck en Maria Nicolaasdr Boot van Wesel. 1594?. Johan is overleden op 19-01-1647, ongeveer 57 jaar oud. Beroep: medicijn ordinaris der stad Dordrecht, raad, schepen, veertig, weesmeester. Johan trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 02-12-1626 met Elisabeth de Backer.

XVI-c Nicolaas Poelenburg van Beverwijck is geboren in 1602 in Dordrecht, zoon van Bartholomeus Dircxs van Beverwijck en Maria Nicolaasdr Boot van Wesel. Hij is begraven op 06-11-1652 te Vlissingen. Titel: mr. Nicolaas Poelenburg trouwde met Susanne Boudewijnsdr Schot. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-09-1642 in Vlissingen. Susanne Boudewijnsdr is geboren omstreeks 1624 in Vlissingen. Susanne Boudewijnsdr: dochter van Boudewijn Jaspers Schot (ca 1600- begr. 20-12-1640 Vlissingen), ondertrouwd 24-06-1623 te Vlissingen met Johanna Regenmorter (ca 1598), woonde te Zijpe. Beroep Nicolaas Poelenburg van Beverwijck: advocaat.
Kinderen van Nicolaas Poelenburg en Susanne Boudewijnsdr:

1 Bartholomeus van Beverwijck, geboren omstreeks 1643.
2 Boudewijn van Beverwijck, geboren omstreeks 1644.
3 Maria van Beverwijck, geboren omstreeks 1645.
4 Johan(nes) van Beverwijk, geboren omstreeks 1646 in Arnemuiden. Volgt XVII-a.
5 Jacobus van Beverwijck, geboren omstreeks 1647. Jacobus is overleden omstreeks 1660, ongeveer 13 jaar oud.
6 Johanna van Beverwijck, geboren omstreeks 1648.
7 Nikolaas van Beverwijck, geboren omstreeks 1649.

Stompwijk, 7-4-1648: Crijntge Cornelis, oud ca. 44 jaar, huisvrouw van Cornelis Barthoutszn,  wonend aan de noordzijde van Leidschendam onder de heerlijkheid van Veur, getuigt op verzoek van advocaat Mr. Nicolaes Poelenburch van Beverwijk.

Zij getuigt over een voorval 15 jaar geleden in februari 1633, in het huis van Claes Corn., toen herbergier wonend aan de Veurweg. Crijntge was toen min van een kind van Nicolaes verwekt bij een weduwe, die op een kamer van de herberg 'inde craem soude connen leggen'. 's-Avonds op de laatste maandag van februari 1633 werd Crijntge bij Nicolaes ontboden op de kamer van de herberg, waar zij de weduwe, genaamd Cornelia ca. 30 jaar oud, gevonden heeft, blank, doch vol sproeten in het aanzicht (met geelachtig haar), gelijkend op het schilderij dat heden aan Crijntge is getoond, behalve dat ze toen meer sproeten had en niet zo glad van vel, noch zo 'costelijck'. Cornelia was bevallen van een jonge zoon. Crijntge was de hele volgende nacht bij de kraamvrouw op de kamer gebleven. De andere dag had zij de kraamvrouw 'verbet' en is Crijntge met het kind naar huis gegaan om het te minnen. Nicolaes was gehouden om over het jaar de kosten en alle andere behoeften te vergoeden. In die tijd kwam de weduwe diverse malen in de zomer naar haar kind kijken. Zij ging dan niet in het huis van Crijntge, staand aan de Wassenaarse zijde, maar Crijntge bracht het zoontje in een weide, of achter een hoogte (een horst genaamd) of soortgelijke plaats, waar de weduwe met het kind wat gespeeld had. Daarna ging Nicolaes weer met de weduwe naar Den Haag. Na 15 of 16 maanden heeft Nicolaes het kind opgehaald en bij een 'drooge minne' besteed. Crijntge is uit nieuwsgierigheid en zorg eens naar Den Haag gegaan, nadat haar man haar gezegd had dat hij het kind Jacobus, bij Anna, Jan Danens vrouw, aan de 'Santhuisgens' bij de Geestbrug gezien had. Crijntge had daar het kind gezien, dat haar nog kende. Daarna heeft zij Nicolaes nog bezocht in Den Haag, die daar woonde met de weduwe en haar voorkinderen in de Geele Roos, achter de Blauwe klok. Dit was de woonplaats van Nicolaes en zijn ouders. De ouders wilden het kind niet aannemen.

Crijntge bleef op de hoogte van het kind Jacobus, niet alleen toen hij ten huize van de boekdrukker Burchoorn? op het Spui in Den Haag woonde, maar ook naderhand toen Jacobus soms Crijntge aansprak onderweg naar Leiden, Delft of Den Haag.

Crijntge verklaarde daarom zeker te weten dat Jacobus een zoon is van de weduwe Cornelia. Cornelis Baerthouts, oud ca. 50 jaar, varend met de Haachscheschuijt op Utrecht, bevestigt op verzoek van Poelenburch, het verhaal.

  Met dank aan: Henny van den Broek-Alsemgeest                                                             Bron:www.archieven.nl akte nr.178, 179

 

XVI-d Romanus Dominicusz (Roemer) van Wesel is geboren in 1625 in Alkmaar, zoon van Dominicus Johansz van Boot van Weesel en Anna Roemers(dr) Visscher. Romanus Dominicusz (Roemer) is overleden in 1701 in Alkmaar, 76 jaar oud. Beroep: advocaat te Den Haag en 1688 te Alkmaar. Titel: mr. Romanus Dominicusz (Roemer) trouwde met Maria van Nerven, nadat zij op 03-01-1665 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Delft. Notitie: 02-01-1655?. Maria: dochter van Willem Abrahamsz van (N)Erven, zijdelakenkoper te Delft, en Machteld Cornelisdr van Beest.

XVI-e Maximiliaan Boot(h), zoon van Cornelis Booth en Helena de Pottere. Hij is gedoopt op 19-09-1614 in Den Haag. Gedoopt in de RK-kerk Oude Molstraat, doopgetuigen: Dominicus de Pottre, Jacoba Boot. Hij is begraven op 25-02-1679 te Den Haag. Begraven in de Grote Kerk. Beroep: rentmeester van Zyn Hoogheyt (Prins van Oranje) in 't Princenland (Dinteloord). Religie: N.G. gedoopt. Titel: jonkheer. Maximiliaan trouwde met Dorothea Clara de Jonge, nadat zij op 19-05-1647 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-06-1647 in Den Haag. Maximiliaan en Dorothea Clara zijn neef en nicht. Zij is een dochter van Johannes (Jan) de Jonge en Klara Booth. Zij is gedoopt op 25-02-1624 in Den Haag. Doopgetuigen: Theodorus de Jong, Georgia Sandelijn. Bij het overlijden van Dorothea Clara: begraven op 05-08-1652 in de Grote Kerk?. Dorothea Clara de Jonge bezat boerderij Rhijnhart in Alphen en diverse panden aan de Oude Molstraat in Den Haag.

 Maximiliaan_Booth

Maximiliaan Booth
geschilderd door Hendrik Noorderwiel

Bron: http://collectie.museumrotterdam.nl/objecten/10544-A  

 

 Dorothea Clara de Jonge

Dorothea Clara de Jonge

geschilderd door Hendrik Noorderwiel

Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

 

Kind van Maximiliaan en Dorothea Clara:

1 Johan Boot(h). Volgt XVII-b.

XVI-f Arend Arendsz Boot is geboren omstreeks 1662, zoon van Arend Boot en Susanne Boudewijnsdr Schot. Geboren ca 1655?. Arend Arendsz is overleden vóór 15-08-1719, hoogstens 57 jaar oud. Arend Arendsz trouwde met Cornelia Steijn. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-05-1674 in Haarlem. Bloemendaal?. Cornelia: dochter van Willem Hugens Steyn en Aafje Nikolaas van der Laan.

Kind van Arend Arendsz en Cornelia:

1 Arend Boot, geboren op 04-03-1675.

Klik hier voor meer informatie over Boerderij Boot en Steijn in Sint Maartenbrug waar het gezin heeft gewoond.

XVI-g Aleid Booth, dochter van Cornelis Booth en Amelia Marcelisdr van Oort. Aleid is overleden op 19-05-1637 in Utrecht. Aleid: ook Aletta. Aleid trouwde met Gerard de Beer. Beroep: secretaris van den Gerechte der stad Utrecht.

XVI-h Amelia Booth, dochter van Cornelis Booth en Digna van Wijkersloot. Amelia trouwde met Herman Fredrik Meynardi. Beroep: artillerie meester van Groningen en Ommelanden.

XVI-i Everhard Booth is geboren op 15-08-1638, zoon van Cornelis Booth en Digna van Wijkersloot. Everhard is overleden in 1714, 76 jaar oud. Functie: raad ordinaris in den Hove Provinciaal van Utrecht in 1674. Titel: mr., Heer van Mijdrecht. Everhard:
(1) trouwde met Elisabeth Gerobulus. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-06-1677 in Utrecht. Elisabeth is overleden op 25-11-1681. Elisabeth: dochter van Johan Gerobulus van Berk.
(2) trouwde met Catharina Aletta Pels. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-06-1685 in Amsterdam. ze kochten samen de Ridder Hofstad van Mijdrecht. Catharina Aletta is overleden op 18-01-1711.

Klik hier voor meer informatie over het Huis te Mijdrecht

Kinderen van Everhard en Elisabeth:

1 Cornelis Booth. Cornelis is overleden op 08-09-1678.
2 Geertuyd Booth. Geertuyd is overleden op 18-07-1682.
3 Jan Booth. Jan is overleden op 01-08-1681.
4 Digna Elisabeth Booth, geboren omstreeks 1670. Volgt XVII-c.

XVI-j Godefridus Struys, zoon van Elias Struys en Agnes Booth. Beroep: advocaat te Amsterdam. Godefridus trouwde met Sara Houwen.
Kind van Godefridus en Sara:

1 Sara Struys.

XVI-k Sophia Struys, dochter van Elias Struys en Agnes Booth. Sophia trouwde met Jacob Schepermans. Beroep: advocaat te Amsterdam.

XVI-l Maria Anna Booth is geboren omstreeks 1641 in Dublin, Leinster, Ierland, dochter van Arent (Arnoldus) Booth (Bootius) en Margaret Dongan. Maria Anna trouwde met Marcus Beyerman. Marcus is overleden in 03-1708 in Wognum. Beroep: predikant (werd in 1662 als kandidaat bevestigd tot predikant bij de N.H. gemeente Wognum). Marcus: ook Beirman.
Kinderen van Maria Anna en Marcus:

1 Arent Beirman. Volgt XVII-d.
2 Joanna Beirman. Zij is gedoopt op 21-04-1675 in Wognum [bron: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html]. Moeder vermeld als Anna Maria Boots.
3 Johanna Beirman. Zij is gedoopt op 21-06-1676 in Wognum [bron: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].
4 Margareta Beirman. Zij is gedoopt op 13-03-1678 in Wognum [bron: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].
5 Marcus Beirman. Hij is gedoopt op 17-12-1679 in Wognum [bron: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].
6 Marcus Beirman. Hij is gedoopt op 13-04-1681 in Wognum [bron: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].
7 Cornelis Beirman. Hij is gedoopt op 01-11-1682 in Wognum [bron: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].
8 Marcus Beirman. Hij is gedoopt op 07-07-1685 in Wognum [bron: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].

XVI-m Isabella Boot, dochter van Franois Booth en Barbara Ruijsch. Zij is begraven in 1718. Isabella trouwde met Gustav Daniel. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1682 in Rijswijk.

XVI-n Nicolaas van Liere is geboren omstreeks 1630, zoon van Willem van Liere en Agatha van Zuylen Nyevelt. Nicolaas is overleden omstreeks 1679, ongeveer 49 jaar oud. Titel: Heer van Oosterwijk. Nicolaas trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1660 met Margaretha van der Capellen, ongeveer 25 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1635, dochter van Alexander van der Capellen en Emilia van Zuylen Nyevelt.

