bel

bel

bel

Cornelis de Boot

Akte Jonckheer Cornelis de Boot en erven Gasper van der Schoof
21 september 1685 te Middelburg

Cornelis_de_Boot.03

Ophuijden den 21 September 1685
compareerden voor mij ondergetekende, secretaris der Stadt Middelburgh
in Zeelandt, Juffr. Anna Theresa Allaerts weduwe van wijlen
Mr.Gasper vander Schooff, ende monsr. Jacomo de pape als voogt
van de onmondige weesen van den gemelten mr. Gasper vander
Schooff, ende besittende beijde des selfs boedel onder benefitium
van inventaris, mitsgaders d. Heeren Johan Parker ende
Johannes de Conick raden deser Stadt, als geinteresseerde
exediteuren ten boedel van den voornoemden mr. Gasper vander
Schooff in die qualiteit ter eenre ende Jonckhr. Cornelis de Boot
ende Burgemeester en Schepen des Lants van den Vrijen tot
Sluijs, ter ander sijde, tusschen welcken respectiven Heeren
comparanten, alsoo prooven ten principalen noch
ongedecideert was hangende, voor gecoren Heeren arbiters
deser Stadt, onder voldoeninge van een verbantbrieff ter
somma van sevenhondert ponden Vls. bij Jonckhr. George
Preston als voogt van de weesen van Jonckhr. Thomas
Preston op den 23 augustij 1666, ten proffijtte van mr.
Gasper van der Schooff den ouden geconstitueert tot laste
van de heerlijckheijt van Cadsant, waer van den heer
tweeden compt. met de lasten daer op staende cooper was
gebleven, en dat dhr. tweede compt. den voorn. verbantbrieff
met de intresten sustineerde voldaen te sijn door seecker
transport van Landtpachten bij gemelte Jonckhr. Jan
George Preston op den 18 Julij 1667 voor den notaris
Jacques van Caster tot Gent gepasseert, ende dat
in deselve sake albereijts voor arbiters soo verre was
geprocedeert, dat dhr. tweede compt. ten behouve van
dheren eerste comparanten was gecondemneert ten amptiseren
de voors. somma van £ 700 Vls, inden voorn. verbantbrieff
cretder vermelt, en de tweede comparanten in hun
qualt. gecondemneert aen dhr. tweede comparant

Cornelis_de_Boot.04

te doen behoorlijcken rekeningen van Lantpachten, bij de
voorn. transporten insgelijc vermelt, en dat na den
voorn. interlocutie en tot voldoeninge van de gelde, eerste
de sake ten principalen bij arbiters soude wegen
getermineert, noch groote oncosten, soo van arbiters
als advocaten en procureurs stonden te vallen en
groote moijten met longeur van tijt souden moeten
werden gesupporteert, soo verclaerden parthijen
compten wedersijts tot voorcominge van alle tgene so
is, met den anderen door tusschen spraeck van mij
onderget. geaccordeert en verdragen te sijn in manieren
navolgende, namentlijck dat d’hr tweede comparant
aen d’hrn eerste comp.ten op morgen in voldoeninge
en tot cassatie van den voorn. verbantbrieff en
verloopen Intresten hier voren breeder vermelt eens
sal voldoen ende betalen de somma van seshondert
ende vijfftich ponden Vls. en dat d’hrn eerste comp.ten
deselve met behoorlijck acquit aen d’hr tweede
compt. sullen ……………ende voor den Ed. leen….
van Vlaenderen sullen doen roijeren. Mitsgaders dat
de heeren eerste comp.ten aen dhr tweede compt. sullen
geven retrocessien van alle de Landtpachten die jonckhr.
Jan George Preston aen Gaspar vander Schooff den
ouden op den 18 julij 1667 tot Gent voor notaris en
getuijgen heeft getransporteert, ten eijnde d’hr tweede
compt. tgend van deselve landtpachten noch te
recouvreren is, mochten connen machtigh werden
des sullen d’hrn eerste comparanten d’hr tweede cmpt.

Cornelis_de_Boot.05

in geen garrant dies aengaende gehouden sijn, ofte
voor de deuchdelijckheijt derselve ofte suffisantheijt
der landtlieden gehouden sijn in te staen, maer deselve
cederen, soo goet en quaet als die jegenwoordigh sijn,
waermede partijen comparanten wedersijts verclaren
te quiteren en te renuncieren reciprokelijck van
alle actien en pretentien, die deen dies aengaenden
tot laste van den anderen soude connen off mogen
hebben, en specialelijck van alle actien ouer
landtpachten, en het doen van dese ouer deselve,
die d’hr tweeden compt. tot laste van d’hr Gasper vander
Schooff den ouden sustineerde te hebben en reciproken
de actie die de eerste compt. ouer seker slot van Ed.hr
tot laste van van d’hr tweede compt. mochte hebben,
ende sullen de oncosten op de arbitrage gevallen
bij d’heeren comparanten wedersijdts ijder voor de helft
voldaen worden, ende de costen van procederen
hunnede sijn en blijven gecompenseert.
Alles onder verbant van de respective Heeren
comparanten hare persoonen ende goederen. aldus
gedaen in Middelburgh ten dage en jare voorsz.
was geteijckent Anna Theresa Allaerts wed. G. vander
Schooff, Jacomo de pape, Lagerstondt. wij onderget.
als crediteuren inden boedel van Gasper vander Schooff
approberen het bovenstaende contract, was geteeckent
Johannes Parcker en Joannis de Coninck en Johan
Schorer als Secretaris
accordeert met syn prmapave
Johan Schorer                                

Cornelis_de_Boot.06

 Bron: Rijksarchief Middelburg. 

stuurlinks stuurrechts

.