bel

bel

bel

Diederik Boot

Ondertrouwakte Diederik Boot 04-01-1756

 

 Diederik_Boot

Op Huijden den 4e Januarij enden
1756 Compareerden voorsmij Dirk van Lob
brecht Notaris etc. en voor des nagenoemde
Getuijgen.
De Heer Arnoldus Lobedanius Canoniek
in den Capittele St. Jan te Wijk bij Duurstede
wonende binnen dese Stad mij Notaris
bekent, dewelke verklaarde bij desen
te consenteren, in`t Huwelijk `t welk
zijne minderjarige Dochter Hendrina
Lobedanius mede wonende alhier
voornemens is aentegaen met de Heer
Diederik Boot Clerk ter secretarije
van Haere Kone. Hoogheid Mevrouwe
de Princesse Douariere van Orange
& Nassau wonende in s`Hage, en
dat overzulks haer huwelijkse geboden
met gen. Heer Diederik Boot door
Heeren Commissarissen tot de Huwelijks
zaken alhier gecommitteert, werden
aengetekent, en `t zelve Huwelijk na de
Wetten deses Lande werde gesolemni
seert en voltrokken Consenterende
dat hier van werde gemaekt en
sijt getekent aste informa, welke
is deese, Aldus Gedaen en gepas

 

 

 

Diederik_Boot.02

seert binnen Utrecht ten Presentie van
Gerrit Anthonij van Toorenburgh en
Albertus Wieland als Getuijgen op Dato
voorsz.
 A. Lobedanius
 G.A. v. Toorenburgh
 A. Wieland
 D. v. Lobbrecht den Nots.

 

stuurlinks stuurrechts
.