bel

bel

bel

Grachtenhuis Leeuwenberch Utrecht

Utrecht - Oudegracht 307 

 

Grachtenhuis_Leeuwenberch.01


© Naamsvermelding: CumulusNL

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Oudegracht_307.JPG 

 


Monumenta Van Buchel pag. 217 (fol. 116r)

Grachtenhuis_Leeuwenberch.02

Transcriptie

[Huis Leeuwenberch aan de Oudegracht]

Op de westsijde van de Oudegraft, tusschen de Geertenbrugge ende de Smedebrugge, staet het huys Leuwenberch, a possessore Gisberto a Leuwen sic dicta, quia circa annum 1500 plures, in frontispicio, leones ex lapide Bentemico poni curavit. Dit huys eertijts gepossideert bij die van den Heyligen Lande, een out geslachte (uyt hetwelcke anno 1475 was scepen Aernt Willemsz van den Heyligen Lande), van outs toebehoort hebbende die van Hombout. 

Vertaling

Huis Leeuwenberch aan de Oudegracht

Aan de westzijde van de Oudegracht, tussen de Geertebrug en de Smeebrug, staat het huis Leeuwenberch, zo genoemd door de eigenaar Gijsbert van Leeuwen, omdat hij rond 1500 aan de gevel verschillende leeuwen van Bentheimer steen heeft laten aanbrengen. Dit huis was eertijds eigendom van de familie Van den Heyligen Lande, een oud geslacht (waaruit in 1475 Aernt Willemsz van den Heyligen Lande schepen was), maar vanouds behoorde het toe aan de familie Van Hombout.  

Bron: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/handschriften/buchelius/monumenta/217 

 


Utrecht - Oudegracht 307

Grachtenhuis_Leeuwenberch.03

Leeuwenberch

Het hoofdhuis dateert uit het tweede kwart van de veertiende eeuw. Het was in het begin van de vijftiende eeuw achtereenvolgens eigendom van de families Hombout en Arntsz. Na 1491 wordt over het huis vermeld: `Huys te Hombout tuschen de Geertebrug en de Smebrug is [...] eygenaer van geworden Gysbert van Leuwen, wiens dochter getroudt aewn Aernt Booth, de voorgevel van grauwen erduyn dede make, settende op yder tinne een stene leuw, oock het huys nae haer latende noemen Leuwenberch`. Met `grauwen erduyn` wordt waarschijnlijk Bentheimer zandsteen bedoeld, waaruit de voorgevel grotendeels bestaat. De schijngevel is bij de laatste restauratie in 1985 (waaraan het aangebrachte jaartal herinnert) geelgekleurd, vanwege de aangetroffen resten van diverse gelige kleurlagen. Op de vier kantelen zijn als geveltopteken moderne staande leeuwen aangebracht, die herinneren aan de oude natuurstenen leeuwen.  

Bron: http://www.utrechtsegevelstenen.nl/Gevelstenen/oudegracht307.htm  


Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen  

I Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen is geboren vóór 1512 in Utrecht. Geertruijd is overleden omstreeks 1556, minstens 44 jaar oud. Geertruijd: dochter van Gijsbert van Leeuwen (<1490 Utrecht) en Alid van der Haar.
Geertruijd trouwde met Aart (Aernt) Dirksz Booth. Aart is geboren omstreeks 1481 in Dordrecht, zoon van Dirk Booth en Margaretha van Witt. Beroep: Ridder, baljuw van Den Haag (1531), admiraal van Holland (1539), grietman van Het Bildt, schepen van Utrecht). Aart is overleden op Pinksteravond op maandag 02-03-1551 in Den Haag, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht.  

