bel

bel

bel

Cornelis Booth

 

 Cornelis_Booth

Akte inv.nr. U132a3, aktenr. 2, d.d. 13-01-1710
Aktesoort Procuratie
Notaris A. VAN MEERWYK, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelius Booth
Beroep eerste partij: predicant
Woonplaats eerste partij: Utrecht

Naam tweede partij: Francois Leisius
Woonplaats tweede partij: Middelburg

Samenvatting inhoud akte: om actie in de VOC te transporteren naar
: Theodorus Booth

Ophuijden den 13e Januarij XVIIe en thien?
Comp.e voormij Anthonij van Meerwijk openbaer
Not.s sHoofs van Utrecht etc: ende voorde
nagenoemde getuijgen Dos Cornelius Booth
bedienaar des Godlijken-woorts binnen dese
Stad mij Not.s bekend verclarende te consti
tueren, magtig te maken, ende insijn Eerwaerdes
plaetse te stellen, soo sijn Ed. doet bij desen
de Heer Francois Leitius woonende tot Middelburg
omme uijt den naam ende vanwegen den H-re
comparant te compareren voor de Ed. Heeren
Bewindhebberen der Oostinde Compagnie
ter Camere Zeeland tot Middelburgh, ende
aldaer op de naam ende ten behouve van de Heer
Theodorus Booth des Comparants Broeder
te Transporteren en quiteren Soodanigen
Capitale actie ter somme van Vijfhondert ponds
Staande ten name van den Comparant, belast
met d`uijtgifte van 2000 5/6 prc-to, ende voorts
alles te doen en te verrigten wat daer-toe verder
Sal worden gerequireert, belovende allesselve
te sullen aproberen, en van waerde houden ’tgene
bij den geconstitueerde uijt cragte deses sal worden
gedaen en verrigt onderstand & remintratie als
naregten, versoekende hier van acte dies dese
aldus gedaen en gepasseerd t`Utrecht in presentie
van Adriaen van Meerwijk en Johannes Kleijn-
penning als get & geloofwaerdig hiertoe & sogt ten
dage voorsz
 Cornelis Booth
 Adriaen van Meerwijck
 Joh. Cleinpenningh
 A. v. Meerwijk Not.s

stuurlinks stuurrechts

.