bel

bel

bel

Jacoba Magtilda Boot

Kwartierstaat

Index

Zie voor het wapen van Jacoba Magtilda Boot de pagina met de Familiewapens.

 

Generatie 1 (kwartierdrager)

1 Jacoba Magtilda Boot. Vrouwe Jacoba Mathilda Boot, douairiere van Hoynck van Papendrecht. Zij is gedoopt op woensdag 06-02-1692 in Den Haag. Religie: R.K. gedoopt. Jacoba Magtilda is overleden op woensdag 13- 01-1779 in Den Haag, 86 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 19-01-1779 in de Sint Jacobskerk te Den Haag. Zij trouwde voor schepenen op dinsdag 28-01-1738 in Den Haag met Reynier Bernardus Hoynck van Papendrecht, geboren op donderdag 06-02-1687 in Dordrecht. Reynier Bernardus: zoon van mr. Johan Hoynck van Papendrecht en Anna Catharina van Heemskerck; weduwnaar van Maria Debora de Moy. Reynier Bernardus is overleden op dinsdag 10-10-1769 in Den Haag, 82 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 17-10-1769 in de Sint Jacobskerk te Den Haag. Beroep: student te Leiden (1711), advocaat te Den Haag, advocaat van het College der Alblasserwaard, raadsheer van de Keurvorst van de Paltz. Titel: mr.. Notitie bij het huwelijk van Reynier Bernardus en Jacoba Magtilda: zie voor Hoynck van Papendrecht: Nederlands Patriciaat (´het blauwe boekje´) 1939.

 

Generatie 2 (ouders)

2 Johan Boot(h). Johan is overleden op dinsdag 30-03-1706 in Den Haag. Functie: Heer van Rynhart. Hij trouwde met:
3 Wilhelmina van Paffenrode Notitie bij het huwelijk van Johan en Wilhelmina: Toen Wilhemina van Paffenrode na de dood van haren man Johan Boot zijn wapenschild met een enkel gouden veld, zonder het zwarte hert er op, had doen ophangen in de Groote kerk te ´s-Gravenhage, ten blijke dat haar man, die geen zoon naliet, de laatste was van zijn geslacht, met wien derhalve het wapen verviel, zijn twee leden uit een ´anderen tak van den zelfden stam gesproten, mr. Everhard Boot, raadsheer in den hove van Utrecht en Willem Boot, Luitenant Kolonel, daartegen opgekomen met een proces bij den hove van Holland, en werd de gezegde weduwe tot amoveren van dat alzoo opgehangen wapenschild veroordeeld. De stukken van het proces, in 1709 gevoerd, zijn van den procureur Breij (zie blz. 35 van het IIde deel van de Navorscher) Aanwijzinge van Bloed verwantschap tussen de Utrechtse, Haagse ende Iersche Boothen, waaruit gesien kan werden, dat de Heer Jan Booth, Heer Van Rhijnhart, overleden in ´s-Gravenhage, niet en is geweest de laatste van het Geslacht van Boot, hoewel op desselfs Begraeffenis in de Groote Kerk in ´s-Gravenhage, een Rouwbord van sijn Quartieren, sonder sijn Wapen in het midden, opgehangen is. "SENTENTIE VAN DEN HOVE VAN HOLLAND". In der faeckehangende voor den Hove van Holland tussen Meester EVERARD BOOTH, Heere van Mydrecht, Raed Ordinaris in den Hove Provinciael van Utrecht, ende desselfs Broeder, Willem Booth, Lieutenant Colonel ten dienste deser Lande, en noch den voornoemde Meester Everhard Booth, als Grootvader en Voogd over de minderjarige kinderen van wijlen STEVEN FREDERIC VAN DER CAPELLE, in sijn leven Heere van Schalkwijk en beschreven in de Ridderschap van Utrecht, in Huwelijk bij des selfs Huysvrouwe DIGNA ELISABETH BOOTH verwekt, impetranten van appoinctement van rau actie ter eenre, ende WILHELMINA VAN PAFFENRODE, weduwe van wijlen JOHAN BOOT, in sijn leven Heere van Rijnhart, als Moeder en Voogdesse van haere twee minderjarige dochters, aen haer door den voornoemde JOHAN BOOT verwekt, gedaegde in ´t voorschreve cas, als wel expresselijk gedisadvoyeerd hebbende de qualiteyt van boedelhoudster, door voornoemde impetranten ten onrechte aen de voornoemde gedaegde geadscribeerd, ter andere zyde. Allegerende de voornoemde impetranten &c. Waer tegens van de voornoemde gedaegde geallegeerd werd &c. ´T voorschreve Hof met rijpe deliberatie van Raede, doorgesien en overwogen hebbende alle ´t gunt ter materie dienende is, doende recht in den naeme, en van wegen de hooge Overig heydende Graeffelijkheyd van Holland, Zeeland ende Vriesland, condemneerd de gedaegde te komen sien verklaeren, en vervolgens verklaerd, dat de twee impetranten in desen in rechte nedergaende mannelijcke Linie sijn wettige descendenten van wylen JAN BOOTH AERTsoon, en des selfs Huysvrouwe ELIZABETH VAN ALMONDE, breder ten Processe gemeld, engevolglijck, dat het mans oir van het geslacht Booth, het welck vanoudts een swart springend hert op een goud veld in des selfs Wapenschild gevoerd heeft, en noch is voerende, tot dato niet is verstorven, maer als noch subsisteerd in de persoonen van de voornoemde twee eerste impetranten, en condemneerd dienvolgende ook de voornoemde gedaegde het Schild van het Rouwwapenbord van haer overleden Man, in de Groote Kerck alhier in ´s-Gravenhage opgehangen, niet blind te laeten, maer daer in te stellen het swart springend hert, sijnde het Waepen bij haer Man in sijn leven gevoerd, ende condemneerd de selfde gedaegde in de kosten van desen Processe, tot tauxatie en moderatie van den voorschreven Hove. Gedaen in den Hage by de Heeren en Meesters FRANCOIS KEETLAER, JACOB VALLENSIS, CHARLES PHILIPS VAN DORP, FREDERIC ROSEBOOM, CORNELIS GERRIT FAGEL, PIETER DE VOS, GILLES CLEMENT en HERBERT VAN BEAUMONT, Raedsluyden van Holland, ende gepronuntieert de 22 November 1712. Ter oirkonde ´t Segel van Justitie hier onder aengehangen, en was onderteeckend H. DE W. SLICHER"
Kind van Johan en Wilhelmina:

I. Jacoba Magtilda (Zie 1)

 

Generatie 3 (grootouders)

4 Maximiliaan Boot(h), geboren in 1616. Hij is gedoopt op vrijdag 07-10-1616 in Oud- en Nieuw-Gastel. Functie: Rentmeester van Zyn Hoogheyt in ´t Princenland. Hij trouwde, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1646 met:
5 Dorothea Clara de Jonge
Notitie bij het huwelijk van Maximiliaan en Dorothea Clara: Maximiliaan en Dorothea Clara zijn neef en nicht
Kind van Maximiliaan en Dorothea Clara:

I. Johan (Zie 2)

 

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Cornelis Booth. Hij is begraven te Den Haag. Functie: Rentmeester van Zyn Hoogheyt in ´t Princenland.