XVI-o Frederik van Zuylen Nyevelt is geboren omstreeks 1625, zoon van Willem van Zuylen Nyevelt en Gijsbertha van Hardenbroek. Titel: Heer van de Engh. Frederik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1650 met Johanna van Renssen, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1625.
Kind van Frederik en Johanna:

1 Willem Joachim van Zuylen Nyevelt, geboren omstreeks 1650. Titel: Heer van de Engh.

XVI-p Gerlach van der Capellen is geboren op 03-06-1627, zoon van Alexander van der Capellen en Emilia van Zuylen Nyevelt. Gerlach is overleden omstreeks 1695, ongeveer 68 jaar oud. Titel: Heer van de Capellen tot Schalkwijk. Gerlach trouwde, 28 jaar oud, in 09-1655 met Margaretha Johanna van Lynden, ongeveer 20 jaar oud. Margaretha Johanna is geboren omstreeks 1635, dochter van Jasper van Lynden en Theodora van de Vecht. Margaretha Johanna is overleden op 31-12-1685, ongeveer 50 jaar oud.
Kind van Gerlach en Margaretha Johanna:

1 Steven Frederic van der Capellen, geboren op 24-01-1663. Volgt XVII-e.

XVI-q Frederik van der Capellen is geboren op 06-11-1629 in Zutphen, zoon van Alexander van der Capellen en Emilia van Zuylen Nyevelt. Frederik is overleden op 26-09-1706 in Zutphen, 76 jaar oud. Titel: Heer van de Boedelhof. Frederik trouwde, 30 jaar oud, op 20-06-1660 in Zutphen met Judith Ermgard van der Schuiren, 24 jaar oud. Judith Ermgard is geboren in 1636 in Zutphen, dochter van Hans Christoffel van der Schuiren en Elsabe Margriet van Baer tot Slangenburg. Judith Ermgard is overleden op 11-02-1706 in Zutphen, 70 jaar oud. Titel: Vrouwe van Hagen.
Kinderen van Frederik en Judith Ermgard:

1 Alexander van der Capellen, geboren op 15-01-1668 in Zutphen. Volgt XVII-f.
2 Hans Christoffel van der Capellen, geboren op 17-07-1670 in Gorssel. Volgt XVII-g.
3 Agatha van der Capellen, geboren op 16-08-1671. Agatha is overleden omstreeks 1731, ongeveer 60 jaar oud.

XVI-r Margaretha van der Capellen is geboren omstreeks 1635, dochter van Alexander van der Capellen en Emilia van Zuylen Nyevelt. Margaretha trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1660 met Nicolaas van Liere, ongeveer 30 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1630, zoon van Willem van Liere en Agatha van Zuylen Nyevelt. Nicolaas is overleden omstreeks 1679, ongeveer 49 jaar oud. Titel: Heer van Oosterwijk.

XVI-s Anna Sophia Frederika van der Capellen is geboren op 17-10-1638 in Den Haag, dochter van Alexander van der Capellen en Emilia van Zuylen Nyevelt. Anna Sophia Frederika is overleden op 22-06-1669, 30 jaar oud. Anna Sophia Frederika trouwde, 29 jaar oud, in 1667 in Goor met Philip Otto van Coeverden, 33 jaar oud. Philip Otto is geboren in 1634 in Goor, zoon van Borchard van Coeverden en Anna Catharina Ripperda. Philip Otto is overleden op 01-09-1690 in Bergen (Mons), Henegouwen, België, 56 jaar oud.
Kind van Anna Sophia Frederika en Philip Otto:

1 Anna Cornelia Isabella van Coevorden, geboren omstreeks 1670. Volgt XVII-h.

XVII-a Johan(nes) van Beverwijk is geboren omstreeks 1646 in Arnemuiden, zoon van Nicolaas Poelenburg van Beverwijck en Susanne Boudewijnsdr Schot. Johan(nes) is overleden vóór 29-03-1704 in Vught, hoogstens 58 jaar oud. Johan(nes) trouwde met Margrietha van Lintzenich, nadat zij op 24-11-1668 in 's-Hertogenbosch in ondertrouw zijn gegaan. Margrietha is overleden op 17-06-1701 in Eindhoven.

XVII-b Johan Boot(h), zoon van Maximiliaan Boot(h) en Dorothea Clara de Jonge. Johan is overleden op 30-03-1706 in Den Haag. Begraven in de Grote Kerk. Titel: Heer van Rynhart. Johan trouwde met Wilhelmina van Passenrode. Wilhelmina: oudste dochter van Johan van Passenrode, commandeur van Gorinchem.

Toen Wilhelmina van Passenrode na de dood van haren man Johan Boot zijn wapenschild met een enkel gouden veld, zonder het zwarte hert er op, had doen ophangen in de Groote kerk te 's-Gravenhage, ten blijke dat haar man, die geen zoon naliet, de laatste was van zijn geslacht, met wien derhalve het wapen verviel, zijn twee leden uit een anderen tak van den zelfden stam gesproten, mr. Everhard Boot, raadsheer in den hove van Utrecht en Willem Boot, Luitenant Kolonel, daartegen opgekomen met een proces bij den hove van Holland, en werd de gezegde weduwe tot amoveren van dat alzoo opgehangen wapenschild veroordeeld. De stukken van het proces, in 1709 gevoerd, zijn van den procureur Breij (zie blz. 35 van het IIde deel van de Navorscher) Aanwijzinge van Bloed verwantschap tussen de Utrechtse, Haagse ende Iersche Boothen, waaruit gesien kan werden, dat de Heer Jan Booth, Heer Van Rhijnhart, overleden in 's-Gravenhage, niet en is geweest de laatste van het Geslacht van Boot, hoewel op desselfs Begraeffenis in de Groote Kerk in 's-Gravenhage, een Rouwbord van sijn Quartieren, sonder sijn Wapen in het midden, opgehangen is. "SENTENTIE VAN DEN HOVE VAN HOLLAND". In der faeckehangende voor den Hove van Holland tussen Meester EVERARD BOOTH, Heere van Mydrecht, Raed Ordinaris in den Hove Provinciael van Utrecht, ende desselfs Broeder, Willem Booth, Lieutenant Colonel ten dienste deser Lande, en noch den voornoemde Meester Everhard Booth, als Grootvader en Voogd over de minderjarige kinderen van wijlen STEVEN FREDERIC VAN DER CAPELLE, in sijn leven Heere van Schalkwijk en beschreven in de Ridderschap van Utrecht, in Huwelijk bij des selfs Huysvrouwe DIGNA ELISABETH BOOTH verwekt, impetranten van appoinctement van rau actie ter eenre, ende WILHELMINA VAN PASSENRODE; weduwe van wijlen JOHAN BOOT, in sijn leven Heere van Rijnhart, als Moeder en Voogdesse van haere twee minderjarige dochters, aen haer door den voornoemde JOHAN BOOT verwekt, gedaegde in 't voorschreve cas, als wel expresselijk gedisadvoyeerd hebbende de qualiteyt van boedelhoudster, door voornoemde impetranten ten onrechte aen de voornoemde gedaegde geadscribeerd, ter andere zyde. Allegerende de voornoemde impetranten &c. Waer tegens van de voornoemde gedaegde geallegeerd werd &c. 'T voorschreve Hof met rijpe deliberatie van Raede, doorgesien en overwogen hebbende alle 't gunt ter materie dienende is, doende recht in den naeme, en van wegen de hooge Overig heydende Graeffelijkheyd van Holland, Zeeland ende Vriesland, condemneerd de gedaegde te komen sien verklaeren, en vervolgens verklaerd, dat de twee impetranten in desen in rechte nedergaende mannelijcke Linie sijn wettige descendenten van wylen JAN BOOTH AERTsoon, en des selfs Huysvrouwe ELIZABETH VAN ALMONDE, breder ten Processe gemeld, en gevolglijck, dat het mans oir van het geslacht Booth, het welck vanoudts een swart springend hert op een goud veld in des selfs Wapenschild gevoerd heeft, en noch is voerende, tot dat niet is verstorven, maer als noch subsisteerd in de persoonen van de voornoemde twee eerste impetranten, en condemneerd dienvolgende ook de voornoemde gedaegde het Schild van het Rouwwapenbord van haer overleden Man, in de Groote Kerck alhier in 's-Gravenhage opgehangen, niet blind te laeten, maer daer in te stellen het swart springend hert, sijnde het Waepen bij haer Man in sijn leven gevoerd, ende condemneerd de selfde gedaegde in de kosten van desen Processe, tot tauxatie en moderatie van den voorschreven Hove. Gedaen in den Hage by de Heeren en Meesters FRANCOIS KEETLAER, JACOB VALLENSIS, CHARLES PHILIPS VAN DORP, FREDERIC ROSEBOOM, CORNELIS GERRIT FAGEL, PIETER DE VOS, GILLES CLEMENT en HERBERT VAN BEAUMONT, Raedsluyden van Holland, ende gepronuntieert de 22 November 1712. Ter oirkonde 't Segel van Justitie hier onder aengehangen, en was onderteeckend H. DE W. SLICHER". [Bron: ANF 1891 pag. 202].

Kind van Johan en Wilhelmina:

1 Jacoba Magtilda Boot. Volgt XVIII-a.

XVII-c Digna Elisabeth Booth is geboren omstreeks 1670, dochter van Everhard Booth en Elisabeth Gerobulus. Digna Elisabeth:
(1) trouwde met Jasper van Linden. Titel: Heer van Oudwulven en Wayen.
(2) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 24-05-1696 met Steven Frederic van der Capellen, 33 jaar oud. Steven Frederic is geboren op 24-01-1663, zoon van Gerlach van der Capellen en Margaretha Johanna van Lynden. Steven Frederic is overleden op 25-05-1707, 44 jaar oud. Hij is begraven te Schalkwijk. Titel: Heer van Schalkwijk (beschreven in de ridderschap 's-Lands van Utrecht).

Verwijzingen: testament 05-04-1708 voor notaris D. Houtman; bijzonderheden: legitieme portie voor Dingna Elisabeth Booth; met benoeming van Wilhelm Boot, broer, luitenant-kolonel, en Gerbrand de Beer, kanunnik ten dom, tot voogden;
naam tweede partij: kinderen van Dingna Elisabeth Booth, dochter, weduwe van Steven Fredrick van der Capelle;
naam tweede partij: Gerlach Fredrick van der Capelle;
naam tweede partij: Alexander Hendrik van der Capelle;
naam tweede partij: Everd Cornelis van der Capelle.

Klik hier voor meer informatie over het Kasteel Schalkwijk

Kind van Digna Elisabeth en Steven Frederic:

1 Gerlach Frederik van der Capellen, geboren op 26-02-1697. Volgt XVIII-b.

XVII-d Arent Beirman, zoon van Marcus Beyerman en Maria Anna Booth. Hij is gedoopt op 06-09-1673 in Wognum [bron: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].

Op dankdag over de gelukkige zeeslag en gedenkwaardige overwinning op de 21 Aug [1673], tegen de gecombineerde Engelsche en Franchen vlooten [zonder eenig oorlog schip te verliezen] bevogten, is gedoopt het kind van Marcus Buerman waar of moeder is Anna Marij Boot, is genaamd Arent. [zie DTB Wognum NG 1+2].
17-04-1695: Is gesonden des Heeren Avondmael en aangekomen Dr. Arnoldus Boot Buerman met attestatie van Uitregt.
11-04-1696: Zijn vertrokken Dr. Arnoldus Boot Buerman met attestatie naer London in Engeland. [zie DTB Wognum NG 1+2].

Arent: ook Arnold Boot Beierman. Arent is overleden op 28-03-1754 in Londen, Engeland. Religie: (in 1723 vermeld in de lijst van ouderlingen van de Hollandse gemeente te Londen). Titel: dr. (promoveerde op 12-03-1695 in Utrecht tot doctor in de geneeskunde). Arent trouwde op 28-10-1696 in Londen, Engeland met [waarschijnlijk] Helena de Gols. Zij is gedoopt op 17-11-1677 in Amsterdam. Helena is overleden op 18-06-1727 in Londen, Engeland. Helena: dochter van Philips de Gols en Maria van Delst.

