bel

bel

bel

Boot van Velthem

Akte Boot van Velthem 15-04-1700

 

Boot_van_Velthem

Alsoo op den 15e april 1700 aengegaen
ende gesloten was binnen Brussel
sekere Transactie tusschen den
Edelen Heere Hendrick Anthonius van
Berchem Heere van Tongelaer etc ter
Eenre, Ende den Edelen Heere Hendrick
Francois Boot Heere van Velthem .....
etc met sijne twee Susters Jonckvrouwen
Maria Francoise en Maria Isabella
Boot kinderen en Erffgenamen
van Jonckheer Charle Francois Boot en de Vrouwe
Maria van Berchem ter andere sijden
waarbij tusschen de voorschreve partijen
was gestigenleert ende geconvenieert
dat aende voorschreve Erffgenamen
van Vrouwe Maria van Berchem soude
volgen ende gecedeert worden in vollen
Eigendom ten eersten de goederen onder
Werchter bestaende in drie stucken
weijde te samen groot ses bunderen
genaemd den Nolcam, den begijnen
Bempt ende de beverlaker ingekocht
door den voorschreven Jonckheer Henrick
Antonius van Berchem Heere van
Tongelaer etc bij Decreet van den
Raede van Braband op 10e Maert
1685, ten twede sijne twee vijfde
parten in seekere pacht hoff gelegen
onder perck met de Bosschen daer-


Boot_van_Velthem.02

annex ende ten derden twee vijfde
parten in eene renten op den Berg
van Barmhartigheijd tot Brussel
sub No. ... bedragende in ’t geheel
32 gulden s Jaars waar van de twee
andere vijfde parten competeren
aan den Heer Grave van Cruijcken
bourgh, ende het resterende vijfde part
aende voorn. Erffgenamen van Vrouwe
Maria van Berchem, waar tegens
door de voorschreve Erffgenamen
ten behoeve vanden Edelen Heer
Henrick Antonius van Berchem
Heer van Tongelaer etc is gecedeert
en getransporteert alle de goederen
parten en deelen hunne competerende
goederen gelegen in ’t Land van Cuijk
Comende uijt den Hoofde vande
voorschreve Vrouwe Maria van
Berchem hunne moeder sijnde voorden
daarbij gestipuleert dat de Transport
ende goedenissen vande voorschreve
gemangelde ende wedersijds gecedeerde
goederen souden worden geeffectueert
soo haest de fideicommissen ende
substitutien waer mede Vrouwe
Maria van Berchem gevinauleert


Boot_van_Velthem.03

hadde haere goederen,sonder cesseren
welken cas alsun geevenieert sijnde
ter oorsaeke bij d’aflijvigheijd van
den Eedelen Heer Henrick Boot
ende sijne twee soonen d’Edele Heeren
Carel Francois ende Florent Francois
beneffens hunne twee Moeijen Jonkvr.
Maria Francoise ende Maria Isabella
Boot het voorschreve geordonneert
fideicomnis gehad heeft sijne drie
vallen, soo is ’t dat om ’t voor
schreve werck tot een eijnde ’t brenge
ende ’t effectueren de voorschreve
goedenissen.
Op Heden desen 5e Junij 1727
voorden ondergeschreven Jacob
van den Doorslag Notaris ’s Hoofs
van Utrecht binnen Utrecht
residerende in ’t bijweesen van de
Naebenoemde Getuijgen sijn gecom
pareert den voorschreven Edelen
Heer Henrick Anthonius van Berchem
Heere van Tongelaer etc ter eenre ende
Heer en Mr. Michael Ignatius van
der Vorst advocaat van den Souve-
reijnen raede van Braband als
Testamentelijken ende geauthoriseerden


Boot_van_Velthem.04

Momber over Jonckhr. Charle Hendrick
Joseph Boot Heere van Velthem etc
Eenig kint van Jhr. Carel Francois ende
Vrouwe Eleonora Maria Carolina
vande Werve ende Vrouwe Maria
Jasperina vander Gote... Douariere
van Jonckh. Florent Francois Boot
als moeder en Mombersse van
haer Eenig kind Jonckh. Gasper Joseph
Boot Heere van Sombesa etc ter
andere sijde, welke voorschreve
comparanten hebben verklaert
gelijk sij verklaeren mits desen
van te lauderen en t’ approberen
de voorschreve Transactie vanden
15e april 1700 belovende deselve
in alle haere ponicten en Clauselen
t’ achtervolgen, soo tevens reguarde
vande voorschreve vermangelde
en wedersijds getransporteerde
goederen als nopende alle het
geene bij deselve voorders is gestipu
leert ende tusschen de voorschreve
partijen is geconvenieert, ende
diens volgens soo heeft den eersten
Comparant geconstitueert gelijk
hij constitueert mits desen Jhr. Joseph


Boot_van_Velthem.05

t Serclaes auditeur van sijne Maj.ts
Reekenkamer tot Brussel ende
alle thoonders deses om te gaen en
te compareren voor de wethouderen
van Werchter, ende perck mitsgaders
voor die van den Bergh van
Barmhartigheijd, ende allomme elders
daer het van noden weesen sal
om aldaer de twee minderjarige kinderen
vande twede comparanten Jonckh.
Charle Henrij Joseph, ende Casper
Joseph Boot de goederen, vesten en
Erven inde voorschreve gecedeerde
en getransporteerde goederen ende
twee vijfde parten der voorschreve
rente met alle de solemniteiten
daertoe gerequireert, gelijk ook de
twede Comparanten in hunne
voorschreve qualiteit constitueren
Anthoni Bouigdert ende alle thoonders
om te compareren voor die Heeren
Raden en Gerechten (wethouderen) van het
Land van Cuijck off daer het
behoren sal om aldaer den eersten
Comparant te goederen vesteren ende
Erven in de goederen door hun
gecedeert in ’t voorschreve Landt


Boot_van_Velthem.06

van Cuijck, belovende de voorschreve
twede Comparanten voor soo veele
nodig van nopende dese tegenwoordige
acte te versoeken d`agreatie van
den Souvereijnen Rade van Brabant
tot Brussel; Ende beloven de
respective Comparanten voorgoed
vast, en van waerde te houden
en doen houden alle ’t geene haeren
gemachtigde ijder in sijn reguard
uijt krachte deses sal komen te
doen en verrichten, aldus gedaen
en gepasseert t Utrecht ter
praesentie van Reijnier Ket Borger deser
stad en Jan ..... Domstieg vande
vrouwe ..... comparant als getuijge
hiertoe ... op dato als boven
H van Berchem M J van der Gote Doua
M van der Vorst riere Boot de Sombeek
Rijnier ..... Jan Nuijts
Jacob van den Doorslag

 

stuurlinks stuurrechts