Cornelis_Booth

                                                            Titel  :  Cornelis Booth (1577-1650)
  Maker  :  J.A. van Ravesteyn
  Jaar  :  1614
  Bron  :  signatuur: C327 (olieverf) (Instituut Collectie Nederland)
  Afmetingen  :  60 x 48
  Bron  :  http://ib.rkd.nl/showobject.mhtml?ib=37054

Hij trouwde met:
9 Helena de Pottere, geboren in 1586, overleden in 1637. Zij is een dochter van Maximiliaan de Pottere en Jacobmina Booth. Zij is begraven te Den Haag.

Helena_de_Pottere.01

                                                            Titel  :  Helena de Pottere (1586-1637)
  Maker  :  J.A. van Ravesteyn
  Jaar  :  1610-1625
  Bron  :  signatuur: C327 (olieverf) (Instituut Collectie Nederland)
  Afmetingen  :  80 x 69
  Bron  :  www.geheugenvannederland.nl


Kind van Cornelis en Helena:

I. Maximiliaan (Zie 4)


10 Jan de Jonge Hij trouwde met:
11 Klara Booth
Kind van Jan en Klara:

I. Dorothea Clara(Zie 5)

 

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Johan Booth. Johan is overleden in 1595 in Den Haag. Functie: Rentmeester van de Consiscatien. Hij trouwde met:
17 Josina Sandelijn. Josina: dochter van Cornelis Sandelijn en Jacomina van der Meer, later hertrouwd met Jan van Rivieren. Josina is overleden op vrijdag 01-05-1626 in Den Haag.
Kinderen van Johan en Josina:

I. Cornelis (Zie 8)
II. Geertruid. Zij trouwde met Dirk de Jong. Bij het overlijden van Dirk: overleden zonder oir (nakomelingen). Functie: Advocaat te Den Haag.
III. Klara (Zie 11)
IV. Jacobmina Jansdr. Zij trouwde met Vrank Arentsz van der Meer van Barendrecht. Vrank Arentsz: zoon van Arent Willemsz van der Meer van Barendrecht en Aguiete Cornelisdr van den Burch.
V. Aart. Aart is overleden op vrijdag 20-05-1622. Bij het overlijden van Aart: jong overleden.


18 Maximiliaan de Pottere Hij trouwde met:
19 Jacobmina Booth, geboren omstreeks 1526. Bij de geboorte van Jacobmina: ca 1542?.
Kinderen van Maximiliaan en Jacobmina:

I. Helena (Zie 9)
II. Roeland. Beroep: jezuiet.
III. Dominicus

 

Generatie 6 (oudouders)

32 Aart Booth, geboren omstreeks 1481 in Dordrecht. Aart: Ridder, baljuw van Den Haag 1531, admiraal 1539, aandeelhouder Het Bildt in Friesland. Bij de geboorte van Aart: zoon van Aert (Arend) Boot (ca 1451) en Agatha (Aechte) van Diemen (ca 1440-1497)?. Aart is overleden op maandag 02-03-1551 in Den Haag, ongeveer 70 jaar oud. Bij het overlijden van Aart: overleden op Pinksteravond. Hij is begraven te Utrecht. Beroep: schepen van Utrecht. Hij trouwde met:
33 Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Geertruijd Gijsbertsdr: dochter van Gijsbert van Leeuwen en Alid van der Haar. Geertruijd Gijsbertsdr is overleden omstreeks 1556.
Kinderen van Aart en Geertruijd Gijsbertsdr:

I. Machteld. Zij trouwde met Witte Wittens. Witte: zoon van Witte Jacob Wittese, schepen van Zierikzee in 1530, en Martha Vincentsdr van Mierop. Witte is overleden in 1572 in Utrecht. Bij het overlijden van Witte: overleden in Utrecht alwaar hy met d`andere Raadsheren medegeweken was, vermids de troublen. Functie: Raadslid in het Hof van Holland.
II. Anna. Zij trouwde met Adriaan van Adrichum. Adriaan: geseyt Groeneveen. Adriaan is overleden in 1573. Beroep: burgemeester van Haarlem.
III. Alida. Zij trouwde met Boudewyn van der Boye. Functie: Rekenmeester van Gelderland te Remund.
IV. Agatha. Agatha is overleden op dinsdag 21-03-1589. Zij trouwde met Willem van Zuylen van Nyevelt, geboren in 1538. Willem: zoon van Willem van Zuylen van Nyevelt en Agnes Foeyt; Willem hertrouwde met Catharina Ram en later met Agnes t`Serauts. Willem is overleden op dinsdag 28-10-1608, 70 jaar oud. Functie: Heer van ´s Heeren Aartsberge, schout van Dordrecht, Balliuw van Zuythollant in 1577, Eén der verbonden Edelen, lid der Ridderschap, verbannen door Alva. Had in 1583 een compagnie voetvolk in Staten dienst. Naderhand Drost van Muyden en Balliuw van Goyland en Gezant in Engeland. Zijn grafzerk ligt in de kerk te Muiden. Hij was een vriend van Willem de Zwijger.
V. Johan (Zie 16)
VI. Gerard, geboren in 1540 in Den Haag. Gerard is overleden in 1600, 60 jaar oud. Functie: Advocaat en Rentmeester van de Abdij van Egmond. Hij trouwde met Geertruijd van Couwenhoven, geboren in 1543 in Den Haag. Geertruijd is overleden in 1575, 32 jaar oud. Bij het overlijden van Geertruijd: begraven in de Grote Kerk te Alkmaar.
Hij trouwde, minstens 35 jaar oud, na 1575 met Cornelia van Teylingen, geboren op dinsdag 28-02-1548 in Alkmaar. Cornelia: dochter van Dirk van Teilingen en Machtild van Sluys.