Klik hier voor meer informatie en het wapen van Arnold Boot Beierman

XVII-e Steven Frederic van der Capellen is geboren op 24-01-1663, zoon van Gerlach van der Capellen en Margaretha Johanna van Lynden. Steven Frederic is overleden op 25-05-1707, 44 jaar oud. Hij is begraven te Schalkwijk. Titel: Heer van Schalkwijk (beschreven in de ridderschap 's-Lands van Utrecht). Steven Frederic trouwde, 33 jaar oud, op 24-05-1696 met Digna Elisabeth Booth, ongeveer 26 jaar oud. verwijzingen: testament 05-04-1708 voor notaris D. Houtman; bijzonderheden: legitieme portie voor Dingna Elisabeth Booth; met benoeming van Wilhelm Boot, broer, luitenant kolonel, en Gerbrand de Beer, kanunnik ten dom, tot voogden; naam tweede partij: kinderen van Dingna Elisabeth Booth, dochter, weduwe van Steven Fredrick van der Capelle; naam tweede partij: Gerlach Fredrick van der Capelle; naam tweede partij: Alexander Hendrik van der Capelle; naam tweede partij: Everd Cornelis van der Capelle. Digna Elisabeth is geboren omstreeks 1670, dochter van Everhard Booth en Elisabeth Gerobulus.
Kind van Steven Frederic en Digna Elisabeth:

1 Gerlach Frederik van der Capellen, geboren op 26-02-1697. Volgt XVIII-b.

XVII-f Alexander van der Capellen is geboren op 15-01-1668 in Zutphen, zoon van Frederik van der Capellen en Judith Ermgard van der Schuiren. Alexander is overleden op 30-01-1730 in Eefde, 62 jaar oud. Titel: Heer van Hagen, de Boedelhof, Heeraartsberg. Alexander:
(1) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1705 met Sophia Margaretha Catharina van Wylich, ongeveer 25 jaar oud. Sophia Margaretha Catharina is geboren omstreeks 1680, dochter van Johan Albrecht van Wylich en Anna Catharina van den Boetzelaer. Sophia Margaretha Catharina is overleden omstreeks 1708, ongeveer 28 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 29-01-1709 in Zutphen met Maria Johanna van Heeckeren, 19 jaar oud. Maria Johanna is geboren op 23-04-1689 in Zutphen, dochter van Robbert van Heeckeren en Anna Wilhelmina Cecilia van Keppel Kampferbeek. Maria Johanna is overleden op 26-10-1750 in Zutphen, 61 jaar oud.
Kind van Alexander en Maria Johanna:

1 Frederik Robert Evert van der Capellen, geboren op 24-02-1710 in Zutphen. Volgt XVIII-c.

XVII-g Hans Christoffel van der Capellen is geboren op 17-07-1670 in Gorssel, zoon van Frederik van der Capellen en Judith Ermgard van der Schuiren. Hans Christoffel is overleden omstreeks 1739 in Appeltern, ongeveer 69 jaar oud. Titel: Heer van Hagen. Hans Christoffel trouwde, 38 jaar oud, op 09-06-1709 in Zutphen met Ermgard Louise Sweerts de Landas, 24 jaar oud. Ermgard Louise is geboren op 08-10-1684 in 's-Hertogenbosch, dochter van Jacob Ferdinand Sweerts de Landas en Elisabeth van Els tot Boedelham. Ermgard Louise is overleden op 10-06-1733 in Appeltern, 48 jaar oud. Titel: Vrouwe van Appeltern en Altforst.
Kinderen van Hans Christoffel en Ermgard Louise:

1 Margaretha Isabella van der Capellen, geboren op 28-03-1714 in Nijmegen. Volgt XVIII-d.
2 Frederik Jacob Derk van der Capellen, geboren omstreeks 1715. Volgt XVIII-e.

XVII-h Anna Cornelia Isabella van Coevorden is geboren omstreeks 1670, dochter van Philip Otto van Coeverden en Anna Sophia Frederika van der Capellen. Anna Cornelia Isabella trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1690 met Godard Philip van Lynden, ongeveer 28 jaar oud. Godard Philip is geboren omstreeks 1662, zoon van Jasper van Lynden en Isabella Bellasis. Godard Philip is overleden op 28-08-1735, ongeveer 73 jaar oud.
Kinderen van Anna Cornelia Isabella en Godard Philip:

1 Jasper Karel van Lynden, geboren omstreeks 1690. Volgt XVIII-f.
2 Anna Margaretha van Lynden, geboren op 06-11-1707 in Bemmel. Volgt XVIII-g.

XVIII-a Jacoba Magtilda Boot, dochter van Johan Boot(h) en Wilhelmina van Passenrode. Zij is gedoopt op 06-02-1692 in Den Haag. Jacoba Magtilda is overleden op 13-01-1779 in Den Haag. Zij is begraven op 19-01-1779 te Den Haag. Bij het overlijden van Jacoba Magtilda: Sint Jacobskerk. Religie: R.K. gedoopt. Titel: Vrouwe van Hoynck van Papendrecht. Jacoba Magtilda: ook Jacoba Mathilda. Jacoba Magtilda trouwde op 28-01-1738 in Den Haag [bron: DTB Schepenen] met Reynier Bernardus Hoynck van Papendrecht, 50 jaar oud, nadat zij op 12-01-1738 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. zie voor Hoynck van Papendrecht: Nederlands Patriciaat ('het blauwe boekje') 1931. Reynier Bernardus is geboren op 06-02-1687 in Dordrecht. Reynier Bernardus is overleden op 10-10-1769 in Den Haag, 82 jaar oud. Hij is begraven op 17-10-1769 te Den Haag. Bij het overlijden van Reynier Bernardus: Sint Jacobskerk. Beroep: student te Leiden (1711), advocaat te Den Haag, advocaat van het College der Alblasserwaard, raadsheer van de Keurvorst van de Paltz. Titel: mr. Reynier Bernardus: zoon van mr. Johan Hoynck van Papendrecht en Anna Catharina van Heemskerck; weduwnaar van Maria Debora de Moy.

Jacoba Machtildis Boot

Jacoba Machtildis Boot

Reiner Bernardus Hoynck van Papendrecht

Reiner Bernardus Hoynck van Papendrecht

Bron: Rijksbureau voor Kunsthistorisch Documentatie

XVIII-b Gerlach Frederik van der Capellen is geboren op 26-02-1697, zoon van Steven Frederic van der Capellen en Digna Elisabeth Booth. Titel: Heer van Mijdrecht. Gerlach Frederik trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1730 met Eleonore van Looswijk Papenhof, ongeveer 30 jaar oud. Eleonore is geboren omstreeks 1700.
Kind van Gerlach Frederik en Eleonore:

1 Emerentia Cornelia van der Capellen, geboren omstreeks 1735. Volgt XIX-a.

XVIII-c Frederik Robert Evert van der Capellen is geboren op 24-02-1710 in Zutphen, zoon van Alexander van der Capellen en Maria Johanna van Heeckeren. Frederik Robert Evert is overleden op 28-07-1755 in Zutphen, 45 jaar oud. Titel: Heer van de Hagen en de Boedelhof. Frederik Robert Evert trouwde, 21 jaar oud, op 07-07-1731 in Zutphen met Anna Margaretha van Lynden, 23 jaar oud. Anna Margaretha is geboren op 06-11-1707 in Bemmel, dochter van Godard Philip van Lynden en Anna Cornelia Isabella van Coevorden. Anna Margaretha is overleden op 04-05-1785 in Zutphen, 77 jaar oud.
Kinderen van Frederik Robert Evert en Anna Margaretha:

1 Alexander Hendrik van der Capellen, geboren op 11-05-1732 in Warnsveld. Volgt XIX-b.
2 Godard Philip van der Capellen, geboren op 01-07-1733. Volgt XIX-c.
3 Luthera Anna Agatha van der Capellen, geboren op 18-09-1735 in Gorssel. Volgt XIX-d.
4 Frederik Benjamin van der Capellen, geboren op 07-02-1739.
5 Robert Jasper van der Capellen, geboren op 30-04-1743 in Eefde. Volgt XIX-e.
6 Alexander Philip van der Capellen, geboren op 07-02-1745 in Warnsveld. Volgt XIX-f.

XVIII-d Margaretha Isabella van der Capellen is geboren op 28-03-1714 in Nijmegen, dochter van Hans Christoffel van der Capellen en Ermgard Louise Sweerts de Landas. Margaretha Isabella is overleden op 13-07-1754 in Rijssen, 40 jaar oud. Margaretha Isabella trouwde, 19 jaar oud, op 07-12-1733 in Rijssen met Willem van Ittersum, 25 jaar oud. Willem is geboren op 30-12-1707 in Den Haag, zoon van Ernst Hendrik van Ittersum en Maria Clara Charlotte du Faget Assendelft. Willem is overleden op 04-06-1779 in Rijssen, 71 jaar oud. Functie: drost van Twente. Willem: tot den Oosterhof.
Kinderen van Margaretha Isabella en Willem:

1 Frederik Alexander van Ittersum, geboren op 04-05-1737 in Rijssen. Frederik Alexander is overleden op 21-12-1783 in Den Haag, 46 jaar oud. Frederik Alexander: tot den Oosterhof.
2 Jasper Gerrit van Ittersum, geboren op 25-03-1745 in Rijssen. Jasper Gerrit is overleden op 23-03-1819 in Raalte, 73 jaar oud. Jasper Gerrit: tot de Relaer.

XVIII-e Frederik Jacob Derk van der Capellen is geboren omstreeks 1715, zoon van Hans Christoffel van der Capellen en Ermgard Louise Sweerts de Landas. Frederik Jacob Derk is overleden op 01-06-1780 in Appeltern, ongeveer 65 jaar oud. Titel: Heer van Appeltern, Altforst, Boelenham en Hagen. Frederik Jacob Derk trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 17-01-1741 in Tiel met Anna Elisabeth van Bassen, 21 jaar oud. Anna Elisabeth is geboren op 30-10-1719 in Tiel, dochter van Derk Reinier van Bassen en Johanna van Wijhe. Anna Elisabeth is overleden op 18-12-1758 in Arnhem, 39 jaar oud.
Kind van Frederik Jacob Derk en Anna Elisabeth:

1 Johan Derk van der Capellen, geboren op 02-11-1741 in Tiel. Volgt XIX-g.

XVIII-f Jasper Karel van Lynden is geboren omstreeks 1690, zoon van Godard Philip van Lynden en Anna Cornelia Isabella van Coevorden. Jasper Karel is overleden op 01-12-1728, ongeveer 38 jaar oud. Jasper Karel trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 16-09-1727 in Borculo met Sophia Charlotte van Limburg Bronkhorst, 37 jaar oud. Sophia Charlotte is geboren op 09-03-1690 in Borculo, dochter van Frederik Willem van Limburg Bronkhorst en Louise (Luts) van Aylva. Sophia Charlotte is overleden omstreeks 1729, ongeveer 39 jaar oud.

XVIII-g Anna Margaretha van Lynden is geboren op 06-11-1707 in Bemmel, dochter van Godard Philip van Lynden en Anna Cornelia Isabella van Coevorden. Anna Margaretha is overleden op 04-05-1785 in Zutphen, 77 jaar oud. Anna Margaretha trouwde, 23 jaar oud, op 07-07-1731 in Zutphen met Frederik Robert Evert van der Capellen, 21 jaar oud. Frederik Robert Evert is geboren op 24-02-1710 in Zutphen, zoon van Alexander van der Capellen en Maria Johanna van Heeckeren. Frederik Robert Evert is overleden op 28-07-1755 in Zutphen, 45 jaar oud. Titel: Heer van de Hagen en de Boedelhof.
Kinderen van Anna Margaretha en Frederik Robert Evert:

1 Alexander Hendrik van der Capellen, geboren op 11-05-1732 in Warnsveld. Volgt XIX-b.
2 Godard Philip van der Capellen, geboren op 01-07-1733. Volgt XIX-c.
3 Luthera Anna Agatha van der Capellen, geboren op 18-09-1735 in Gorssel. Volgt XIX-d.
4 Frederik Benjamin van der Capellen, geboren op 07-02-1739.
5 Robert Jasper van der Capellen, geboren op 30-04-1743 in Eefde. Volgt XIX-e.
6 Alexander Philip van der Capellen, geboren op 07-02-1745 in Warnsveld. Volgt XIX-f.

XIX-a Emerentia Cornelia van der Capellen is geboren omstreeks 1735, dochter van Gerlach Frederik van der Capellen en Eleonore van Looswijk Papenhof. Emerentia Cornelia trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1761 met Godard Philip van der Capellen, ongeveer 28 jaar oud. Godard Philip is geboren op 01-07-1733, zoon van Frederik Robert Evert van der Capellen en Anna Margaretha van Lynden. Godard Philip is overleden op 01-05-1779, 45 jaar oud.

XIX-b Alexander Hendrik van der Capellen is geboren op 11-05-1732 in Warnsveld, zoon van Frederik Robert Evert van der Capellen en Anna Margaretha van Lynden. Alexander Hendrik is overleden op 14-02-1807 in Eefde, 74 jaar oud. Titel: Heer van de Dam en de Boedelhof. Alexander Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1755 met Reiniera Adolphina van Nagell, 18 jaar oud. Reiniera Adolphina is geboren op 17-10-1736 in Lochem, dochter van Hendrik Jacob van Nagell en Anna Dorothea Christina van Heyden. Reiniera Adolphina is overleden op 08-03-1817 in Zutphen, 80 jaar oud.
Kinderen van Alexander Hendrik en Reiniera Adolphina:

1 Frederica Everdina Anna van der Capellen, geboren op 08-05-1759 in Eefde. Volgt XX-a.
2 Henriette Constance Wilhelmina van der Capellen, geboren op 18-09-1764 in Warnsveld. Henriette Constance Wilhelmina is overleden op 21-06-1847 in Gorssel, 82 jaar oud.
3 Frederik Robert Godert van der Capellen, geboren op 22-02-1766 in Arnhem. Frederik Robert Godert is overleden op 28-07-1818 in Gorssel, 52 jaar oud. Titel: Heer van den Dam.
4 Johan Frederik Benjamin van der Capellen, geboren op 06-05-1770 in Arnhem. Johan Frederik Benjamin is overleden op 01-03-1851 in Utrecht, 80 jaar oud. Titel: Heer van Rijsselt.
5 Louisa Luthera Carolina van der Capellen, geboren op 13-02-1774 in Arnhem. Louisa Luthera Carolina is overleden op 01-03-1851 in Utrecht, 77 jaar oud.

