bel

bel

bel

Boot de Velthem

 Leenakte Boot de Velthem, België 29-10-1712

 

Boot_de_Velthem

 

Akte 29 oktober 1712
Kopie uit het Koninklijk Archief van België
Brussel

Opheden den negenentwintichsten october seven =
tien hondert twelff, voor ende ten ouerstaen van m´her Charles
Ernest François de Boisschot Graue van Erps, Baenderheere van
Savethem, Heere van Sterrebeke, Nossegem, Bijgaerde & Raet
van den Raede van Staeten gecommitteert tot de regeringe
gnael vande Nederlanden als Stadthoudere van den souvereijnen
Leenhoue van Brabant ende inde presentie vande leenmannen
ondergenoempt met naemen Andreas Felix ende Anthonius
l`Escollier, Comparerende heer ende mr Philippus Franciscus
de Carvajal licentiaet in beijde de rechten, heeft te leene
verheven inden naeme ende ten behoeve van Jon.r Carolus
Franciscus Boot heere van Velthem, bij doode Jon.r Henricus
Franciscus Boot sijns vaeders, de voors.z heerelijckheijt van
Velthem metten toebehoorten, doende den voors.z Comparant
ten respecte van dijen aen sijne Con:ma.t als Hertoghe van
Brabant in handen mijns voors.z heere des Stadthouders hulde,
manschap ende eedt van trouwen ende alle andere devoiren
ende diensten in sulchenen cas gerequireert ende van outs
geplogen, betaelende voor t`hergeweijde ende rechten ordinaris
achtenvijftich guldens twee stuijvers, aldus gedaen ende gepas =
seert binnen Brussele ten daeghe, maende, Jaere, ten ouer =
staen ende inde presentie als boven ./.

                                                                Van den Boom

(vertaling: Herman Boot) 

stuurlinks stuurrechts

.