bel

bel

bel

Digna Elisabeth Booth

Testament Digna Elisabeth Booth 22-12-1717

 

Digna_Elisabeth_Booth

Op huijden den 22e December 1717 compareerde voor mij
Anthonij van Meerwijk openbaer notaris shoofs van
Utrecht etc. en voor de getuijgen hierna genoemt
den Heer Jasper van Lijnden Heer van Houten etc.
voorsig en wegens sijn Huijsvrouw Vrouwe Digna
Elisabeth Booth. Enige dogter van den Heer Mr.
Everard Booth in leven Heer van Mijdrecht, Raed
Ords. in den Ed. Hove provintiael van Utrecht. etc.
mij Notaris bekent, verclarende den Heere comparant
in Naeme van sijn genoemde Huijsvrouw tevreden
te zijn om de Testamentaire dispositien van den
Heere Willem Booth (: in leven Luit.Coll. van Een Regiment
voetknegten ten Dienste van desen Staet etc: sijn
vrouw oom zal.) In allen deelen nate komen & te agtervolgens
Sonder daertegens iets te willen of sallen doen of on-
dernemen inregten of daerbuijten alwaertschoon
dat hem heer comparant qualitevoorsz naer striktheijt
van de wet, daertoe Enig regt was gebooren
dienende dit decleratoir tot voldoening van het
gerequireerde In den testamente van denselven heer
oversten Boot, op den 30e Sept 1715 gepasseert voor
mij notaris & getuijgen, diens volgende den Heere
Compt. qualite voorsz. sig te Stellen Erfgenaem van
den meergemelten Heer Oversten Booth, versoekende
hiervan acte, die is dese en doet copije van dien
door mij Notaris werde gelevert daer en soo `t behoord
Aldus gedaen en gepasseerd `t Utrecht ter presentie van Stevan
Roeck en Johan van Eck getuijgen geloofwaerdig hier toe .....
 J van Lijnden S. Roeck
 1717 J.van Eck
 A. v. Meerwijk
 Notaris

 

 

stuurlinks stuurrechts

.