XIX-c Godard Philip van der Capellen is geboren op 01-07-1733, zoon van Frederik Robert Evert van der Capellen en Anna Margaretha van Lynden. Godard Philip is overleden op 01-05-1779, 45 jaar oud. Godard Philip trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1761 met Emerentia Cornelia van der Capellen, ongeveer 26 jaar oud. Emerentia Cornelia is geboren omstreeks 1735, dochter van Gerlach Frederik van der Capellen en Eleonore van Looswijk Papenhof.

XIX-d Luthera Anna Agatha van der Capellen is geboren op 18-09-1735 in Gorssel, dochter van Frederik Robert Evert van der Capellen en Anna Margaretha van Lynden. Luthera Anna Agatha is overleden op 16-10-1770 in Oldebroek, 35 jaar oud. Luthera Anna Agatha trouwde, 20 jaar oud, op 07-11-1755 in Warnsveld met Coenraad Willem van Haersolte, 28 jaar oud. Coenraad Willem is geboren op 17-05-1727 in Zwolle, zoon van Antony Swier van Haersolte en Coenrardine Wilhelmina van Dedem. Coenraad Willem is overleden op 24-08-1799 in Soestdijk, 72 jaar oud. Titel: Heer van Elsen.
Kinderen van Luthera Anna Agatha en Coenraad Willem:

1 Anthony Frederik van Haersolte, geboren op 19-08-1756 in Zutphen. Volgt XX-b.
2 Antony Coenraet Willem van Haersolte, geboren op 10-04-1760 in Zutphen. Volgt XX-c.
3 Johan Willem Simon van Haersolte, geboren op 15-02-1764 in Zutphen. Volgt XX-d.
4 Frederik Benjamin van Haersolte, geboren op 18-01-1765 in Zutphen. Volgt XX-e.

XIX-e Robert Jasper van der Capellen is geboren op 30-04-1743 in Eefde, zoon van Frederik Robert Evert van der Capellen en Anna Margaretha van Lynden. Robert Jasper is overleden op 07-06-1814 in Deventer, 71 jaar oud. Titel: Heer van de Marsch en de Lathmer. Robert Jasper trouwde, 26 jaar oud, op 18-06-1769 in Utrecht met Sara Jacoba van de Velde, 16 jaar oud. Sara Jacoba is geboren op 30-07-1752 in Batavia, Java, Ned. Indië. Sara Jacoba is overleden op 29-08-1823 in Zutphen, 71 jaar oud.
Kinderen van Robert Jasper en Sara Jacoba:

1 Petronella Helena Clasina van der Capellen, geboren op 17-05-1771 in Twello. Volgt XX-f.
2 Cornelia Gerardina van der Capellen, geboren op 27-03-1775 in Zutphen. Cornelia Gerardina is overleden op 03-03-1836 in Parijs, Île-de-France-de-France, Frankrijk, 60 jaar oud.
3 Frederica Roberdina van der Capellen, geboren op 30-07-1776 in Utrecht. Frederica Roberdina is overleden op 31-01-1832 in Parijs, Île-de-France-de-France, Frankrijk, 55 jaar oud.
4 Frederik Benjamin Alexander van der Capellen, geboren op 17-11-1781 in Brummen. Frederik Benjamin Alexander is overleden op 22-05-1854 in Maastricht, 72 jaar oud. Titel: Baron van der Capellen.
5 Emerentia Luthera van der Capellen, geboren op 31-08-1787 in Haarlem. Emerentia Luthera is overleden op 21-11-1872 in Groningen, 85 jaar oud.
6 Anna Margaretha van der Capellen, geboren op 09-01-1792 in Sevres. Anna Margaretha is overleden op 15-06-1820 in Deventer, 28 jaar oud.

XIX-f Alexander Philip van der Capellen is geboren op 07-02-1745 in Warnsveld, zoon van Frederik Robert Evert van der Capellen en Anna Margaretha van Lynden. Alexander Philip is overleden op 10-12-1787 in Utrecht, 42 jaar oud. Titel: Heer van de Berkenwoude en Achterbroek. Alexander Philip trouwde, 28 jaar oud, op 16-11-1773 in Houten met Maria Taets van Amerongen, 18 jaar oud. Maria is geboren op 14-05-1755 in Utrecht, dochter van Gerard Godert Taets van Amerongen en Anna Susanne Hasselaer. Maria is overleden op 10-08-1809 in IJsselstein, 54 jaar oud.
Kinderen van Alexander Philip en Maria:

1 Willem van der Capellen, geboren op 15-12-1774. Willem is overleden op 08-04-1826, 51 jaar oud.
2 Godert Alexander Gerard Philip van der Capellen, geboren op 15-12-1778 in Utrecht. Volgt XX-g.
3 Frederica Maria Isabella van der Capellen, geboren op 08-09-1780 in Bunnik. Volgt XX-h.
4 Robert Lieve Jasper van der Capellen, geboren op 23-10-1784 in Bunnik. Robert Lieve Jasper is overleden op 30-03-1860 in Rheden, 75 jaar oud.

XIX-g Johan Derk van der Capellen is geboren op 02-11-1741 in Tiel, zoon van Frederik Jacob Derk van der Capellen en Anna Elisabeth van Bassen. Johan Derk is overleden op 06-06-1784 in Zwolle, 42 jaar oud. Titel: Baron van der Capellen tot de Pol. Johan Derk: patriot, auteur van het pamflet "Aan het Volk van Nederland". Johan Derk trouwde, 24 jaar oud, op 17-06-1766 in Tiel met Hillegonda Anna Bentinck, 27 jaar oud. Hillegonda Anna is geboren op 30-12-1738, dochter van Hendrik Willem Bentinck en Elisabeth van Dedem. Hillegonda Anna is overleden op 05-07-1785, 46 jaar oud.
Kind van Johan Derk en Hillegonda Anna:

1 Anna Elisabeth van der Capellen, geboren op 20-03-1767 in Kamperveen. Volgt XX-i.

XX-a Frederica Everdina Anna van der Capellen is geboren op 08-05-1759 in Eefde, dochter van Alexander Hendrik van der Capellen en Reiniera Adolphina van Nagell. Frederica Everdina Anna is overleden op 13-08-1847 in Utrecht, 88 jaar oud. Frederica Everdina Anna trouwde, 22 jaar oud, op 30-04-1782 in Gorssel met Evert Jan Benjamin van Goltstein, 30 jaar oud. Evert Jan Benjamin is geboren op 21-06-1751 in Arnhem, zoon van Philips Hendrik van Goltstein en Judith Margaretha van Essen. Evert Jan Benjamin is overleden op 03-12-1816 in Utrecht, 65 jaar oud. Titel: Heer van Gronsfoort.

XX-b Anthony Frederik van Haersolte is geboren op 19-08-1756 in Zutphen, zoon van Coenraad Willem van Haersolte en Luthera Anna Agatha van der Capellen. Anthony Frederik is overleden op 14-07-1830 in Arnhem, 73 jaar oud. Titel: Baron van Haersolte, Heer van Staverden. Anthony Frederik trouwde, 23 jaar oud, op 18-11-1779 met Catharina Jacoba Johanna Taets van Amerongen, 21 jaar oud. Catharina Jacoba Johanna is geboren op 05-08-1758 in Utrecht, dochter van Gerard Godert Taets van Amerongen en Anna Susanne Hasselaer. Catharina Jacoba Johanna is overleden op 26-08-1820 in Arnhem, 62 jaar oud.
Kinderen van Anthony Frederik en Catharina Jacoba Johanna:

1 Gerard Godert Swier van Haersolte, geboren op 13-02-1790 in Harderwijk. Volgt XXI-a.
2 Caroline van Haersolte, geboren op 16-09-1791 in Arnhem. Volgt XXI-b.

XX-c Antony Coenraet Willem van Haersolte is geboren op 10-04-1760 in Zutphen, zoon van Coenraad Willem van Haersolte en Luthera Anna Agatha van der Capellen. Antony Coenraet Willem is overleden op 28-10-1820 in Zwolle, 60 jaar oud. Titel: Baron van Haersolte, Heer van den Doorn, Zuthem en de Haerst. Antony Coenraet Willem trouwde, 21 jaar oud, op 05-02-1782 in Leeuwarden met Juliana Dorothea d' Arnaud, 20 jaar oud. Juliana Dorothea is geboren op 03-08-1761 in Leeuwarden. Juliana Dorothea is overleden op 01-04-1827 in Zwollerkerspel, 65 jaar oud.

XX-d Johan Willem Simon van Haersolte is geboren op 15-02-1764 in Zutphen, zoon van Coenraad Willem van Haersolte en Luthera Anna Agatha van der Capellen. Johan Willem Simon is overleden op 01-07-1817 in Maastricht, 53 jaar oud. Johan Willem Simon trouwde, 31 jaar oud, op 08-07-1795 in Den Haag met Anna Theresia Jacoba Bangeman, 19 jaar oud. Anna Theresia Jacoba is geboren op 25-09-1775 in Sint Oedenrode. Anna Theresia Jacoba is overleden op 19-02-1838 in Maastricht, 62 jaar oud.

XX-e Frederik Benjamin van Haersolte is geboren op 18-01-1765 in Zutphen, zoon van Coenraad Willem van Haersolte en Luthera Anna Agatha van der Capellen. Frederik Benjamin is overleden op 05-01-1816 in Naarden, 50 jaar oud. Frederik Benjamin trouwde, 31 jaar oud, op 18-05-1796 in Versailles, Île-de-Francele-de-France, Frankrijk met Petronella Helena Clasina van der Capellen, 25 jaar oud. Petronella Helena Clasina is geboren op 17-05-1771 in Twello, dochter van Robert Jasper van der Capellen en Sara Jacoba van de Velde. Petronella Helena Clasina is overleden op 02-02-1822 in Zutphen, 50 jaar oud.

XX-f Petronella Helena Clasina van der Capellen is geboren op 17-05-1771 in Twello, dochter van Robert Jasper van der Capellen en Sara Jacoba van de Velde. Petronella Helena Clasina is overleden op 02-02-1822 in Zutphen, 50 jaar oud. Petronella Helena Clasina trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1796 in Versailles, Île-de-France-de-France, Frankrijk met Frederik Benjamin van Haersolte, 31 jaar oud. Frederik Benjamin is geboren op 18-01-1765 in Zutphen, zoon van Coenraad Willem van Haersolte en Luthera Anna Agatha van der Capellen. Frederik Benjamin is overleden op 05-01-1816 in Naarden, 50 jaar oud.

XX-g Godert Alexander Gerard Philip van der Capellen is geboren op 15-12-1778 in Utrecht, zoon van Alexander Philip van der Capellen en Maria Taets van Amerongen. Godert Alexander Gerard Philip is overleden op 10-04-1848 in De Bilt, 69 jaar oud. Titel: Heer van Berkenwoude. Godert Alexander Gerard Philip trouwde, 24 jaar oud, op 20-09-1803 in Utrecht met Jacoba Elisabeth van Tuyl van Serooskerken, 22 jaar oud. Jacoba Elisabeth is geboren op 19-03-1781 in Utrecht, dochter van Willem Rene van Tuyl van Serooskerken en Johanna Catharina Fagel. Jacoba Elisabeth is overleden op 20-11-1866 in Den Haag, 85 jaar oud.

XX-h Frederica Maria Isabella van der Capellen is geboren op 08-09-1780 in Bunnik, dochter van Alexander Philip van der Capellen en Maria Taets van Amerongen. Frederica Maria Isabella is overleden op 10-07-1810 in Maarssen, 29 jaar oud. Frederica Maria Isabella trouwde, 18 jaar oud, op 07-07-1799 in Bunnik met Adam François Jules Armans van der Duijn, 28 jaar oud. Adam François Jules Armans is geboren op 13-04-1771 in Deventer, zoon van Willem van der Duijn en Magdalena Elisabeth van Lynden. Adam François Jules Armans is overleden op 18-12-1848 in Den Haag, 77 jaar oud. Beroep: jurist. Functie: Lid van het zogeheten Driemanschap van 1813. Titel: Graaf van der Duijn, Heer van Maasdam.