38 Dominicus Booth, geboren omstreeks 1504. Dominicus: 1515-1573?. Dominicus is overleden omstreeks 1577 in Utrecht, ongeveer 73 jaar oud. Beroep: Raad in den Hove provinciaal van Holland, Extraordinaris in 1549 en Ordinaris in 1557. Titel: mr.. Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1525. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum. Het huwelijk werd aangegaan met:
39 Catharina Jacobsdr van Montfoort, ongeveer 17 jaar oud, geboren omstreeks 1508. Catharina Jacobsdr: dochter van Jacob van Montfoort en Dirkje Boelen van Lindenburg; ze maakte voor de Haagse notaris Joost van Rijn op 15-03-1605 een schikking, de testarice verklaart dat op grond van wettige redenen en om beter gedaen als gelaten verkocht te hebben `t groote huijs en erve staende inde Noord eynde van den Hage, mitsgaders de wooninge en landen genaempt Jeroenen woninck gelegen aanden Zijdtwint, met uitkering van het provenu aan haar kinderen. Volgt tenslotte in het testament van het echtpaar daargelaten de nodige dreigementen tegen mogelijke ongehoorzame erfgenamen, een regeling over een levenslang vruchtgebruik ten gunste van zijn huisvrouw enz. (Gens Nostra 1978 blz. 238/239). Catharina Jacobsdr is overleden omstreeks 1605 in Den Haag, ongeveer 97 jaar oud.
Kinderen van Dominicus en Catharina Jacobsdr:

