bel

bel

bel

Jan Boot

Brief aan Jan Boot 24-12-1583

Onderstaande brief van Willem van Oranje aan Jacob Witte en Jan Boot is uit het archief van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. De overgrootvader van Jacob Witte was Schepen te Zierikzee.

Transcriptie door Ron Boot, Utrecht.

 Jan_Boot

 Jan_Boot.02

 

Bron: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/09741


Briefnummer: 9741
Datum: 24-12-1583
Aan: het Hof van Holland en Zeeland
Van: door secretaris J. Waghewijns uit naam van de Prins geschreven
Verzendplaats: Den Haag
Inhoud: Verzoek wegens beroep bij de Hoge Raad de processtukken van de zaak tussen Arent van Duvenvoorde en Jacob Witte en Jan Boot als voogden van de kinderen van mr. Witte Witte over te zenden.

Bron: Nationaal Archief Den Haag


Transcriptie:

1583 dec. 24: Willem bijder Gratien Godt(s) prinche van Orangien, grave van Nassaue, etc;
Eedele hoochgeleerde eersaeme discrete lieve besundere, alsoe inden Hoogen Raede van appel in Hollandt zeeckere proces bij appellat(i)e gedevolveert es tusschen joncheer Arent heere van Duvenvoerde imp(etran)t in relieff d’appel ter eenre ende Jacob Witte ende Jan Boot als voochden vande kinderen van mr Witte Wittezn, in zijnen leven raedt inden provincialen Hove van Hollant ter andere, ende alsoe partijen de saecken begeren te voorderen ende noodich es inden zelven hoogen Raede te hebben proces voor u lieden scriftel(ijck) beleijt, soe es ons ernstich begeren ende nijettemin expressel(lijck) u lieden ordonneren tselffde proces behoorl(ijck) geevangelizeert(?) ende besloten inden zelven Hoogen Raede mitten eersten over te zeijnden om(m)e alsdan gedaen te worden naere behooren, thoude te zijne in gebreke.

Hier mede

Eedele hoochgeleerde eersaeme discrete lieve besondere onse heere Godt zij met u lieden. Geschreeven in den Hage den xxiiii en decembris 1583

Dorso (achterkant): Eedelen hoochgeleerden eersamen discreten lieven besunderen den President ende Raeden van den provincialen Raede in Hollandt

© drs. Ron Boot


Mogelijk was Jacob Witte familie van Witte Wittens en Witte Jacob Wittese:
Uit het overzicht van Zeeland:
XIII-e Machteld Booth, dochter van Aart Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Machteld trouwde met Witte Wittens, zoon van Witte Jacob Wittese, schepen van Zierikzee in 1530, en Martha Vincentsdr van Mierop. Functie: Raadslid in het Hof van Holland. Witte is overleden in 1572 in Utrecht, "alwaar hy met d`andere Raadsheren medegeweken was, vermids de troublen".

1. Jan Booth, XII-g, overleden 30-05-1549: al overleden bij het schrijven van de brief.
2. Jan Booth, zoon van XII-d, overleden ?-10-1601: mogelijk.
3. Jan Booth, zoon van XVI-h, overleden 01-08-1681: te jong, mogelijk nog niet geboren in 1583.
4. Jan Booth, zoon van XIII-a, geboren ca 1548 overleden ca 1570: al overleden bij het schrijven van de brief.
5. Jan Cornelisz Booth, zoon van V, genoemd in 1352: veel te oud.
6. Johan Booth, XIII-h, overleden 1595: mogelijk.
7. Johan Boot(h), XVII-a, overleden 30-03-1706: te jong, nog niet geboren in 1583.

Jan Booth 2 is een zoon van neef Cornelis Booth van Machteld Booth, wel wat verre familie.
Johan Booth 6 is een broer van Machteld Booth.

Zou met de Jan Boot in de brief deze Johan Booth bedoeld zijn?

stuurlinks stuurrechts
.