bel

bel

bel

Herkomst

 

Tien eeuwen geleden kwam de naam Botho, Bodo al voor in de Germaanse gebieden. Het was een voornaam, die langzamerhand is veranderd in een achternaam.

Er zijn verschillende variaties ontstaan zoals: Boot, Boote, Booth, Booth de Veltheim, (de) Boo(d)t, van der Boodt, Bood, Boots, Both, Boet, Boete, de Boet, Bothius, Bote, Botte, Buth, Budde, Int Boot en aanverwanten.

Verschillende families hadden een wapen. Het bekendste is wel het wapen van de Dordtse familie Boot(h), het zwart klimmend hert op een gouden schild.

Bij de `Memorien uyt de Beschrijvinge der Stadt Dordrecht` plaatste Cornelis Booth de kanttekening:

"Sommige schrijven dat dit geslacht oirspronck heeft van Nicol Boot, Grave van Sombria, in Oostenrijck (die oock het selfde wapen voeren, een klimmend Hert van sabel op gout, met een kroon op den helm) ende Vrouw Susanne van Beyeren 1127. Stellen onder d`eerste nakomelingen veel Ridders, die ik (vermits my daervan in geen publijcke schriften is gebleken) hier heb overgeslagen.
Ridder Godefroy Booth in den Jare 1625 tot Londen in Engeland overleden sijnde heeft verscheijdene stamboeken naergelaten; inde welcke hij wel de gemelde Heer Gysbrecht d`oudste voorvader hier in Nederland noemde, hem stellende in `t eerste stamboek op de elfde euwe. Edoch in de laatste meer dan honderd jaren jonger maakt; gevende hem tot een vader, Ferdinand, tot een grootvader Lodewijck, ende tot een overgrootvader Nicolaes Booth noemende daerenboven alle deselve Graven van Sombria".

(zie onder Bibliotheek de pagina`s over Beverwijck)

Voormelde Gysbrecht Booth, Heer van Laar, overleden 1123 te Utrecht, anderen zeggen omgebracht, noemde zijn zoon Gerard Botho (Botensoon), hij was Hofmeester (adviseur) voor de Graaf van Holland.

Dit zijn de oudst bekende personen in Nederland, waarvan schriftelijk bewijs is gevonden dat zij de naam Boot(h) hadden.

Dat de naam Boot vroeger een voornaam was blijkt ook uit een stadsrekening van de gemeente Sluis: van Boot de Busere kocht men op 27 januari 1396 een huis met het erf daartoe behoorende, en een plaatsje land daarnevens liggende aan de Wollestraat voor 33 sch.

Ook is bekend dat sommige Booten vroeger anders heetten, maar zich later Boot noemden zoals de Wolfertse tak van de Zeeuwse Booten.

Jan Jans in `t Velt noemde zich rond 1650 Boot, hij was vervener of turfsteker in het gebied Aphen/Gouda.

In het Zeeuwse Wemeldinge noemde iemand die een boot had gebouwd zich Boot of de Boot.

In het Noord-Hollandse Zijpe nam iemand de naam Boot aan van wie hij land pachtte, de verpachter heette Boot.

Hoewel er weinig blijk van is dat de naam iets met boten of schepen te maken heeft, mag men dat in sommige gevallen toch ook niet uitsluiten.

Mogelijk zijn er ook nog andere tot nu toe verborgen links door naamsveranderingen of verschrijvingen ontstaan, hierbij valt te verwijzen naar o.a. Nagtglas Boot, Moerkerk Boot, e.a.

De dochter van Amelrijck Boet, muntmeester te Brussel noemt men later Boot.

Ook zijn er vanuit Den Haag en Dordrecht Boot(h)en naar Engeland en Ierland gegaan: Gerard Booth, zoon van Godefroy Booth, trouwt in 1631 met Catharina Menning. Hij was lijfarts van Koning Karel I die in 1649 omgebracht werd op het schavot. Gerard is later advocaat voor het Hof van Ierland in Dublin. Een directe link tussen deze Boothen en huidige Britse of Ierse personen met deze naam is nog niet aangetoond.

Een andere verklaring voor de Engelse naam Booth is de veronderstelling dat die van Noorse oorsprong is, met de betekenis van `hut`. De naam zou oorspronkelijk gegeven zijn aan de bewoner van zo`n klein huisje, misschien een schaapherder. Het is een veel voorkomende naam in de West-Midlands, maar ook in Yorkshire en het Ierse Sligo County.

Adam DeBoothes kwam in 1066 met Willem de Veroveraar vanuit Normandië naar Engeland. Willem was Hertog van Normandië, 1035-1087, en Koning van Engeland, 1066-1087. Willem de Veroveraar (ca. 1027-1087) was rond 1051 getrouwd met Mathilda van Vlaanderen, dochter van Boudewijn V van Vlaanderen. Een andere bron vermeld Willem als getrouwd in 1053 met zijn achternicht Mathilda van Vlaanderen, dochter van Robrecht I van Vlaanderen.

Rond 1300 vinden we in België (Vlaanderen) Amelryck Boete (Boote) getrouwd met Catharine van Carloo.

Bestaat er een link tussen de Normandische DeBoothes en de Vlaamse Boete (Boote)?

Een nazaat van Adam de Boothes, ook genaamd Adam de Boothes, is geboren vóór 1200 in Lancaster, Groot-Brittannië: stamvader van het onderscheiden geslacht Booth, nazaat van een Normandische familie van stand, die in 1066 naar Engeland kwam met Willem de Veroveraar en zich vestigde in het graafschap Lancaster; afstammelingen van deze Adam de Boothes in de U.S.A. komen voornamelijk voor in:

  • Charlemont, Franklin, Massachusetts, U.S.A.
  • Saco, York, Maine, U.S.A.
  • Enfield, Connecticut, U.S.A.

De naam Int Boot komen we tegen op de huwelijksacte van Gerrit Willemsz. van Harderwyck en Dieuwer Symons van Amsterdam, de laatste geassisteerd door haar vader, Symon Jacobsz. int Boot. Bron: archief amstelodamum 

De bruid was wat verlegen en wilde niet in de kerk trouwen. De 9de november had de vader van de bruid zich vervoegd in de vergadering van de kerkenraad en daar verzocht, of de huwelijkssluiting mocht plaats hebben te zijnen huize. De heren legden geen moeilijkheden in de weg, maar meenden te moeten laten vastleggen, dat niemand zich in de toekomst op deze beslissing mocht beroepen. In de protocollen van de Amsterdamse Kerkeraad staan de woorden van de scriba: “Opt neerstich bidden, van Symon Jacobsz. int Boot is gheconsenteert, dat syn dochter binnen syn huyse in tegenwoordicheyt der bruiloftsluyden zoude ghetrouwt werden, door dien dat dije niet conde gaan tot inde kerck; sonder dat men dit in eenige consequentie sal moghen trecken.”

De naam Jacob Janssen Val in de boot komen we tegen in de archieven van de VOC. Jacob Janssen Val in de boot ging op 19 januari 1717 op reis vanuit Amsterdam als matroos van het schip Mijnden naar de Kaap en Batavia. 23 augustus 1723 kwam hij met het schip Samaritaan terug in Nederland en trad hij uit dienst van de VOC. Bron: Nationaal Archief

 

stuurlinks stuurrechts