Notitie bij Aart: volgens andere bronnen is hij een zoon van Aert Booth en Agatha van Diemen en in 1526 getrouwd met Anna van Coebel. In oudere genealogieën, zoals van de 17e eeuwse genealoog Cornelis Boot, is Aernt Boot aangegeven als zoon van Aernt Boot en Agatha van Diemen. In recentere genealogieën wordt deze Aernt Boot gezien als zoon van Dirck Booth en Margriet de Wit. Ik zie geen overtuigende bewijzen om af te stappen van de oudere genealogieën (zie ook website Franz Salzborn).
bron: http://www.fredbrouwer.nl/geneabrouw/Generatie%2016.html
Op 12-11-1561 vindt het transport plaats van het huis Leeuwenberch te Utrecht "Gerrit Boot, Arent Boten soon, Willem van Zuijlen van Nijvelt en Joffrou Aecht Boot zijn huijsvrou, Johan Boot haeren broeder, Boudewijn van der Boeij, boedelharder zijner kinderen geprocreeert en naegelaten bij Joffrou Alidt Boots zijn huijsvrou, Joffrou Anna en Mechtild zaliger Aernt Booth dochteren geprocreeert bij Joffrou Geertruijdt van Leeuwen sijn wijff, allen erfgenamen voornoemde Aernt Boots en Joffrou Geertruijt van Leeuwen, transporteren haer huijs bij Sint Geertenbrugh ... ten behoeve van Johan Calvo en Joffrou Johanna Vincke sijn wijff ... nu genaemt Leuwenborch eertijt het huijs ten heijligen lande oock ten tijden van Gijsbert van Leeuwen, vanouts het huis Hombout".

Kinderen van Geertruijd en Aart:  

1 Agatha (Aechten Aernt) Booth. Volgt II-a.
2 Anna Booth. Volgt II-b.
3 Johan Booth. Volgt II-c.
4 Mechteld (Machteld) Booth. Volgt II-d.
5 Alida (Alidt) Booth, geboren vóór 1532. Volgt II-e.
6 Gerard (Gerrit Aernt) Booth, geboren in 1540 in Den Haag. Volgt II-f.

II-a Agatha (Aechten Aernt) Booth, dochter van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen (zie I). Agatha is overleden op dinsdag 21-03-1589. Agatha: in een akte van 12-11-1561 genoemd Aechten Aernt Botendr. Agatha trouwde met Willem van Zuylen van Nyevelt. Willem is geboren in 1538. Willem is overleden op dinsdag 28-10-1608, 69 of 70 jaar oud. Willem: zoon van Willem van Zuylen van Nyevelt en Agnes Foeyt; Willem hertrouwde met Catharina Ram en later met Agnes t`Serauts. Beroep: schout van Dordrecht, Balliuw van Zuythollant (1577), later drost van Muyden, balliuw van Goyland, gezant in Engeland. (Eén der verbonden Edelen, lid der Ridderschap, verbannen door Alva. Had in 1583 een compagnie voetvolk in Staten dienst. Zijn grafzerk ligt in de kerk te Muiden. Hij was een vriend van Willem de Zwijger). Titel: Heer van `s Heeren Aartsberge.

II-b Anna Booth, dochter van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen (zie I). Anna: in een akte van 12-11-1561 genoemd joffrou Anna Aernt Botendochter. Anna trouwde met Adriaan van Adrichem. Adriaan is overleden in 1573. Adriaan: geseyt Groeneveen. Beroep: burgemeester van Haarlem.

II-c Johan Booth, zoon van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen (zie I). Johan is overleden in 1595 in Den Haag. Beroep: rentmeester van de Consiscatien. Johan trouwde met Josina Sandelijn. Josina is overleden op vrijdag 01-05-1626 in Den Haag. Josina: dochter van Cornelis Sandelijn en Jacomina van der Meer, later hertrouwd met Jan van Rivieren.

II-d Mechteld (Machteld) Booth, dochter van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen (zie I). Mechteld: in een akte van 12-11-1561 genoemd Mechtelt Aernt Botendochter. Mechteld trouwde met Witte Wittens de Witte. Witte is een zoon van Witte Jacobsz en Martha Vincentsdr van Mierop. Witte is overleden in 1572 in Utrecht. Witte: overleden in Utrecht alwaar hy met d`andere Raadsheren medegeweken was, vermids de troublen. Beroep: raadslid in het Hof van Holland.

