bel

bel

bel

Cornelis de Boot

Akte voogdij Jhr. Cornelis de Boot over kinderen Johan de Casembroot 25 Augustus 1681

 

Cornelis_de_Boot

Op huijden den vijft ende twintigsten
Augustus XVIc een ende tachtigh ouden
stijll compareerde voor mij Simon vanden
Aelpoel Notaris s`Hooffs van Utrecht,
binnen d`Stadt Utrecht residerende ende
bij d`Ed. Heeren Borgemeesteren ende
Vroedschap derselver Stadt geadmitteert,
ende die getuijgen naebenoemt de wel
Ed. Vrouwe Charlotte van Ledenberch
Vrouwe Douagiere van wijlen den wel Ed.
heere Johan d`Casembroot in sijn leven
heere van Rijnesteijn, Willige Langeraeck,
etc. Ende verclaarde dat alsoo sij Vrouwe com-
parante, ende haar voornoemde man zoo: bij
haar beslooten testamente voor mij Notario
ende seeckere getuijgen alhier op den achden
Januarij XVIc ses ende seventich ge-
passeert, hadden gestelt de langst-
levende tot Momber ende Voocht over
haare onmundige kinderen met macht
omme ijmant daer toe te mogen nomineren
en assumeren, Soo wast dat de Vrouwe
comparante daer toe nomineerde ende
assumeerde bij desen de Ho. Ed. Geb.
heere Cornelis de Boot heer van Bingers-
kercken ende woonende tot Sluijs in
Vlaenderen, neve van haar voornoemde
man za(liger) gevende den selven soodoenige
macht, ende authoriteijt als eenich
Momber ende Voocht nae rechten ende
coustume van node heeft ende ver-
sochte hier van acte, d`welcke is dese
Aldus gedaen ende gepasseert

 Cornelis_de_Boot.02

t`Utrecht, ten huijse van de Vrouwe
comparante, staende aende Nieuwen graft,
ontrent de Wittevrouwenbrugh ter
presentie van d`Heer Drick Martini
ende Cornelis Otten als getuijgen hier-
toe versocht, die d`minute deses onder
mij notario berustende mette Vrouwe
comparante, ende mij notario onder-
teeckent hebben ten jaare ende dage voorsz.

Quod. Attestor
S. V. Aelpoel
Not(ari)s Publ(icus)

stuurlinks stuurrechts
.