bel

bel

bel

Maria Johanna de Boodt

Op 28 april 1749 heeft Maria Johanna de Boodt een testament op laten maken. In 1758 heeft zij op haar ziekbed een nieuw testament laten stellen. Zij stierf op 4 april 1759 in Utrecht en werd vervolgens zoals zij dat wenste begraven in het familiegraf in Giessen-Nieuwkerk.

Klik hier voor testament uit 1758 van Maria Johanna.

Klik hier voor meer informatie over de familie van Maria Johanna.

 

Maria_Johanna_de_Boodt

                                     

Op huijden den 28e
April des Jaars 17e negenenveertig heden
des naarnoens ten vier Uren Compareerde
voor mij Everard Vlaer, Notaris s`hoofs
van Utrecht Ca. En de getuijgen nabenoemd
hier toe versogt, D.Hoogh Wel Geb. Jonkvrouw
Maria Johanna de Boodt vrouwe van
Burgh-Gravesteijn, en Loodijk woonagtig
alhier, mij Notaris bekend, gesond van
lichaam, met ons gaande en staande,
Mitsgaders haar Memorie, en verstand
volkomen magtig, en gebruijkende als ons
Notaris en Getuijgen klaarlijk bleek d`welke
verklaarde te revoceren, cassere, dood, en
te niet te doen alle sodanige Testamenten
en Codicillen als sij enigsints voor desen
heeft gemaakt, of gepasseert, niet
willende dat d`selve of enige van dien
cragt, of effect sullen hebben, al ware
`t ook dat die enige clausulen derogatoir
mogten behelsen, en op nieuws disponerende
in cragte van de respective Octrooijen aan
de Jonkvr. Comparante verleend. Soo
verklaerde de Jonkvrouwe Testatrice te
pralegateren aan de Dogters van haar
Overlede Nigte Vrouwe Cornelia Philippina
de Boodt, in houwelijk verwekt, bij den
Hoogh Wel Geb: Heere Jan Daniel d`Ablaing
alle hare Juwelen

 

 Maria_Johanna_de_Boodt.02

                                 

Item Legateerde de Jonkvrouwe (Testatrice)
aan den Dorpen van Giessen-Nieuwkerk
d`summa van Vijf duijsend guldens in geld,
om daar mede aftelossen (soo verre sulc
strecken kan) sodanige Capitalen, off
Schulden, als tot lasten van den voorsz
Dorpe staan of lopende sijn.
Aen`t Arme Weeshuijs binnen d`stad
Sluijs in Vlaanderen, Twaalfhonderdt
guldens in geld.
Aen de Vijff Kerken, of Parochien van
Cadzant, Ider Twee honderd guldens, en
Sulc te samen Duijsend guldens.
Te betalen alle d`voornt Legaten een Jaar
na`t Overlijden van de Jonkvrouwe
Testatrice.
Verder verklaarde de Jonkvrouwe
Testatrice te Legatere, make, en bespreke
aan Juffrouw Johanna Vonk, bij aldien
d`selve op`t overlijden van de Jonkvrouwe
Testatrice nog bij haar is inwonende
en anders niet, d`summa van drie
honderd guldens Jaarlijks, haar leven
lang gedurende, en daar en boven nog
aan d`selve Juffr. Johanna Vonk, drie
honderd guldens eens te betalen binnen
veertien dagen na`t overlijden van de
Jonkvrouwe Testatrice
Eijndelijk Legateerde de Jonkvrouwe
Testatrice aan de dienstboden, die op
haar overlijden bij haar wonen, Ider
d`summa van drie honderd guldens,

 

 Maria_Johanna_de_Boodt.03

                            

dit in plaatse van rouwklederen, mede
te betalen veertien dagen na`t overlijden
van de Jonkvr. Testatrice.
En alle `t geene de Jonkvr. Testatrice
boven d`voorg. Legaten, schuld, en dood
schulden, daaronder mede begrepen
Leen en Erfpagt goederen sal komen
na te laten, heeft sij verklaard tot hare
Erfgenamen te nomineren, en te stellen,
de Seven nagelaten kinderen van haar
Nigte d`Hoogh Wel Geb: Vrouwe Cornelia
Philippina de Boodt in houwelijk
verwekt bij den Hoogh Wel Geb. Heere
Jan Daniel d`Ablaing, Geëligeerde Raad
ter vergaderinge van de Ed: Mog: Heeren
Staten deser Provincie etc, etc of wel
die geene van de voorsz. Kinderen dewelke
den Sterfdag van de Jonkvr. Testatrice
sullen beleven, alles onder dese expresse
Conditien en verband nogtans, dat alle
`t geene d`selve kinderen uijt kragte
deses komen te erven, sal moeten erven,
en versterven, van `t eene kind dat komt
te overlijden sonder Wettige geboorte
na te laten, op`t andere, en dat tot
`t laatste toe, dit alles sonder aftrek
van de Trebelliannique, en andere portien,
d`selve wel ex presselijk verbiedende
bij desen.

