bel

bel

bel

Erven Boot

 Erven Boot 12-05-1719

 

Erven_Boot

Op huijden den 12en Maij 1719 comp den
voor mij Mr Jacob Vervoorn etc in qte als
Notaris etc.

Den Hr. Pieter van Helm Bedienaar des
goddelijken Woorts tot Soest, als in huwelijk
hebbende Juffr. Dina Elisabeth de brempenaar
daar hij te deser tijd blijkende geboorte bij ik
hebbende, een naargelaten Dogter en Vergeve
voor d`ene helfte van Hr. Abraham de brem-
penaar en Juffr. Dina Beukelaar in haartij in
leven Egtelij: mij Notaris bekend, en verklaar
den hij Comparant bij desen te consiste
ren en magtig te maken den Hr. Govert
de brempenaar sijnen Swager, wonende bin
nen de Stad Utregt, omme uijt den Naam
van hem Comparant en van sijnent
wegen te compareren voor `d Ed: Achtbaren
geregte der stad Utregt, en aldaar met en
neffens den selven Here Govert de brem
penaar als een mede Erffgen voor d`ande
re helfte van gem: Hr. Abraham de
brempenaar en Juffr. Dina Beukelaar
gewesene Egtelieden, aan en ten behoeve
van Geertruijd Boot, mitsgaders Hen
drik van Gameren en Johannes Casteel
in qte als Voogden over Christina en
Aletta Boot te samen naargelatene kin
deren en Erffgen van Cornelis Boot, te
(g)oederen, transporteren en in vollen eijgen
dom over te geven, gebied woninkjen staan
de binnen dese Stad aan de Westsijde van
het Rekelstraatjen of de Lage Massegat
daar Zuijdwaarts den Apothecar Verband
en Noordwaarts grietje van Rost naast
gecruijst sijn, off daar sijn met regt gelaten

Erven_Boot.02  

hebben, ook uijte Name en van wegen den
Here Compnt. voor sijne helfte te renun
tieren ten behoeve als voren, van alle actien
regten en pretensien die den Hre. Compnt.
in sijn qt. op het voorse: woninkjen is heb
bende, ook van alle oude brieven en bescheij-
den daar van roerende en gerekende,
mitsgaders te bekennen dat den Here
Compnt. voor sijne helfte van totale
kooppenn: van het gem: Kogte wonink-
jen is voldaan en betaald, den laatsten
pennink met den eersten, alsmede met
belofte van vrijdinge en waringe als erff
koop regt is, en in de Stad en lande van
Utregt gebruijkelijk, alleenlijk op den
last van s`Heren Schattingen en On-
gelden jarelijks daar van geheven werdende.
In voorts generalij nop&(en) het gene voortz:
alles te doen, wat hij Comprt. selff pre-
sent sijnde, soude konnen off mogen doen,
alwaart dat daar toe nader en sacoiael
der procuratie wierde gerequireerd, des
selve voor nu alsdan houdende voor ge-
insereerd; Belovende voor goed, vast en
van waarde te sullen houden en doen
houden, alle t`gene bij den geconstitueer-
den uijt bragte deses, sal worden ge-
daan en verrigt, alles onder verband
en submissie als na regten, versoekende
den Comparant hier van acte, die & in
dese: Aldus gedaan en gepasserd binnen
Utregt, ten huijse van den gecons.den
en ter presentie van Pieter Hamersteen

Erven_Boot.03 en Harmannus Vermeulen
getuijgen van gelove hiertoe
Sogt, die dese neffens den Compt en mij
Not.s: mede ond.t hebben ten tijde en plaatse
als boven

 P. v. Helm
 P. Hamersteen
 hermanus ver meulen
 J. Vervoorn
 Not.s 1719

 

stuurlinks stuurrechts
.