XX-i Anna Elisabeth van der Capellen is geboren op 20-03-1767 in Kamperveen, dochter van Johan Derk van der Capellen en Hillegonda Anna Bentinck. Anna Elisabeth is overleden op 30-06-1839 in Appeltern, 72 jaar oud. Titel: Vrouwe van Appeltern. Anna Elisabeth trouwde, 17 jaar oud, op 11-01-1785 in Zwolle met Rudolph Christiaan van Rechteren, 35 jaar oud. Rudolph Christiaan is geboren op 23-11-1749 in Utrecht, zoon van Jacob Hendrik van Rechteren en Maria Margaretha Pijnssen van der Aa. Rudolph Christiaan is overleden op 31-12-1812 in Appeltern, 63 jaar oud. Titel: Graaf van Rechteren, Heer van Westerveld, Woudenberg, Gerenstein, Tullen Waal.
Kinderen van Anna Elisabeth en Rudolph Christiaan:

1 Jacob Hendrik van Rechteren Appeltern, geboren op 27-11-1787 in Appeltern. Volgt XXI-c.
2 Juliana Johanna van Rechteren, geboren op 02-04-1790 in Appeltern. Juliana Johanna is overleden op 21-10-1834 in Arnhem, 44 jaar oud.
3 Johan Derck van Rechteren Appeltern, geboren op 22-06-1799 in Appeltern. Johan Derck is overleden op 04-12-1886 in Den Haag, 87 jaar oud.

XXI-a Gerard Godert Swier van Haersolte is geboren op 13-02-1790 in Harderwijk, zoon van Anthony Frederik van Haersolte en Catharina Jacoba Johanna Taets van Amerongen. Gerard Godert Swier is overleden op 07-09-1819 in Arnhem, 29 jaar oud. Gerard Godert Swier trouwde, 25 jaar oud, op 03-06-1815 in Arnhem met Anna Maria Johanna van der Burgh, 18 jaar oud. Anna Maria Johanna is geboren op 08-07-1796 in Amsterdam. Anna Maria Johanna is overleden op 24-11-1870 in Arnhem, 74 jaar oud.
Kind van Gerard Godert Swier en Anna Maria Johanna:

1 Catharina Jacoba Johanna van Haersolte, geboren op 21-03-1816 in Arnhem. Volgt XXII-a.

XXI-b Caroline van Haersolte is geboren op 16-09-1791 in Arnhem, dochter van Anthony Frederik van Haersolte en Catharina Jacoba Johanna Taets van Amerongen. Caroline is overleden op 25-09-1817 in Arnhem, 26 jaar oud. Caroline trouwde, 22 jaar oud, op 28-10-1813 in Arnhem met Jacob Hendrik van Rechteren Appeltern, 25 jaar oud. Jacob Hendrik is geboren op 27-11-1787 in Appeltern, zoon van Rudolph Christiaan van Rechteren en Anna Elisabeth van der Capellen. Jacob Hendrik is overleden op 09-07-1845 in Zwollerkerspel, 57 jaar oud. Titel: Graaf van Rechteren, Heer van Appeltern.
Kind van Caroline en Jacob Hendrik:

1 Rudolphina Christina van Rechteren Appeltern, geboren op 15-08-1814 in Appeltern. Rudolphina Christina is overleden op 25-05-1856 in Raalte, 41 jaar oud.

XXI-c Jacob Hendrik van Rechteren Appeltern is geboren op 27-11-1787 in Appeltern, zoon van Rudolph Christiaan van Rechteren en Anna Elisabeth van der Capellen. Jacob Hendrik is overleden op 09-07-1845 in Zwollerkerspel, 57 jaar oud. Titel: Graaf van Rechteren, Heer van Appeltern. Jacob Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 28-10-1813 in Arnhem met Caroline van Haersolte, 22 jaar oud. Caroline is geboren op 16-09-1791 in Arnhem, dochter van Anthony Frederik van Haersolte en Catharina Jacoba Johanna Taets van Amerongen. Caroline is overleden op 25-09-1817 in Arnhem, 26 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 21-06-1822 met Antoinette Maria Charlotte Bentinck, 29 jaar oud. Antoinette Maria Charlotte is geboren op 24-07-1792 in Den Haag, dochter van Willem Bentinck en Ottoline van Reede Amerongen. Antoinette Maria Charlotte is overleden op 29-07-1832 in Zwolle, 40 jaar oud.
(3) trouwde, 47 jaar oud, op 22-04-1835 in Zwolle met Agnes de Vos van Steenwijk, 27 jaar oud. Agnes is geboren op 14-10-1807 in De Wijk. Agnes is overleden op 20-02-1845 in Zwollerkerspel, 37 jaar oud.
Kind van Jacob Hendrik en Caroline:

1 Rudolphina Christina van Rechteren Appeltern, geboren op 15-08-1814 in Appeltern. Rudolphina Christina is overleden op 25-05-1856 in Raalte, 41 jaar oud.

Kinderen van Jacob Hendrik en Agnes:

1 Jacqueline Henriette van Rechteren Appeltern, geboren op 28-08-1837 in Zwolle. Volgt XXII-b.
2 Godert Willem van Rechteren Appeltern, geboren op 19-10-1841 in Zwollerkerspel. Godert Willem is overleden op 09-05-1902 in Zwolle, 60 jaar oud. Titel: Graaf van Rechteren, Heer van Appeltern.
3 Adamina Petronella van Rechteren Appeltern, geboren op 05-04-1844 in Zwolle. Volgt XXII-c.

XXII-a Catharina Jacoba Johanna van Haersolte is geboren op 21-03-1816 in Arnhem, dochter van Gerard Godert Swier van Haersolte en Anna Maria Johanna van der Burgh. Catharina Jacoba Johanna is overleden op 27-09-1863 in Barneveld, 47 jaar oud. Bij het overlijden van Catharina Jacoba Johanna: Huis de Schaffelaar. Catharina Jacoba Johanna trouwde, 41 jaar oud, op 26-03-1857 in Arnhem met Gerard Willem van Zuylen Nyevelt, 49 jaar oud. Gerard Willem is geboren op 12-08-1807 in Arnhem, zoon van Coenraad Jan van Zuylen Nyevelt en Clementia van de Niepoort. Gerard Willem is overleden op 11-04-1881 in Arnhem, 73 jaar oud. Functie: burgemeester van Barneveld.

XXII-b Jacqueline Henriette van Rechteren Appeltern is geboren op 28-08-1837 in Zwolle, dochter van Jacob Hendrik van Rechteren Appeltern en Agnes de Vos van Steenwijk. Jacqueline Henriette is overleden op 19-06-1901 in Dalfsen, 63 jaar oud. Jacqueline Henriette trouwde, 21 jaar oud, op 09-06-1859 in Dalfsen met Jacob Hendrik van Rechteren Limpurg, 27 jaar oud. Jacob Hendrik is geboren op 06-12-1831 in Almelo, zoon van Adolph Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg en Elisabeth Wilhelmina van Massow. Jacob Hendrik is overleden op 13-01-1878 in Zwolle, 46 jaar oud. Titel: Graaf van Rechteren Limpurg.
Kinderen van Jacqueline Henriette en Jacob Hendrik:

1 Elisabeth Wilhelmina van Rechteren Limpurg, geboren op 24-03-1860 in Dalfsen. Elisabeth Wilhelmina is overleden op 25-01-1875 in Den Haag, 14 jaar oud.
2 Adolph Zeyger van Rechteren Limpurg, geboren op 09-01-1863 in Kasteel Rechteren. Volgt XXIII-a.

XXII-c Adamina Petronella van Rechteren Appeltern is geboren op 05-04-1844 in Zwolle, dochter van Jacob Hendrik van Rechteren Appeltern en Agnes de Vos van Steenwijk. Adamina Petronella is overleden op 26-11-1917 in Almelo Ambt, 73 jaar oud. Adamina Petronella trouwde, 58 jaar oud, op 09-11-1902 in Almelo met Adolph Frederik van Rechteren Limpurg, 75 jaar oud. Adolph Frederik is geboren op 17-07-1827 in Almelo, zoon van Adolph Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg en Elisabeth Wilhelmina van Massow. Adolph Frederik is overleden op 09-11-1902 in Almelo, 75 jaar oud. Titel: Graaf van Rechteren Limpurg, Heer van Almelo.
Kinderen van Adamina Petronella en Adolph Frederik:

1 Elisabeth Wilhelmina van Rechteren Limpurg, geboren op 08-06-1864 in Almelo. Volgt XXIII-b.
2 Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg, geboren op 21-08-1865 in Almelo. Volgt XXIII-c.

XXIII-a Adolph Zeyger van Rechteren Limpurg is geboren op 09-01-1863 in Kasteel Rechteren, zoon van Jacob Hendrik van Rechteren Limpurg en Jacqueline Henriette van Rechteren Appeltern. Adolph Zeyger is overleden op 25-09-1918 in Zwolle, 55 jaar oud. Titel: Graaf van Rechteren Limpurg. Adolph Zeyger trouwde, 43 jaar oud, op 31-10-1906 in Hummelo met Margarethe Christine van Heeckeren Enghuizen, 28 jaar oud. Margarethe Christine is geboren op 21-07-1878 in Arnhem. Margarethe Christine is overleden op 25-12-1938 in Hummelo, 60 jaar oud.
Kinderen van Adolph Zeyger en Margarethe Christine:

1 Adolph Reinhard Zeger van Rechteren Limpurg, geboren op 12-05-1909 in Dalfsen. Adolph Reinhard Zeger is overleden op 13-03-1962, 52 jaar oud.
2 Adolph Sweder Hubert van Rechteren Limpurg, geboren op 03-11-1910 in Dalfsen. Volgt XXIV-a.

XXIII-b Elisabeth Wilhelmina van Rechteren Limpurg is geboren op 08-06-1864 in Almelo, dochter van Adolph Frederik van Rechteren Limpurg en Adamina Petronella van Rechteren Appeltern. Elisabeth Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 29-10-1885 in Almelo met Willem Peter van Bylandt, 32 jaar oud. Willem Peter is geboren op 22-08-1853 in Sint Petersburg. Willem Peter is overleden op 15-05-1924 in Den Haag, 70 jaar oud. Titel: Graaf van Bylandt.

XXIII-c Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg is geboren op 21-08-1865 in Almelo, zoon van Adolph Frederik van Rechteren Limpurg en Adamina Petronella van Rechteren Appeltern. Adolf Frederik Lodewijk is overleden op 20-03-1935 in Wassenaar, 69 jaar oud. Titel: Graaf van Rechteren Limpurg, Heer van Almelo. Adolf Frederik Lodewijk trouwde, 26 jaar oud, op 23-06-1892 in Waardenburg met Constance Catharina Wilhelmina van Pallant, 20 jaar oud. Constance Catharina Wilhelmina is geboren op 04-12-1871 in Den Haag. Constance Catharina Wilhelmina is overleden op 10-02-1923 in Zwolle, 51 jaar oud.
Kinderen van Adolf Frederik Lodewijk en Constance Catharina Wilhelmina:

1 Adolph Frederik van Rechteren Limpurg, geboren op 17-05-1893 in Den Haag. Volgt XXIV-b.
2 Eliza Dorothea van Rechteren Limpurg, geboren op 10-07-1894 in Den Haag. Volgt XXIV-c.
3 Willem Constantijn van Rechteren Limpurg, geboren op 09-01-1898 in Brussel, België.

XXIV-a Adolph Sweder Hubert van Rechteren Limpurg is geboren op 03-11-1910 in Dalfsen, zoon van Adolph Zeyger van Rechteren Limpurg en Margarethe Christine van Heeckeren Enghuizen. Adolph Sweder Hubert is overleden op 19-12-1972 in Utrecht, 62 jaar oud. Titel: Graaf van Rechteren Limpurg. Adolph Sweder Hubert:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1935 in Detmold met Eleonore van Lippe Weissenfeld, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 15-06-1944 in Den Haag. Eleonore is geboren op 11-08-1913 in Dresden, Saksen, Duitsland, dochter van Ernst van Lippe Weissenfeld en Anna van Ysenburg Budingen. Eleonore is overleden op 19-10-1964 in Den Haag, 51 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 16-12-1953 in Laren met Ruby Ellen Mitchell, 51 jaar oud. Ruby Ellen is geboren op 20-11-1902 in Clinton. Ruby Ellen is overleden op 30-01-1973 in Doetinchem, 70 jaar oud.
Kinderen van Adolph Sweder Hubert en Eleonore:

1 Adolph Roderik Ernst Leopold van Rechteren Limpurg (privé). Adolph Roderik Ernst Leopold trouwde met Ingrid Pieksma (privé).
2 Anna Pia van Rechteren Limpurg (privé).

XXIV-b Adolph Frederik van Rechteren Limpurg is geboren op 17-05-1893 in Den Haag, zoon van Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg en Constance Catharina Wilhelmina van Pallant. Adolph Frederik is overleden op 19-02-1952 in Den Haag, 58 jaar oud. Adolph Frederik trouwde, 33 jaar oud, op 17-05-1926 in Vancouver met Ruby Ellen Mitchell, 23 jaar oud. Ruby Ellen is geboren op 20-11-1902 in Clinton. Ruby Ellen is overleden op 30-01-1973 in Doetinchem, 70 jaar oud.