Maria_Johanna_de_Boodt.04

                                 

Sijnde ook de Jonkvre.Testatrice hare
wil, en begeerte, dat soo lange hare voorne.
Erfgenamen onmondig, of ongetrouwt sijn,
d`revenuen, renten, interesten als anders,
van de onmondige, of ongetroude sal
moeten oplopen, en door de natenoemen
Heeren Voogden, tot Capitaal in Engeldse
Fondsen moeten aangelegd worden, en
ingeval het mogte gebeuren, dat de
laatste van de voorn. Erfgenamen mede
sonder wettige geboorte na te laten
komt te overlijden, sal t`geene uijt
kragte deses op d`selve is gedevolveerd,
mede sonder aftrek van de Trebelliannique
en andere portien moeten gaen en
komen voor de eene helfte aan de
kinderen die als dan in leven sijn,
van Vrouwe Colombina Catherina van
Meuwen van Keversbergh, Gemalinne
van den Hoogh Wel Geb: Here.....
Baron van Strunkede, Heere van
Doornenburgh, en bij vooroverlijden
hare Wettige descendenten, in haar
ouders plaatse. behoudens dat
opgemelte vrouwe Colombina Catharina
van Meuwen alvorens haar leven
lang gedurende het vrugtgebruijk
sal hebben, en genieten.

Maria_Johanna_de_Boodt.05

                                     

En voor de andere helfte aan de Hoogh
Wel Geb. Heere Patrick Balfoul
Major ten dienste deser Landen.
Jonkr. Jacob Balfoul, enige soon van
den Hoogh Wel Geb: Heere David
Balfoul.
Vrouwe ..... Balfoul Douariere
van d(en) H(eren) Luijtenant Collonel van Stapele
en Jonkvrouwe Apolonia Vincentia
Balfoul.
of wel die geene die mede als dan in
leven sijn, en bij vooroverlijden
hare Wettige kind, off kinderen, in
haar oudersplaatse. Ider voor een
vierde part in d`wederhelft
Voorts stelde de Jonkvrouwe Testatrice
tot Voogden over hare onmondige
natelatene Erfgenamen, d`Ed. Achtb.
Heeren gecommitteerdens ter Momboir,
kamer deser Stad Utrecht, gevende
aan deselve sodanige last, magt, en
authoritijd als enige voogden kan
ofte mag werden gegeven #
De Jonkvrouwe Testatrice behoud aan
haar de magt, om `t allen tijden
nog enige Prolegaten en Legaten
te mogen maken en Ordonneren

Maria_Johanna_de_Boodt.06

 

                            

welke agter de Grosse deses, off op een
apart papier geschreven, en door
haar ondertekent sijnde, van sodanige
Cragt en Waarde sullen moeten
werden gehouden, als of deselve
van Woorde tot Woorde in dese
Ware geinfereerd.
Alle`t welke de Jonkvrouwe
Testatrice Verklaarde te sijn
haar Testament, Laatste, en
Uijterste Wille, `t welk Sij begeerde
dat na haar overlijden volkomen
plaats grijpen, en effect sorteren
sal, t`zij als Zulc Codicille, gifte
onder den Levendigen, ofte ter
Sake des doods, soo als`t selve best
na goedertieren rechten sal komen
bestaan, al waren ook alle nodige
Solemniteijten niet geobserveert
houdende deselve als in desen
geinfereerd, versoekende hier van
Instrument in forma, `t welk
na alvorens vermaan te hebben
gedaan, om de verbanden in desen
gesteld, ingevolge van de Ordonnantie
behoorlijk aan te brengen, vergoet is

Maria_Johanna_de_Boodt.07

                        

Aldus gedaan en gepasseerd t`Utrecht,
ten Huijse van de Jonkvrouwe Comparant,
Staande aan de Noordzijde van den
Breestraat, ter prasentie van
Jan Jacob Vlaer, Cannonicq in den
Capittule ten Dom alhier, en
Jan Tieleman Blekman als
getuijgen # Gelijk mede haar wil
en begeerte is dat d`Tuijn op`t
Cingel bij dese Stad, als mede haar
inboedel, en huijssieraad, (uijtgesonderd
d`Familie Schilderijen, en sodanige
meubilaire goederen waar van de
Jonkvrouwe Testatrice agter d`grosse
deses sal komen te disponeren) publicq
sullen moeten werden verkogt,
Begerende de Jonkvr. Testatrice dat sij
sal werden begraven tot Giessen Nieuw
kerk, in de kelder daar hare Ouders
begraven sijn, in dier voegen d`begrafenis
van haar Vrouw Moeder is geschiet,
Waar van een aantekening sal
gevonden werden.

 M:J: De Boodt
 van Burgh-gravenstiin
 J.J.Vlaer
 J.T.Blekman
 1749
 E. Vlaer nots.
 1749

 

stuurlinks stuurrechts

.