II-e Alida (Alidt) Booth is geboren vóór 1532, dochter van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen (zie I). Alida is overleden op zondag 07-08-1558 in Den Haag, minstens 26 jaar oud. Alida: in een akte van 12-11-1561 genoemd Alidt Boot. Alida trouwde met Boudewijn Willemsz van der Boye. Boudewijn is geboren omstreeks 1515. Boudewijn is overleden in 1585 in Roermond, ongeveer 70 jaar oud. Boudewijn: zoon van Willem van der Boye en N.N. van Swieten; hertrouwd met Margriet van Heerde. Beroep: 05-10-1545: notaris te Den Haag, 1553-1555: schepen te Den Haag, 15-02-1554: Commissaris van de Hollandse Rekenkamer, 09-02-1559: Rekenmeester van Gelre te Arnhem, 1580 Rekenmeester te Roermond.  

van 1557-1561 genoemd in Kohieren 10e Penning Vlaardingen (als Boudewijn van de Boe Willemsz. en meerdere malen als Boudewijn Willemsz in den Hage);
12-11-1561 Transport van huis Leeuwenberch in Utrecht:
Samenvatting van Cornelis Booth in "Varia", blz.73: "Gerrit Boot, Arent Boten soon, Willem van Zuylen van Nyvelt en Joffrou Aecht Boot sijn huijsvrou, Johan Boot haeren broeder, Boudewijn van der Boeij (in`t origineel: boedelharder zijner kinderen geprocreeert en naegelaten bij Joffrou Alidt Boots zijn huijsvrou), Joffrou Anna en Mechtild zal. Aernt Booth dochteren geprocreeert bij Jofr. Geertruijdt van Leeuwen sijn wijff (in`t origineel: allen erfgen. voornd. Aernt Boots en Joffrou Geertruyt van Leeuwen) transporteren haer huys bij St. Geertenbrugh, ten behoeve van Johan Calvo en Joffrou Johanna Vincke sijn wijff 12 November 1561, nu genaemt Leuwenborch eertijt het Huys ten Heiligen Lande oock ten tijden van Gijsbert van Leeuwen, vanouts het huis te Hombout";
1567 Doet zijn zonen in de kost in Utrecht:
Boudewijn van der Boe rekenmeester van Gelderland te Arnhem, had zijne twee zonen Arnold en Willem, bij Mr. Dirk van der Goude, Schoolmeester van de St.Hieronymusschool, ieder voor 44 Caroli gulden op school en in huis gedaan. Voor die som werd ieder kind onderhouden "in havenen van `t lichaem, wormcruyt geven ende in lappen, benayen, waschen, vier ende licht, eeten, drinken, besorgen van voor yder een bedde ende decxelen" (Aangehaald uit G. van Hasselt,"Stukken van Vaderlandse Geschiedenis" I blz. 159;
14-10-1573 Beleend met Huis den Gulden Spijcker bij Arnhem.
Bron: http://www.users.on.net/~fsalzbor/Boudewijn%20van%20der%20Boe.htm

Grachtenhuis_Leeuwenberch.04


Boudewijn Willemsz van der Boe (ca. 1515 - 1585) 

II-f Gerard (Gerrit Aernt) Booth is geboren in 1540 in Den Haag, zoon van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen (zie I). Gerard is overleden in 1600, 59 of 60 jaar oud. Gerard: in een akte van 12-11-1561 genoemd Gerrit Boot Aernt Botenzn. Beroep: advocaat en rentmeester van de Abdij van Egmond. Gerard:
(1) trouwde met Geertruijd van Couwenhoven. Geertruijd is geboren in 1543 in Den Haag. Geertruijd is overleden in 1575, 31 of 32 jaar oud. Zij is begraven in Alkmaar.
(2) trouwde, minstens 35 jaar oud, na 1575 met Cornelia van Teijlingen, minstens 27 jaar oud. Cornelia is geboren op dinsdag 28-02-1548 in Alkmaar. Cornelia: dochter van Dirk van Teilingen en Machtild van Sluys.

stuurlinks stuurrechts

 

.