I. Josine Dominicusdr, geboren omstreeks 1515. Bij de geboorte van Josine Dominicusdr: ca 1545- ca 1592?. Josine Dominicusdr is overleden omstreeks 1573 in Dordrecht, ongeveer 58 jaar oud. Zij trouwde, ongeveer 54 jaar oud, in 1569 in Dordrecht met Jan Jansz van Wesel, geboren omstreeks 1575, zoon van Jan Thomasz van Wesel en Marycken (Maria) Telshout (van ´t Elshout). Bij de geboorte van Jan Jansz: ca 1544?. Bij het overlijden van Jan Jansz: 05-01-1595?. Woonplaats: woonde bij de Pelserbrug, "De drie Rosen" 1577, later in het bezit van neef Jan Jacobsz.
II. Jacobmina (Zie 19)
III. Christina, geboren omstreeks 1532. Bij de geboorte van Christina: ca 1526?. Zij trouwde met Dirk Herweijer. Beroep: advocaat voor den Hove van Holland.
IV. Catharina, geboren omstreeks 1536. Bij de geboorte van Catharina: ca 1534?. Zij trouwde met Albrecht Florisz
V. Maria Dominicusdr, geboren omstreeks 1543. Maria Dominicusdr is overleden vóór 1584, ongeveer 41 jaar oud. Zij trouwde met Nicolaes (Claes) Jansz van Wesel, geboren omstreeks 1546 in Dordrecht, zoon van Jan Thomasz van Wesel en Marycken (Maria) Telshout (van ´t Elshout). Nicolaes (Claes) Jansz: hertrouwd in februari 1584 met Barbara Jansdr. Nicolaes (Claes) Jansz is overleden na 1586, ongeveer 40 jaar oud. Bij het overlijden van Nicolaes (Claes) Jansz: tussen 1586 en 1590. Beroep: brouwer, lid grootkoopmansgilde, schepen van Dordrecht 1583-1584.
VI. Margareta, geboren omstreeks 1545. Bij de geboorte van Margareta: ca 1530?. Zij trouwde met Jacob van Couverden (Coeverden). Beroep: kapitein. Zij trouwde met Johan Uijttemeng
VII. Vrank, geboren omstreeks 1545. Bij de geboorte van Vrank: ca 1528?. Vrank is overleden in 1578 in Gembloers, België, ongeveer 33 jaar oud. Bij het overlijden van Vrank: bleef in den slag van Gemblours.
VIII. Jan, geboren omstreeks 1548. Bij de geboorte van Jan: ca 1532?. Jan is overleden omstreeks 1570, ongeveer 22 jaar oud. Bij het overlijden van Jan: overleden in`t gevolg van den Grave van Bossu op den reise van de Koningunne Anna d`Austria van Spangien.
IX. Dominicus, geboren omstreeks 1560. Dominicus: Gehuwd circa 1600, `s-Gravenhage, met Agatha van Leeuwen ca 1550-1612. Gehuwd circa 1614 met Alijt (Aletta) van Beverwijck ca 1562-1639/Gehuwd met N.N. x (ongehuwde relatie circa 1590), hieruit Arent ca 1600-1683/woonde te Alkmaar, lid der vroedschap sinds 1610. Mutueel testament op 12-11-1610 voor notaris J.C. van der Geest, op de langstlevende (NA Alkmaar 49/fol. 32), genoemd worden zijn zuster Catharina gehuwd Albrecht Florisz, zij krijgen een ruime lijftocht tot haren nootdruft en onderhoud, Christina gehuwd met mr. Dirk Herweijer, Maria, Josina gehuwd met Jan van Weezel, Margaretha en Jacobmijna gehuwd met de advocaat voor de Hove van Holland Maximiliaan de Pottere, ook de zoon van zijn zuster Margaretha bij de kapitein Jacob van Couverden (Dominicus van Couverden) werd niet vergeten. Bron: Gens Nostra 1978 blz. 238 e.v.. Bij de geboorte van Dominicus: ca 1540?. Dominicus is overleden op maandag 20-05-1619, ongeveer 59 jaar oud. Woonplaats: Alkmaar. Beroep: baljuw, dijkgraaf van de Landen van de Zijpe, Hazepolder en Wieringerwaard.
(Zie ook een akte uit 1597 m.b.t. Dominicus Boot)Hij trouwde met Agatha van Leeuwen, geboren in Den Haag. Agatha: dochter van Dirk en van Leeuwen en jonkvrouw Anna Ruijchrock van de Werve, weduwe van mr. Scipio Bovetus. Toen haar zoon uit het eerste huwelijk op 30-12-1607 getrouwd was had ze hem een jaarlijkse losrente met bewilliging van haar man geschonken. Deze Cesar Boventus overleed te Alkmaar en werd op 11-01-1610 begraven als "Cesar Boetes". Bij de geboorte van Agatha: Geboren circa 1550. Gehuwd circa 1575 met Scipio Bovetus +ca 1600. Gehuwd circa 1600, `s-Gravenhage, met Dominicus Boot ca 1540-1619. Agatha is overleden op maandag 20-02-1612 in Alkmaar. Bij het overlijden van Agatha: begraven als "joffrou Boots" in de Grote of Sint Janskerk, begraven in een graf op het koor nr. 145/6. Notitie bij het huwelijk van Agatha en Dominicus: Dominicus Boot werd op 29-10-1596 baljuw en dijkgraaf van de Zype en Hazepolder en vervolgens werd hij in gelijke functies aangewezen in de Wieringerwaard. Hij woonde te Alkmaar, waar hij lid van de Vroedschap geweest is sedert 1610 tot zijn ontslag daaruit. Op de Voormeer en naderhand aan de noordzijde der Langestraat. Tot zijn dood op 20-05-1619 heeft hij deze ambten bekleed. Waar hij stierf en begraven is bleef tot dusverre onopgehelderd. Dijkgraaf Boot is tweemaal getrouwd geweest: het eerste huwelijk dateert van vóór 1602: volgens acte van 03-02-1602 voor notaris H.J. van der Lijn te Alkmaar (not.arch. Alkmaar dl.15f.178). Zijn eerste vrouw was Agatha van Leeuwen uit Den Haag, weduwe van mr. Scipio Bovetus. Over haar is bekend uit een acte van 07-02-1610 (voor notaris van der Lijn voornoemd zie a.v. dl 37) dat ze destijds 60 jaar oud was. Van Agatha is overgeleverd dat ze twee zusters had, namelijk jonkvrouw Margaretha van Leeuwen, laatst weduwe van Willem van Sonnenbergh, de baljuw van Brederode en later van Monster en jonkvrouw Machteld van Leeuwen, getrouwd met Remeus Coesaert, aanvankelijk stedehouder, later drost van Kennemerland te Haarlem. Dominicus en Agatha hebben een uitvoerig mutueel testament gepasseerd op 12-11-1610 (voor notaris J.C. van der Geest te Alkmaar not.arh. a.v. dl.49 f32sqq) op de langstlevende. Dominicus vergat daarbij zijn zusters niet:
1. Catharina, getrouwd met Albrecht Florisz. die het niet breed hadden, immers aan haar werd een ruime lijftocht toegekend "tot haren nootdruft en onderhout";
2. Christina getrouwd met Dirk Herweijer;
3. Maria Josina getrouwd met Jan Wezel;
4. Margaretha en haar zoon bij kapitein Jacob van Couverden, zijn naamgenoot Dominicus van Couverden den Ruijter;
5. Jacobmijna, getrouwd met de advocaat voor den Hove van Holland Maximiliaan de Pottere.
In de tekst van het testament heeft het echtpaar in extenso aangehaald de door Dominicus moeder Catharina van Montfoort bij wijze van codicil voor de Haagse notaris Joost van Rijn op 15-03-1605 gemaakte beschikking, waarbij die testatrice verklaard had op grond van "wettige redenen en om beter gedaen als gelaten" verkocht te hebben, ´t grootehuijs en erve staende in de Noord eynde van de Hage, Mitsgaders de wooninge en landen genaempt Jeroenen woninck gelegen aen den Zijdtwint", met uitkering van het provenu aan haar kinderen. En tenslotte volgde in het testament van het echtpaar - daargelaten de nodige dreigementen tegen mogelijke ongehoorzame erfgenamen! - een regeling over een levenslang vruchtgebruik ten gunste van zijn huisvrouw, zulks te vestigen op twee "diuersche partyen van Leengoederen", welke afhingen van de Leenhove van de Graven van Arenberg als Heren van der Leck en van Polanen, die vestiging van welk vruchtgebruik hij voor de periode na zijn dood opdroeg aan zijn rechte Leenvolger ...(!)
Hij trouwde, ongeveer 57 jaar oud, op maandag 14-08-1617 in Alkmaar met Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr van Beverwijck, geboren omstreeks 1562. Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr: dochter van Dierick Philipsz van Beverwijck (ca 1529), burgemeester van Dordrecht (tot Godschalksoord), en Elizabeth (Lijsbeth) Cornelisdr Diert (ca 1528-1623). Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr is overleden na 1639, ongeveer 77 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr en Dominicus: na het overlijden van Dominicus bleef Alijdt aanvankelijk in Alkmaar wonen, waarna ze vervolgens naar Dordrecht is teruggekeerd. Soms kwam ze ter regeling van haar zaken tijdelijk naar Alkmaar terug en heeft ze daar toen voor notaris Van der Lijn (not.arch. Alkmaar dl.31.f.xvso) op 25-08-1639 een testament gepasseerd. Gelegateerd werd daarbij aan Arent Boot de helft van 6 morgen en 166 roeden in de Zijpe in de polder B, die ze met Arent gemeen had, dit gecombineerd met f 500,- welke som haar nog uit de douarie verleend door haar laatste echtgenoot resteerde. Mocht Arent kinderloos sterven, dan moest het land gaan naar de kinderen van Maicken Boot of hun afstammelingen [bron bij het huwelijk van Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr en Dominicus: ONS VOORGESLACHT Nr. 229 29e jaargang Februari 1974 blz. 25]

 

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Dirk Booth. Dirk is overleden in 1506. Bij het overlijden van Dirk: overleden op Sint Catharinen avond. Beroep: pensionaris van Utrecht. Hij trouwde met:
65 Margaretha van Witt. Margaretha is overleden op maandag 28-12-1517.
Kinderen van Dirk en Margaretha:

I. Willem. Bij het overlijden van Willem: "voor Mets gebleven". Beroep: kapitein.
II. Reimborg. Zij trouwde met Jan van der Meer. Jan is overleden op zondag 01-05-1530.
III. Aart (Zie 32)


76 Vrank Aertsz Booth, geboren omstreeks 1478. Vrank Aertsz is overleden omstreeks 1557, ongeveer 79 jaar oud. Beroep: advocaat (advocaat voor den Hove van Holland, hebbende het Raadsheer ampt, ´t geen hem van Keizer Karel gedefereert was beleefdelijk geexcuseert). Hij trouwde met:
77 Christina van Oudshoorn. Christina: dochter van Donie van Oudshoorn en Geertruyd van der Haar.
Christina is overleden in 1529.
Kind van Vrank Aertsz en Christina:

