bel

bel

bel

Cornelis Boot

Hypotheekakte Cornelis Boot 13-10-1736

Een `doorgehaalde` hypotheekakte, zie ook de tekst in de kantlijn.

Cornelis_Boot

 

                       

Tekst in de kantlijn:

opgemelde
Compareerde ten
secretarie Laurens
Bittert denwelke
exhibeerde den
originelen brieve
deses met de 1te
op den rugge van dien
Luijdende als volgt
Ik onderges. als
last en procuratie
hebbende van Cornelis Boot volgens
deselve procuratie daervan sijnde

Actum den 13en October 1736.

Dat voor ons kwam Kornelis van Rijn borger deser
Stad denwelke bekende wel en deugdelijk schuldig te sijn
aan Cornelis Boot ofte datselfs regt verkrijgende een
jaarlijkse Losrent van agt guldens s`jaars vrij gelt
van alle lasten, sp.ijtende ter sake van twee honderd
guldens Capitaal bij den Compt. ten sijnen genoeg
genoten ende ontfangen rennutierende mitsdien de
exeptra van niet aangetelden gelde, waervan het
eerste Jaar verschijnen sal den 13 October 1737. ende

 Cornelis_Boot.02

                             

Tekst in de kantlijn:     

gepasseert voorden          
Notaris Albertus
Klijnenburg en seke
re getuijgen binnen
de stad Leijden, in
dato den 22 October
1741, bekenne in
qualitijt van den
inhoud deses briefs
voldaan en betaalt
te sijn met de inte
resten daarop ver
schenen, Consenteren
mitsdien in mijne
voorsz qualitijt
dat desen brieve
ten prothocollen
moge werden
geroijeert actum
den 13 october 1742
(en get.) Laurent
fritsent (?),dus ge-
roijeert en den

voorts alle Jaar prompt te betalen tot de hoofdsomme
sal voldaan sijn, daar voor verclaerde den Comparant
specialijk te verbinden Eerstelijk sijn huijs en Erft staande
aen `t Nieuw kerkhoff binnen dese stad belent `t huijs van
Michiel Evenwel aan de eene en `t huijs van .....
aande andere zijde, Item nog een huijs en Erft staande
ende gelegen op den Rietdijk tegen over het hoefijserspoortje
binnen dese stad, belent het huijs van Hendrik Corthals
aan de eene en `t huijs van Dirk Franken aan den
andere Zijde, ende voorts generalijk sijn Compt. persoon
ende goederen present ende toecomende deselve stellende
ten bedwange van allen Heeren Hoven Regten ende regteren
te vreden zijnde den Compt. en overgevende bij dese omme
hem inden inhoude ende tot raetcominge deses voorde
Camere Justitieel deser stad vrijwillig te doen en laten
condemneren ten dien zijnde onwederroepelijke last
en procuratie gevonde Albertus van Nievelt Barthols
mens van Geldrop, Pieter Venls, Andries Cant en Huijbert
van Westen alle procureurs voor opgemelte Camere Justilerende
so ommede Condemnatie te versoeken als daermee te
Consenteren Resp. met belofte van approbatie ratificatie
en onder verband als vooren, in .....

Joan Brandwijk van Blokland     Ocker Repelaere

stuurlinks stuurrechts

 

.