XXIV-c Eliza Dorothea van Rechteren Limpurg is geboren op 10-07-1894 in Den Haag, dochter van Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg en Constance Catharina Wilhelmina van Pallant. Eliza Dorothea trouwde, 33 jaar oud, op 23-08-1927 in Almelo met Carel de Vos van Steenwijk, 42 jaar oud. Carel is geboren op 31-07-1885 in Rotterdam. Titel: Baron de Vos van Steenwijk.

 


Index (536 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
Overleden
Begraven
Relatie(s)
van Abbenbroek Bartoud     [Partner van VII-b]
van Adrichem Adriaan   1573 [Partner van XIII-i]
van Almonde Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr     [Partner van IX-f]
van Amstel Egbert 1102   [Partner van II-a]
d' Arnaud Juliana Dorothea 1761 1827 [Partner van XX-c]
van Aylva Louise 1660 1722 [Schoonouder van XVIII-f]
de Backer Elisabeth     [Partner van XVI-b]
van Baer tot Slangenburg Elsabe Margriet 1610 1666 [Schoonouder van XVI-q]
van Baerle Elisabeth 1561   [Partner van XIV-r]
van Baerle Emont 1515 1589 [Schoonouder van XIV-r]
Bangeman Anna Theresia Jacoba 1775 1838 [Partner van XX-d]
van Bassen Anna Elisabeth 1719 1758 [Partner van XVIII-e]
van Bassen Derk Reinier 1678 1751 [Schoonouder van XVIII-e]
de Beer Gerard     [Partner van XVI-g]
Beirman Arent 1673 1754 Nummer XVII-d
Beirman Cornelis 1682   [Zoon van XVI-l]
Beirman Joanna 1675   [Dochter van XVI-l]
Beirman Johanna 1676   [Dochter van XVI-l]
Beirman Marcus 1679   [Zoon van XVI-l]
Beirman Marcus 1681   [Zoon van XVI-l]
Beirman Marcus 1685   [Zoon van XVI-l]
Beirman Margareta 1678   [Dochter van XVI-l]
Bellasis Isabella 1630   [Schoonouder van XVII-h]
van Bemmel Jacob Jans   1527 [Partner van XII-f]
Bentinck Antoinette Maria Charlotte 1792 1832 [Partner van XXI-c]
Bentinck Hendrik Willem 1705 1754 [Schoonouder van XIX-g]
Bentinck Hillegonda Anna 1738 1785 [Partner van XIX-g]
Bentinck Willem 1762 1835 [Schoonouder van XXI-c]
von Bergh Elisabeth     [Partner van XV-i]
van Beverwijck Aleid 1598 1636 [Dochter van XV-a]
van Beverwijck Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr 1562 1653 [Partner van XIV-g]
van Beverwijck Bartholomeus 1643   [Zoon van XVI-c]
van Beverwijck Bartholomeus Dircxs 1557 1615 [Partner van XV-a]
van Beverwijck Boudewijn 1644   [Zoon van XVI-c]
van Beverwijck Cornelia 1604 1650 [Dochter van XV-a]
van Beverwijck Dorothea 1590 1654 Nummer XVI-a
van Beverwijck Jacobus 1647 1660 [Zoon van XVI-c]
van Beverwijck Johanna 1648   [Dochter van XVI-c]
van Beverwijck Maria 1645   [Dochter van XVI-c]
van Beverwijck Nicolaas Poelenburg 1602 1652 Nummer XVI-c
van Beverwijck Nikolaas 1649   [Zoon van XVI-c]
van Beverwijck Philips 1592 1635 [Zoon van XV-a]
van Beverwijk Johan 1590 1647 Nummer XVI-b
van Beverwijk Johan(nes) 1646 1704 Nummer XVII-a
Beyerman Marcus   1708 [Partner van XVI-l]
van der Boeije Elisabeth Alita 1600 1640 Nummer XV-j
van den Boetzelaer Anna Catharina 1640 1711 [Schoonouder van XVII-f]
de Boisot Johanna     [Partner van XIII-d]
Boot Adriana     [Dochter van XV-p]
Boot Aert (Arent) Aertsz 1451 1501 Nummer XI-c
Boot Arend 1600 1683 Nummer XV-d
Boot Arend 1675   [Zoon van XVI-f]
Boot Arend Arendsz 1662 1719 Nummer XVI-f
Boot Beatrix     [Dochter van X-e]
Boot Cornelis 1450   [Zoon van X-e]
Boot Dominicus 1560 1619 Nummer XIV-g
Boot Dominicus Arentsz 1659 1660 [Zoon van XV-d]
Boot Isabella   1718 Nummer XVI-m
Boot Jacoba Magtilda 1692 1779 Nummer XVIII-a
Boot Kornelia     [Dochter van XV-p]
Boot Kornelia     [Dochter van XIV-w]
Boot Lijsbeth Aerntsdr 1447 1514 Nummer XI-b
Boot Margriet Woutersdr     Nummer IX-c
Boot Marijtgen Aerentdr 1467   [Dochter van X-e]
Boot Soetken Aerntsdr     Nummer XI-a
Boot Susanna Arendsdr 1664   [Dochter van XV-d]
van Boot van Weesel Dominicus Johansz 1585 1651 Nummer XV-b
Boot van Wesel Maria Nicolaasdr 1569   Nummer XV-a
Boot(h) Johan   1706 Nummer XVII-b
Boot(h) Maximiliaan 1614 1679 Nummer XVI-e
Booth Aart     [Zoon van IX-f]
Booth Aart   1485 [Zoon van X-f]
Booth Aart   1622 [Zoon van XIII-j]
Booth Aart (Aernt) Dirksz 1481 1551 Nummer XII-h
Booth Abraham   1608 [Zoon van XIII-f]
Booth Abraham 1604 1636 Nummer XV-e
Booth Adriaan   1523 [Zoon van XI-d]
Booth Adriaan   1591 [Zoon van XIII-f]
Booth Adriaan   1638 Nummer XIV-h
Booth Adriaan 1646 1671 [Zoon van XV-f]
Booth Adriaen   1484 Nummer X-d
Booth Aert (Arent) Cornelisz 1425 1475 Nummer X-e
Booth Aert Aertsz 1482 1551 Nummer XII-c
Booth Agatha   1527 [Dochter van XI-d]
Booth Agatha 1544 1589 Nummer XIII-n
Booth Agnes     Nummer XV-k
Booth Aleid   1637 Nummer XVI-g
Booth Alida (Alidt) 1532 1558 Nummer XIII-l
Booth Amelia     Nummer XVI-h
Booth Anna     Nummer VII-b
Booth Anna   1609 Nummer XIV-i
Booth Anna     Nummer XIII-i
Booth Anna 1621   Nummer XV-q
Booth Arend (Aert) Cornelisz 1290   Nummer VI-b
Booth Arent     [Zoon van XIII-e]
Booth Arent 1567   [Zoon van XIII-m]
Booth Augustinus 1580   [Zoon van XIII-m]
Booth Augustinus 1587   [Zoon van XIII-m]
Booth Beatrix     [Dochter van XIII-e]
Booth Beatrix 1408 1505 [Dochter van VIII-c]
Booth Catharina   1600 [Dochter van XIII-f]
Booth Catharina 1554 1619 Nummer XIV-e
Booth Christina 1540   Nummer XIV-a
Booth Cornelia     Nummer XIV-k
Booth Cornelia 1618   [Dochter van XIV-v]
Booth Cornelis   1528 [Zoon van XI-d]
Booth Cornelis   1596 Nummer XIII-f
Booth Cornelis   1678 [Zoon van XVI-i]
Booth Cornelis 1577 1650 Nummer XIV-q
Booth Cornelis 1581   [Zoon van XIII-m]
Booth Cornelis 1605 1678 Nummer XV-f
Booth Cornelis Aertsz 1400 1466 Nummer IX-e
Booth Cornelis Gerardsz 1250   Nummer V
Booth Daniël     [Zoon van V]
Booth Digna Elisabeth 1670   Nummer XVII-c
Booth Dirk   1506 Nummer XI-d
Booth Dirk     [Zoon van XII-e]
Booth Dirk   1600 [Zoon van XIII-f]
Booth Dirk   1506 [Zoon van IX-e]
Booth Dirk     [Zoon van VIII-b]
Booth Dirk 1578   Nummer XIV-v
Booth Dominicus 1514 1577 Nummer XIII-e
Booth Elizabeth 1410   Nummer IX-g
Booth Everhard 1638 1714 Nummer XVI-i
Booth Everhart 1575 1610 Nummer XIV-j
Booth Floris     [Zoon van XIII-e]
Booth François 1612   Nummer XV-p
Booth Geertruid     Nummer XIV-n
Booth Geertruyd     [Dochter van XII-e]
Booth Geertruyd   1629 Nummer XIV-s
Booth Geertruyd     Nummer XV-l
Booth Geertruyt     Nummer VII-c
Booth Geertuyd   1682 [Dochter van XVI-i]
Booth Gerard     [Zoon van V]
Booth Gerard   1471 [Zoon van X-f]
Booth Gerard 1608   [Zoon van XIV-v]
Booth Gerard 1635   [Zoon van XV-n]
Booth Gerard (Gerrit Aernt) 1540 1600 Nummer XIII-m
Booth Gerard Aarndsz 1205   Nummer IV
Booth Gerson 1639   [Zoon van XV-n]
Booth Gijsbrecht 1582   [Zoon van XIII-m]
Booth Godefroy 1571 1625 Nummer XIV-u
Booth Godefroy 1637 1681 [Zoon van XV-n]
Booth Gysbert   1601 [Zoon van XIII-f]
Booth Gysbert 1588 1619 Nummer XIV-w
Booth Gysberth   1557 [Zoon van XII-e]
Booth Hase     [Zoon van IX-f]
Booth Helena     Nummer XV-m
Booth Hendrik     [Zoon van XI-d]
Booth Hendrik     Nummer XIV-l
Booth Henrica     [Dochter van XIV-j]
Booth Huybert   1581 Nummer XIII-g
Booth Iseland     Nummer XI-f
Booth Iseman     [Zoon van IX-f]
Booth Jacob     [Zoon van XIII-e]
Booth Jacob 1605   [Zoon van XIV-v]
Booth Jacobmina 1542   Nummer XIV-f
Booth Jacobmina Jansdr     Nummer XIV-o
Booth Jan   1549 Nummer XII-e
Booth Jan   1601 [Zoon van XIII-f]
Booth Jan   1681 [Zoon van XVI-i]
Booth Jan 1552 1570 [Zoon van XIII-e]
Booth Jan Cornelisz     [Zoon van V]
Booth Johan   1595 Nummer XIII-j
Booth Josina Dominicusdr 1547 1592 Nummer XIV-c
Booth Klara     Nummer XIV-p
Booth Lysbeth     [Dochter van IX-f]
Booth Machteld 1583   [Dochter van XIII-m]
Booth Machteld Aertsdr 1480 1558 Nummer XII-b
Booth Machtild     Nummer X-g
Booth Machtild     Nummer XII-f
Booth Machtild 1580   [Dochter van XIII-m]
Booth Machtilt (Mechteld)     Nummer IX-a
Booth Magteld     [Dochter van XIII-e]
Booth Margaretha     [Dochter van XIII-m]
Booth Margaretha 1623   Nummer XV-r
Booth Margaritha 1549 1624 Nummer XIV-d
Booth Maria     Nummer VI-a
Booth Maria     Nummer XIV-m
Booth Maria     Nummer IX-d
Booth Maria Anna 1641   Nummer XVI-l
Booth Maria Dominicusdr 1545 1614 Nummer XIV-b
Booth Maris 1569   [Zoon van XIII-m]
Booth Martina 1565 1632 Nummer XIV-t
Booth Mechteld (Machteld)     Nummer XIII-k
Booth Philips     [Zoon van IX-f]
Booth Pieter   1376 [Zoon van V]
Booth Reimborg     Nummer XII-g
Booth Sophia     [Dochter van XV-f]
Booth Tymen     Nummer XIII-h
Booth Vrank 1548 1578 [Zoon van XIII-e]
Booth Vrank Aertsz 1487 1557 Nummer XII-d
Booth Willem     [Zoon van IX-f]
Booth Willem     [Zoon van XI-d]
Booth Willem     [Zoon van XV-f]
Booth Wouter     Nummer IX-b
Booth (Bootius) Arent (Arnoldus) 1606 1653 Nummer XV-o
Booth (Bootius) Gerard 1604 1650 Nummer XV-n
Booth van Almmonde Elizabeth   1537 Nummer XI-e
Booth van Almmonde Jan     Nummer XI-g
Booth van Almonde Andries   1489 [Zoon van IX-f]
Booth van Almonde Cornelis   1491 Nummer X-f
Booth van Almonde Jan     [Zoon van IX-f]
Booth van Barendrecht Aard (Arent) 1375 1421 Nummer VIII-c
Booth van Barendrecht Cornelis Aertsz 1330   Nummer VII-d
Booth van Barendrecht Jan   1496 [Zoon van IX-e]
Booth van Barendrecht Jan Aertsz 1400 1449 Nummer IX-f
Booth van Barendrecht Maria     [Dochter van VII-d]
Booth van Barendrecht Martha     [Dochter van VI-b]
Booth van Barendrecht Wouter Kornelisz     Nummer VIII-b
Booth van Barendrecht van der Zwaluw Gerard Cornelisz     Nummer VIII-a
