bel

bel

bel

Booth-Smitegelt

Volmacht Boot-Smitegelt

 

Boot-Smitegelt

Ophuijden den 2en Februarij XVII: en Elff
Compareerde voor mij Anthonij van Meerwijk
openbaer Notaris der resp. Hoven provinciael
van Holland en Utrecht etc: ende voor de
getuijgen hierna genoemt,
den Eerwaerden Heer Cornelius Booth
bedienaer des Godlijken woordts binnen dese
Stad, in huijwelijk hebbende Juffrouw Anna
Smitegelt, ende verclaerde Sijn Eerwaerde
bij desen te Constitueren & magtig te maken, den
Heer Schout Leendert van Duijn, omme uijt
den naam van den Heer Comparant te vercopen
soodanigen Een Sesde part in Seecker Bosch gelegen in
het Land van Schouwen Sulx den heere Compt
normine uxoris gemeen heeft met de verdere
Erfgenamen van den nagelaten Boedel van de
Heer Marinus Smitegelt, wijders omme het
verkogte naer costumen Locael Juditielijk aen
den coper te transporteren & daer van te renumtieren
de cooppenningen & van dien te ontfang& ende quiteren
en verder alles te doen dat daeraen vereijckt werd
sulcx den Heere Comparant Selfs daer present sijnde
soude connen, mogen & moeten doen, ratificerende
`tgeene doorden geconstitueerd alrede in die sake gedaen
is & belovende van waerde te sullen houden al`t geen
in cragte deses sal werden verrigt; onder & band ende
Submissie als naregten & soekende hiervan acte die
is dese, aldus gedaen & gepasseerd tot Utrecht in
presentie van Ulrich Horuitenaer & Adriaen van
Cronenburgh als get, Hiertoe versogt ten dage voorsz.
 Cornelius Booth
 Ulrich horuitener
 Ant. v. Meerwijk
 notaris


Boot-Smitegelt.02

Sal blijven, ende Specialijk als nog ratificerende en
aproberende de reciproque makingen uijt Egte
Liefde over en weder over, aen den anderen aldaer
gedaen, in den volcomen Eijgendom van alle haere
na te late goederen, dog incas haer Testateuren
ofte des eerst sterven des Sterfhuijs in dese provintie
ofte elders mogte comen te vallen, alwaer die Institutie
ende Successie in vollen Eijgendom van alle de
nalatenschap des eerst Stervendens (volgens de wetten
en regten van den Lande:) niet volcomen en conde volgen
Soo verclaerden sij Heer en Juffrouwe Comparanten
over en wederover, de Eerst stervende aen de Langst
levende van hen beijde te maken ende bespreken
met volcomen Regte en titule van Institutie, den
volcomen Eijgendom van alle soodanige goederen
welke eenigsins door testamentaire dispositie van
den Langstlevende kunnen genaast worden, en wel
Specialijk willen sij Testateuren dat de Langstlevende
van hun beijden Sal erven en in vollen Eijgendom
besitten alle de goederen des Eerststervendens, dewelke
buijten het territoir deser provintie van Utrecht Sijn
Leggende, hoedanig die soude mogen wesen `t sij havelijke
of Erfelijke present ende toecomende, soo Landerijen
Huijsen of andere vaste goederen, als Hijpothecatien
rentebrieven, obligatien in en op Sulke provintien, alwaer
de Gratificatie tusschen Egteluijden niet is verboden
alsmede op de Generaliteijt, Admiraliteijt, oost en west
Indische Compagnien, en beleningen op eenige der
voorschreve effecten gedaen, alsmede alle hunnen
Huijschraed en imboedel, dog belangende de overige
goederen der Testateuren dewelke subject moeten sijn
het prohibitoir(statut) van de Ed. Mog. Staten deser provintie
als Juwelen, kleijnodien, gemunt Gout en Silver, of
andere goederen, waervan als voorsz den Eijgendom
aen man ofte vrouw niet sal connen werden geacquireert,
daer

Boot-Smitegelt.03

daer ontrent verclaerden de Testateuren te willen dat
bij de Langstlevende van hen beijde, deselve ten
Lijftogten regten universeel sullen worden beseten en
gebruijkt, de langstlevendes levenlang gedurende,
hetwelke Sij Comparanten Egtelieden alsoo dankelijk
van den anderen accepteren, met beding en accoord
dat dese makinge ofte gifte als contract niet sal
mogen worden verbroken dan Samenderhand.
Belangende de Legitime aen de kind of kinderen
in het voorgemelte Testament geassigneert, sal de
Langstlevende gehouden sijn te moeten uijtkeren
volgens specificatie en deductie aldaer gedaen.
Nog verclaerden de voorn: Comparanten te mortificeren
ofte herroepen al soodanigen Legaet van een somme
gelts, als sij in haer voorgenoemde testament, aen
den armen der Stad Vlissingen hebben besproken,
willende dat het selve Legaet niet sal volgen, nog
betaelt worden aen den armen aldaer in Zeeland,
maer aen den Gereformeerde Nederduijtse diaconije
armen alhier, ofte wel in`t geheel aen sulken armen
daer op`t overlijden van haer Comparanten desselfs
Sterfhuijs vallen ende haere woonplaatse wesen sal,
dien selve armen daerinne en daertoe Jnstituerende
bij desen. Wijders verclaerden die beijde
comparenten, van de opsigte over hare natelatene
minderjarige en toesigtbehouvende kinderen, en
verdere Erfgenamen te ontheffen, mitsgaders van
de mancantie ofte directie hares boedels te quiteren
ook specialijk d Ed` Achtbare Heeren van de Magistraet
deser Stad, ende haere Gecommitteerde ter momber-
camer, mitsgaders alle andere Magistraten en
Wethouderen, Weeskameren ende Gerechten, ook alle
Vrinden en maagen daer haer Comparanten Sterfhuijs
vallen de goederen gelegen, ofte haere minderjarige
Erfgenamen woonen mogten, die alle behoudens

Boot-Smitegelt.04

derselver achtbaerheijt, ook secluderende bij desen,
als Latende die sorge ende toesigte alleen, ende Jnt
geheel aen de Langstlevende van hen Comp.ten, beneffens
aen die persoonen welke sij Comp.ten inde voorgeroerde
haere Testamentaire dispositie hebben genoemt, versogt
en sulcx vertrouwt, Alle `t welke hier voorschreve
staat door mij Notaris aen de Heer en Juffrouwe
Comparanten, claerlijk voorgelesen Seijnde, Seijden
ende verclaerden sij lieden `t selve wel te verstaen
en sulx te sijn haerlieder Testament uijtterste en
laetste wille, op haer versoek ter nedergestelt, en
verclaerd willende en bevelende dat `t selve in allen
delen volcomen effect sorteren sal, en nageleeft werden
`t Sij als codicil Testament, Codicil, gifte uijt sake des doots
of andere Soorte van uijtterste wille, Soo als `t selve best
na regten, of goede gewoonte sal mogen bestaen, schoon
alle gerequiteerde Solemniteijten niet waren geobserveert
versoekende hiervan acte, die is dese: aldus gedaen
ende gepasseert ten huijse van Comp.ten in presentie van
Ulrich Horuitenaer ende Jacobus van Zomeren beijde
borgers deser Stad als getuijgen geloofwaerdig hier
toe versogt ten dage voorsz.

 Cornelius Booth
 Anna Smijtegelt
 Ulrich Horitiner
 Jacobus van Someren
 Ant. v. Meerwijk Nots. 

stuurlinks stuurrechts
.