I. Dominicus (Zie 38)

 

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Cornelis Booth van Almonde. Cornelis is overleden in 1491. Beroep: kapitein en leenvolger van zijn broer Andries. Hij trouwde met:
129 Johanna Hak van Beesde. Johanna: dochter van Gysberth Hak van Beesde en Wendel-Moet van Eyl. Johanna is overleden in 1497. Bij het overlijden van Johanna: maandag na oculi.
Kinderen van Cornelis en Johanna:

I. Iseland. Zij trouwde met Frederik Zuylen van Niveld. Frederik: zoon van Henderik Zuylen van Niveld.
II. Jan. Woonplaats: Gent, Oost-Vlaanderen, België (in 1491). Hij trouwde met Maria de Gruytere
III. Aart. Aart is overleden in 1485. Bij het overlijden van Aart: stierf op Allerkinderen dag en leit in Utrecht in de Sint Geerten Kerk begraven. Functie: Ridder van Jeruzalem (klooster bij Utrecht).
IV. Dirk (Zie 64)
V. Elizabeth. Elizabeth is overleden op maandag 25-06-1537. Zij trouwde met Jan de Lode. Jan: genaamd de Rijke.

 152 Arent Cornelisz Booth, geboren omstreeks 1451. Beroep: burgemeester van ´s Heeren wegen tot Dordrecht in 1472, advocaat in Den Haag in 1496. Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1480. Het huwelijk werd aangegaan met:
153 Agatha Vranksdr van Diemen, ongeveer 40 jaar oud, geboren omstreeks 1440. Agatha Vranksdr: dochter van Vrank van Diemen en Margareta Lambrechtsdr de Haas, weduwe van Klaas Meeusz, getrouwd circa 1460. Agatha Vranksdr is overleden op zaterdag 29-09-1497 in Dordrecht, ongeveer 57 jaar oud.
Kinderen van Arent Cornelisz en Agatha Vranksdr:

I. Vrank Aertsz (Zie 76)
II. Machteld Aertsdr, geboren omstreeks 1480. Zij trouwde met Nicolaas Goebel. Beroep: rentmeester Generale Staten van Zuid-Holland 1506-1529.
III. Aert Aertsz, geboren omstreeks 1481 in Den Haag. Aert Aertsz: Meesterknaap van de Houtfesterye van Holland, en Balliuw van den Hage, naderhand Drost en Casteleyn tot Franeker, en Grietman van der Bild in Vriesland (heeft tot Juruzalem geweest met zyn Huysvrouw. Volgens Matthys van Balen zou deze Aart Boot gehuwd zijn met Geertruyd van Leeuwen. Beschrijvinhe van de stad Dordrecht pag. 1001). Hij pachtte met Julius van Botnia, Ridder en Raad in Friesland, en Marten Kobel, rentmeester van Zuid-Holland, drie machtige Hollandse Heren dus, onderhands te Brussel van den Raad van Karel de V de Bildtlanden, en bood daarna den vorige pachters die wederom in huur aan, op voorwaarden, zoo hij voorschreef. Deze, die te voren gemelde landen van eenen slechten tot eenen goeden staat hadden gebragt, waren hiermede in het geheel niet tevreden, en bragten hunne klagten bij het hof van Friesland in, waar de Grietman met zijne deelgenooten in het ongelijk werd gesteld, en hun bevolen, de oude pachters ongemoeid hunnen gang als vroeger te laten gaan (voor verdere informatie zie: van de Aa, Biografisch Woordenboek). Aert Aertsz is overleden op donderdag 02-04-1551 in Den Haag, ongeveer 70 jaar oud. Bij het overlijden van Aert Aertsz: Geertekerk. Hij is begraven te Utrecht. Hij trouwde met Machteld Boogaerds. Hij trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op donderdag 22-03-1526 met Anna Coebel. Anna: dochter van Frans Coebel en Christina van Rijswijck; op 22-03-1525 door haar moeder in het bezit gesteld van de tot de hofstede de Loo te Voorburg behorende woningen (die Haghe, 1993 pag. 401). Anna is overleden vóór zondag 21-12-1533. Notitie bij het huwelijk van Anna en Aert Aertsz: huwelijkse voorwaarden (vermeld in A.R.A., Leen- en Registerkamer van Holland, inv. no. 124, N.-H. folio 83r)

 

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Jan Aertsz Booth van Barendrecht, geboren omstreeks 1400. Jan Aertsz: van deze Jan stammen de Utrechtse Booten af. Jan Aertsz is overleden op dinsdag 03-02-1449 in Utrecht, ongeveer 49 jaar oud. Woonplaats: woonde in 1434 te Dordrecht en in 1439 te Utrecht. Beroep: Rentmeester van de Baron van Gaasbeek, van Putten, en van Strijen in 1434. Hij trouwde, ongeveer 18 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1418 in Delft met:
257 Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde. Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr: dochter van Jan van Almonde en Maria van Cralingen; bezittingen in de Zuid-Hollandse Waard:
13-12-1418: Akten van overdracht voor schepenen van Delft door Marie van Kralingen, weduwe van Jan van Almonde, aan haar zonen Willem, Filips en Cornelis en haar dochter Lijsbet, echtgenote van Jan Arendsz Boot van haar goederen in Almsvoet, Uitalm en Strijen;
24-04-1419: Akten van overdracht voor schepenen van Delft door Willem van Almonde aan Cornelis, zijn broer, en Jan Arendsz Boot, zijn zwager, van zijn aandeel in dezelfde goederen; zie hiervoor regest van 13-12-1418.
Kinderen van Jan Aertsz en Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr:

I. Aart
II. Willem. Beroep: kapitein.
III. Iseman. Bij het overlijden van Iseman: Carthuysers bij Geertruydenberg.
IV. Philips. Bij het overlijden van Philips: Carthuysers bij Geertruydenberg.
V. Hase. Beroep: suster te Jeruzalem buyten Utrecht.
VI. Machtild. Zij trouwde met Hubert van Jutsaas van Blokboven
VII. Lysbeth. Beroep: Non te Marienborn in Dordrecht.
VIII. Jan. Jan: leefde nog in 1487.
IX. Andries. Andries is overleden op zondag 22-08-1489. Hij is begraven te Offen, Kreis Celle, Duitsland (Offen is een plaatsje in de gemeente Bergen in de noordelijke Landkreis Celle in de Lüneburger Heide. Het ligt 5,6 km zuidelijk van Bergen aan de Bundesstraße 3). Functie: Ridder van de Duitse Orde, Overste te paard in dienst van Koning Matthias, Leenvolger in de Goederen van Almonde.
X. Cornelis (Zie 128)