Booth van der Zwaluw Gerard     [Zoon van IX-b]
Booth van der Zwaluw Margriet     Nummer X-a
Boothen Arent (Arnold)     [Zoon van I]
Boothen Badeloch     Nummer II-a
Boothen (Bothe, Botho) Gerard Gijsbrechtsz 1120 1205 Nummer II-b
Bor Pieter Christiaansz 1559 1635 [Partner van XIV-t]
Bothen Arend (Aarnd) Gerardsz 1160 1205 Nummer III
Bothen Ghisebrecht   1123 Nummer I
van der Boye Aernt (Arnold)   1610 Nummer XIV-r
van der Boye Arnoldus     [Zoon van XIV-r]
van der Boye Boudewijn Willemsz 1515 1585 [Partner van XIII-l]
van der Boye Geertruijd     [Dochter van XIII-l]
van der Boye Jakob     [Zoon van XIII-l]
van der Boye Maria Mechtild     Nummer XV-h
van der Boye Mechteld     [Dochter van XIII-l]
van der Boye Philips Emanuel     [Zoon van XIV-r]
van der Boye Willem Boudewijn     [Zoon van XIII-l]
van der Boye Willem Reynoud   1658 Nummer XV-i
de Boys Philibert Emanuel     [Partner van XV-l]
van Brakel Godschalk     Nummer VII-a
van Brakel Jan     [Partner van VII-c]
van Brakel Rijcout (Ricoud) Willemsz     [Partner van VI-a]
van der Burgh Anna Maria Johanna 1796 1870 [Partner van XXI-a]
van Bylandt Willem Peter 1853 1924 [Partner van XXIII-b]
van der Capellen Agatha 1671 1731 [Dochter van XVI-q]
van der Capellen Alexander 1599 1656 [Partner van XV-u]
van der Capellen Alexander 1631 1632 [Zoon van XV-u]
van der Capellen Alexander 1668 1730 Nummer XVII-f
van der Capellen Alexander Hendrik 1732 1807 Nummer XIX-b
van der Capellen Alexander Philip 1745 1787 Nummer XIX-f
van der Capellen Anna 1637 1696 [Zoon van XV-u]
van der Capellen Anna Elisabeth 1767 1839 Nummer XX-i
van der Capellen Anna Margaretha 1792 1820 [Dochter van XIX-e]
van der Capellen Anna Sophia Frederika 1638 1669 Nummer XVI-s
van der Capellen Cornelia Gerardina 1775 1836 [Dochter van XIX-e]
van der Capellen Emerentia Cornelia 1735   Nummer XIX-a
van der Capellen Emerentia Luthera 1787 1872 [Dochter van XIX-e]
van der Capellen Frederica Everdina Anna 1759 1847 Nummer XX-a
van der Capellen Frederica Maria Isabella 1780 1810 Nummer XX-h
van der Capellen Frederica Roberdina 1776 1832 [Dochter van XIX-e]
van der Capellen Frederik 1629 1706 Nummer XVI-q
van der Capellen Frederik Benjamin 1739   [Zoon van XVIII-c]
van der Capellen Frederik Benjamin Alexander 1781 1854 [Zoon van XIX-e]
van der Capellen Frederik Jacob Derk 1715 1780 Nummer XVIII-e
van der Capellen Frederik Robert Evert 1710 1755 Nummer XVIII-c
van der Capellen Frederik Robert Godert 1766 1818 [Zoon van XIX-b]
van der Capellen Gerlach 1543 1625 [Schoonouder van XV-u]
van der Capellen Gerlach 1627 1695 Nummer XVI-p
van der Capellen Gerlach Frederik 1697   Nummer XVIII-b
van der Capellen Godard Philip 1733 1779 Nummer XIX-c
van der Capellen Godert Alexander Gerard Philip 1778 1848 Nummer XX-g
van der Capellen Godsschalk 1632   [Zoon van XV-u]
van der Capellen Hans Christoffel 1670 1739 Nummer XVII-g
van der Capellen Hendrik 1634 1635 [Zoon van XV-u]
van der Capellen Hendrik 1636   [Zoon van XV-u]
van der Capellen Henriette Constance Wilhelmina 1764 1847 [Dochter van XIX-b]
van der Capellen Johan Derk 1741 1784 Nummer XIX-g
van der Capellen Johan Frederik Benjamin 1770 1851 [Zoon van XIX-b]
van der Capellen Louisa Luthera Carolina 1774 1851 [Dochter van XIX-b]
van der Capellen Luthera Anna Agatha 1735 1770 Nummer XIX-d
van der Capellen Margaretha 1635   Nummer XVI-r
van der Capellen Margaretha Isabella 1714 1754 Nummer XVIII-d
van der Capellen Petronella Helena Clasina 1771 1822 Nummer XX-f
van der Capellen Robert Jasper 1743 1814 Nummer XIX-e
van der Capellen Robert Lieve Jasper 1784 1860 [Zoon van XIX-f]
van der Capellen Steven Frederic 1663 1707 Nummer XVII-e
van der Capellen Willem 1640   [Zoon van XV-u]
van der Capellen Willem 1774 1826 [Zoon van XIX-f]
de Cock van Nerijnen Gosuin     [Partner van XV-q]
Coebel Aernt (Arnoudt)   1568 Nummer XIII-a
Coebel Anna   1570 Nummer XIII-b
Coebel Anna Fransdr   1533 [Partner van XII-c]
Coebel Frans Pietersz 1470 1532 [Schoonouder van XII-c]
Coebel Magdalena     Nummer XIII-c
Coebel Nicolaas   1529 [Partner van XII-b]
Coebel Philips   1566 Nummer XIII-d
Coebel Pieter     [Zoon van XII-b]
van Coeverden Borchard 1600 1641 [Schoonouder van XVI-s]
van Coeverden Philip Otto 1634 1690 [Partner van XVI-s]
van Coevorden Anna Cornelia Isabella 1670   Nummer XVII-h
van Couverden Dominicus     [Zoon van XIV-d]
van Couverden (Coeverden) Jacob 1549 1623 [Partner van XIV-d]
van Couwenhoven Geertruijd 1543 1575 [Partner van XIII-m]
Criep Franois   1638 [Partner van XIV-s]
Daniel Gustav     [Partner van XVI-m]
van Dedem Coenrardine Wilhelmina 1701 1751 [Schoonouder van XIX-d]
van Dedem Elisabeth 1714 1778 [Schoonouder van XIX-g]
van Diemen Aechte (Agatha) Vranksdr 1440 1497 [Partner van XI-c]
van Diemen Soetgen     [Partner van IX-e]
Dongan Margaret 1609   [Partner van XV-o]
van der Duijn Adam François Jules Armans 1771 1848 [Partner van XX-h]
van der Duijn Willem 1749 1813 [Schoonouder van XX-h]
Duyck Geertruyd Willemsdr     [Partner van X-c]
van Eijll Agnes 1530 1602 [Schoonouder van XIV-r]
van Els tot Boedelham Elisabeth 1660 1737 [Schoonouder van XVII-g]
van Essen Judith Margaretha 1720 1793 [Schoonouder van XX-a]
Fagel Johanna Catharina 1747 1833 [Schoonouder van XX-g]
du Faget Assendelft Maria Clara Charlotte 1676 1710 [Schoonouder van XVIII-d]
van Fereest Iseland     [Partner van X-f]
Florisz Albrecht     [Partner van XIV-e]
Foeyt Agnes 1510 1562 [Schoonouder van XIII-n]
Gerit Jacobje Jansdr   1499 [Partner van X-d]
Gerobulus Elisabeth   1681 [Partner van XVI-i]
Ghey Johan     [Partner van XV-r]
van Goeree Cornelia     [Partner van XII-a]
de Gols Helena 1677 1727 [Partner van XVII-d]
de Gols Philips     [Partner van XV-m]
van Goltstein Evert Jan Benjamin 1751 1816 [Partner van XX-a]
van Goltstein Philips Hendrik 1715 1775 [Schoonouder van XX-a]
Goudt Aernt Jansz   1495 [Partner van XI-b]
Goudt Jacob Aerntsz 1468   Nummer XII-a
Goudt Jan Aerntsz     [Zoon van XI-b]
Grudius Nicolaus     [Partner van XIII-b]
de Gruytere Maria     [Partner van XI-g]
van den Haar Catharina   1551 [Partner van XII-e]
van Haersolte Anthony Frederik 1756 1830 Nummer XX-b
van Haersolte Antony Coenraet Willem 1760 1820 Nummer XX-c
van Haersolte Antony Swier 1690 1733 [Schoonouder van XIX-d]
van Haersolte Caroline 1791 1817 Nummer XXI-b
van Haersolte Catharina Jacoba Johanna 1816 1863 Nummer XXII-a
van Haersolte Coenraad Willem 1727 1799 [Partner van XIX-d]
van Haersolte Frederik Benjamin 1765 1816 Nummer XX-e
van Haersolte Gerard Godert Swier 1790 1819 Nummer XXI-a
van Haersolte Johan Willem Simon 1764 1817 Nummer XX-d
van Hagenouwen Johanna     [Partner van XV-e]
Hak van Beesde Johanna   1497 [Partner van X-f]
van Hardenbroek Gijsbertha 1600   [Partner van XV-t]
Hasselaer Anna Susanne 1730 1788 [Schoonouder van XIX-f]
[Schoonouder van XX-b]
van Heeckeren Maria Johanna 1689 1750 [Partner van XVII-f]
van Heeckeren Robbert 1650 1699 [Schoonouder van XVII-f]
van Heeckeren Enghuizen Margarethe Christine 1878 1938 [Partner van XXIII-a]
van Heemskerk N.N.     [Partner van VII-a]
Heijmans Geertruida     Nummer X-b
Heijmans Wouter     [Partner van IX-c]
Herweijer Dirk     [Partner van XIV-a]
van Heyden Anna Dorothea Christina 1693 1764 [Schoonouder van XIX-b]
Hoener Maritgen Willemsdr   1565 [Partner van XII-d]
van Hoogstraten Maria     [Partner van XII-d]
Houwen Sara     [Partner van XVI-j]
Hoynck van Papendrecht Reynier Bernardus 1687 1769 [Partner van XVIII-a]
van Ittersum Ernst Hendrik 1669 1733 [Schoonouder van XVIII-d]
van Ittersum Frederik Alexander 1737 1783 [Zoon van XVIII-d]
van Ittersum Jasper Gerrit 1745 1819 [Zoon van XVIII-d]
van Ittersum Willem 1707 1779 [Partner van XVIII-d]
Jacobsz Witte   1532 [Schoonouder van XIII-k]
de Jager Gysberth     [Partner van X-a]
de Jong Adriaan   1607 [Partner van XVI-a]
de Jonge Dirk     [Partner van XIV-n]
de Jonge Dorothea Clara 1624   Nummer XV-g
de Jonge Johannes     [Partner van XIV-p]
de Jonge Machteld Reyersdr     [Partner van X-e]
van Jutfaas van Blokboven Hubert     [Partner van X-g]
van Keppel Kampferbeek Anna Wilhelmina Cecilia 1670 1704 [Schoonouder van XVII-f]
de Keyser Aart     [Partner van XIV-m]
Knijf Elizabeth   1568 [Partner van XIII-g]
van Laer tot Hoenlo Gerrit (Geert)   1624 [Partner van XV-j]
van Leeuwen Agatha 1560 1612 [Partner van XIV-g]
van Leeuwen Geertruijd Gijsbertsdr 1512 1556 [Partner van XII-h]
van Lerchevelt Anna     [Partner van XIV-r]
van Liere Emmery 1550 1618 [Schoonouder van XV-s]
van Liere Nicolaas 1630 1679 Nummer XVI-n
van Liere Willem 1590 1648 [Partner van XV-s]
van Limburg Bronkhorst Frederik Willem 1649 1722 [Schoonouder van XVIII-f]
van Limburg Bronkhorst Sophia Charlotte 1690 1729 [Partner van XVIII-f]
van Linden Jasper     [Partner van XVII-c]
van Lintzenich Margrietha   1701 [Partner van XVII-a]
van Lippe Weissenfeld Eleonore 1913 1964 [Partner van XXIV-a]
van Lippe Weissenfeld Ernst 1870 1914 [Schoonouder van XXIV-a]
de Lode Jan     [Partner van XI-e]
van Loon Christina 1569 1631 [Partner van XIV-u]
van Looswijk Papenhof Eleonore 1700   [Partner van XVIII-b]
Loydink Nicolaas     [Partner van IX-a]
van Lynden Anna Margaretha 1707 1785 Nummer XVIII-g
van Lynden Godard Philip 1662 1735 [Partner van XVII-h]
