bel

bel

bel

Wapenbeschrijving Boot(h) Utrecht

 

Wapen_Booth_Utrecht

Den 28en November 1709
Compareerden ... De heer Mr Herman
van Atteveld ad` voorden Ed: Hove
Provintiael van Utreght (voor) en desselfs
broeder Sr Diderick van Attevelt
const schilder, en verclaerden ten
versoecke van den Welgeboren Heer
Everard Booth Heer van Mijdreght
Raed Ordinaris in Welgemelden Ed: Hove
dat hij heere Requirant en desselfs
broeder de mede Welgeboren Heer Willem
Booth Lnt Collonel ten dienste deser
Landen tot een Wapen voeren een
Swart Springend hart op goud, gevende
voor redenen van wetenschap dat
haer attestanten Vader Sr Joost
van Atteveld, in sijn leven konst schil
der mitsgaders den tweeden attestant
de Wapenen van welgemelde Heeren
Booth soo in een genealogie van den
Heer requirant, als anders, altijt heb,

Wapen_Booth_Utrecht.02

ben geschilderd op de voorst wijse te weten
een swart springend hart op een goud
veld, en dat ook de heer Cornelis Boot
Borgermr en raed der Stadt Utreght
in den Jaere 1678, en desselfts Suster
Joffr Henrica Boot in den Jaere 1684
overleden sijnde, haer deposanten voornt
Vader Za.e de rou`blasoenen met aght
quartieren heeft geschilderd, beijde met
een swart springend hart op goudt,
gelijck ook te voren bij den selven gemaekt
is het rou`blasoen van de heer Adriaen
Booth vaendrig onder de lijff compagnie
van de heer van Zuijlestijn, die voor sijn
Vader de welgemelde Heer Borgermr
Booth in den Jaere 1671 overleden is,
sijnde mede geschildert, Een (swart) springend
hart op goud, presenteren allen `t gene
voorts als de waerheijt conform sijn
nader te gestanden consenteren hier
van acte die dese is, aldus gepasst
binnen Utrecht, ter presentie van
Wouter van battum en hendrick dons
borger alhier getuijgen hiertoe versoch.
 H. v. Atteveld. D. v. Atteveld. Wouter van battum.
 H. Dons  ........ nots. 

stuurlinks stuurrechts
.