304 Cornelis Booth, geboren omstreeks 1418. Cornelis is overleden op maandag 18-05-1466 in Dordrecht, ongeveer 48 jaar oud. Beroep: schepen van Dordrecht in 1440, burgemeester van 1451 tot 1460. Hij trouwde met:
305 Mechtild Reyersdr de Jonge . Mechtild Reyersdr: dochter van Reyer de Jonge en Johanna Quekels. Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Mechtild Reyersdr: nakomelingen in Den Haag en Engeland.
Kinderen van Cornelis en Mechtild Reyersdr:

I. Adriaan. Adriaan: vermeld te Dordrecht in 1456. Adriaan is overleden op vrijdag 16-09-1484 in Dordrecht.
II. Jan. Jan is overleden in 1496. Beroep: Canonic van de Grote Kerk te Dordrecht.
III. Dirk. Dirk is overleden in 1506. Functie: Pensionaris van de stad Utrecht.
IV. Arent Cornelisz (Zie 152)

 

Generatie 10 (stamouders)

512 Aard (Arent) Booth van Barendrecht, geboren omstreeks 1375. Aard (Arent) is overleden op woensdag 18-11-1421, ongeveer 46 jaar oud (oorzaak: verdronken). Bij het overlijden van Aard (Arent): hij bewoonde het Huis Duivestein in de Hollandse Waard. Dat kasteel werd op 18-11-1421 door de Sint Elizabethsvloed verwoest, waarbij hij met 5 van zijn kinderen verdronk. De andere 4 waren op dat tijdstip te Dordrecht en Delft. Functie: Knape en Heer van Barendrecht. Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1395. Het huwelijk werd aangegaan met:
513 Machtild Jansdr van Slingeland. Machtild Jansdr: dochter van Jan van Slingeland (ca 1340-<1405) en Catharina van Drongelen (overleden ca 1406).
Woonplaats: woonde in 1421 op Duyvesteyn.
Kinderen van Aard (Arent) en Machtild Jansdr:

I. Jan Aertsz (Zie 256)
II. Beatrix, geboren omstreeks 1408. Beatrix is overleden op donderdag 13-02-1505 in Dordrecht, ongeveer 97 jaar oud. Beroep: Non te Marienborn in Dordrecht.
III. Elizabeth, geboren omstreeks 1410. Zij trouwde met Godschalk Oem van Papendrecht. Functie: burgemeester van Dordrecht in 1440 en 1449. Notitie bij het huwelijk van Godschalk Oem en Elizabeth: van dit echtpaar stammen de Oemelingen Heren van Papendrecht
IV. Cornelis (Zie 304)

 

Generatie 11 (stamgrootouders)

1024 Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht, geboren omstreeks 1330. Cornelis Aertsz: wapen: 9 spitsruiten, 3 3 3. Bij de geboorte van Cornelis Aertsz: 1360?. Beroep: schepen van Dordrecht in 1380, burgemeester van Dordrecht in 1397 en 1408. Titel: Heer van Barendrecht. Hij trouwde met:
1025 Beatrix van Ratingen. Beatrix: dochter van Wormbout Tielmans van Ratingen en NN Hendricsdr de Vriese.
Kinderen van Cornelis Aertsz en Beatrix:

I. Wouter Kornelisz. Beroep: Landpoorter te Dubbeldam en Barendrecht in 1413. Hij trouwde met Emme Wisse Stevens. Emme Wisse: dochter van Pieter Jans en Adriana Jansdr.
II. Maria
III. Gerard Cornelisz. Beroep: schepen van Dordrecht 1409 en 1410, kerkmeester van Dordrecht in 1413. Hij trouwde met Maria van den Tympel
IV. Aard (Arent) (Zie 512)

 

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2048 Arend (Aert) Cornelisz Booth, geboren omstreeks 1290. Beroep: burgemeester van Dordrecht in 1346 en 1369, schepen van Dordrecht in 1351. Functie: Ridder op Duyvesteyn. Hij trouwde met:
2049 Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr Oem van Barendrecht. Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr: erfdochter van Gillis Oem van Barendrecht (heer van Barendrecht, baljuw van Zuid-Holland) en Soete Jansdr van der Dussen.
Kinderen van Arend (Aert) Cornelisz en Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr:

I. Geertruyt. Zij trouwde met Jan van Brakel. Jan: zoon van Godschalxz van Brakel. Functie: Baljuw van der Goude in 1380.
II. Anna. Zij trouwde met Bartoud van Abbenbroek. Functie: Ridder.
III. Martha. Beroep: non Witte-Vrouwenklooster te Utrecht.

Witte_Vrouwenklooster_Utrecht

In 1581 gaven de Staten van Utrecht een gemeenschappelijk reglement met instructie aan de adellijke vrouwenkloosters, die sindsdien in een vaste volgorde tezamen de `vijf juffren of ridderschapsconventen` vormden. De leden waren van adel en daarom kwamen deze geprotestantiseerde instellingen onder het bestuur van de ridderschap te staan.
Bron: www.hetutrechtsarchief.nl

IV. Cornelis Aertsz (Zie 1024) 

 

Generatie 14 (stambetovergrootouders)