van Lynden Jasper 1595 1679 [Schoonouder van XVI-p]
van Lynden Jasper 1630   [Schoonouder van XVII-h]
van Lynden Jasper Karel 1690 1728 Nummer XVIII-f
van Lynden Magdalena Elisabeth 1743 1813 [Schoonouder van XX-h]
van Lynden Margaretha Johanna 1635 1685 [Partner van XVI-p]
van der Marssche Bitter   1667 [Zoon van XV-j]
van der Marssche Cornelis Aernout 1630 1678 [Zoon van XV-j]
van der Marssche Evert 1585 1642 [Partner van XV-j]
van der Marssche Josina Elisabeth 1626 1680 [Dochter van XV-j]
van der Marssche Maria   1680 [Dochter van XV-j]
van Massow Elisabeth Wilhelmina 1793   [Schoonouder van XXII-c]
[Schoonouder van XXII-b]
van der Meer Jan   1530 [Partner van XII-g]
van der Meer van Barendrecht Anna Vrankensdr     [Dochter van XIV-o]
van der Meer van Barendrecht Clara Vrankensdr   1704 [Dochter van XIV-o]
van der Meer van Barendrecht Jan Vrankenz 1619   [Zoon van XIV-o]
van der Meer van Barendrecht Vrank Arentsz     [Partner van XIV-o]
Menning Catharina 1607   [Partner van XV-n]
van der Merwede Geertruijd Cornelia Danielsdr 1270   [Partner van V]
Meynardi Herman Fredrik     [Partner van XVI-h]
van Mierop Martha Vincentsdr     [Schoonouder van XIII-k]
Mitchell Ruby Ellen 1902 1973 [Partner van XXIV-b]
[Partner van XXIV-a]
van Montfoort Catharina Jacobsdr 1518 1605 [Partner van XIII-e]
N.N. Gerprich (Gerping)     [Partner van I]
van Nagell Hendrik Jacob 1696 1742 [Schoonouder van XIX-b]
van Nagell Reiniera Adolphina 1736 1817 [Partner van XIX-b]
van Nerven Maria     [Partner van XVI-d]
van de Niepoort Clementia 1780 1847 [Schoonouder van XXII-a]
Oem van Barendrecht Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr     [Partner van VI-b]
Oem van Papendrecht Godschalk     [Partner van IX-g]
van Oort Amelia Marcelisdr 1603 1637 [Partner van XV-f]
van Oudheusden Johanna     [Partner van XIII-a]
van Oudshoorn Christina 1493 1529 [Partner van XII-d]
van Pallant Constance Catharina Wilhelmina 1871 1923 [Partner van XXIII-c]
van Passenrode Wilhelmina     [Partner van XVII-b]
Pels Catharina Aletta   1711 [Partner van XVI-i]
Pieksma Ingrid (privé)    
Pijnssen van der Aa Maria Margaretha 1714 1758 [Schoonouder van XX-i]
de Pottere Dominicus     [Zoon van XIV-f]
de Pottere Helena 1586 1637 Nummer XV-c
de Pottere Maximiliaan     [Partner van XIV-f]
de Pottere Roeland     [Zoon van XIV-f]
Pyl Agatha   1498 [Partner van XI-d]
van Ratingen Beatrix     [Partner van VII-d]
van Rechteren Jacob Hendrik 1709 1783 [Schoonouder van XX-i]
van Rechteren Juliana Johanna 1790 1834 [Dochter van XX-i]
van Rechteren Rudolph Christiaan 1749 1812 [Partner van XX-i]
van Rechteren Appeltern Adamina Petronella 1844 1917 Nummer XXII-c
van Rechteren Appeltern Godert Willem 1841 1902 [Zoon van XXI-c]
van Rechteren Appeltern Jacob Hendrik 1787 1845 Nummer XXI-c
van Rechteren Appeltern Jacqueline Henriette 1837 1901 Nummer XXII-b
van Rechteren Appeltern Johan Derck 1799 1886 [Zoon van XX-i]
van Rechteren Appeltern Rudolphina Christina 1814 1856 [Dochter van XXI-c]
van Rechteren Limpurg Adolf Frederik Lodewijk 1865 1935 Nummer XXIII-c
van Rechteren Limpurg Adolph Frederik 1827 1902 [Partner van XXII-c]
van Rechteren Limpurg Adolph Frederik 1893 1952 Nummer XXIV-b
van Rechteren Limpurg Adolph Frederik Lodewijk 1793 1851 [Schoonouder van XXII-c]
[Schoonouder van XXII-b]
van Rechteren Limpurg Adolph Reinhard Zeger 1909 1962 [Zoon van XXIII-a]
van Rechteren Limpurg Adolph Roderik Ernst Leopold (privé)    
van Rechteren Limpurg Adolph Sweder Hubert 1910 1972 Nummer XXIV-a
van Rechteren Limpurg Adolph Zeyger 1863 1918 Nummer XXIII-a
van Rechteren Limpurg Anna Pia (privé)    
van Rechteren Limpurg Elisabeth Wilhelmina 1860 1875 [Dochter van XXII-b]
van Rechteren Limpurg Elisabeth Wilhelmina 1864   Nummer XXIII-b
van Rechteren Limpurg Eliza Dorothea 1894   Nummer XXIV-c
van Rechteren Limpurg Jacob Hendrik 1831 1878 [Partner van XXII-b]
van Rechteren Limpurg Willem Constantijn 1898   [Zoon van XXIII-c]
van Reede Amerongen Ottoline 1773 1799 [Schoonouder van XXI-c]
Remmits Margareta     [Partner van XIV-w]
van Renssen Johanna 1625   [Partner van XVI-o]
van Rijswijk Christina     [Schoonouder van XII-c]
Ripperda Anna Catharina 1610 1676 [Schoonouder van XVI-s]
Rousel(le) Adriana 1579   [Partner van XIV-v]
Ruijsch Barbara     [Partner van XV-p]
Ruysch Alida   1616 [Partner van XIV-j]
Sandelijn Josina   1626 [Partner van XIII-j]
Sas Willem     [Partner van XIV-t]
Schaert Elisabeth 1360 1405 [Dochter van IX-d]
Schaert Korstiaan     Nummer X-c
Schaert Pieter Dircx   1412 [Partner van IX-d]
Schepermans Jacob     [Partner van XVI-k]
Schimmelpenninck van der Oye Margaretha 1550 1633 [Schoonouder van XV-u]
Schot Susanne Boudewijnsdr 1624   [Partner van XVI-c]
[Partner van XV-d]
von Schradeck Nicolaes     [Partner van XV-h]
van der Schuiren Hans Christoffel 1610 1639 [Schoonouder van XVI-q]
van der Schuiren Judith Ermgard 1636 1706 [Partner van XVI-q]
Schut Assuerus     [Partner van XIV-k]
van Slingeland Machtild Jansdr     [Partner van VIII-c]
de Smit van Baarland Maria 1560 1593 [Schoonouder van XV-s]
Snouck Cornelis     [Partner van X-b]
Steijn Cornelia     [Partner van XVI-f]
Stevens Emme Wisse     [Partner van VIII-b]
Strabams Cornelia     [Partner van XIII-h]
Struys Elias     [Partner van XV-k]
Struys Godefridus     Nummer XVI-j
Struys Sara     [Dochter van XVI-j]
Struys Sophia     Nummer XVI-k
Sweerts de Landas Ermgard Louise 1684 1733 [Partner van XVII-g]
Sweerts de Landas Jacob Ferdinand 1628 1693 [Schoonouder van XVII-g]
Taets van Amerongen Catharina Jacoba Johanna 1758 1820 [Partner van XX-b]
Taets van Amerongen Gerard Godert 1729 1804 [Schoonouder van XIX-f]
[Schoonouder van XX-b]
Taets van Amerongen Maria 1755 1809 [Partner van XIX-f]
van Teijlingen Cornelia 1548   [Partner van XIII-m]
Telshout (van 't Elshout) Marycken (Maria) Jakobsdr 1514 1604 [Schoonouder van XIV-c]
[Schoonouder van XIV-b]
Tseraarts Johanna 1540   [Schoonouder van XIV-x]
van Tuyl van Serooskerken Jacoba Elisabeth 1781 1866 [Partner van XX-g]
van Tuyl van Serooskerken Willem Rene 1743 1839 [Schoonouder van XX-g]
van den Tympel Maria     [Partner van VIII-a]
van Utenengh Amelis 1540   [Schoonouder van XIV-x]
van Utenengh Anna 1576 1625 [Partner van XIV-x]
van Valckesteyn Gerrit 1498   [Partner van XIII-c]
van de Vecht Theodora 1600 1672 [Schoonouder van XVI-p]
van de Velde Sara Jacoba 1752 1823 [Partner van XIX-e]
van Veldhuysen Dirk     [Partner van XIV-i]
van Veltwijck Gering Hubrechtsz     [Partner van XI-a]
van Veltwijck Jacob     [Zoon van XI-a]
Visscher Anna Roemers(dr) 1584 1652 [Partner van XV-b]
de Vos van Steenwijk Agnes 1807 1845 [Partner van XXI-c]
de Vos van Steenwijk Carel 1885   [Partner van XXIV-c]
Voskuyl Magdalena Gorisdr     [Partner van XIV-h]
van Wesel Elisabeth Dominicusdr     [Dochter van XV-b]
van Wesel Jan (Johan Johansz) 1592 1650 [Zoon van XIV-c]
van Wesel Jan Jansz 1544 1595 [Partner van XIV-c]
van Wesel Jan Thomasz 1512 1577 [Schoonouder van XIV-c]
[Schoonouder van XIV-b]
van Wesel Johannes Dominicusz 1625 1647 [Zoon van XV-b]
van Wesel Nicolaes (Claes) Jansz 1546 1588 [Partner van XIV-b]
van Wesel Romanus Dominicusz (Roemer) 1625 1701 Nummer XVI-d
van Wijck Sophya   1627 [Partner van XIII-f]
van Wijhe Johanna 1692 1722 [Schoonouder van XVIII-e]
van Wijkersloot Digna 1617 1679 [Partner van XV-f]
de Witt Cornelia     [Partner van XIV-l]
van Witt Margaretha   1517 [Partner van XI-d]
de Witte Witte Wittens   1572 [Partner van XIII-k]
Wtenengh Johan   1585 [Partner van XIV-d]
van Wylich Johan Albrecht 1645 1702 [Schoonouder van XVII-f]
van Wylich Sophia Margaretha Catharina 1680 1708 [Partner van XVII-f]
van Ysenburg Budingen Anna 1886 1980 [Schoonouder van XXIV-a]
van Zuylen Nyevelt Adam 1560 1596 [Zoon van XIII-n]
van Zuylen Nyevelt Agatha 1600   Nummer XV-s
van Zuylen Nyevelt Coenraad Jan 1779 1837 [Schoonouder van XXII-a]
van Zuylen Nyevelt Emilia 1605 1677 Nummer XV-u
van Zuylen Nyevelt Frederik 1572 1646 Nummer XIV-x
van Zuylen Nyevelt Frederik 1625   Nummer XVI-o
van Zuylen Nyevelt Gerard Willem 1807 1881 [Partner van XXII-a]
van Zuylen Nyevelt Theodora 1600 1662 [Dochter van XIV-x]
van Zuylen Nyevelt Wilhelmina 1625 1709 [Dochter van XV-t]
van Zuylen Nyevelt Willem 1505 1543 [Schoonouder van XIII-n]
van Zuylen Nyevelt Willem 1538 1608 [Partner van XIII-n]
van Zuylen Nyevelt Willem 1560 1580 [Zoon van XIII-n]
van Zuylen Nyevelt Willem 1600   Nummer XV-t
van Zuylen Nyevelt Willem Joachim 1650   [Zoon van XVI-o]
van Zuylen van Niveld Frederik     [Partner van XI-f]

 

logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 (met aangepaste rapportgenerator) op 12-06-2012.


Als bronnen voor de adellijke takken zijn gevonden:
Willem Gouthoeven, Johan van Beverwijck, Matthijs Balen, allen geschiedschrijvers.
Ook de Utrechtse genealoog, bibliothecaris en later ook burgemeester van deze stad, Cornelis Booth, werd als bron gebruikt.
In het tijdschrift 'De Nederlandsche Leeuw' schreef Mr. G. van Niekerken in 1985 een artikel over fouten die deze 'oude' genealogen maakten met als titel: 'Het voorgeslacht van Mr. Vranc Booth'. Deze informatie is ook verwerkt.
Tevens werd er op internet aanvullende informatie gevonden uit diverse bronnen.
De kaart van Dordrecht in 1572 komt van het Stadsarchief Dordrecht.

 

stuurlinks stuurrechts

.