bel

bel

bel

Jan Jansz Boot

 Jan_Jansz_Boot

18 juli 1569

Opten XVIIIe Julij anno XVc LXIX soe heeft Jonckheer Cornelis van Wijffliet voir [hem] zelven ende als gemachticht van Henrick van Nispen getrouwt hebbende Jonckfrou Anthonia van Rijszwijck Jacobsdr gericht aan 2½ morgen lants mette vruchten gelegen binnen Vuijtwijck ontrent die Zandwijckxe kade toebehorend de erfgenamen van wijlen Adriaen van der Hoeffven Ewoutsz den jongen, gecomen van den ouden Adriaen Ewoutsz van der Hoeffven, ende dat vuijt oirsake van de veele verlopen renthen van 9 guldens des jairs ende voorts volgende den teneur van den brieff daarvan zijnde, daermede is gep(rise)n een mergen voir hondert guldens den gront ende die vrucht, een mergen voir negen gulden mette toemaet, ende oft gebeurde dat den voornoemden Wijffliet inde qualite als voir daer aff geweert worde met ouden brieffen ende beter bescheijt dat hij hem zal mogen verhalen aen dat goet off ennich goet dat den voornoemden Hoeffven off erfgenamen hebben binnen den lande van Althenae ende voorts volgende zijn bescheijt.
Actum voir den schout Wouter Schrieck, Ocker Woutersz, Jan Jansz Boot, Kunier Geerloffsz ende Adriaen Sijmonsz.


Bron: Genealogie van Rijswijk uit het Land van Heusden en Altena en Midden-Brabant
Rechterlijk archief (=RA) Uitwijk folio 14
www.benvanrijswijk.com/
www.benvanrijswijk.com/genealogie/afbvanrijswijk/emmikhoven/uitwijkr5fol.14.htm
Met toestemming overgenomen, waarvoor onze dank. 

 

stuurlinks stuurrechts
.