4096 Cornelis Gerardsz Booth, geboren omstreeks 1250. Cornelis Gerardsz: "Ende Cornelis Booth knape heeren Gerards soon was noch inden jare 1310 schepen in Dordrecht. Wiens nacomelingen gebynaemd syn geweest van Barendrecht ende van Almonde als mede-gerechtichde in beyde die ambachten ende besitters van de huysen ter Nood ende Duyvesteyn by Dordrecht. In welcke stadt oock eenige van Henluyden voortyts tot regenten vercoren, ende aen mede-regenten geallieerd syn geweest en daerom genaemd de Dordtsche Boothen". Bron: "Memorien uyt de Beschrijvinge der stadt Dordrecht", bladzijde 6. Beroep: schepen van Dordrecht 1310, op Duijvesteijn. Hij trouwde met:
4097 Geertruijd Cornelia Danielsdr van der Merwede, geboren omstreeks 1270 in Dordrecht. Geertruijd Cornelia Danielsdr: dochter van Daniel Godschalcks van der Merwede, Heer ter Merwede, en Mabelia van Arkel: Aantekening Merwede - Arkel - Booth - Both:
Herbaren van der Lede
1. Jan I van Arkel, heer van Arkel
.....1. Jan II van Arkel, heer van Arkel
..........1. Jan III van Arkel, heer van Arkel, gehuwd met Kunigonda van Virneburg
...............1. Margaretha van Arkel gehuwd met Gijsbrecht Both van der Eem, heer van de Eem, zoon van Gijsbrecht Both van der Eem (heer van de Eem).
2. Mabelia van Arkel gehuwd met Godschalck van der Merwede, heer van de Merwede
.....1. Daniel IV van der Merwede, heer van de Merwede
..........1. Daniel V van der Merwede, heer van de Merwede, gehuwd met Beatrix van Alkemade
...............1. Daniël VI van der Merwede, heer van de Merwede, gehuwd Johanna Both van der Eem
..........2. Geertruid Danielsdr van der Merwede gehuwd met Cornelis Gerardszn Booth, knape op Duijvesteijn, schepen van Dordrecht (1310), zoon van Gerard Both (vermeld als ridder in 1262 en 1271).
Bij de geboorte van Geertruijd Cornelia Danielsdr: 1281?.
Kinderen van Cornelis Gerardsz en Geertruijd Cornelia Danielsdr:

I. Gerard. Bij het overlijden van Gerard: knapen gestorven zonder oir (nakomelingen).
II. Daniël
III. Jan Cornelisz. Functie: Decaan en Provisor in den lande van Putten omstreeks 1352.
IV. Maria. Zij trouwde met Rijcout (Ricoud) Willemsz van Brakel. Rijcout (Ricoud) Willemsz: zoon van Willem Tolnaerz. Functie: schepen van Dordrecht 1369 (OV 1970, p.15 en OV 1991, p.314) schepen van Dordrecht omtrent 1355. Wapen: 2 paalsgewijs geplaatste vissen. (OV 1967, p.114).
V. Pieter. Pieter is overleden in 1376. Functie: kanunnik van Oud-Munster te Utrecht.
VI. Arend (Aert) Cornelisz (Zie 2048)

 

Generatie 14 (stamoudouders)

8192 Gerard Aarndsz Booth, geboren omstreeks 1205. Gerard Aarndsz: "Gerard Boot, 1243, vermelt met Dirck van Minnigem, bailliou van Zuyt-Hollant, in een brief van Niclaes, heere van Putten in `t voorszegde jaer". Bron: "Memorien uyt de Beschrijvinge der stadt Dordrecht", bladzijde 175. Beroep: schout van Dordrecht omstreeks 1243. Functie: Ambachtsheer van Hartesweerde (het ambacht in Hartesweerde is na hem Botenes genaamd). Titel: Ridder in 1262 en 1271 (OV 1991, p.316).
Kind van Gerard Aarndsz:

I. Cornelis Gerardsz (Zie 4096)

 

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

16384 Arend (Aarnd) Gerardsz Bothen, geboren omstreeks 1160. Arend (Aarnd) Gerardsz is overleden na 1205, ongeveer 45 jaar oud. Beroep: rechter te Hartesweerde (Heradswaard) in 1201 (Proost Sint Marien te Utrecht 1145?).
Kind van Arend (Aarnd) Gerardsz:

I. Gerard Aarndsz (Zie 8192)

 

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

32768 Gerard Gijsbrechtsz Boothen (Bothe, Botho), geboren omstreeks 1120. Gerard Gijsbrechtsz is overleden na 1205, ongeveer 85 jaar oud. Titel: Hofmeester van de Graaf van Holland.
Kind van Gerard Gijsbrechtsz:

I. Arend (Aarnd) Gerardsz (Zie 16384)

 

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

65536 Ghisebrecht Bothen. Ghisebrecht: er zijn verschillende aanwijzingen dat Ghisebrecht Bothensoon in de 12e eeuw de achternaam Booth of variant in Holland heeft geïntroduceerd. Ghisebrecht is overleden in 1123 in Utrecht. Hij trouwde met:
65537 Gerprich (Gerping) onbekend
Kinderen van Ghisebrecht en Gerprich (Gerping):

I. Badeloch. Zij trouwde met Egbert van Amstel. Egbert: waarschijnlijk zoon van Wolfert van Amstel, heer van Amstel, ministeriaal van de bisschop van Utrecht, schout van Amstelland.
Bij de geboorte van Egbert: rond 1100/1105. Titel: Heer van Amstel (vermeld 1131-1172, heer van Amstel, ministeriaal van de bisschop van Utrecht (1156)).
II. Arent (Arnold). Titel: Proost van Sint Marienkapittel te Utrecht omstreeks 1145.
III. Gerard Gijsbrechtsz (Zie 32768)

 

Index (129 personen))


Abbenbroek van, Bartoud Schoonzoon van 2048
Adrichum van, Adriaan (†1573) Schoonzoon van 32
Almonde van, Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr 257
Amstel van, Egbert Schoonzoon van 65536
Beverwijck van, Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr (*±1562, †>1639) Schoondochter van 38
Boogaerds, Machteld Schoondochter van 152
Boot, Dominicus (*±1560, †20-05-1619) Zoon van 38
Boot, Jacoba Magtilda (~06-02-1692, †13-01-1779) 1
Boot(h), Johan (†30-03-1706) 2
Boot(h), Maximiliaan (*1616) 4
Booth, Aart Zoon van 256
Booth, Aart (†1485) Zoon van 128
Booth, Aart (†20-05-1622) Zoon van 16
Booth, Aart (*±1481, †02-03-1551) 32
Booth, Adriaan (†16-09-1484) Zoon van 304
Booth, Aert Aertsz (*±1481, †02-04-1551) Zoon van 152
Booth, Agatha (†21-03-1589) Dochter van 32
Booth, Alida Dochter van 32
Booth, Anna Dochter van 2048
Booth, Anna Dochter van 32
Booth, Arend (Aert) Cornelisz (*±1290) 2048
Booth, Arent Cornelisz (*±1451) 152
Booth, Beatrix (*±1408, †13-02-1505) Dochter van 512
Booth, Catharina (*±1536) Dochter van 38
Booth, Christina (*±1532) Dochter van 38
Booth, Cornelis 8
Booth, Cornelis (*±1418, †18-05-1466) 304
Booth, Cornelis Gerardsz (*±1250) 4096
Booth, Daniël Zoon van 4096
Booth, Dirk (†1506) 64
Booth, Dirk (†1506) Zoon van 304
Booth, Dominicus (*±1504, †±1577) 38
Booth, Elizabeth (*±1410) Dochter van 512
Booth, Geertruid Dochter van 16
Booth, Geertruyt Dochter van 2048
Booth, Gerard Zoon van 4096
Booth, Gerard (*1540, †1600) Zoon van 32
Booth, Gerard Aarndsz (*±1205) 8192
Booth, Hase Zoon van 256
Booth, Iseland Dochter van 128
Booth, Iseman Zoon van 256
Booth, Jacobmina (*±1526) 19
Booth, Jacobmina Jansdr Dochter van 16
Booth, Jan (*±1548, †±1570) Zoon van 38
Booth, Jan Cornelisz Zoon van 4096
Booth, Johan (†1595) 16
Booth, Josine Dominicusdr (*±1515, †±1573) Dochter van 38
Booth, Klara 11
Booth, Lysbeth Dochter van 256
Booth, Machteld Dochter van 32
Booth, Machteld Aertsdr (*±1480) Dochter van 152
Booth, Machtild Dochter van 256
Booth, Margareta (*±1545) Dochter van 38
Booth, Maria Dochter van 4096
Booth, Maria Dominicusdr (*±1543, †<1584) Dochter van 38
Booth, Philips Zoon van 256
Booth, Pieter (†1376) Zoon van 4096
Booth, Reimborg Dochter van 64
Booth, Vrank (*±1545, †1578) Zoon van 38
Booth, Vrank Aertsz (*±1478, †±1557) 76
Booth, Willem Zoon van 256
Booth, Willem Zoon van 64
Booth van Almmonde, Elizabeth (†25-06-1537) Dochter van 128
Booth van Almmonde, Jan Zoon van 128
Booth van Almonde, Andries (†22-08-1489) Zoon van 256
Booth van Almonde, Cornelis (†1491) 128
Booth van Almonde, Jan Zoon van 256
Booth van Barendrecht, Aard (Arent) (*±1375, †18-11-1421) 512
Booth van Barendrecht, Cornelis Aertsz (*±1330) 1024
Booth van Barendrecht, Jan (†1496) Zoon van 304
Booth van Barendrecht, Jan Aertsz (*±1400, †03-02-1449) 256
Booth van Barendrecht, Maria Dochter van 1024
Booth van Barendrecht, Martha Dochter van 2048
Booth van Barendrecht, Wouter Kornelisz Zoon van 1024
Booth van Barendrecht van der Zwaluw, Gerard Cornelisz Zoon van 1024
Boothen, Arent (Arnold) Zoon van 65536
Boothen, Badeloch Dochter van 65536
Boothen (Bothe, Botho), Gerard Gijsbrechtsz (*±1120, †>1205) 32768
Bothen, Arend (Aarnd) Gerardsz (*±1160, †>1205) 16384
Bothen, Ghisebrecht (†1123) 65536
Boye van der, Boudewyn Schoonzoon van 32
Brakel van, Jan Schoonzoon van 2048
Brakel van, Rijcout (Ricoud) Willemsz Schoonzoon van 4096
Coebel, Anna (†<21-12-1533) Schoondochter van 152
Couverden (Coeverden) van, Jacob Schoonzoon van 38
Couwenhoven van, Geertruijd (*1543, †1575) Schoondochter van 32
Diemen van, Agatha Vranksdr (*±1440, †29-09-1497) 153
Florisz, Albrecht Schoonzoon van 38
Goebel, Nicolaas Schoonzoon van 152
Gruytere de, Maria Schoondochter van 128
Hak van Beesde, Johanna (†1497) 129
Herweijer, Dirk Schoonzoon van 38
Hoynck van Papendrecht, Reynier Bernardus (*06-02-1687, †10-10-1769) Partner van 1
Jong de, Dirk Schoonzoon van 16
Jonge de, Dorothea Clara 5
Jonge de, Jan 10
Jonge de, Mechtild Reyersdr 305
Jutsaas van Blokboven van, Hubert Schoonzoon van 256
Leeuwen van, Agatha (†20-02-1612) Schoondochter van 38
Leeuwen van, Geertruijd Gijsbertsdr (†±1556) 33
Lode de, Jan Schoonzoon van 128
Meer van der, Jan (†01-05-1530) Schoonzoon van 64
Meer van Barendrecht van der, Vrank Arentsz Schoonzoon van 16
Merwede van der, Geertruijd Cornelia Danielsdr (*±1270) 4097
Montfoort van, Catharina Jacobsdr (*±1508, †±1605) 39
Oem van Barendrecht, Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr 2049
onbekend, Gerprich (Gerping) 65537
Oudshoorn van, Christina (†1529) 77
Paffenrode van, Wilhelmina 3
Papendrecht van, Godschalk Oem Schoonzoon van 512
Pottere de, Dominicus Zoon van 18
Pottere de, Helena 9
Pottere de, Maximiliaan 18
Pottere de, Roeland Zoon van 18
Ratingen van, Beatrix 1025
Sandelijn, Josina (†01-05-1626) 17
Slingeland van, Machtild Jansdr 513
Stevens, Emme Wisse Schoondochter van 1024
Telshout (van ´t Elshout), Marycken (Maria) (*±1514, †±1604) Schoonmoeder van kind van 38
Teylingen van, Cornelia (*28-02-1548) Schoondochter van 32
Tympel van den, Maria Schoondochter van 1024
Uijttemeng, Johan Schoonzoon van 38
Wesel van, Jan Jansz (*±1575) Schoonzoon van 38
Wesel van, Jan Thomasz (*±1512, †<1577) Schoonvader van kind van 38
Wesel van, Nicolaes (Claes) Jansz (*±1546, †>1586) Schoonzoon van 38
Witt van, Margaretha (†28-12-1517) 65
Wittens, Witte (†1572) Schoonzoon van 32
Zuylen van Niveld, Frederik Schoonzoon van 128
Zuylen van Nyevelt van, Willem (*1538, †28-10-1608) Schoonzoon van 32

logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 28-10-2007 13:15 

stuurlinks stuurrechts

.